EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0076

Становище на Европейската централна банка от 6 ноември 2013 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (CON/2013/76)

OJ C 109, 11.4.2014, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 109/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 ноември 2013 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета

(CON/2013/76)

2014/C 109/02

Въведение и правно основание

На 3 септември 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) (наричан по-долу „предложения регламент“). На 14 октомври 2013 г. ЕЦБ получи искане от Европейския парламент за становище относно предложения регламент.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи задачите на ЕЦБ относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции и други финансови институции, с изключение на застрахователните предприятия, както е посочено в член 127, параграф 6 от Договора, и разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно първо изречение от член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

ЕЦБ напълно подкрепя създаването на Единния механизъм за преобразуване (ЕМП), който ще допринася за укрепване на архитектурата и стабилността на икономическия и паричен съюз. ЕЦБ също така се възползва от възможността отново да подчертае позицията, изложена в становището ѝ от 27 ноември 2012 г. относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96) (2), а именно, че ЕМП е необходимо допълнение към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) за постигането на добре функциониращ съюз на финансовите пазари. Поради това такъв механизъм трябва да бъде създаден до момента, в който ЕЦБ поеме в пълна степен надзорната си отговорност. Предложеният регламент съдържа три основни елемента за ефективно преобразуване, а именно: а) единна система, б) единен орган и в) единен фонд. Предложеният регламент отговаря на заключенията на Европейския съвет от 13—14 декември 2012 г. и от 27—28 юни 2013 г. (3), които се основават на доклада „Към истински икономически и паричен съюз“ (Towards a genuine Economic and Monetary Union) (4).

ЕЦБ счита, че общите принципи, изложени в следващите параграфи, са от ключово значение, за да бъде ефективен ЕМП и приветства това, че те са до голяма степен отразени в предложения регламент.

1.1.   Обхватът на ЕМП следва да включва всички кредитни институции, установени в държави членки, участващи в ЕНМ.

1.2.   В центъра на ЕМП следва да бъде силен и независим единен орган за преобразуване (ЕОП), с достатъчно правомощия да взема решения за предприемане на мерки за преобразуване в интерес на стабилността в еврозоната и на Съюза като цяло. ЕМП е необходимо допълнение към ЕНМ (5), като нивата на отговорност и вземане на решения за преобразуване и надзор трябва да бъдат приведени в съответствие. В това отношение ЕЦБ споделя мнението на Комисията, че такъв единен механизъм може по-добре да гарантира оптимални мерки за преобразуване, включително адекватно разпределение на тежестта, отколкото мрежа от отговорни за преобразуване национални органи. Оказа се, че координацията между националните системи за преобразуване не е достатъчна за постигането на най-навременните и ефективни по отношение на разходите решения за преобразуване, особено в трансграничен контекст.

1.3.   Процесът на вземане на решения следва да позволява навременно и ефективно вземане на решения, ако е необходимо, в много кратък срок, като например няколко дни или, ако е необходимо, няколко часа. Този процес следва да бъде основан на адекватно планиране на преобразуването.

1.4.   ЕОП следва да разполага с адекватни правомощия, инструменти и финансови ресурси, за да преобразува институции, както е предвидено в предстоящата директива за възстановяване и преобразуване на банки (ДВПБ).

1.5.   ЕОП следва да има достъп до финансиране на преобразуването чрез Единния фонд за преобразуване на банки (ЕФПБ), който следва да бъде финансиран от всички банки в обхвата на ЕМП, чрез основани на риска предварителни вноски, допълвани от последващи вноски, когато е необходимо. Освен това следва да е налице временен фискално неутрален публичен подпомагащ механизъм, който може да бъде предоставен под формата на кредитна линия за ЕФПБ.

1.6.   Представената рамка за ЕМП следва да предвижда тясна координация между функцията по преобразуване на ЕМП и надзорната функция на ЕНМ, като се придържа към и спазва съответните институционални отговорности.

Както ЕНМ, така и ЕМП са съществени части от интегрираната финансова рамка на банковия съюз, която ще помогне да се прекъсне връзката между банките и държавите в съответните държави членки и да се преобърне сегашният процес на фрагментация на финансовите пазари.

