EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0501

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие ECSEL

/* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */

52013PC0501

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие ECSEL /* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Общ контекст

Европейският съюз (ЕС) трябва да предприеме стъпки, за да гарантира, че ще може да излезе от икономическата и финансова криза и ще открие пътя към устойчив растеж.

Една от целите на „Хоризонт 2020“[1] — програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014 — 2020 г. — ще бъде укрепването на европейската промишленост чрез действия в подкрепа на научните изследвания и иновациите в редица промишлени отрасли.

Конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ от програмата „Хоризонт 2020“ е насочена по-специално към засилване на промишлената конкурентоспособност в ключови технологични области като ИКТ. Микро- и наноелектрониката, както и интелигентните вградени компоненти и системи, представляват приоритетни области, които са набелязани в рамките на темата за ИКТ в „Хоризонт 2020“.

С цел по-доброто съгласуване на подкрепата от страна на ЕС за научни изследвания и иновации с целите на промишлеността и за привличане на повече промишлени инвестиции в Европа, в програмата „Хоризонт 2020“ се предвижда създаването на публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите биха могли да допринесат за постигане на по-широките цели по отношение на конкурентоспособността на Европа и да спомогнат за справяне с обществените предизвикателства.

Настоящото ново предложение за публично-частно партньорство (ПЧП) се отнася до съвместно предприятие (СП) в областта на електронните компоненти и системи. Съвместното предприятие ECSEL („Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (Electronic Components and Systems for European Leadership)) заменя досегашните съвместни предприятия ENIAC[2] и ARTEMIS[3] съответно в областта на наноелектрониката и на вградените системи, създадени в рамките на Седмата рамкова програма[4]. То се създава в контекста на многогодишната финансова рамка[5], предложението на Комисията за програмата „Хоризонт 2020“, съобщението на Комисията „Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите“[6], водещата инициатива „Съюз за иновации“[7], съобщението на Комисията относно главните базови технологии[8] „Европейска стратегия за главните базови технологии — мост към растеж и заетост“ и съобщението на Комисията „Европейска стратегия за микро- и наноелектронните компоненти и системи“[9]. Предложението е също така в съответствие със съобщението на Комисията „Публично-частните партньорства в „Хоризонт 2020“: мощен инструмент за напредък в областта на иновациите и растежа в Европа“[10].

· Обосновка и цели на съвместното предприятие в областта на електронните компоненти и системи

Освен че представляват важен промишлен отрасъл с оборот в световен мащаб от над един трилион евро, електронните компоненти и вградените системи са в основата на по-голямата част от повишаването на производителността на икономиката като цяло и играят ключова роля за справяне с обществените предизвикателства. Въпреки силното ѝ присъствие във важни вертикални пазари (автомобилостроене, енергетика, системи за разплащания и др.), промишленият сектор на електронни компоненти и системи в Европа е изправен пред големи предизвикателства, които ще окажат отражение върху цялата икономика.

По-специално Европа е изправена пред две основни предизвикателства в областта на електронните компоненти и системи. Едното е свързано с контрола на ключовите елементи от веригата на добавената стойност (т.е. проектирането, производството и интегрирането в крайни продукти), които са от съществено значение за гарантиране на устойчивостта на създаването на стойност от страна на електрониката в Европа, включително конкурентоспособността на много други европейски промишлени отрасли (автомобилостроене, енергетика, здравеопазване, уебиндустрия и др.). Другото е свързано с преодоляване на сериозните пропуски във веригите за иновации с цел по-добро преобразуване на върховите постижения на научните изследвания в успешни търговски начинания.

При справяне с посочените по-горе предизвикателства Европа трябва да държи сметка за ожесточената конкуренция в световен мащаб, намаляването на пазарните дялове на нейната промишленост, високите разходи за научни изследвания и иновации и бързото развитие на технологиите.

В този контекст съвместното предприятие в областта на електронните компоненти и системи ще има за цел:

· да гарантира сигурността на доставките на ключови технологии, които са в основата на иновациите във всички основни сектори на икономиката, както и да гарантира, че Европа може да използва по най-добрия начин тези технологии за стимулиране на икономическия растеж като цяло;

· да оказва подкрепа на политиките на ЕС, на конкурентоспособността в областта на околната среда и промишлеността, както това е залегнало в стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

· да преодолява пречките пред ефективната научноизследователска дейност и иновации в тази област, включително големите рискове, високите разходи за научноизследователска и развойна дейност и неефективността на пазара. За привличане на частни инвестиции е необходимо оказването на обществена подкрепа;

· да съгласува с държавите членки стратегиите за привличане на частни инвестиции и за подпомагане на постигането на стабилни публични финанси, като се избягва ненужното дублиране на усилия и разпокъсаността и се улеснява включването на заинтересовани участници в научни изследвания и иновации;

· да стимулира промишлеността за установяване на дългосрочна стратегическа програма за научни изследвания и иновации, създаване на необходимата критична маса, привличане на частните инвестиции, улесняване на обмена на знания, намаляване на рисковете, съкращаване на разходите и намаляване на времето за достигане до пазара.

По-специално това ново съвместно предприятие има следните конкретни цели:

· да поддържа и развива капацитета в Европа за производство на полупроводници и интелигентни системи, включително заемане на водещи позиции в производството на оборудване и обработката на материали;

· да заеме водещо място в областта на проектирането и инженеринга на системи, включително на вградените технологии;

· да осигури достъп за всички заинтересовани страни до инфраструктура на световно равнище за проектирането и производството на електронни компоненти и вградени и интелигентни системи;

· да насърчава развитието на екосистеми, свързани с иновативни МСП, като укрепва съществуващите клъстери и благоприятства създаването на нови клъстери в перспективни нови области.

· Използване на натрупания опит

Предложеното съвместно предприятие се основава на постиженията на предходните съвместни предприятия (ENIAC и ARTEMIS) в рамките на Седмата рамкова програма. И двете съвместни предприятия имаха за цел създаването на общоевропейска програма за научни изследвания и развойна дейност в областта на наноелектрониката и на вградените системи, като насърчаваха промишлеността, държавите членки и Европейския съюз да съгласуват своите стратегии и да увеличават инвестициите си. Те предоставиха значителна възможност за сътрудничество в цяла Европа, създадоха критична маса и привлякоха инвестиции. Съвместните предприятия доказаха, че могат успешно да играят ролята на „честен посредник“ и да бъдат катализатор на амбициозни проекти за увеличаване на участието на най-добрите предприятия от частния сектор в рамка, в която националните и европейски публични органи могат да подкрепят теми с голямо стратегическо значение. Тази способност бе убедително демонстрирана от успеха на съвместното предприятие ENIAC при активното прилагане на препоръките относно главните базови технологии (ГБТ) в областта на наноелектрониката и от първото стартиране на широкомащабни пилотни проекти за иновации от страна на съвместното предприятие ARTEMIS. През периода 2008 — 2012 г. общо 2,8 млрд. евро бяха инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации от около 2000 участници, като над 500 от тях са МСП.

В тези съвместни предприятия участие взема частният сектор, националните и европейските органи. Едно значително предизвикателство пред тази тристранна структура бе привеждането на процедурите и съдържанието в съответствие с очакванията на участващите държави членки и процесите в тях.

При първата и втората междинна оценка на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC настоятелно бе препоръчано да се продължи с подобна инициатива в рамките на „Хоризонт 2020“, като се има предвид, че нито една отделна организация или държава членка не би могла да отговори на всички предизвикателства в този сектор. Поради това като най-подходящ начин за постигане на напредък се считат координираните действия на европейско равнище.

Опитът с настоящия модел показва, че той е позволил да бъдат постигнати целите, макар и етапът на усвояване, по време на който трябваше да бъде установено доверие и практически начин на функциониране, да е бил по-труден от очакваното.

Освен посочените по-горе успехи е необходимо да бъдат споделени някои наблюдения относно настоящата конфигурация:

· налице е липса на синхрон между различните национални процедури (както по отношение на сключването на договорите, така и по отношение на плащанията), което води до закъснения в изпълнението на проектите;

· задължението за участниците да сключат две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, основаващи се на различни правила (със СП и национално), представлява административна тежест;

· различаващите се национални правила оказват въздействие върху начина, по който се изграждат консорциумите;

· твърдо установената зависимост между поетите задължения на национално равнище и на равнището на ЕС (съотношението на финансовото участие в размер на 1,8 ДЧ/ЕС е наложено с регламент на Съвета) възпрепятства изпълнението на бюджета;

· изискванията на рамковия финансов регламент за децентрализираните агенции оказаха значителен натиск върху ограничените ресурси на съвместното предприятие.

Тези трудности не доведоха до преустановяване на процеса, но наложиха полагането на непрекъснати усилия от всички страни, за да се осигури функционирането на системата. Бъдещата инициатива ще извлече полза в голяма степен от един опростен модел на действие в съответствие с общата цел за опростяване в рамките на „Хоризонт 2020“. Предложението за ново съвместно предприятие включва разпоредби, насочени към опростяване и гъвкавост на функционирането.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Резултати от консултацията

Заинтересованите страни считат, че двете съществуващи съвместни предприятия в областта на ИКТ имат голяма стойност. Обществената консултация показа, че СП са спомогнали за преодоляване на основните пречки в съответните им области и са допринесли за увеличаване на европейската конкурентоспособност.

Понастоящем в съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS участват заинтересовани страни от промишлеността (както големи дружества, така и МСП) и научноизследователската общност (организации за научни изследвания и разпространяване на знания) от цяла Европа. Държавите членки участват пряко в управленските структури и във финансирането. Представителите на промишлеността и научноизследователската общност са представени чрез промишлените сдружения AENEAS и ARTEMIS-IA.

От консултациите става ясно, че всички участници са мотивирани и ангажирани по отношение на съвместните технологични инициативи (СТИ). Според представителите на промишлеността СТИ са спомогнали за сближаването на съответните заинтересовани страни и са улеснили сътрудничеството при изпълнението на стратегическите планове за научни изследвания. СТИ обединяват ресурси от частния сектор и публични средства на държавите членки и на Европейския съюз.

Що се отнася до новите СТИ, всички заинтересовани страни подкрепят твърдо следните две основни цели:

· постигане на критична маса чрез обединяване на публични и частни ресурси; и

· осигуряване на обществена подкрепа за широкомащабни демонстрационни и пилотни проекти.

Сътрудничеството в областта на иновациите между вериги на добавената стойност в Европа и по-близо до пазара следва да бъде подпомагано. Следва да бъдат обхванати проектирането на сложни електронни компоненти и системи, както и производството и технологичното развитие.

Държавите членки наблягат на необходимостта от най-ефективно изразходване на публичните средства в интерес на тяхната национална промишленост и изследователска общност. Всички участващи държави членки признават значението на силната промишленост в областта на електронните компоненти и системи за тяхната национална икономика. Държавите членки са готови да разгледат възможността за участие в тристранен модел, когато равнището на финансиране изисква обединяване на ресурсите и по-голяма степен на съгласуване на стратегиите на регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС.

Някои държави членки признават трудностите, пред които понастоящем са изправени участниците, по-специално чрез прилагането на национални критерии за допустимост и липсата на синхронизиране и съгласуване на националните условия за сключване на договори и финансиране. Различията в националните споразумения водят до създаване на различни условия за участие и до известна неефективност. Тези трудности бяха изтъкнати от заинтересованите страни във връзка с тристранния модел на СТИ.

За МСП от първостепенно значение е улесняването на участието. Те изказват силно предпочитание към по-целенасочено подпомагане, като тяхното становище се споделя от участващите държави членки.

Необходимостта от осигуряване на многогодишни финансови перспективи от държавите членки за функционирането на СП се подчертава и от много заинтересовани страни.

Различните становища бяха взети под внимание при разработването на новата СТИ в областта на електронните компоненти и системи, въпреки че начинът на функциониране на СП като единно звено за контакт не се подкрепя в еднаква степен от всички държави членки.

· Оценка на въздействието

Предложеният регламент бе предмет на оценка на въздействието от страна на Комисията, приложена към предложението.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

Предложението се състои от регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие ECSEL и определяне на неговите цели, правен статут, оперативни правила и устав за периода 2014 — 2024 г. (до 2020 г. за финансовото планиране). Съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS бяха създадени съответно в областите на наноелектрониката и на вградените компютърни системи с Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. Те трябва да бъдат отменени, считано от датата на влизане в сила на новото СП.

· Правно основание

Правното основание на предложението е член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Ще се прилагат правилата за участие и разпространение на резултатите на „Хоризонт 2020“. Предвид специфичните оперативни нужди на посочената инициатива обаче е необходима дерогация от посочените правила. Въпреки това тази специална дерогация не е включена в настоящото предложение на този етап, за да не попречи на междуинституционалните обсъждания относно подходящото правно основание/процедурни правила за тяхното приемане, които все още са в процес на разглеждане в контекста на работата по законодателството във връзка с предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ (COM(2011) 0810 — 2011/0399 (COD). Специалната дерогация ще бъде въведена на по-късен етап с оглед на резултатите от горепосочените обсъждания.

Приложимостта на правилата за държавните помощи налага извършването на дерогация от Регламент (ЕС) № ... [правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] по отношение на единната ставка за финансиране на отделните действия. Поради съфинансирането от страна на държавите членки, правилата за държавните помощи с техните специфични разпоредби относно интензитета на помощите в зависимост от вида на участниците и вида на дейностите се прилагат по отношение на публичната помощ, предоставена от съвместното предприятие.

· Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза.

Целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки поради посочените по-долу причини:

· Големите предизвикателства, пред които са изправени европейската промишленост и икономика, изискват значителни инвестиции, които представляват голямо усилие за всяка една взета отделно държава членка. В резултат на това отделните държави членки, независимо от размера на техните икономики, се колебаят дали да се ангажират с научни изследвания и иновации или пък отлагат извършването на инвестиции, които са от основно значение за привличането на повече частни инвестиции и за изграждането на капацитета на Европа за създаване на иновации и постигане на конкурентоспособност. Чрез съчетаването на ресурси, предоставяни на регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС, Европа може да реагира бързо и да предвиди търсенето на големи инвестиции, както е видно от поканите за представяне на предложения за 2012 г. по отношение на съвместната технологична инициатива ENIAC. В рамките на тази покана бе оказана подкрепа за редица пилотни производствени линии в ключови за европейската промишленост области.

