Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0410

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)

/* COM/2013/0410 final - 2013/0186 (COD) */

In force

52013PC0410

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) /* COM/2013/0410 final - 2013/0186 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Инициативата за Единно европейско небе има за цел да подобри цялостната ефективност на организацията и управлението на европейското въздушно пространство чрез реформа на сектора, който предоставя аеронавигационно обслужване (АНО). Разработването ѝ включва два широкообхватни законодателни пакета — ЕЕН І и ЕЕН ІІ, състоящи се от четири регламента[1], и над 20 правила за прилагане и решения на Комисията[2]. Рамката на четирите регламента за ЕЕН е тясно свързана с разработването на европейското законодателство за авиационната безопасност[3], като последното включва редица задачи, поверени на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)[4] и стартирането на широкообхватен проект за модернизиране на оборудването и системите за аеронавигационно обслужване под названието SESAR[5]. Съществуващите понастоящем правила засягат пет взаимно свързани стълба — ефективността, безопасността, технологиите, човешкия фактор и летищата.

Опитът, натрупан с ЕЕН І от 2004 г. насам и с ЕЕН ІІ от 2009 г. насам показва, че принципите и основната посока на ЕЕН са валидни и днес и оправдават продължаване на прилагането. Осъществяването на инициативата обаче се забавя значително, особено по отношение на изпълнението на целите за ефективност и внедряването на основните ѝ елементи (например функционалните блокове въздушно пространство или националните органи за надзор).

При приемането на пакета ЕЕН ІІ през 2009 г. законодателите решиха той да бъде осъществен на два етапа и приканиха Комисията да хармонизира регламентите за ЕЕН и ЕААБ след като са налице първоначален набор от мерки за изпълнение във връзка с ЕААБ и информация от одити по отношение на АНО[6]. Следователно, преработката на законодателния пакет вече беше предвидена, като главната ѝ цел беше опростяване и изясняване на границата между правните рамки на ЕЕН и ЕААБ.

Процесът на преработка дава също така възможност да се оцени ефективността на съществуващите правни разпоредби предвид факта, че инициативата ЕЕН не беше своевременно осъществена. Този процес на преглед на правната рамка на ЕЕН, известен под съкращението ЕЕН 2+, има за цел да ускори осъществяването на реформата в аеронавигационното обслужване без да се отдалечава от първоначалните цели и принципи. Той е също така част от Акта за единния пазар ІІ[7] и следователно цели да подобри общата конкурентоспособност и растежа на икономиката на ЕС, а не само на системата за управление на въздушното движение.

Целта на пакета ЕЕН 2+ е да въведе подобрения в наблюдението на спазването на правилата, в схемата за ефективност на дейността, в ориентирането към клиентите от страна на доставчиците на услуги и в цялостната работа.

Освен това пакетът ЕЕН 2+ ще опрости законодателството, като елиминира някои припокривания в съществуващата рамка. Беше изразена загриженост относно няколко припокриващи се области в съществуващата рамка на ЕЕН, а е необходимо и да се изяснят ролите на различните участници на ниво ЕС. Това хармонизиране на четирите регламента за ЕЕН и основния регламент за ЕААБ[8] е чисто техническа мярка за адаптиране, която се изисква от самото законодателство. Поради степента на припокриване между регламентите преработката на останалите части на четирите регламента за ЕЕН в един е логична последица от тази адаптация.

Разглеждани проблеми

Първата проблемна област, която ЕЕН 2+ разглежда, е недостатъчната ефективност на аеронавигационното обслужване. Доставянето на аеронавигационно обслужване си остава сравнително неефикасно по отношение на разходите и провеждането на полетите, както и по отношение на предлагания капацитет. Това изпъква особено в сравнение със Съединените щати, които покриват сходно по размер пространство. В САЩ маршрутното въздушно пространство се контролира от един доставчик на обслужване, докато в Европа те са 38. Доставчикът на обслужване в САЩ контролира почти 70 % повече полети с 38 % по-малко персонал. Основните причини за тази разлика в продуктивността в Европа са недостатъците при създаването и прилагането на схемата за ефективност на дейността, неефективните надзорни органи и непропорционално високият брой помощен персонал при доставчиците на обслужване.

Вторият основен проблем е разпокъсаността на системата за УВД. Европейската система за УВД се състои от 27 национални органа, упражняващи надзор над общо повече от сто доставчика на аеронавигационно обслужване, като това се придружава от съответните разлики в системите, правилата и процедурите. Фактът, че в Европа има множество доставчици на обслужване, поражда големи допълнителни разходи, тъй като всеки от тях осигурява своя собствена система, често обучава собствения си персонал, създава свои процедури за действие и се ограничава териториално до доставяне на обслужване в малък отрязък от въздушното пространство. За да се преодолее разпокъсаността, ЕЕН въведе идеите за трансгранични функционални блокове въздушно пространство и централизирания управителен орган на мрежата, който осигурява някои услуги на мрежово равнище. Въпреки това функционалните блокове все още не са ориентирани към ефективна дейност, а управителният орган на мрежата е прекалено слаб.

Обща цел:

Да се подобри конкурентоспособността на европейската система за въздушен транспорт в сравнение с други региони, и по-специално да се доразвие инициативата за Единно европейско небе.

Конкретни цели:

· Да се подобри ефективността на обслужването на въздушното движение.

· Да се повиши оползотворяването на капацитета за УВД.

Оперативни цели:

· Да се осигурят прозрачността, пазарната основа и ориентирането към клиентите на аеронавигационното обслужване.

· Да се укрепи ролята на националните органи за надзор.

· Да се засили процесът на поставяне на цели и прилагане на схемата за ефективност на дейността (включително органа за преглед на ефективността/звеното за преглед на ефективността).

· Да се предприеме стратегическо преориентиране на функционалните блокове въздушно пространство.

· Да се засилят управлението и оперативният обхват на управителния орган на мрежата.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Между септември и декември 2012 г. на сайта на ГД „Мобилност и транспорт“ беше проведена тримесечна обществена консултация. Освен това бяха организирани две прояви на високо равнище — конференция в Лимасол и заседание в Брюксел, както и редица двустранни срещи със заинтересованите страни с цел подпомагане на подготовката за тази инициатива.

ГД „Мобилност и транспорт“ изготви оценка на въздействието (ОВ) в подкрепа на законодателните предложения за повишаване на ефективността, безопасността и конкурентоспособността на Единното европейско небе. В пакета са предвидени преразглеждания на четирите регламента за ЕЕН ((ЕО) № 549-552/2004, изменени с Регламент (ЕО) № 1070/2009) и основния регламент за ЕААБ (Регламент (ЕО) № 216/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1108/2009)[9]. Настоящата инициатива се отнася до темата, планирана в дневния ред под номер (ЕС) № 2014/MOVE/001. Пътната карта на оценката на въздействието е публикувана също така на уеб страницата на Комисията[10].

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.        Преработка (в целия регламент)

Четирите регламента за ЕЕН са обединени в един, което наложи редица промени в тях. Новият акт е разделен на пет глави въз основа на засегнатите участници:

- Глава I: Общи разпоредби

- Глава II: Национални органи

- Глава III: Предоставяне на услуги

- Глава IV: Въздушно пространство

- Глава V: Заключителни разпоредби

Освен това част от съдържанието, което се припокриваше със съществуващия Регламент (ЕО) № 216/2008, е премахнато от регламентите за ЕЕН, а някои дребни подробности от премахнатите раздели са възпроизведени в Регламент (ЕО) № 216/2008, за да се подчертае приемствеността в подхода. Повечето разпоредби са премахнати от Регламент (ЕО) № 552/2004, който сега е изцяло заличен, с изключение на някои подробности във връзка с приложение І относно нотифицираните органи, което е слято с приложението за квалифицираните организации, както и някои общи описателни параграфи в приложение ІІ, които са възпроизведени в приложение Vб от Регламент (ЕО) № 216/2008, за да се подчертае необходимостта от продължаване на съществуващата политика.

В съответствие със становището, че Комисията следва да се съсредоточи върху икономическото регламентиране, и по-специално върху схемата за ефективност на дейността и SESAR, докато ЕААБ (сега ЕАСВ съгласно споразумението за стандартизирането на агенциите) поддържа процеса чрез координиране на определянето на всички технически правила, беше добавен нов член 28, в който се описва начинът за осигуряване на съгласуваност между политиката за SESAR и новите технически правила.

Не на последно място, новите правила за прилагане и делегираните актове, произтичащи от Лисабонския договор, бяха добавени в целия регламент.

3.2.        Национални органи (членове 3, 4 и 5, и член 2, определение 36)

Едно от основните необходими действия, посочено в оценката на въздействието, е нуждата от укрепване на националните органи както по отношение на независимостта им, така и по отношение на техните експертни знания и ресурси. За целта в член 3 се описва нивото на независимост, което се изисква от тези органи по отношение на доставчиците на обслужване, над които се предполага да упражняват надзор. Поради необходимостта от административна реорганизация в някои държави членки е предвиден преходен период до 2020 г. Освен това в член 14 са поставени още изрични изисквания във връзка с компетентността и независимостта на наемания персонал, както и относно укрепването на независимото финансиране на държавните органи чрез аеронавигационните такси.

За да се подобри нивото на експертните познания, в член 5 е предвидена мрежа на националните органи, включена е също така възможност за привличане на експерти, така че държавите членки да могат да се възползват от опита на експертите на други държави членки.

Също така е добавено определение на термина „национален орган за надзор“, където е обяснено, че за целите на настоящия регламент компетентните органи по смисъла на Регламент (ЕО) № 216/2008 се считат за национални органи за надзор, така че не е необходимо второ административно ниво.

3.3.        Схеми за ефективност и таксуване (членове 11, 12, 13 и 14)

Член 11 относно схемата за ефективност на дейността е изменен, за да се рационализира процесът на поставяне на цели и да се позволи съсредоточаване върху целите по-скоро на местно равнище. Това позволява по-компетентно и отговарящо на конкретните нужди определяне на цели.

В членове 12 и 13 също са направени малки съпътстващи промени относно таксуването, а текстът е актуализиран така, че разпоредбата относно финансирането на задачите на органа обхваща и разширяването на ЕААБ съгласно Регламент (ЕО) № 1108/2009 с цел изпълнение на някои от посочените задачи.

.

3.4.        Функционални блокове въздушно пространство (член 16)

Членът беше изменен още с Регламент (ЕО) № 1070/2009, за да се съсредоточат функционалните блокове въздушно пространство повече върху ефективността и в настоящия преглед този процес е продължен. Функционалните блокове не следва да се разглеждат като статични блокове въздушно пространство, а като ръководени от сектора инициативи за търсене на възможности за подобрение в цялостното предоставяне на услуги. За да бъде това възможно, отрасълът се нуждае от повече гъвкавост, за да разработи функционалните блокове въздушно пространство, дори да развие други типове блокове, в зависимост от това къде могат да се очакват най-добри взаимодействия. Следователно фокусът на члена вече е изместен повече към гъвкави „промишлени партньорства“, а мярката за успех е нивото на постигнатите подобрения в ефективността.

3.5.        Помощни услуги (член 10 и член 2, определение 37)

Тъй като анализът показа, че най-големият потенциал за подобрения е в областта на услугите, които подпомагат основното обслужване на въздушното движение, и тъй като поради естеството си тези услуги могат да бъдат предлагани при пазарни условия, предишният член 9 от Регламент (ЕО) № 550/2004 е заличен и заменен с член относно предоставянето на помощни услуги по обичайните правила за възлагане на обществени поръчки. Основното обслужване на въздушното движение, което се разглежда като естествен монопол, остава обект на изискването за определяне, но на помощните услуги следва да се разреши да се развиват свободно, използвайки пълния потенциал на експертния опит също така от други сектори. Включена е предпазна клауза по модела на член 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, за да се гарантира опазването на жизненоважни интереси от областите на сигурността и икономиката. Предвиден е преходен период до 2020 г.

Освен това е включено определение на помощни услуги в член 2, точка 37, за да се поясни към кои услуги е насочена цитираната разпоредба.

3.6.        Управление на мрежата (член 17 и член 2, определения 7, 9 и 10)

Член 17 относно управлението на мрежата е актуализиран в две направления. Първо, този член, който в предишния си вариант беше непоследователен, беше реорганизиран, за да се прехвърли изброяването на всички услуги, предлагани от управителния орган на мрежата в параграф 2, а елементите, свързани с техническите правила за прилагане относно управлението на въздушния поток, а не със самия управителен орган, бяха преместени в приложение Vб към Регламент (ЕО) № 216/2008, което вече включва съответните разпоредби във връзка с правилата за управление. Във връзка с това в параграф 2 е добавена препратка към портала за аеронавигационна информация, тъй като тази услуга вече донякъде е интегрирана в управителния орган на мрежата, но не е изрично упомената в регламента.

Второ, членът е преразгледан, за да се хармонизира с терминологията, използвана в Регламент (ЕО) № 1108/2009, където вместо „функции“ се използва „услуги“, а управителният орган на мрежата се третира като всеки друг доставчик на обслужване по отношение на сертифицирането, надзора и изискванията за безопасност. Формулировките на съответните определения също бяха актуализирани в този смисъл.

Освен това в член 17 е включена разпоредба, която обхваща по-нататъшното развитие на управителния орган на мрежата в посока към промишлено партньорство до 2020 г.

3.7.        Участие на ползвателите на въздушното пространство (член 19)

Нуждата от въвеждане на по-ясно изразена ориентираност към клиентите на доставчиците на аеронавигационно обслужване беше определена в оценката на въздействието като една от областите, където е необходимо подобрение. Създаден беше нов член 19, за да се гарантира, че ползвателите на въздушното пространство ще бъдат запитвани и включвани в одобрението на инвестиционните планове.

4.           НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Беше създаден отделен, по-кратък обяснителен меморандум, който придружава предложението за изменение на основния регламент за ЕААБ, т.е. Регламент (ЕО) № 216/2008.

Предложението няма отражение върху бюджета на ЕС, тъй като всички разгледани в него функции вече съществуват.

ê 549/2004 (адаптиран)

2013/0186 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на рамката за създаването на Ö за прилагането на Õ еЕдинното европейско небе

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ê 549/2004 (адаптиран)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Ö функционирането на Европейския съюз Õ създаване на Европейската общност, и по-специално член 80(2) Ö 100 Õ, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия[11],

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[12],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[13],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ò нов

(1)       Регламент (ЕО) № 549/2004 от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе („Рамков регламент“)[14], Регламент (ЕО) № 550/2004 от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе („Регламент за осигуряване на обслужване“)[15], Регламент (ЕО) № 551/2004 от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе („Регламент за въздушното пространство“)[16] и Регламент (ЕО) № 552/2004 от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение („Регламент за оперативната съвместимост“)[17] бяха значително изменени. Тъй като се очакват по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посочените регламенти следва да бъдат преработени.

ê 549/2004 съображение 1

(2)       Въвеждането на обща транспортна политика изисква ефикасна система за въздушен транспорт, която позволява безопасно и редовно обслужване на въздушния транспорт, като по този начин се улеснява свободното движение на стоки, хора и услуги.

ê 549/2004 съображение 2 (адаптиран)

На извънредното си съвещание в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г. Европейският съвет призова Комисията да представи предложения във връзка с управлението на въздушното пространство, контрола на въздушното движение и управлението на потоците въздушно движение на основата на работата на създадената от Комисията Група на високо равнище за единно европейско небе. Тази Група, съставена предимно от граждански и военни аеронавигационни органи в държавите-членки, представи своя доклад през ноември 2000 г.

ê 1070/2009 съображение 2 (адаптиран)

(3)       Приемането от Европейския парламент и Съвета на първия пакет от законодателството за Единното европейско небе, по-специално Регламент (ЕО) № 549/2004 от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамков регламент), Регламент (ЕО) № 550/2004 от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване), Регламент (ЕО) № 551/2004 от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) и Регламент (ЕО) № 552/2004 от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост), положи солидна правна основа за непрекъснатото функционираща, оперативно съвместима и безопасна система за управление на въздушното движение (УВД).

ò нов

Приемането на втория пакет, а именно Регламент (ЕО) № 1070/2009, допълнително подкрепи инициативата за Единното европейско небе чрез въвеждането на концепциите за схема за ефективност на дейността и управителен орган на мрежата, за да се подобрят резултатите на европейската система за УВД.

ê 550/2004 съображение 3 (адаптиран)

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. (Рамков регламент)[18] определя рамката за създаването на единното европейско небе.

ê 551/2004 съображение 4 (адаптиран)

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. (Рамков регламент)[19] определя рамката за създаването на единното европейско небе.

ê 551/2004 (адаптиран)

(4)       в член 1 от Чикагската конвенция за гражданско въздухоплаване от 1944 г. договарящите се страни признават, че „всяка страна има пълен и изключителен суверенитет на въздушното пространство над нейната територия”. В рамките на този суверенитет държавите членки на ОбщносттаÖ Съюза Õ, като прилагат съответните международни конвенции, упражняват пълномощията на публичен орган при управление на въздушното движение;

ê 552/2004 съображение 3 (адаптиран)

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. (Рамков регламент)[20] определя рамката за създаването на единното европейско небе.

ê 1070/2009 съображение 1

(5)       Осъществяването на обща транспортна политика изисква ефикасна система за въздушен транспорт, която позволява безопасно, редовно и устойчиво функциониране на въздушния транспорт, като се оптимизира капацитетът и се улеснява свободното движение на стоки, хора и услуги.

ê 1070/2009 съображение 37

(6)       Едновременното преследване на целите по повишаването на стандартите за безопасност на въздушното движение и подобряването на цялостното функциониране на УВД и АНО за общото въздушно движение в Европа налага изискването да се отчита човешкият фактор. Поради това държавите членки следва да обмислят въвеждане на принципите на „културата на справедливост“.

ê 549/2004 съображение 6 (адаптиран)

(7)       Държавите членки са приели обща декларация по военните въпроси, свързани с Единното европейско небе[21]. В съответствие с тази декларация държавите членки трябва по-специално да засилят гражданско-военното сътрудничество и, ако се счете за необходимо и до степен, която се счита за необходима от всички засегнати държави членки, да улеснят сътрудничеството между своите въоръжени сили по всички въпроси на управлението на въздушното движение.

ê 549/2004 съображение 3 (адаптиран)

Гладкото функциониране на системата за въздушен транспорт изисква съвместими и с високо равнище на безопасност аеронавигационни услуги, позволяващи оптимално използване на европейското въздушно пространство, и съвместими и с високо равнище на безопасност въздушни пътувания, спазвайки задължението за общ интерес на аеронавигационното обслужване включително задълженията за обществено обслужване. Това трябва да се извършва в съответствие с най-високите стандарти на отговорност и компетентност.

ê 549/2004 съображение 4 (адаптиран)

инициативата за единно европейско небе трябва да бъде разработена в съответствие със задълженията, произтичащи от членството на Общността Съюза и неговите страни членки в Евроконтрол, както и в съответствие с принципите, установени в Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 1944 г.;

ê 549/2004 съображение 5 (адаптиран)

(8)       Решенията, свързани със съдържанието, обхвата или извършването на военни операции и учения, не попадат в сферата на компетентност на Общността Ö Съюза съгласно член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Õ.

ê 549/2004 съображение 23 (адаптиран)

Мерки за засилено сътрудничество при използването на летище Гибралтар бяха договорени в Лондон на 2 декември 1987 г. между Кралство Испания и Обединеното кралство в Обща декларация на министрите на външните работи на двете държави. Тези мерки все още не са влезли в сила.

ê 550/2004 съображение 1 (адаптиран)

ð нов

(9)       Държавите членки са преструктурирали в различна степен своите национални доставчици на аеронавигационно обслужване чрез повишаване на тяхното ниво на автономност и свободата да предоставят обслужване. Все по-нНаложително е да се гарантира, ð че е налице добре функциониращ общ пазар на тези услуги, които могат да бъдат предоставени при пазарни условия и че ï удовлетворяване на минималните изисквания на обществения интерес са удовлетворени ðпо отношение на тези услуги, които се считат за естествени монополи при настоящите технологични условия ï в така създадената нова среда.

ê 550/2004 съображение 4

За създаването на единното европейско небе трябва да се приемат мерки за осигуряване на безопасно и ефикасно предоставяне на аеронавигационно обслужване, съвместимо с организацията и използването на въздушното пространство, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)[22]. Създаването на хармонизирана организация за предоставяне на такова обслужване е важно, за да се отговори адекватно на изискванията на потребителите на въздушното пространство, както и да се регулират безопасността и ефикасността на въздушното движение.

ê 551/2004 съображение 1

Създаването на единно европейско небе изисква хармонизиран подход за регулиране на организацията и използването на въздушното пространство.

ê 551/2004 съображение 2 (адаптиран)

В доклада на Групата на високо равнище за единно европейско небе от ноември 2000 г. се отчита, че въздушното пространство трябва да бъде проектирано, регулирано и стратегически управлявано на базата на цяла Европа.

ê 551/2004 съображение 3 (адаптиран)

В комюникето на Комисията за създаването на единно европейско небе от 30 ноември 2001 г. се призовава за извършването на структурна реформа, която да даде възможност да се създаде единно европейско небе чрез все по-интегрирано управление на въздушното пространство и разработването на нови концепции и процедури за управление на въздушното движение.

ê 551/2004 съображение 6

Въздушното пространство е общ ресурс за всички категории ползватели и трябва да се използва гъвкаво от всички тях, като се осигури справедливост и прозрачност, като същевременно се отчитат нуждите от сигурност и отбрана на държавите-членки и техните ангажименти в международните организации.

ê 551/2004 съображение 7

Ефикасното управление на въздушното пространство е основата за увеличаване на капацитета на системата за обслужване на въздушното движение за предоставяне на оптимален отговор на различните изисквания на потребителите и за постигане на най-гъвкаво използване на въздушното пространство.

ê 552/2004 съображение 1

за да се създаде единно европейско небе, трябва да бъдат приети мерки във връзка със системите, съставните им части и свързаните с тях процедури с цел осигуряване на оперативна съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) в съответствие с осигуряването на аеронавигационно обслужване, както е посочено в Регламент (ЕО) №550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване)[23], и в съответствие с организацията и използването на въздушното пространство, както е посочено в Регламент(ЕО) №551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2003 г. за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламентът за въздушното пространство).[24]

ê 552/2004 съображение 2 (адаптиран)

Докладът на Групата на високо равнище за единно европейско небе потвърди необходимостта от създаване на технически регламент на базата на „новия подход” в съответствие с резолюцията на Съвета от 7 май 1985 г. за нов подход към техническата хармонизация и стандарти[25], когато основните изисквания, правила и стандарти са допълнителни и съвместими.

ê 552/2004 съображение 4 (адаптиран)

Докладът на Групата на високо равнище за единно европейско небе потвърди, че въпреки постигнатия през последните няколко години напредък към плавно функциониране на европейската мрежа за управление на въздушното движение, положението все още остава незадоволително, с ниско ниво на интеграция между националните системи за управление на въздушното движение и бавен темп на въвеждане на нови концепции за функциониране и технологии, необходими за осигуряване на допълнителния изискван капацитет.

ê 552/2004 съображение 5

Засилването на интеграцията в Общността доведе до по-добра ефективност и по-ниски разходи за доставка и поддръжка на системите, както и до подобрена оперативна координация.