ЕЦБ силно подкрепя предвидения график за ЕМП. Съгласно този график ЕМП би трябвало да влезе в сила до средата на 2014 г. и да стане напълно функциониращ до 1 януари 2015 г. Този график отчита, че ЕМП е ключов елемент на банковия съюз.

2.   Специфични забележки

2.1.   Правно основание

Комисията предлага предложеният регламент да се основава на член 114 от Договора, което позволява приемането на мерки за сближаване на национални разпоредби, целящи създаването и функционирането на вътрешния пазар. ЕЦБ е наясно с текущи оценки, направени от други институции на Съюза, относно предложеното правно основание и отбелязва предложените промени в предложения регламент, за да се осигури, че член 114 е възможно правно основание за постигане на целта на предложения регламент за запазване на целостта и засилване на функционирането на вътрешния пазар чрез еднoобразното прилагане на единен набор от правила за преобразуване от орган на Съюза и достъп до ЕФПБ.

2.2.   Управление и отчетност на Единния съвет по преобразуване

ЕЦБ приветства като цяло предложената рамка за управление, по-специално факта, че никоя страна, особено отговорни за преобразуване национални органи, няма да разполага с право на вето при вземането на решения в Единния съвет по преобразуване (наричан по-долу „Съвет по преобразуване“). Докато окончателното правомощие за вземане на решения за действително преобразуване на кредитна институция остава на Комисията, Съветът по преобразуване ще разполага с широки и независими правомощия да подготвя планове за преобразуване (6) и процедури за преобразуване (7) и да изисква тяхното прилагане. От най-голямо значение е капацитетът за вземане на решения и условията за гласуване в ЕМП да осигуряват ефикасно и навременно вземане на решения, особено по време на периоди на криза. Отговорностите на органите, включени в процеса на преобразуване, следва да бъдат по-прецизно определени, за да се избягва дублиране или припокриване на правомощия. По отношение на правомощията на Съвета по преобразуване, едно по-пълно описание на това как ще се изпълняват тези правомощия би подобрило съответствието с доктрината Meroni  (8), до необходимата степен, с цел едновременно с това да се гарантира, че е налице достатъчно гъвкавост за разрешаване на всеки отделен случай на преобразуване. Накрая, предложеният регламент трябва да осигури, че всяко действително решение за преобразуване на Комисията е взето, колкото бързо е необходимо (9).

ЕЦБ приветства предложената рамка за отчетността на Съвета по преобразуване, която е в съответствие с институционалната рамка на Съюза. Споразумението между Европейския парламент и Съвета по преобразуване относно практическите условия и реда за упражняване на демократична отчетност и надзор (10) следва да спазва поверителност в съответствие с правото на Съюза и националните закони, по-специално по отношение на надзорна информация, получена в Съвета по преобразуване, от ЕЦБ и националните компетентни органи.

2.3.   Сътрудничество между органите по преобразуване и надзорните органи

ЕЦБ приветства предвиденото тясно сътрудничество между надзорните органи и органите по преобразуване (11). По отношение на ЕЦБ задачите и отговорностите, предвидени в предложения регламент, следва да бъдат предмет на и не следва да надхвърлят задачите, възложени на ЕЦБ с Договора, Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка („Устава на ЕСЦБ“), и по-специално Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (12) („Регламент за ЕНМ“). ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент не ѝ възлага нови задачи и отговорности, но предвижда тясно сътрудничество и обмен на информация (13). От съображения за яснота ЕЦБ препоръчва препратки към задачите и отговорностите на ЕЦБ в предложения регламент да се позовават, когато е уместно, на задачите и отговорностите на ЕЦБ, както са ѝ възложени с Регламента за ЕНМ (14).

ЕЦБ допълнително отбелязва, че предложеният регламент предвижда, когато ЕЦБ покани представител на Съвета по преобразуване да участва в Надзорния съвет на ЕЦБ, Съветът по преобразуване да назначава представител. Регламентът за ЕНМ предвижда обаче, когато Съветът по преобразуване бъде създаден, Надзорният съвет на ЕЦБ да може да кани председателя на Европейския орган за оздравяване на банките да присъства на заседанията на Надзорния съвет (15) като наблюдател. С цел да се осигури пълно съответствие предложеният регламент е необходимо да бъде съответно изменен (16).