· Европа разполага с висококачествени специализирани технологични и промишлени клъстери в областта на микро- и наноелектронните компоненти и интелигентните и вградените системи. Иновативните и конкурентоспособни продукти и услуги са във все по-голяма степен резултат от мултидисциплинарни научноизследователски и иновационни дейности, и от съюзи и партньорства по цялата верига на добавената стойност — от разработките в областта на полупроводниците до вградените програмни продукти и мрежови приложения. Ако на равнището на ЕС не бъде предприета никаква нова инициатива, разпокъсаността в областта на научните изследвания и иновациите в Европа ще се увеличи. Без целенасочена и адекватна програма приносът на Европа към областта на електронните компоненти и системи ще се състои от поредица разпръснати и неструктурирани усилия по места. Напредъкът ще бъде спъван от липсата на съгласуваност на целите на научноизследователската и развойна дейност в промишлеността, дублирането на усилията, ненужната бюрокрация и не напълно оптималното използване на ограниченото финансиране за научни изследвания. Поради това действията на отделните държави членки не са достатъчни, за да се отговори на предизвикателствата, пред които е изправен промишленият сектор на електронни компоненти и системи. Нито един национален механизъм няма да бъде в състояние да осигури събирането на всички необходими експертни познания и финансови средства, за да се заеме силна позиция на световния конкурентен пазар.

Желаните цели ще бъдат постигнати по-добре посредством действие на равнището на ЕС по няколко причини. Едно европейско публично-частно партньорство ще позволи мобилизирането на финансовите и технически средства, които са от съществено значение за овладяване на сложността на постоянно ускоряващия се процес на създаване на иновации в тази област. То ще окаже ефект на съсредоточаване върху европейските, националните и промишлените приоритети, като съчетае силните страни на транснационалните и европейските програми. Приемането на опростен начин на функциониране следва да позволи скъсяване на времето за отпускане на безвъзмездни средства и избягване на допълнителна бюрократична тежест за участниците.

Поради това предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност.

· Принцип на пропорционалност

В съответствие с принципа на пропорционалност разпоредбите на настоящия регламент не надхвърлят необходимото за постигането на неговите цели.

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следните причини. Предложеното съвместно предприятие е единствената несложна опция, която превъзмогва ограниченията и отговаря на изискванията за постигане на целите на действието. Това е трайна във времето структура с юридическа правосубектност, която предоставя ясна правна рамка за сътрудничеството и включването на участници, работещи в областта на научните изследвания и иновациите, националните органи и ЕС в публично-частно партньорство. Участието на всички заинтересовани лица е от първостепенно значение. Тъй като инициативата се фокусира върху много важни за икономическата конкурентоспособност промишлени цели, участието на промишлеността е от съществено значение, за да се подпомогне изготвянето на изследователските приоритети и политиките в областта на иновациите. Участието на държавите членки е необходимо за мобилизиране на национални финансови средства, които съставляват основната част от обществените разходи за научни изследвания и иновации в тази област. И на последно място, ЕС играе ключова роля за напредъка на процеса на интегриране, за постигането на баланс между различните интереси на партньорите и за осигуряването на адекватен контрол върху използването на неговата финансова вноска.

Предложеното действие ще постигне необходимото интегриране на равнището на ЕС, като едновременно с това предостави възможност за гъвкаво участие на отделните държави членки. Правомощията за вземане на решения относно използването на националното финансово участие се упражняват на национално равнище. Съвместното предприятие ще изгради опростена структура за процедурите по вземане на решения и финансовите и административни операции. То ще бъде особено ефективно от гледна точка на разходите, тъй като неговите административни разходи се очаква да бъдат около 3 % от общия принос на ЕС за научноизследователски и иновационни дейности, които ще бъдат започнати от съвместното предприятие.

· Избор на инструмент

Предложен инструмент: Регламент

Други средства не биха били подходящи поради следната причина: създаването на съвместно предприятие, в което участва Европейският съюз, изисква регламент на Съвета.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Според бюджетната оценка, за която ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ ще предостави средства от нейния бюджет за целта „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“, максималните разходи на ЕС са в размер на 1 215 255 000 EUR[11][12] (включително ЕАСТ) за целия срок на съществуване на съвместното предприятие ECSEL (до 2024 г.), които би трябвало да бъдат поети като задължение преди 31 декември 2020 г., когато приключва бюджетът за „Хоризонт 2020“, и плащанията да бъдат извършени до 31 декември 2024 г.

5.           НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

· Опростяване

Предлага се опростен модел на действие, с цел преодоляване на практическите трудности, с които са се сблъсквали участниците при настоящото СП, като разнообразието от национални правила и практики, водещи до значителни разлики в третирането на отделните участници. Предлага се новото СП да може да действа от името на държавите членки, като изготвя споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и извършва плащания на такива средства вместо националните администрации по същия начин, както го прави за вноската на ЕС. Това ще позволи СП да действа като единно звено за контакт и да гарантира синхронизиране на финансирането на всички участници. Предлага се също така да се хармонизират ставките за публично финансиране (от ЕС и от национални източници) по отношение на всички участници.

· Европейски интерес

Възможността да се разполага в Европа с промишлен сектор на електронни компоненти и системи с водещи позиции е от основен европейски интерес, тъй като той ще играе ролята на доставчик за електронните технологии, които насърчават иновациите в много широк спектър от икономически дейности — от автомобилостроенето и авиокосмическата промишленост до енергетиката, оборудването в областта на здравеопазването, домакинските уреди и всички видове промишлени производствени процеси. В това отношение целите и обхватът на съвместното предприятие ECSEL ще бъдат точно определени по отношение на технологичните направления, които трябва да бъдат следвани, и икономическите цели, които трябва да бъдат постигнати, на откритите и честни критерии за подбор на участниците, на ангажимента на промишлеността относно инвестициите и създаването на работни места и на съответните ред и условия, свързани с управлението и изпълнението. Публичните помощи, предоставени за дейностите на съвместното предприятие ECSEL, ще подобрят положението на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите в международен план. Те ще бъдат от полза за цялата верига на добавената стойност на промишленият сектор на електронни компоненти и системи в Европа, в това число за много МСП, но също така и за икономически субекти, работещи в по-широки области, чрез генерираните ползи. След нотифициране от страна на държава членка или съответна група от държави членки Комисията може да приеме, че инициативите на съвместното предприятие ECSEL представляват важен проект от общоевропейски интерес, ако са изпълнени всички съответни условия.

2013/0234 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно съвместното предприятие ECSEL

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 187 и член 188, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент[13],

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[14],

като има предвид, че:

(1)       Публично-частните партньорства под формата на съвместни технологични инициативи са предвидени за първи път в Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.)[15].

(2)       С Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.)[16] се набелязват конкретни публично-частни партньорства, на които да бъде оказана подкрепа, включително публично-частни партньорства в специфичните области на съвместните технологични инициативи ARTEMIS и ENIAC.

(3)       В стратегията „Европа 2020“[17] се подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза. Европейският парламент и Съветът подкрепиха тази стратегия.

(4)       Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета от … 2013 г. за създаване на „Хоризонт 2020“ — Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.)[18] има за цел постигането на по-голямо въздействие върху научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза в областта на конкурентоспособността и за справяне с обществените предизвикателства. Участието на Съюза в тези партньорства може да бъде под формата на финансови вноски в съвместни предприятия, създадени въз основа на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно Решение № 1982/2006/ЕО.

(5)       В съответствие с Решение (ЕС) № […]/2013 на Съвета от [...] 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.)[19] следва да бъде предоставена допълнителна подкрепа за съвместните предприятия, създадени съгласно Решение № 1982/2006/ЕО, при условията, определени в Решение (ЕС) № […]/2013. Приоритетът за постигане на водещи позиции в промишлеността е насочен към две специфични направления на дейност в рамките на информационните и комуникационни технологии: „микро- и наноелектрониката“ и „ново поколение компоненти и системи — разработване на авангардни и интелигентни вградени компоненти и системи“. Вградените компютърни системи (ARTEMIS) и наноелектрониката (ENIAC) следва да бъдат обединени в една инициатива.

(6)       В своето съобщение „Европейска стратегия за главните базови технологии — мост към растеж и заетост“[20] Комисията определя главните базови технологии, наричани по-долу „ГБТ“), като в тях влизат микро- и наноелектрониката, като незаменими източници на иновации. Понастоящем съществува разлика между създаването на основни познания и последващото им реализиране на пазара под формата на стоки и услуги. Този проблем трябва да бъде решен, inter alia, чрез насочване на усилието към пилотните производствени линии и пилотните проекти за иновации, включително към тези от по-голям мащаб, за утвърждаване на технологията и продукта в промишлени условия и по-голяма интеграция и взаимно обогатяване между различните ГБТ.

(7)       Според съобщението на Комисията „Европейска стратегия за микро- и наноелектронни компоненти и системи“[21] микро- и наноелектронните компоненти и системи са в основата на иновациите и конкурентоспособността на всички основни икономически сектори. Значимостта на тази област и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни в Съюза, налагат спешни действия, за да не остане слабо звено в европейските вериги за иновации и създаване на добавена стойност. Поради това се предлага да се създаде механизъм на равнището на Съюза, за да се обедини и съсредоточи подкрепата от страна на държавите членки, Съюза и частния сектор за научните изследвания и иновациите в областта на електронните компоненти и системи.

(8)       За да може Европа да заеме отново водеща позиция в екосистемата в областта на наноелектрониката, заинтересованите страни, представители на промишлеността и научноизследователската област, направиха предложение за стратегическа програма за научни изследвания и иновации с обща инвестиция в размер на 100 млрд. евро до 2020 г., която има за цел да се повишат до 200 млрд. евро годишно приходите, които Европа получава в световен мащаб от наноелектрониката, и да се създадат допълнително 250 000 преки и производни работни места в Европа.

(9)       Терминът „електронни компоненти и системи“ обхваща областите на микро- и наноелектрониката, вградените/кибер-физическите и интелигентни интегрирани системи и приложения.

(10)     Със съвместното предприятие ENIAC, създадено с Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г.[22], бе успешно изпълнена научноизследователска програма, като бе оказана подкрепа на съответните области в наноелектрониката, в които Европа подобри своята конкурентоспособност чрез мобилизиране на инвестиции в приоритетни области и ангажиране на цялата екосистема.

(11)     Съвместното предприятие ARTEMIS, създадено с Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени изчислителни системи[23], успешно доказа своето стратегическо позициониране, при което насоките от тип „отгоре надолу“ бяха съчетавани с определяне „отдолу нагоре“ на техническите въпроси за решаване, и се привличаха проекти, имащи пряко приложими в промишлеността резултати.

(12)     Междинните оценки на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC показаха, че те са полезни и адаптирани инструменти за обединяване на усилията и за постигане на значително въздействие в съответните им области. Научноизследователските области, обхванати от съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC, следва да продължат да бъдат подпомагани с цел по-нататъшно подобряване на конкурентоспособността на промишления сектор на електронни компоненти и системи в Европа и съсредоточаване на усилията върху набор от стратегически дейности, договорени съвместно между ангажираните в инициативите частни и публични заинтересовани страни.

(13)     Продължаващата подкрепа за програмите за научни изследвания в областта на наноелектрониката и вградените компютърни системи следва да се основава на опита, придобит от дейностите на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC, включително на резултатите от техните междинни оценки, на препоръките на заинтересованите страни и на необходимостта от постигане на ефективна координация и синергичен ефект по отношение на ресурсите.

(14)     Налице е засилено взаимодействие между заинтересованите страни от европейските технологични платформи ARTEMIS, ENIAC и EPoSS (европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни системи), както това е описано подробно в стратегическата програма за научни изследвания и иновации на високо равнище на промишления сектор на компоненти и системи за ИКТ, която те изготвиха през 2012 г. С оглед на използването по най-добър начин на синергичните ефекти, които са резултат от тези взаимодействия, и по-нататъшното надграждане въз основа на тях, е необходимо да бъде създадено единно съвместно предприятие (наричано по-долу „съвместно предприятие ECSEL“), което да обхваща електронните компоненти и системи, включително предишните дейности на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS, и да използва структура и правила, които в по-голяма степен са подходящи за целта, с оглед подобряване на ефективността и постигане на опростяване. За тази цел съвместното предприятие ECSEL следва да приеме финансови правила съобразно своите нуждите в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза[24].

(15)     Изпълнението на стратегическата програма за научни изследвания и иновации на високо равнище, предложена от заинтересованите страни от промишлеността, се основава на няколко източника на подкрепа: национални, регионални и междуправителствени програми, рамкова програма на Съюза и съвместна технологична инициатива под формата на публично-частно партньорство.

(16)     Публично-частното партньорство в областта на електронните компоненти и системи следва да съчетава финансовите и технически средства, които са от съществено значение за овладяване на сложността на постоянно ускоряващия се процес на създаване на иновации в тази област. Поради това членове на съвместното предприятие ECSEL следва да бъдат Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани към рамковата програма „Хоризонт 2020“ (наричани по-долу „асоциирани държави“) на доброволна основа, както и сдружения в качеството им на частни членове, представляващи техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Европа. Съвместното предприятие ECSEL следва да бъде отворено за нови членове.

(17)     Съвместното предприятие ECSEL следва да работи по ясно определени теми, които биха дали възможност на европейските предприятия като цяло да проектират, произвеждат и употребяват най-новаторските технологии в областта на електронните компоненти и системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се задържат изследователските екипи и европейските предприятия на водещи позиции в един силно конкурентен международен контекст, да се гарантира бързото и широко използване от страна на промишлеността на лидерската позиция в областта на технологиите в цяла Европа, като се генерират значителни ползи за обществото, споделя се поемането на рискове и се обединяват усилията, като стратегиите и инвестициите се съгласуват в съответствие с общоевропейския интерес. След нотифициране от страна на държава членка или съответна група от държави членки Комисията може да приеме, че инициативите на съвместното предприятие ECSEL представляват важен проект от общоевропейски интерес, ако са изпълнени всички съответни условия.

