EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AE5602

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нови мерки на единния далекосъобщителен пазар в ЕС“ , в което се разглеждат следните два документа: „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012“ COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD) „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно единния пазар в областта на далекосъобщенията“ COM(2013) 634 final

OB C 177, 11.6.2014, p. 64–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/64


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нови мерки на единния далекосъобщителен пазар в ЕС“, в което се разглеждат следните два документа: „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012“

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно единния пазар в областта на далекосъобщенията“

COM(2013) 634 final

(2014/C 177/12)

Докладчик: г-жа Anna NIETYKSZA

На 23 септември и на 12 септември 2013 г. съответно Комисията, Съветът и Европейският парламент решиха, в съответствие с членове 114 и 304 от ДФЕС, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

„Нови мерки на единния далекосъобщителен пазар в ЕС“

— становище, в което се разглеждат следните два документа:

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012“

COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно единния пазар в областта на далекосъобщенията“

COM(2013) 634 final.

Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 18 декември 2013 г.

На 495-ата си пленарна сесия, проведена на 21 и 22 януари 2014 г. (заседание от 21 януари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 152 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

ЕИСК подкрепя предложението на Европейската комисия за регламент и специалните мерки, предприети с цел да се ускори създаването на единен пазар на електронните съобщения като основа за динамичен и устойчив растеж на всички сектори на икономиката и за създаване на нови работни места. То ще гарантира също така високото равнище на защита на потребителите.

1.2

ЕИСК смята, че предложеното намаляване на пречките пред европейските доставчици на електронни съобщителни услуги чрез:

въвеждането на единно европейско разрешение, валидно в целия ЕС, и

хармонизирането на регулаторните условия и на управлението на радиочестотния спектър,

ще улесни доставчиците да предлагат конкурентни и сигурни електронни съобщителни услуги на отделните лица, предприятията и институциите в целия ЕС.

1.3

ЕИСК изтъква, че Комисията би трябвало да подложи на повторна преценка възможността за включване на широколентовите услуги в обхвата на предоставяната универсална услуга.

1.4

В същото време ЕИСК подчертава, че намаляването на регулаторните бариери ще отвори също така пазарите за по-малките доставчици на електронни съобщителни услуги. Основният стимул за развитието на доставчиците ще бъде:

единното разрешение;

опростяването на процеса на инвестиране в мрежи;

възможността да се предоставят трансгранични услуги във всяка страна от ЕС;

стимулите за инвестиции.

1.5

ЕИСК отбелязва, че разпоредбите и общите стимули, които формулира Комисията, би трябвало да имат за цел да предотвратяват по-нататъшното разпокъсване на пазара, тъй като тези обстоятелства биха попречили на развитието на трансграничните услуги и биха отслабили позицията на ЕС спрямо външните му конкуренти.

1.6

ЕИСК счита, че с подобряването на достъпността и с намаляването на разходите за изграждане и експлоатация на високоскоростни мрежи, ще се:

създадат работни места в европейските предприятия, в това число МСП и новосъздадените предприятия, които разработват и предоставят иновативни продукти и услуги на световния пазар;

ускори разработването на съвременни услуги в области като електронната търговия и електронното образование, както и на технически усъвършенствани публични услуги като електронното административно управление и електронното здравеопазване;

ускори разработването на съвременни европейски услуги, осъществявани чрез изчисления в облак, както се посочва в становището на Комитета относно „Към стратегия на ЕС за изчисленията в облак“ (TEN/494);

създадат условия да се оползотворят огромните възможности за създаването на нови услуги в областите, в които се очаква бързо развитие, като Интернет на нещата (Internet of things, IoT) и междумашинната комуникация (M2M).

1.7

ЕС отчита обстоятелството, че хармонизирането на регулаторните условия ще създаде стимули за насочване на инвестиции към европейските доставчици на електронни съобщителни услуги.

