EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0095

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз

/* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */

52013PC0095

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз /* COM/2013/095 final - 2013/0057 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Основания и цели на предложението

В съобщението си от 13 февруари 2008 г. „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“[1] Комисията предложи създаването на система за влизане/излизане (EES). В основата си такава система представлява електронен регистър на датата и мястото на влизане и излизане на всеки гражданин на трета страна, на когото е бил разрешен краткосрочен престой.

Това предложение бе подкрепено със Стокхолмската програма[2], приета от Европейския съвет през декември 2009 г.

След като на своето заседание на 23 и 24 юни 2011 г. Европейският съвет призова за бърз напредък на работата по пакета за интелигентните граници, а именно да се представят законодателни предложения за създаването на Система за влизане/излизане (EES) и Програма за регистрирани пътници (RTP)[3], на 25 октомври 2011 г. Комисията публикува съобщение[4] относно вариантите за осъществяване на Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници.

Настоящото предложение се представя заедно с предложение за създаване на Програма за регистрирани пътници и предложение за изменение на Кодекса на Общността, с който се уреждат проверките на външните гранични контролно-пропускателни пунктове и наблюдението на външните граници (Кодекс на шенгенските граници)[5] с цел уреждане на функционирането на двете нови системи. За всяка от системите е представена оценка на въздействието.

· Общ контекст

Съгласно Кодекса на шенгенските граници гражданите на ЕС и други лица, които се ползват с правото на свободно движение съгласно законодателството на Съюза (например членове на семейството на граждани на ЕС), подлежат на минимална проверка при преминаване на външните граници, както при влизане, така и при излизане, която се състои в проверка на документа за пътуване, за да се установи самоличността на лицето. Всички други граждани на трети страни обаче при влизане подлежат на обстойна проверка, която включва проверка на целта на престоя, наличието на достатъчно средства за издръжка и справка в Шенгенската информационна система (ШИС) и в националните бази данни.

В Кодекса на шенгенските граници няма разпоредби за регистриране на движенията през граница на пътниците. Понастоящем полагането на печат в документа за пътуване е единственият начин за означаване на датата на влизане и излизане, с който разполагат граничната охрана и имиграционните органи, за да изчислят срока на престой на гражданин на трета страна в Шенгенското пространство, като този срок не може да надхвърля 90 дни в рамките на период от 180 дни. Другите мерки и средства, които се използват на граничните контролно-пропускателни пунктове, като например базите данни (ШИС и Визовата информационна система ― ВИС), които е задължително да бъдат проверявани при влизане на лицето, но не и при излизане, не са предназначени да регистрират преминаванията на границата и не предвиждат тази функция. Основната цел на ВИС е да позволи извършването на проверка на заявленията за издаване на виза в миналото и проверка при влизане дали лицето, представящо визата на границата, е същото лице, на което тя е била издадена.

Понастоящем няма електронни средства за проверка дали, къде и кога гражданин на трета страна е влязъл или напуснал Шенгенското пространство. Трудностите при контрола на разрешения престой на гражданите на трети страни се дължат и на използването на печати и тяхното качество (например тяхната четливост, трудоемкия процес на изчисляване на престоя, подправянето и фалшифицирането им).

Поради тези причини не съществува последователно и приложимо в целия ЕС регистриране на влизането и излизането на пътниците във и от Шенгенското пространство и следователно държавите членки не разполагат с надеждни средства да определят дали даден гражданин на трета страна е превишил своето право на престой. Тринадесет държави членки[6] оперират свои собствени национални системи за влизане/излизане, като събират буквено-цифрови данни за пътниците. Във всички 13 държави членки достъп до системата се дава както за цели, свързани с управление на границите, така и за целите на правоприлагането. Ако дадено лице излезе по законен начин от същата държава членка, през която е влязло, тези системи биха установили пресрочване на разрешения срок на престой. В противен случай тези системи не могат да се използват за установяването на лица, които са пресрочили разрешения срок на престой, тъй като записите за влизане и излизане не могат да се сравнят, когато лицата излизат от Шенгенското пространство през държава, различна от държавата членка, през която са влезли и където е регистрирано това влизане.

Освен това не съществуват надеждни данни за броя на незаконните имигранти, които понастоящем се намират в ЕС. По предпазливи оценки обаче този брой варира между 1,9 и 3,8 млн. души. Общоприето становище е, че голямата част от незаконните имигранти са лица, които са пресрочили разрешения срок на престой, т.е. те са влезли законно за кратък престой, с валидна виза, ако това се изисква, и след изтичане на разрешения срок на престой са останали в ЕС. През 2010 г. в ЕС-27 бяха заловени 505 220 незаконни имигранти[7], което в сравнение с оценката по-горе показва, че органите задържат само малка част от лицата, пресрочили разрешения срок на престой.

В случай че гражданин на трета страна унищожи своите документи, след като влезе в Шенгенското пространство, особено важно е органите да имат достъп до надеждна информация за установяване на самоличността на такова лице.

Законодателната финансова обосновка, приложена към настоящото предложение, се основава на проучване на разходите за Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници, извършено от външен изпълнител.

Целите на настоящото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета са:

– създаването на Система за влизане/излизане и установяването на правно основание за разработването и осъществяването на техническата система;

– определянето на целта, функционалните характеристики и отговорностите във връзка с използването на Системата за влизане/излизане; и

– поверяването на Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието[8] (наричана по-нататък „Агенцията“) разработването и оперативното управление на централната система.

Настоящият регламент представлява основният инструмент от правната уредба на Системата за влизане/излизане. С цел да се допълни тази правна уредба, успоредно с настоящото предложение се представя предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на системата като част от процеса за управление на границите.

Целта на Системата за влизане/излизане е да подобри управлението на външните граници и да засили борбата с незаконната миграция, като осигури система, която ще:

· изчислява разрешения срок на престой за всеки пътник. Това включва при влизане — в случай на пътник, който често посещава Шенгенското пространство — бързо и точно изчисляване на броя дни, които остават до достигане на максималния срок от 90 дни престой в рамките на период от 180 дни; при излизане ― проверка дали пътникът е спазил разрешения срок на престой; а на територията ― при проверка на граждани на трети страни ― проверка на законността на техния престой;

· помага за установяването на самоличността на всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или престой на територията на държавите членки. Това се отнася по-специално до лицата, за които при проверка на територията е установено, че не притежават документи за пътуване или други средства за установяване на самоличността им;

· спомага за изготвянето на анализи относно влизането и излизането на граждани на трети страни. Това включва по-специално очертаването на точна картина на пътническите потоци през външните граници, както и на броя лица, пресрочили разрешения срок на престой, например по гражданството на пътниците.

Очакваното въздействие на системата е оценено и разгледано по-подробно в оценката на въздействието и може да се обобщи както следва:

· на граничната охрана ще бъде предоставяна бърза и точна информация по време на граничната проверка, като се замени сегашната бавна и ненадеждна система за ръчно подпечатване на паспортите. Това ще позволи извършването на по-ефективно наблюдение на разрешения престой, както и по-ефикасни гранични проверки;

· пътниците ще получават точна информация за максималната продължителност на разрешения престой;

· ще е налице точна информация за лицата, които пресрочват разрешения срок на престой, което ще бъде в помощ при проверките на територията и за задържане на незаконни мигранти;

· ще се оказва подкрепа за установяването на самоличността на незаконни мигранти. Чрез съхраняването на биометрични данни в Системата за влизане/излизане за всички лица, които не подлежат на изискването за притежаване на виза, и като се има предвид, че биометричните данни на притежателите на виза се съхраняват във ВИС, органите на държавите членки ще бъдат в състояние да установят самоличността на всеки заловен на територията незаконен мигрант без документи, който е преминал външната граница законно. Това от своя страна ще улесни процеса на връщане;

· анализът на данните от системата ще позволи изработването на подход, основан на доказателства, например по отношение на визовата политика, тъй като Системата за влизане/излизане ще предоставя точни данни, по които да се съди за евентуален риск от пресрочване на разрешения престой от гражданите на определена трета страна. Това би било важен елемент при вземането на решение за налагане или отмяна, според случая, на задължението за притежаване на виза за гражданите на въпросната държава;

· с премахването на ръчното подпечатване на паспортите при граничната проверка става възможно осигуряването на напълно автоматизиран граничен контрол за някои граждани на трети страни, съгласно условията в предложението за Програма за регистрирани пътници, представено успоредно с настоящото предложение.

· Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници).

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за местния граничен трафик по външните сухопътни граници на държавите членки и за изменение на разпоредбите от Шенгенската конвенция.

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС).

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс).

Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

2.           КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Консултация със заинтересованите страни

Това е описано в придружаващата оценка на въздействието.

· Оценка на въздействието

Първата оценка на въздействието[9] бе извършена през 2008 г. при подготовката на съобщението на Комисията по тази тема, а втората оценка на въздействието бе завършена през 2012 г.[10] В първата оценка бе направен анализ на вариантите на политиката и тяхното най-вероятно въздействие и бе стигнато до заключението, че трябва да се създаде Система за влизане/излизане.

След протичането на консултации и процес на предварителна проверка във втората оценка на въздействието бяха анализирани основни варианти за осъществяване.

Съгласно анализа на различните варианти и подварианти предпочитаното решение за създаването на Система за влизане/излизане е следното:

Системата за влизане/излизане ще бъде проектирана като централизирана система, съдържаща буквено-цифрови и биометрични данни. Срокът на запазване на данните в нея ще бъде шест месеца за обикновени случаи и пет години в случай на пресрочване на разрешения срок за престой.

За използването на биометрични данни би следвало да се прилага преходен период от три години, за да се позволи на държавите членки да адаптират своите процедури на граничните контролно-пропускателни пунктове.

След период от две години ще бъде направена оценка на Системата за влизане/излизане и в този контекст Комисията ще оцени по-специално възможността за достъп до системата за целите на правоприлагането, както и срока за запазване на данните, вземайки предвид и опита от даване на достъп до ВИС за такива цели. Ако е целесъобразно оценката ще бъде придружена от предложение на Комисията за изменение на регламента, за да се определят редът и условията за такъв достъп. Този ред и условия следва да бъдат строго определени, за да осигурят подходящ режим на защита на личните данни, като те могат да бъдат изработени по подобие на предвиденото в правното основание за ВИС.

Комитетът за оценка на въздействието разгледа оценката на въздействието и даде своето становище на 14 март 2012 г. и на 8 юни 2012 г. (по преработената версия). Препоръките за подобрения бяха включени в преработената версия на доклада. По-специално бяха направени следните промени: включена бе допълнителна информация относно консултациите със заинтересованите страни, цялостната логика беше преразгледана и рационализирана, определянето на проблема беше доразвито и подплатено с повече подробности, както по отношение на общия проблем на незаконната миграция, така и във връзка със специфични проблеми на осъществяването, базовият сценарий бе разширен, за да се опише по-добре евентуалното развитие без допълнителни действия от страна на ЕС, вариантите бяха преработени и опростени, оценката им бе извършена по-прецизно и по-логично, като беше указано кои варианти са свързани помежду си, разширено беше и обяснението на метода, използван за изчисляване на разходите, преработени бяха анализът и описанието на предпочитания вариант, като беше направена по-пряка връзка с данни, които ще бъдат налични в бъдеще.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

Следва да се определят целта, функционалните характеристики и отговорностите във връзка със Системата за влизане/излизане. Освен това е необходимо да се възложи на Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието да разработи и управлява оперативно системата. Подробно описание на предложението е представено в отделен работен документ на службите на Комисията.

· Правно основание

Правното основание за настоящия регламент са член 74 и член 77, параграф 2, букви б) и г) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 77, параграф 2, букви б) и г) са подходящото правно основание за подробно уреждане на мерките относно преминаването на външните граници на държавите членки и за разработване на стандартни условия и ред, които да бъдат спазвани от държавите членки при проверка на лицата по тези граници. Член 74 е подходящото правно основание за създаване и поддържане на Системата за влизане/излизане и за определяне на реда за обмен на информация между държавите членки, за да се осигури сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, както и между тези органи и Комисията, в областите, предвидени в дял V от Договора.