От съществено значение е съответните роли и отговорности на органите по преобразуване и на надзорните органи да бъдат разделени, преди да се очаква някоя криза и на първия етап на криза, когато надзорният орган може да приложи мерки за ранна намеса спрямо кредитна институция и когато оценява условията за преобразуване и за намаляването на стойността на капиталови инструменти.

Първо, по време на етапа на ранна намеса, единствено надзорният орган е отговорен по отношение на предприети действия или мерки. Когато се прилагат мерки за ранна намеса, е важно надзорният орган да информира Съвета по преобразуване без ненужно забавяне. Предложеното задължение за ЕЦБ (или националните надзорни органи) обаче, да консултират органите, отговорни за преобразуване, преди да предприемат мерки за ранна намеса, не е в съответствие с необходимостта да се предприемат бързи и ефективни действия за ранна намеса при интегрирана система на отговорност на единствен надзорен орган. Поради това от ЕЦБ или от националния надзорен орган следва да се иска да уведомят органите по преобразуването за такова действие възможно най-бързо (17). Нещо повече, по време на етапа на ранна намеса Съветът по преобразуване следва да извърши своите вътрешни подготвителни дейности по такъв начин, че да избегне подкопаването на пазарното доверие и вероятно влошаване на ситуацията на съответната институция. Следователно дейности като изискане на информация и проверки на място следва основно да бъдат извършвани от надзорен орган, който, в съответствие с ДВПБ, би предоставил на органа по преобразуване цялата необходима информация, за да се подготви за преобразуването на институцията (18). Некоординирани разследващи дейности и проверки на място, извършени от орган по преобразуване, следва да се избягват, на основание, че те могат да подкопаят доверието (19).

Второ, по отношение на оценката на условията, предизвикващи преобразуване, ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент признава, че надзорният орган най-добре може да прецени дали дадена кредитна институция изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност, както и дали може разумно да се предполага, че евентуално предприето алтернативно действие от страна на частния сектор или на надзорните органи би предотвратило в разумен срок изпадането ѝ в неплатежоспособност (20). ЕЦБ счита, че отговорността за оценяване на тези два критерия следва да бъде възложена изцяло на съответния надзорен орган, т.е. на ЕЦБ или на националните компетентни органи в съответствие с разпределението на компетенции, предвидено в Регламента за ЕНМ. Това ще осигури ясно възлагане на отговорности в интерес на бърза и ефикасна мярка за преобразуване (21). Предложеният регламент следва да предвиди, че Комисията може да реши да преобразува институция само на базата на такава надзорна оценка (22). Това следователно ще бъде необходимо, но не достатъчно, предварително условие за преобразуване на институцията.

Трето, надзорният орган също може най-добре да оцени дали едно лице или група няма да бъдат повече жизнеспособни без намаляване на стойността на капитала или преобразуването му или дали е необходима извънредна подкрепа от държавната власт. Тази оценка за жизнеспособност ще се осъществява преди или по същото време като оценката дали банка покрива условията за преобразуване и по този начин се извършва преди започването на преобразуването. Следователно предложеният регламент следва ясно да възложи отговорността за тази оценка на надзорния орган и такава надзорна оценка следва да бъде необходимо предварително условие за намаляване на стойността или превръщане на капиталови инструменти (23).

В допълнение, за да се осигури подходящ механизъм за взаимен контрол и възпиране, Съветът по преобразуване и Комисията следва да имат възможност да поискат по всяко време оценка от надзорния орган (ЕЦБ или националния компетентен орган) дали институция изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност, или дали вече не се счита за жизнеспособна без намаляване на стойността на капитала. Това ще противодейства на всяко възможно надзорно бездействие в ситуация, при която органът по преобразуване счете за необходимо да действа (24).