1.8

ЕИСК подкрепя предложеното хармонизиране на гаранциите на правата на потребителите и ползвателите, в това число:

по-лесния избор на доставчик на услуги и по-лесната смяна на доставчика, и

премахването на високите разходи за роуминг разговори по мобилни мрежи и за трансгранични разговори по стационарни мрежи на територията на ЕС (вж. информационния доклад на ЕИСК относно „Незабавно премахване на таксите за роуминг“, CES5263-2013, докладчик: г-н Hencks).

1.9

ЕИСК се застъпва за хармонизиране на условията, отнасящи се до крайните ползватели, в договорите за електронни съобщителни услуги във всички държави членки.

1.10

ЕИСК смята, че откритият достъп до мрежата и възможността за използване на технически усъвършенствани електронни съобщителни услуги в целия ЕС ще увеличат мобилността на потребителите и предприемачите, а също така ще улеснят достъпа до европейските културни ценности и развитието на творческите индустрии.

1.11

Бъдещият регламент трябва да осигури по-голяма финансова и правна сигурност на операторите. Паралелно с това ЕИСК препоръчва регламентът да осигури по-голяма правна сигурност на ползвателите чрез по-добра защита на правата им.

1.12

ЕИСК подчертава значението на правото на подходяща защита на личните данни, правото „да бъдеш забравен“ и другите права на крайните ползватели на електронни съобщителни услуги, посочени в предходни становища на ЕИСК (1).

1.13

ЕИСК отбелязва, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са източник на устойчив икономически растеж и водят до 50 %-но нарастване на производителността във всички сектори на икономиката, в които биват използвани. Дори и тяхната употреба да води до загубата на определени работни места, на мястото на всеки две закрити работни места се създават пет нови (Вж. Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD), стр. 2). ЕИСК подчертава необходимостта на всички да бъде осигурена възможността за образование, преквалификация и учене през целия живот посредством прилагането на нови образователни механизми.

1.14

ЕИСК изтъква необходимостта от съблюдаване на правилата за конкуренция и неутралността на мрежите, особено спрямо доставчиците на електронни съобщителни услуги от сектора на МСП, тъй като укрепването на позицията на най-големите доставчици на електронни съобщителни услуги и консолидирането на ресурсите от радиочестотния спектър могат да изложат на риск конкурентоспособността в пазарите на държавите членки.

1.15

Изглежда прибързано въвеждането на правила за продуктите за виртуален широколентов достъп (вид достъп на едро до широколентови мрежи, който се състои от връзка за виртуален достъп до дадена стационарна или безжична мрежова архитектура — без това да включва физически необвързан достъп до абонатната линия, в съчетание с услуга за пренос на данни до определен набор от трансферни пунктове — със специфични елементи и функции на мрежата и с помощни ИТ системи). ЕИСК смята, че би било по-добре да се изчака, докато условията за предлагането и ценообразуването на тези услуги не бъдат регулирани от пазара. Въпреки това задължението да се осигури продукт за връзка с гарантирано качество на услугата трябва да се регулира по такъв начин, че да се осигури балансирано споделяне на тежестта между големите оператори и по-малките доставчици на услуги от сектора на МСП.

1.16

ЕИСК изразява дълбока загриженост относно подробните технологични решения, свързани с локалните мрежи за радиодостъп, по-специално възможността крайните потребители да могат да предоставят мрежи за радиодостъп на разположение на други непознати анонимни потребители.

1.17

ЕИСК предупреждава, че предложеният регламент поставя много амбициозни цели. Кратките срокове за въвеждането му (от 1 юли 2014 г.) ще изискват значително усилие от основните заинтересовани страни, а именно Европейската комисия, националните регулатори на електронни съобщения, органите по защита на конкуренцията и европейските доставчици на електронни съобщителни услуги.

1.18

Като се има предвид, че е необходимо да се координират обхватът и процедурите за издаване на европейски разрешения и запазване на радиочестотен спектър, както и условията за използване на радиочестотния спектър, ЕИСК препоръчва да бъде увеличена ролята на ОЕРЕС, докато не бъде взето решение за създаването на единен европейски регулатор.