(18)     Частните сдружения AENEAS, ARTEMISIA и EPoSS изразиха писмено съгласието си научноизследователските и иновационни дейности в областта, обхваната от съвместното предприятие ECSEL, да бъдат провеждани в рамките на структура, която е добре приспособена към естеството на публично-частното партньорство. Целесъобразно е частните сдружения да приемат устава, предвиден в приложението към настоящия регламент, посредством писмо за одобрение.

(19)     За да постигне целите си, съвместното предприятие ECSEL следва да предоставя финансова подкрепа основно под формата на безвъзмездни средства за участниците въз основа на открити покани за представяне на предложения на състезателна основа. Подобна финансова подкрепа трябва да бъде насочена към установени случаи на неефективност на пазара, които възпрепятстват развитието на съответната програма, и трябва да има стимулиращ ефект, който да води до промяна в поведението на получателя.

(20)     С оглед запазване на равнопоставеността за всички предприятия с дейност на вътрешния пазар, финансирането по рамковата програма на Съюза следва да бъде съобразено с правилата за държавните помощи, за да се гарантира ефективно разходване на публичните средства и да се избегне нарушаването на пазарните условия, като например отблъскването на частното финансиране, създаването на неефективни пазарни структури или протекционизма за неефективни фирми.

(21)     Участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие ECSEL, следва да е в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.)“[25].

(22)     Финансовата вноска на Съюза следва да се управлява в съответствие с принципа на доброто финансово управление и с приложимите правила за непряко управление, установени с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[26].

(23)     Одитите на получателите на средства от Съюза съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № [...]/2013 [за рамковата програма „Хоризонт 2020“] следва да се извършват по такъв начин, че да се намали административната тежест.

(24)     Финансовите интереси на Съюза и на другите членове на съвместното предприятие ECSEL следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, констатиране и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(25)     Вътрешният одитор на Комисията следва да упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие ECSEL като тези, които упражнява спрямо Комисията.

(26)     В съответствие с член 287, параграф 1 от Договора актът за учредяването на органи, служби или агенции, създадени от Съюза, може да изключва проверката на отчетите за всички приходи и разходи на тези органи, служби или агенции от Сметната палата. В съответствие с член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 отчетите на органите по член 209 от посочения регламент трябва да се проверят от независим одитен орган, който дава становище, inter alia, относно надеждността на отчетите, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. За да се избегне двойното разглеждане на отчетите на съвместното предприятие ECSEL, те не следва да бъдат предмет на проверка от Сметната палата.

(27)     В съответствие с принципите за субсидиарност и пропорционалност, които са установени в член 5 от Договора за Европейския съюз, целите на съвместното предприятие ECSEL за укрепване на промишлените научни изследвания и иновации в целия Съюз не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно те могат да бъдат осъществени по-успешно на равнището на Съюза, тъй като се избягва дублирането на усилия, постига се критична маса и се гарантира използването на публично финансиране по оптимален начин. Настоящият регламент се ограничава до необходимия минимум за постигане на тези цели и не излиза извън необходимите за това рамки.

(28)     Съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS бяха създадени за срок до 31 декември 2017 г. Преходът от съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS към съвместното предприятие ECSEL следва да бъдат съгласуван и синхронизиран с прехода от Седмата рамкова програма към рамковата програма „Хоризонт 2020“, за да се гарантира оптимално използване на наличното финансиране за научни изследвания. В интерес на правната сигурност и яснота Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008 следва да бъдат отменени и следва да се предвидят преходни разпоредби.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Създаване

1.           За изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричано по-долу „съвместно предприятие ECSEL“) за периода до 31 декември 2024 г.

2.           Съвместното предприятие ECSEL заменя и наследява съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS, създадени първоначално с Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008.

3.           Съвместното предприятие ECSEL представлява орган, на който е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, посочено в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4.           Съвместното предприятие ECSEL има юридическа правосубектност. Във всяка от държавите членки то притежава най-широката правоспособност, която се предоставя на юридически лица съгласно законите на тези държави членки. По-специално то може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебно производство.

5.           Седалището на съвместното предприятие ECSEL е в Брюксел, Белгия.

6.           Уставът на съвместното предприятие ECSEL се съдържа в приложението.

Член 2 Цели

1.           Съвместното предприятие ECSEL има следните цели:

а)      да допринесе за изпълнението на Регламент (ЕС) № ... на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за създаване на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.) и по-специално на част ... от Решение № .../2013/ЕС на Съвета от ... 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.);

б)      да допринесе за развитието в Съюза на силен и конкурентоспособен в световен мащаб промишлен сектор на електронни компоненти и системи;

в)      да гарантира, че електронните компоненти и системи са налични на ключовите пазари и за справяне с обществените предизвикателства, като целта е Европа да остане в авангарда на технологичното развитие и се преодолее пропастта между научните изследвания и експлоатацията, да се укрепва капацитетът за иновации и се създава икономически растеж и ръст на заетостта в Съюза;

г)       да съгласува с държавите членки стратегиите за привличане на частни инвестиции и за подпомагане постигането на ефективност на публичната подкрепа, като се избягва ненужното дублиране и разпокъсаността на усилията и се улеснява включването на заинтересовани участници в научни изследвания и иновации;

д)      да поддържа и развива капацитета в Европа за производство на полупроводници и интелигентни системи, включително заемане на водещи позиции в производството на оборудване и обработката на материали;

е)      да заеме водещи позиции в областта на проектирането и инженеринга на системи, включително на вградените технологии;

ж)     да осигури достъп за всички заинтересовани страни до инфраструктура на световно равнище за проектирането и производството на електронни компоненти и вградени/кибер-физически и интелигентни системи;

з)       да изгражда динамична екосистема, включваща иновативни малки и средни предприятия (МСП), като укрепва съществуващите клъстери и благоприятства създаването на нови клъстери в перспективни нови области.

2.           Обхватът на дейността на съвместното предприятие ECSEL ще се основава на резултатите, получени от съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS и от европейската технологична платформа EpoSS. Той ще насърчава новото развитие и създаването на синергични ефекти между следните основни области:

а)      технологии за проектиране, процеси и интегриране, оборудване, материали и производство за микро- и наноелектронни компоненти, като се цели постигането на миниатюризация, диверсифициране и диференциране, разнородна интеграция;

б)      процеси, методи, инструменти и платформи, референтни проекти и архитектури за софтуерни вградени/кибер-физически системи и/или такива с големи възможности за управление, целящи постигане на безпроблемна свързаност и оперативна съвместимост, безопасност при функциониране, висока степен на наличност и сигурност на приложения от професионален и потребителски тип, както и свързани с тях услуги;

в)      мултидисциплинарни подходи за интелигентните системи, подкрепяни от развитието в областта на комплексното проектиране и усъвършенстваното производство за изграждане на независими и приспособими интелигентни системи с усъвършенстван интерфейс, които предлагат пълен набор от функционални възможности, основаващи се например на безпроблемната интеграция на функции за отчитане, задействане, обработване, енергоснабдяване и работа в мрежа.

Член 3 Финансова вноска на Съюза

1.           Максималният размер на вноската на Съюза, включително бюджетни кредити от ЕАСТ, за съвместното предприятие ECSEL за покриване на административните и оперативните разходи е 1 215 255 000 EUR. Вноската се изплаща от бюджетните кредити от общия бюджет на Съюза, предвидени за специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.). Изпълнението на бюджета по отношение на вноската на Съюза се възлага на съвместното предприятие ECSEL, действащо като орган, посочен в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 от посочения регламент.

2.           Договореностите за финансовата вноска на Съюза се посочват в споразумение за възлагане и годишни споразумения за прехвърляне на средства, които се сключват между Комисията, действаща от името на Съюза, и съвместното предприятие ECSEL.

3.           Споразумението за възлагане съгласно параграф 2 се отнася до елементите, посочени в член 58, параграф 3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, както и, inter alia, до следното:

а)      изискванията за приноса на съвместното предприятие ECSEL по отношение на съответните показатели за изпълнението, посочени в приложение II към Решение № .../ЕС [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

б)      изискванията за приноса на съвместното предприятие ECSEL с оглед на наблюдението, посочено в приложение III към Решение № .../ЕС [специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“];

в)      специфичните показатели за изпълнението, отнасящи се до функционирането на съвместното предприятие ECSEL;

г)       договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване, както е посочено в член 22 от Регламент (ЕС) № …/2013 [рамковата програма „Хоризонт 2020“];

д)      използването на човешки ресурси и промените в тях — по-специално набирането на персонал по функционални групи, степени и категории, процеса на прекласифициране и всички промени в числеността на персонала.

Член 4 Вноски на членовете, различни от Съюза

1.           Финансовата вноска на държавите — членки на ECSEL в оперативните разходи на съвместното предприятие ECSEL е в размер на най-малко 1 200 000 000 EUR за периода, определен в член 1.

2.           Частните членове правят или вземат мерки техните съставни субекти да правят вноски за съвместното предприятие ECSEL в размер на най-малко 1 700 000 000 EUR за периода, определен в член 1.

3.           Вноските, посочени в параграфи 1 и 2, се състоят от вноски за съвместното предприятие ECSEL, както е определено в клауза 16, параграф 2, клауза 16, параграф 3, буква б) и клауза 16, параграф 3, буква в) от устава.

4.           Членовете на съвместното предприятие ECSEL, различни от Съюза, докладват всяка година до 31 януари на управителния съвет относно стойността на вноските, посочени в параграфи 1 и 2, направени през всяка от предходните финансови години.

5.           За целите на определянето на стойността на вноските, посочени в клауза 16, параграф 3, буква в) от устава, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните субекти, с приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен всеки субект, и с приложимите международни счетоводни стандарти / международни стандарти за финансово отчитане. Разходите се заверяват от независим външен одитор, назначен от съответния субект. Определянето на стойността на вноските се проверява от съвместното предприятие ECSEL. При наличие на оставащи елементи на несигурност, то може да бъде одитирано от съвместното предприятие ECSEL.

6.           Комисията може да предприеме действия за отстраняване на нередностите и евентуално да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие ECSEL или да открие производството по ликвидация, посочено в клауза 26, параграф 2 от устава, ако тези членове или техните съставни субекти не правят или правят само частично или със закъснение вноските, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 5 Финансови правила

Съвместното предприятие ECSEL приема свои специфични финансови правила в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... [делегиран регламент относно примерен финансов регламент за ПЧП].

Член 6 Персонал

1.           Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета[27], и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за привеждане в действие на посочените актове, се прилагат по отношение на персонала, нает от съвместното предприятие ECSEL.

2.           По отношение на персонала на съвместното предприятие ECSEL управителният съвет упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, оправомощен да сключва договори, съгласно Условията за работа на другите служители, (наричани по-долу „правомощията на органа по назначаването“).

На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

При наличие на изключителни обстоятелства управителният съвет може да реши временно да оттегли делегираните на изпълнителния директор правомощия на орган по назначаването, както и тези, които той е делегирал вторично, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител на съвместното предприятие ECSEL, различен от изпълнителния директор.

3.           Управителният съвет приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица.

4.           Числеността на персонала се определя в щатното разписание на съвместното предприятие ECSEL, като се посочва броят на временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броят на договорно наетите служители, изразен в еквиваленти на пълно работно време, в съответствие с неговия годишен бюджет.

5.           Персоналът на съвместното предприятие ECSEL се състои от срочно наети служители и договорно наети служители.

6.           Всички разходи във връзка с персонала се поемат от съвместното предприятие ECSEL.

Член 7 Командировани национални експерти и стажанти

1.           Съвместното предприятие ECSEL може да използва командировани национални експерти и стажанти, които не са служители на съвместното предприятие ECSEL. Броят на командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време в съответствие с годишния бюджет, се добавя към числеността на персонала, както е посочено в член 6, параграф 4.

2.           Управителният съвет приема решение за определяне на правила за командироването на национални експерти в съвместното предприятие ECSEL и за използването на стажанти.

Член 8 Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се прилага спрямо съвместното предприятие ECSEL и неговия персонал.

Член 9 Отговорност на съвместното предприятие ECSEL

1.           Договорната отговорност на съвместното предприятие ECSEL се урежда от съответните договорни разпоредби и приложимото право към въпросното споразумение, решение или договор.

2.           В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие ECSEL възстановява всяка вреда, причинена от членовете на неговия персонал при изпълнението на задълженията им, в съответствие с общите принципи на правото, характерни за законодателството на държавите членки.

3.           Всички плащания от страна на съвместното предприятие ECSEL, свързани с отговорността, посочена в параграфи 1 и 2, както и разходите и разноските, направени в тази връзка, се считат за разходи на съвместното предприятие ECSEL и се покриват от средствата на съвместното предприятие ECSEL.

4.           Съвместното предприятие ECSEL носи цялата отговорност за изпълнението на своите задължения.

Член 10 Компетентност на Съда на Европейския съюз и приложимо право

1.           Съдът на Европейския съюз е компетентен при условията, предвидени в Договора, както и в следните случаи:

а)      по всякакви спорове между членовете на съвместното предприятие ECSEL, които се отнасят до предмета на настоящия регламент;

б)      съгласно всякакви арбитражни клаузи, съдържащи се в сключените от съвместното предприятие ECSEL споразумения, решения и договори;

в)      при спорове, свързани с компенсация на вреди, причинени от членовете на персонала на съвместното предприятие ECSEL при изпълнението на техните задължения;

г)       по всякакви спорове между съвместното предприятие ECSEL и неговия персонал, в границите и при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

2.           По всички въпроси, свързани с асоциирана държава, се прилагат специфичните разпоредби на съответните споразумения.

3.           По всеки въпрос, който не попада в обхвата на настоящия регламент или на правото на Съюза, се прилага законодателството на държавата, в която се намира седалището на съвместното предприятие ECSEL.

Член 11 Оценяване

1.           До 31 декември 2017 г. Комисията провежда междинно оценяване на съвместното предприятие ECSEL, при което основно се оценява равнището на участие в непреките действия и приноса за тяхното осъществяване както от страна на частните членове и техните съставни субекти, така и от останалите правни субекти. Комисията съобщава заключенията от тази оценка и своите забележки на Европейския парламент и на Съвета до 30 юни 2018 г.

