Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1214(02)

Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета

OJ C 366, 14.12.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/5


Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета

(2013/C 366/04)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

В настоящото известие се описва опростена процедура, по която Комисията възнамерява да разглежда някои концентрации в съответствие с Регламент (ЕО) № 139/2004 (1) („Регламента за сливанията“), тъй като те не пораждат загриженост относно конкуренцията. Настоящото известие заменя Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета, публикувано през 2005 г (2). Опитът, натрупан от Комисията при прилагането на Регламента за сливанията, включително Регламент (ЕИО) № 4064/89 (3), който предхождаше настоящия Регламент за сливанията, показа, че определени категории концентрации, за които е постъпило уведомление, обикновено се разрешават, без да пораждат съществени съмнения, при условие че не са налице особени обстоятелства.

2.

Целта на настоящото известие е да се определят условията, при които Комисията обикновено приема решение в кратка форма, с което обявява концентрацията за съвместима с вътрешния пазар в съответствие с опростената процедура, и да се дадат указания по отношение на самата процедура. Когато са изпълнени необходимите условия, описани в точки 5 и 6 от настоящото известие, и при условие че не са налице особени обстоятелства, Комисията приема решение за разрешаване в кратка форма в срок от 25 работни дни от уведомяването в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Регламента на за сливанията (4).

3.

Въпреки това Комисията може да започне разследване и/или да приеме решение в пълна форма съгласно Регламента за сливанията по отношение на всяка планирана концентрация, по-специално ако се прилагат предпазните мерки или изключенията, посочени в точки 8—19 от настоящото известие.

4.

С помощта на процедурата, описана в разделите по-долу, Комисията цели да направи контрола на Съюза върху сливанията по-целенасочен и по-ефективен.

II.   КАТЕГОРИИ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ОПРОСТЕНАТА ПРОЦЕДУРА

Допустими концентрации

5.

По принцип Комисията ще прилага опростената процедура за всяка от следните категории концентрации: (5)

а)

две или повече предприятия придобиват общ контрол над съвместно предприятие, при условие че съвместното предприятие не извършва или не се очаква да извършва дейност на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или тази дейност е пренебрежимо малка; такива случаи са налице, когато:

i)

оборотът на съвместното предприятие и/или оборотът от преотстъпените дейности (6), е по-малък от 100 млн. EUR на територията на ЕИП към момента на уведомяването (7); както и

ii)

общата стойност на прехвърляните на съвместното предприятие активи е по-малка от 100 милиона EUR на територията на ЕИП към момента на уведомяването (8);

б)

две или повече предприятия се сливат, или едно или повече предприятия придобиват самостоятелен или съвместен контрол върху друго предприятие, при условие че нито един участник в концентрацията не осъществява търговска дейност със същия продукт и на същия географски пазар, или на продуктов пазар (9), който е разположен нагоре или надолу по веригата на продуктовия пазар, на който друг участник в концентрацията осъществява дейност (10); или

в)

две или повече предприятия се сливат или едно или повече предприятия придобиват самостоятелен или съвместен контрол над друго предприятие и са изпълнени едновременно следните две условия:

i)

общият пазарен дял на всички участници в концентрацията, които осъществяват стопанска дейност на един и същ продуктов и географски пазар (11) (хоризонтални отношения), е по-малък от 20 % (12);

ii)

отделните или комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията, които осъществяват стопанска дейност на даден продуктов пазар, който е разположен нагоре или надолу по веригата спрямо продуктов пазар, на който осъществява дейност друг участник в концентрацията (вертикални взаимоотношения) (13), са по-малко от 30 % (14).

г)

дадена страна придобива самостоятелен контрол над предприятие, върху което вече упражнява съвместен контрол.

6.

Комисията може да прилага опростената процедура също така, когато две или повече предприятия се сливат или едно или повече предприятия придобиват самостоятелен или съвместен контрол над друго предприятие и са изпълнени и двете условия:

i)

комбинираният пазарен дял на всички участници в концентрацията, поддържащи хоризонтални отношения, е по-малък от 50 %; както и

ii)

увеличението („делта“) на индекса Херфиндал-Хиршман („HHI“) вследствие на концентрацията е под 150 (15)  (16).

7.

За целите на прилагането на точка 5, букви б) и в) и точка 6 в случая на придобиване на съвместен контрол извън сферата на дейност на съвместното предприятие, отношения които съществуват само между предприятията, които придобиват съвместен контрол, не се считат за хоризонтални или вертикални отношения за целите на настоящото известие. Тези отношения обаче могат да доведат до координиране, както е посочено в член 2, параграф 4 от Регламента за сливанията. Такива ситуации се разглеждат в точка 15 от настоящото известие.