· Принцип на субсидиарност

Съгласно член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз Съюзът има правомощие да приема мерки, свързани с контрола на лицата и ефективното наблюдение при преминаването на външните граници на държавите членки. Действащите разпоредби на ЕС за режима на движение през външните граници на държавите членки следва да бъдат изменени, така че да се отчете фактът, че понастоящем няма надеждни средства за наблюдение на движението на граждани на трети страни, допуснати на територията за кратък престой, поради сложността и бавността на настоящата процедура за подпечатване на паспорта, която не дава достатъчна възможност на държавите членки да изчисляват разрешения срок на престой в момента на граничната проверка или при проверка на територията, както и фактът, че съществуващите национални системи не допринасят особено за тези цели в пространство без вътрешен граничен контрол.

Управлението на миграцията би станало по-ефективно благодарение на информацията за това кой е на територията на ЕС, кой се съобразява с разрешения максимален престой от 90 дни в рамките на период от 180 дни, информация за пътниците, пресрочващи разрешения срок на престой, разбита по гражданство и групи лица (лица, освободени от виза/лица, за които се изисква виза), информация, която ще бъде от помощ при проверки на случаен принцип на територията за откриване на незаконно пребиваващи лица.

Необходим е общ режим, чрез който да се създадат хармонизирани правила за регистриране на трансграничните движения и за наблюдение на разрешения престой в цялото Шенгенско пространство.

Следователно целта на предложението не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки.

· Принцип на пропорционалност

Член 5 от Договора за Европейския съюз гласи, че действията на ЕС не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договора. Чрез избраната форма това действие на ЕС трябва да може да постигне целта си и да бъде приложено по възможно най-ефективния начин. Предложената инициатива доразвива достиженията на правото от Шенген, за да се гарантира еднакво прилагане на общите правила на външните граници от всички държави членки, които участват в Шенген. С нея се създава инструмент, който предоставя на Европейския съюз информация за броя на гражданите на трети страни, които влизат и напускат територията на ЕС. Това е необходимо за формулирането на стабилна и основана на факти политика в областта на миграцията и визите. Освен това инициативата е пропорционална по отношение на правото на защита на личните данни, тъй като не изисква събирането и съхраняването на допълнителни данни за срок, който надхвърля абсолютно необходимото за функциониране на системата и постигане на нейните цели. Тя е пропорционална и по отношение на разходите, като се имат предвид ползите, които системата ще донесе на държавите членки при управлението на общите външни граници и за постигането на напредък към формулирането на обща политика на ЕС в областта на миграцията.

Следователно предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност.

· Избор на инструмент

Предлагани инструменти: регламент.

Други средства не са подходящи поради следната причина:

С настоящото предложение ще бъде създадена централизирана система, посредством която държавите членки ще си сътрудничат помежду си. Това изисква обща архитектура и правила за действие. Освен това с предложението ще бъдат създадени правила за граничните проверки по външните граници, които са еднакви за всички държави членки. Следователно единственият възможен правен инструмент е регламент.

•           Основни права

Предложеният регламент има отражение върху основните права, по-специално по отношение на защитата на личните данни (член 8 от Хартата на основните права на ЕС), правото на свобода и сигурност (член 6 от Хартата), правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7 от Хартата), правото на убежище (член 18 от Хартата) и защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране (член 19 от Хартата).

В предложението се съдържат гаранции по отношение на личните данни, и по-специално що се отнася до достъпа до тях, който следва да бъде строго ограничен само за целите на настоящия регламент и само за посочените компетентни органи. Гаранциите по отношение на личните данни включват също така правото на достъп, поправяне или заличаване на данните.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) включва предложение за отпускане на 4,6 млрд. евро за фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. В това предложение 1,1 млрд. евро са заделени като индикативна сума за разработването на система за влизане/излизане и програма за регистрирани пътници, като се приема, че разходите за разработване ще започнат да бъдат усвоявани от 2015 г.[11]

В рамките на наличните средства това финансово подпомагане ще обхване не само разходите за централните компоненти за целия период на МФР (на равнище ЕС ― както разходите за разработване, така и оперативните разходи), но така също и разходите за разработване на националните компоненти на тези две системи. Предоставянето на финансово подпомагане за националните разходи за разработване ще гарантира, че при наличието на трудни икономически обстоятелства на национално равнище проектите няма да бъдат застрашени или забавени. Това включва сума от 146 млн. евро за разходи на национално равнище, свързани с подслоняване на информационните системи, пространство за подслоняване на терминалното оборудване и пространство за офисите на обслужващия персонал. Също е така е включена сума от 341 млн. евро за разходи на национално равнище, свързани с поддръжката, като например за лицензи за хардуер и софтуер.

След като новите системи бъдат пуснати в действие, възможно е бъдещите оперативни разходи в държавите членки да бъдат финансирани от националните им програми. Предлага се държавите членки да могат да използват 50 % от средствата, отпуснати за националните програми, за да финансират оперативните разходи за информационните системи, използвани за управлението на миграционните потоци през външните граници на Съюза. Тези разходи може да включват разходите за управление на ВИС, ШИС и нови системи, създадени през периода, разходите за персонал, разходите за обслужване, наемане на обезопасени помещения и др. По този начин бъдещият инструмент ще осигури, при необходимост, приемственост във финансирането.

5.           ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

· Участие

Настоящото предложение доразвива достиженията на правото от Шенген, що се отнася до преминаването на външните граници. Следователно трябва да се вземат предвид описаните по-долу последици във връзка с различните протоколи и споразумения с асоциираните страни:

Дания: В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Дания не участва в приемането от Съвета на мерки по дял V от трета част на ДФЕС.

Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го прилага в националното си право.

Обединеното кралство и Ирландия: В съответствие с членове 4 и 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген и Решение 2002/192/EО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, Обединеното кралство и Ирландия не участват в Регламент (ЕО) № 562/2006 (Кодекс на шенгенските граници). Следователно Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

Исландия и Норвегия: Процедурите, посочени в Споразумението, сключено от Съвета, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, са приложими, тъй като настоящото предложение доразвива достиженията на правото от Шенген, както е посочено в приложение А на това споразумение[12].

Швейцария: Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[13].

Лихтенщайн: Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[14].

Кипър, България и Румъния: Настоящият регламент за създаване на Системата за влизане/излизане заменя съответното задължение за проверка на продължителността на престоя и за подпечатване на паспорта на граждани на трети страни. Присъединяващите се държави членки трябваше да приложат тези разпоредби след присъединяването си към Европейския съюз.

2013/0057 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 74 и член 77, параграф 2, букви б) и г) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия[15],

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[16],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[17],

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) В съобщението на Комисията „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“[18] от 13 февруари 2008 г. бе посочена необходимостта от създаването, като част от стратегията за интегрирано управление на границите, на Система за влизане/излизане, която да регистрира по електронен път времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни, допуснати в Шенгенското пространство за кратък престой, и да изчислява разрешения им срок на престой.

(2) Европейският съвет от 19 и 20 юни 2008 г. подчерта важността на по-нататъшната работа за разработването на стратегия на ЕС за интегрирано управление на границите, в това число по-пълноценното използване на новите технологии за подобряване на управлението на външните граници.

(3) В съобщението на Комисията „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите“ от 10 юни 2009 г. се застъпва идеята за разработването на електронна система за регистриране на влизането и излизането от територията на държавите членки през външните граници, за да се гарантира по-ефективно управление на достъпа до тази територия.

(4) Европейският съвет от 23 и 24 юни 2011 г. призова за бърз напредък на работата в областта на „интелигентните граници“. На 25 октомври 2011 г. Комисията публикува съобщение „Интелигентни граници — варианти и бъдещи действия“.

(5) Необходимо е да бъдат уточнени целите на Системата за влизане/излизане (EES) и техническата ѝ структура, да бъдат изработени правилата за нейното действие и използване и да бъдат определени отговорностите във връзка със системата, категориите данни, които да се въвеждат в нея, критериите за тяхното въвеждане, органите с разрешен достъп до данните, взаимовръзките за сигнали, както и допълнителните правила за обработване на данните и за защита на личните данни.

(6) Системата за влизане/излизане няма да се прилага за гражданите на трети страни ― членове на семейството на граждани на Съюза ―, които имат карта за пребиваване, както е предвидено в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки[19], нито за притежателите на разрешение за пребиваване, посочено в Кодекса на шенгенските граници, тъй като техният престой не се ограничава до 90 дни в рамките на период от 180 дни.

(7) Целта на Системата за влизане/излизане следва да бъде подобряване на граничния контрол, предотвратяване на незаконната имиграция и улесняване на управлението на миграционните потоци. По-специално Системата за влизане/излизане следва да допринася за установяването на самоличността на всяко лице, което може да не отговаря или вече да не отговаря на условията за срок на престой на територията на държавите членки.

(8) За да постигне тези цели, Системата за влизане/излизане следва да обработва буквено-цифрови и след преходен период — пръстови отпечатъци. Отражението върху личния живот на пътниците, каквото е снемането на пръстови отпечатъци, е оправдано по две причини. Пръстовите отпечатъци са надежден метод за установяване на самоличността на лица, заловени на територията на държавите членки без документи за пътуване или други средства за установяване на самоличността, което е чест прийом на незаконните мигранти. Освен това пръстовите отпечатъци са по-надежден начин за сравняване на данните за влизане и излизане на законно пътуващите лица.

(9) Ако това е физически възможно, в Системата за влизане/излизане се регистрират десет пръстови отпечатъка, така че да се позволи точно установяване на самоличността и да се гарантира наличността на достатъчно данни при всички обстоятелства.

(10) Използването на пръстови отпечатъци следва да бъде въведено с преходен период, за да се позволи на държавите членки да адаптират процедурите за гранична проверка и обработване на пътникопотоците, така че да се избегне увеличаване на времето за чакане на границата.

(11) Техническото разработване на системата следва да предостави възможност за достъп за целите на правоприлагането, в случай че регламентът бъде изменени в бъдеще, за да позволи такъв достъп.

(12) Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.[20], следва да отговаря за разработването и оперативното управление на централизираната Система за влизане/излизане. Такава система следва да се състои от централно звено, резервно централно звено, единни интерфейси във всяка държава членка и комуникационна инфраструктура между централната Система за влизане/излизане и мрежовите входни точки. Държавите членки следва да отговарят за разработването и оперативното управление на собствените си национални системи.

(13) За да се даде възможност за полезни взаимодействия и разходна ефективност, Системата за влизане/излизане следва, доколкото е възможно, да бъде осъществена успоредно с Програмата за регистрирани пътници, създадена с Регламент COM(2013)97 final.

(14) С настоящия регламент следва да се определят органите на държавите членки, на които може да бъде разрешен достъп до Системата за влизане/излизане за въвеждане, изменяне или заличаване на данни или справка с тях за конкретните цели на Системата за влизане/излизане и доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите им.

(15) Обработването на данните от Системата за влизане/излизане следва да е пропорционално на определените цели и да е необходимо за изпълнението на задачите на компетентните органи. Когато използват Системата за влизане/излизане, компетентните органи следва да гарантират, че се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността на лицето, чиито данни са поискани, и не се допуска дискриминация, основана на пол, раса, етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(16) Личните данни, запазени в Системата за влизане/излизане, не следва да бъдат съхранявани по-дълго от необходимото за целите на системата. Целесъобразно е данните да се съхраняват за срок от шест месеца, тъй като това е периодът, необходим за изчисляването на срока на престой. Необходим е по-дълъг период от максимум пет години за лицата, които не са напуснали територията на държавите членки в рамките на разрешения срок на престой. След изтичане на тези пет години данните следва да бъдат заличени, освен ако има основания да бъдат заличени по-рано.

(17) Следва да бъдат установени конкретни правила за отговорността за разработването и поддържането на Системата за влизане/излизане, отговорността на държавите членки за националните системи и достъпа до използването на данните от националните органи.

(18) Следва да бъдат определени правила, уреждащи отговорността на държавите членки във връзка с вреди, причинени от неспазване на този регламент. Отговорността на Комисията по отношение на такива вреди се урежда от член 340, параграф втори от Договора.