2.           Въз основа на заключенията от междинното оценяване, посочено в параграф 1, Комисията може да предприеме действия в съответствие с член 4, параграф 6 или всякакви други подходящи действия.

3.           В срок от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие ECSEL, но не по-късно от две години след откриването на производството по ликвидация, посочено в клауза 26 от устава, Комисията извършва окончателно оценяване на съвместното предприятие ECSEL. Резултатите от това окончателно оценяване се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 12 Освобождаване от отговорност

1.           Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие ECSEL е част от освобождаването от отговорност, предоставяно от Европейския парламент по препоръка на Съвета, на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 319 от Договора.

2.           Съвместното предприятие ECSEL си сътрудничи изцяло с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност, и предоставя всяка необходима допълнителна информация. Във връзка с това от него може да бъде поискано да участва в заседания на съответните институции или органи и да подпомага оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.

Член 13 Последващи одити

1.           Последващи одити на разходите за непреки действия се извършват от съвместното предприятие ECSEL в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № .... [рамковата програма „Хоризонт 2020“] като част от непреките действия по рамковата програма „Хоризонт 2020“.

2.           С оглед да се осигури съгласуваност, Комисията може да реши да извърши одитите, посочени в параграф 1.

Член 14 Защита на финансовите интереси на Съюза

1.           Без да се засяга клауза 22, параграф 4 от устава, съвместното предприятие ECSEL предоставя на службите на Комисията и на други упълномощени от нея лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително информацията в електронен формат, необходими за извършването на одити от тях.

2.           В съответствие с разпоредбите и процедурите, определени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)[28], и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности[29], Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да провежда разследвания, включително осъществяване на контрол на място и проверки, с оглед установяването на извършени измами, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение, решение или договор, финансирани по силата на настоящия регламент.

3.           Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, споразуменията, решенията и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби за изрично упълномощаване на Комисията, съвместното предприятие ECSEL, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

4.           Съвместното предприятие ECSEL гарантира, че финансовите интереси на неговите членове са защитени по подходящ начин, като осъществява или възлага на други осъществяването на подходящ вътрешен и външен контрол.

5.           Съвместното предприятие ECSEL се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията, отнасящо се до вътрешните разследвания, провеждани от OLAF[30]. Съвместното предприятие ECSEL приема необходимите мерки, за да улесни вътрешните разследвания, провеждани от OLAF.

Член 15 Поверителност

Без да се засягат разпоредбите на член 16, съвместното предприятие ECSEL осигурява защитата на чувствителна информация, чието разкриване може да навреди на интересите на неговите членове или на участниците в дейностите на съвместното предприятие ECSEL.

Член 16 Прозрачност

1.           Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията[31] се прилага по отношение на документите, съхранявани от съвместното предприятие ECSEL.

2.           Управителният съвет на съвместното предприятие ECSEL може да приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.           Без да се засягат разпоредбите на член 10, решенията, взети от съвместното предприятие ECSEL в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до омбудсмана съгласно условията, определени в член 228 от Договора.

Член 17 Правила за участие и разпространение на резултатите

Регламент (ЕС) № ... [правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“] се прилага по отношение на действия, финансирани от съвместното предприятие ECSEL. В съответствие с посочения регламент съвместното предприятие ECSEL се смята за финансиращ орган и оказва финансова подкрепа за непреки действия, както е посочено в клауза 1, буква а) от устава.

Член 18 Подкрепа от приемащата държава

Може да се сключи административно споразумение между съвместното предприятие ECSEL и държавата, в която се намира седалището му, относно привилегии и имунитети и друга подкрепа, която да се предостави от посочената държава на съвместното предприятие ECSEL.

Член 19 Отмяна и преходни разпоредби

1.           Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008 се отменят, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.           Без да се засяга параграф 1, действията, започнати съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008, включително годишните планове за изпълнение, приети съгласно посочените регламенти, продължават да се уреждат от разпоредбите на посочените регламенти до тяхното приключване.

3.           В допълнение към вноските, посочени в член 3, параграф 1 и член 4, параграф 2, през периода 2014 — 2017 г. се плащат следните вноски за административни разходи на съвместното предприятие ECSEL за приключване на действията, започнати съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008: 2 050 000 EUR от Съюза, 1 430 000 EUR от сдружението AENEAS и 975 000 EUR от сдружението ARTEMISIA.

Междинното оценяване, посочено в член 11, параграф 1, включва окончателно оценяване на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008.

4.           На изпълнителния директор, назначен въз основа на Регламент (ЕО) № 72/2008, се възлага за оставащия срок от мандата изпълнението на функциите на изпълнителен директор на съвместното предприятие ECSEL, както е предвидено в настоящия регламент, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Останалите условия относно договора на изпълнителния директор остават непроменени.

5.           Ако изпълнителният директор, назначен в съответствие с параграф 4, изпълнява първи мандат, той се назначава за оставащия срок от мандата с възможност за неговото удължаване до 4 години в съответствие с клауза 8, параграф 4 от устава. Ако изпълнителният директор, назначен в съответствие с параграф 4, изпълнява втори мандат, не съществува възможност за неговото удължаване. Изпълнителният директор, чийто мандат е бил удължен, може да не участва в друга процедура за подбор за същия пост в края на целия период.

6.           Трудовият договор на изпълнителния директор, назначен въз основа на Регламент (ЕО) № 74/2008, се прекратява преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

7.           Без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5, настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служители, наети съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008. Техните договори могат да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители и в съответствие с бюджетните ограничения на съвместното предприятие ECSEL.

8.           Изпълнителният директор на съвместното предприятие ECSEL свиква първото заседание на управителния съвет и на съвета на публичните органи.

9.           Освен ако не е договорено друго между членовете на съвместното предприятие ENIAC и на съвместното предприятие ARTEMIS в съответствие с Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008, всички права и задължения, включително активи, дългове или задължения на членовете на съвместните предприятия съгласно посочените регламенти, се прехвърлят на членовете на съвместното предприятие ECSEL в съответствие с настоящия регламент.

10.         Всички неусвоени бюджетни кредити съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008 се прехвърлят към съвместното предприятие ECSEL. Всички суми, дължими от сдруженията AENEAS и ARTEMISIA във връзка с бюджетните кредити за административни разходи на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS за периода 2008 — 2013 г., се прехвърлят на съвместното предприятие ECSEL съгласно договорености, които ще бъдат постигнати с Комисията.

Член 20 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ECSEL

1 — Задачи

Съвместното предприятие ECSEL изпълнява следните задачи:

а)           подпомага финансово непреки действия в областта на научните изследвания и иновациите, основно под формата на предоставяне на безвъзмездни средства;

б)           гарантира устойчивото управление на съвместното предприятие ECSEL;

в)           развива тясно сътрудничество и осигурява координация с европейските (по-специално „Хоризонт 2020“), национални и транснационални дейности, органи и заинтересовани страни, с цел насърчаване на благоприятна за иновациите среда в Европа, създаване на синергични ефекти и по-добро използване на резултатите от научните изследвания и иновациите в областта на електронните компоненти и системи;

г)            определя и извършва необходимите корекции в многогодишния стратегически план;

д)           изготвя и прилага работните планове за изпълнението на многогодишния стратегически план;

е)           инициира покани за представяне на предложения, оценява предложенията и отпуска финансиране за непреки действия в рамките на наличните средства;

ж)          публикува информация относно непреките действия;

з)            наблюдава изпълнението на непреките действия и управлява споразуменията или решенията за отпускане на безвъзмездни средства;

и)           наблюдава цялостния напредък по отношение на целите на съвместното предприятие ECSEL;

й)           извършва дейности по информиране, съобщаване, експлоатация и разпространение на резултатите, като се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕС) № .../2013 [рамковата програма „Хоризонт 2020“];

к)           всякакви други задачи, които са необходими за постигане на целите, посочени в член 2.

2 — Членове

1.           Членове на съвместното предприятие ECSEL са както следва:

а)      Съюзът, представляван от Комисията,

б)      [Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словашка република, Финландия, Швеция, Обединеното кралство], и

в)      след приемането на устава посредством писмо за одобрение, [сдружението AENEAS, което е сдружение, регистрирано по френското право (регистрационен № 20070039) със седалище в Париж (Франция), сдружението ARTEMISIA, което е сдружение, регистрирано по нидерландското право (регистрационен № 17201341) със седалище в Айндховен (Нидерландия), и сдружението EpoSS, което е сдружение, регистрирано по … право (регистрационен № …) със седалище в …. (…)].

2.           Държавите, които са членове на съвместното предприятие ECSEL, са наричани по-долу „държави — членки на ECSEL“. Всяка държава — членка на ECSEL назначава свои представители в органите на съвместното предприятие ECSEL и определя национален субект или субекти, отговорни за изпълнението на нейните задължения във връзка с дейностите на съвместното предприятие ECSEL.

3.           Държавите — членки на ECSEL заедно с Комисията са наричани по-долу „публични органи“ на съвместното предприятие ECSEL.

4.           Частните сдружения са наричани по-долу „частни членове“ на съвместното предприятие ECSEL.

3 — Промени в членството

1.           Държавите — членки на Съюза или асоциираните държави, които не са включени в списъка в клауза 2, параграф 1, буква б), стават членове на съвместното предприятие ECSEL след нотифициране на управителния съвет в писмена форма за приемането на настоящия устав и на всички останали разпоредби, уреждащи функционирането на съвместното предприятие ECSEL.

2.           При условие че допринасят за финансирането, посочено в клауза 16, параграф 4, за постигане на целите на съвместното предприятие ECSEL, посочени в член 2, и че приемат настоящия устав, следните субекти могат да кандидатстват да станат членове на съвместното предприятие ECSEL:

а)      всяка друга държава, различна от посочените в параграф 1, която провежда политика или изпълнява програми за научни изследвания и иновации в областта на електроните компоненти и системи;

б)      всеки друг правен субект, който подпомага пряко или непряко научните изследвания и иновациите в държава членка или в асоциирана държава.

3.           Всяко заявление за членство в съвместното предприятие ECSEL в съответствие с параграф 2 се изпраща до управителния съвет. Той преценява заявлението, като отчита значимостта и потенциалната добавена стойност на кандидата за постигането на целите на съвместното предприятие ECSEL. След това съветът взема решение относно заявлението.

4.           Всеки член може да прекрати членството си в съвместното предприятие ECSEL. Прекратяването влиза в сила шест месеца след изпращането на уведомление до другите членове и е необратимо. Считано от този момент бившият член се освобождава от всякакви задължения, различни от тези, които са одобрени или поети от съвместното предприятие ECSEL преди уведомяването за прекратяване на членството.

5.           Членството в съвместното предприятие ECSEL не може да се прехвърля на трета страна без предварителното съгласие на управителния съвет.

6.           След всяка промяна в членството в съответствие с настоящата клауза съвместното предприятие ECSEL незабавно публикува на своя уебсайт актуализиран списък на членовете на съвместното предприятие ECSEL, както и датата на влизане в сила на промяната.

4 — Организация на съвместното предприятие ECSEL

Органите на съвместното предприятие ECSEL са:

а)           управителен съвет;

б)           изпълнителен директор;

в)           съвет на публичните органи;

г)            съвет на частните членове.

5 — Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от представители на членовете на съвместното предприятие ECSEL.

Всеки член на съвместното предприятие ECSEL определя свои представители и ръководител на делегацията, който упражнява правото на глас на този член в управителния съвет.

6 — Функциониране на управителния съвет

1.           Правата на глас се разпределят както следва: 1/3 колективно за частните членове, 1/3 за Комисията и 1/3 колективно за държавите — членки на ECSEL. Членовете полагат всички усилия, за да постигнат консенсус. При липса на консенсус управителният съвет взема своите решения с мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове, включително гласовете на членовете, които не присъстват.

За първите две финансови години правата на глас на държавите — членки на ECSEL се разпределят както следва: един процент за всяка държава — членка на ECSEL, като останалите проценти се разпределят ежегодно между държавите — членки на ECSEL, пропорционално на техните финансови вноски през предходните две години, включително вноските им за съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS. За следващите години разпределението на правата на глас на държавите — членки на ECSEL се определя ежегодно пропорционално на средствата, за които те действително са предоставили за непреки действия през изминалите две финансови години.

Правата на глас на частните членове се разпределят поравно между частните сдружения, освен ако съветът на частните членове не реши друго.

Правата на глас на всеки нов член на съвместното предприятие ECSEL, който не е държава членка или асоциирана държава, се определят от управителния съвет, преди присъединяването на този член към съвместното предприятие ECSEL.

2.           Управителният съвет избира председател за период от най-малко една година.

3.           Управителният съвет провежда свои редовни заседания най-малко два пъти годишно. Той може да провежда извънредни заседания по искане на Комисията или на мнозинството от представителите на държавите — членки на ECSEL, или на мнозинството от частните членове, или по искане на председателя, или по искане на изпълнителния директор в съответствие с клауза 16, параграф 5. Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател и обикновено се провеждат в седалището на съвместното предприятие ECSEL.

Кворумът на управителния съвет се състои от Комисията, частните членове и най-малко трима ръководители на делегация на държавите — членки на ECSEL.

Изпълнителният директор има право да участва в разискванията, но няма право на глас.

Управителният съвет може да кани, поотделно за всеки случай, други лица да присъстват като наблюдатели на неговите заседания, и по-специално представители на регионални органи на ЕС.

Представителите на членовете на съвместното предприятие ECSEL не носят лична отговорност за действията, предприети от тях в качеството им на представители в управителния съвет.

Управителният съвет приема свой процедурен правилник.

7 — Задачи на управителния съвет

1.           Управителният съвет носи цялата отговорност за стратегическата ориентация и операциите на съвместното предприятие ECSEL и следи за изпълнението на неговите дейности.