ê 552/2004 съображение 6

Преобладаването на национални технически спецификации при доставката е довело до фрагментация на пазара на системите и не улеснява индустриалното сътрудничество в Общността; в резултат на което индустрията е засегната, тъй като са необходими значителни адаптации на нейните продукти за всеки национален пазар; тези практики затрудняват ненужно разработката и въвеждането на нови технологии и забавят въвеждането на нови оперативни концепции, необходими за увеличаване на капацитета.

ê 549/2004 съображение 8

Поради всички тези причини и с цел разширяване на единното европейско небе, за да включи то по-голям брой европейски страни, Общността трябва, като отчита развитията в Евроконтрол, да установи общи цели и програма за действие, за да мобилизира усилията на Общността, на държавите-членки и на различните икономически заинтересовани страни, за създаване на по-интегрирано оперативно въздушно пространство — единното европейско небе.

ê 549/2004 съображение 24

Тъй като целта на настоящия регламент — създаването на единно европейско небе — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради транснационалния мащаб на действие и, следователно, може да бъде постигната по-добре на ниво Общност Съюз , едновременно с това, че дава възможност за подробни правила за прилагане, отчитащи специфичните местни условия, Общността Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в посочения член, настоящият регламент не излиза извън необходимото за постигане на тази цел.

ê 549/2004 съображение 9

Когато държавите членки предприемат действия за осигуряване на съответствие с изискванията на Общността, органите, проверяващи съответствието, трябва да бъдат достатъчно независими от доставчиците на аеронавигационно обслужване.

ê 549/2004 съображение 10

Изисква се службите за аеронавигационно обслужване, и по-специално службите за въздушните потоци, които са сравними с публични органи, да бъдат функционално и структурно разделени; те са в същото време организирани под много различни правни форми в отделните държави-членки.

ê 549/2004 съображение 11

Когато се изискват независими одити, свързани с доставчиците на аеронавигационно обслужване, проверките, извършвани от официални одиторски органи на държавите-членки, в които това обслужване се предоставя от администрацията или от публична структура под надзора на посочените по-горе органи, би следвало да се признават като независим одит, независимо дали докладите за одита са публични или не.

ê 1070/2009 съображение 9

(10)     За осигуряването на последователен и надежден надзор върху предоставянето на обслужване в рамките на цяла Европа на националните органи за надзор следва да се гарантира достатъчна независимост и ресурси. Тази независимост не следва да препятства тези органи при изпълнението на техните задачи в дадена административна рамка.

ê 1070/2009 съображение 10

(11)     Националните органи за надзор играят ключова роля във реализирането на еЕдинното европейско небе и поради това Комисията следва да улеснява сътрудничеството помежду им, за да се даде възможност за обмен на най-добри практики и развиване на общ подход, включително чрез засилено сътрудничество на регионално равнище. Това сътрудничество следва да се осъществява редовно.

ê 550/2004 съображение 6

Държавите-членки са отговорни за следенето на безопасното и ефикасно осигуряване на аеронавигационно обслужване и за контрола на спазването на общите изисквания, установени на общностно равнище, от страна на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

ê 550/2004 съображение 7

На държавите-членки би трябвало да се разреши да възложат на признатите организации, които имат технологичен опит, проверката на спазването на общите изисквания, установени на общностно равнище, от страна на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

ê 549/2004 съображение 20

Санкциите, предвидени по отношение нарушенията на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, би следвало да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, без да това да подлага на риск безопасността.

ê 549/2004 съображение 17

Социалните партньори трябва да бъдат информирани и консултирани по подходящ начин за всички мерки, които имат значим социален ефект. Трябва да се направи консултация също така с Комитета за секторен диалог, създаден с Решение 1998/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. за създаване на Комитети за секторен диалог, насърчаващи диалога между социалните партньори на европейско ниво[26].

ê 1070/2009 съображение 11 (адаптиран)

(12)     Социалните партньори следва да бъдат по-добре информирани и консултирани за всички мерки, които имат значими социални последици. На равнище Общност Ö Съюз Õ следва да се направи консултация също така с Комитета за секторен диалог, създаден с Решение 98/500/ЕО[27].

ê 550/2004 съображение 11

Условията, приложени към сертификатите, би трябвало да бъдат обективни, недискриминационни, пропорционални и прозрачни, както и да бъдат сравними със съответните международни стандарти.

ê 550/2004 съображение 2 (адаптиран)

Докладът на Групата на високо равнище за единно европейско небе от ноември 2000 г. потвърди необходимостта от създаване на правила на общностно равнище за разграничаване на функциите на регламентиране и на предоставяне на услуги, както и за въвеждане на система за сертифициране, насочена към спазване на изискванията на обществения интерес, най-вече във връзка с безопасността и подобряване на механизма за определяне на таксите.

ê 550/2004 съображение 10

Едновременно с гарантирането на непрекъснатост при осигуряването на аеронавигационно обслужване трябва да се създаде единна система за сертифициране на доставчиците на аеронавигационно обслужване, която да представлява средство за определяне на правата и задълженията на тези доставчици и за редовно следене на изпълнението на тези изисквания.

ê 550/2004 съображение 12

Сертификатите би трябвало да се признават взаимно във всички държави-членки, за да се позволи на доставчиците на аеронавигационно обслужване да предоставят такова обслужване в държава-членка, различна от държавата, в която те са получили своите сертификати, при спазване ограниченията на изискванията за безопасност.

ê 550/2004 съображение 14

За улесняване на безопасното предаване на въздушното движение през границите на държавите-членки в интерес на ползвателите на въздушното пространство и техните пътници, системата за сертифициране трябва да предвижда рамка, която да дава възможност на държавите-членки да определят доставчици на аеронавигационно обслужване независимо от мястото им на сертифициране.

ê 550/2004 съображение 5

Осигуряването на аеронавигационно обслужване, както се предвижда от настоящия регламент, е свързано с упражняване на пълномощия от обществен орган, които нямат икономически характер, който да оправдае прилагането на правилата на Договора за конкуренцията.

ê 550/2004 съображение 13

ð нов

(13)     Предоставянето на услуги в областта на комуникациите, навигацията и наблюдението комуникационни, навигационни и обзорни услуги, както и на ð метеорологично и ïаеронавигационно информационно обслужване следва би трябвало да бъде организирано при пазарни условия, като едновременно с това се отчитат специфичните характеристики на такова обслужване и се поддържа високо равнище на безопасност.

ê 550/2004 съображение 15

На базата на своя анализ на безопасността, държавите-членки трябва да могат да определят един или повече доставчици на метеорологично обслужване по отношение на цялото или част от въздушното пространство, което се намира под тяхна отговорност, без да е необходимо да се организира търг.

ê 550/2004 съображение 19

Условията за определяне на таксите, прилагани към ползвателите на въздушното пространство, би трябвало да бъдат справедливи и прозрачни.

ê 550/2004 съображение 20

Таксите за ползвателите трябва да предвиждат възнаграждение за съоръженията и предоставеното обслужване от доставчиците на аеронавигационно обслужване и държавите-членки. Нивото на таксите за ползвателите трябва да бъде пропорционално на разходите, като се отчитат целите за безопасност и икономическа ефективност.

ê 550/2004 съображение 21

(14)     Не следва да се допуска би трябвало да съществува дискриминация между ползвателите на въздушното пространство във връзка с осигуряването на еквивалентно аеронавигационно обслужване.

ê 550/2004 съображение 22

Доставчиците на аеронавигационно обслужване предлагат определени съоръжения и услуги, пряко свързани с експлоатацията на въздухоплавателното средство, разходите за които те би трябвало да могат да покриват в съответствие с принципа „заплащане от ползвателя“, което означава, че ползвателите на въздушното пространство би трябвало да заплащат изцяло или във възможно най-голяма степен разходите, които възникват в точката на използване.

ê 550/2004 съображение 23

Важно е да се осигури прозрачност на разходите, които възникват поради използване на тези съоръжения или услуги. Съответно, всички промени, въвеждани в системата или нивото на таксите, трябва да бъдат обяснявани на ползвателите на въздушното пространство; такива промени или инвестиции, предлагани от доставчиците на аеронавигационно обслужване, трябва да бъдат обяснявани като част от обмена на информация между техните управителни органи и ползвателите на въздушното пространство.

ê 550/2004 съображение 24

Би трябва да съществува възможност за модулиране на таксите в известна степен, което да допринася за максимално увеличение на капацитета на цялата система. Финансовите стимули могат да бъдат полезен начин за ускоряване на въвеждането на наземно или бордово оборудване, което увеличава капацитета, за възнаграждаване на доброто функциониране или за преодоляване неудобствата от избора на по-малко желани въздушни трасета.

ê 550/2004 съображение 25

В контекста на тези приходи, които трябва да осигурят разумна възвръщаемост на активите, и в пряка връзка със спестяванията, постигнати чрез ефективни подобрения, Комисията би трябвало да проучи възможността за създаване на резерв, насочен към намаляване на влиянието при внезапно повишаване на таксите за ползвателите на въздушното пространство в периоди на намалени нива на въздушния трафик.

ê 550/2004 съображение 26

Комисията би трябвало да проучи възможността за организиране на временна финансова помощ за мерки, насочени към увеличаване на капацитета на европейската система за контрол на въздушното движение като цяло.

ê 1070/2009 съображение 7 (адаптиран)

(15)     Концепцията за общи проекти, предназначени да подпомагат ползвателите на въздушното пространство и/или доставчиците на аеронавигационно обслужване с цел подобряване на общата аеронавигационна инфраструктура, предоставянето на аеронавигационно обслужване и използването на въздушното пространство, по-специално такива, които биха могли да бъдат необходими за изпълнение на Генералния план за УВД, Ö одобрен с Решение 2009/320/ЕО на Съвета[28] съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета Õ не следва да засяга възпрепятства вече съществуващи проекти, приети от една или няколко държави членки със сходни цели. Разпоредбите относно финансирането на осъществяването на общи проекти не следва да предрешават начина, по който са организирани тези общи проекти. Комисията може да предложи възможност за използване на финансиране чрез трансевропейската мрежа или финансиране от Европейската инвестиционна банка за подпомагане на общи проекти, по-специално за ускоряване на разгръщането на програмата SESAR, в рамките на многогодишната финансова рамка. Без да се засяга нарушава достъпът до това финансиране, държавите членки следва да имат свободата да решават как да бъдат използвани приходите, получени от търговията с квоти по схемата за търговия с емисии в авиационния сектор, и в този контекст да преценят дали част от тези приходи би могла да бъде използвана за финансиране на общи проекти на равнище функционални блокове въздушно пространство.

ê 550/2004 съображение 27

Установяването и налагането на такси за ползвателите на въздушното пространство трябва редовно да бъдат преглеждани от Комисията в сътрудничество с Евроконтрол, както и с националните надзорни органи и ползвателите на въздушното пространство.

ê 551/2004 съображение 8

Дейностите на Евроконтрол потвърждават, че не е реалистично да се очаква, че трасовата мрежа и структурата на въздушното пространство могат да бъдат разработени изолирано, тъй като всяка държава-членки представлява неразделен елемент от европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) както вътре, така и извън Общността.

ê 551/2004 съображение 13

От особено значение е да се постигне обща, хармонизирана структура на въздушното пространство по отношение на трасета и сектори, да се установят общите принципи, на които да се изгражда настоящата и бъдещата организация на въздушното пространство, както и да се проектира и управлява въздушното пространство в съответствие с хармонизирани правила.

ò нов

(16)     Концепцията за управителен орган на мрежата е от основно значение за подобряване на ефективността на УВД на мрежово равнище чрез централизиране на предоставянето на някои услуги, които могат да се изпълняват най-добре именно на такова равнище. За да се улесни управлението на кризи във въздухоплаването, управителният орган на мрежата следва да осигури координацията при такива кризи.

(17)     Комисията е убедена, че безопасното и ефективно използване на въздушното пространство може да бъде постигнато само чрез тясно сътрудничеството между гражданските и военни ползватели на това пространство, основано главно на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство и ефективна координация между гражданското и военното въздухоплаване, установена от ИКАО; тя подчертава значението на укрепването на тази координация между гражданските и военни ползватели на въздушното пространство.

(18)     Точността на информацията за състоянието на въздушното пространство и специфичните ситуации при въздушното движение, както и навременното разпространяване на тази информация към гражданските и военните ръководители на полети оказват пряк ефект върху безопасността и ефикасността на операциите. Навременният достъп до актуализирана информация за състоянието на въздушното пространство е от първостепенно значение за всички страни, които искат да се възползват от предимствата на наличните структури на въздушното пространство, когато попълват своите планове на полетите.

ê 550/2004 съображение 16

Доставчиците на аеронавигационно обслужване би трябвало да установят и поддържат тясно сътрудничество с военните органи, отговорни за дейностите, които могат да повлияят върху общия въздушен трафик, като за целта се разработят съответни ангажименти и мерки.

ê 550/2004 съображение 17

Счетоводните сметки на всички доставчици на аеронавигационно обслужване трябва да бъдат прозрачни във възможно най-висока степен.

ê 550/2004 съображение 18

Въвеждането на хармонизирани принципи и условия за достъп до оперативните данни би трябвало да улеснява осигуряването на аеронавигационно обслужване и операциите на ползвателите на въздушното пространство и летищата в новата среда.

ê 551/2004 съображение 9

все по-интегрирано оперативно въздушно пространство би трябвало да бъде създадено за преминаващия общ въздушен трафик в горното въздушно пространство; връзката между горното и долното въздушно пространство трябва съответно да бъде определена.

ê 551/2004 съображение 10

Европейски горен район за полетна информация, обхващащ горното въздушно пространство, което под отговорността на държавите-членки в обхвата на настоящия регламент, би трябвало да улесни общото планиране и публикацията на аеронавигационна информация, като по този начин се преодоляват регионалните затруднения и пречки;

ê 1070/2009 съображение 30 (адаптиран)

(19)     Осигуряването на съвременна, пълна, висококачествена и навременна аеронавигационна информация оказва значително въздействие върху безопасността и улесняването на достъпа до въздушното пространство на Общността Ö Съюза Õ и свободата на движение в него. Вземайки предвид Генералния план за УВД, Комисията Ö Съюзът Õ следва да поеме инициативата да модернизира посочения сектор в сътрудничество с Евроконтрол Ö управителния орган на мрежата Õ и да гарантира достъпа на ползвателите до тези данни посредством единен общодостъпен пункт, осигуряващ модерен, лесен за ползване и валидиран интегриран брифинг.

ê 551/2004 съображение 11

Ползвателите на въздушното пространство са изправени пред коренно различни условия за достъп до въздушното пространство на Общността и свобода на движение в него. Това се дължи на недостатъчната хармонизация при класификацията на въздушното пространство.

ê 551/2004 съображение 12

преконфигурацията на въздушното пространство би трябвало да се основава на оперативните изисквания независимо от съществуващите граници. Би трябвало да бъдат разработени единни общи принципи за създаване на еднакви блокове въздушно пространство в сътрудничество с и на базата на технически консултации от страна на Евроконтрол;

ê 551/2004 съображение 14

концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство трябва да се прилага ефективно; необходимо е да се оптимизира използването на сектори от въздушното пространство, особено в пиковите периоди за общия въздушен трафик и във въздушно пространство с голям трафик, като за целта държавите-членки си сътрудничат по отношение използването на тези сектори за военни операции и тренировки. За тази цел е необходимо да се осигурят съответните ресурси за ефективно въвеждане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство, като се отчитат както гражданските, така и военните изисквания;

ê 551/2004 съображение 15

държавите-членки би трябвало да предприемат сътрудничество със съседните държави-членки за прилагане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство през националните граници;

ê 551/2004 съображение 16

разликите при организацията на гражданско-военното сътрудничество в Общността ограничава еднородното и навременно управление на въздушното пространство и въвеждането на промени. Успехът на единното европейско небе зависи от ефективното сътрудничество между гражданските и военните органи без да се нарушават прерогативите и отговорностите на държавите-членки в областта на отбраната;

ê 551/2004 съображение 17

военните операции, тренировки и учения би трябвало да бъдат охранявани, когато прилагането на общи принципи и критерии заплашва тяхното безопасно и ефективно изпълнение;

ê 551/2004 съображение 18

Следва да се въведат адекватни мерки за повишаване на ефективността на управление на потоците въздушно движение с цел да се подпомагат съществуващите оперативни звена, включително Централния орган за управление на потоците на Евроконтрол, за осигуряване на ефикасно провеждане на полетите.

ê 552/2004 съображение 10

необходимо е да бъдат разработени правила за осъществяване на оперативната съвместимост на системите в случаите, когато се налага основните изисквания да се допълват или доуточняват; такива правила трябва да бъдат разработени и за случаите, когато е необходимо да се улесни координираното въвеждане на нови, договорени и утвърдени концепции за работа или технологии; трябва да се осигури непрекъснато съответствие с тези правила; правилата трябва да се основават върху правилата и стандартите, разработени от международни организации като Евроконтрол или ИКАО;

ê 552/2004 съображение 7

следователно е в интерес на всички участници в управление на въздушното движение да разработят нов партньорски подход, позволяващ балансирано участие на всички страни и стимулиращ творчеството и обмена на знания, опит и рискове; такова партньорство трябва да има за цел дефинирането, в сътрудничество с индустрията, на съгласувани спецификации на Общността, които могат да задоволят в най-голяма степен изискванията;

ê 552/2004 съображение 11

разработката и прилагането на спецификации на Общността във връзка с европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи, съставните им части и свързаните с тях процедури е подходящо средство за определяне на технически и оперативни условия, необходими за изпълнение на основните изисквания и съответните правила за оперативна съвместимост; съответствието с публикуваните спецификации на Общността, което остава доброволно, създава презумпция за спазване на основните изисквания и съответните правила за оперативна съвместимост;

ê 552/2004 съображение 12

трябва да бъдат установени спецификации на Общността от европейските органи за стандартизация съвместно с Европейската организация за оборудване за гражданското въздухоплаване (Eurocae) и Евроконтрол в съответствие с общите стандартизационни процедури на Общността;

ê 552/2004 съображение 13

процедурите, по които се оценява съответствието или годността за използване на съставни части, трябва да се базират на използването на модулите, включени в Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите за различните фази на процедурите за оценката на съответствието и правилата за поставяне и прилагане на маркировката за съответствие “ЕО”, които да бъдат използвани в директивите за техническа хармонизация[29]; доколкото е необходимо, тези модули могат да бъдат разширени, за да включат специфичните изисквания на съответните сектори;

ê 552/2004 съображение 14

въпросният пазар е с малки размери и се състои от системи и съставни части, които се използват изключително за целите на управление на въздушното движение и не са предназначени за широката публика; следователно би било прекалено да се поставя “ЕО” маркировка върху съставните части, тъй като е достатъчна декларацията от производителя за съответствие, изготвена на базата на оценката за съответствие и/или годност за използване; това не бива да се отразява върху задължението на производителите да поставят “ЕО” маркировки върху определени съставни части, за да удостоверят тяхното съответствие с други части от законодателството на Общността, свързани с тях;

ê 552/2004 съображение 15

въвеждането в експлоатация на системи за управление на въздушното движение трябва да бъде предмет на проверка за изпълнение на основните изисквания и съответните правила за оперативна съвместимост; използването на спецификации на Общността създава презумпция за спазване на основните изисквания и съответните правила за оперативна съвместимост;

ê 552/2004 съображение 16

пълното прилагане на настоящия регламент трябва да бъде реализирано чрез стратегия за преход, чрез която се постигат целите на настоящия регламент, без да се създават необосновани финансови бариери пред запазването на съществуващата инфраструктура;

ê 549/2004 съображение 7

Въздушното пространство представлява ограничен ресурс, чието оптимално и ефикасно използване ще бъде възможно само ако се вземат предвид изискванията на всички потребители, а също така където е уместно и изискванията — представени в цялостно развитие — на процеса за вземане на решения и въвеждането на единно европейско небе, включително на Комитета за единно небе.

ê 549/2004 съображение 25

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[30].

ê 549/2004 съображение 26 (адаптиран)

Член 8, параграф 2 от Правилника за дейността на комитети[31], установени съгласно член 7, параграф 1 от Решение 1999/468/ЕО предвижда стандартно правило, в съответствие с което председателят на комитета може да реши да покани трети страни на съвещание на този комитет. Ако е подходящо, председателят на Комитета за единно небе би следвало да покани представители на Евроконтрол да вземат участие в съвещанията като наблюдатели или експерти,

ê 549/2004 съображение 18

Заинтересовани страни като доставчици на аеронавигационно обслужване, ползватели на въздушното пространство, летища, производители на авиационно оборудване и техника, и професионални представителни органи трябва да имат възможност да съветват Комисията по техническите аспекти на въвеждането на единното европейско небе.

ê 549/2004 съображение 12

Желателно е единното европейско небе да се разшири спрямо трети европейски държави или в рамката на участие на Общността в работата на Евроконтрол, или чрез споразумения, сключени между Общността и тези държави.

ê 549/2004 съображение 13

Присъединяването на Общността към Евроконтрол е важен компонент при създаването на паневропейско въздушно пространство.

ê 549/2004 съображение 14

В процеса на създаване на единно европейско небе Общността би следвало, където е подходящо, да развива сътрудничество на най-високо ниво с Евроконтрол, за да осигури регулативно единство и съвместимост при подходите, както и да избегне дублиране на работата, извършвана от двете страни.

ê 549/2004 съображение 15 (адаптиран)

В съответствие със заключенията на Групата на високо равнище, Евроконтрол е органът, който има съответния опит да подкрепя Общността в нейната роля на регулатор. Би следвало също да бъдат разработени съответните правила за прилагане по въпроси от компетентността на Евроконтрол в резултат от възложените на тази организация мандати и те да са предмет на условията, които трябва да бъдат включени в рамката на сътрудничество между Комисията и Евроконтрол.

ê 549/2004 съображение 16

Разработването на мерките, необходими за създаване на единно европейско небе, изисква обширни консултации с икономически и социално заинтересовани страни.

ê 550/2004 съображение 8

Гладкото функциониране на системата за въздушен транспорт изисква също така еднакви и високи стандарти за безопасност за доставчиците на аеронавигационно обслужване.

ê 550/2004 съображение 9

Трябва да бъдат разработени мерки за хармонизиране на системите за лицензиране на ръководители на полети, за да се увеличи наличността на ръководители на полети и да се насърчи взаимното признаване на лицензи.

ê 550/2004 съображение 28

Поради специфичната чувствителност към информацията, засягаща доставчиците на аеронавигационно обслужване, националните надзорни органи би трябвало да се въздържат от разкриване на информация, която е предмет на професионална тайна, без това да пречи на създаването на механизъм за следене и публикуване на ефективността на доставчиците на обслужване,

ê 549/2004 съображение19

Ефективността на системата за аеронавигационно обслужване като цяло на европейско ниво би следвало да бъде оценявана редовно, като се обърне дължимото внимание на поддържането на високо равнище на безопасност, трябва да се проверява ефективността на приетите мерки и да се предлагат по-нататъшни мерки.

ê 549/2004 съображение 21

Влиянието на мерките, предприети за прилагане на настоящия регламент, би следвало да бъде оценено в светлината на докладите, които следва да се представят редовно от Комисията.

ê 551/2004 съображение 19

желателно е да се обмисли разширяване на приложението на концепциите за горното въздушно пространство, така че те да обхванат и долното въздушно пространство в съответствие с график и съответни проучвания.

ê 549/2004 съображение 22

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите-членки да приемат разпореждания във връзка с организацията на техните въоръжени сили. Тези правомощия могат да доведат до това, държавите-членки да приемат мерки за осигуряване на своите въоръжени сили на достатъчно въздушно пространство за целите на съответното учение и тренировки. Би следвало да се предвиди разпоредба за защитна клауза, която да дава възможност да се упражняват посочените правомощия.