Гаранции и изключения

8.

При оценката дали дадена концентрация попада в някоя от категориите, посочени в точки 5 и 6, Комисията се уверява, че всички обстоятелства, които са от значение, са установени с достатъчна яснота. С оглед на това, че определенията на пазарите вероятно ще представляват ключов елемент при тази оценка, страните трябва да представят информация относно всички правдоподобни алтернативни определения на пазара по принцип на етапа преди уведомяването (вж. точка 22). Уведомяващите страни отговарят за описанието на всички алтернативни продуктови и географски пазари от значение, върху които концентрацията би могла да произведе ефект, както и за предоставянето на данни и информация, свързани с определянето на тези пазари (17). Комисията си запазва правото да вземе окончателно решение по свое усмотрение по отношение на определението на пазара като го основе върху анализ на фактите по случая. Когато е трудно да се определят съответните пазари или пазарните дялове на страните, Комисията не прилага опростената процедура. В допълнение, доколкото концентрациите повдигат нови правни въпроси от общ интерес, Комисията обикновено се въздържа от приемането на решения в кратка форма и обикновено прилага обикновената процедура (първа фаза на сливане).

9.

Макар че обикновено може да се счита, че концентрациите, които спадат към категориите, посочени в точки 5 и 6, не пораждат сериозни съмнения по отношение на тяхната съвместимост с вътрешния пазар, понякога могат да възникват ситуации, за които по изключение се изисква провеждането на щателно проучване и/или решение в пълна форма. В тези случаи Комисията може да прибегне към обикновената процедура (първа фаза на сливане).

10.

Следващите примери показват видовете случаи, които могат да бъдат изключени от опростената процедура.

11.

Малко вероятно е Комисията да приеме предложена концентрация по опростената процедура, ако е налице някое от специалните обстоятелства, посочени в Насоките на Комисията относно оценката на хоризонталните сливания (18). Това е така например, когато пазарът вече е концентриран, когато предложената концентрация би отстранила важна конкурентна сила, когато дадена концентрация обединява две предприятия със съществен новаторски капацитет, когато предложената концентрация засяга дружество, което има обещаващи продукти в процес на разработване, или когато са налице признаци, че предложената концентрация би позволила на сливащите се страни да попречат на разрастването на своите конкуренти.

12.

Това важи и в случаите, когато не е възможно да се определят точните пазарни дялове на участниците. Това се случва често, когато участниците извършват дейност на нови или слабо развити пазари.

13.

Някои видове концентрации могат да увеличат пазарната мощ на участниците, като съчетаят технологични, финансови или други ресурси, дори когато те не извършват дейност на един и същи пазар. Концентрациите, при които поне двама участника в концентрацията развиват дейност на тясно свързани съседни пазари (19), могат също така да се окажат неподходящи за опростената процедура, особено когато един или повече от участниците в концентрацията държат по отделно пазарен дял от 30 % или повече на продуктов пазар, където не съществуват хоризонтали или вертикални отношения между участниците, но който е съседен на пазар, на който извършва дейност друг участник (20).

14.

Комисията може да счете за уместно да извърши пълна оценка по обикновената процедура за сливанията на някои съвместни предприятия с оборот под прага, посочен в точка 5, буква а), в ЕИП към момента на уведомяването, но които планират съществено да надхвърлят този праг на територията на ЕИП през следващите три години. В случаи, попадащи в обхвата на точка 5, буква а), обикновената процедура също може да се счита за уместна, ако между участниците в концентрацията съществуват хоризонтални или вертикални отношения, въз основа на които не може да се изключи, че концентрацията ще породи сериозни съмнения по отношение на нейната съвместимост с вътрешния пазар, или ако е налице някое от обстоятелствата, посочени в точка 11.

15.

В допълнение Комисията може да прибегне до пълна оценка по обикновената процедура за сливанията, когато възникне проблем с координирането на конкурентното поведение на предприятието, както е посочено в член 2, параграф 4 от Регламента за сливанията.

16.