2.   Въведение и контекст

2.1

Големите оператори в САЩ, Япония и Южна Корея вложиха огромни средства в инфраструктура за бързи широколентови интернет връзки — както стационарни, така и безжични. За Европейския съюз е изключително важно да запази световната си конкурентоспособност в областта на електронните съобщения.

2.2

Наличието на надежден и бърз широколентов достъп е особено важно за предоставянето на новаторски електронни съобщителни услуги, в това число изчисления в облак. Следователно за ЕС е от стратегически интерес секторът на електронните съобщения да бъде в добро състояние, да има вътрешен потенциал, който да му позволява да предоставя модерни услуги на обществеността, и да разполага със значителен размах, за да създава електронно съобщително оборудване, технологични решения и услуги.

2.3

Цифровата икономика и продуктите, които тя предлага, представляват все по-голям дял от БВП, а електронните съобщителни услуги са от основно значение за растежа на производителността във всички сектори на икономиката — от здравеопазването до енергетиката и публичните услуги. Друг ключов фактор в развитие е възможността да се инвестира в безжични мрежи (четвърто и следващо поколение технологии за мобилна комуникация, осигуряващи високоскоростен мобилен интернет достъп) и във високоскоростни стационарни мрежи (напр. фиброоптичните мрежи от типа FTTH — оптична линия до дома).

2.4

За да станат електронните съобщителни мрежи силно печеливши, е необходим достатъчен мащаб. Въпреки това пазарът на електронни съобщения на държавите членки на ЕС е силно разпокъсан: той включва над 1000 оператори на стационарни мрежи и няколкостотин оператори на мобилни мрежи. И най-големите групи от оператори предоставят услуги само в отделните страни, без да предлагат трансгранични услуги на потребителите и на по-малките крайни ползватели (трансграничните услуги се предлагат само на най-големите корпоративни клиенти). Няма оператор, който да е активен в повече от половината държави членки. Пазарът на кабелните телевизионни мрежи също е много разпокъсан и включва над 1500 оператори.

2.5

Разпокъсаността на пазара води до високи цени, особено за разговори между отделните страни от ЕС (роуминг в мобилни мрежи и международни разговори по стационарни мрежи).

2.6

Радиочестотният спектър представлява ограничен ресурс. Степента на ефективност при използването му оказва значително влияние върху изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа и върху условията на работа на доставчиците на услуги. В същото време условията за ползване на радиочестотния спектър (правилата за разпределяне на радиочестотния спектър, срокът за ползване на запазен радиочестотен спектър, възможностите за преразпределяне на радиочестотен спектър — промяна в управлението на радиочестотния спектър, която цели, наред с другото, удовлетворяване на пазарните изисквания или повишаване на ефективността на използването на радиочестотния спектър — и за неговото споделяне) се различават значително между отделните държави членки. Съществуват различия в условията на разпределянето, срока на ползването и възможността за подновяване на запазен радиочестотен спектър. Тези различия затрудняват инвестирането и изграждането на интегрирани трансгранични безжични мрежи.

2.7

Въпреки че през 90-те години на ХХ в. Европа беше световен лидер в мобилната телефония, използваща глобалната система за мобилни комуникации, понастоящем тя изостава от горепосочените страни в прилагането на най-съвременните мобилни технологии за пренос на данни.

2.8

Темпът на развитие в областта на европейския ИКТ сектор е много слаб през последните години (0,3 % годишно), особено в сравнение с 15 %-ия растеж в САЩ и 26 %-ия растеж в някои водещи азиатски държави.

2.9

Предложените промени се отнасят до области, които са регламентирани в актове, съставляващи основата на регулирането на електронните съобщения в ЕС, а именно директиви 2002/20/ЕО (директивата за разрешенията), 2002/21/ЕО (рамковата директива), 2002/22/ЕО (директивата за универсалната услуга и правата на потребителите), 2002/58/ЕО (директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), Регламент (ЕО) № 1211/2009 (създаване на ОЕРЕС), Регламент (ЕС) № 531/2012 (относно роуминга) и Решение № 243/2012/ЕС (програмата за политиката относно радиочестотния спектър) (2).