(19) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни[21] се прилага за обработването на личните данни от държавите членки при прилагане на настоящия регламент.

(20) Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и свободното движение на такива данни[22] се прилага към дейността на институциите и органите на Съюза, когато изпълняват задачите във връзка с отговорността за оперативното управление на Системата за влизане/излизане.

(21) Независимите надзорни органи, създадени съгласно член 28 от Директива 95/46/ЕО, следва да следят за законността при обработването на лични данни от страна на държавите членки, а Европейският надзорен орган по защита на данните, създаден с Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да наблюдава дейността на институциите и органите на Съюза във връзка с обработването на лични данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи следва да си сътрудничат при осъществяването на наблюдение на Системата за влизане/излизане.

(22) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално защитата на личните данни (член 8 от Хартата), правото на свобода и сигурност (член 6 от Хартата), зачитането на личния и семейния живот (член 7 от Хартата), правото на убежище (член 18 от Хартата), защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране (член 19 от Хартата), правото на ефективни правни средства за защита (член 47 от Хартата), и следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(23) Ефективното наблюдение на прилагането на настоящия регламент изисква извършването на оценка през редовни интервали от време. Следва допълнително да се оценят условията за предоставяне на достъп до данните в системата на трети страни и за целите на правоприлагането, както и необходимостта, пропорционалността и условията за съхраняване на данните за различни срокове, за да се прецени дали и как системата може да допринесе най-ефективно в борбата с тероризма и други тежки престъпления. Предвид на големия брой лични данни, съдържащи се в Системата за влизане/излизане, и необходимостта от пълно зачитане на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват в системата, тази оценка следва да се извърши две години след пускането в действие на системата и да отчита резултатите от въвеждането на ВИС.

(24) Държавите членки следва да установят правила за санкциите, прилагани при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане.

(25) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[23].

(26) Създаването на обща система за влизане/излизане на равнището на пространството без контрол по вътрешните граници и установяването на общи задължения, условия и ред за използване на данните не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(27) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го прилага в националното си право.

(28) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген[24]; следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(29) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген[25]; следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(30) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген[26], които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение на Съвета 1999/437/ЕО от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение[27].

(31) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[28], които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г., във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета[29].

(32) По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген[30], които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО от 17 май 1999 г., във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета[31].

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І Общи разпоредби

Член 1 Предмет

С настоящото се създава система, наричана по-нататък „Система за влизане/излизане“ (EES), за регистриране и съхраняване на информация за времето и мястото на влизане и излизане на граждани на трети страни, които преминават външните граници и на които е разрешен кратък престой на територията на държавите членки, за изчисляване на продължителността на техния престой и за подаването на сигнал към държавите членки в случай на изтичане на разрешения срок за престой.

Член 2 Организация на Системата за влизане/излизане

1.           Структурата на Системата за влизане/излизане е по-подробно уредена в член 6.

2.           Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (наричана по-нататък „Агенцията“) отговаря за разработването и оперативното управление на Системата за влизане/излизане, в това число за функционалните характеристики на обработването на биометричните данни, посочени в член 12.

Член 3 Приложно поле

1.           Настоящият регламент се прилага за всеки гражданин на трета страна, допуснат за краткосрочен престой на територията на държавите членки, който подлежи на гранична проверка в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, когато преминава външните граници на държавите членки.

2.           Настоящият регламент не се прилага при преминаването на външните граници от:

а)      членове на семейството на гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО и които притежават карта за пребиваване, посочена в тази директива;

б)      членове на семейството на граждани на трети страни, които се ползват с правото на свободно движение съгласно законодателството на Съюза и които притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО;

Настоящият регламент не се прилага за членовете на семейството, посочени в букви а) и б), дори когато те не придружават или не се присъединяват към граждани на Съюза или граждани на трети страни, които се ползват с правото на свободно движение;

в)      притежатели на разрешения за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Кодекса на шенгенските граници;

г)       граждани на Андора, Монако и Сан Марино.

Член 4 Цел

Системата за влизане/излизане има за цел да подобри управлението на външните граници и да засили борбата срещу незаконната имиграция, да подобри прилагането на политиката за интегрирано управление на границите, да задълбочи сътрудничеството и консултациите между граничните и имиграционните органи, като осигурява достъп от страна на държавите членки до информацията за времето и мястото на влизане и излизане на граждани на трети страни през външните граници, както и да улесни решенията, свързани с това, с цел:

– подобряване на проверките на външните гранични контролно-пропускателни пунктове и борба срещу незаконната имиграция;

– изчисляване и наблюдение на изчисляването на разрешения срок на престой на граждани на трети страни, допуснати за краткосрочен престой;

– спомагане за установяването на самоличността на всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или престой на територията на държавите членки;

– предоставяне на възможност на националните органи на държавите членки да идентифицират лицата, пресрочили разрешения срок на престой, и да предприемат съответните мерки;

– събиране на статистически данни за влизането и излизането на граждани на трети страни за извършването на анализи.

Член 5 Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1) „външни граници“ са външните граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Кодекса на шенгенските граници;

(2) „гранични органи“ са компетентните органи, на които е възложено в съответствие с националното законодателство да извършват проверки на лицата на външните гранични контролно-пропускателни пунктове в съответствие с Кодекса на шенгенските граници;

(3) „имиграционни органи“ са компетентните органи, на които е възложено в съответствие с националното законодателство да разглеждат условията и да вземат решения, свързани с престоя на граждани на трети страни на територията на държавите членки;

(4) „визови органи“ са органите, които във всяка държава членка отговарят за разглеждането на заявления за издаване на виза и за вземане на решения по тях или за вземане на решения относно анулирането, отмяната или удължаването на срока на валидност на визи, включително централните визови органи и органите, отговарящи за издаване на визи на границата, съгласно Визовия кодекс[32];

(5) „гражданин на трета страна“ е всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20 от Договора, с изключение на лицата, които по силата на споразумение между Съюза или между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трети страни, от друга страна, имат право на свободно движение, равностойно с това на гражданите на Съюза;

(6) „документ за пътуване“ е паспорт или друг еквивалентен документ, който дава право на притежателя да преминава външните граници и в който може да се положи виза;

(7) „краткосрочен престой“ е престой на територията на държавите членки с продължителност не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни;

(8) „отговорна държава членка“ е държавата членка, която е въвела данните в Системата за влизане/излизане;

(9) „проверка“ е процесът на сравняване на групи от данни с цел установяване на истинността на твърдяна самоличност (съпоставяне едно към едно);

(10) „установяване на самоличността“ е процесът за определяне на самоличността на дадено лице посредством търсене в бази данни и съпоставяне с множество групи данни (съпоставяне едно към много);

(11) „буквено-цифрови данни“ са данни, представени чрез букви, цифри, специални знаци, интервал и препинателни знаци;

(12) „биометрични данни“ са пръстовите отпечатъци;

(13) „лице, пресрочило разрешения срок на престой“ е гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря на условията, свързани със срока на краткосрочен престой на територията на държавите членки;

(14) „Агенция“ е агенцията, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011[33];

(15) „Frontex“ е Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз, създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004[34].

(16) „надзорен орган“ е надзорният орган, създаден в съответствие с разпоредбите на член 28 от Директива 95/46/ЕО;

(17) „оперативно управление“ са всички задачи, необходими за поддържане на функционирането на широкомащабни информационни системи, включително отговорността за комуникационната инфраструктура, използвана от тях;

(18) „разработване“ са всички задачи, необходими за създаване на широкомащабна информационна система, включително комуникационната инфраструктура, използва от нея.

Член 6 Техническа архитектура на Системата за влизане/излизане

Системата за влизане/излизане се състои от:

а)           централна система, състояща се от централно звено и резервно централно звено, което може да осигури всички функционални характеристики на централното звено в случай на отказ на системата;

б)           национална система, състояща се от необходимите хардуер, софтуер и национална комуникационна инфраструктура за свързване на терминалите на компетентните органи по смисъла на член 7, параграф 2 с мрежовите входни точки във всяка държава членка;

в)           единен интерфейс във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки;

г)            мрежови входни точки, които са част от единния интерфейс и представляват националните точки за достъп, свързващи националната система на всяка държава членка с централната система, и

д)           комуникационна инфраструктура между централната система и мрежовите входни точки.

Член 7 Достъп с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни или справка с тях

1.           В съответствие с член 4 достъпът до Системата за влизане/излизане с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данните, посочени в членове 11 и 12, или справка с тях, в съответствие с настоящия регламент се предоставя изключително и само на надлежно оправомощени служители на органите на всяка държава членка, които са компетентни по отношение на целите, определени в членове 15—22, ограничава се в рамките на целта и е пропорционален на преследваните цели.

2.           Всяка държава членка определя компетентните органи, включително граничните, визовите и имиграционните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или правят справка с данните в Системата за влизане/излизане. Всяка държава членка своевременно предава на Агенцията списък на тези органи. В този списък се уточнява целта, за която всеки отделен орган може да има достъп до данните в Системата за влизане/излизане.

В срок от 3 месеца след пускането в действие на Системата за влизане/излизане в съответствие с член 41 Агенцията публикува консолидиран списък в Официален вестник на Европейския съюз. При наличие на промени Агенцията публикува веднъж годишно актуализиран консолидиран списък.

Член 8 Общи принципи

1.           Всеки компетентен орган, който има право на достъп до Системата за влизане/излизане съгласно настоящия регламент, гарантира, че използването на системата е необходимо, целесъобразно и пропорционално за изпълнението на задачите на компетентния орган.

2.           Всеки компетентен орган гарантира, че при използването на Системата за влизане/излизане той не дискриминира граждани на трети страни въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че изцяло зачита човешкото достойнство и неприкосновеността на личността.

Член 9 Автоматичен калкулатор

Системата за влизане/излизане включва автоматичен механизъм, който указва максималната разрешена продължителност на престоя в съответствие с член 5, параграф 1 от Кодекса на шенгенските граници за всеки гражданин на трета страна, регистриран в Системата за влизане/излизане.

Автоматичният калкулатор:

а)           информира компетентните органи и гражданина на трета страна, при неговото влизане на границата, за разрешената продължителност на престоя;

б)           установява самоличността на граждани на трети страни при излизане, когато те са пресрочили разрешения срок на престой.

Член 10 Механизъм за информиране

1.           Системата за влизане/излизане съдържа механизъм, който автоматично установява онези записи за влизане/излизане, за които няма данни за излизане, веднага след датата на изтичане на разрешения срок на престой, и установява записите, за които максималният престой е надвишен.

2.           Определените компетентни национални органи разполагат със списък, генериран от системата, в който се съдържат данните, посочени в член 11, за всички лица, пресрочили разрешения срок на престой.

ГЛАВА II  Въвеждане и използване на данните от граничните органи

Член 11 Лични данни на притежателите на виза

1.           Когато гражданин на трета страна, който притежава виза, получи разрешение да влезе на територията в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, и за него няма предходна регистрация в Системата за влизане/излизане, граничният орган създава лично досие и въвежда в него следните данни:

а)           фамилно име, фамилно име по рождение (предишно фамилно име или имена), собствено име или имена; дата на раждане, място на раждане, държава на раждане, гражданство на една или повече държави и пол;

б)           вид и номер на документа или документите за пътуване, орган, който го/ги е издал, и дата на издаване;

в)           трибуквен код на издаващата държава и датата, на която изтича срокът на валидност на документа или документите за пътуване;

г)            номер на визовия стикер, включително трибуквен код на държавата членка, издала визата, както и датата, на която изтича срокът на валидност на визата, ако е приложимо;

д)           при първото влизане с визата — брой на влизанията и разрешен срок на престой, както е посочено на визовия стикер;

е)           ако е приложимо, информация, че на лицето е бил предоставен достъп до Програмата за регистрирани пътници в съответствие с Регламент COM(2013) 97 final, еднозначния идентификационен номер и положението на лицето в рамките на програмата.

2.           При всяко влизане на това лице, в записа за влизане/излизане, който е свързан с личното досие на лицето посредством личен референтен номер, създаден от Системата за влизане/излизане при създаване на досието, се въвежда следната информация:

а)           дата и час на влизане;

б)           държава членка и граничен контролно-пропускателен пункт на влизане и орган, който е разрешил влизането;

в)           изчисление на броя на дните на разрешения престой и датата на последния ден на разрешения престой.