Досегашният опит на Комисията показва, че промяната от съвместен към едноличен контрол може да изисква по изключение по-внимателно проучване и/или решение в пълна форма. Особен проблем за конкуренцията може да възникне, когато бивше съвместно предприятие е интегрирано в групата или мрежата на своя единствен контролиращ акционер, с което се премахват ограниченията, упражнявани от потенциално разнопосочни интереси на различните контролиращи акционери и неговата стратегическа пазарна позиция би могла да бъде засилена. Например, при сценарий, при който предприятие A и предприятие Б упражняват съвместен контрол над предприятие В, концентрация, при която А придобива самостоятелен контрол над В, може да породи опасения по отношение на конкуренцията, когато В е пряк конкурент на А, като В и А ще имат значителна обща пазарна позиция, и когато концентрацията премахва в известна степен независимостта, с която В е разполагало в миналото (21). В случаите, в които тези сценарии изискват щателен анализ, Комисията може да прибегне към обикновената процедура (първа фаза на сливане) (22).

17.

Комисията може да прибегне до обикновената процедура (първа фаза на сливане) също така, когато нито самата тя, нито компетентните органи на държавите-членки са разглеждали придобиването в миналото на съвместен контрол над въпросното съвместно предприятие.

18.

В случаите на концентрации, описани в точка 6, Комисията взема решение за всеки отделен случай дали съгласно конкретните обстоятелства на съответния случай увеличението в равнището на пазарна концентрация, което се определя чрез делта на индекса HHI, е такова, че случаят следва да се разгледа по обикновената процедура (първа фаза на сливане).

19.

Ако държава-членка изрази основателна загриженост по отношение на концентрация, за която е постъпило уведомление, в срок от 15 работни дни от получаването на копие от уведомлението, или ако трета страна изрази обоснована загриженост в срока, предвиден за такива мнения, Комисията прилага обикновената процедура (първа фаза на сливане).

Искания за препращане

20.

Опростената процедура не се прилага, ако държава-членка поиска препращане на концентрация, за която е постъпило уведомление, в съответствие с член 9 от Регламента за сливанията, или ако Комисията приеме искане от една или повече държави-членки за препращане на концентрация, за която е постъпило уведомление, в съответствие с член 22 от Регламента за сливанията.

Препращане по искане на уведомяващите страни преди изпращането на уведомление

21.

При условие че са спазени защитните мерки и изключенията, съдържащи се в настоящото известие, Комисията може да приложи опростената процедура за концентрации, при които:

а)

след мотивирано искане на основание член 4, параграф 4 от Регламента за сливанията Комисията реши да не препрати случая до държава-членка; или

б)

след мотивирано искане в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламента за сливанията случаят е препратен към Комисията.

III.   ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Контакти преди уведомяването

22.

Според опита на Комисията доброволните контакти преди уведомяването между уведомяващите страни и Комисията са от полза дори при случаите, които на пръв поглед са непроблематични (23). Опитът на Комисията по отношение на опростената процедура показва, че случаите кандидати за опростена процедура могат да повдигнат комплексни въпроси, например, свързани с определението на пазара (вж. точка 8), които е за предпочитане да бъдат решени преди уведомяването. Тези контакти позволяват на Комисията и на уведомяващите страни да определят точния обем информация, която да бъде предоставено при уведомяването. Контактите преди уведомяването трябва да започват поне две седмици преди очакваната дата на уведомяването. Уведомяващите страни настоятелно се приканват да установят контакти с Комисията преди уведомяването, когато желаят да поискат от нея да приложи опростената процедура в ситуацията, описани в точка 6. По силата на Регламента за сливанията уведомяващите страни могат да уведомяват за концентрация по всяко време, ако уведомлението е пълно. Комисията предлага на уведомяващите страни възможност да установят доброволни контакти с нея с цел да бъде подготвена официалната процедура за разследване на сливанията. Макар да не са незадължителни, контактите с Комисията преди уведомяването могат да бъдат изключително ценни както за уведомяващите страни, така и за Комисията, по-специално за определянето на точния обем информация, необходим за уведомяването, и в повечето случаи това води до значително намаление на обема на изискваната информация.

23.

Въпреки това контактите с Комисията преди уведомяването, по-специално предаването на проект на уведомление, може да са от по-малка полза в случаите, попадащи в обхвата на точка 5, буква б), т.е. в случаите, при които няма подлежащи на разглеждане пазари (24), поради факта, че страните не извършват стопанска дейност на същия продуктов и географски пазар или на продуктов пазар, разположен нагоре или надолу по веригата спрямо продуктовия пазар, на който извършва дейност друг участник в концентрацията. При такива обстоятелства уведомяващите страни могат да предпочетат да уведомят Комисията незабавно, без да предават предварителен проект на уведомление (25).

24.