ê 552/2004 съображение 19 (адаптиран)

от съображения за правна сигурност е необходимо да се обезпечи, че същността на определени разпоредби от законодателството на Общността, приети на базата на Директива 93/65/ЕИО, остават в сила непроменени. За приемането на правила във връзка с настоящия регламент, съответстващи на тези разпоредби, е необходим определен период от време,

ê 552/2004 съображение 18 (адаптиран)

Директива 93/65/ЕИО на Съвета от 19 юли 1993 г. за дефинирането и използването на съвместими технически спецификации за доставката на оборудване и системи за управление на въздушното движение[32] се ограничава до задълженията на възлагащите организации; настоящият регламент е по-изчерпателен понеже обхваща задълженията на всички участници, включително доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, промишлеността и летищата и предоставя правила, които се прилагат за всички, а също така и за приемане на спецификации на Общността, което, макар и извършвано доброволно, създава презумпция за съответствие с основните изисквания. Следователно Директива 93/65/ЕИО, Директива 97/15/ЕО на Комисията от 25 март 1997 г. за приемане на стандартите на Евроконтрол и изменение на Директива 93/65/ЕИО на Съвета за дефиниране и използване на съвместими технически спецификации за доставка на оборудване и системи за управление на въздушното движение[33] и Регламенти(ЕО) №2082/2000 на Комисията от 6 септември 2000 г. за приемане на стандартите на Евроконтрол и за изменение на Директива 97/15/ЕО[34] и (ЕО) № 980/2002 от 4 юни 2002 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 2082/2000 трябва да бъдат отменени след преходния период;

ê 552/2004 съображение 8

изграждането на вътрешен пазар е цел на Общността и следователно мерките, предприемани по настоящия регламент, трябва да допринасят за неговото прогресивно развитие в този сектор;

ê 552/2004 съображение 9

следователно е подходящо да се дефинират основни изисквания, които да се прилагат за европейската мрежа за управление на въздушното движение, нейните системи, съставните им части и свързаните с тях процедури;

ê 552/2004 съображение 17

в рамките на съответното законодателство на Общността трябва да се отчете необходимостта от осигуряване на:

– хармонизирани условия във връзка с наличността и ефикасното използване на радиочестотите, необходими за въвеждане на единното европейско небе, включително електромагнитната оперативна съвместимост;

– съхраняване на животоопазващите услуги от вредно вмешателство;

– ефикасно и по предназначение използване на честотите, предоставени на авиационния сектор и управлявани изключително от него;

ò нов

(20)     За да се вземат предвид промените, внесени в регламенти (ЕО) № 1108/2009 и (ЕО) № 1070/2009, съгласно член 65а от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност[35] е необходимо да се уеднакви съдържанието на настоящия регламент с това на Регламент (ЕО) № 216/2008.

(21)     Освен това техническите подробности от регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004, договорени през 2004 и 2009 г., следва да бъдат актуализирани, както и да се нанесат технически корекции, за да се вземе предвид технологичното развитие.

(22)     Географският обхват на настоящия регламент за северноатлантическия регион на ИКАО следва да бъде изменен, за да обхване съществуващите и планираните договорености за предоставяне на услуги и необходимостта от осигуряване на последователност в прилагането на правилата спрямо доставчиците на аеронавигационно обслужване и ползвателите на въздушно пространство, осъществяващи дейност в този район.

(23)     В съответствие с ролята на управителния орган на мрежата за оперативната организация и продължаващата реформа на Евроконтрол, неговата функция следва да бъде доразвита в посока партньорство под ръководството на сектора.

(24)     Функционалните блокове въздушно пространство, създадени с цел подобряване на сътрудничеството между доставчиците на аеронавигационно обслужване, са важен инструмент за подобряване на ефективността на европейската система за УВД. С цел по-нататъшно усъвършенстване на този инструмент функционалните блокове въздушно пространство следва да бъдат съсредоточени повече върху резултатите и основани на промишлени партньорства, а на сектора следва да се предостави повече свобода да ги променя, за да постигне и, когато е възможно, да надхвърли поставените цели за изпълнение.

(25)     Функционалните блокове въздушно пространство следва да функционират гъвкаво, като свързват доставчици на услуги от цяла Европа, за да могат те да извлекат взаимни ползи. Тази гъвкавост следва да позволява търсенето на синергии между доставчиците независимо от географското им положение или националността им и да допуска възникването на различни формати на предоставяне на услуги в търсене на възможности за подобряване на резултатите.

(26)     За да се подобри ориентирането на доставчиците на аеронавигационно обслужване към клиентите им и да се увеличи възможността ползвателите на въздушно пространство да въздействат върху решенията, които ги засягат, следва да се повиши ефективността на консултациите и участието на заинтересованите страни при вземането на важни оперативни решения от страна на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

(27)     Схемата за ефективност на дейността е основен инструмент за икономическо регулиране на УВД и качеството и независимостта на нейните решения следва да се поддържат и при възможност подобряват.

(28)     За да се вземат предвид техническите или оперативни промени, по-специално чрез изменения на приложенията или допълване на разпоредбите относно управлението на мрежата и схемата за ефективност, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съдържанието и обхватът на всяко делегиране се установява детайлно в разпоредбите на съответните членове. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(29)     При допълването на списъка с услугите по управление на мрежата Комисията следва да провежда съответните консултации със заинтересовани страни от сектора.

(30)     За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на упражняването на правомощия от страна на националните органи за надзор, предлагането на услуги по поддръжка с изключителни права от страна на доставчици на услуги или техни сдружения, коригиращите мерки за осигуряване на съответствие със съюзните и свързаните с тях местни цели за ефективност на дейността, прегледа на съответствието във връзка със схемата за таксуване, управлението и приемането на общи проекти за свързани с мрежата функции, функционалните блокове въздушно пространство, условията за участие на заинтересованите страни във вземането на важни оперативни решения на доставчиците на аеронавигационно обслужване, достъпа до и защитата на данните, електронната аеронавигационна информация и технологичното развитие и оперативната съвместимост на управлението на въздушното движение, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощия от страна на Комисията[36].

(31)     Съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 по отношение на актовете за изпълнение, приети във връзка с настоящия регламент, за актове за изпълнение от общ характер следва да се използва процедурата по разглеждане.

(32)     Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение от индивидуален характер.

ê 549/2004 съображение 20 (адаптиран)

(33)     Санкциите, предвидени по отношение нарушенията на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, би следвало да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, без да това да подлага на риск безопасността.

ò нов

(34)     Услуги по поддръжката следва да се предоставят по целесъобразност съгласно Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки[37] и Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги[38]. Следва да се вземат предвид също така насоките, съдържащи се в тълкувателното съобщение на Комисията 2006/С179/02 относно правото на Общността, приложимо към обществените поръчки, които не са или не са изцяло предмет на разпоредбите на директивите за обществените поръчки[39], както е уместно.

ê 1070/2009 съображение 42

(35)     Изявлението на министрите относно летище Гибралтар, договорено в Кордоба на 18 септември 2006 г. („Изявлението на министрите”) по време на първата среща на министрите на Форума за диалог относно Гибралтар, ще замени Съвместната декларация за летище Гибралтар, направена в Лондон на 2 декември 1987 г., и съобразяването изцяло с това изявление ще се счита за съобразяване с декларацията от 1987 г.

ê 1070/2009 съображение 43

(36)     Настоящият регламент се прилага изцяло за летище Гибралтар в контекста и по силата на изявлението на министрите. Без да се засяга изявлението на министрите, прилагането по отношение на летище Гибралтар и всички мерки, свързани с изпълнението, е в пълно съответствие с това изявление и с всички договорености, които се съдържат в него.

ê 549/2004 съображение 24 (адаптиран)

(37)     Тъй като целта на настоящия регламент — създаването Ö прилагането Õ на Единното европейско небе — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки поради транснационалния мащаб на действие и, следователно, може да бъде постигната по-добре на равнище ОбщностÖ Съюз Õ, едновременно с това, че дава възможност за подробни правила за прилагане, отчитащи специфичните местни условияедновременно с това, че дава възможност за подробни правила за прилагане, отчитащи специфичните местни условия, Общността Ö Съюзът Õ може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

ê 552/2004

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ê 1070/2009 член 1.1 (адаптиран)

ð нов

Член 1

Цел Ö Предмет Õ и приложно поле

1. ð Настоящият регламент определя правила за създаването и правилното функциониране на ï Инициативата Единното европейско небе, цели да повиши Ö за да гарантира Õ настоящите стандарти за безопасност на въздушното движение, да допринесе за устойчивото развитие на системата на въздушния транспорт и да подобри цялостното функциониране на управлението на въздушното движение (УВД) и на аеронавигационното обслужване (АНО) за общия въздушен трафик в Европа с оглед изпълняване на изискванията на всички ползватели на въздушното пространство. Единното европейско небе обхваща съгласувана паневропейска трасова мрежа, ð интегрирано оперативно въздушно пространство ï, системи за управление на мрежата и за управление на въздушното движение, основаващи се единствено на съображения за безопасност, ефективност и технологичност ð оперативна съвместимост ï , в полза на всички ползватели на въздушното пространство. За постигането на посочената цел настоящият регламент установява хармонизирана регулаторна рамка за създаването на Единно европейско небе.

ê 1070/2009 1.2 (адаптиран)

2. Прилагането на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, не засяга суверенитета на държавите членки върху тяхното въздушно пространство, както и изискванията на държавите членки по отношение на обществения ред, обществената сигурност и въпросите на отбраната, както е посочено в член 3813. Настоящият регламент и мерките, посочени в член 3, не засяга военните операции и ученията.

ê 1070/2009 член 1.3 (адаптиран)

3. Прилагането на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, не засяга правата и задълженията на държавите членки, произтичащи от Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 1944 г („Чикагската конвенция”). В тази връзка допълнителна цел на настоящият регламент и в областите, които той обхваща, настоящият регламент е има за цел да бъдат подпомогнати държавите членки в изпълнението на техните задължения по Чикагската конвенция, като се осигури база за общо тълкуване и еднакво прилагане на разпоредбите на конвенцията и като се гарантира, че тези разпоредби са надлежно отчетени в настоящия регламент и в правилата за неговото прилагане.

ê 550/2004 (адаптиран)

ГЛАВА I

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Член 1

Приложно поле и цел

1. В рамките на приложното поле на Рамковия регламент настоящият регламент се отнася за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе. Целта на настоящия регламент е да се установят общи изисквания за безопасно и ефективно осигуряване на аеронавигационно обслужване в границите на Общността.

2. Настоящият регламент се прилага за предоставянето на аеронавигационно обслужване за общия въздушен трафик в съответствие с Рамковия регламент и в рамките на приложното му поле.

ê 551/2004

ГЛАВА I

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Член 1

Цел и обхват

1. В обхвата на Рамковия регламент настоящият регламент разглежда организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе. Целта на настоящият регламент е да подкрепи концепцията за все по-интегрирано оперативно въздушно пространство в контекста на общата транспортна политика, както и да установи общи процедури за проектиране, планиране и управление, осигурявайки ефикасно и безопасно изпълнение на управлението на въздушното движение.

2. Използването на въздушното пространство подкрепя извършването на аеронавигационно обслужване по съгласуван и съвместим начин в съответствие с Регламент(ЕО) №550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване)[40] .

ê 551/2004 (адаптиран)

ð нов

43. Без да се засяга член 10, нНастоящият регламент ще се прилага за въздушното пространство в европейския, и африканския и северноатлантическия регион на ИКАО (ICAO EUR, и AFI и ð NAT ï), където държавите членки са отговорни за осигуряването на аеронавигационно обслужване в съответствие с Ö настоящия Õ регламент за осигуряване на обслужване. Държавите членки могат също така да прилагат настоящия регламент за въздушно пространство под тяхна отговорност и в други региони на ИКАО при условие, че предупредят Комисията и другите държави членки за това.

ê 551/2004

4. Районите за полетна информация, съдържащи се във въздушното пространство, за което се прилага настоящия регламент, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 1070/2009 Член 1.1

54. Прилагането на настоящия регламент по отношение на летището на Гибралтар се извършва, без да се засягат правните позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия по отношение на спора им за суверенитета над територията, на която се намира това летище.

ê 552/2004

Член 1

Цел и обхват

1. В рамките на приложното поле на Рамковия регламент настоящият регламент е свързан със оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN).

2. Настоящият регламент се прилага към системите, техните съставни части и свързаните с тях процедури, както са посочени в приложение І

3. Целта на настоящия регламент е да се постигне оперативна съвместимост между различните системи, съставни части и свързани процедури от европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) , като се отчитат съответните международни правила. Настоящият регламент цели също така осигуряването на координирано и бързо въвеждане на нови, договорени и потвърдени концепции за работа или технологии при управление на въздушното движение.

ê 549/2004 (адаптиран)

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, се използват следните дефиниции определения:

ê 549/2004

ð нов

              1. „обслужване по контрол на въздушното движение (КВД)“ означава обслужване, предоставяно за целите на:

         а) предотвратяване на сблъскване:

– между въздухоплавателни средства,

– в зоната за маневриране между въздухоплавателните средства и препятствията; и

         б) ускоряване и поддържане на подреден поток въздушно движение;

              2. „летищен контрол“ означава КВД за движението на летището;

              3. „аеронавигационно информационно обслужване“ означава обслужване, установено в определена зона на покритие, с цел предоставяне на аеронавигационна информация и данни, необходими за безопасността, редовността и ефикасността на въздухоплаването;

              4. „аеронавигационно обслужване“ означава различни видове обслужване на въздушния трафик; комуникационно, навигационно обслужване и обзор надзор; метеорологично обслужване за въздухоплаването; аеронавигационно информационно обслужване;

              5. „доставчик на аеронавигационно обслужване“ означава всяка обществена или частна организация, която предоставя аеронавигационно обслужване за общия въздушен трафик;

              6. „блок въздушно пространство“ означава въздушно пространство с определени размери в пространството и във времето, в което се предоставя аеронавигационно обслужване;

              7. „управление на въздушното пространство“ означава функция ð услуга ï на планиране с основна цел максимално използване на наличното въздушно пространство чрез динамично разделяне във времето, а в определени моменти и разделяне на въздушното пространство между различните категории ползватели на основата на краткосрочните им нужди;

ê 1070/2009 член 1.2(a)

              8. „ползватели на въздушното пространство“ означава оператори на въздухоплавателни средства, които оперират като общ въздушен трафик;

ê 549/2004

ð нов

              9. „управление на потоците въздушно движение“ означава функция ð услуга ï, установена с цел допринасяне за безопасен, подреден и експедитивен поток от въздушно движение, като същевременно се осигурява максимално използване на капацитета на КВД и съответствие на обема на въздушното движение с капацитетите, заявени от съответните доставчици на обслужване на въздушното движение;

ê 1070/2009 член 1.2(b)

ð нов

              10. „управление на въздушното движение (УВД)“ означава съвкупност от бордни и наземни функции ð услуги ï (обслужване на въздушното движение, управление на въздушното пространство и управление на потоците въздушно движение), необходими за осигуряване на безопасност и ефикасност на движението на въздухоплавателните средства във всеки етап на полета;

ê 549/2004

              11. „обслужване на въздушното движение“ означава различни видове полетно-информационно обслужване, предупредителни услуги, консултантски услуги и КВД (контрол на района, подход и летищен контрол);

              12„контрол на района“ означава КВД за контролирани полети в даден блок от въздушното пространство;

              13. „контрол на подхода“ означава КВД за пристигащи или заминаващи контролирани полети;

ê 1070/2009 член 1.2(c)

              1413а. ‘Генерален план за УВД’ означава план, утвърден с Решение 2009/320/ЕО на Съвета[41], в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)[42];

ò нов

15. „криза в авиацията“ означава обстоятелства, при които капацитетът на въздушното пространство е необичайно намален в резултат на значителни неблагоприятни климатични условия, или липса на достъп до големи части от въздушното пространство поради природни или политически причини;

ê 549/2004

              1614. „пакет от услуги“ означава две или повече видове аеронавигационни услуги обслужване;

ê 1070/2009 член 1.2(d)

              1715. „сертификат“ означава документ, издаден от национален орган за надзор във вид, съответстващ на националното законодателство, който потвърждава, че доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря на изискванията за предоставяне на определено обслужване;

ê 549/2004

              1816. „комуникационно обслужване“ означава аеронавигационно фиксирано и мобилно обслужване за осъществяване на комуникации земя-земя, въздух-земя и въздух-въздух за целите на КВД;

              17. „Европейска мрежа за управление на въздушното движение“ (ЕМУВП) означава сбор от системи, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост)[43], който позволява в Общността да бъде предоставяно аеронавигационно обслужване, включително връзките на границите с трети страни;

              18. „концепция за експлоатация“ означава критерии за оперативно използване на европейската мрежа за управление на въздушното движение или част от нея;

              19. „съставни елементи части“ означава материални обекти като хардуер и нематериални обекти като софтуер, от които зависи оперативната съвместимост на Европейската мрежа за управление на въздушното движение EATMN;

ò нов

20. „декларация“ за целите на УВД/АНО означава всяко писмено изявление:

-             относно съответствието или годността за употреба на системи и съставни елементи, издадено от организация, занимаваща се с проектирането, производството и техническото обслужване на системи и съставни елементи за УВД/АНО;

-             относно съответствието с приложимите изисквания на услуга или система, която предстои да се въведе в експлоатация, издадено от доставчик на обслужване“;

- относно способността и начините на изпълнение на задълженията, свързани с някои видове полетно-информационно обслужване

ê 549/2004 (адаптиран)

              20. „Евроконтрол“ е европейската организация за безопасност на въздухоплаването, създадена с Международната конвенция от 13 декември 1960 г. за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването[44];

ê 1070/2009 член 1.2(f) (адаптиран)

              2122. „гъвкаво използване на въздушното пространство“ означава концепция за управление на въздушното пространство, прилагана в зоната на Европейската конференция за гражданска авиация на базата на „Наръчник за управление на въздушното пространство за прилагане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство“, издаден от Ö Европейската организация за безопасност на въздухоплаването Õ Евроконтрол Ö [45] Õ;

ê 549/2004

              23. „район за полетна информация“ означава въздушно пространство с определени размери, в рамките на което се предоставят полетно-информационно обслужване и услуги за предупреждение;

ê 1070/2009 член 1.2(g)

              2223а. „полетно информационно обслужване“ означава обслужване, предоставено с цел подпомагане и даване на полезна информация за безопасно и ефикасно изпълнение на полетите;

              2323б. „аварийно-оповестително обслужване“ означава обслужване, предоставяно за уведомяване на съответните организации във връзка с въздухоплавателни средства, които се нуждаят от помощ, свързана с търсене и спасяване, както и за подпомагане на подобни организации в съответствие с изискванията;

ê 549/2004

              24. „полетно ниво“ означава повърхност от постоянно атмосферно налягане, която е свързана със специфично отправно налягане от 1013,2 хектопаскала и е отделена от други такива повърхности чрез определени интервали налягане;

ê 1070/2009 член 1.2(h)

              2425. „функционален блок въздушно пространство“ означава блок въздушно пространство, създаден въз основа на оперативни изисквания и независимо от държавните граници, в който осигуряването на аеронавигационно обслужване и свързаните с него функции са насочени към ефективност и са оптимизирани с оглед на осигуряването, за всеки функционален блок въздушно пространство, на засилено сътрудничество между доставчиците на аеронавигационно обслужване или, съобразно случая, на един обединен доставчик;

ê 549/2004 (адаптиран)

              2526. „общ въздушен трафик“ означава всички полети на граждански въздухоплавателни средства, както и всички полети на държавните въздухоплавателни средства (включително военни, митнически и полицейски въздухоплавателни средства), когато тези полети се извършват в съответствие с процедурите на Ö Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), създадена с Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване Õ ИКАО;

              27. „ИКАО“ означава Международна организация за гражданско въздухоплаване, създадена с Чикагската конвенция от 1944 г. за международното гражданско въздухоплаване;

              2628. „оперативна съвместимост“ означава набор от функционални, технически и оперативни свойства, изисквани от системите и съставните части на европейската мрежа за управление на въздушното движение и от процедурите за експлоатация, за да се постигне безопасна, непрекъсната и ефикасна експлоатация. Съвместимостта се постига, когато системите и съставните части съответстват на основните изисквания;

              2729. „метеорологично обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателното средство метеорологични прогнози, кратки сведения и наблюдения, както и друга метеорологична информация и данни, предоставени от страните за аеронавигационно използване;

              2830. „навигационно обслужване“ означава онези съоръжения и услуги, които предоставят на въздухоплавателното средство информация за местоположението и времето;

              2931. „оперативни данни“ означава информация във връзка с всички фази на полета, за които се изисква да се вземат оперативни решения от доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, авиационните оператори и други участващи страни;

              32. „процедура, използвана в контекста на регламента за оперативната съвместимост“, означава стандартен метод за техническо или оперативно използване на системите в контекста на договорени и утвърдени концепции за работа, изискващи унифицирано въвеждане в цялата европейска мрежа за управление на въздушното движение;

              3033. „пускане в експлоатация“ означава първото оперативно използване след първоначална инсталация или обновяване на системата;

              3134. „трасова мрежа“ означава мрежа от определени трасета за насочване на потока общ въздушен трафик така, както е необходимо за осигуряване на обслужване по КВД;

              35. „трасе“ означава избран маршрут, който трябва да се следва от въздухоплавателното средство;

              36. „непрекъснато функциониране“ означава функционирането на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (ЕМУВД) по такъв начин, че от гледна точка на потребителите това да се счита като функциониране на едно цяло;

ê 549/2004

              3238. „служби за надзор“ означава тези съоръжения и услуги, които се използват за определяне на съответните позиции на въздухоплавателното средство, за да се постигне безопасно сепариране;

              3339. „система“ означава съвкупност от въздушни и наземни съставни елементи части, както и базирано в пространството оборудване, която поддържа аеронавигационното обслужване по време на всички фази на полета;

              3440. „подобрение“ означава всяка модификация, която променя оперативните характеристики на системата;

ê 1070/2009 член 1.2(j)

              3541. ‘„трансгранично обслужване“’ означава всяка ситуация, в която аеронавигационното обслужване се предоставя на територията на дадена държава членка от доставчик, сертифициран в друга държава членка. ;

ò нов

36. „национален орган за надзор“ означава национален орган или органи, натоварени от държава членка със задачите по надзора съгласно настоящия регламент и националните компетентни органи, на които са възложени задачите, предвидени в член 8б от Регламент (ЕО) № 216/2008;

37. „помощни услуги“ означава аеронавигационни услуги, различни от обслужването на въздушното движение, както и други услуги и дейности, които са свързани с и подпомагат предоставянето на аеронавигационно обслужване;

38. „местни цели за ефективност на дейността“ означава цели за ефективност на дейността, поставени от държавите членки на местно равнище, а именно функционален блок въздушно пространство, национални граници, зона за таксуване или летище.

ê 549/2004

Член 3

Области на действие от страна на Общността

1. Настоящият регламент установява хармонизирана законодателна рамка за създаването на единното европейско небе в съгласие с: а)

              а) Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство)[46];

              б) Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване)[47]; и

              в) Регламент (ЕО) №552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за оперативната съвместимост на европейската мрежа за УВД (Регламент за оперативната съвместимост)[48],

както и с правилата за въвеждане, приети от Комисията на базата на настоящия регламент и регламентите, посочени по-горе.