2.           Управителният съвет изпълнява по-специално следните задачи:

а)      преценява, приема или отхвърля заявления за ново членство в съответствие с клауза 3, параграф 3;

б)      взема решение за прекратяване на членството в съвместното предприятие ECSEL на всеки член, който не изпълнява своите задължения;

в)      приема финансовите правила на съвместното предприятие ECSEL в съответствие с член 5;

г)       приема годишния бюджет на съвместното предприятие ECSEL, включително щатното разписание, указващо броя на временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броя на договорно наетите служители и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време;

д)      упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала в съответствие с член 6, параграф 2;

е)      назначава, освобождава от длъжност, удължава мандата, дава указания и контролира дейността на изпълнителния директор;

ж)     одобрява организационната структура на програмната служба, посочена в клауза 9, параграф 5, по препоръка на изпълнителния директор;

з)       приема многогодишния стратегически план, посочен в клауза 21, параграф 1;

и)      приема работния план и съответната предварителна оценка на разходите, посочени в клауза 21, параграф 2;

й)      одобрява годишния финансов отчет;

к)      одобрява годишния отчет за дейността, включително съответните разходи, посочен в клауза 22, параграф 1;

л)      взема мерки, когато е целесъобразно, за създаването на структура за вътрешен одит на съвместното предприятие ECSEL;

м)      установява комуникационната политика на съвместното предприятие ECSEL по препоръка на изпълнителния директор;

н)      определя, когато е целесъобразно, правила за изпълнението в съответствие с член 6, параграф 3;

о)      определя, когато е целесъобразно, правила за командироването на национални експерти в съвместното предприятие ECSEL и за използването на стажанти в съответствие с член 7, параграф 2;

п)      създава, когато е целесъобразно, консултативни групи в допълнение към органите на съвместното предприятие ECSEL;

р)      представя, когато е целесъобразно, на Комисията всяко искане за изменение на настоящия регламент, предложено от който и да е член на съвместното предприятие ECSEL;

с)      отговаря за всякакви задачи, които не са конкретно възложени на някой от органите на съвместното предприятие ECSEL, като той може да ги възложи на един от тези органи.

8 — Назначаване, освобождаване от длъжност или удължаване на мандата на изпълнителния директор

1.           Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. Комисията привлича представители на другите членове на съвместното предприятие ECSEL за участие в процедурата за подбор, когато е целесъобразно.

По-специално се осигурява подходящо представителство от другите членове на съвместното предприятие ECSEL на етапа на предварителен подбор от процедурата за подбор. За тази цел държавите — членки на ECSEL и частните членове назначават с общо съгласие представител и наблюдател от името на управителния съвет.

2.           Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на съвместното предприятие ECSEL съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Съюза.

За целите на сключването на договора с изпълнителния директор съвместното предприятие ECSEL се представлява от председателя на управителния съвет.

3.           Мандатът на изпълнителния директор е три години. В края на този период Комисията, когато е целесъобразно съвместно с държавите — членки на ECSEL и частните членове, извършва оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор, както и на бъдещите задачи на съвместното предприятие ECSEL и предизвикателствата пред него.

4.           Управителният съвет, действащ по предложение на Комисията, която взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно за не повече от четири години.

5.           Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същия пост в края на целия период.

6.           Изпълнителният директор може да бъде освободен от длъжност с решение на управителния съвет, действащ по предложение на Комисията, когато е целесъобразно съвместно с държавите — членки на ECSEL и частните членове.

9 — Задачи на изпълнителния директор

1.           Изпълнителният директор е главният служител с изпълнителски функции, отговарящ за ежедневното управление на съвместното предприятие ECSEL в съответствие с решенията на управителния съвет.

2.           Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие ECSEL. Той се отчита пред управителния съвет.

3.           Изпълнителният директор изпълнява бюджета на съвместното предприятие ECSEL.

4.           Изпълнителният директор изпълнява по-конкретно следните задачи по независим начин:

а)      консолидира и представя на управителния съвет за приемане проекта на многогодишния стратегически план, съставен от многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации, предложена от съвета на частните членове, и от многогодишните финансови перспективи, изготвени от публичните органи;

б)      изготвя и представя на управителния съвет за приемане годишния проектобюджет, включително съответното щатно разписание, указващо броя на временните длъжности за всяка степен и функционална група, както и броя на договорно наетите служители и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време;

в)      изготвя и представя на управителния съвет за приемане проекта за работен план, включително обхвата на поканите за представяне на предложения, необходими за изпълнението на плана за научноизследователските и иновационни дейности, предложени от съвета на частните членове, и съответната предварителна оценка на разходите, предложена от публичните органи;

г)       представя на управителния съвет за одобрение годишния финансов отчет;

д)      изготвя и представя на управителния съвет за одобрение годишния доклад за дейността, включително за съответните разходи;

е)      подписва отделни споразумения или решения за отпускане на безвъзмездни средства;

ж)     подписва договори за обществени поръчки;

з)       осъществява комуникационната политика на съвместното предприятие ECSEL;

и)      организира, ръководи и контролира дейностите и персонала на съвместното предприятие ECSEL в рамките на ограниченията за делегирането на правомощия от управителния съвет, както е предвидено в член 6, параграф 2;

й)      създава ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, като гарантира нейното функциониране, и докладва на управителния съвет за всяка значителна промяна в нея;

к)      гарантира извършването на оценка и управление на риска;

л)      предприема всякакви други мерки, необходими за оценка на напредъка на съвместното предприятие ECSEL в постигането на неговите цели, посочени в член 2;

м)      изпълнява всякакви други задачи, възложени или делегирани на изпълнителния директор от управителния съвет.

5.           Изпълнителният директор създава програмна служба за извършването под негово ръководство на всички помощни задачи, произтичащи от настоящия регламент. Програмната служба се състои от служители на съвместното предприятие ECSEL и извършва по-специално следните задачи:

а)      подпомага установяването и управлението на подходяща счетоводна система в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие ECSEL;

б)      администрира поканите за представяне на предложения, предвидени в работния план, както и споразуменията или решенията за отпускане на безвъзмездни средства;

в)      предоставя на членовете и на другите органи на съвместното предприятие ECSEL цялата необходима информация и помощ, за да могат те да изпълняват своите задължения, а също така отговаря на техните конкретни искания;

г)       изпълнява функциите на секретариат на органите на съвместното предприятие ECSEL и предоставя подкрепа на всяка консултативна група, създадена от управителния съвет.

10 — Състав на съвета на публичните органи

Съветът на публичните органи се състои от представители на публичните органи на съвместното предприятие ECSEL.

Всеки публичен орган назначава свои представители и ръководител на делегацията, който упражнява правата на глас в съвета на публичните органи.

11 — Функциониране на съвета на публичните органи

1.           Правата на глас в съвета на публичните органи се предоставят на публичните органи на годишна основа пропорционално на тяхната финансова вноска в дейностите на съвместното предприятие ECSEL за съответната година, в съответствие с клауза 18, параграф 4, и с горна граница за всеки член, равна на 50 % от общите права на глас в съвета на публичните органи.

В случай че по-малко от три държави — членки на ECSEL са уведомили изпълнителния директор за своята финансова вноска съгласно клауза 18, параграф 4, Комисията разполага с 50 % от правата на глас, а останалите 50 % се разпределят поравно между държавите — членки на ECSEL.

Публичните органи полагат всички усилия, за да постигнат консенсус. При липса на консенсус съветът на публичните органи взема своите решения с мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове, включително гласовете на държавите — членки на ECSEL, които не присъстват.

Всеки публичен орган разполага с право на вето по всички въпроси, свързани с използването на неговата вноска в съвместното предприятие ECSEL.

2.           Съветът на публичните органи избира свой председател за период от най-малко една година.

3.           Съветът на публичните органи провежда свои редовни заседания най-малко два пъти годишно. Той може да провежда извънредни заседания по искане на Комисията или на мнозинството от представителите на държавите — членки на ECSEL, или по искане на председателя. Заседанията на съвета на публичните органи се свикват от неговия председател и обикновено се провеждат в седалището на съвместното предприятие ECSEL.

Кворумът на съвета на публичните органи се състои от Комисията и най-малко трима ръководители на делегация на държави — членки на ECSEL.

Изпълнителният директор има право да участва в разискванията, но няма право на глас.

Всяка държава членка или асоциирана държава, която не е член на съвместното предприятие ECSEL, може да участва в съвета на публичните органи като наблюдател. Наблюдателите получават всички необходими документи и могат да представят становища по всяко решение, взето от съвета на публичните органи.

Съветът на публичните органи може да създава при необходимост работни групи под общото ръководство на един или няколко публични органа.

Съветът на публичните органи приема свой процедурен правилник.

12 — Задачи на съвета на публичните органи

Съветът на публичните органи:

а)           гарантира, че принципите на справедливост и прозрачност се прилагат правилно при отпускането на публичното финансиране на участниците в непреките действия;

б)           одобрява процедурния правилник по отношение на поканите за представяне на предложения, оценката, подбора и мониторинга на непреките действия;

в)           одобрява изпращането на покани за представяне на предложения в съответствие с работния план;

г)            класира предложенията въз основа на критерии за подбор и възлагане и като взема предвид техния принос за постигането на целите на поканата и синергичния ефект с националните приоритети;

д)           взема решение относно отпускането на публично финансиране за избраните предложения в рамките на наличния бюджет, като взема предвид проверките, извършени в съответствие с клауза 18, параграф 5. Това решение е задължително за държавите — членки на ECSEL без допълнителни процедури за оценка или подбор.

13 — Състав на съвета на частните членове

Съветът на частните членове се състои от представители на частните членове на съвместното предприятие ECSEL.

Всеки частен член назначава свои представители и ръководител на делегацията, който упражнява правата на глас в съвета на частните членове.

14 — Функциониране на съвета на частните членове

1.           Съветът на частните членове заседава най-малко два пъти годишно.

2.           Съветът на частните членове може да създава при необходимост работни групи под общото ръководство на един или няколко от членовете.

3.           Съветът на частните членове избира свой председател.

4.           Съветът на частните членове приема свой процедурен правилник.

15 — Задачи на съвета на частните членове

Съветът на частните членове:

а)           изготвя и редовно актуализира проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации, посочена в клауза 21, параграф 1, за постигане на целите на съвместното предприятие ECSEL, посочени в член 2;

б)           подготвя всяка година посочения в клауза 21, параграф 2 проект на плана за научноизследователските и иновационни дейности за следващата година като основа за поканите за представяне на предложения;

в)           представя на изпълнителния директор проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации и проекта на годишния план за научноизследователските и иновационни дейности в сроковете, определени от управителния съвет;

г)            организира консултативен форум на заинтересованите страни, който е отворен за всички публични и частни заинтересовани страни, които имат интереси в областта на електронните компоненти и системи, за да ги информира и събира обратна информация относно проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации и проекта на плана за научноизследователските и иновационни дейности за дадена година.

16 — Източници на финансиране

1.           Съвместното предприятие ECSEL се финансира съвместно от своите членове чрез финансови вноски, изплащани на части, и чрез нефинансови вноски, които се състоят от разходите, направени от частните членове или техните съставни субекти при изпълнението на непреките действия, които не се възстановяват от съвместното предприятие ECSEL.

2.           Административните разходи на съвместното предприятие ECSEL не надвишават 39 420 000 EUR и се покриват от финансовите вноски, посочени в член 3, параграф 1 за вноската на Съюза в размер до 15 255 000 EUR, член 4, параграф 2 за вноската на частните членове в размер до 19 710 000 EUR и член 19, параграф 2 за приключване на действията, започнати съгласно Регламент (ЕО) № 72/2008 и Регламент (ЕО) № 74/2008. Ако част от вноската за административните разходи не бъде използвана, тя може да бъде предоставена, за да се покрият оперативните разходи на съвместното предприятие ECSEL.

3.           Оперативните разходи на съвместното предприятие ECSEL се покриват чрез:

а)      финансова вноска от Съюза;

б)      финансови вноски от държавите — членки на ECSEL.

в)      нефинансови вноски от частните членове или техните съставни субекти, които се състоят от разходите, направени от тях при изпълнението на непреките действия, като се извадят вноските от съвместното предприятие ECSEL, държавите — членки на ECSEL и всяка друга вноска от Съюза за покриване на тези разходи.

4.           Ресурсите на съвместното предприятие ECSEL, вписани в неговия бюджет, се състоят от следните вноски:

а)      финансови вноски на членовете за административните разходи;

б)      финансови вноски на членовете за оперативните разходи, включително вноските от държавите — членки на ECSEL, които възлагат на съвместното предприятие ECSEL изпълнението на задачите в съответствие с клауза 17, параграф 1;

в)      всички приходи, реализирани от съвместното предприятие ECSEL;

г)       други финансови вноски, ресурси и приходи.

Лихвата, генерирана от вноските, които се плащат на съвместното предприятие ECSEL, се счита за негов приход.

5.           Ако член на съвместното предприятие ECSEL не изпълни задълженията си по отношение на своята договорена финансова вноска, изпълнителният директор го уведомява писмено за това и определя разумен срок, в който задължението да бъде изпълнено. Ако пропуските не бъдат отстранени в рамките на посочения срок, изпълнителният директор свиква заседание на управителния съвет, на което се решава дали членството на неизправния член трябва да бъде прекратено или трябва да бъдат предприети други мерки, докато той изпълни своите задължения.

6.           Всички ресурси и дейности на съвместното предприятие ECSEL са предназначени за постигане на целите, посочени в член 2.

7.           Съвместното предприятие ECSEL е собственик на всички активи, създадени от него или прехвърлени му за постигането на неговите цели, посочени в член 2.

8.           Освен когато съвместното предприятие ECSEL е в ликвидация съгласно клауза 26, приходите, надвишаващи разходите, не се изплащат на членовете на съвместното предприятие ECSEL.

17 — Вноски на държавите — членки на ECSEL

1.           Държавите — членки на ECSEL могат да възложат на съвместното предприятие ECSEL да извършва плащания от техните вноски в полза на участниците в непреки действия чрез споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, сключени от съвместното предприятие ECSEL с участниците. Те могат също така да възложат на съвместното предприятие ECSEL да извършва плащането на техните вноски на участниците или да извършват сами тези плащания въз основа на проверките, извършени от съвместното предприятие ECSEL.