3.   Обща цел на регламента на Европейската комисия

3.1

Основната цел на регламента на Европейската комисия е да се създаде единен пазар на електронните съобщения, в който:

обществеността, институциите и предприятията да имат достъп до електронни съобщителни услуги в целия ЕС при равни условия, без ограничения или допълнителни разходи;

операторите и доставчиците на електронни съобщителни услуги да могат да предоставят услуги при конкурентни условия извън границите на държавата членка, в която са установени, и да достигат до потребителите в целия ЕС;

се формира основата на цифровото преобразуване на икономиката, което трябва да доведе до възстановяване и запазване на икономическия растеж, повишена конкурентоспособност на страните от ЕС в световен мащаб и създаване на нови работни места в цифровата икономика, творческите индустрии и всички области на икономиката, в която електронните съобщения играят важна роля.

3.2

В предложението си за регламент Европейската комисия предлага следните решения:

единно европейско разрешение за европейските доставчици на електронни съобщителни услуги въз основа на единна система за уведомяване в държавата членка, в която се намира седалището на доставчика;

хармонизиране на условията за наличност, за разпределяне и продължителност на правата за ползване на радиочестотния спектър;

въвеждане на продукти за виртуален широколентов достъп и на хармонизирани продукти за електронни съобщения с гарантирано качество на услугата;

хармонизиране на правилата по отношение на правата на крайните ползватели/потребители (изискване за прозрачност на информацията и на договорите, ясно определени условия за сключването и прекратяването на договори, неутралност на мрежата, гарантирано качество на услугата, по-лесна смяна на доставчика и преносимост на номера);

правомощия на компетентните национални органи за налагане на санкции и правила относно правомощията на Комисията да приема делегирани актове или актове за изпълнение;

правила за роуминг разговори в мобилни мрежи;

изискване разходите за разговорите в рамките на ЕС по стационарна мрежа да не надвишават тарифата за националния обмен на съобщения на далечно разстояние;

по-голяма стабилност за ОЕРЕС в качеството му на консултативен орган на Европейската комисия в областта на електронните съобщения.

3.3

Както беше подчертано в Заключенията на Европейският съвет от 24 и 25 октомври 2013 г., преодоляването на разпокъсаността на пазара на електронните съобщения, насърчаването на ефективна конкуренция и привличането на частни инвестиции чрез предвидима и стабилна правна рамка, като същевременно се осигурява високо равнище на защита на потребителите и се хармонизират условията за разпределяне на радиочестотния спектър, са изключително важни предпоставки за икономическото и социалното развитие на държавите членки (Документ на Европейския съвет от 25 октомври 2013 г. (EUCO 169/13, CO EUR 13 CONCL 7), параграфи 5 и 9).

3.4

По-голямата наличност на бързи съобщителни връзки и по-ниските разходи за използването им ще позволят на всички доставчици на услуги, включително европейските МСП, да създават и предлагат новаторски продукти и услуги на световния пазар.

4.   Специфични бележки във връзка с проекта за регламент на Европейската комисия

4.1   Единно европейско разрешение

4.1.1

ЕИСК смята, че понастоящем предоставянето на трансгранични услуги е възпрепятствано от бюрокрацията, произтичаща от разпокъсаността на националните системи за издаване на разрешения, разпределяне на радиочестотния спектър, регулиране на продуктите за достъп и правилата относно правата на потребителите.

4.1.2

Операторите се възползват от разпокъсаността на пазара за сметка на крайните ползватели, като предоставят по-скъпи трансгранични услуги.

4.1.3

ЕИСК счита, че предложението за регламент ще насърчи консолидирането на операторите и появата на общоевропейски доставчици на електронни съобщителни услуги. Този процес е полезен от гледна точка на конкурентоспособността на икономиките на държавите членки на световните пазари.