2. Мерките, посочени в параграф 1, ще се прилагат, но ще бъдат подчинени на разпоредбите на настоящия регламент.

ê 1070/2009 член 1.3 (адаптиран)

ð нов

ГЛАВА II

Ö НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ Õ

Член 34

Национални надзорни органи

1. Държавите членки, съвместно или поотделно, определят или създават орган или органи в качеството им на техен национален орган за надзор, който да поеме задачите, възложени на такъв орган съгласно настоящия регламент и мерките, посочени в член 3.

2. Националните органи за надзор са ð правно обособени и ï независими, ð по-специално по отношение на организацията, структурата и вземането на решения, от всички ï доставчиците на аеронавигационно обслужване ð или от която и да било частна или публична структура, заинтересована от дейността на такива доставчици ï . Тази независимост се постига чрез адекватно разделяне, най-малкото на функционално равнище, между националните органи за надзор и такива доставчици.

ò нов

3. Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, националните органи за надзор могат да бъдат организационно обединени с други регулаторни органи или органи по безопасността.

4. Националните органи за надзор, които не са правно обособени от доставчиците на аеронавигационно обслужване или частните или публични структури, заинтересовани от дейността на такива доставчици, както е предвидено в параграф 2 в деня на влизане в сила на настоящия регламент, изпълняват това изискване най-късно до 1 януари 2020 г.

ê 1070/2009 член 1.3

ð нов

35. Националните органи за надзор упражняват правомощията си по безпристрастен, независим и прозрачен начин. Това се постига чрез подходящи механизми за управление и контрол, ð По-специално, организацията, персоналът, управлението и финансирането им са такива, че да им позволяват да изпълняват правомощията си по този начин. ï включително в рамките на администрацията на дадена държава-членка Същевременно това не възпрепятства националните органи за надзор да изпълняват своите задачи съгласно правилата на организация на националните органи на гражданското въздухоплаване или други публични органи

ò нов

6. Служителите на националните органи за надзор:

а) се наемат по ясни и прозрачни правила, които гарантират тяхната независимост, а лица, носещи отговорност за стратегически решения, се назначават от правителството или съвета на министрите или друг публичен орган, който не упражнява пряк контрол, нито има пряка полза от доставчиците на аеронавигационно обслужване;

б) се подбират по прозрачна процедура на базата на конкретните им квалификации, включително подходяща компетентност и съответния опит, между другото в областта на одита на аеронавигационно обслужване и системи;

в) работят независимо, по-специално от всякакви интереси, свързани с доставчиците на аеронавигационно обслужване, и не търсят и не приемат указания от никакви правителствени, публични или частни структури при изпълнение на функциите на националния орган за надзор;

г) лицата, носещи отговорност за стратегически решения, подават ежегодна декларация за лоялност и декларация за интереси, като посочват всички преки и непреки интереси, които могат да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост и които биха могли да окажат влияние върху изпълнението на техните задължения; и

д) лицата, носещи отговорност за стратегически решения, одит или други дейности, пряко свързани с надзора на целите за ефективност на доставчиците на аеронавигационно обслужване не заемат служебен пост и не поемат никаква отговорност за който и да било доставчик на аеронавигационно обслужване за период от поне една година след изтичане на мандата им в националния орган за надзор.

ê 1070/2009 член 1.3

ð нов

74. Държавите членки осигуряват на националните органи за надзор необходимите ресурси и капацитет за ефективно и навременно изпълнение на задачите, възложени им съгласно настоящия регламент. ð Националните органи за надзор имат пълен контрол над назначаването и ръководството на служителите си на базата на собствени средства, произтичащи между другото от аеронавигационни такси, които се определят в съответствие със задачите, извършвани от органа съгласно член 4. ï

85. Държавите членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на националните органи за надзор, както и за всички настъпили промени в тях, а също и за мерките, предприети за осигуряване на съответствие с ð настоящия член ï параграфи 2, 3 и 4.

ò нов

9. Комисията установява подробни правила за определяне на условията за наемане и процедурите за подбор за прилагането на параграф 6, букви а) и б). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 27, параграф 3.

ê 1070/2009 член 2.1 (адаптиран)

Член 42

Задачи на националните органи за надзор

1. Националните органи за надзор, посочени в член 3 4 от Рамковия регламент Ö поемат по-специално следните задължения: Õ

а) осигуряват Ö осигуряване на Õ съответен надзор при прилагането на настоящия регламент и по-специално по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят услуги, свързани с въздушното пространство, попадащо под отговорността на държавата членка, която номинира или създава съответния орган за надзор.;

ò нов

б) издаване на сертификати на доставчиците на аеронавигационно обслужване съгласно член 8б от Регламент (ЕО) № 216/2008 и надзор на спазването на условията, при които те са били издадени;

в) издаване на лицензи, квалификационни класове, разрешения и сертификати на ръководителите на полети съгласно член 8в от Регламент (ЕО) № 216/2008 и надзор на спазването на условията, при които те са били издадени;

г) съставяне на планове за ефективност и наблюдение на изпълнението им съгласно член 11;

д) наблюдение на изпълнението на схемата за таксуване съгласно членове 12 и 13;

е) одобряване на условията за достъп до оперативни данни съгласно член 22; и

ж) надзор на декларациите и въвеждането в експлоатация на системи.

ê 1070/2009 член 2.1 (адаптиран)

ð нов

2. За целта вВсеки национален орган за надзор организира съответните инспекции и проверки, за да установи съответствие с изискванията на настоящия регламент, включително изискваните човешки ресурси за осигуряването на аеронавигационно обслужване. Съответният доставчик на аеронавигационно обслужване улеснява тази дейност.

ò нов

Член 5

Сътрудничество между националните органи за надзор

1. Националните органи за надзор обменят информация за своята работа и своите принципи на вземане на решения, за своите практики и процедури, както и за прилагането на законодателството на Съюза. Те си сътрудничат с цел координиране на процеса на вземане на решения в целия Съюз. Националните органи за надзор участват и работят заедно в мрежа, която организира редовни срещи. Комисията и Агенцията на Европейския съюз за въздухоплаване (оттук нататък „АЕСВ“) членуват в тази мрежа, координират и подпомагат нейната работа и ѝ дават препоръки, когато е уместно. Комисията и АЕСВ улесняват активното сътрудничество на националните органи за надзор, както и обмена и използването на служители между тези органи на основата на групи от експерти, които се сформират от АЕСВ съгласно член 17, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

Комисията подпомага обмена на информация, упоменат в първата и втората алинея на настоящия параграф между членовете на мрежата, евентуално чрез електронни средства, като се придържа към правилата за защита на данните, предвидени в член 22 от настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 45, 2001 и зачита поверителността на търговската тайна на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

2. Националните органи за надзор си сътрудничат тясно, включително чрез работни договорености с цел да си помагат взаимно при изпълнението на задачите за наблюдение и провеждане на разследвания и проверки.

ê 1070/2009 член 2.1

ð нов

3. Във връзка с функционалните блокове въздушно пространство, които обхващат въздушно пространство, намиращо се под отговорността на повече от една държава членка, засегнатите държави членки сключват споразумение за надзора, предвиден в настоящия член, по отношение на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят обслужване, свързано с тези блокове. ð Съответните национални органи за надзор съставят план, в който се определят условията на сътрудничеството между тях предвид прилагането на практика на това споразумение. ï

ê 1070/2009 член 2.1 (адаптиран)

4. Националните органи за надзор осъществяват тясно сътрудничество помежду си, за да осигурят адекватен надзор върху доставчиците на аеронавигационно обслужване, притежаващи валиден сертификат от една държава членка, които също така предоставят услуги, свързани с въздушното пространство, попадащо под отговорността на друга държава членка. Това сътрудничество включва мерки за разрешаване на случаите на несъответствие с Ö настоящия регламент и с Õ приложимите общи изисквания, Ö приети Õ установени в Ö съответствие с член 8б, параграф 1 от Регламент № 216/2008 Õ член 6, или с условията, установени в приложение II.

ê 1070/2009 член 2.1 (адаптиран)

ð нов

5. В случай на трансгранично осигуряване на аеронавигационно обслужване ð във въздушно пространство, което попада под отговорността на друга държава членка ï, тези мерките, ð посочени в параграфи 2 и 4 ï включват споразумение относно взаимното признаване на надзорните функции, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, както и на резултатите от тяхната реализация. Взаимното признаване се прилага също и в случаите, когато споразуменията за признаване между националните органи за надзор се сключват с оглед на процеса на сертифициране на доставчиците на услуги.

6. Ако националното законодателство позволява това и с оглед на регионалното сътрудничество, националните органи за надзор могат също така да сключват споразумения за разделяне на отговорностите по отношение на надзорните функции.

ê 1070/2009 член 2.1 (адаптиран)

Член 63

Квалифицирани организации

1. Националните органи за надзор могат да решат да делегират напълно или частично инспекциите и проверките, посочени в член 42, параграф 2, на квалифицирани организации, които изпълняват изискванията, установени в приложение I.

2. Такова делегиране от страна на националния орган за надзор е валидно в Общността Ö Съюза Õ за период от три години, който може да бъде подновен продължен. Националните органи за надзор могат да инструктират всяка от квалифицираните организации, намиращи се в Ö Съюза Õ Общността, да извърши тези инспекции и проверки.

ê 552/2004 (адаптиран)

ð нов

Член 8

Нотифицирани органи

1.3 Държавите членки уведомяват Комисията, ð АЕСВ ï и останалите държави членки за органите Ö квалифицираните организации, на които са възложили задачи съгласно параграф 1 Õ, които те са определили да изпълняват задачите, свързани с оценката на съответствието или годността за използване, както е посочено в член 5, и/или свързани с проверката, както е посочено в член 6, като укажат областта на отговорност на всяка Ö организация Õ орган и нейния идентификационен номер, Ö както и всички промени в тях Õ получен от Комисията. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък с Ö квалифицираните организации Õ органите, техните идентификационни номера и областите им на отговорност и актуализира своевременно този списък.

2. Държавите-членки прилагат предвидените в приложение V критерии за оценка на органите, обект на нотифициране. За органите, които отговарят на посочените в съответните европейски стандарти критерии за оценка, се счита, че покриват споменатите критерии.

34. Държавите членки оттеглят уведомлението Ö делегирането Õ за нотифициран орган Ö квалифицирана организация Õ, която спре да отговаря на Ö изискванията на Õ критериите от приложение ІV. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията, ð АЕСВ ï и останалите държави членки за това.

4. Без да се засягат изискванията от параграфи 1, 2 и 3 по-горе, държавите-членки могат да решат да определят организации, признати в съответствие с член 3 от Регламента за осигуряване на обслужване, като уведомени органи

ò нов

5. Органи, определени преди влизането в сила на настоящия регламент за нотифицирани органи съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 552/2004, се смятат за квалифицирани организации за целите на настоящия член.

ê 1070/2009 член 1.5

ð нов

Член 710

Консултация със заинтересованите страни

1. В съответствие със своето национално законодателство държавите-членки ð националните органи за надзор ï установяват механизми за провеждане извършване на консултации, за да осигурят участието на заинтересованите страни, включително професионалните представителните органи на професионалните организации, ð за изпълнението на техните задачи ï при реализирането на Единното европейско небе.

ò нов

2. Заинтересованите страни може да включват:

– доставчици на аеронавигационно обслужване,

– летищни оператори,

– съответни ползватели на въздушното пространство или съответни групи, представляващи интересите на ползвателите на въздушното пространство,

– военни власти,

– производствената промишленост,

– представителни органи на професионалните организации.

ê 550/2004 (адаптиран)

ГЛАВА III

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ

ê 550/2004 (адаптиран)

ð нов

Член 6

Общи изисквания

Общите изисквания за осигуряване на аеронавигационно обслужване се установяват в съответствие с процедурата, описана в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент. Общите изисквания ще включват следното:

– техническа и оперативна компетентност и обезпеченост;

– системи и способи за управление на безопасността и качеството;

– система за доклади;

– качество на обслужването;

– финансова стабилност

– отговорност и застрахователно покритие;

– собственост и организационна структура, включително предотвратяване на конфликти на интереси;

– човешки ресурси, включително адекватни планове за набиране на персонал;

– сигурност.

Член 87

Сертифициране на доставчиците на аеронавигационно обслужване

1. Предоставянето на цялото аеронавигационно обслужване в границите на Общността Ö Съюза Õ е предмет на сертифициране от ð или декларация пред ï държавите-членки ð националните органи за надзор или АЕСВ съгласно член 8б от Регламент (ЕО) № 216/2008 ï .

ê 550/2004

2. Заявления за сертифициране се подават до националния орган за надзор в държавата-членка, където заявителят има основно установяване и при необходимост, седалището на доставчика.

ò нов

2. Процесът на сертифициране гарантира също така, че кандидатите могат да покажат достатъчна финансова стабилност и са получили застрахователно покритие за отговорност и други рискове, когато такова не се гарантира от съответната държава членка.

ê 550/2004 (адаптиран)

ð нов

3. Националните органи за надзор издават сертификати на доставчиците на аеронавигационно обслужване, когато те изпълняват общите изисквания, посочени в член 6. Сертификати могат да бъдат издавани индивидуално, за всеки тип аеронавигационна услуга, както е дефинирано в член 2 от Рамковия регламент, или за набор от такива услуги, inter alia, когато доставчикът на аеронавигационно обслужване, независимо от правния му статут, експлоатира и поддържа своя собствена система за комуникации, навигация и наблюдение. Сертификатите се проверявани редовно.

43. ð Сертификатът осигурява ï В сертификатите ще се определят правата и задълженията на доставчиците на аеронавигационно обслужване, включително недискриминативен достъп до услугите за ползвателите на въздушното пространство, като специално се обръща внимание на безопасността. Сертифицирането може да бъде Ö е Õ предмет само на изискванията, посочени в приложение ІІ. Тези условия ще бъдат обективни, недискриминационни, пропорционални и прозрачни.

5. Независимо от разпоредбата на параграф 1, държавите-членки могат да разрешат предоставяне на аеронавигационно обслужване в цялото или в част от въздушното пространство, намиращо се под тяхна отговорност, без необходимото сертифициране в случаите, когато доставчикът на такова обслужване им го предложи преди движението на въздухоплавателни средства, различни от общия въздушен трафик. В такива случаи съответната държава-членка информира Комисията и останалите държави-членки за своето решение и за мерките, предприети за осигуряване на максимално съответствие с общите изисквания.

ê 1070/2009 член 2.3 (адаптиран)

ð нов

46. Без да се засягат разпоредбите на членове 8 и 9 иИздаването на сертификати дава на доставчиците на аеронавигационно обслужване възможността да предлагат своите услуги на държави членки, други доставчици на аеронавигационно обслужване, ползватели на въздушното пространство и летища в границите на Общността Ö Съюза Õ . ð По отношение на помощните услуги тази възможност зависи от спазването на член 10, параграф 2. ï

7. Националните органи за надзор следят спазването на общите изисквания и условията, приложени към сертификатите. Подробности от този контрол се включват в годишните доклади, които трябва да бъдат предавани от държавите-членки в съответствие с член 12, параграф 1 от Рамковия регламент. Ако националният орган за надзор установи, че притежателят на сертификата вече не удовлетворява посочените изисквания или условия, той предприема съответни мерки, като едновременно с това осигурява непрекъснатост на обслужването, при условие че не се застрашава безопасността. Тези мерки могат да включват отнемане на сертификата.

ê 550/2004

8. Всяка държава-членка признава всеки сертификат, издаден в друга държава-членка в съответствие с този член.

9. При изключителни обстоятелства дадена държава-членка може да отложи с шест месеца постигане на съответствие с този член след датата, посочена в член 19, параграф 2. Държавите-членки ще уведомят Комисията за такова отлагане, като посочат причините за него.

ê 1070/2009 член 2.4 (адаптиран)

ð нов

Член 98

Определяне на доставчици на аеронавигационно обслужване

1. Държавите членки осигуряват предоставянето на аеронавигационно обслужване на изключително основание в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност. За тази цел държавите членки определят доставчик на аеронавигационно обслужване, който притежава валиден в Общността Ö Съюза Õ сертификат ð или декларация ï .

2. При предоставянето на трансгранични услуги държавите членки осигуряват гарантират, че спазването на настоящия член и на член 1810, параграф 3 да не се възпрепятства от националната им правна система, съгласно която се ако тя изисква от доставчиците на аеронавигационно обслужване, осигуряващи обслужване във въздушното пространство под отговорността на посочената държава членка ð да отговарят на едно от следните условия ï:

              а) да бъдат притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от посочената държава членка или нейни граждани;

              б) основното им място на стопанска дейност или седалище да се намира на територията на посочената държава членка; или

              в) да използват съоръжения само в посочената държава членка.

3. Държавите членки определят правата и задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от определените доставчици на аеронавигационно обслужване. Задълженията могат да включват условия за навременно предоставяне на съответната информация, позволяваща всички движения на въздухоплавателни средства във въздушното пространство под тяхна отговорност да бъдат идентифицирани.

ê 1070/2009 член 2.4

ð нов

4. Държавите членки имат право по свое усмотрение да изберат доставчик на аеронавигационно обслужване при условие, че последният изпълнява изискванията и условията, посочени в членове 6 и 7 ð е сертифициран или деклариран съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 ï .

ê 1070/2009 член 2.4

5. По отношение на функционалните блокове въздушно пространство, установени в съответствие с член 169а, които обхващат въздушно пространство, попадащо под отговорността на повече от една държава членка, съответните държави членки съвместно определят един или повече доставчици на аеронавигационно обслужване в съответствие с параграф 1 на настоящия член най-малко един месец преди въвеждането на блока въздушно пространство.

6. Държавите членки информират незабавно Комисията и други държави членки за всяко решение в рамките на настоящия член, засягащо определянето на доставчици на аеронавигационно обслужване в рамките на специфични блокове въздушно пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност.

ò нов

Член 10

Предоставяне на помощни услуги

1. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съгласно настоящия параграф доставчиците на помощни услуги могат да се конкурират на територията на Съюза на базата на равностойни, недискриминационни и прозрачни условия при предоставянето на тези услуги.

Изискването, постановено в настоящия член, се изпълнява най-късно до 1 януари 2020 г.

2. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предоставянето на обслужване на въздушното движение е отделено от предоставянето на помощни услуги. Това разделение включва изискването обслужването на въздушното движение и помощните услуги да се предоставят от различни предприятия.

3. При избора на доставчик на помощни услуги организацията възложител взема предвид икономическата ефективност, цялостното качество на услугите, както и безопасността на обслужването.

4. Даден доставчик на помощни услуги може да бъде избран да предоставя услуги във въздушното пространство на държава членки само когато:

              а) е сертифициран в съответствие с член 8б от Регламент (ЕО) № 216/2008;

              б) основното място на неговата стопанска дейност се намира на територията на държава членка;

              в) държави членки и/или граждани на държави членки притежават повече от 50 % от предприятието на доставчика и упражняват фактически контрол над него, пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия, освен ако в споразумение с трета държава, по което Съюзът е страна, е предвидено друго; и

              г) доставчикът на услуги изпълнява националните изисквания по отношение на сигурността и отбраната.

5. Помощните услуги, свързани с дейността на Европейската мрежа за управление на въздушното движение могат да се предоставят централизирано от управителния орган на мрежата посредством добавяне на тези услуги към посочените в член 17, параграф 2, съгласно член 17, параграф 3. Те могат да се предоставят и на база изключителни права от доставчик на аеронавигационно обслужване или сдружение на такива доставчици, по-специално когато става дума за предоставяне на инфраструктура за УВД. Комисията определя условията за подбора на доставчици или техни сдружения въз основа на професионалния им капацитет и способността да осигуряват обслужване по безпристрастен и икономически ефективен начин, и прави цялостна оценка на прогнозните разходи и ползи от централизираното предоставяне на помощни услуги. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 27, параграф 3. Комисията определя доставчици или техни сдружения съгласно посочените актове за изпълнение.

ê 550/2004

Член 9

Определяне на доставчиците на метеорологично обслужване

1. Държавите-членки могат да определят доставчик на метеорологично обслужване, който на изключително основание да доставя всички или част от метеорологичните данни на в цялото или в част от въздушното пространство, попадащо под тяхна отговорност, като се отчитат съображенията за безопасност.

2. Държавите-членки информират без закъснение Комисията и други държави-членки за всяко решение в рамките на този член, засягащ определянето на доставчик на метеорологично обслужване.

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

Член 11

Схема за ефективност на дейността

1. С цел да бъдат подобрени ефективността на аеронавигационното обслужване и мрежовите ð услуги ï функции в Единното европейско небе се създава схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите ð услуги ï функции. Тя включва:

              а) цели за ефективност за целия Общност Ö Съюз Õ ð и свързани с тях цели на местно равнище ï в ключови области на дейността като безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност;

              б) национални планове или планове на функционалните блокове въздушно пространство, включително цели за ефективност на дейността, с които се гарантира ð съответствие ï съгласуваност с целите за ефективност на дейността за целия Ö Съюз Õ Общност ð и свързаните с тях цели на местно равнище ï ; и

              в) периодичен преглед, наблюдение и сравняване на ефективността на дейността по аеронавигационното обслужване и на мрежовите ð услуги ï функции.

2. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3, Комисията може да определя Евроконтрол или друг ð независим, ï безпристрастен и компетентен орган, който да изпълнява ролята на „орган за преглед на ефективността“. Ролята на органа за преглед на ефективността е да оказва съдействие на Комисията в сътрудничество с националните органи за надзор и да подпомага националните органи за надзор при искане от тяхна страна при прилагането на схемата за ефективност на дейността, посочена в параграф 1. ð АЕСВ, Евроконтрол или друга компетентна организация могат да предоставят техническо съдействие на органа за преглед на ефективността ï. Комисията осигурява независимостта на органа за преглед на ефективността при изпълнение на задачите, които му е поставила.

3.           а) Целите за ефективност на дейността в цялата Общност за мрежата за управление на въздушното движение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член след като се вземе предвид съответната информация, подадена от националните органи за надзор на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство.

б).          Националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, посочени в параграф 1, буква б), се изготвят от националните органи за надзор и се приемат от държавата членка (държавите членки). В плановете се включват задължителни национални цели ð на местно равнище ï или цели на равнище функционални блокове въздушно пространство и подходяща схема от мерки за насърчаване, приети от държавата членка (държавите членки). Плановете се изготвят след консултации с доставчиците на аеронавигационно обслужване, представители на ползвателите на въздушното пространство и когато е приложимо, с летищните оператори и летищните координатори.

4в)         ð Съответствието ï Съгласуваността на националните ð планове и ï целите ð на местно равнище ï или плановете и целите на равнище функционални блокове въздушно пространство с целите за ефективност на дейността за целия Общност Ö Съюз Õ се оценява от Комисията ð съвместно с органа за преглед на ефективността ï. с помощта на критериите за оценка, посочени в параграф 6, буква г)

              В случай, че Комисията установи, че ð националните планове или плановете на равнище функционални блокове въздушно пространство, или целите на местно равнище ï една или няколко групи национални цели или цели на равнище функционални блокове въздушно пространство не отговарят ð не съответстват ï на критериите за оценка ð целите за ефективност за целия Съюз и свързаните с тях цели на местно равнище ï , тя може да ð изиска от ï вземе решение съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2, ð съответните държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 27, параграф 2. ï да отправи препоръка съответните национални органи за надзор да предложат преразгледана(и) цел(и), свързана(и) с ефективността Съответната държава-членка или съответните държави-членки приема(т) преразгледаните цели, свързани с ефективността, и подходящи мерки, за което своевременно уведомяват Комисията.