2.           Когато държава — членка на ECSEL не възлага на съвместното предприятие ECSEL задълженията, описани в първа алинея, тя предприема всички необходими мерки, за да сключи свои собствени споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на срок, подобен на срока, прилаган за споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства от страна на съвместното предприятие ECSEL, по начин, при който те изцяло изпълняват условията за допустимост на разходите, както е определено в Регламент (ЕС) № ... [правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“]. Проверката на допустимостта на разходите, извършвана от съвместното предприятие ECSEL, посочена в клауза 18, параграф 7, може да бъде използвана от държавата — членка на ECSEL, като част от нейния процес на плащане.

3.           Договореностите за сътрудничество между държавите — членки на ECSEL и съвместното предприятие ECSEL се установяват чрез административна договореност, която се сключва между субектите, определени за тази цел от държавите — членки на ECSEL, и съвместното предприятие ECSEL.

4.           Когато държавите — членки на ECSEL възложат на съвместното предприятие ECSEL задължения в съответствие с параграф 1, административните договорености, посочени в параграф 3, се допълват с годишни договорености между субектите, определени за тази цел от държавите — членки на ECSEL и съвместното предприятие ECSEL, в които се определят редът и условията за финансовата вноска на държавите — членки на ECSEL в съвместното предприятие ECSEL.

5.           Държавите членки, асоциираните държави и третите държави, които не са членове на съвместното предприятие ECSEL, могат да сключват подобни договорености със съвместното предприятие ECSEL.

18 — Финансиране на непреки действия

1.           Съвместното предприятие ECSEL подкрепя непреките действия чрез открити покани за представяне на предложения на състезателна основа и отпускане на публично финансиране в рамките на наличния бюджет. Публичната подкрепа, предоставена в рамките на настоящата инициатива, не засяга процедурните и материалните правила за държавните помощи.

2.           Финансовата вноска от страна на публичните органи съответства на посоченото в клауза 16, параграф 3, букви а) и б), изплатена под формата на възстановяване на допустими разходи на участниците в непреки действия. Общият размер на публичното участие в дадено действие не надвишава границите, предвидени в Регламент (ЕС) № ... [правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“].

3.           Критериите за допустимост за финансиране от страна на Съюза са определени в Регламент (ЕС) № ... [правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“].

Специфичните критерии за допустимост за финансиране от страна на държавите — членки на ECSEL могат да бъдат определени от съответните национални финансиращи органи и се включват в работния план.

4.           Публичните органи съобщават на изпълнителния директор поетите от тях финансови задължения във връзка с всяка покана за представяне на предложения, която ще бъде включена в работния план, и, ако е приложимо, в съответствие с клауза 17, параграф 1 своевременно с оглед на подготовката на проектобюджета на съвместното предприятие ECSEL, като се вземе предвид обхватът на разгледаните в работния план научноизследователски и иновационни дейности.

5.           Изпълнителният директор проверява допустимостта на кандидатите за финансиране от Съюза, а държавите — членки на ECSEL проверяват допустимостта на своите кандидати спрямо всички предварително определени национални критерии за финансиране и съобщават резултатите на изпълнителния директор.

6.           Въз основа на проверките, предвидени в параграф 5, изпълнителният директор изготвя списъка на предложените непреки действия, които да бъдат одобрени за финансиране, с разбивка по отделни кандидати, и го съобщава на съвета на публичните органи, който взема решение за максималния размер на публичното финансиране в съответствие с клауза 12, буква д) и мандата на изпълнителния директор за сключване на споразумения със съответните участници.

7.           Съвместното предприятие ECSEL предприема всички необходими мерки, включително чрез проверка на допустимостта на разходите, за изплащането на публичните средства в полза на съответните участници в съответствие с договореностите, посочени в клауза 17, параграфи 3 и 4.

8.           Държавите — членки на ECSEL не изискват извършването на допълнителен технически мониторинг и докладване, освен изискваните от съвместното предприятие ECSEL.

19 — Финансови ангажименти

Финансовите ангажименти на съвместното предприятие ECSEL не надвишават размера на финансовите средства, налични или заделени за неговия бюджет от членовете му.

20 — Финансова година

Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

21 — Оперативно и финансово планиране

1.           Многогодишният стратегически план определя стратегията и плановете за постигане на целите на съвместното предприятие ECSEL, посочени в член 2, под формата на многогодишна стратегическа програма за научни изследвания и иновации, предложена от съвета на частните членове, и на многогодишни финансови перспективи, изготвени от публичните органи. В него следва да се определят приоритетите в областта на научните изследвания и иновациите за разработване и внедряване на ключови технологии за електронните компоненти и системи в различните области на приложение, с цел да се повиши конкурентоспособността на Европа и да се подпомогне създаването на нови пазари и обществени приложения. Планът следва да се преразглежда редовно в съответствие с развитието на нуждите на промишлеността в Европа.

2.           Изпълнителният директор представя за приемане от управителния съвет проект на годишен или многогодишен работен план, който включва плана за научноизследователските и иновационни дейности, административните дейности и съответната предварителна оценка на разходите.

3.           Работният план се приема до края на годината, предхождаща неговото прилагане. Работният план се оповестява публично.

4.           Изпълнителният директор изготвя проект за годишен бюджет за следващата година и го представя на управителния съвет за приемане.

5.           Годишният бюджет за съответната година се приема от управителния съвет до края на предходната година.

6.           Годишният бюджет се адаптира, за да се вземе предвид размерът на вноската на Съюза, както е посочено в бюджета на Съюза.

22 — Работни и финансови отчети

1.           Изпълнителният директор ежегодно докладва на управителния съвет за изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие ECSEL.

До 15 февруари всяка година изпълнителният директор представя на управителния съвет за одобрение годишен отчет за дейността относно напредъка, постигнат от съвместното предприятие ECSEL през предходната календарна година, по-специално във връзка с работния план за същата година. Този доклад включва, inter alia, информация относно следните въпроси:

а)      научни изследвания, иновации и други извършени действия, както и съответните разходи;

б)      представените предложения, включително разбивка по видове участници, включително МСП, както и разбивка по държави;

в)      избраните за финансиране предложения с разбивка по видове участници, в това число МСП, както и разбивка по държави, като се посочва приносът на съвместното предприятие ECSEL и на държавите — членки на ECSEL за отделните участници и непреки действия.

2.           Годишният отчет за дейността се оповестява публично след одобряването му от управителния съвет.

3.           Съвместното предприятие ECSEL ежегодно докладва на Комисията в съответствие с член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4.           Отчетите на съвместното предприятие ECSEL се разглеждат от независим одитен орган, както е определено в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Отчетите на съвместното предприятие ECSEL не подлежат на проверка от страна на Сметната палата.

23 — Вътрешен одит

Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие ECSEL като тези, които упражнява спрямо Комисията.

24 — Отговорност на членовете и застраховка

1.           Финансовата отговорност на членовете на съвместното предприятие ECSEL по отношение на дълговете на съвместното предприятие ECSEL се ограничава до вече направената от тях вноска.

2.           Съвместното предприятие ECSEL сключва и поддържа подходяща застраховка.

25 — Конфликт на интереси

1.           Съвместното предприятие ECSEL, неговите органи и персонал следва да избягват какъвто и да било конфликт на интереси при осъществяването на своите дейности.

2.           Управителният съвет на съвместното предприятие ECSEL може да приеме правила за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. В тези правила се предвиждат мерки за избягване на конфликтите на интереси за представителите на членовете на съвместното предприятие ECSEL, участващи в управителния съвет или в съвета на публичните органи.

26 — Ликвидация

1.           Съвместното предприятие ECSEL прекратява дейността си в края на периода, предвиден в член 1.

2.           Производството по ликвидация се задейства автоматично, ако Комисията или всички частни членове се оттеглят от съвместното предприятие ECSEL.

3.           За осъществяването на производството по ликвидация на съвместното предприятие ECSEL управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които се съобразяват с решенията на управителния съвет.

4.           Когато съвместното предприятие ECSEL е в ликвидация, неговите активи се използват за покриване на задълженията му и на разходите, свързани с неговата ликвидация. Всеки остатък се разпределя между членовете към момента на ликвидацията, пропорционално на тяхната финансова вноска в съвместното предприятие ECSEL. Всеки такъв остатък, разпределен на Съюза, се връща в бюджета на Съюза.

5.           Въвежда се процедура ad hoc, за да се гарантира подходящо управление на всяко сключено споразумение или решение, прието от съвместното предприятие ECSEL, както и на всички договори за възлагане на обществени поръчки с по-голяма продължителност от срока на съществуване на съвместното предприятие ECSEL.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              1.1.    Наименование на предложението/инициативата

              1.2.    Съответна(и) област(и) на политиката в структурата на УД/БД

              1.3.    Естество на предложението/инициативата

              1.4.    Цел(и)

              1.5.    Основания за предложението/инициативата

              1.6.    Срок на действие и финансово въздействие

              1.7.    Предвиден(и) метод(и) на управление

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

              2.1.    Правила за мониторинг и докладване

              2.2.    Система за управление и контрол

              2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

              3.2.    Очаквано въздействие върху разходите

              3.2.1. Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

              3.2.2. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за оперативни разходи

              3.2.3. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи

              3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

              3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

              3.3.    Очаквано въздействие върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.        Наименование на предложението/инициативата

Регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL

1.2.        Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[32]

Област на политиката: „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.)

Дейност: „Хоризонт 2020“: научни изследвания и иновации, свързани със съобщителни мрежи, съдържание и технологии

1.3.        Естество на предложението/инициативата

¨ Предложението/инициативата е във връзка с ново действие

¨ Предложението/инициативата е във връзка с ново действие след пилотен проект/подготвително действие[33]

¨ Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуващо действие

þ Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие

1.4.        Цел(и)

1.4.1.     Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Стратегия за растеж „ЕС 2020“ — да се допринесе за постигането на целта 3 % от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации

Съюз за иновации — инструментите на ЕС за финансиране да бъдат насочени към приоритетите на Съюза за иновации

Програма в областта на цифровите технологии за Европа — да се осигури принос към стълб V — изследванията и иновациите в ИКТ, действия 50 (привличане на повече частни инвестиции за научни изследвания и иновации в областта на ИКТ) и 51 (засилване на координирането и обединяването на ресурси)

1.4.2.     Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

1. Водещи позиции при базовите и промишлените технологии

Съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

1.4.3.     Очаквани резултати и въздействие

Икономическо въздействие:

•        Конкурентоспособност — увеличаване мащаба на инвестициите и съсредоточаване на вниманието върху тях чрез привличане на ресурси от частни и публични средства, сътрудничество по целите вериги за иновации и създаване на добавена стойност, както и преодоляване на пропастта между технологиите и иновациите.

•        Научни изследвания и иновации — синергичен ефект между промишлените и националните приоритети, високи постижения, намаляване на дублирането на усилията и на разпокъсаността.

•        Заинтересовани страни — асоцииране на широк спектър от вериги на добавената стойност: в промишлеността — доставчици на технологии и потребители, в това число МСП, организации в областта на научните изследвания и разпространяването на знания, ЕС, държави членки и региони.

Въздействие върху обществото:

•        Заетост — създаване на висококвалифицирани и технически работни места, създаване на възможности за растеж в много сектори на икономиката въз основа на създаваните от тях иновации и производителността;

•        Преодоляване на обществените предизвикателства в области от значение за европейските граждани (напр. транспорт, здравеопазване, енергетика), необходими за тези движещи сили на обществото.

Въздействие върху околната среда:

•        Намаляване на потреблението на енергия

•        Управление на използването на материални ресурси

1.4.4.     Показатели за резултатите и за въздействието

Показателите за резултатите и за въздействието, определени в конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ от „Хоризонт 2020 — Рамкова програма за научни изследвания и иновации“, се наблюдават и на Комисията се представя годишен доклад.

Освен това следните специфични показатели ще бъдат използвани за измерване на напредъка при постигането на целите на съвместното предприятие ECSEL:

Цели || КПИ || Показатели (измервани през периода 2014 — 2024 г.)

Структуриране и осъществяване на висококачествени мултидисциплинарни научни изследвания || Иновативни и съвременни проекти || Ø Качество на резултатите, напр. измерени в брой рецензирани публикации Ø Новаторски научни изследвания и иновации, най-малко 2 патента на 10 млн. евро финансиране Ø Брой и въздействие на революционни технологии

Стратегии за привеждане в съответствие || Стратегическа програма за научни изследвания и иновации (СПНИИ) с приоритети || Ø Ангажимент от всички членове на СП Ø Насочване на вниманието върху съотносимостта на СПНИИ с наличния бюджет

Мобилизиране и обединяване на ресурсите || Изпълнение на бюджета || Ø Финансови ангажименти, поети от всички членове на СП Ø Принос за постигане на целта от 3 % от БВП на ЕС, инвестирани в научни изследвания и иновации

Поддържане и увеличаване на производството в ЕС || Създаване на работни места в сектора на електрониката Увеличаване на производствените предприятия в Европа || Ø Брой на преките и производни работни места в Европа — напредък към създаването на 250 000 производни работни места Ø Брой на промишлените предприятия за електронни елементи на съвременно равнище в Европа, определен в зависимост от технологичния размер на елементите в интегралната схема и размера на полупроводниковата пластина

Водещи позиции в областта на оборудването и материалите (О&М) || Стратегическо сътрудничество по въпроси, свързани с О&М || Ø Класиране и пазарен дял/обем на европейските доставчици на О&М

Поддържане на високи нива на технологична готовност (TRL) || Мащаб и въздействие на проектите || Ø Брой нови/модернизирани пилотни линии в Европа — най-малко 3 на година Ø Брой демонстрационни системи за интегрирани решения — най-малко 3 на година Ø Достъп и използване от участници, които не използват пряко пилотните линии/демонстрационните системи

Наличие на електронни компоненти || Внедряване на нови технологии от европейските приложни отрасли || Ø Европейски пазарен дял/обем на новите решения

Водещи позиции в системния инженеринг || Стратегическо сътрудничество по въпроси от областта на вградените и интелигентни системи || Ø Класиране и пазарен дял/обем на европейските доставчици на електронни системи

Следните специфични показатели ще бъдат използвани за измерване на резултатите на съвместното предприятие ECSEL:

Цели || КПИ || Показатели (измервани през периода 2014 — 2024 г.)