3.           При излизане, в записа за влизане/излизане, свързан с личното досие на това лице, се въвежда следната информация:

а)           дата и час на излизане;

б)           държава членка и граничен контролно-пропускателен пункт на излизане.

Член 12 Лични данни на граждани на трети страни, освободени от задължението да притежават виза

1.           Когато гражданин на трета страна, освободен от задължението да притежава виза, получи разрешение да влезе на територията в съответствие с Кодекса на шенгенските граници, и за него няма предходна регистрация в Системата за влизане/излизане, граничният орган създава лично досие и въвежда в него десетте пръстови отпечатъка на това лице, в допълнение към данните, посочени в член 11, с изключение на информацията, посочена в член 11, параграф 1, букви г) и д).

2.           Деца на възраст под 12 години се освобождават от изискването за снемане на пръстови отпечатъци поради правни съображения.

3.           Лица, от които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно, се освобождават от изискването за снемане на пръстови отпечатъци поради фактически съображения.

Ако обаче невъзможността за снемане на пръстовите отпечатъци е временна, от лицето се изисква да даде пръстови отпечатъци при следващото влизане. Граничните органи имат право да поискат допълнително разяснение относно причините за временната невъзможност да се предоставят пръстови отпечатъци.

Държавите членки осигуряват наличието на подходящи процедури, предоставящи гаранции за зачитане на достойнството на лицето, в случай че възникнат затруднения при снемане на пръстовите отпечатъци.

4.           Когато съответното лице е освободено от изискването за даване на пръстови отпечатъци поради правни или фактически съображения в съответствие с параграф 2 или 3, в съответното поле се отбелязва „не се прилага“. Системата позволява разграничаване на случаите, когато предоставянето на пръстови отпечатъци не се изисква поради правни съображения от случаите, когато те не могат да бъдат предоставени поради фактически съображения.

5.           За период от три години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане се записват единствено буквено-цифровите данни, посочени в параграф 1.

Член 13 Ред за въвеждане на данни на граничните контролно-пропускателни пунктове, когато има предходна регистрация

Ако в системата съществува предходна регистрация, при необходимост граничният орган актуализира данните в досието, въвежда данни за влизане/излизане за всяко влизане и излизане в съответствие с членове 11 и 12 и свързва този запис с личното досие на съответното лице.

Член 14 Данни, които се добавят при отмяна на разрешението за престой или удължаване на срока на разрешения престой

1.           Когато е взето решение за отмяна на разрешение за престой или за удължаване на срока на разрешения престой, компетентният орган, взел това решение, добавя следните данни към записа за влизане/излизане:

а)           информация относно хода на досието, указваща дали разрешението за престой е било отменено или срокът на разрешения престой е бил удължен;

б)           орган, който е отменил разрешението за престой или е удължил срока на разрешения престой;

в)           място и дата на решението за отмяна на разрешението за престой или за удължаване на срока на разрешения престой;

г)            новата дата на изтичане на срока на валидност на разрешението за престой.

2.           В записа за влизане/излизане се посочва основанието или основанията за отмяна на разрешението за престой, по-специално:

а)           основанията, въз основа на които лицето се експулсира;

б)           всяко друго решение, взето от компетентните органи на държавата членка, в съответствие с националното законодателство, което води до извеждането или отпътуването на гражданина на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане или престой на територията на държавите членки.

3.           В записа за влизане/излизане се посочват основанията за удължаване на срока на разрешения престой.

4.           Когато лицето отпътува или се извежда от територията на държавите членки по силата на решение, както е посочено в параграф 2, буква б), компетентният орган въвежда данните в съответствие с член 13 в записа за влизане/излизане на конкретното влизане.

Член 15 Използване на данните за проверка на външните граници

1.           Граничните органи имат достъп до Системата за влизане/излизане за справка с данните, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на граничния контрол.

2.           За целите на параграф 1 граничните органи имат достъп за търсене по данните по член 11, параграф 1, буква а) в комбинация с някои или всички от следните данни:

– данните по член 11, параграф 1, буква б);

– данните по член 11, параграф 1, буква в);

– номера на визовия стикер по член 11, параграф 1, буква г);

– данните по член 11, параграф 2, буква а);

– държавата членка и граничния контролно-пропускателен пункт на влизане или излизане;

– данните по член 12.

ГЛАВА III Въвеждане на данни в Системата за влизане/излизане и използване на системата от други органи

Член 16 Използване на Системата за влизане/излизане за разглеждането на заявления за издаване на виза и вземането на решение по тях

1.           Визовите органи правят справка в Системата за влизане/излизане за целите на разглеждането на заявления за издаване на виза и вземането на решение по тези заявления, включително решения за анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на издадена виза в съответствие със съответните разпоредби на Визовия кодекс.

2.           За целите на параграф 1 на визовия орган се предоставя достъп за търсене по един или няколко от следните видове данни:

а)           данните по член 11, параграф 1, букви а), б) и в);

б)           номера на визовия стикер, включително трибуквения код на издаващата държава членка, по член 11, параграф 1, буква г);           

в)           данните по член 12.

3.           Ако от търсенето по данни, изброени в параграф 2, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на гражданина на трета страна, на визовите органи се дава достъп за справка с данните в личното досие на това лице, както и в записите за влизане/излизане, свързани с него, единствено и само за целите на параграф 1.

Член 17 Използване на Системата за влизане/излизане за разглеждане на заявления за достъп до Програмата за регистрирани пътници

1.           Компетентните органи, посочени в член 4 от Регламент COM(2013) 97 final, правят справка в Системата за влизане/излизане за целите на разглеждането на заявления за достъп до Програмата за регистрирани пътници и вземане на решение по тях, включително решения за отказ, отнемане или удължаване на срока на валидност на достъпа до Програмата за регистрирани пътници в съответствие със съответните разпоредбите на посочения регламент.

2.           За целите на параграф 1 на компетентния орган се предоставя достъп за търсене по един или няколко от видовете данни, посочени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в).

3.           Ако от търсенето по данни, изброени в параграф 2, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на гражданина на трета страна, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на това лице, както и записите за влизане/излизане, свързани с него, единствено и само за целите на параграф 1.

Член 18 Достъп до данни с цел извършване на проверка на територията на държавите членки

1.           С цел проверка на самоличността на гражданин на трета страна и/или спазването на условията за влизане или престой на територията на държавите членки, компетентните органи на държавите членки имат достъп до системата за търсене по данните, посочени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в), в съчетание с пръстовите отпечатъци, посочени в член 12.

2.           Ако от търсенето по данните, изброени в параграф 1, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на гражданина на трета страна, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на това лице, както и записите за влизане/излизане, свързани с него, единствено и само за целите на параграф 1.

Член 19 Достъп до данни с цел установяване на самоличност

1.           Единствено с цел установяване на самоличността на лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, органите, компетентни да извършват проверки на външните гранични контролно-пропускателните пунктове в съответствие с Кодекса на шенгенските граници или на територията на държавите членки за спазването на условията за влизане, престой и пребиваване на територията на държавите членки, имат достъп да извършват търсене по пръстовите отпечатъци на лицето.

2.           Ако от търсенето по данните, изброени в параграф 1, стане ясно, че в Системата за влизане/излизане са записани данни на лицето, на компетентния орган се дава достъп за справка с данните в личното досие на това лице, както и записите за влизане/излизане, свързани с него, единствено и само за целите на параграф 1.

ГЛАВА IV Съхраняване и изменяне на данните

Член 20  Срок на съхраняване на данните

1.           Всеки запис за влизане/излизане се съхранява за максимален срок от 181 дни.

2.           Всяко лично досие и свързаните с него записи за влизане/излизане се съхраняват в Системата за влизане/излизане за максимален срок от 91 дни след последното излизане, ако няма запис за влизане в срок от 90 дни след този последен запис за излизане.

3.           Чрез дерогация от параграф 1, ако няма запис за излизане след датата на изтичане на разрешения срок на престой, данните се съхраняват за максимален срок от пет години след датата на последния ден на разрешения престой.

Член 21 Изменяне на данните

1.           Компетентните органи на държавите членки, определени в съответствие с член 7, имат право да изменят данните, въведени в Системата за влизане/излизане, като ги поправят или заличават в съответствие с настоящия регламент.

2            Информацията относно лицата, посочена в член 10, параграф 2, се заличава незабавно след като гражданинът на трета страна представи доказателства в съответствие с националното право на отговорната държава членка, че е бил принуден да пресрочи разрешения срок на престой поради непредвидими и сериозни обстоятелства, или че е придобил законно право на престой, или в случай на грешка. Гражданинът на трета страна има достъп до ефективни правни средства за съдебна защита, за да се гарантира, че данните ще бъдат изменени.

Член 22 Заличаване на данните преди изтичане на установения срок

Ако преди изтичането на предвидения в член 20 срок гражданинът на трета страна придобие гражданство на държава членка или попадне в приложното поле на дерогацията по член 3, параграф 2, личното досие и свързаните с него записи за влизане/излизане по членове 11 и 12 се заличават незабавно от Системата за влизане/излизане от държавата членка, чийто гражданство е придобило лицето, или държавата членка, издала картата за пребиваване. Лицето има достъп до ефективни правни средства за съдебна защита, за да се гарантира, че данните ще бъдат заличени.

ГЛАВА V Разработване, действие и отговорности

Член 23 Приемане от Комисията на мерки за изпълнение преди етапа на разработване

              Комисията приема следните мерки, необходими за разработването и техническото изпълнение на централната система, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура, включително спецификациите по отношение на:

а)      разделителната способност и използването на пръстовите отпечатъци за биометрична проверка в Системата за влизане/излизане;

б)      конструирането на физическата архитектура на системата, включително комуникационната ѝ инфраструктура;

в)      въвеждането на данните в съответствие с членове 11 и 12;

г)       достъпа до данните в съответствие с членове 15—19;

д)      съхраняването, изменянето, заличаването на данните и заличаването на данните преди изтичането на установения срок в съответствие с членове 21 и 22;

е)      поддържането и достъпа до регистрите в съответствие с член 30;

ж)     изискваните експлоатационни характеристики.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 42.

След като получи одобрението на Комисията, Агенцията изготвя техническите спецификации за централното звено, резервното централно звено, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура, както и тяхното развитие.

Член 24 Разработване и оперативно управление

1.           Агенцията отговаря за разработването на централното звено, резервното централно звено, единните интерфейси, включително мрежовите входни точки и комуникационната инфраструктура.

Агенцията разработва и осъществява централното звено, резервното централно звено, единните интерфейси и комуникационната инфраструктура във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от страна на Комисията на мерките, предвидени по член 23, параграф 1.

Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта.

2.           Агенцията отговаря за оперативното управление на централното звено, резервното централно звено и единните интерфейси. Тя следи, в сътрудничество с държавите членки и след анализ на разходите и ползите, за това винаги да се използва най-добрата налична технология.

Агенцията също така отговаря за оперативното управление на комуникационната инфраструктура между централната система и мрежовите входни точки.

Оперативното управление на Системата за влизане/излизане обхваща всички задачи, необходими за осигуряването на 24-часов режим на работа, 7 дни в седмицата, в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технологично разработване, за да се гарантира, че системата функционира със задоволително оперативно качество, по-специално по отношение на времето, необходимо за извършване на запитване до централната база данни от граничните контролно-пропускателни пунктове, което следва да е възможно най-кратко.

3.           Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, Агенцията прилага съответните правила за професионалната тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношения на всички свои служители, които работят с данни от Системата за влизане/излизане. Това задължение е в сила и след като служителите напуснат длъжността си или работата си или след прекратяване на дейността им.

Член 25 Отговорности на държавите членки

1.           Всяка държава членка отговаря за:

а)           разработването на националната система и свързването ѝ със Системата за влизане/излизане;

б)           организирането, управлението, действието и поддръжката на националната си система; и

в)           управлението и мерките за достъп на надлежно оправомощени служители на компетентните национални органи до Системата за влизане/излизане в съответствие с настоящия регламент и за съставянето и редовното актуализиране на списък на тези служители и техните профили;

2.           Всяка държава членка определя националния орган, който ще предоставя достъп на компетентните органи по член 7 до Системата за влизане/излизане, и свързва този национален орган мрежовата входна точка.