              В случай че Комисията установи, че преразгледаните цели, свързани с ефективността, и свързаните с тях мерки не са адекватни, тя може да вземе решение съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3, съответните държави-членки да предприемат коригиращи мерки.

              Като алтернатива Комисията може да реши, при наличие на достатъчно подкрепящи доказателства, да преразгледа целите за ефективност на дейността за цялата Общност съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3.

5г)          Референтният период за схемата за отчитане на ефективността, посочен в параграф 1, обхваща най-малко три, но не повече от пет години. В случай, че националните цели или целите на ð местно ï равнище функционални блокове въздушно пространство не бъдат постигнати през този период, ð съответните ï държави членки и/или националните органи за надзор ð определят и ï прилагат съответните мерки, ð предназначени за подобряване на положението ï определени от тях. ð В случай, че Комисията установи, че тези мерки не са достатъчни за подобряване на положението, тя може да реши съответните държави членки да предприемат необходимите коригиращи мерки или санкции. ï ð Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 27, параграф 2. ï Първият референтен период обхваща първите три години след приемането на правилата за прилагане, предвидени в параграф 6.

6д)         Комисията редовно извършва оценка на изпълнението на целите за ефективност ð за целия Съюз и свързаните с тях цели на местно равнище ï и представя резултатите на Комитета за единно небе.

74.         По отношение на Схемата за отчитане на ефективността се прилагат следните процедури, посочена в параграф 1, Ö се базира на Õ :

а) събиране, валидиране, проучване, оценка и разпространение на данни, свързани с ефективността на аеронавигационното обслужване и на мрежовите ð услуги ï функции от всички заинтересовани страни, включително доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищните оператори, националните органи за надзор, държавите членки и Евроконтрол;

б) избор на съответните ключови за ефективността области на базата на документ № 9854 на ИКАО „Глобална оперативна концепция за управление на въздушното движение“, съгласувани с тези, определени в работната рамка на „Генерален план за УВД“, в това число безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност, при необходимост адаптирани с цел отчитане на специфичните нужди на Единното европейско небе и съответните цели в тези области, както и дефиниране на ограничен брой ключови показатели за ефективност, свързани с измерване на ефективността;

в) установяване ð и преразглеждане ï на свързани с ефективността на дейността цели за целия Общност Ö Съюз Õ ð и свързани с тях цели на местно равнище ï , които се определят, като се вземе предвид подадената информация, събрана на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство;

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

6. За определяне на подробностите по функционирането на схемата за отчитане на ефективността от дейността Комисията приема в срок до 4 декември 2011 г. и в рамките на подходяща времева рамка с оглед спазване на сроковете, установени в настоящия регламент, правила за прилагане в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3. Тези правила за прилагане включват следното:

гд) критериите за изготвяне на национални планове за ефективност на дейността или планове на функционалните блокове въздушно пространство от националните органи за надзор, които съдържат националните цели за ефективност или целите за ефективност на ð местно равнище ï функционалните блокове въздушно пространство, както и схемата от мерки за насърчаване. Плановете за ефективност на дейността:

          i) се основават на бизнес плановете на доставчиците на аеронавигационно обслужване;

          ii) отчитат всички разходни компоненти на национална основа или на разходната база на функционалния блок въздушно пространство;

          iii) включват задължителни цели ð на местно равнище ï във връзка с ефективността, съответстващи на целите за ефективност за ð целия ï Общността Ö Съюз Õ;

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

дг) оценка на националните цели за ефективност или целите на ð местно ï равнище функционални блокове въздушно пространство въз основа на националния план или плана на функционалния блок въздушно пространство; и

ед) наблюдение на националните планове за ефективност или плановете на функционалните блокове въздушно пространство, включително подходящи механизми за предупреждение.;

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

жг) критерии за ð налагане на санкции за несъответствие ï оценка на съответствието на националните цели или целите на равнище функционални блокове въздушно пространство с целите за ефективност за целия Общност Ö Съюз Õ ð и свързаните с тях цели на местно равнище ï през референтния период и за поддръжка на механизми за предупреждение;

зд) общи принципи за създаване от държавите членки на схема от мерки за насърчаване;

ие) принципи за прилагането на преходен механизъм, необходим с цел адаптиране към функционирането на схемата за отчитане на ефективността, за срок от не повече от 12 месеца след приемането на ð делегирания акт, посочен в настоящия параграф ï правилата за прилагане.;

й) ð подходящи ï референтни периоди и интервали за оценяване на постигнатите цели за ефективност, както и поставяне на нови цели; както и

к) съдържанието и ð необходимите свързани с това ï графицика за изпълнение на процедурите, посочени в параграф 4;

ê 1070/2009 член 1.5

ð нов

На Комисията може ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за установяване на подробни правила за правилното функциониране на схемата за ефективност на дейността ï да добавя други процедури към списъка с процедури, посочен ð съгласно точките, изброени ï в настоящия параграф. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5, параграф 4.

85. При установяването на схемата за отчитане на ефективността се взема предвид, че обслужването по маршрута, обслужването в района на летището и мрежовите ð услуги ï функции са различни и следва да бъдат третирани по съответния начин, ако е необходимо също и за целите на измерването на ефективността.

ê 550/2004 (адаптиран)

ГЛАВА III

СХЕМИ ЗА ТАКСУВАНЕ

ê 1070/2009 член 2.8 (адаптиран)

Член 1214

Общи положения Ö на схемата за таксуване Õ

В съответствие с изискванията на членове 1315 и 1416 схемата за таксуване за аеронавигационно обслужване допринася за постигане на по-голяма прозрачност по отношение на определянето, налагането и събирането на такси за ползвателите на въздушното пространство, както и за разходната ефективност при осигуряване на аеронавигационно обслужване и ефикасността на полетите при поддържане на оптимално равнище ниво на безопасност. Тази сСхемата е в съответствие с член 15 от Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване от 1944 г. и системата на Евроконтрол за аеронавигационни такси за прелитане.

ê 1070/2009 член 2.9 (адаптиран)

ð нов

Член 1315

Принципи Ö на схемата за таксуване Õ

1. Схемата за таксуване се основава на разходите за аеронавигационно обслужване, направени от доставчиците на аеронавигационно обслужване в полза на ползвателите на въздушното пространство. Схемата разпределя тези разходи между отделните категории ползватели.

2. При установяване на разходната база за таксите се прилагат следните принципи, Ö посочени в параграфи от 3 до 8 Õ :.

              3а) рРазходите, които се заплащат съвместно от ползвателите на въздушното пространство, представляват определения размер на разходите за осигуряване на аеронавигационно обслужване, включително съответните суми за лихва върху капиталовата инвестиция и амортизация на активите, а също така разходи за поддръжка, оперативни, управленски и административни разходи, ð включително разходите, направени от АЕСВ за изпълнение на съответните служебни задачи ï . Определените разходи представляват разходите, определяни от държавата членка на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство в началото на референтния период за всяка календарна година от референтния период, посочен в член 11, параграф 511 от Рамковия регламент, или през референтния период след съответните корекции, които прилагат механизмите за предупреждение, посочени в член 1111 от Рамковия регламент;.

              4б) рРазходите, които се вземат предвид в този контекст, са разходите, определени във връзка със съоръженията и предоставените услуги в съответствие с регионалния аеронавигационен план на ИКАО за европейския регион. Те може също така да включват разходите, направени от националните органи за надзор и/или квалифицирани организации, както и други разходи, направени от съответната държава членка и доставчика на аеронавигационно обслужване във връзка с осигуряването на това обслужване. Те не включват разходите за глоби, наложени от държавите членки, съгласно Ö както е посочено в Õ член 339 от Рамковия регламент, нито разходите по коригиращи мерки ð или санкции ï , наложени от държавите-членки Ö както е посочено в Õ съгласно член 1111, Ö параграф 5 Õ от Рамковия регламент;.

              5 в) пПо отношение на функционалните блокове въздушно пространство и като част от техните съответни рамкови споразумения държавите членки полагат разумни усилия да постигнат съгласие относно общи принципи на политиката за таксуване;.

              6 г) рРазходите за различните аеронавигационни услуги се определят отделно, както е предвидено в член 2112, параграф 3;.

              7 д) нНе се позволява кръстосано субсидиране между обслужването по маршрута и аеронавигационното обслужване в зоната на летището. Разходите, които се отнасят както до аеронавигационното обслужване в зоната на летището, така и до обслужването по маршрута, се разпределят пропорционално между обслужването по маршрута и аеронавигационното обслужване в зоната на летището въз основа на прозрачна методика. Кръстосаното субсидиране се позволява между различни аеронавигационни услуги ð в областта на въздушното движение ï , попадащи в една от тези две категории, само когато е обосновано с обективни причини и може да бъде ясно идентифицирано. ð Не се позволява кръстосано субсидиране между обслужването по маршрута и помощните услуги. ï

              8е) пПрозрачността на разходната база за таксите е гарантирана. Приемат се правила за осигуряване на информация от доставчиците на аеронавигационно обслужване, за да се даде възможност за преразглеждане на прогнозите, действителните разходи и приходите на доставчиците. Информацията се обменя редовно между националните органи за надзор, ползвателите на въздушното пространство, Комисията и Евроконтрол.

93. Държавите членки се съобразяват със спазват следните принципи при установяване на таксите в съответствие с параграфи Ö 3—8 Õ 2:

              а) таксите се определят за предоставянето на аеронавигационно обслужване при недискриминационни условия. Ппри начисляването на такси на различни ползватели на въздушното пространство, които са използвали едни и същи услуги, няма да се прави разграничение във връзка с националността или категорията на ползвателите;

              б) може да се разрешават изключения за определени ползватели, по-специално оператори на леки и държавни въздухоплавателни средства, при условие че разходите за такива изключения няма да бъдат прехвърляни върху други ползватели на въздушното пространство;

              в) таксите се установяват за календарна година въз основа на определените разходи или могат да бъдат установени съгласно условия, посочени от държавите-членки за определяне на максималния размер на таксовата единица или на приходите за всяка година за период, който не надвишава пет години;

              г) аеронавигационното обслужване може да създаде достатъчно приходи, които да осигуряват разумна възвръщаемост на активите, допринасящи за необходимото подобряване структурата на капитала;

              д) таксите отразяват разходите за аеронавигационно обслужване и съоръженията, предоставени на ползвателите на въздушното пространство ð включително разходите, направени от АЕСВ за изпълнение на съответните служебни задачи ï , като се отчита съответният продуктивен капацитет на различните типове въздухоплавателни средства;

              е) таксите насърчават безопасното, ефикасно, ефективно и устойчиво предоставяне на аеронавигационно обслужване с цел постигане на високо равнище ниво на безопасност и разходна ефективност, както и постигане на целите за ефективност на дейността, като стимулират осигуряването на интегрирано обслужване, същевременно намалявайки въздействието на авиацията върху околната среда. За тази цел и Ö За целите на буква е) Õ и във връзка с националните планове за ефективност на дейността или плановете за ефективност на дейността на функционалните блокове въздушно пространство националните органи за надзор могат да въведат механизми, включително стимули, на базата на финансови предимства и недостатъци, за да насърчат доставчиците на аеронавигационно обслужване и/или ползвателите на въздушното пространство да подкрепят положителните промени при осигуряването на аеронавигационно обслужване, като например увеличаване на капацитета, намаляване на закъсненията и устойчиво развитие при поддържане на оптимално равнище ниво на безопасност.

104. Комисията приема ð мерки за определяне на подробностите на процедурата за прилагане на параграфи от 1 до 9 ï. ð Тези ï подробни правила за прилагане на настоящия член ð актове за изпълнение се приемат ï в съответствие с процедурата по ð разглеждане ï регулиране, посочена в член 27 5, параграф 3. от Рамковия регламент

ê 1070/2009 член 2.11 (адаптиран)

ð нов

Член 1416

Преглед на съответствието Ö с членове 12 и 13 Õ

1. Комисията, в сътрудничество със държавите членки, осигурява редовен преглед за наличието на съответствието с принципите и правилата, посочени в членове 1214 и 1315. Комисията предприема стъпки за установяването на необходимите механизми за използване на опита на Евроконтрол и споделя резултатите от прегледа с държавите членки, Евроконтрол и представители на ползвателите на въздушното пространство.

2. По искане на една или повече държави членки, които считат, че посочените в членове 14 и 15 принципи и правила не се прилагат точно, или по своя собствена инициатива Комисията провежда разследване на всяко твърдение за липса на съответствие или за неприлагане на съответните принципи и/или правила ð разглежда специфичните мерки, приети от националните власти във връзка с прилагането на членове 12 и 13 по отношение на определянето на разходите и таксите ï . Без да се засяга член 3218, параграф 1, Комисията споделя резултатите от разследването с държавите членки, Евроконтрол и представители на ползвателите на въздушното пространство. В срок от два месеца след получаване на такова твърдение, след изслушване на съответната държава членка Ö Комисията решава дали членове 12 и 13 са били спазени и дали мярката може да продължи да се прилага. Тези актове за изпълнение се приемат Õ и след консултации с Комитета за единно небе в съответствие с процедурата по консултации, посочена в член 275, параграф 2 от Рамковия регламент, Комисията взема решение за прилагането на членове 14 и 15, както и дали съответната практика може да бъде продължена.

3. Комисията адресира своето решение до държавата-членка и информира доставчика на аеронавигационно обслужване в нея, доколкото това е законосъобразно. Всяка държава-членка може в срок от един месец да сезира Съвета с разглеждане на решението на Комисията. Съветът, действащ с квалифицирано мнозинство, може да вземе различно решение в рамките на един месец.

ê 1070/2009 член 2.10 (адаптиран)

ð нов

Член 1515a

Съвместни проекти

1. Съвместни проекти може да подпомагат успешното иИзпълнението на Генералния план за УВД Ö може да бъде подпомогнато от съвместни проекти Õ. Освен това Тези проекти подпомагат постигането на целите на настоящия регламент за подобряване на ефективността на европейската авиационна система в ключови области като например капацитет, ефективност на полетите и разходите, както и устойчивост на околната среда, в рамките на първостепенните цели, свързани с безопасността. ð Съвместните проекти имат за цел да въведат своевременно, координирано и синхронизирано функции на УВД за постигане на съществените оперативни промени, определени в Генералния план за УВД ï.

2. Комисията може ð да приема мерки за изграждане на управлението на съвместни проекти и определянето на стимули за тяхното реализиране. Тези актове за изпълнение се приемат ï в съответствие с процедурата по ð разглеждане ï регулиране, посочена в член 275, параграф 3 от Рамковия регламент,. Ö Тези мерки Õ да разработи насоки относно начина, по който тези проекти могат да подпомогнат изпълнението на Генералния план за УВД. Тези насоки не засягат механизмите за използванетоизпълнението на подобни проектите, по отношение на засягащи функционални блокове въздушно пространство, съгласно договореното между страните във връзка с тези блокове.

3. Комисията може ð да приема съвместни проекти за мрежови функции, които са от особено значение за подобряване на цялостното функциониране на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване в Европа, като определи функции на УВД, които са готови за въвеждане, както и график и географски обхват за въвеждането им. Тези актове за изпълнение се приемат ï също така да реши, в съответствие с процедурата по ð разглеждане ï регулиране, посочена в член 275, параграф 3 от Рамковия регламент, да създаде съвместни проекти за мрежови функции, които са от особено значение за подобряване цялостното функциониране на управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване в Европа. Тези общи Ö Съвместните Õ проекти могат да се считат за отговарящи на условията за финансиране от Общността Ö Съюза Õ в рамките на многогодишната финансова рамка. За тази цел и без да се засяга компетентността на държавите членки да решават относно използването на техните финансови средства, Комисията провежда независим анализ на разходите и ползите, както и подходящи консултации с държавите членки и със съответните заинтересовани страни, в съответствие с член 2810 от Рамковия регламент, като проучва всички подходящи средства за финансиране на тяхното изпълнение. Допустимите разходи за изпълнението на общи проекти се възстановяват в съответствие с принципите на прозрачност и недискриминация.

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

ð нов

Член 169a

Функционални блокове въздушно пространство

1. В срок до 4 декември 2012 г. Държавите членки предприемат всички необходими мерки за осигуряване Ö създаването и Õ въвеждането на функционални блокове въздушно пространство ð на базата на интегрираното осигуряване на обслужване на въздушното движение ï с оглед постигане на изисквания капацитет и ефективност на мрежата за управление на въздушното движение в рамките на Единното европейско небе, поддържане на високо равнище ниво на безопасност и принос за цялостната ефективност на системата за въздушен транспорт, както и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

ò нов

2. Функционалните блокове въздушно пространство при възможност се създават на базата на промишлени партньорства между доставчиците на аеронавигационно обслужване, по-специално във връзка с предоставянето на помощни услуги съгласно член 10. Промишлените партньорства може да поддържат един или повече функционални блокове въздушно пространство или части от тях с цел оптимизиране на ефективността.

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

ð нов

3. Държавите членки ð , както и доставчиците на аеронавигационно обслужване ï си сътрудничат във възможно най-пълна степен, и по-специално държавите-членки, които установяват съседни функционални блокове въздушно пространство, за да се осигури спазване на Ö настоящия член Õ тази разпоредба. При необходимост сътрудничеството може да обхваща и ð доставчици на обслужване на въздушно движение от ï трети държави, които участват във функционалните блокове въздушно пространство.

24. Функционалните блокове въздушно пространство, по-специално:

              а) се придружават от досие по безопасността;

ò нов

              б) се проектират така, че да бъдат извлечени максимални синергии от промишлени партньорства, за да се постигнат и при възможност надхвърлят целите за ефективност, поставени съгласно член 11;

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

бв) позволяват оптимално използване на въздушното пространство, като се отчитат потоците въздушно движение;

              вг) осигуряват съгласуваност с европейската трасова мрежа, установена в съответствие с член 176 от Регламента за въздушното пространство;

              гд) са обосновани от своята обща добавена стойност, включително оптималното използване на технически и човешки ресурси на базата на анализ на разходите и ползите;

ê 1070/2009 член 2.5

ð нов

              де) ð когато е приложимо, ï осигуряват плавно и гъвкаво прехвърляне на отговорността за контрола на въздушното движение между органите за обслужване на въздушното движение;

              еж) осигуряват съвместимост между различните конфигурации на въздушното пространство, като оптимизират, inter alia, сегашните райони за полетна информация;

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

              жз) са съобразени с условията, произтичащи от регионални споразумения, сключени в рамките на ИКАО;

зи) са съобразени с регионалните споразумения, които съществуват към датата на влизане в сила на настоящия регламент, и особено с тези, които включват участието на трети европейски държави; и

ê 1070/2009 член 2.5

              и) подпомагат съгласуваността с целите, свързани с ефективността на дейността, в цялата Общност.

ò нов

Изискванията на параграф 4, букви в), г) и ж) се спазват съгласно оптимизацията на проектирането на въздушното пространство, извършена от управителния орган на мрежата, както е посочено в член 17.

5. Изискванията на настоящия член могат да бъдат изпълнени чрез участието на доставчици на аеронавигационно обслужване в един или повече функционални блокове въздушно пространство.

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

ð нов

36. Функционалени блокове въздушно пространство ð във въздушно пространство под отговорността на повече от една държава членка ï се създават само по взаимно съгласие между ð със съвместно определяне от ï всички държави членки и Ö както и Õ при необходимост, трети държави, които имат отговорност за част от въздушното пространство, включено във функционалния блок въздушно пространство. ð Съвместното определяне, с което се създава функционален блок въздушно пространство, съдържа необходимите разпоредби за начина, по който блокът може да бъде променян, и за начина, по който държава членка или трета държава може да се оттегли от блока, включително и преходни договорености. ï

ð 7. Държавите членки уведомяват Комисията за създаването на функционални блокове въздушно пространство. ï Преди уведомяването на Комисията относно създаването на един функционален блок въздушно пространство съответната(ите) държава(и)- членка(и) предоставя(т) на Комисията, на останалите държави членки и на други заинтересовани страни достатъчно информация и им предоставят възможност да представят своите коментари.

4. Когато функционалният блок въздушно пространство обхваща въздушно пространство, за което изцяло или отчасти отговорност имат две или повече държави-членки, споразумението за създаването на функционален блок въздушно пространство съдържа необходимите разпоредби, определящи начина за модифициране на блока, както и начина, по който всяка държава-членки може да се оттегли от участие в блока, включително преходните разпоредби.

58. Когато възникнат трудности между две или повече държави членки по отношение на функционален блок извън националните граници във връзка с въздушното пространство, попадащо под отговорността на тези държави членки, засегнатите държави членки могат съвместно да отнесат въпроса към Комитета за единно небе и да поискат становище. Становището се адресира до засегнатите държави членки. Без да се засягат разпоредбите на параграф 63, държавите членки вземат предвид това становище, за да намерят решение на спорните въпроси.

69. След като получи уведомленията от държавите членки относно споразуменията и декларациите, посочени в параграфи 63 и ð 7 ï 4, Комисията извършва оценка на изпълнението от всеки функционален блок въздушно пространство на изискванията, посочени в параграф 42, и представя тези резултати за разисквания пред ð държавите членки ï Комитета за единно небе. Ако Комисията установи, че един или повече функционални блокове въздушно пространство не отговарят на изискванията, тя започва диалог със съответните държави членки с цел постигане на съгласие относно мерките, необходими за коригиране на положението.

7. Без да се засягат разпоредбите на параграф 6, споразуменията и декларациите, посочени в параграфи 3 и се нотифицират на Комисията за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. В публикацията се посочва датата на влизане в сила на съответното решение.

ê 1070/2009 член 2.5 (адаптиран)

ð нов

810. ð Комисията може да приема подробни мерки относно съвместното определяне на доставчиците на обслужване на въздушното движение, посочени в параграф 6, като определи условията за подбора на доставчици, периода на определяне, договореностите за надзор, наличието на предоставяните услуги и споразуменията за отговорност. ï Насоки за установяването и изменението на функционалните блокове въздушно пространство се разработват до 4 декември 2010 г. ð Тези актове за изпълнение се приемат ï в съответствие с процедурата по ð разглеждане ï консултиране, посочена в член 275, параграф 32 от Рамковия регламент.

911. До 4 декември 2011 г. и Комисията ð може да ï Ö приема мерки относно информацията, която държавите членки, посочени в параграф 6, трябва да предоставят Õ. Ö Тези актове за изпълнение се приемат Õ в съответствие с процедурата регулиране, посочена в член 275, параграф 3. от Рамковия регламент, Комисията приема правила за прилагане относно информацията, която трябва да се предостави от съответната(ите) държава(и)-членка(и) преди установяването и изменението на функционален блок въздушно пространство в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

ê 1070/2009 член 2.5

Член 9б

Координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство

1. С цел улесняване установяването на функционални блокове въздушно пространство Комисията може да определи физическо лице за координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство („координатор“). Комисията действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 9а, параграф 5, координаторът улеснява, по искане на всички засегнати държави-членки и, по целесъобразност, на трети държави, които участват в същия функционален блок въздушно пространство, преодоляването на трудностите в процеса на преговори с цел ускоряване установяването на функционални блокове въздушно пространство. Координаторът действа въз основа на мандат от всички засегнати държави-членки и по целесъобразност, на трети държави, които участват в същия функционален блок въздушно пространство.