4.1.4

Укрепването на позицията на доставчиците на електронни съобщителни услуги и уеднаквените правни условия ще направят европейските доставчици на услуги по-привлекателни за институционалните инвеститори, в това число и фондовете за частни капиталови инвестиции. Предоставянето на допълнителен капитал на операторите ще увеличи инвестиционния им капацитет.

4.1.5

ЕИСК приветства въвеждането на единно разрешение на равнището на ЕС като важно условие за подобряване на функционирането на системата. Процедурите и принципите за сътрудничество трябва да бъдат ясно определени.

4.1.6

ЕИСК би приветствал идеята в предложението да се заеме позиция в полза на единен европейски регулатор — нещо, което Комитетът предлага и отстоява в няколко свои становища.

4.2   Координиране на използването на радиочестотния спектър

4.2.1

Хармонизирането на управлението на радиочестотния спектър въз основа на уеднаквени условия за използването му (правилата за разпределянето на радиочестотния спектър, за срока за ползване на запазен радиочестотен спектър, както и възможностите за преразпределяне и за споделяне на радиочестотен спектър) ще улесни въвеждането на нови безжични широколентови технологии за достъп (технологии от четвърто и следващо поколение).

4.2.2

Според ЕИСК регламентът изпреварва планирания за 2016 г. преглед на ефективността на съществуващите правила за роуминг, както и решенията за разпределяне на радиочестотните ленти, които се очаква да бъдат взети по време на Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г. (WRC 2015) на ITU-R (Секторът за радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (ITU-R) е един от трите сектора (отдела) на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), който отговаря за радиосъобщенията).

4.3   Европейски продукти за виртуален достъп

4.3.1

ЕИСК смята, че правилата за виртуален широколентов достъп се предлагат на фона на значителна несигурност по отношение на регулаторния режим на NGN/NGA мрежите (високоскоростни мрежи от следващо поколение/достъп от следващо поколение) и различия в регулаторните практики на отделните държави членки. Стабилни регулаторни принципи, които насърчават операторите да инвестират в скъпа NGN/NGA инфраструктура, трябва да бъдат въведени много предпазливо, тъй като регулаторните практики по тези въпроси са в начален етап на формиране. Продуктите на едро трябва да се разработят, като се отчитат нуждите на клиентите на отделните национални пазари, а не да се проектират за „средностатистическата европейска страна“.

4.4   Продукт за връзка с гарантирано качество на услугата

4.4.1

Въвеждането на продукт за връзка с гарантирано качество на услугата може да се окаже много полезно за създаване и предоставяне на специализирани и технологично усъвършенствани цифрови услуги.

4.4.2

Според ЕИСК задължението да се осигури гарантирано качество на услугата трябва да се регулира по такъв начин, че да се осигури балансирано споделяне на тежестта между големите оператори и по-малките доставчици на услуги от сектора на МСП.

4.5   Хармонизирани права на крайните ползватели

4.5.1

Според ЕИСК хармонизирането на правата на крайните ползватели, задълженията по отношение на прозрачността, както и ясната информация за потребителите относно условията, качеството, правата, тарифите и правилата относно улеснения режим за смяна на доставчик, ще донесат значителни ползи за потребителите на електронни съобщителни услуги. Това ще укрепи позицията на тези потребители и ще намали информационната асиметрия.

4.5.2

ЕИСК одобрява осигуряването на конкретна информация и въвеждането на договорни задължения относно:

предоставянето на услуги за крайни ползватели с увреждания, както и подробности относно разработваните за тях продукти и услуги;

вида мерки, които може да предприеме доставчикът в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на мрежите, или при появата на заплахи и уязвими пунктове;

контрола, който могат да упражняват крайните ползватели по отношение на своето потребление на електронни услуги;

4.5.3

ЕИСК одобрява предложението доставчиците на електронни услуги да бъдат задължени да разпространяват информация от обществен интерес относно:

най-разпространените начини за използване на електронни съобщителни услуги с цел извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, и техните правни последици;

средствата за защита срещу рисковете във връзка с личната сигурност и незаконния достъп до личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.