Изготвяне на стратегическа програма за научни изследвания и иновации || СПНИИ || Ø Приемане на СПНИИ от всички основни участници Ø Яснота и цели от гледна точка на заинтересованите страни

Ефикасно изпълнение на програмата || Операции на СП || Ø Време за предоставяне на безвъзмездните средства (от приключването на поканата за представяне на предложения до подписването на документа за предоставяне на безвъзмездни средства) < 270 дни Ø Време за извършване на плащането < 90 дни Ø Дейности по разпространение на резултатите Ø Резултати от проекта

Синергични ефекти за използване на резултатите и насърчаване на растежа на МСП || Внедряване в промишлеността на резултатите от проектите || Ø Брой на съдадени чрез отделяне нови дружества Ø Растеж на МСП по отношение на оборота и заетостта

Улесняване на участието в проекти с подчертано европейско измерение || Опростени правила за участие || Ø Процент на участие на промишлеността и МСП (≥ 30 % по отношение на последните) Ø Намаляване на административните разходи

Достъп до инфраструктурата, свързана с проектирането и производството || Наличност и открит достъп до инфраструктура на съвременно равнище || Ø Достъп и използване от МСП, включително от системните интегратори

Сътрудничество и координация между заинтересованите страни || Партньорства || Ø Състав на консорциумите — поява на стратегически съюзи

Поддържане на уменията на персонала || Наличие на експертни познания в Европа || Ø Наличие на учебни програми/курсове и ефективно усвояване на професионално обучение в съответствие с потребностите на промишлеността

1.5.        Основания за предложението/инициативата

1.5.1.     Изисквания, на които трябва да се отговори в краткосрочен или дългосрочен план

Европа е изправена пред две основни предизвикателства в областта на електронните компоненти и системи:

•        Необходимостта от контрол на ключовите елементи на веригата на добавената стойност, т.е. „проектирането на компоненти и системи“, „производството на компоненти“ и „интегрирането на електронните компоненти в крайни продукти“. Веригата на добавената стойност в областта на електрониката не спира до равнището на производството на електроника, а се разширява, като обхваща целия потребителски отрасъл — от автомобилостроенето и авиокосмическата промишленост до уеб-базираните услуги. Всеки от нейните компоненти е от съществено значение, за да се осигури устойчивото създаване на стойност от отрасъла на електрониката в Европа. По-специално ако Европа изгуби капацитета си за производство на електронни изделия, не само съответните верига на доставки и дейности по проектиране могат да бъдат изведени извън Европа, но ще бъде сериозно засегната и конкурентоспособността на цялата икономическа структура, която зависи от електрониката.

•        Другото предизвикателство е свързано с подобряване на ефикасността на европейската верига за иновации, както бе подчертано в доклада относно ГБТ, в който се посочва съществуването на „долина на смъртта“ между генерирането на основни познания и последващата реализация на тези знания в предлагани на пазара продукти. Поради това стъпките в посока иновации и промишлено производство трябва да бъдат подкрепени с цел предприятията и гражданите да се възползват от новаторските технологии.

За да гарантира контрола на веригата на добавената стойност и да подобри своята система за иновации, Европа трябва да преодолее следните трудности:

•        ожесточена конкуренция в световен мащаб и променящи се бизнес модели;

•        намаляващи пазарни дялове;

•        високи разходи за научни изследвания и иновации и разпокъсаност, характеризираща европейската среда в тази област; и

•        бързо развитие на иновациите.

1.5.2.     Добавена стойност от участието на ЕС

Необходимо е да бъде оказвана финансова подкрепа за съвместна научноизследователска дейност и иновации с участието на промишлеността и академичните среди в цяла Европа за:

•        Запазване на челното място на европейските публични научноизследователски екипи в областта на електрониката и гарантиране на бързо и широко използване от страна на промишлеността на водещата позиция в областта на технологиите в цяла Европа.

•        Споделяне на разходите за поемане на риск с производителите на електронни компоненти и системи при развитието на технологията и нейното широко прилагане, като се има предвид големият ефект върху растежа и заетостта в икономиката и въздействието му за преодоляване на новите обществени предизвикателства.

•        Обединяване на силите. Държавите членки имат своите приоритети за насърчаване на промишлеността си, но необходимото равнище на подкрепа на тази промишленост надхвърля техните взети поотделно ресурси. Разпокъсаността води до дублиране на усилията в областта на научните изследвания и иновациите. Освен това в Европа съществуват само няколко водещи в световен мащаб клъстера със значителна промишлена дейност в областта на електронните компоненти и вградените системи. Така че участниците от ЕС трябва да обединят силите си. По-доброто сътрудничество, основаващо се на дружества—потребители и доставчици на технологии, които си сътрудничат, ускорява иновациите по отношение на продуктите от двете страни чрез координиране на приоритетите на предприятията, докато клъстерите за научноизследователски проекти предоставят мрежа за регионална подкрепа на МСП чрез сътрудничество между академичните среди и големите производители на оригинално оборудване (ПОО).

•        Укрепване на съществуващите европейски клъстери в областта на електронните компоненти и оказване на активна подкрепа на създаването на нови клъстери, така че Европа да бъде поставена при равни условия с другите участници в световен мащаб. Съществува необходимост от действие на европейско равнище с цел да се обединят ресурсите и участниците за осигуряване на необходимите обхват и средства за укрепване на промишлеността. Тази подкрепа трябва да предоставя устойчиво и адекватно решение за Европа, за да може тя да устои на международната конкуренция. Това действие ще подпомогне споделянето на съществуващите и бъдещите платформи, насочени към осигуряване на по-добра среда за участниците от промишлеността, включително МСП и крайните потребители, с цел укрепване на тяхната конкурентоспособност в международен план.

•        Структуриране и координиране на научните изследвания и иновациите в Европа, за да се гарантира, че в бъдеще в Европа ще съществува производствена база и че европейските участници, включително потребителите, ще имат достъп до най-новите технологични разработки и инфраструктура. За да се постигне тази цел, е от особена важност публичното финансиране на европейско и национално равнище да бъде ефективно насърчавано.

1.5.3.     Поуки от подобен опит в миналото

Съществуващите понастоящем СП ENIAC и ARTEMIS предоставиха значителна възможност за сътрудничество в цяла Европа, за създаване на критична маса и привличане на инвестиции. В тяхната първа междинна оценка настоятелно бе препоръчано да се продължи с подобна инициатива в рамките на „Хоризонт 2020“, като се има предвид, че нито една отделна организация или държава членка не би могла да отговори на всички предизвикателства в този сектор. Поради това за най-подходящ подход се считат координираните действия на европейско равнище.

Съвместните предприятия доказаха, че могат успешно да играят ролята на „честен посредник“, да бъдат катализатор, който стимулира амбициозни проекти и увеличава участието на най-добрите предприятия от частния сектор, като предоставят рамка, в която националните и европейски публични органи могат да подкрепят теми със стратегическо значение. Тази способност бе убедително демонстрирана от успеха на съвместното предприятие ENIAC при активното прилагане на препоръките относно ГБТ в областта на наноелектрониката и от първото стартиране на широкомащабни пилотни проекти за иновации от страна на съвместното предприятие ARTEMIS в рамките на организираната от тях покана за представяне на предложения през 2012 г.

Едно значително предизвикателство, свързано с тристранната структура на двете СП, се състоеше в привеждането на съдържанието и процедурите в съответствие с очакванията на участващите държави членки и процесите в тях. Те направиха възможни поканите за представяне на предложения чрез предварително заделяне на финансовите им вноски и определяне на националните условия за допустимост и ставките за финансиране.

Опитът с настоящия модел показва, че той е позволил да бъдат постигнати целите, макар и етапът на усвояване да е бил по-труден от очакваното, поради по-дългия период, по време на който трябваше да бъде установено доверие и практически начин на функциониране.

Освен посочените по-горе успехи е необходимо да бъдат споделени някои наблюдения относно настоящата конфигурация:

•        Налице е липса на синхрон между различните национални процедури (както по отношение на сключването на договорите, така и по отношение на плащанията), което води до закъснения в изпълнението на проектите.

•        Задължението за участниците да сключат две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства (със СП + национално) представлява административна тежест.

•        Разнообразието от национални правила оказва въздействие върху начина, по който се изграждат консорциумите.

•        Поетите задължения на национално равнище често се коригират, след като станат ясни резултатите от поканите за представяне на предложения, като това се случва както в посока нагоре, така и в посока надолу.

•        Твърдо установената зависимост между поетите задължения на национално равнище и на равнището на ЕС (съотношение от 1,8 между ДЧ/ЕС) възпрепятства изпълнението на бюджета, когато поетите задължения на национално равнище са малки или когато националните ставки за финансиране се различават от очакваното съотношение 1/3(СП)-2/3(на национално равнище), както това стана в случая с пилотните линии.

•        Изискванията на рамковия финансов регламент, приложим по отношение на децентрализираните агенции, оказват значителен натиск върху ограничените ресурси на съвместното предприятие.

Тези трудности не доведоха до преустановяване на процеса, но наложиха полагането на непрекъснати усилия от всички страни, за да се осигури функционирането на системата. Всяка подобна инициатива в бъдеще би извлякла значителна полза от тяхното преодоляване чрез опростен модел на функциониране, което би било в съответствие и с общата цел на „Хоризонт 2020“.

1.5.4.     Съгласуваност и евентуална синергия с други съответни инструменти

Инициативата има за цел развиването на синергични ефекти с допълващи механизми за финансиране, включително с политиката на Европейската комисия за интелигентно специализиране, насочена към насърчаване и подпомагане на съществуващите и новите клъстери в областта на науките и технологиите в регионите на Европейския съюз.

Обхватът на инициативата също така допълва дейностите, предвидени по приоритета за водещи позиции в промишлеността в рамките на „Хоризонт 2020“, когато се оказва продкрепа на дългосрочни научни изследвания в по-напреднал стадий.

1.6.        Срок на действие и финансово въздействие

þ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– þ  Предложението/инициативата е в сила от [1.1].2014 г. до 31.12.2024 г.

– þ  Финансово въздействие от 2014 г. до 2020 г. за бюджетни кредити за поети задължения и от 2014 г. до 2024 г. за бюджетни кредити за плащания

¨ Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

– последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.        Предвиден(и) метод(и) на управление

От бюджета за 2014 г.

¨ Пряко управление от Комисията чрез:

– ¨  изпълнителни агенции

¨ Споделено управление с държавите членки:

þ Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

– ¨  международни организации и агенциите им (моля, уточнете);

– ¨  Европейската инвестиционна банка;

– þ  органите, посочени в член 209 от Финансовия регламент;

– ¨  публичноправни органи;

– ¨  частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото тези органи предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨  органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨ лица, на които е възложено изпълнението на специфични действия в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

Държавите членки съфинансират непреките действия.

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.        Правила за мониторинг и докладване

До 31 декември 2017 г. Комисията ще проведе междинно оценяване на съвместното предприятие и до 30 юни 2018 г. ще съобщи заключенията от него и своите забележки на Европейския парламент и на Съвета.

В срок от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие, но не по-късно от две години след решението за неговата ликвидация, Комисията извършва окончателно оценяване на съвместното предприятие. Резултатите от окончателната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

До 15 февруари всяка година изпълнителният директор представя на управителния съвет за одобрение проект на годишен отчет за дейността относно напредъка, постигнат от съвместното предприятие през предходната календарна година, по-специално във връзка с работния план за същата година. В доклада ще бъде включена информация за осъществените научни изследвания, иновации и други действия и съответните разходи, за подадените предложения с разбивка по видове участници, в това число МСП, както и разбивка по държави, за избраните за финансиране непреки действия с разбивка по видове участници, в това число МСП, както и разбивка по държави, като се посочва приносът на съвместното предприятие за отделните участници и действия.

2.2.        Система за управление и контрол

2.2.1.     Установен(и) риск(ове)

Основният установен риск е свързан с неправилното заплащане на разходи на участниците. Като се има предвид размерът на съвместното предприятие, 1 % грешки е реалистична цел.

Специфичният риск от конфликти на интереси, присъщ на публично-частното партньорство, се предотвратява чрез ясно разделяне на правомощията за вземане на решения между управителния съвет, който определя стратегията и работните планове (в които участват представители на промишлеността), и съвета на публичните органи, който определя условията относно поканите за представяне на предложения и взема решения относно отпускането на публично финансиране (без участието на представители на промишлеността).

2.2.2.     Предвиден(и) метод(и) на контрол

Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие ECSEL като тези, които упражнява спрямо Комисията. Освен това управителният съвет може да взема мерки, когато е целесъобразно, за създаването на структура за вътрешен одит на съвместното предприятие. Разходите за звено за вътрешен одит (които се очаква да бъдат по-малко от половин милион евро за съвместното предприятие по време на неговия жизнен цикъл) ще бъдат рентабилни, като се сравнят с общата сума на плащанията, обработвани от съвместното предприятие (1 % грешки от 1,2 млрд. евро представлява 12 млн. евро).

В съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 съвместното предприятие ще спазва принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и ще гарантира ниво на защита на финансовите интереси на своите членове, равностойно на това, което се изисква съгласно посочения регламент.

Последващи одити на разходите за непреки действия ще се извършват в съответствие с рамковата програма „Хоризонт 2020“, като част от непреките действия по рамковата програма „Хоризонт 2020“.

За да се защитят финансовите интереси на Съюза, Комисията, в съответствие с Финансовия регламент, ще контролира дейностите на съвместното предприятие, по-специално чрез провеждане на одити и извършване на оценки на изпълнението на програмата, ще прилага процедури за разглеждане и приемане на отчетите и ще изключва от разходите на Съюза за финансиране плащанията, направени в нарушение на приложимите правила. Тя също така може да преустановява и да прекъсва плащанията.

2.3.        Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от ЕС.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да осъществява контрол на място и проверки на икономически оператори, свързани пряко или непряко с подобно финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, с оглед установяване дали е налице измама, корупция или каквато и да е друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз във връзка с дадено споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на ЕС.

Без да се засяга посоченото по-горе, споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, решенията за отпускане на безвъзмездни средства или договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично оправомощават Комисията, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити, контрол на място и проверки.