3. Координаторът действа безпристрастно особено по отношение на държави-членки, трети държави, Комисията и заинтересованите страни.

4. Координаторът няма право да разкрива информация, получена по време на изпълнение на неговите функции, с изключение на случаите, когато има разрешение за това от държава(и)-членка(и) и, по целесъобразност, от съответни трети държави.

5. Координаторът докладва пред Комисията, Комитета за единно небе и Европейския парламент на всеки три месеца след неговото назначаване. Докладът съдържа обобщение на преговорите и резултатите от тях.

6. Срокът на действие на правомощията на координатора изтича, когато бъде подписано последното споразумение относно функционален блок въздушно пространство, но не по-късно от 4 декември 2012 г.

ê 1070/2009 член 3.6

ð нов

Член 176

Проектиране и управление на мрежата

1. Мрежовите функции ð услуги ï за управление на въздушното движение (УВД) позволяват оптимално използване на въздушното пространство и осигуряват използване на предпочитаните от ползвателите на въздушното пространство траектории, като същевременно позволяват максимален достъп до въздушното пространство и аеронавигационното обслужване. Тези мрежови функции ð услуги ï са насочени към подпомагане на инициативи на национално равнище и на равнището на функционални блокове въздушно пространство и се изпълняват по начин, който зачита разделянето на регулаторни и оперативни задачи.

2. За да бъдат постигнати целите, посочени в параграф 1, и без да се засягат отговорностите на държавите членки по отношение на национални трасета и структури в областта на въздушното пространство, Комисията осигурява изпълнението на следните функции ð услуги под отговорността на управителен орган на мрежата ï :

              а) проектиране на европейската трасова мрежа;

              б) координиране на оскъдните ресурси в рамките на честотните ленти за нуждите на авиацията, използвани от общото въздушно движение, по-специално на радиочестоти, както и координиране на радарните кодове на транспондера. ;

ò нов

в) централна функция на управлението на потока на въздушното движение;

г) предоставяне на портал за аеронавигационна информация съгласно член 23;

д) оптимизация на проектирането на въздушното пространство в сътрудничество с доставчиците на аеронавигационно обслужване и на функционалните блокове въздушно пространство, посочени в член 16;

е) централна координационна функция при кризи в авиацията.

ê 1070/2009 член 3.6

ð нов

              Функциите ð Услугите ï , изброени в първа алинея настоящия параграф, не може да налагат приемане на задължителни мерки от общ характер или упражняване на политическа свобода на действие. Те вземат под внимание предложения, утвърдени на национално равнище и на равнище функционални блокове въздушно пространство. Те се изпълняват в координация с военни органи съобразно договорените процедури относно гъвкавото използване на въздушното пространство.

ê 1070/2009 член 3.6 (адаптиран)

ð нов

              Комисията може, след консултация с Комитета за единно небе и в съответствие с посочените в параграф 4 правила за прилагане, да повери на Ö определи Õ Евроконтрол или на друг безпристрастен и компетентен орган, ð който да изпълнява ï задачите, необходими за изпълнението на функциите, изброени в първа алинея ð на управителен орган на мрежата ï . Посочените задачи се изпълняват безпристрастно и при разходна ефективност и се извършват от името на държавите членки и заинтересованите страни. Те подлежат на съответно управление, което признава разликата в отговорностите, свързани с предоставяне на услуги и регулиране, като се отчитат нуждите на цялата мрежа на УВД и с активното участие на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване. ð До 1 януари 2020 г. Комисията определя управителен орган на мрежата — самостоятелен доставчик на услуги, който при възможност е учреден като промишлено партньорство. ï

ê 1070/2009 член 3.6

ð нов

3. ð На ï Комисията може ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 26, за ï да добавя функции ð услуги ï към списъка на функциите ð услугите ï, посочени в параграф 2 ð с цел да го приспособява към техническия и оперативен напредък по отношение на централизираното предоставяне на помощни услуги ï. след надлежно консултиране със заинтересовани страни от отрасъла Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 29, параграф 1, член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.

4. ð Комисията приема ï В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, се приемат подробни правила за прилагане на мерките, посочени в настоящия член, с изключение на мерките, посочени в параграфи от 6 до 9 8. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до ð относно ï :

              а) координирането и хармонизирането на процеси и процедури с цел повишаване на ефикасността на управление на аеронавигационните честоти, включително разработването на принципи и критерии;

              б) централната функция за координация за ранното установяване и удовлетворяване на потребностите от честоти в лентите, определени за европейското общо въздушно движение, с цел подпомагане на проектирането и експлоатацията на европейската авиационна мрежа;

              в) допълнителни функции ð услуги ï, свързани с мрежата, според определеното в генералния план за УВД;

г) подробните правила разпоредби за намиране на решения в сътрудничество между държавите членки, доставчиците на аеронавигационно обслужване и функцията по управление на мрежите за задачите, посочени в параграф 2;

ò нов

д) подробни разпоредби за управление от страна на управителния орган на мрежата, включващи всички оперативни заинтересовани страни;

ê 1070/2009 член 3.6

ð нов

             

              ед) правилата разпоредбите за консултиране със съответните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения, както на национално, така и на европейско равнище; и

              же) в рамките на радиоспектъра, определен за нуждите на общото въздушно движение от Международния съюз по телекомуникации, разпределяне на задачи и отговорности между функцията по управление на мрежата и органите за управление на национални честоти, като се гарантира, че функциите ð услугите ï по управление на националните честоти продължават да изпълняват задачите за честоти, които не оказват влияние върху мрежата. За случаите, при които се оказва влияние върху мрежата, органите за управление на национални честоти сътрудничат на субектите, които носят отговорност за функцията по управление на мрежата, с цел оптимизиране на използването на честоти.

ò нов

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 3.

ê 1070/2009 член 3.6 (адаптиран)

ð нов

5. Други аспекти на дизайна на въздушното пространство, различни от посочените в параграфи 2 ð и 4, буква в) ï, се разглеждат на национално равнище или на равнище функционални блокове въздушно пространство. Процесът отчита нарастването и сложността на трафика, националните планове за ефективност или плановете за ефективност на функционални блокове въздушно пространство, и включва задълбочена консултация със съответните ползватели на въздушното пространство или съответните групи, представляващи ползватели на въздушното пространство и по целесъобразност военни власти.

6. Държавите-членки поверяват на Евроконтрол или на друг безпристрастен и компетентен орган управлението на потоците въздушно движение в зависимост от съответните условия за надзор.

7. Правила за прилагане по отношение на управлението на потоците въздушно движение, включително необходимите условия за надзор, се разработват в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент и се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, с оглед на оптимизиране на наличния капацитет при използването на въздушното пространство и укрепване на процесите на управление на потоците въздушно движение. Тези правила се основават на прозрачност и ефикасност, като се гарантира гъвкаво и своевременно осигуряване на капацитет, в съответствие с препоръките на регионалния аеронавигационен план на ИКАО за европейския регион.

ê 1070/2009 член 3.6

8. Правилата за прилагане на управлението на потоците въздушно движение подпомагат оперативните решения на доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищните оператори и ползвателите на въздушното пространство и обхващат следните области:

              а) планиране на полетите;

              б) използване на наличния капацитет въздушно пространство по време на всички фази от полета, включително определяне на слотове; и

              в) използване на публикуваните маршрути от общия въздушен трафик, включително:

– създаването на единна публикация за маршрут и ориентация на трафика;

– възможности за отклоняване на общото въздушно движение от претоварени зони, и

– правила за приоритет по отношение на достъпа до въздушното пространство за общото въздушно движение, особено в периоди на претоварване и при кризи.

9. Когато разработва и приема правила за прилагане, Комисията, по целесъобразност и без да засяга безопасността, отчита съгласуването между полетните планове и летищните слотове, както и необходимата координация със съседните райони.

ê 550/2004 (адаптиран)

ð нов

Член 1810

Отношения между доставчиците на обслужване

1. Доставчиците на аеронавигационно обслужване могат да се възползват от обслужването, предоставяно от други доставчици на аеронавигационно обслужване, които са сертифицирани ð или декларирани ï в Общността Ö Съюза Õ .

2. Доставчиците на аеронавигационно обслужване формализират своите работни взаимоотношения чрез писмени споразумения или чрез равностойни правни договорености, в които се посочват специфичните задължения и функции, приети от всеки доставчик и позволяващи обмен на оперативни данни между всички Доставчиците на аеронавигационно обслужване дотолкова, доколкото това засяга общия въздушен трафик. Тези мерки ще бъдат съобщени на съответния национален орган или органи за надзор.

3. В случаите, когато се касае за осигуряване на аеронавигационно обслужване, се изисква одобрението на съответните държави членки. В случаите, когато се касае за осигуряване на метеорологично обслужване, се изисква одобрението на съответните държави-членки, ако те са определили доставчик на метеорологично обслужване на изключително основание в съответствие с член 9, параграф 1.

ò нов

Член 19

Отношения със заинтересованите лица

Доставчиците на аеронавигационно обслужване установяват консултационни механизми за допитване до съответните групи ползватели на въздушното пространство и летищни оператори по всички важни въпроси, свързани с предоставяното обслужване или промени в конфигурацията на въздушното пространство, които ги засягат. Ползвателите на въздушното пространство се включват в процеса на одобрение на плановете за стратегически инвестиции. Комисията приема мерки за определяне на условията за консултации и приобщаването на ползвателите на въздушното пространство към одобряването на инвестиционните планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 3.

ê 1070/2009 член 2.6

Член 2011

Отношения с военните органи

В контекста на общата транспортна политика държавите членки предприемат необходимите стъпки, за да осигурят сключването или подновяването на писмени споразумения между компетентните граждански и военни органи или на еквивалентни правни споразумения по отношение на управлението на конкретни блокове въздушно пространство.

ê 550/2004 (адаптиран)

Член 2112

Прозрачност на сметките

1. Доставчиците на аеронавигационно обслужване, независимо от техния режим на собственост или тяхната юридическата форма, изготвят, представят за одит и публикуват своите финансови отчети. Тези отчети трябва да отговарят на международните счетоводни стандарти, приети от Общността Ö Съюза Õ . Ако поради правното положение на доставчика на аеронавигационно обслужване не е възможно да се постигне пълно съответствие с международните счетоводни стандарти, доставчикът прави всичко възможно, за да постигне исканото съответствие в максимално висока степен.

2. Във всички случаи доставчиците на аеронавигационно обслужване публикуват годишен отчет и редовно са подлагани на независим одит.

ê 1070/2009 член 2.7

3. Когато предоставят пакет от услуги, доставчиците на аеронавигационно обслужване определят и разкриват разходите и приходите, произтичащи от аеронавигационно обслужване, с разбивка в съответствие със схемата за таксуване за аеронавигационно обслужване, посочена в член 1214, а когато е подходящо водят консолидирани сметки за други услуги, които не са свързани с аеронавигационно обслужване, както би се изисквало, ако въпросните услуги се предоставяха от други предприятия.

ê 550/2004 (адаптиран)

ð нов

4. Държавите членки определят компетентните органи, които имат право на достъп до сметките на доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят обслужване в границите на въздушното пространство, попадащо под тяхна отговорност.

5. Държавите членки могат да приложат преходните разпоредби на член 9 от Регламент (ЕO) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти[49] спрямо доставчиците на аеронавигационно обслужване, които попадат в обхвата на посочения регламент.

Член 2213

Достъп до данните и тяхната защита

1. Доколкото това засяга общия въздушен трафик, съответните оперативни данни се обменят в реално време между всички доставчици на аеронавигационно обслужване, ползватели на въздушното пространство и летища, за да се улеснят техните оперативни нужди. Данните се използват само за оперативни цели.

2. Съответните органи, сертифицираните ð или декларирани ï доставчици на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство и летищата имат достъп до оперативните данни на недискриминативна основа.

3. Сертифицираните ð или декларирани ï доставчици на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство и летищата установяват стандартни условия за достъп до своите оперативни данни, различни от указаните в параграф 1. Националните органи за надзор одобряват тези стандартни условия. ð Комисията може да определи ï При необходимост се създават подробни правила, свързани с тези условия, ð мерки относно процедурите за обмен на данни и съответния тип данни във връзка с тези условия на достъп и тяхното одобрение. ï ð Тези актове за изпълнение се приемат ï в съответствие с процедурата ð по разглеждане ï, описана посочена в член 275, параграф 3. от Рамковия регламент

ê 551/2004 (адаптиран)

ГЛАВА ІІIV:

АРХИТЕКТУРА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО

ê 1070/2009 член 3.2

Член 3

Европейски горен район за полетна информация (EUIR)

1. Общността и държавите-членки имат за цел създаването и признаването от ИКАО на единен Европейски горен район за полетна информация (EUIR). За тази цел Комисията представя препоръки до Съвета по всички въпроси, които попадат в компетентността на Общността, в съответствие с член 300 от Договора най-късно до 4 декември 2011 г.

2. EUIR се проектира така, че да обхваща въздушното пространство, попадащо под отговорността на държавите-членки в съответствие с член 1, параграф 3, като може да включва също така и въздушно пространство на трети държави от Европа.

3. Създаването на EUIR не засяга отговорността на държавите-членки за определяне на доставчиците на аеронавигационно обслужване за въздушното пространство, попадащо в тяхната отговорност, в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламента за осигуряване на обслужване.

4. Държавите-членки ще запазят своите отговорности спрямо ИКАО в границите на географските рамки на горните региони за полетна информация и районите за полетна информация, предоставени им от ИКАО към деня на влизане в сила на настоящия регламент.

ê 1070/2009 член 3.3 (адаптиран)

ð нов

Член 233a

Електронна аеронавигационна информация

1. Без да засяга публикуваната от държавите членки аеронавигационна информация и по начин, който е в съответствие с тази публикация, Комисията в сътрудничество с Евроконтрол ð управителния орган на мрежата ï осигурява наличието на електронна аеронавигационна информация с високо качество, представена по хармонизиран начин и отговаряща на изискванията на всички заинтересовани потребители по отношение на качеството и навременността на данните.

2. По смисъла на параграф 1, Комисията:

              осигурява разработването на аеронавигационна информационна инфраструктура за целия Общност Ö Съюз Õ под формата на електронен интегриран портал за брифинг с неограничен достъп за заинтересованите субекти. Тази инфраструктура включва достъп до и предоставяне на изискваните елементи от данни, които обхващат, но не се свеждат единствено до, аеронавигационна информация, информация, предоставяна от летищните аеронавигационни служби (ARO), метеорологична информация и информация за управлението на потоците въздушно движение;.

              в тясно сътрудничество с Евроконтрол и с ИКАО подкрепя модернизирането и хармонизирането на предоставянето на аеронавигационна информация в нейния най-широк смисъл.

3. Комисията приема подробни правила за прилагане ð мерки за установяване и прилагане на портал за електронен брифинг. Тези актове за изпълнение се приемат ï на настоящия член в съответствие с процедурата по ð разглеждане ï регулиране, посочена в член 275, параграф 3 от Рамковия регламент.

ê 1070/2009 член 3.4

Член 4

Правила за полети и класификация на въздушното пространство

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, приема правила за прилагане, с цел да:

              приема съответни разпоредби относно правилата за полети въз основа на стандартите и препоръчителните практики на ИКАО;

              хармонизира прилагането на класификацията на въздушното пространство на ИКАО, със съответното адаптиране, за да гарантира непрекъснато осигуряване на безопасно и ефикасно обслужване на въздушното движение в рамките на единното европейско небе.

ê 551/2004 (адаптиран)

ГЛАВА III

ГЪВКАВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЕДИННОТО ЕВРОПЕЙСКО НЕБЕ

ê 551/2004 (адаптиран)

ð нов

Член 7

Гъвкаво използване на въздушното пространство

1. Като отчита организацията на военните аспекти под тяхна отговорност, държавите-членки осигуряват еднородно прилагане на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство, както е описано от ИКАО и разработена от Евроконтрол, в рамките на единното европейско небе, за да улеснят управлението на въздушното пространство и на въздушното движение в контекста на общата транспортна политика.

2. Държавите-членки докладват годишно на Комисията за прилагането, в контекста на общата транспортна политика, на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство по отношение на въздушното пространство под тяхна отговорност.

3. След предоставяне на докладите от държавите-членки, ако възникне необходимост от усилване и хармонизиране на прилагането на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство в рамките на единното европейско небе, се приемат правила в контекста на общата транспортна политика в съответствие с процедурата по член 8 от Рамковия регламент.

Член 8

Временно преустановяване на действието на мерките

1. В случаите, когато прилагането на член 7 създава значителни оперативни затруднения, държавите-членки могат временно да преустановят прилагането му при условие, че информират незабавно Комисията и другите държави-членки за това.

2. След въвеждането на временно спиране могат да бъдат разработени допълнения към правилата, приети по член 7, параграф 3, за въздушното пространство под отговорност на засегнатите държави-членки в съответствие с процедурата по член 8 от Рамковия регламент

ò нов

Член 24

Технологично развитие и оперативна съвместимост на управлението на въздушното движение

1. Комисията приема подробни правила за насърчаването на технологичното развитие и оперативната съвместимост на управлението на въздушното движение, свързани с разработването и въвеждането на Генералния план за УВД. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 27, параграф 3.

2. По отношение на правилата, посочени в параграф 1 се прилага член 17, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 216/2008. Когато е необходимо, Комисията се обръща към АЕСВ с искане да включи тези правила в годишната работна програма, посочена в член 56 от същия регламент.

ê 552/2004

ð нов

3. Правилата за въвеждане на оперативна съвместимост по-специално:

(a) определят специфичните изисквания, които допълват или усъвършенстват основните изисквания, особено по отношение на безопасността и непрекъснатостта на работа; и/или

(b) описват при необходимост специфичните изисквания, които допълват или усъвършенстват основните изисквания особено по отношение на координираното въвеждане на нови договорени и утвърдени концепции за работа или технологии; и/или

(c) определят съставните части при работа със системите; и/или

(d) описват специфичните процедури за оценка на оперативната съвместимост, които при необходимост включват упълномощени органи, както е посочено в член 8, на базата на модулите, дефинирани в Решение 93/465/ЕИО, които трябва да се използват за оценяване на съответствието или на годността за използване на съставните части, както и за проверка на системите; и/или

(e) определят условията за въвеждане включително, ако е необходимо, датата, до която се изисква те да бъдат изпълнени от всички заинтересовани страни.

ê 552/2004

ГЛАВА II V

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩНОСТТА

Член 2

Съществени изисквания

Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи, съставните им части и свързаните процедури изпълняват основните изисквания, които са посочени в приложение II.

Член 3

Правила за въвеждане на оперативна съвместимост

1. Правилата за въвеждане на оперативна съвместимост се разработват в случаите, когато е необходимо по съгласуван начин да се постигнат целите на настоящия регламент.

2. Системите, съставните им части и свързаните процедури изпълняват правилата за въвеждане на оперативна съвместимост по време на целия цикъл на експлоатация.

4. При подготовката, приемането и прегледа на правилата за въвеждане на оперативна съвместимост се отчитат очакваните разходи и ползи и техническите решения, чрез които може да се постигне такава оперативна съвместимост, с цел да се определи най-уместното решение, като същевременно се поддържа договорено високо равнище на безопасност. Оценката на разходите и ползите на тези решения за всички заинтересовани страни се прилага към проекта на всяко правило за въвеждане на оперативна съвместимост.

5. Разпоредбите за въвеждане на оперативна съвместимост се установяват в съответствие с процедурата по член 8 от Рамковия регламент.

Член 4

Спецификации на Общността

1. За постигане целите на настоящия регламент могат да бъдат разработени и приети спецификации на Общността. Тези спецификации могат да бъдат: а)

              европейски стандарти за системите или съставните им части, заедно със съответните процедури, разработени от европейските стандартизационни органи в сътрудничество с Eurocae по мандат от Комисията в съответствие с член 6, параграф 4 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., чрез която се създава процедура за предоставяне на информация от областта на техническите стандарти и подзаконова уредба[50] и в съответствие с основните насоки за сътрудничество между Комисията и стандартизационните органи, подписани на 13 ноември 1984 г.;

              или

              спецификации, разработени от Евроконтрол, по въпросите на оперативната координация между доставчиците на аеронавигационно обслужване в отговор на искане от Комисията във връзка с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент.

2. Съответствието с основните изисквания и/или правилата за въвеждане на съответствие се приема за доказано за системи и свързаните с тях процедури или за съставни части на тези системи, които изпълняват съответните спецификации на Общността и чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

3. Комисията публикува справки за европейските стандарти, посочени в параграф 1, буква а), в Официален вестник на Европейския съюз.

4. Справките за спецификациите на Евроконтрол, посочени в параграф 1, буква б), да бъдат публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2 от Рамковия регламент.

5. Когато държава-членка или Комисията счита, че спазването на публикувана спецификация на Общността не осигурява съответствие с основните изисквания и/или правила за въвеждане на оперативна съвместимост, които тази спецификация на Общността трябва да обхваща, се прилага процедурата от член 5, параграф 2 от Рамковия регламент.

6. В случай на недостатъци в публикуваните европейски стандарти, може да се вземе решение за частично или пълно изтегляне на тези стандарти от съдържащите ги публикации или за въвеждане на изменения в тях, като такова решение се взема в съответствие с процедурата от член 5, параграф 2 от Рамковия регламент след консултация с комитета, създаден по член 5 от Директива 98/34/ЕС.

7. В случай на недостатъци в публикуваните спецификации на ЕВРОКОНТРОЛ, може да се вземе решение за частично или пълно заличаване на тези стандарти от съдържащите ги публикации или за въвеждане на изменения в тях, като такова решение се взема в съответствие с процедурата от член 5, параграф 2 от Рамковия регламент.

ГЛАВА III

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Член 5

Декларация на ЕО за съответствие или годност за използване на съставните части

1. Съставните части се придружават от декларация на ЕО за съответствие или годност за използване. Елементите на тази декларация са дадени в приложение ІІІ.

2. Производителят или негов упълномощен представител в Общността извършва и декларира чрез декларацията на ЕО за съответствие или годност за използване, че е приложил разпоредбите, залегнали в основните изисквания и в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост.

3. Съответствието с основните изисквания и със съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост се приема за постигнато по отношение на тези съставни части, които се придружават от декларация на ЕО за съответствие или годност за използване.

4. При необходимост в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост се посочват задачите, свързани с оценката на съответствие или годност за използване на съставните части, която трябва да бъде извършена от упълномощените органи, посочени в член 8.

Член 6

Декларация на ЕО за проверка на системи

1. Системите са обект на проверка от ЕО, извършвана от доставчика на аеронавигационно обслужване, в съответствие с правилата за въвеждане на оперативна съвместимост, за да се осигури, че системите отговарят на основните изисквания от настоящия регламент и правилата за въвеждане на оперативна съвместимост при интегрирането им в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) .

2. Преди системата да бъде въведена в експлоатация, съответният доставчик на аеронавигационно обслужване съставя декларация на ЕО за проверка, потвърждаваща съответствието, и я представя на националния орган за надзор заедно с техническото досие. Елементите на тази декларация и на техническото досие са дадени в приложение IV. Националният орган за надзор може да поиска допълнителна информация, необходима за проверката на това съответствие.

3. При необходимост в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост се посочват задачите, свързани с проверката на системите, която трябва да бъде извършена от упълномощените органи, посочени в член 8.

