Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1224(02)

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Електронни книги (Penguin) (COMP/39.847)

OJ C 378, 24.12.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 378/23


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

Електронни книги (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Настоящото производство се отнася до някои предполагаемо съгласувани практики във връзка с продажбата на електронни книги на потребителите.

(2)

На 12 декември 2012 г. Комисията прие решение съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (2), адресирано до четири издателства (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3), както и до Apple във връзка с продажбата на електронни книги на потребителите. Решението направи задължителни ангажиментите, предложени от четирите издателства и Apple, и закри производството спрямо тях (4).

(3)

Тъй като Pearson, дружеството майка на групата Penguin (5), не предложи да поеме никакви ангажименти, Комисията продължи да разследва поведението на Pearson и съвместимостта му с разпоредбите на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

(4)

На 16 април 2013 г. Penguin (продавачът на търговски електронни книги в рамките на групата Pearson) представи на Комисията ангажименти в отговор на опасенията, изразени в предварителната оценка от 1 март 2013 г. (6).

(5)

На 19 април 2013 г. бе публикувано известие в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в което се обобщават делото и ангажиментите и заинтересованите трети страни се приканват да представят своите мнения относно ангажиментите в срок от един месец от публикуването (7). Не бяха получени мнения. Поради това, що се отнася до първата част от това производство срещу четирите издателства и Apple, Комисията прецени, че ангажиментите са достатъчни, за да бъдат разсеяни опасенията, свързани с конкуренцията.

(6)

В своето решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията прави ангажиментите, които Penguin предложи да поеме, обвързващи за него и стига до заключението, че предвид на предложените ангажименти вече не съществуват основания за действия от нейна страна, поради което производството по това дело следва да бъде прекратено.

(7)

Не получих искания или жалби от някоя от страните в тази втора част от производството (8). С оглед на това считам, че ефективното упражняване на процесуалните права на всички страни по това дело е било спазено.

Брюксел, 28 юни 2013 година.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. и HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG и Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd и Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Решение на Комисията от 12 декември 2012 г., публикувано в документ C(2012) 9288, който може да бъде намерен на следния адрес: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Вж. също окончателния доклад на служителя по изслушването (ОВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 15), който може да бъде намерен на следния адрес: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, групата Penguin, групата Penguin (САЩ) Inc. и Dorling Kindersley Holdings Limited, техните приемници и правоприемници и всяко от съответните им дъщерни дружества, отдели, групи и партньорства, наричани по-нататък „Penguin“.

(6)  Предложените от Penguin ангажименти могат да бъдат намерени на следния адрес: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело COMP/39847/E-BOOKS (ОВ C 112, 19.4.2013 г., стр. 9).

(8)  В съответствие с член 15, параграф 1 от Решение 2011/695/ЕС страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права.


Top