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.        Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

· Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Номер 09 04 02 01 — базов ред || Многогод./едногод. || от държави от ЕАСТ || от държави кандидатки || от трети държави || по смисъла на член 18, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент

1a Конкурентоспособност за растеж и заетост || 09 04 07 21 Водещи позиции в промишлеността — СТИ ECSEL || Многогод. || ДА || ДА || НЕ || ДА

3.2.        Очаквано въздействие върху разходите

3.2.1.     Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: || 1a || Конкурентоспособност за растеж и заетост

Съвместно предприятие ECSEL[34][35] || || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020[36] || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || ОБЩО

Дял 1 || Поети задължения || (1) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 4,350 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 8,655

Плащания || (2) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 1,170 || 1,170 || 0,970 || 0,670 || 0,370 || 8,655

Дял 2 || Поети задължения || (1a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 2,800 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 6,600

Плащания || (2a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,600 || 0,600 || 0,500 || 0,300 || 6,600

Дял 3 || Поети задължения || (3a) || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

|| Плащания || (3б) || 33,750 || 70,000 || 116,750 || 140,750 || 166,000 || 178,000 || 189,000 || 145,750 || 99,500 || 40,000 || 20,500 || 1200,000

ОБЩО бюджетни кредити за съвместно предприятие ECSEL || Поети задължения || =1+1a +3a || 135,810 || 145,810 || 161,050 || 176,415 || 187,010 || 197,010 || 212,150 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1215,255

Плащания || =2+2а +3б || 34,560 || 70,810 || 117,800 || 142,165 || 168,010 || 180,010 || 190,970 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1215,255

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || ОБЩО

Ÿ Човешки ресурси (2 еквивалента на пълно работно време — длъжностни лица и 1 еквивалент на пълно работно време — договорно наето лице)[37] || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Ÿ Други административни разходи || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 0

ОБЩО ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ || Бюджетни кредити || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Функция от многогодишната финансова рамка: || 5 || „Административни разходи“

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || ОБЩО

Ÿ Човешки ресурси (2 еквивалента на пълно работно време — длъжностни лица и 1 еквивалент на пълно работно време — договорно наето лице) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Други административни разходи || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ || Бюджетни кредити || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = oбщо плащания) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1 — 5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || 136,142 || 146,142 || 161,382 || 176,747 || 187,342 || 197,342 || 212,482 || || || || || 1217,579

Плащания || 34,892 || 71,142 || 118,132 || 142,497 || 168,342 || 180,342 || 191,302 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1217,579

3.2.2.     Очаквано въздействие върху бюджетните кредити на съвместното предприятие ECSEL

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– þ  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR

Да се посочат целите и резултатите ò || || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Години 2021 — 2024 || ОБЩО

|| РЕЗУЛТАТИ

Вид || Среден разход[38] || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Общ брой || Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 Водещи позиции при базовите и промишлените технологии || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат[39] || Действия в областта на научните изследвания и иновациите на съвместното предприятие ECSEL || 15 || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

ОБЩО РАЗХОДИ || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

3.2.3.     Очаквано въздействие върху човешките ресурси на съвместното предприятие ECSEL

3.2.3.1.  Обобщение

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити от административен характер

– þ  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити от административен характер съгласно обяснението по-долу:

Численост на персонала (брой на заетите/еквиваленти на пълно работно време)[40]

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Длъжностни лица (степени AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Договорно нает персонал || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

Срочно наети служители (степени AD) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Командировани национални експерти || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

ОБЩО || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Длъжностни лица (степени AD) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Длъжностни лица (степени AST) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Договорно нает персонал || 0,910 || 0,910 || 0,840 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,630 || 0,420 || 0,210 || 7,770

Срочно наети служители (степени AD) || 1,834 || 1,834 || 1,703 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,310 || 0,917 || 0,524 || 15,982

Командировани национални експерти || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,468

ОБЩО || 2,822 || 2,822 || 2,621 || 2,420 || 2,420 || 2,420 || 2,342 || 2,342 || 1,940 || 1,337 || 0,734 || 24,220

Договорите за наемане на персонал са заимствани от съществуващите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC. Техните договори са в сила от първия ден на новото съвместно предприятие.

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси за ръководната ГД

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– þ  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Години 2021 — 2024* || Общо

|| Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители) ||

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 01 02 (Делегации) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 01 (Непреки научни изследвания) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || p.m. || 14

10 01 05 01 (Преки научни изследвания) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || ||

|| Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) [41] ||

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 04 yy[42] || - в Централата[43] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

- в делегациите || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || p.m. || 7

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Други бюджетни редове (да се посочат) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || p.m. || 21

* Решение относно броя на служителите след 2020 г. ще бъде взето на по-късен етап.

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители || Членство в управителните органи и мониторинг/докладване относно дейностите

Външен персонал || Оказване на съдействие на длъжностните лица

3.2.3.3.  Очаквани нужди от човешки ресурси за съвместното предприятие ECSEL[44]

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– þ  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

– а) Очаквани нужди от човешки ресурси, които ще бъдат финансирани от бюджетни кредити съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г.

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || Общо

|| Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители) ||

09 04 07 21 (Орган на ПЧП) || || || || || || || || || || || ||

Длъжностни лица (степени AD) || 6 || 6 || 7 || 9 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 97

Длъжностни лица (степени AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) [45] ||

09 04 07 21 (Орган на ПЧП) || || || || || || || || || || || ||

ДНП || 8 || 8 || 8 || 8 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 94

КНЕ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

ПНА || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО || 15 || 15 || 16 || 18 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 197

|| || || || || || || || || || || ||

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители || Управление на програмата и административно управление

Външен персонал || Оказване на съдействие на срочно наетите служители

– б) p.m. — Човешки ресурси, финансирани от бюджетните кредити съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007 — 2013 г. (за информация)

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Общо

Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители) ||

09 04 01 03 (съвместно предприятие ARTEMIS)[46] || || || || ||

Длъжностни лица (степени AD) || 8 || 8 || 6 || 3 || 25

Длъжностни лица (степени AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) ||

09 04 01 03 (съвместно предприятие ARTEMIS) || || || || ||

ДНП || 5 || 5 || 4 || 3 || 17

КНЕ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ПНА || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО || 13 || 13 || 10 || 6 || 42

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

в) Консолидиран преглед на човешките ресурси по букви а) и б)

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || Общо

|| Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители) ||

09 04 07 21 (Орган на ПЧП) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Длъжностни лица (степени AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Длъжностни лица (степени AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) [47] ||

09 04 07 21 (Орган на ПЧП) || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

ДНП || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

КНЕ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

ПНА || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

|| || || || || || || || || || || ||

г) Вноска за текущите разходи за постепенното прекратяване на дейността на органа на ПЧП съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007 — 2013 г.

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Общо[48]

Парична вноска от ЕС[49] || 0,600 || 0,600 || 0,550 || 0,300 || 2,050

Парична вноска от трети страни — сдружение AENEAS || 0,500 || 0,500 || 0,300 || 0,130 || 1,430

Парична вноска от трети страни — сдружение ARTEMISIA || 0,300 || 0,300 || 0,210 || 0,165 || 0,975

ОБЩО || 1,400 || 1,400 || 1,060 || 0,595 || 4,455

Вноските от сдруженията AENEAS и ARTEMISIA се състоят от сумите, които те дължат за тяхната вноска за текущите разходи на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS с оглед спазването на споразуменията, сключени с Комисията съгласно следната спогодба относно разделянето на текущите разходи:

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

2008 — 2013 г. || Съвместно предприятие ARTEMIS || Съвместно предприятие ENIAC

Общо текущи разходи || ЕО || ARTEMISIA || Общо текущи разходи || ЕО || AENEAS

Фактически вноски в края на 2013 г. || 8,664 || 3,864 || 4,800 || 9,255 || 4,514 || 4,741

Преизчислени вноски за прилагане на разделянето в съотношение 2/3 (промишленост) — 1/3 (ЕО) || 2,889 || 5,775 || 3,084 || 6,171

Разлика (коригирана — действителна) || || -0,975 || 0,975 || || -1,430 || 1,430

Дължимите на Комисията суми ще бъдат компенсирани през периода 2014 — 2017 г. чрез намаляване на вноските на Комисията, както е показано в раздел 3.2.1.

3.2.4.     Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– þ  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

-

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

-

3.2.5.     Участие на трети страни във финансирането

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Година 2021 || Година 2022 || Година 2023 || Година 2024 || Общо

Частни членове — парична вноска за административните разходи[50] || 2,210 || 2,210 || 2,110 || 2,010 || 2,010 || 2,010 || 1,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 19,710

Държави —членки на ECSEL — парична вноска за оперативните разходи[51] || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || 137,210 || 147,210 || 162,110 || 177,010 || 187,010 || 197,010 || 206,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 1219,710

Общият размер на вноската от частни членове е определен в член 4, параграф 2 от регламента на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL.

3.3.        Очаквано въздействие върху приходите

– þ  Предложението/инициативата няма финансово въздействие върху приходите.

– ¨  Предложението/инициативата има следното финансово въздействие:

– ¨         върху собствените ресурси

– ¨         върху разните приходи

[1]               COM(2011) 809 окончателен, 30.11.2011 г.

[2]               Регламент (ЕО) № 72/2008 от 4.2.2008 г., ОВ L 30/21.

[3]               Регламент (ЕО) № 74/2008 от 4.2.2008 г., ОВ L 30/52.

[4]               Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г.

[5]               [Позоваване на МФР].

[6]               COM(2011) 572 окончателен, 21.9.2011 г.

[7]               COM(2010) 546 окончателен, 6.10.2010 г.

[8]               COM(2012) 341 окончателен, 26.6.2012 г.

[9]               COM(2013) 298 окончателен, 23.5.2013 г.

[10]             COM(2013) ... [съобщение относно публично-частните партньорства в „Хоризонт 2020“].

[11]             По текущи цени.

[12]             Сумата е индикативна и ще зависи от окончателната сума, предоставена от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в рамките на горепосочената цел.

[13]               ОВ C [становище на ЕП], […] г., стр. […].

[14]               ОВ C [становище на ИСК], […] г., стр. […].

[15]               ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

[16]               ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86.

[17]               COM(2010) 2020 окончателен.

[18]               ОВ [Х2020 РП].

[19]               ОВ [Х2020 СП].

[20]               COM(2012) 341, 26.6.2012 г.

[21]               COM(2013) 298, 23.5.2013 г.

[22]             ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.

[23]             ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

[24]             ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[25]             ОВ [Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“].

[26]             ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

[27]             ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

[28]             ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

[29]             ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2 — 5.

[30]             ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

[31]             ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

[32]               УД: управление по дейности, БД: бюджетиране по дейности.

[33]               Както е посочено в член 54, параграф 2, букви а) или б) от Финансовия регламент.

[34]               Сумите в дялове 1 и 2 представляват вноската на ЕС (50 %) за административните разходи на съвместното предприятие ECSEL. Останалите 50 % се предоставят от частни членове, както е показано в раздел 3.2.5. За периода 2014 — 2017 г. вноските за постепенното преустановяване на дейността на органа на ПЧП, съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007 — 2013 г., както е показано в раздел 3.2.3.3, буква г), трябва да се добавят към цифрите за същия период в дял 1 от таблицата. Административните разходи се определят въз основа на опита със съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS и се вземат предвид икономисаните средства в резултат на премахване на излишни функции. Периодът 2021 — 2024 г. е етап на постепенно намаляване на дейността, като не се започват нови действия.

[35]               Бюджетните кредити за плащания за дялове 1 и 2 се основават на годишното използване на всички съответни бюджетни кредити за поети задължения, а за дял 3 са определени въз основа на график за плащания по типичен 3-годишен проект с 50 % предварително финансиране (като половината от средствата се изразходват през годината на поканата за представяне на предложения, а останалата половина — през годината след поканата), 30 % за междинно плащане през втората година след поканата, 10 % за междинно плащане през третата година след поканата и 10 % за окончателно плащане през четвъртата година след поканата.

[36]               Дялове 1 и 2 за 2020 г. съдържат поетите задължения за годината (1,170 + 0,800) и съсредоточаване на поетите задължения за оставащите години на СП в началото на периода 2021 — 2024 г., т.е. 1,170 + 0,600 за 2021 г., 0,970 + 0,600 за 2022 г., 0,670 + 0,500 за 2023 г. и 0,370 + 0,300 за 2024 г.

[37]               Броят на служителите за периода след 2020 г. ще бъде определен на по-късен етап. Разходите за еквивалентите на пълно работно време се определят въз основа на средните годишни разходи за персонал със степен AD (131 000 EUR) и със степен AST (70 000 EUR).

[38]               Средният разход е сумата на вноската на ЕС за финансиране с цел постигане на резултатите.

[39]               Резултатите на съвместното предприятие ECSEL представляват проекти за научни изследвания и иновации, които са съфинансирани от ЕС и участващите държави членки. Броят на резултатите на година представлява закръглена стойност за оценяване на броя на проектите, които ще бъдат подкрепени с посочения разход.

[40]               За органи на ПЧП по член 209 от Финансовия регламент тази таблица е включена само за информация.

[41]               ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост.

[42]               Подтаван за външния персонал, финансиран от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

[43]               Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

[44]               За органи на ПЧП по член 209 от Финансовия регламент този раздел е включен само за информация.

[45]               ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост.

[46]               Тези човешки ресурси се съфинансират от вноските от сдруженията ARTEMISIA и AENEAS (вж. буква г) по-долу).

[47]               ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост.

[48]               Общият размер на паричната вноска от ЕС е равен на сумата, предвидена в бюджета за 2013 г. за приключване на дейностите на органа през периода 2007 — 2013 г.

[49]             Съответният бюджетен ред е 09 04 01 03.

[50]               Вноските от AENEAS и ARTEMISIA за периода 2014 — 2017 г., както това е описано подробно в раздел 3.2.3.3, буква г), не са включени в настоящите суми.

[51]               Сборът от националните вноски се очаква да бъде от същия порядък, като общия размер на вноската на ЕС.

Top