4. Декларацията на ЕО за проверка няма да влиза в противоречие или да нарушава проверките, които националният орган за надзор може да реши да извърши на основание, различно от оперативната съвместимост.

ê 1070/2009 член 4.1

Член 6a

Алтернативна проверка на съответствието

За целите на членове 5 и 6 от настоящия регламент, сертификат, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност[51], приложим за съставни части или системи, се счита за декларация на ЕО за съответствие или годност за използване или за декларация на ЕО за проверка, при условие, че той доказва съответствие с основните изисквания на настоящия регламент, както и със съответните правила за прилагане по отношение на оперативната съвместимост.

ê 552/2004

Член 7

Предпазни мерки

1. Когато националният орган за надзор констатира, че:

              съставна част, придружавана от декларация на ЕО за оперативна съвместимост или годност за използване, или б)

              система, придружавана от Декларация на ЕО за проверка,

отговаря на основните изисквания и/или съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост, той, като отчита необходимостта от осигуряване на безопасност и непрекъснатост на операциите, предприема всички мерки, необходими за ограничаване областта на приложение на тази съставна част или система или за забрана на нейното използване от организациите, за които националният орган носи отговорност.

2. Съответната държава-членка незабавно информира Комисията за всички такива мерки, като посочи своите основания и особено дали по нейно мнение несъответствието с основните изисквания се дължи на:

              a)неспазване на съществените изисквания;

              б) неправилно прилагане на правилата за въвеждане на оперативна съвместимост и/или спецификациите на Общността;

              в) недостатъци в правилата за въвеждане на оперативна съвместимост и/или спецификациите на Общността.

3. Комисията се консултира със засегнатите страни във възможно най-кратък срок. След консултацията Комисията информира държавата-членка за резултатите и дава мнение дали мерките, предприети от националния орган за надзор, са обосновани.

4. В случай, че Комисията установи, че мерките, предприети от националния орган за надзор, не са обосновани, тя изисква държавата-членка да осигури незабавно спирането на тяхното прилагане. Комисията незабавно информира за това производителя или неговия упълномощен представител в Общността.

5. Когато Комисията установи, че несъответствието с основните правила се дължи на неправилно прилагане на правилата за въвеждане на оперативна съвместимост и/или спецификациите на Общността, държавата-членка предприема необходимите мерки срещу подателя на декларацията за съответствие или годност за използване или на декларацията на ЕО за проверка и информира Комисията и другите държави - членки за това.

6. Когато Комисията установи, че несъответствието с основните правила се дължи на недостатъци в правилата за въвеждане на оперативна съвместимост и/или спецификациите на Общността, се прилагат процедурите, посочени в член 4, параграф 6 или член 7.

ГЛАВА IV V

Заключителни разпоредби

ê 1070/2009 член 2.11 (адаптиран)

Член 2517

Преразглеждане Ö Адаптиране Õ на приложенията

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от приложенията с цел вземане предвид развитието на техническите и оперативните концепции, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.

При неотложни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 5, параграф 5 от Рамковия регламент.

ò нов

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно член 26 с цел да допълва или изменя изискванията за квалифицираните организации, изброени в приложение І и условията за издаване на сертификати на доставчици на аеронавигационно обслужване, изброени в приложение ІІ, за да отчете натрупания от националните органи за надзор опит в прилагането на тези изисквания и условия или развитието на системата за управление на въздушното движение по отношение на оперативната съвместимост и интегрираното предоставяне на аеронавигационно обслужване

ò нов

Член 26

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 7, член 17, параграф 3 и член 25, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 7, член 17, параграф 3 и член 25, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 7, член 17, параграф 3 и член 25, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ê 549/2004

ð нов

Член 275

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитет за единно небе, наричан по-нататък “Комитета”, съставен от по двама представители от всяка държава-членка и председателстван от представител на Комисията. Комитетът осигурява съответното отчитане на интересите на всички категории ползватели. ð Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. ï

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 ð 4 ï от Решение 1999/468/ЕО ð Регламент (ЕС) № 182/2011 ï , отнасящи се до разпоредбите на член 8 от него.

3. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове и 7 ð 5 ï от Решение 1999/468/ЕО ð Регламент (ЕС) № 182/2011 ï , отнасящи се до разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

ê 1070/2009 член 1.4

4. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5a, параграфи 1—4 и член 7 от Решение № 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

Член 2810

Ö Консултация на Комисията със заинтересованите страни Õ

12. Комисията установява механизъм за консултация на общностно Ö съюзно Õ равнище ð за допитвания по въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, когато е целесъобразно ï. В консултацията участва специалният Комитет за секторен диалог, създаден съгласно Решение 98/500/EО Ö на Комисията Õ.

3. Консултациите със заинтересованите страни се отнасят по-специално до разработването и въвеждането на нови концепции и технологии в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN).

2. Заинтересованите страни може да включват:

– доставчици на аеронавигационно обслужване,

– летищни оператори,

– съответни ползватели на въздушното пространство или съответни групи, представляващи интересите на ползвателите на въздушното пространство,

– военни власти,

– производители на авиационно оборудване и техника, и

– представителни органи на професионалните организации.

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

Член 296

Отраслов консултативен орган

Без да засяга ролята на Комитета и на Евроконтрол, Комисията създава „отраслов консултативен орган“, в който участват доставчиците на аеронавигационно обслужване, асоциациите на ползвателите на въздушното пространство, операторите на летища, производителите на авиационно оборудване и техника и професионалните представителни органи. Ролята на този орган е единствено да консултира Комисията по въвеждането на Единното европейско небе.

Член 307

Отношения с трети европейски държави

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

Общността Ö Съюзът Õ и неговите държави членки се стремят към и подкрепят разширяването на Единното европейско небе спрямо държави, които не са членки на Европейския съюз. За тази цел те полагат усилия предприемат или в рамките на споразумения, сключени със съседни трети държави, или в контекста на споразумения за функционални блокове въздушно пространство ð съвместното определяне на функционални блокове въздушно пространство или споразумения за мрежови функции ï, разширяването на прилагането на ð в подкрепа на постигането на целите на ï настоящия регламент и на мерките, посочени в член 3, спрямо в тези държави.

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

Член 318

Ö Подпомагане от външни организации Õ Правила за прилагане

1. За целите на изготвянето на правилата за прилагане, Комисията може да ð поиска съдействие от ï предостави правомощия на Евроконтрол или, по целесъобразност, на друг ð външен ï орган ð за изпълнение на задачите съгласно настоящия регламент ï , като посочи задачите за изпълнение и графика за това, и като отчита съответните срокове, предвидени в настоящия регламент. Комисията действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 5, параграф 2.

2. Когато възнамерява да предостави правомощия в съответствие с параграф 1, Комисията се стреми да използва по най-добрия начин съществуващите споразумения за участие и консултации с всички заинтересовани страни, когато тези споразумения съответстват на практиката на Комисията за прозрачност и консултативни процедури и не противоречат на нейните институционални задължения.

ê 1070/2009 член 2.1

Член 4

Изисквания за безопасност

Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент, приема правила за прилагане, обхващащи съответните разпоредби от изискванията на Евроконтрол за регулиране на безопасността (ESARR) и последващите изменения на тези изисквания, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, със съответните приспособявания, когато това е необходимо.

ê 550/2004 (адаптиран)

ГЛАВА IV

ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ê 1070/2009 член 4.2

Член 9

Преразглеждане на приложенията

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от приложенията с цел вземане предвид развитието на техническите и оперативните концепции, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 4 от Рамковия регламент.

ê 1070/2009 член 2.11

Член 3218

Поверителност

1. Националните органи за надзор, действайки в съответствие с националното си законодателство, и Комисията нямат право да разкриват информация от поверителен характер, по-специално информация относно доставчиците на аеронавигационно обслужване, техните делови отношения или техните разходни компоненти.

2. Параграф 1 не засяга правото за разкриване на информация от националните органи за надзор или от Комисията, когато това е от основно значение за изпълнение на техните задължения, като в тези случаи разкриването на информация е пропорционално и е във връзка с легитимните интереси на доставчиците на аеронавигационно обслужване, ползвателите на въздушното пространство, летищата или други заинтересовани страни за запазване на тяхната търговска тайна.

3. Информация и данни, които се предоставят съгласно схемата за таксуване, посочена в член 1214, се оповестяват публично.

ê 1070/2009 член 1.5 (адаптиран)

ð нов

Член 339

Санкции

Санкциите, които Държавите членки предвиждат Ö правила за санкции, налагани Õ за нарушаване на настоящия регламент и за нарушаване на мерките, посочени в член 3, по-специално от страна на ползвателите на въздушното пространство и доставчиците на аеронавигационно обслужване ð и вземат всички необходими мерки да гарантират прилагането им. ï ð Предвидените санкции са ефективни ï, пропорционални и възпиращи.

ê 549/2004 (адаптиран)

Член 3412

Надзор, наблюдение Ö Преглед Õ и методи за оценка на ефекта Ö въздействието Õ

1. Надзорът, наблюдението и методите за оценка на ефекта се основават на представянето на годишни доклади от държавите-членки за изпълнението на предприетите действия в съответствие с настоящия регламент и мерките, посочени в член 3.

ê 1070/2009 член 1.6(a) (адаптиран)

ð нов

12. Комисията прави периодичен преглед на прилагането на настоящия регламент и мерките, посочени в член 3, и докладва за първи път на Европейския парламент и на Съвета до 4 юни 2011 г, както и след това в края на всеки референтен период, предвиден в член 11, параграф 53, буква г). Когато е оправдано за тази цел, Комисията може да изиска от държавите членки информация, допълваща информацията, която се съдържа в предадените от тях доклади в съответствие с параграф 1 от настоящия член ð от значение за прилагането на настоящия регламент ï .

ê 549/2004

3. За целите на съставянето на доклади, посочени в параграф 2, Комисията иска мнението на Комитета.

ê 1070/2009 член 1.6(b)

24. Докладите съдържат оценка на резултатите, постигнати чрез предприетите действия в съответствие с настоящия регламент, включително съответната информация за разработките в сектора и по-специално относно икономическите, социалните аспекти и тези, свързани с околната среда, наемането на работна сила и технологическите аспекти, както и относно качеството на обслужване в светлината на първоначалната цел и от гледна точка на бъдещите нужди.

ê 1070/2009 член 2.12 (адаптиран)

Член 18a

Преразглеждане

Комисията представя проучване пред Европейския парламент и Съвета не по-късно от 4 декември 2012 г., в което се оценяват последиците за правната система, безопасността, промишлеността, икономиката и обществото от прилагането на пазарни принципи при предоставянето на обслужване в областта на комуникациите, навигацията, обзора и аеронавигационната информация, в сравнение със съществуващи или алтернативни организационни принципи и при отчитане на развитието в областта на функционалните блокове въздушно пространство и на наличните технологии.

ê 551/2004 (адаптиран)

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Преглед

В контекста на периодичния преглед, описан в член 12, параграф 2 от Рамковия регламент Комисията извършва проучване на условията за бъдещо прилагане на концепциите, посочени в членове 3, 5 и 6, спрямо долното въздушно пространство.

На базата на заключенията от това проучване и в светлината на постигнатия напредък, Комисията представя в срок до 31 декември 2006 г. доклад до Европейския парламент и до Съвета, придружен при необходимост от предложение за разширяване прилагането на тези концепции в долното въздушно пространство или за определяне на други действия. В случай, че се предвижда такова разширяване приложението на посочените концепции, е препоръчително съответните решения да бъдат взети преди 31 декември 2009 г.

ê 549/2004 (адаптиран)

Член 3513

Защита

Настоящият регламент не възпрепятства прилагането на мерки от дадена държава членка до степента, до която те са необходими за защита на основните интереси от на политиката за сигурност и защита. Такива мерки са по-специално мерките, които са императивни:

a)           за обзор Ö наблюдение Õ на въздушното пространство, което е под отговорността на страната членка в съответствие със споразуменията на ИКАО за регионално въздухоплаване, включително възможността за откриване, идентифициране и оценяване на всички въздухоплавателни средства, които използват това въздушно пространство по отношение защита безопасността на полетите и предприемане на действия за осигуряване на сигурност и защита,

б)           в случай на сериозни международни безредици, които засягат поддържането на реда и законността,

в)           в случай на война или сериозно международно напрежение, създаващо опасност от война,

г)            за изпълнение на международните задължения на държава членка във връзка с поддържането на мира и международната сигурност,

д)           за провеждането на военни операции и учения, включително необходимите възможности за ученията.

ê 1070/2009 член 1.7 (адаптиран)

ð нов

Член 3613a

Европейска аАгенция ð на Европейския съюз ï за ð въздухоплаване ï авиационна безопасност ð (АЕСВ) ï

При прилагане на настоящия регламент и на Регламенти (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004, (ЕО) № 552/2004 и на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност[52] държавите членки и Комисията, съобразно съответните им функции, предвидени от настоящия регламент, координират действията си по целесъобразност с ð АЕСВ ï Европейската агенция за авиационна безопасност, за да гарантират, че всички елементи на безопасността са надлежно взети предвид.

ê 552/2004 (адаптиран)

Член 10

Преходни разпоредби

1. Считано от 20 октомври 2005 г. основните изисквания се прилагат за въвежданите в експлоатация системи и съставни части на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), ако друго не е предвидено в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост.

2. Съответствие с основните изисквания се изисква за всички системи и съставни части на европейската мрежа за управление на въздушното движение, които понастоящем са в експлоатация и остават в експлоатация до 20 април 2011 г., ако друго не е предвидено в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост.

ê 1070/2009 член 4.3 (адаптиран)

2a. За целите на параграф 2 от настоящия член държавите-членки могат да обявят системите и съставните части на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) за отговарящи на съществените изисквания и неподлежащи на разпоредбите на членове 5 и 6.

ê 552/2004 (адаптиран)

3. Когато системи от европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) са вече поръчани или за тях са сключени договори:

– преди датата на влизане в сила на настоящия регламент; или

– преди датата на влизане в сила на едно или повече правила за въвеждане на оперативна съвместимост;

така че съответствието с основните изисквания и/или правилата за въвеждане на оперативна съвместимост не може да бъде гарантирано в сроковете, посочени в параграф 1 по-горе, дадената държава-членка съобщава на Комисията подробна информация за основните изисквания и/или правилата за въвеждане на оперативна съвместимост, за които е установена несигурност при постигане на съответствие.

Комисията се консултира със засегнатите страни, след което взима решение в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 3 от Рамковия регламент.

ê 552/2004 (адаптиран)

Член 3711

Отмяна

Директиви 93/65/ЕИО и 97/15/ЕОЕО и Регламенти (ЕО) № 2082/2000 Ö 549/2004, 550/2004, 551/2004 Õ и № 980/2002 Ö 552/2004 Õ се отменят на 20 октомври 2005 г.

Ö Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение ІІІ. Õ

ê 550/2004 (адаптиран)

Член 3819

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила на 20-двадесетия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 550/2004 (адаптиран)

2. Членове 7 и 8 ще влязат в сила една година след публикуването на общите изисквания в Официален вестник на Европейския съюз, както е посочено в член 6.

ê 550/2004

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ê 550/2004

è1 1070/2009 член 2.13(a)

è2 1070/2009 член 2.13(б)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

è1 ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ ç

è2 Квалифицираните организации трябва: ç

– да имат възможност документално да докажат обширен опит при оценяване на обществени и частни предприятия и фирми, работещи в областта на въздушния транспорт и по-специално доставчици на аеронавигационно обслужване, както и в други сходни области, включени в настоящия регламент,;

– да имат подробно упътване и правила за периодичните проверки на горепосочените предприятия и фирми, които да бъдат публикувани и постоянно актуализирани и усъвършенствани чрез програми за проучвания и разработки,;

ê 1070/2009 член 2.13(б)

– да не бъдат контролирани от доставчици на аеронавигационно обслужване, органи за управление на летища или други органи, пряко ангажирани в предоставянето на аеронавигационно обслужване или в обслужването на въздушния транспорт;

– да разполагат със значителен технически, управленски, поддържащ и проучвателен персонал, достатъчен за задачите, които трябва да бъдат изпълнени,.

ê 552/2004 (адаптиран)

- 6. Органът трябва да поемат задължение за отговорност за инспекциите Ö да сключат застраховка за отговорност Õ, освен ако неговата тяхната отговорност не е поета от държавата членка в съответствие с националното законодателство или ако самата държава членка не е пряко отговорна за инспекциите.

7. Персоналът на органа трябва да пази професионална тайна по отношение на цялата информация, получена при изпълнение на задачите по настоящия регламент.

ê 552/2004 (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ V

НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

1 Органът, ð Квалифицираната организация ï, нейният директор и персоналът, отговорни за извършване на проверките, не могат да участват пряко или като упълномощени представители при проектирането, производството, продажбите или поддръжката на съставни елементи части или системи, както и при тяхната експлоатация. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между производителя или конструктора и нотифицирания орган.

2. Органът и персоналът, отговорни за проверките, ð Квалифицираната организация ï трябва да ги извършва проверките с възможно най-голяма професионална почтеност и с възможно най-голяма техническа компетентност, като върху органа и персонала нея не трябва да се оказва натиск или да се предлагат стимули, особено финансови, което би могло да повлияе върху преценката Ö ѝ Õ или резултатите от нейната инспекция, като по-специално не трябва да се допуска влияние от страна на хора или група от хора, които са заинтересовани от резултатите от проверките.

3. Органът трябва да разполага с персонал и да притежава средствата, необходими за адекватното техническо и административно изпълнение на задачите, свързани с проверките; той следва да има също достъп до съоръженията, които са необходими за извънредните проверки.

ê 552/2004

ð нов

4. Персоналът ð на квалифицираната организация ï , отговорен за инспекциите, трябва:

– да има добро техническо и професионално обучение,

– да познава в задоволителна степен изискванията за инспекциите, които извършва, както и адекватен опит при изпълнение на такава дейност,

– възможност да може да съставя и попълва декларации, документи и доклади, за да докаже, че инспекциите са били проведени.

- 5. ð да бъде гарантирано ï безпристрастеността на персонала, отговорен за инспекциите, трябва да бъде гарантирана. Възнаграждението на този персонал не трябва да зависи от броя на извършените инспекции или от получените от инспекциите резултати.

ê 1070/2009 член 2.13(б)

ð нов

– да бъде управлявана и администрирана по начин, който да осигурява поверителност на информацията, изисквана от администрацията,;

– да бъде подготвена да предоставя съответната информация на националните органи за надзор,;

– да е дефинирала и документирала своята политика и цели, както и ангажираността си за предоставяне на качество и да осигури разбирането, осъществяването и поддържането на тази политика на всички нива в организацията,;

– да е разработила, да е въвела и да поддържа ефективна вътрешна система за качество, основана върху съответните части от международно признати стандарти за качество и в съответствие с EN 45004 (органи за инспекция) и с EN 29001, както се интерпретират от изискванията на схемата за сертифициране на системи за качество на IACS (Международна асоциация на класификационните общества),;

– собствената й система за качество да бъде предмет на сертифициране от независим орган за одит, признат от органите на държавата-членка, в която е разположен.;

ê 550/2004

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСОЧЕНИ В ПРИЛАГАНИ СПРЯМО СЕРТИФИКАТИТЕ

1. В сертификатите ще се посочват:

              а) националният орган за надзор, който е издал сертификата;

              б) заявителят (име и адрес);

              в) сертифицираните услуги;

              г) становище за съответствие на заявителя с общите условия, както е посочено в член 6 ð 8б ï от настоящия рРегламент ð (ЕО) № 216/2008 ï ;

              д) дата на издаване и срок на валидност на сертификата.

2. Допълнителни условия, приложени към спрямо сертификатите, могат да бъдат свързани с:

              а) недискриминационен достъп до услугите за ползвателите на въздушното пространство и изисквано равнище на тези услуги, включително равнище на безопасност и на оперативна съвместимост;

              б) оперативните спецификации за определени услуги;

              в) периода от време, до който услугите трябва да бъдат предоставени;

              г) различните видове оперативно оборудване, което трябва да се използва за определени услуги;

              д) ограничаване на операциите по обслужване, различни от операциите, които са свързани с осигуряването на аеронавигационно обслужване;

              е) договори, споразумения или други ангажименти между доставчика на аеронавигационно обслужване и трета страна, които засягат услугата (услугите);

              ж) предоставяне на информация, която разумно се изисква за проверка на съответствието на услугите с общите изисквания, включително планове, финансова и оперативна информация, както и големи промени в типа и/или обхвата на предоставяните аеронавигационни услуги;

              з) други правни условия, които не са специфични за аеронавигационното обслужване като условия, свързани с временното или окончателното прекратяване на действието на сертификата.

ê 552/2004

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА СИСТЕМИТЕ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За целите на настоящия регламент европейската мрежа за управление на въздушното движение се разделя на осем системи.

              1. Системи и процедури за управление на въздушното пространство.

              2. Системи и процедури за управление на потоците въздушно движение.

              3. Системи и процедури за обслужване на въздушното движение и по-специално системи за обработка на полетни данни, системи за обработка на данни от наблюдения и системи за взаимодействието човек-машина.

              4. Комуникационни системи и процедури за комуникации земя-земя, въздух-земя и въздух-въздух.

              5. Навигационни системи и процедури.

              6. Системи и процедури за наблюдение.

              7. Системи и процедури за аеронавигационно информационно обслужване.

              8. Системи и процедури за използване на метеорологична информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Част А: Общи изисквания

Дадени са мрежови изисквания, които са общо приложими за всяка една от системите, посочени в приложение І.

1. Непрекъснато опериране

Системите за управление на въздушното движение и техните съставни части бъдат проектирани, произведени и експлоатирани, като се използват подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да се осигури непрекъснатата работа на европейската мрежа за управление на въздушното движение по всяко време и за всички фази на полета. Непрекъснато опериране може по-точно да бъде изразена чрез обмена на информация, включващ съответната информация за оперативното състояние, общо разбиране на информацията, сравними начини за обработка на информацията и съответните процедури, разрешаващи общо оперативно функциониране, договорено за цялата европейска мрежа за управление на въздушното движение или за части от нея.

2. Подкрепа за нови оперативни концепции

ê 1070/2009 член 4.4(a)

Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи и техните съставни части оказват координирана подкрепа на новите договорени и утвърдени концепции за опериране, с които се повишават качеството, устойчивостта и ефективността на аеронавигационното обслужване и по-специално безопасността и капацитета.

ê 552/2004

Потенциалът на новите концепции като вземане на решения чрез сътрудничество, повишаване на автоматизацията и алтернативни методи за делегиране на поделена отговорност се изследва, като се отчитат технологичните разработки и тяхното безопасно въвеждане след утвърждаването.

3. Безопасност

Системите и операциите на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN) постигат договорено високо равнище на безопасност. За постигане на тази цел се установяват договорени методологии за управление на безопасността и за докладване.

По отношение на съответните наземни системи или части от тях тези високи равнища на безопасност се засилват чрез мрежи за безопасност, които са обект на съгласувани общи характеристики за ефективност.

Определя се хармонизиран набор от изисквания по безопасността за проектиране, въвеждане, производство и експлоатация на системи и техните съставни части както при нормални, така и при влошени режими на работа с цел постигане на договорени високи равнища на безопасност за всички фази на полета и за цялата европейска мрежа за управление на въздушното движение (EATMN).

Системите се проектират, конструират и експлоатират, като се използват подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че задачите на контролиращия персонал да са съвместими с човешките възможности както при нормални, така и при влошени режими на работа и да съответстват на изискваните равнища на безопасност.