3.           Всяка държава членка използва автоматизирани процедури за обработване на данните.

4.           Преди да получат разрешение за обработване на данните, съхранявани в Системата за влизане/излизане, служителите на органите, които имат право на достъп до нея, преминават подходящо обучение за сигурността на данните и правилата за защита на данните.

5.           Разходите, свързани с националната система, както и тези с подслоняването на националния интерфейс, се поемат от бюджета на Съюза.

Член 26 Отговорност за използването на данните

1.           Всяка държава членка гарантира, че данните, записани в Системата за влизане/излизане, се обработват законно, и по-специално, че само надлежно оправомощени служители имат достъп до тях за изпълнение на своите задачи в съответствие с членове 15—19 от настоящия регламент. По-специално отговорната държава членка гарантира, че:

а)           данните се събират по законен начин;

б)           данните се записват в Системата за влизане/излизане по законен начин;

в)           данните са точни и актуални към момента на предаването им на Системата за влизане/излизане.

2.           Агенцията гарантира, че Системата за влизане/излизане действа в съответствие с настоящия регламент и актовете за изпълнение, предвидени в член 23. Агенцията по-специално:

а)           предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и мрежовите входни точки, без да се засяга отговорността на всяка държава членка;

б)           гарантира, че само надлежно оправомощени служители имат достъп до обработваните в Системата за влизане/излизане данни за изпълнение на задачите на Агенцията в съответствие с настоящия регламент.

3.           Агенцията информира Европейския парламент, Съвета и Комисията за мерките, които предприема в съответствие с параграф 2 за пускане в действие на Системата за влизане/излизане.

Член 27 Предоставяне на данни на трети страни, международни организации и частни лица

1.           Данните, съхранявани в Системата за влизане/излизане, не се предават или предоставят на трета страна, международна организация или частно лице.

2.           Чрез дерогация от параграф 1 данните по член 11, параграф 1, букви а), б) и в) и член 12, параграф 1 могат, при необходимост, да се предават или предоставят на трета страна или международна организация, посочена в приложението, в отделни случаи с цел доказване на самоличността на граждани на трети страни, включително с цел връщане, само ако са изпълнени следните условия:

а)           Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета страна в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО или между Общността и съответната трета страна има споразумение за обратно приемане, или се прилагат разпоредбите на член 26, параграф 1, буква г) от посочената директива;

б)           третата страна или международната организация е съгласна да използва данните само за целта, за която те са били предоставени;

в)           данните са предадени или предоставени съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, по-специално споразуменията за обратно приемане, и националното право на държавата членка, която е предала или предоставила данните, включително правните разпоредби относно сигурността на данните и защитата на данните; и

г)            държавата членка, която е въвела данните в Системата за влизане/излизане, е дала своето съгласие.

3.           Предаването на лични данни на трети страни или международни организации по силата на параграф 2 не засяга правата на бежанците и кандидатите за международна закрила, по-специално по отношение на принципа за неотблъскване.

Член 28 Сигурност на данните

1.           Отговорната държава членка гарантира сигурността на данните преди и по време на изпращането им до мрежовата входна точка. Всяка държава членка гарантира сигурността на данните, които получава от Системата за влизане/излизане.

2.           По отношение на своята национална система всяка държава членка приема необходимите мерки, включително план за сигурност, с цел:

а)           да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)           да се предотврати достъпът на неоправомощени лица до националните съоръжения, в които държавата членка осъществява дейност съгласно целите на Системата за влизане/излизане (проверки при влизане в съоръжението);

в)           да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или премахване на носители на данни (контрол на носителите на данни);

г)            да се предотврати неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхранявани лични данни (контрол на съхраняването);

д)           да се предотврати неразрешеното обработване на данни в Системата за влизане/излизане и всяко неразрешено изменяне или заличаване на обработвани в Системата за влизане/излизане данни (проверка на въвеждането на данни);

е)           да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до Системата за влизане/излизане, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп (контрол на достъпа до данни);

ж)          да се гарантира, че всички органи с право на достъп до Системата за влизане/излизане създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени да въвеждат, изменят и заличават данни, да правят справки и търсят с тези данни, и при поискване незабавно да предоставят тези профили на надзорните органи (профили на служителите);

з)            да се гарантира, че е възможно да се провери и установи на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на комуникационно оборудване (контрол на комуникацията);

и)           да се гарантира, че е възможно да се провери и установи какви данни са били обработени в Системата за влизане/излизане, кога, от кого и с каква цел (контрол на регистрирането на данни);

й)           да се предотврати неразрешеното прочитане, копиране, изменяне или заличаване на лични данни по време на предаването на лични данни до или от Системата за влизане/излизане или по време на преноса на носители на данни, по-специално чрез съответните техники на криптиране (контрол на преноса).

к)           да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния надзор, за да се гарантира спазване на настоящия регламент (вътрешен контрол).

3.           Агенцията предприема необходимите мерки за постигане на предвидените в параграф 2 цели във връзка с действието на Системата за влизане/излизане, включително приемането на план за сигурност.

Член 29 Отговорност

1.           Всяко лице или държава членка, които са понесли вреди поради незаконно обработване или действие, които са несъвместими с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от държавата членка, отговорна за понесените вреди. Тази държава е освободена частично или изцяло от тази отговорност, ако докаже, че тя не носи отговорност за събитието, от което произтичат вредите.

2.           Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и причини вреди на Системата за влизане/излизане, тази държава членка носи отговорност за вредите, освен и доколкото Агенцията или друга държава членка, участваща в Системата за влизане/излизане, не са предприели разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

3.           Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от разпоредбите на националното право на държавата членка ответник.

Член 30 Поддържане на регистри

1.           Всяка държава членка и Агенцията съхраняват регистри за всички операции по обработване на данни в Системата за влизане/излизане. В тях се посочват целта на достъпа, предвидена член 7, датата и часът, видът на предадените данни в съответствие с членове 11—14, видът на данните, използвани за извършване на запитване в съответствие с членове 15—19, и названието на органа, който въвежда или извлича данните. Освен това всяка държава членка поддържа регистри за служителите, надлежно оправомощени да въвеждат или извличат данни.

2.           Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните във връзка с допустимостта на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните. Регистрите са защитени с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след изтичане на срока на съхранение, посочен в член 20, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.

Член 31 Самонаблюдение

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни в Системата за влизане/излизане, предприема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на надзорния орган.

Член 32 Санкции

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка злоупотреба с въведени в Системата за влизане/излизане данни се наказва със санкции, включително административни и/или наказателни санкции в съответствие с националното право, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

ГЛАВА VI Права и надзор на защитата на данните

Член 33 Право на информация

1.           Отговорната държава членка информира лицата, чиито данни се записват в Системата за влизане/излизане, за следното:

а)           самоличността на администратора, посочен в член 37, параграф 4;

б)           целите, за които данните ще бъдат обработени в Системата за влизане/излизане;

в)           категориите получатели на данните;

г)            срока за съхранение на данните;

д)           факта, че събирането на данни е задължително за проверка на спазването на условията за влизане;

е)           правото на достъп до отнасящи се до тях данни и правото да се поиска поправка на отнасящи се до тях неточни данни или заличаване на отнасящите се до тях незаконно обработени данни, включително правото на получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи или Европейския надзорен орган по защита на данните, които разглеждат исковете във връзка със защитата на личните данни.

2.           Информацията по параграф 1 се предоставя в писмен вид.

Член 34 Право на достъп, поправяне и заличаване

1.           Без да се засяга задължението за предоставяне на друга информация съгласно член 12, буква а) от Директива 95/46/EО, всяко лице има правото да му бъдат съобщени отнасящите се до него данни, регистрирани в Системата за влизане/излизане, и държавата членка, която ги е предала до системата. Този достъп до данните може да бъде предоставен само от държава членка. Всяка държава членка регистрира всички искания за подобен достъп.

2.           Всяко лице може да поиска отнасящите се до него неточни данни да бъдат поправени, а незаконно регистрираните данни да бъдат заличени. Отговорната държава членка извършва поправянето и заличаването незабавно, в съответствие със своите законови и подзаконови актове и процедури.

3.           Ако посоченото в параграф 2 искане се отправи към държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава членка в срок до 14 дни. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им в Системата за влизане/излизане в срок от един месец.

4.           Ако се окаже, че записаните в Системата за влизане/излизане данни са неточни или са били записани незаконно, отговорната държава членка поправя или заличава данните в съответствие с член 21. Отговорната държава членка уведомява незабавно и в писмен вид заинтересованото лице, че е предприела мерки, за да поправи или заличи отнасящите до него данни.

5.           Ако отговорната държава членка не е съгласна, че регистрираните в Системата за влизане/излизане данни са неточни или са били записани незаконно, тя незабавно дава писмено обяснение на заинтересованото лице защо не е склонна да поправи или да заличи отнасящите се до него данни.

6.           Освен това отговорната държава членка предоставя на заинтересованото лице информация, с която обяснява действията, които то може да предприеме, ако не приема предоставеното обяснение. Това включва информация как да се предяви иск или да се подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка и относно всякаква помощ, включително от страна на националните надзорни органи, която се предоставя в съответствие с законовите и подзаконовите актове и процедури на тази държава членка.

Член 35 Сътрудничество за гарантиране на правата във връзка със защитата на данните

1.           Държавите членки си сътрудничат активно за спазване на правата, посочени в член 34.

2.           Във всяка държава членка при поискване надзорният орган подпомага и консултира заинтересованото лице, когато то упражнява своите права за поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО.

3.           Надзорният орган на отговорната държава членка, предала данните, и надзорните органи на държавите членки, до които е подадено искането, си сътрудничат с оглед на тази цел.

Член 36 Правни средства за защита

1.           Във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на тази държава членка, която му е отказала правото на достъп или на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни, предвидено в член 35.

2.           Съдействието на надзорните органи остава достъпно по време на цялото съдебното производство.

Член 37 Надзор от страна на надзорния орган

1.           Надзорният орган следи за законността на обработването на личните данни, посочени в членове 11―14, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от Системата за влизане/излизане.

2.           Надзорният орган гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейността по обработване на данни в националната система.

3.           Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

4.           Във връзка с обработването на лични данни в Системата за влизане/излизане, всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО и който носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка съобщава този орган на Комисията.

5.           Всяка държава членка предоставя всяка информация, поискана от надзорните органи, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с разпоредбите на член 28, предоставя им достъп до регистрите си по член 30 и достъп по всяко време до всички свои помещения.

Член 38 Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.           Европейският надзорен орган по защита на данните проверява дали дейностите по обработване на лични данни, осъществявани от Агенцията, са в съответствие с настоящия регламент. Във връзка с това се прилагат задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.           Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите на Агенцията по обработване на лични данни. Доклад от одита се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Агенцията, Комисията и надзорните органи. Преди докладът да бъде приет, на Агенцията се предоставя възможност да направи коментари.

3.           Агенцията предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган по защита на данните, предоставя му достъп до всички документи и до регистрите си по член 30 и достъп по всяко време до всички свои помещения.

Член 39 Сътрудничество между надзорните органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.           Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки в обхвата на своите правомощия, си сътрудничат активно в рамките на своите задължения и осигуряват координиран надзор на Системата за влизане/излизане и на националните системи.

2.           Тези органи, всеки в обхвата на своите правомощия, обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, разглеждат проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.           За тази цел надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно. Разходите за тези срещи се поемат от Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.           На всеки две години на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Агенцията се представя съвместен доклад за дейността. Докладът включва по една глава за всяка държава членка, подготвена от надзорния орган на тази държава членка.