Установяването на липсата на подлежащи на разглеждане пазари трябва да се извърши в съответствие с точка 8 от настоящото известие. Следователно уведомяващите страни продължават да носят отговорност за предоставянето на Комисията на цялата необходима информация, за да може тя да заключи, че предложената концентрация не е свързана с подлежащ на разглеждане пазар в ЕИП. Комисията не прилага опростената процедура въз основа на точка 5, буква б), ако е трудно да се заключи, че предложената концентрация не е свързана с подлежащи на разглеждане пазари. В тези случаи Комисията може да прибегне до обикновената процедура и да разгледа уведомлението като непълно по същество, както се посочва в точка 26 от настоящото известие.

Публикуване на уведомлението

25.

Информацията, която трябва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз след получаването на уведомление (26), включва: наименованията на участниците в концентрацията, тяхната страна на произход, естеството на концентрацията и на съответните икономически сектори, както и указание, че въз основа на информацията, предоставена от уведомяващата страна, уведомлението може да отговаря на изискванията за опростената процедура. След това заинтересованите страни имат възможност да представят своите забележки, особено по отношение на обстоятелства, които биха могли да изискват разследване.

Решение в кратка форма

26.

Ако Комисията констатира, че концентрацията отговаря на критериите за опростената процедура (вж. точки 5 и 6), тя обикновено излиза с решение в кратка форма. Това важи и за случаите, които не пораждат загриженост по отношение на конкуренцията, и за които е получено уведомление в пълна форма. Следователно концентрацията следва да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар в срок от 25 работни дни от датата на уведомлението в съответствие с член 10, параграфи 1 и 6 от Регламента за сливанията. Комисията се стреми да излезе с решение в кратка форма възможно най-бързо след изтичането на срока от 15 работни дни, в който държавите-членки могат да поискат препращане на концентрация, за която е постъпило уведомление, в съответствие с член 9 от Регламента за сливанията. Независимо от това, в периода до изтичането на срока от 25 работни дни Комисията има възможност да прибегне до обикновената процедура (първа фаза на сливане) и следователно да започне разследване и/или да приеме решение в пълна форма, ако прецени, че подобно действие е уместно за съответния случай. В такива случаи Комисията може да заключи, че уведомлението е непълно по някой съществен аспект съгласно член 5, параграф 2 от Регламента за прилагане, ако не е получила подробно уведомление.

Публикуване на решението в кратка форма

27.

Комисията публикува известие относно решението в Официален вестник, подобно на решенията за съвместимост в пълна форма. Вариантът на решението, предназначен за обществеността, се публикува на уебстраницата на ГД „Конкуренция“. Решението в кратка форма съдържа информацията за концентрацията, за която е постъпило уведомление и която е публикувана в Официален вестник, към момента на уведомяването (наименованията на участниците, естеството на концентрацията и на съответните икономически сектори) и декларация, че концентрацията се обявява за съвместима с вътрешния пазар, тъй като спада към една или повече от категориите, описани в настощото известие, като изрично се посочва(т) приложимата(ите) категория/категории.

IV.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

28.

Опростената процедура не е подходяща за случаи, при които засегнатите предприятия изрично искат оценка на ограничения, които са пряко свързани с концентрацията и са необходими за нейното осъществяване.


(1)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32.

(3)  Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1); поправена версия ОВ L 257, 21.9.1990 г., стр. 13.

(4)  Изискванията за уведомяване се съдържат в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията („Регламента за прилагане“).

(5)  Следните категории се прилагат алтернативно, а не кумулативно, т.е. ако една концентрация, за която е постъпило уведомление, отговаря на всички критерии на някоя от категориите, посочени в точка 5, буква а), буква б), буква в) или буква г), или точка 6, тази концентрация може да бъде разгледана по опростената процедура. Една сделка може да отговаря на критериите на повече от една от категориите, посочени в настоящото известие. Съответно уведомяващите страни могат да изпратят уведомление за концентрация въз основа на повече от една от категоритте, описани в настоящото известие.

(6)  Изразът „и/или“ се отнася до разнообразието от предвидени случаи; например:

в случай на съвместно придобиване на предприятието цел, оборотът, който трябва да се вземе предвид, е този на предприятието цел (съвместното предприятие),

в случай на създаване на съвместно предприятие, на което предприятията майки отстъпват своите дейности, оборотът, който трябва да се вземе предвид, е този от преотстъпените дейности,

в случай че нова страна поеме контрола в съществуващо съвместно предприятие, трябва да се вземат предвид оборотът на съвместното предприятие и оборотът от дейностите, преотстъпени от новото предприятие майка (ако има такива).

(7)  Оборотът на съвместното предприятие може да се определи в съответствие с последните одитирани финансови отчети на предприятията майки или на самото съвместно предприятие, в зависимост от наличието на отделни отчети за ресурсите, обединени в съвместното предприятие.