Системите се проектират, конструират, поддържат, и експлоатират, като се използват подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да бъдат свободни от вредно вмешателство в тяхната нормална оперативна среда.

4. Гражданско-военна координация

Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи и техните съставни части поддържат нарастващото въвеждане на гражданско/военна координация до степен, необходима за ефективното управление на въздушното пространство и на потоците въздушно движение, както и за безопасното и ефикасно използване на въздушното пространство от всички ползватели, чрез прилагането на концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.

За постигането на тези цели европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), нейните системи и техните съставни части подкрепят навременния обмен на коректна и съгласувана информация, включваща всички фази на полета, между гражданските и военните партньори.

Необходимо е да се отчитат изискванията на националната сигурност.

5. Екологични ограничения

Системите и операциите на европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), отчитат необходимостта от намаляване във възможно най-голяма степен на екологичното влияние в съответствие със законодателството на Общността.

6. Принципи за логическо изграждане на системите

Системите се проектират и непрекъснато интегрират с цел постигане на съгласувано и нарастващо хармонизирано, развиващо се и утвърдено логическо изграждане в европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN).

7. Принципи, за конструиране на системите

Системите се проектират, изграждат и поддържат на базата на публикуваните инженерингови принципи и по-специално тези, които са свързани с модулността и дават възможност за взаимозаменяемост на съставни части, висока степен на наличност и толерантност към повреди на критичните съставни части.

Част Б: Специални изисквания

Това са изисквания, които са специфични за всяка една от системите и които допълват или доуточняват общите изисквания.

1. Системи и процедури за управление на въздушното пространство

1.1. Непрекъснато опериране

Информацията, свързана с предтактическите и тактическите аспекти на наличието на въздушно пространство, се представя на всички заинтересовани страни по коректен и навременен начин, за да се осигури ефективно разпределение и използване на въздушното пространство от всички ползватели. При това е необходимо да се отчетат изискванията на националната сигурност.

2. Системи и процедури за управление на потоците въздушно движение

2.1. Непрекъснато опериране

Системите и процедурите за управление на потоците въздушно движение поддържат обмена на коректна, съгласувана и подходяща стратегическа, предтактическа и тактическа полетна информация, която обхваща всички фази на полета и предлага диалогови възможности, с оглед постигане на оптимизирано използване на въздушното пространство.

3. Системи и процедури за обслужване на въздушното движение

3.1. Системи за обработка на полетни данни

3.1.1. Непрекъснато опериране

Системите за обработка на полетни данни са съвместими по отношение на навременния обмен на коректна и съгласувана информация и общото оперативно разбиране на тази информация, с цел да се осигури съгласуван и съвместим процес на планиране, както и ефективна откъм ресурси тактическа координация в цялата европейска система за управление на въздушното движение по време на всички фази от полета.

За да се поддържа безопасна, непрекъсната и експедитивна обработка на данните в цялата европейска система за управление на въздушното движение, системите за обработка на полетни данни са еквивалентни и подходящи за дадена работна среда (повърхност, терминал, трасе), с познати характеристики на движението и експлоатирани при договорена и утвърдена оперативна концепция, по-специално по отношение на точност и толериране на грешки на обработваните резултати.

3.1.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

ê 1070/2009 член 4.4(b)

Системите за обработка на полетни данни се съобразяват с увеличаващото се въвеждане на съвременни, договорени и утвърдени концепции за опериране за всички фази от полета, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.

ê 552/2004

Характеристиките на автоматизираните средства трябва да бъдат такива, че да позволяват съгласувана и ефикасна предтактическа и тактическа обработка на полетна информация в части от европейската мрежа за управление на въздушното движение.

Бордовите и наземните системи и техните съставни части, поддържащи нови, договорени и утвърдени концепции на работа, се проектират, конструират, поддържат и експлоатират, като се използват подходящи утвърдени процедури, по такъв начин, че да бъдат съвместими по отношение на навременния обмен на коректна и съгласувана информация и общо разбиране на текущата и прогнозната оперативна ситуация.

3.2. Системи за обработка на данни от наблюдение

3.2.1. Непрекъснато опериране

Системите за обработка на данни от наблюдение се проектират, конструират, поддържат и експлоатират при използването на подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да се осигури искания начин на предоставяне на обслужване и неговото качество в дадена работна среда (повърхност, терминал, трасе), с познати характеристики на движението и по-специално по отношение на точност и надеждност на обработваните резултати, коректност, пълнота, наличност и непрекъснатост на информацията на работната позиция.

Системите за обработка на данни от наблюдение се съобразяват с навременния обмен на съответстваща, точна, последователна и съгласувана информация помежду им, за да се осигурят оптимизирани операции в различните части на европейската мрежа за управление на въздушното движение.

ê 1070/2009 член 4.4(b)

3.2.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

Системите за обработка на радиолокационни данни обхващат увеличаващата се наличност на нови източници на радиолокационна информация, така че да се подобри общото качество на обслужването, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.

ê 552/2004

3.3. Системи за взаимодействие човек-машина

3.3.1. Непрекъснато опериране

Системите за взаимодействие човек-машина в наземните системи за управление на въздушното движение се проектират, конструират, поддържат и експлоатират при използването на подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че на всички ръководители на полети да се предложи прогресиращо хармонизирана работна среда, включваща функционалност и ергономичност, като се осигури искания начин на предоставяне на обслужване в дадена работна среда (повърхност, терминал, трасе) с познати характеристики на движението.

3.3.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

Системите за взаимодействие човек-машина са съобразени с увеличаващата се наличност на нови договорени и утвърдени работни концепции и увеличаващата се автоматизация по начин, който да осигури, че възложените на ръководителите на полети задачи остават сравними с човешките възможности по време на нормален или влошен режим на работа.

4. Комуникационни системи и процедури за комуникации земя-земя, въздух-земя и въздух-въздух

4.1. Непрекъснато опериране

Комуникационните системи се проектират, конструират, поддържат и експлоатират при използването на подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да се постигне необходимото изпълнение на дейностите в рамките на дадено въздушно пространство или за специално приложение и по-специално по отношение на времето за обработка на комуникациите, пълнота, наличност и непрекъснатост на функциите.

Комуникационните мрежи в европейската мрежа за управление на въздушното движение са такива, че да се изпълняват изискванията за качество на обслужването, покритие и изобилност.

ê 1070/2009 член 4.4(b)

4.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

Комуникационните системи подкрепят въвеждането на съвременни, договорени и утвърдени оперативни концепции за всички фази на полета, и по-специално според предвиденото в Генералния план за УВД.

ê 552/2004

5. Навигационни системи и процедури

5.1. Непрекъснато опериране

Навигационните системи се проектират, конструират, поддържат и експлоатират при използването на подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да се постигне исканото хоризонтално и вертикално навигационно обслужване и по-специално по отношение на точност и функционалност за дадена работна среда (повърхност, терминал, трасе) с познати характеристики на движението; навигационните системи се експлоатират в рамките на договорена и утвърдена оперативна концепция.

6. Системи и процедури за наблюдение

6.1. Непрекъснато опериране

Системите за наблюдение се проектират, конструират, поддържат и експлоатират при използването на подходящи и утвърдени процедури по такъв начин, че да се постигне исканото обслужване за дадена работна среда (повърхност, терминал, трасе) с познати характеристики на движението; системите за наблюдение се експлоатират в рамките на договорена и утвърдена оперативна концепция и по-специално по отношение на точност, покритие, приложно поле и качество на обслужването.

Мрежата за наблюдение в рамките на европейската система за управление на въздушното движение е такава, че да бъдат изпълнени изискванията за точност, непрекъснатост, покритие и изобилност. Мрежата за наблюдение дава възможност за обмен на данни от наблюдение с цел усъвършенстване на операциите в цялата европейска система за управление на въздушното движение.

7. Системи и процедури за аеронавигационно информационно обслужване

7.1. Непрекъснато опериране

Точната, навременна и съгласувана аеронавигационна информация се предоставя в електронен вид на базата на общо съгласуван и стандартизиран набор от данни.

Точната и съгласувана аеронавигационна информация и по-специално информацията относно бордовите и наземните съставни части от системите се предоставя навременно.

7.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

Все по-точната, цялостна и актуализирана аеронавигационна информация се предоставя и използва навременно, за да се подкрепи непрекъснатото повишаване на ефективността на използването на въздушното пространство и на летищата.

8. Системи и процедури за използване на метеорологична информация

8.1. Непрекъснато опериране

Системите и процедурите за използване на метеорологична информация подобряват съгласуваността и непрекъснатостта на предоставяне на такава информация, както и качеството й, като се използва съгласуван набор от данни.

8.2. Подкрепа за нови оперативни концепции

Системите и процедурите за използване на метеорологична информация подобряват бързината на предоставяне на такава информация, както и скоростта на използването й, за да се подкрепи непрекъснатото повишаване на ефективността на използването на въздушното пространство и на летищата.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

Декларация EC

– за удостоверяване на

– за годност за използване.

1. Съставни части

Съставните части се идентифицират в мерките за изпълнение въвеждане на оперативна съвместимост в съответствие с разпоредбите на член 3 от настоящия регламент.

2. Обхват

Декларацията на ЕО включва:

– оценка на действителното съответствие на отделна съставна част спрямо спецификациите на Общността, които трябва да бъдат изпълнени, или

– оценка/преценка на годността за използване на съставна част в контекста на нейната работна среда за управление на въздушното движение.

Процедурите за оценка, въвеждани от нотифицираните органи в етапите на проектиране и производство, се съставят на основата на модулите, определени в Решение 93/465/ЕИО и в съответствие с набор от условия, посочени в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост.

3. Съдържание на декларацията на ЕО

Декларацията на ЕО за съответствие или за годност за използване и придружаващата документация трябва да имат дата и да бъдат подписани.

Декларацията трябва да е написана на същия език, на който са написани инструкциите, и трябва да съдържа следното:

– позовавания на регламента;

– името и адреса на производителя или неговия упълномощен представител в Общността (посочва се търговското наименование и пълния адрес, а в случай на упълномощен представител – и търговското наименование на производителя);

– описание на съставната част;

– описание на процедурата, която е изпълнена, за да се декларира съответствие или годност за използване (член 5 от настоящия регламент);

– всички съответни разпоредби, изпълнени от съставната част и по-специално условията за използване на тази съставна част;

– ако е приложимо, наименованието и адреса на нотифицирания орган или органи, участвали в процедурата във връзка с декларирането на съответствие или годност за използване, както и датата на сертификата за оценка заедно със срока и условията на валидност на този сертификат;

– позоваваниякъм използваните спецификации на Общността, ако е необходимо;

– идентификация на подписващото лице, упълномощено да поема ангажименти от името на производителя или от името на негов упълномощен представител в Общността.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СИСТЕМИ

Декларация на ЕО за проверка на системи

Процедура за проверка на системи

1. Съдържание на декларацията на ЕО за проверка на системи

Декларацията на ЕО за проверка на системи и придружаващата документация трябва да имат дата и да бъдат подписани. Декларацията трябва да е написана на същия език, на който е написано техническото досие, и трябва да съдържа следното:

– позовавания на регламента;

– името и адреса на доставчика на аеронавигационно обслужване (търговско наименование и пълен адрес);

– кратко описание на системата;

– описание на процедурата, която е изпълнена, за да се декларира съответствие на системата (член 6 от настоящия регламент);

– наименованието и адреса на упълномощения орган, изпълнил задачите, свързани с процедурата за проверка, ако е приложимо;

– позоваванията на документите, които се съдържат в техническото досие,

– позовавания на спецификациите на Общността, където е необходимо;

– всички съответни временни или постоянни разпоредби, на които трябва да отговарят системите и по-специално, при необходимост, всички оперативни ограничения или условия;

– ако декларацията на ЕО е временна — срока на валидност;

– идентификация на подписващото лице.

2. Процедура за проверка на системи

Проверката на системи е процедура, при която доставчикът на аеронавигационно обслужване проверява и удостоверява, че системата съответства на настоящия регламент и може да бъде въведена в експлоатация на базата на настоящия регламент.

Системата се проверява за всеки от следните аспекти:

– цялостно проектиране,

– разработка и интеграция на системата, включващи по-специално монтажа на съставните части и общите настройки;

– оперативната интегрираност на системата;

– специфични разпоредби за поддръжка на системата, ако е приложимо.

Когато по съответното правило за въвеждане на оперативна съвместимост се изисква участието на нотифициран орган, той изпълнява задачите, възложени му в съответствие с това правило, след което издава сертификат за съответствие във връзка с изпълнените задачи. Този сертификат е предназначен за доставчика на аеронавигационно обслужване. След това доставчикът на аеронавигационно обслужване попълва декларация на ЕО за проверка, предназначена за националния орган за надзор.

3. Техническо досие

Техническото досие, придружаващо декларацията на ЕО за проверка, трябва да съдържа всички необходими документи, свързани с характеристиките на системата, включително условията и ограниченията за използване, както и документите, удостоверяващи съответствие на съставните части, където е необходимо.

Техническото досие трябва да съдържа като минимум следните документи:

– съответните части от техническите спецификации, използвани при доставката, които осигуряват съответствие с приложимите правила за въвеждане на оперативна съвместимост и, при необходимост, спецификациите на Общността;

– списък със съставните части, както е посочено в член 3 от настоящия регламент;

– копия от декларацията на ЕО за съответствие или годност за използване, необходима за горепосочените съставни части в съответствие с член 5 от настоящия регламент, заедно с копие от резултатите от тестовете и проверките, извършени от упълномощените органи, където е необходимо;

– когато нотифициран орган е участвал при проверката на системата (системите) – валиден сертификат, заверен от този нотифициран орган, който удостоверява, че системата съответства на настоящия регламент и включва всички забележки, записани по време на изпълнение на дейностите;

– когато нотифициран орган не е участвал при проверката на системата (системите) резултатите от тестовете и инсталационните конфигурации, извършени за осигуряване на съответствие с основните изисквания, както и с други специфични изисквания, съдържащи се в съответните правила за въвеждане на оперативна съвместимост.

4. Подаване

Техническото досие трябва да бъде приложено към декларацията на ЕО за проверка, която доставчикът на аеронавигационно обслужване предава на националния орган за надзор.

Копие от техническото досие трябва да се съхранява от доставчика на аеронавигационно обслужване през целия период на експлоатация на системата. При поискване то трябва да бъде изпратено на останалите държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 549/2004 || Регламент (ЕО) № 550/2004 || Регламент (ЕО) № 551/2004 || Регламент (ЕО) № 552/2004 || Настоящият регламент

Член 1, параграфи 1—3 || || || || Член 1, параграфи 1—3

|| || Член 1, параграф 3 || || Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 4 || || || || Член 1, параграф 5

|| Член 1 || || || --------------

|| || Член 1, параграфи 1, 2 и 4 || || --------------

|| || || Член 1 || --------------

Член 2, точки 1—35 || || || || Член 2, точки 1—35

|| || || || Член 2, точки 36—38

Член 2, точки 17, 18, 23, 24, 32, 35, 36 || || || || ---------------

Член 3 || || || || ---------------

Член 4, параграфи 1 и 2 || || || || Член 3, параграфи 1 и 2

|| || || || Член 3, параграфи 3 и 4

Член 4, параграф 3 || || || || Член 3, параграф 5

|| || || || Член 3, параграф 6

Член 3, параграфи 4 и 5 || || || || Член 3, параграфи 7 и 8

|| || || || Член 3, параграф 9

|| Член 2, параграф 1 || || || Член 4, параграф 1a

|| || || || Член 4, параграфи 1б—1ж

|| Член 2, параграф 2 || || || Член 4, параграф 2

|| || || || Член 5, параграфи 1 и 2

|| Член 2, параграфи 3—6 || || || Член 5, параграфи 3—6

|| Член 3, параграфи 1 и 2 || || || Член 6, параграфи 1 и 2

|| || || Член 8, параграфи 1 и 3 || Член 6, параграфи 3 и 4

|| || || || Член 6, параграф 5

|| || || Член 8, параграфи 2 и 4 || -------------

|| Член 6 || || || ----------- -

Член 10, параграф 1 || || || || Член 7, параграф 1

|| || || || Член 7, параграф 2

|| Член 7, параграф 1 || || || Член 8, параграф 1

|| || || || Член 8, параграф 2

|| Член 7, параграфи 4 и 6 || || || Член 8, параграфи 3 и 4

|| Член 7, параграфи 2, 3, 5 и 7—9 || || || -------------

|| Член 8 || || || Член 9

|| || || || Член 10

|| Член 9 || || || -------------

Член 11 || || || || Член 11

|| Член 14 || || || Член 12

|| Член 15 || || || Член 13

|| Член 16 || || || Член 14

|| Член 15a || || || Член 15

|| Член 9a, параграф 1 || || || Член 16, параграфи 1 и 3

|| || || || Член 16, параграф 2

|| Член 9a, параграф 2, точка i) || || || ------------

|| Член 9a, параграф 2 || || || Член 16, параграф 4

|| || || || Член 16, параграф 5

|| Член 9a, параграфи 3—9 || || || Член 16, параграфи 6—12

|| Член 9б || || || --------------

|| || Член 6, параграфи 1 и 2б || || Член 17, параграфи 1 и 2б

|| || || || Член 17, параграфи 2в—2д

|| || Член 6, параграфи 3—4г || || Член 17, параграфи 3—4г

|| || || || Член 17, параграф 4д

|| || Член 6, параграфи 4д—4е || || Член 17, параграфи 4е и 4ж

|| || Член 6, параграфи 5 и 7 || || Член 17, параграфи 5 и 6

|| || Член 6, параграфи 8 и 9 || || -------------

|| Член 10 || || || Член 18

|| || || || Член 19

|| Член 11 || || || Член 20

|| Член 12 || || || Член 21

|| Член 13 || || || Член 22

|| || Член 3 || || ---------------

|| || Член 3a || || Член 23

|| || Член 4 || || ---------- ----

|| || Член 7 || || ---------- ----

|| || Член 8 || || ---------- ----

|| || || || Член 24, параграфи 1 и 2

|| || || Член 3, параграф 3 || ---------- ----

|| || || Член 2—член 3, параграф 2 || -------------

|| || || Член 3, параграф 4—член 7 || -------------

|| Член 17, параграф 1 || || || Член 25

|| || || || Член 26

Член 5, параграфи 1—3 || || || || Член 27, параграфи 1—3

Член 5, параграфи 4 и 5 || || || || -------------

Член 10, параграфи 2 и 3 || || || || Член 28, параграфи 1 и 2

Член 6 || || || || Член 29

Член 7 || || || || Член 30

Член 8 || || || || Член 31

|| Член 4 || || || -------------

|| || || Член 9 || -------------

|| Член 18 || || || Член 32

Член 9 || || || || Член 33

Член 12, параграфи 2—4 || || || || Член 34, параграфи 1—3

Член 12, параграф 1 || || || || -------------

|| Член 18a || || || ---- --------

|| || Член 10 || || ----- -------

Член 13 || || || || Член 35

Член 13a || || || || Член 36

|| || || Член 10 || -------------

|| || || Член 11 || Член 37

|| Член 19, параграф 1 || || || Член 38

|| Член 19, параграф 2 || || || -------------

|| Приложение I || || Приложение V || Приложение I

|| || || Приложение I || -----------

|| Приложение ІІ || || || Приложение ІІ

|| || || Приложение ІІ || ----------

|| || || || Приложение ІІІ

|| || || Приложение ІІІ || ----------

|| || || Приложение IV || -----------

é

[1]               Рамковият регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на единното европейско небе; Регламентът за осигуряване на обслужване (ЕО) № 550/2004 за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе; Регламентът за въздушното пространство (ЕО) № 551/2004 за организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе; Регламентът за оперативната съвместимост (ЕО) № 552/2004 за оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение.

[2]               Обзор на законодателните актове от ЕЕН І се съдържа в приложение ІІІ към ЕЕН ІІ и документа за оценката на въздействието.

[3]                      Регламент (ЕО) № 216/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1108/2009.

[4]               Макар че Пътната карта на Комисията за прилагането на Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от юли 2012 г. изисква стандартизирането на имената на всички агенции на ЕС, за да е съгласувано с един и същи формат за яснота, настоящият обяснителен меморандум използва актуалното към момента име на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) в целия си текст. Текстът на самото законодателно предложение е адаптиран спрямо новото Съвместно изявление и Пътната карта и използва стандартизираното наименование „Агенция на Европейския съюз за въздухоплаване (АЕСВ)“.

[5]               Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета; SESAR (изследователска програма за управление на въздушното движение в Единното европейско небе) е техническият стълб на ЕЕН — програма за подобряване на УВД, включваща цялото въздухоплаване.

[6]               Член 65а от Регламент (ЕО) № 216/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1108/2009.

[7]               СОМ(2012) 573 окончателен.

[8]               Регламент (ЕО) № 216/2008.

[9]               Както беше споменато по-горе, измененията на основния регламент за ЕААБ ще бъдат от техническо естество и затова няма да бъдат анализирани в контекста на ОВ.

[10]             http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm#MOVE .

[11]             ОВ С 103 Е, 30.4.2002 г., стр. 1.

[12]             ОВ C 241, 7.10.2002 г., стр. 24.

[13]             ОВ C 278, 14.11.2002 г., стр. 13.

[14]             ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

[15]             ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

[16]             ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

[17]             ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

[18]             Виж стр.1 от настоящия брой на Официален вестник.

[19]             Виж стр.1 от настоящия брой на Официален вестник.

[20]             Виж стр.1 от настоящия брой на Официален вестник.

[21]             Виж стр. 9 от настоящия брой на Официален вестник.

[22]             Виж стр. 20 от настоящия брой на Официален вестник.

[23]             Виж стр. 10 от настоящия брой на Официален вестник.

[24]             Виж стр. 20 от настоящия брой на Официален вестник.

[25]             ОВ C 136, 04.06.1985, стр. 1.

[26]             ОВ L 225, 12.08.1998, стр. 27.

[27]             ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 27.

[28]             ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр.41.

[29]             ОВ L 220, 30.08.1993, стр. 23.

[30]             ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр.23.

[31]             ОВ C 38, 06.2.2001 г., стр. 3.

[32]             ОВ L 187, 29.7.1993 г., стр.52. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

[33]             ОВ L 95, 10.4.1997 г., стр.16. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 2082/2000 (ОВ L 254, 9.10.2000 г., стр. 1).

[34]             ОВ L 254, 9.10.2000 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 980/2002 (ОВ L 150, 08.06.2002, стр. 38).

[35]             OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

[36]             OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[37]             OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

[38]             ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

[39]             ОВ C 179, 1.8.2006 г., стр. 2.

[40]             Виж стр. 10 от настоящия брой на Официален вестник.

[41]             ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр.41.

[42]             ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр.1.

[43]             Виж стр. 33 от настоящия брой на Официален вестник.

[44]             Конвенция, изменена с Протокола от 12 февруари 1981 г. и преразгледан с Протокола от 27 юни 1997 г.

[45]             Ö Евроконтрол е учреден от Международната конвенция от 13 декември 1960 г. за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването, изменена с протокола от 12 февруари 1981 г. и преразгледана с протокола от 27 юни 1997 г. Õ

[46]             Виж стр. 20 от настоящия брой на Официален вестник.

[47]             Виж стр. 10 от настоящия брой на Официален вестник.

[48]             Виж стр. 26 от настоящия брой на Официален вестник.

[49]             ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр.1.

[50]             ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр.37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

[51]             ОВ L 79, 19.03.2008, стр.1.

[52]             ОВ L 79, 19.03.2008, стр.1.

Top