4.5.4

При все това ЕИСК изразява съжаление относно неясния начин, по който е формулирано съдържанието на глави IV и V от предложения регламент, по-специално във връзка със субективните фактори, от които продължават да зависят определени потребителски права; Комитетът се надяваше, че тези фактори ще се превърнат в обвързващи гаранции, като това се отнася най-вече до член 23, параграф 3, както и до членове 27, 28 и 30 от предложението.

4.6   Роуминг и международни разговори

4.6.1

Въпреки че крайната цел на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е премахването на разликата между националните такси и таксите за роуминг, като по този начин се създаде вътрешен пазар за мобилни съобщителни услуги, таксите за мобилни комуникации при роуминг в рамките на Европа остават прекалено високи и значително надвишават таксите за същата услуга в рамките на дадена държава.

4.6.2

Въпреки че в границите на Европа беше въведен пределен размер на таксите, средните такси, прилагани от операторите, не са много по-ниски от таваните, наложени от законодателството, и пречат на появата на градивна конкуренция. Това, по думите на Комисията, я е принудило да въведе нов законодателен пакет, съдържащ предложението да бъдат премахнати допълнителните такси за роуминг повиквания, получени от ползвателя в чужбина, а другите такси за роуминг се очаква постепенно да отпаднат, като се стимулира конкуренцията между операторите или поне между операторските сдружения.

4.6.3

ЕИСК подкрепя по принцип премахването на всички роуминг такси (за гласови повиквания, изпращане на текстови съобщения и на данни), а не само на таксите за входящи повиквания. Освен това Комитетът смята, че за да се създаде действителен европейски вътрешен пазар на електронните мобилни съобщения, е целесъобразно да се преразгледат и таксите, прилагани към транзитните мобилни комуникации в ЕС.

4.6.4

Въпреки това предвид факта, че структурните реформи ще бъдат въведени едва през юли 2014 г., ЕИСК смята, че датата на премахване на таксите за роуминг би трябвало да се определи въз основа на резултата от предвидените в регламента от 2012 г. структурни реформи, след като те бъдат напълно осъществени.

4.6.5

Този период би трябвало да позволи на регулаторните органи да вземат мерки, за да попречат на операторите да компенсират загубата на приходи, произтичаща от премахването на таксите за роуминг, като увеличат националните такси. Такова увеличение на таксите би било в ущърб на всички потребители и преди всичко на онези хора, които, по стечение на обстоятелствата, не пътуват извън държавата си на пребиваване и нямат повод да извършват роумингови обаждания.

4.6.6

С цел да се постигне по-голяма прозрачност на таксите и най-вече на пакетните оферти, ЕИСК предлага освен това регулаторните органи да изготвят, в сътрудничество с потребителските организации, стандартизиран формат за представяне на разбивка на таксите, което би позволило да се прави сравнение между различните пакети и би улеснило намирането на най-изгодната оферта.

4.6.7

И накрая, Комисията ще трябва да следи изключително зорко партньорството между операторите, за което тя така горещо се застъпва, да не доведе до създаването на споразумения или олигополи, които да предизвикат злоупотреба с господстващо пазарно положение.

4.7   Промяна в статута на ОЕРЕС

4.7.1

Според ЕИСК предложените промени в статута на ОЕРЕС, например въвеждането на поста председател на Съвета на регулаторите на пълен работен ден, може да се окажат недостатъчни в светлината на предизвикателствата по отношение на конкурентоспособността и необходимостта от създаване на стимули за инвестиране, особено по отношение на широколентовите комуникации и NGN/NGA мрежата.

Брюксел, 21 януари 2014 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Henri MALOSSE


(1)  ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 133-137; ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 1-6; ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 31-35.

(2)  ОВ C 123, 25.4.2001 г., стр. 55-56; ОВ C 123, 25.4.2001 г., стр. 56-61; OВ C 123, 25.4.2001 г., стр. 53-54; OВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 131-133; OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 22-26.


Top