ГЛАВА VII Заключителни разпоредби

Член 40 Използване на данните с цел отчитане и статистика

1.           Надлежно оправомощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Агенцията и на Frontex имат достъп за справка със следните данни единствено с цел отчитане и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица:

а)           информация относно хода на досието;

б)           гражданство на гражданина на трета страна;

в)           държава членка, дата и граничен контролно-пропускателен пункт на влизане и държава членка, дата и граничен контролно-пропускателен пункт на излизане;

г)            вид на документа за пътуване;

д)           брой на лицата, пресрочили разрешения срок на престой по член 10;

е)           въведени данни по отношение на отменено разрешение за престой или разрешение за престой с удължен срок на валидност;

ж)          орган, издал визата, ако е приложимо;

з)            брой на лицата, освободени от изискването за даване на пръстови отпечатъци в съответствие с член 12, параграфи 2 и 3.

Член 41 Пускане в действие

1.           Комисията определя датата, от която Системата за влизане/излизане започва да действа, след като са изпълнени следните условия:

а)           приети са мерките по член 23;

б)           Агенцията обяви успешното приключване на цялостното изпитване на Системата за влизане/излизане, което се провежда от Агенцията в сътрудничество с държавите членки, и

в)           държавите членки са утвърдили техническите и правните мерки за събиране и предаване на данните по членове 11—14 към Системата за влизане/излизане и са уведомили Комисията за тях.

2.           Комисията информира Европейския парламент за резултатите от изпитването, извършено в съответствие с параграф 1, буква б).

3.           Решението на Комисията по параграф 1 се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 42 Процедура на комитет

1.           Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.           При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 43 Уведомяване

1.         Държавите членки уведомяват Комисията за:

а)           органа, който следва да се счита за администратор по смисъла на член 37;

б)           необходимите технически и правни мерки по член 41.

2.           Държавите членки уведомяват Агенцията за компетентните органи по член 7, които имат достъп да въвеждат, изменят, заличават, извършват справка или да търсят в данните.

3.           Агенцията уведомява Комисията за успешното приключване на изпитването, посочено в член 41, параграф 1, буква б).

Комисията предоставя информацията по параграф 1, буква а) на разположение на държавите членки и обществеността посредством постоянно актуализиран електронен публичен регистър.

Член 44 Консултативна група

Агенцията създава консултативна група, която ѝ предоставя експертен опит, свързан със Системата за влизане/излизане по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и годишния ѝ доклад за дейността.

Член 45  Обучение

Агенцията изпълнява задачи, свързани с обучението по член 25, параграф 4.

Член 46 Наблюдение и оценка

1.           Агенцията гарантира, че са налице процедури за наблюдение на функционирането на Системата за влизане/излизане по отношение на цели, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

2.           За целите на техническата поддръжка Агенцията има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване на данни, осъществявани в Системата за влизане/излизане.

3.           Две години пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки две години след това, Агенцията представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на Системата за влизане/излизане, включително за нейната сигурност.

4.           Две години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, проверка дали основната обосновка остава в сила, както и оценка на прилагането на регламента, сигурността на Системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

5.           В първата оценка се разглежда по-специално приносът, който Системата за влизане/излизане би могла да има за борбата с терористичните и други тежки престъпления, и ще се разгледа въпросът за достъп за целите на правоприлагането до информацията, съхранявана в системата, дали и при какви условия такъв достъп може да бъде позволен, дали срокът на съхраняване на данните следва да бъде променен и дали да се даде достъп до данните на органи на трети страни, като се вземат предвид действието на Системата за влизане/излизане и резултатите от въвеждането на ВИС.

6.           Държавите членки предоставят на Агенцията и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите по параграфи 3 и 4 съгласно предварително определени от Комисията и/или Агенцията количествени показатели.

7.           Агенцията предоставя на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка по параграфи 4 и 5.

Член 47 Влизане в сила и прилагане

1.           Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.           Той се прилага от датата, посочена в член 41, параграф 1.

3.           Членове 23―25, 28 и 41―45 се прилагат от датата, посочена в параграф 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на  година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

Приложение

Списък на международните организации, посочени в член 27, параграф 2

1.         Организации на ООН (като ВКБООН);

2.         Международната организация по миграция (МOM);

3.         Международен комитет на червения кръст.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              1.1.    Наименование на предложението/инициативата

              1.2.    Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

              1.3.    Естество на предложението/инициативата

              1.4.    Цели

              1.5.    Мотиви за предложението/инициативата

              1.6.    Срок на действие и финансово отражение

              1.7.    Предвидени методи на управление

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

              2.1.    Правила за мониторинг и докладване

              2.2.    Система за управление и контрол

              2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

              3.2.    Очаквано отражение върху разходите

              3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

              3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

              3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

              3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

              3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

              3.3.    Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 1.1. Наименование на предложението/инициативата

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) за регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, при условие че законодателният орган приеме предложението за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011) 750), приеме предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2011) 398) и при условие че има достатъчно средства на разположение в рамките на тавана на разходите на съответната бюджетна позиция.

1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[35]

Област на политиката: Вътрешни работи (дял 18)

1.3. Естество на предложението/инициативата

x Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност[36]

¨ Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4. Цели 1.4.1. Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет през декември 2009 г., потвърди възможността за създаването на система за влизане/излизане (EES), която да позволява на държавите членки ефективен обмен на данни при съблюдаване на защитата на данните. Ето защо в Плана за действие за изпълнение на Стокхолмската програма бе включено предложение за създаването на система за влизане/излизане. Един от приоритетите на фонд ,,Вътрешна сигурност“[37] е да се финансира разработването на пакета за „интелигентни граници“.

1.4.2. Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Системата за влизане/излизане има за цел да подобри управлението на външните граници и борбата с незаконната имиграция:

като се регистрира влизането и излизането на граждани на трети страни, допуснати за кратък престой;

като се изчислява и наблюдава срокът на разрешения престой на граждани на трети страни, допуснати за краткосрочен престой;

като се събират статистически данни за влизането и излизането на граждани на трети страни за извършването на анализи.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Дейности: Солидарност — Външни граници, връщане, визова политика и свободно движение на хора (глава 18 02)

1.4.3. Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

На компетентните органи на държавите членки ще бъде предоставяна точна информация за лицата, пресрочили разрешения срок на престой, което ще спомогне за залавянето и връщането на незаконни мигранти и по този начин ще се допринесе за борбата с незаконната миграция като цяло.

Ще бъде събирана точна информация за броя на лицата, преминаващи външните граници на ЕС всяка година, допълнително разбит по националност и място на преминаване на границата. Същата подробна информация ще бъде налична по-конкретно във връзка с лицата, пресрочили разрешения срок на престой, което ще предостави много убедителна фактологична база за решенията дали гражданите на определена трета страна следва да подлежат на изискването за виза или не.

С предложението ще се осигурят основни данни за разглеждането на заявления от граждани на трети страни за регистриране в Програмата за регистрирани пътници (нови и последващи такива). Освен това на компетентните органи ще бъде предоставяна необходимата информация, за да се гарантира, че гражданите на трети страни, които се ползват от достъп до Програмата за регистрирани пътници, отговарят на всички необходими условия, в това число по отношение на спазването на разрешения срок на престой.

Органите ще имат възможност да проверяват дали редовно пътуващи лица, притежаващи многократни визи, не пресрочват разрешения срок на престой в Шенгенското пространство.

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

По време на разработването:

След одобрението на проекта на предложение и приемането на техническите спецификации техническата система ще бъде разработена от външен изпълнител. Разработването на системите ще се осъществи на централно и национално равнище под цялостната координация на Агенцията за информационни системи. Агенцията ще определи цялостна рамка за управление в сътрудничество с всички заинтересовани страни. Както обикновено в разработването на такива системи, в началото на проекта ще бъде изработен цялостен план за управление на проекта, заедно с план за осигуряване на качеството. Те следва да включват специфични показатели, свързани по-специално с

          цялостното състояние на проекта,

навременното разработване съгласно определения график (основни етапи), управлението на риска, управлението на ресурсите (човешки и финансови) в съответствие с договорените отпуснати суми, организационна готовност и др.

След като системата започне да действа:

Съгласно член 46 относно наблюдението и оценката

"3.      Две години пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки две години след това, Агенцията представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на Системата за влизане/излизане, включително за нейната сигурност.

4.       Две години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, проверка дали основната обосновка остава в сила, както и оценка на прилагането на регламента, сигурността на Системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.“

От особено значение за тази оценка ще бъдат показателите, свързани с броя на лицата, пресрочили разрешения срок на престой и данните за времето за преминаване на границата, като за тази информация ще бъде използван и опитът от ВИС, както и задълбочен анализ на необходимостта от предоставяне на достъп до данните за целите на правоприлагането. Комисията следва да представя докладите за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Конкретна цел: Да се засили ефективността на граничните проверки чрез проследяване на правото на разрешен престой при влизане и излизане и да се подобри оценката на риска от престой след изтичане на разрешения срок;

Показател: време за обработване на ГКПП

брой лица, пресрочили разрешения срок на престой, заловени на ГКПП

наличност на системата

Конкретна цел: да е източник на надеждна информация, която да позволи на ЕС и държавите членки да направят информиран избор при провеждането на политиките, свързани с визите и миграцията;

Показател: брой сигнали за лица, пресрочили разрешения срок на престой, разбит по категории от лица, за които се изисква виза/ лица, които са освободени от изискването на виза, по вид на границата земя/море/въздух, по държава членка, по държава на произход/гражданство.

Конкретна цел: да се идентифицират и откриват незаконни имигранти, особено лицата, пресрочили разрешения срок на престой, така също и на територията на държавите членки, както и да се увеличат възможностите за връщане;

Показател: брой на сигналите, които водят до задържане на лица, пресрочили разрешения срок на престой

Конкретна цел: да се гарантира спазването на основните права на граждани на трети страни, особено защитата на лични данни и правото на личен живот.

Показател: брой на неверни съвпадения със записите за влизане/излизане

брой оплаквания от граждани до националните органи за защита на данните

1.5. Мотиви за предложението/инициативата 1.5.1. Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Незаконната имиграция в ЕС е предизвикателство за всички държави членки. По-голямата част от незаконните мигранти са лица, пресрочили разрешения срок на престой, е.т. те са влезли законно в Европейския съюз, но са останали на територията на ЕС, след като правото им на престой е изтекло. Съгласно правото на ЕС гражданите на трети страни, като общо правило, имат правото да влизат в ЕС за краткосрочен престой до три месеца за период от шест месеца.

Системата за влизане/излизане ще бъде инструмент, който предоставя на Европейския съюз основна информация за граждани на трети страни, които влизат на територията на ЕС или излизат от нея. Тази информация е абсолютно необходима за изработването на устойчиви и разумни политики в областта на миграцията и визите. Настоящата система на поставянето на печат в паспорта създава проблеми не само по отношение на правоприлагането, но и по отношение на информирането на гражданите за техните права, например съобщаването на точния брой дни, които те имат право да останат в Шенгенското пространство след поредица от неколкодневни престои. Освен това, до момента, до който данните се записват единствено в паспорта, обменът на данни между държавите членки е физически невъзможен. Това означава също така, че тези данни няма да бъдат на разположение, ако подпечатаният документ за пътуване бъде заменен или загубен.

Системата за влизане/излизане ще позволи да се изчислява срокът на престой на граждани на трети страни, както и да се проверява дали дадено лице е пресрочило разрешения срок, също и при проверки в рамките на Шенгенското пространство. Понастоящем подпечатването на документа за пътуване с датите на влизане и излизане е единственият начин, с който разполагат граничната охрана и имиграционните органи. Времето на престой на гражданин на трета страна в Шенгенското пространство се изчислява въз основа на печатите, които обаче често са неясни, трудни за разчитане или подправени. Така точното изчисление на престоя в Шенгенското пространство въз основа на печатите в документите за пътуване едновременно отнема време и е трудно за осъществяване.

1.5.2. Добавена стойност от намесата на ЕС

Нито една държава членка не е в състояние сама да се създаде обща, оперативно съвместима Система за влизане/излизане. Както всички дейности, свързани с управлението на миграционните потоци и рисковете за сигурността, това е област с очевидна добавена стойност от мобилизирането на бюджетни средства от ЕС.