(8)  Общата стойност на активите на съвместното предприятие може да се определи в съответствие с последния изготвен и одобрен счетоводен баланс на всяко предприятие майка. Терминът „активи“ включва: 1. всички материални и нематериални активи, които ще бъдат прехвърлени към съвместното предприятие (примери за материални активи са производствени мощности и търговски обекти за продажба на едро и дребно, запаси от стоки; примери за нематериални активи са интелектуална собственост, положителна репутация и т.н., и 2. всички кредити или задължения на съвместното предприятие, които дадено предприятие майка на съвместното предприятие се е съгласило да удължи или гарантира. Когато прехвърлените активи генерират оборот към момента на уведомяването, нито стойността на активите, нито стойността на годишния оборот не могат да надвишават 100 млн. EUR.

(9)  Вж. Известието на Комисията относно определянето на съответния пазар за целите на законодателството на Общността в областта на конкуренцията (ОВ C 372, 9.12.1997 г., стр. 5). В настоящото известие всяко позоваване на стопански дейности на предприятията на пазара следва да се разбира като дейности на пазари на територията на ЕИП или на пазари, обхващащи територията на ЕИП, но които могат да я надхвърлят.

(10)  Вертикално отношение обикновено предполага, че стоката или услугата на предприятието, което извършва дейност на засегнатия пазар, разположен нагоре по веригата, представлява важен производствен фактор за продукта или услугата на предприятието, извършващо стопанска дейност на пазара, разположен надолу по веригата; вж. Насоките на Комисията за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 265, 18.10.2008 г., стр. 6), точка 34.

(11)  Виж бележка под линия на стр. 9.

(12)  Праговете за хоризонталните и вертикалните отношения се прилагат за всички възможни алтернативни определения на продуктовия и географския пазар, които може да се наложи да бъдат разгледани в даден случай. Важно е основните определения на пазарите, посочени в уведомлението, да са достатъчно точни, за да оправдаят преценката, че тези прагове не са достигнати, и също така да бъдат споменати всички правдоподобни, алтернативни определения на пазара, които може да е необходимо да бъдат разгледани (включително по отношение на географските пазари, които са по-тесни от националните).

(13)  Виж бележка под линия на стр. 10.

(14)  Виж бележка под линия на стр. 12.

(15)  HHI е сумата от квадратите на индивидуалните пазарни дялове на всички предприятия на пазара. Вж. Насоките на Комисията за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 31, 5.2.2004 г., стр. 5, точка 16). За да се изчисли обаче делта на HHI вследствие на концентрацията, е достатъчно да извадим от квадрата на сбора на пазарните дялове на участниците в концентрацията (с други думи квадрата от пазарния дял на слялото се предприятие след извършването на концентрацията) сбора на квадратите от индивидуалните пазарни дялове на страните (т.к. пазарните дялове на всички останали конкуренти на пазара остават непроменени и, следователно, не засягат резултата от уравнението). С други думи делта на HHI може да се изчисли въз основа само на пазарните дялове на участниците в концентрацията, без да е нужно да се знаят пазарните дялове на останалите конкуренти на пазара.

(16)  Виж бележка под линия на стр. 12.

(17)  Както при всички други уведомления, Комисията може да отмени решението в кратка форма, ако то се основава на невярна информация, за която едно от съответните предприятия носи отговорност (член 6, параграф 3, буква а) от Регламента за сливанията).

(18)  Вж. Насоките на Комисията относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 31, 5.2.2004 г., стр. 5), по-специално параграф 20.

(19)  Продуктовите пазари са тясно свързани съседни пазари, когато продуктите се допълват едни други или когато принадлежат към гама от продукти, който обичайно се купува от една и съща категория клиенти с една и съща крайна цел на ползване.

(20)  Вж. Насоките на Комисията за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 265, 18.10.2008 г., стр. 6), по-специално параграф 25 и раздел V.

(21)  Дело COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008 г., съображения 14—22.

(22)  Дело COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II), 18.9.2002 г.

(23)  Вж. Най-добрите практики относно провеждането на производства по контрол на концентрациите в ЕО на ГД „Конкуренция“ („Най-добрите практики“), които са на разположение на следния електронен адрес: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  За определение на подлежащи на разглеждане пазари, вж. раздел 6.2 от краткия формуляр „CO“ (приложение II към Регламента за прилагане).

(25)  С оглед на най-добрите практики Комисията все пак приканва участниците да подадат предварително искане за определянето на екип по делото в ГД „Конкуренция“.

(26)  Член 4, параграф 3 от Регламента за сливанията.


Top