Премахването на граничния контрол на вътрешните граници трябва да бъде придружено от общи мерки за ефективен контрол и наблюдение на външните граници на Съюза. Някои държави членки носят значителна тежест поради специфичното си географско положение и дължината на външните граници на Съюза, които те трябва да управляват. Правото на ЕС хармонизира условията за влизане на граждани на трети страни и проверките на тези лица по границите. Тъй като лицата могат да влязат на територията на Шенгенското пространство през ГКПП в държава членка, където съществува национален регистър за влизане/излизане, но да излязат през ГКПП, където такава система не се използва, нито една държава членка, действаща сама, не може да постигне резултат, възможен единствено на равнище на ЕС.

1.5.3. Изводи от подобен опит в миналото

От опита от разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС) могат да се извлекат следните поуки:

1) Като евентуална предпазна мярка срещу надхвърляне на бюджета и закъснения, дължащи се на промени в изискванията, нито една нова информационна система в областта на свободата, сигурността и правосъдието, особено ако предполага широкомащабна информационна система, няма да бъде създавана преди окончателното приемане на правните инструменти, които определят нейната цел, обхват, функции и технически характеристики.

2) Трудно се оказа финансирането на разработването на национално равнище в онези държави членки, които не бяха предвидили съответните дейности в своите многогодишни програми или чието програмиране в рамките на Фонда за външните граници (ЕФВГ) не е прецизно. Ето защо се предлага включването на тези разходи за разработване в предложението.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Настоящото предложение следва да се разглежда като част от по-нататъшното развитие на стратегията за интегрирано управление на границите на Европейския съюз, и в частност на съобщението за интелигентни граници[38], както и във връзка с предложението за Фонд „Външни граници”[39], като част от многогодишната финансова рамка (МФР). Законодателната финансова обосновка, приложена към измененото предложение на Комисията за Агенцията[40] обхваща разходите за съществуващите информационни системи Евродак, ШИС II и ВИС, но не и за бъдещите системи за управление на границите, които все още не са възложени на Агенцията посредством правната уредба. Поради това в приложението към предложението за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[41], в точка 3 „Сигурност и гражданство“ е предвидено съществуващите ИТ системи да бъдат обхванати от рубриката „ИТ системи“ (822 млн. евро), а бъдещите системи за управление на границите — в рубриката „Вътрешна сигурност“ (1,1 млн. EUR от 4,648 млн. евро). В рамките на Комисията ГД „Вътрешни работи“ е звеното, което отговаря за създаването на пространство на свободно движение, в което хората могат да преминават вътрешните граници, без да бъдат подлагани на гранични проверки, и в което външните граници се контролират и управлява по съгласуван начин на равнище ЕС. Синергия между системата и Визовата информационна система:

а) за притежателите на визи — Биометричната съпоставителна система (БСС) ще бъде използвана също така за целите на регистриране на влизането/излизането;

б) Системата за влизане/излизане ще допълва ВИС. Във ВИС се съдържа информация само за заявленията за издаване на виза и издадените визи, докато за притежателите на визи в Системата за влизане/излизане ще се съхраняват и данни за конкретно влизане и излизане, свързани с издадени визи;

в) Ще има синергия и с Програмата за регистрирани пътници, тъй като влизането и излизането на регистрирани пътници ще бъде записвано в Системата за влизане/излизане, която ще наблюдава срока на разрешения престой в рамките на Шенгенското пространство. Без Системата за влизане/излизане не би било възможно въвеждането на изцяло автоматизирано преминаване на границата за регистрираните пътници. Освен това няма риск от припокриване с подобни инициативи на други генерални дирекции.

1.6. Срок на действие и финансово отражение

¨ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– ¨  Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

– ¨ Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

x Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

– Подготвителен период от 2013 г. до 2015 г. (създаване на правна уредба)

– Период за разработване от 2015 г. до 2017 г.

– последван от действие с пълен капацитет.

1.7. Предвидени методи на управление[42]

x Пряко централизирано управление от Комисията

x Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

– ¨  изпълнителни агенции

– x органи, създадени от Общностите[43]

– ¨  национални органи от публичния сектор/организации, предоставящи обществени услуги

– ¨  лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

¨ Споделено управление с държавите членки

¨ Децентрализирано управление с трети държави

¨ Съвместно управление с международни организации (да се уточни)

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

В член 15 от предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011) 750) се предвижда финансиране на разработването на Системата за влизане/излизане. В съответствие с член 58, параграф 1, буква в) и член 60 от новия финансов регламент (непряко централизирано управление) задачите за изпълнение по горепосочената финансова програма ще бъдат делегирани на Агенцията за информационни системи.

В периода 2015—2017 г. всички дейности по разработването ще бъдат възложени на Агенцията за информационни системи по силата на споразумение за делегиране. Това ще обхваща частта за разработване на всички съставни части на проекта, т.е. централната система, системите на държавите членки, мрежи и инфраструктура в държавите членки.

През 2017 г. при средносрочния преглед се предвижда да бъдат прехвърлени неоползотворените бюджетни кредити от заделените 513 000 млн. евро към бюджетния ред на Агенцията за информационни системи за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на централната система и мрежата, и към националните програми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на националните системи, в това число инфраструктурните разходи (вж. таблицата по-долу). До края на 2016 г. законодателната финансова обосновка ще бъде преразгледана в съответствие с това.

Блокове || Метод на управление || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Разработване - централна система || Непряко централизирано || X || X || X || || ||

Разработване ― държави членки || Непряко централизирано || X || X || X || || ||

Поддръжка - централна система || Непряко централизирано || || || X || X || X || X

Поддръжка - национални системи || Непряко централизирано || || || X || X || X || X

Мрежа (1) || Непряко централизирано || X || X || X || X || X || X

Инфраструктура ― държави членки || Непряко централизирано || X || X || X || X || X || X

(1) разработване на мрежата в периода 2015―2017 г., действие на мрежата в периода 2017—2020 г.

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Правилата за наблюдение и оценка на Системата за влизане/излизане са предвидени в член 46 от предложението за създаване на Системата за влизане/излизане.

Член 46        Наблюдение и оценка

1. Агенцията гарантира, че са налице процедури за наблюдение на функционирането на Системата за влизане/излизане по отношение на цели, свързани с техническите резултати, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването.

2. За целите на техническата поддръжка Агенцията има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване на данни, осъществявани в Системата за влизане/излизане.

3. Две години пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки две години след това, Агенцията представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на Системата за влизане/излизане, включително за нейната сигурност.

4. Две години след пускането в действие на Системата за влизане/излизане и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на системата. Тази цялостна оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, проверка дали основната обосновка остава в сила, както и оценка на прилагането на регламента, сигурността на Системата за влизане/излизане и възможните последици за функционирането в бъдеще. Комисията представя доклада за оценка на Европейския парламент и на Съвета.

5. В първата оценка се разглежда по-специално приносът, който Системата за влизане/излизане би могла да има за борбата с терористичните и други тежки престъпления, и ще се разгледа въпросът за достъп за целите на правоприлагането до информацията, съхранявана в системата, дали и при какви условия такъв достъп може да бъде позволен, дали срокът на съхраняване на данните следва да бъде променен и дали да се даде достъп до данните на органи на трети страни, като се вземат предвид действието на Системата за влизане/излизане и резултатите от въвеждането на ВИС.

6. Държавите членки предоставят на Агенцията и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите по параграфи 3 и 4 съгласно предварително определени от Комисията и/или Агенцията количествени показатели.

7. Агенцията предоставя на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка по параграф 4.

2.2. Система за управление и контрол 2.2.1. Установени рискове

1) Трудности при техническото разработване на системата

Националните информационни системи на държавите членки се различават от техническа гледна точка. Освен това процедурите за граничен контрол могат да се различават в зависимост от местните обстоятелства (налично пространство на граничния контролно-пропускателен пункт, пътнически потоци и др.). Системата за влизане/излизане трябва да бъде интегрирана в националната информационна архитектура и националните процедури за граничен контрол. Освен това разработването на националните компоненти на системата трябва да бъде напълно съгласувано с централните оперативни изисквания. В тази сфера са установени два основни риска:

а) рискът, че държавите членки могат да приложат техническите и правните аспекти на Системата за влизане/излизане по различен начин поради недостатъчна координация между централната и националните съставни части;

б) рискът от несъответствия в начина, по който тази бъдеща система се използва, в зависимост от това как държавите членки включат Системата за влизане/излизане в действащите процедури за граничен контрол.

2) Трудности с навременното разработване

От опита, натрупан при разработването на ВИС и ШИС II, може да се очаква, че ключов фактор за успешното осъществяване на Системата за влизане/излизане ще бъдат навременното разработване на системата от външен изпълнител. Като център за високи постижения в областта на разработването и управлението на широкомащабни информационни системи, Агенцията за информационни системи ще отговаря и за възлагането и управлението на договори, по-специално договорите за подизпълнение на разработването на системата. Съществуват няколко риска във връзка с използването на външен изпълнител за тези дейности за разработване:

а) по-специално рискът изпълнителят да не задели достатъчно ресурси за проекта или да проектира и разработи система, която не отговаря на най-актуалните тенденции в областта;

б) рискът изпълнителят да не съблюдава в пълна степен административните техники и методи за работа по широкомащабни информационни проекти като начин за намаляване на разходите;

в) и накрая, в условията на сегашната икономическа криза не може напълно да бъде отстранен рискът изпълнителят да бъде изправен пред финансови трудности, които не са свързани с този проект.

2.2.2. Предвидени методи на контрол

1) Агенцията има за цел да се превърне в център за високи постижения в областта на разработването и управлението на широкомащабни информационни системи. Тя е натоварена с разработването и действието на централната част на системата, включително единните интерфейси в държавите членки. Това ще позволи да се избегнат повечето недостатъци, на които Комисията се натъкна при разработването на ШИС II и ВИС.

По време на фазата на разработване (2015―2017 г.) Комисията поема общата отговорност, тъй като проектът ще се осъществява чрез непряко централно управление. Агенцията ще отговаря за техническото и финансовото управление, а именно за възлагането и управлението на договори. Споразумението за делегиране ще обхваща централната част чрез средства за обществени поръчки, а националната част – чрез безвъзмездна помощ. В съответствие с член 40 от Правилата за прилагане Комисията ще сключи споразумение за определяне на подробните договорености за управлението и контрола на средствата и за защита на финансовите интереси на Комисията. Това споразумение ще включва разпоредбите, посочени в параграф 2 на член 40. По този начин то ще позволи на Комисията да управлява рисковете, описани в точка 2.2.1.

При средносрочния преглед (предвиден през 2017 г. в рамките на фонд ,,Вътрешна сигурност“, член 15 от хоризонталния регламент) методите на управление ще бъдат преразгледани.

За да бъдат избегнати закъснения на национално равнище, е предвидена ефикасна схема на управление между всички заинтересовани страни. В проекта за регламент Комисията предлага да бъде създадена консултативна група от експерти от държавите членки, която да предоставя на Агенцията експертен опит във връзка с Програмата за регистрирани пътници и Системата за влизане/излизане. Тази консултативна група провежда редовни заседания относно осъществяването на системата, споделя събрания опит и предоставя съвети на управителния съвет на Агенцията. Освен това Комисията възнамерява да препоръча на държавите членки да създадат национална проектна инфраструктура/проектна група както за техническото разработване, така и за експлоатационното развитие, включително надеждна комуникационна инфраструктура с едно звено за контакт.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Мерките, предвидени за борба с измамите, са посочени в член 35 от Регламент (ЕС) № 1077/2011, където се предвижда:

1.       За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилага Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.       Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и незабавно приема подходящи разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията.

3.       Решенията за финансиране и споразуменията за прилагане и инструментите, които произтичат от тях, предвиждат изрично, че Сметната палата и OLAF имат право при необходимост да извършват проверки на място при получателите на средства от Агенцията, както и при лицата, отговарящи за разпределението на тези средства.

В съответствие с тази разпоредба на 28 юни 2012 г. беше прието решението на управителния съвет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието относно реда и условия за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви незаконни дейности в ущърб на интересите на Съюза.

Освен това понастоящем ГД „Вътрешни работи“ разработва своята стратегия за предотвратяване и откриване на измами.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Със споразумението за делегиране Агенцията ще бъде натоварена със задачата да създаде подходящи инструменти на равнище на своите местни финансови системи, за да гарантира ефикасно наблюдение, контрол и отчитане на разходите, свързани с осъществяването на Системата за влизане/излизане в съответствие с член 60 на новия Финансов регламент. Тя ще предприеме подходящи мерки, за да бъде в състояние да докладва за окончателната бюджетна номенклатура.

· Съществуващи разходни бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Брой [Наименование…………………...……….] || Многогод./едногод. ([44]) || от държави от ЕАСТ[45] || от държави кандидатки[46] || от трети държави || по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

|| [XX.YY.YY.YY] || Многогод./ || ДА/НЕ || ДА/НЕ || ДА/НЕ || ДА/НЕ

· Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Брой [Наименование…………………………….] || Многогод./едногод. || от държави от ЕАСТ || от държави кандидатки || от трети държави || по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

3 || [18.02.CC] Фонд „Външни граници” || Многогод./ || НЕ || НЕ || ДА || НЕ

3.2. Очаквано отражение върху разходите 3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: || 3 || Сигурност и гражданство

ГД: „Вътрешни работи“ || || || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017[47] || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Следващи години || ОБЩО

Ÿ Бюджетни кредити за оперативни разходи || || || || || || || ||

Номер на бюджетния ред 18.02.CC || Поети задължения || (1) || 122.566 || 30.142 || 119.477 || 80.272 || 80.272 || 80.271 || || 513.000

Плащания || (2) || 61.283 || 82.382 || 92.677 || 83.993 || 80.271 || 80.271 || 32.122 || 513.000

Номер на бюджетния ред || Поети задължения || (1a) || || || || || || || ||

Плащания || (2a) || || || || || || || ||

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми[48] || || || || || || || ||

Номер на бюджетния ред || || (3) || || || || || || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Вътрешни работи“ || Поети задължения || = 1 + 1a + 3 || 122.566 || 30.142 || 119.477 || 80.272 || 80.272 || 80.271 || || 513.000

Плащания || = 2 + 2a +3 || 61.283 || 82.382 || 92.677 || 83.993 || 80.271 || 80.271 || 32.122 || 513.000

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || || || || || || ||

Плащания || (5) || || || || || || ||

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми || (6) || || || || || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ <….> от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || =4+ 6 || || || || || || ||

Плащания || =5+ 6 || || || || || || ||

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || || || || || || ||

Плащания || (5) || || || || || || ||

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми || (6) || || || || || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—4 от многогодишната финансова рамка (Референтна стойност) || Поети задължения || =4+ 6 || || || || || || ||

Плащания || =5+ 6 || || || || || || ||

Функция от многогодишната финансова рамка: || 5 || „Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2013 || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Следващи години || ОБЩО

ГД: „Вътрешни работи“ || || || ||

Ÿ Човешки ресурси || 0.254 || 0.254 || 0.254 || 0.190 || 0.190 || 0.190 || 0.191 || 0.191 || || 1.715

Ÿ Други административни разходи || 0.201 || 0.201 || 0.201 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || || 1.602

ОБЩО ГД „Вътрешни работи“ || Бюджетни кредити || 0.455 || 0.455 || 0.455 || 0.390 || 0.390 || 0.390 || 0.391 || 0.391 || || 3.317

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = общо плащания) || 0.455 || 0.455 || 0.455 || 0.390 || 0.390 || 0.390 || 0.391 || 0.391 || || 3.317

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2013 || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Следващи години || ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || 0.455 || 0.455 || 123.021 || 30.533 || 119.867 || 80.662 || 80.662 || 80.662 || || 516.317

Плащания || 0.455 || 0.455 || 61.738 || 82.773 || 93.067 || 84.383 || 80.662 || 80.662 || 32.122 || 516.317

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– x Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ò || || || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО ||

||

Вид резултат[49] || Среден разход за резултата || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Общ брой на резултатите || Общо разходи ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1[50]: Разработване на системите (централна и национални) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || 1 || 122.566 || 1 || 30.142 || 1 || 43.143 || || || || || || || 1 || 195.851 ||

Междинен сбор за конкретна цел № 1[51] || || 122.566 || || 30.142 || || 43.143 || || || || || || || || 195.851 ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2: Действие на системите (централна и национални) || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || 1 || 76.334 || 1 || 80.271 || 1 || 80.272 || 1 || 80.272 || 1 || 317.149 ||

Междинен сбор за конкретна цел № 2[52] || || || || || || 76.334 || || 80.271 || || 80.272 || || 80.272 || || 317.149 ||

ОБЩО РАЗХОДИ || 1 || 122.566 || 1 || 30.142 || 2 || 119.477 || 1 || 80.271 || 1 || 80.272 || 1 || 80.272 || 2 || 513.000 ||

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи 3.2.3.1. Обобщение

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

– x Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2013 || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || || || || || || || ||

Човешки ресурси || 0.254 || 0.254 || 0.254 || 0.190 || 0.190 || 0.190 || 0.191 || 0.191 || 1.715

Други административни разходи || 0.201 || 0.201 || 0.201 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || 0.200 || 1.602

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || 0.455 || 0.455 || 0.455 || 0.390 || 0.390 || 0.390 || 0.391 || 0.391 || 3.317

Извън ФУНКЦИЯ 5 [53]от многогодишната финансова рамка || || || || || || || || ||

Човешки ресурси || || || || || || || || ||

Други разходи с административен характер || || || || || || || || ||

Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || || || || || || || ||

ОБЩО || 0.455 || 0.455 || 0.455 || 0.390 || 0.390 || 0.390 || 0.391 || 0.391 || 3.317

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– x Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

|| Година 2013 || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020

· Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX 01 01 02 (Делегации) || || || || || || || ||

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания) || || || || || || || ||

10 01 05 01 (Преки научни изследвания) || || || || || || || ||

· Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)[54]

XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[55] || - в централата[56] || || || || || || || ||

- в делегациите || || || || || || || ||

XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки научни изследвания) || || || || || || || ||

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания) || || || || || || || ||

Други бюджетни редове (да се посочат) || || || || || || || ||

ОБЩО || 2 || 2 || 2 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица || 2 по време на подготвителния период от 2013 г. до 2015 г. 1 администратор за законодателните преговори, координация на задачите с Агенцията и надзор на споразумението за делегиране 0,5 администратор за надзор върху финансовите дейности и експертни познания за граничния контрол и по технически въпроси 0,5 асистент за административни и финансови дейности 1,5 по време на периода на разработване от 2016 г. до 2020 г. 1 администратор за проследяване на споразумението за делегиране (доклади, подготовка за процедурата на комитет, потвърждаване на функционалните и техническите спецификации, надзор на финансовите дейности и координация с Агенцията), както и експертни познания за граничния контрол и по технически въпроси 0,5 асистент за административни и финансови дейности

Външен персонал || 0

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– x Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата и със следващата многогодишна финансова рамка.

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка[57].

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

– x Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

– ¨ Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година N || Година N+1 || Година N+2 || Година N+3 || да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || Общо

Да се посочи съфинансиращият орган || || || || || || || ||

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || || || || || || || ||

3.3. Очаквано отражение върху приходите

– ¨  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– x Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

i.        ¨            върху собствените ресурси

ii.       x           върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред: || Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година || Отражение на предложението/инициативата[58]

Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Следващи години

Статия 6313 … … … …. || || 3,729 || 5,013 || 5,639 || 5,111 || 4,884 || 4,884 || 1,954

За разните целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

18.02.CC Фонд „Вътрешна сигурност“, раздел „Граници”

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

В бюджета се включват вноски от държавите, участващи в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, както е уредено в съответните споразумения. Представените прогнози са само ориентировъчни и се основават на последните изчисления на приходите за прилагане на правото от Шенген от държавите (Исландия, Норвегия и Швейцария), които понастоящем внасят в общия бюджет на Европейския съюз (усвоени плащания) годишна сума за съответната финансова година, изчислена в съответствие с брутния вътрешен продукт на съответната държава като процент от брутния вътрешен продукт на всички участващи държави. Изчислението се основава на данни от Евростат от юни 2012 г., които варират значително в зависимост от икономическото положение на участващите държави.

[1]               COM(2008) 69 окончателен. Съобщението беше придружено от оценка на въздействието (SEC(2008) 153).

[2]               „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“, ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

[3]               Док. EUCO 23/11.

[4]               COM(2011) 680 окончателен.

[5]               ОВ L 105, 13.4.2006 г.

[6]               България, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Финландия.

[7]               http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database. Този брой включва заловени на границата или в рамките на Шенгенското пространство лица, пресрочили разрешения срок на престой или влезли незаконно.

[8]               ОВ L 286, 1.11.2011 г.

[9]               SEC(2008) 153.

[10]             SWD (2013)47.

[11]             При условие че законодателният орган приеме предложението за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011) 750 окончателен), приеме предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2011) 398) и при условие че има достатъчно средства на разположение в рамките на тавана на разходите на съответната бюджетна позиция.

[12]             ОВ L 176, 10.07.1999 г., стр. 36.

[13]             ОВ L 53, 27.02.2008 г., стр. 52.

[14]             ОВ L 160, 18.06.2011 г., стр. 19.

[15]             OВ C […], […] г., стр. […].

[16]             OВ C […], […] г., стр. […].

[17]             OВ C […], […] г., стр. […].

[18]             COM(2008) 69 окончателен.

[19]             ОВ L 158, 30.04.2004 г., стр. 77.

[20]             ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1.

[21]             ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

[22]             ОВ L 8, 12.01.2001 г., стр. 1.

[23]             ОВ L 55, 28.02.2011 г., стр. 13.

[24]             ОВ L 131, 01.06.2000 г., стр. 43.

[25]             ОВ L 64, 07.03.2002 г., стр. 20.

[26]             ОВ L 176, 10.07.1999 г., стр. 36.

[27]             ОВ L 176, 10.07.1999 г., стр. 31.

[28]             ОВ L 53, 27.02.2008 г., стр. 52.

[29]             ОВ L 53, 27.02.2008 г., стр. 1.

[30]             ОВ L 160, 18.06.2011 г., стр. 21.

[31]             ОВ L 160, 18.06.2011 г., стр. 19.

[32]             OВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1.

[33]             OВ L 286, 1.11.2011 г., стр.1.

[34]             OВ L 349, 25.11.2004 г., стр.1.

[35]             УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

[36]             Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[37]             Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011) 750).

[38]             Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Интелигентни граници — варианти и бъдещи действия“ (COM(2011) 680).

[39]             Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011) 750).

[40]             COM(2010)93, 19 Март 2010

[41]             COM(2011)398, 29.6.2011 г.

[42]             Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[43]             Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

[44]             Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

[45]             ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[46]             Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[47]             Промяната в разходите и особено високите разходи през 2015 г. и 2017 г. могат да се обяснят по следния начин: през 2015 г., в началото на периода на разработване, ще бъдат поети задължения за разработването (еднократни разходи, които покриват разходите за три години за хардуер, софтуер и за изпълнителя). В края на този период, през 2017 г., ще бъдат поети необходимите задължения за оперативни разходи. Разходите за администриране на хардуер и софтуер варират в зависимост от периода.

[48]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[49]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[50]             Съгласно описанието в част 1.4.2. „Конкретни цели…“.

[51]             По отношение на разработването на централната система тази сума включва по-специално мрежовата инфраструктура, необходимите лицензи за хардуер и софтуер и разходите за външния изпълнител за разработване на централната система. За националната част от разработването тя включва и разходите за необходимите лицензи за хардуер и софтуер, както и външни договори за разработване.

[52]             Тази сума покрива необходимите разходи за експлоатиране на централната система, и по-специално експлоатирането на мрежата, поддръжката на централната система от външен изпълнител, както и необходимите лицензи за хардуер и софтуер. За националното действие сумата покрива необходимите разходи за експлоатирането на националните системи, и по-специално лицензи за хардуер и софтуер, управление на инциденти и разходи за необходимите външни изпълнители.

[53]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[54]             ДНП = договорно нает персонал; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт.

[55]             Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

[56]             Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

[57]             Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

[58]             Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Top