Накрая, предложеният регламент предвижда, че ЕЦБ и националните надзорни органи предоставят на Съвета по преобразуване и на Комисията цялата информация, необходима за изпълнението на техните задачи. Обменът на информация е важно предварително условие, за да работят ефективно както надзорът, така и преобразуването. Така следва да се изясни, че всяко задължение, свързано с предоставянето на информация, е реципрочно. По-специално, надзорният орган следва да бъде информиран при първа възможност за всякакви планирани и предприети стъпки в рамките на процедурата по преобразуване, които да му позволяват да предвиди възможните последици за финансовата стабилност и да предупреди за това органа по преобразуването (25).

2.4.   Участието на ЕЦБ в Съвета по преобразуване и общо участие на централни банки

ЕЦБ изтъква, че съображение 19 от предложения регламент, което се отнася до „представители“ на Комисията и ЕЦБ, не съответства на останалата част от предложения регламент, съгласно която някои членове на Съвета по преобразуване се назначават от Комисията и от ЕЦБ. По-специално, член 39 от предложения регламент предвижда, че Съветът по преобразуване се състои, inter alia, от член, назначен от ЕЦБ с мандат от пет години, който не може да бъде подновяван. Съгласно член 43 от предложения регламент от членовете на Съвета по преобразуване се изисква да действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, като нямат право да искат или да приемат указания от институциите или органите на Съюза, от правителства на държави-членки или от друг публичен или частен орган. Съгласно членове 45 и 49 от предложения регламент членът, назначен от ЕЦБ, участва в пленарните сесии, както и в изпълнителните сесии на Съвета по преобразуване, с право на глас.

За да отразява по-точно разликата между ролята на ЕЦБ съгласно Регламента за ЕНМ и ролята на ЕЦБ като участник в Съвета по преобразуване съгласно предложения регламент, както и да поддържа разделението на институционалните отговорности между надзорните функции и функциите по преобразуване в Съюза, ЕЦБ препоръчва ЕЦБ да може да присъства като наблюдател на всички (пленарни и изпълнителни) заседания на Съвета по преобразуване (26).

Що се отнася до важната роля и експертизата, която централните банки имат по отношение на финансовата стабилност и техните макропруденциални отговорности, националните централни банки, които не действат като органи по преобразуване съгласно националното право, следва да имат право да присъстват на заседанията на Съвета по преобразуване като наблюдатели и следва, в допълнение към ЕЦБ, да участват в оценяване на системното въздействие на мерките за преобразуване (27).

2.5.   Оценка на вероятността за успешно преобразуване и минимално изискване за собствени средства и допустими пасиви

ЕЦБ приветства факта, че предложеният регламент предвижда, че Съветът по преобразуване ще извършва оценка на вероятността за успешно преобразуване на всяко лице, посочено в член 2, като се консултира с компетентния орган, включително ЕЦБ (28). Докато консултация с надзорния орган е достатъчна относно самата оценка, мерки за отстраняване на пречки за успешно преобразуване следва да бъдат съвместно определени и изпълнени в сътрудничество с надзорния орган. Това би отразило силното надзорно участие при изготвяне на плановете за преобразуване (29). Тази оценка следва да не допуска финансова подкрепа от ЕФПБ, различна от предоставянето на временна ликвидност. Да се допусне подкрепа за платежоспособност от фонда би било несъвместимо с основния принцип, че акционери и кредитори на отделната институция или група първи поемат загубите при преобразуване (30). ЕФПБ ще предоставя ресурси, само ако финансирането на преобразуването чрез акционери и кредитори е недостатъчно. Следователно оценката на вероятността за успешно преобразуване на институция или група следва да гарантира, че е налице достатъчен капацитет за поемане на загуби за надеждна стратегия за преобразуване в рамките на самата институция или група (31).

ЕЦБ счита, че минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви е ключов елемент за осигуряване на успешно преобразуване и адекватна способност за поемане на загуби. Във връзка с това компетентният орган следва да има засилена роля при определянето на минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви, тъй като то може пряко да повлияе на дейността на банката като действащо предприятие и следователно е от значение за компетентния орган. Минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви следва поради това да бъде определяно от Съвета по преобразуване „в сътрудничество“ с компетентния орган (32). По отношение на общите разпоредби, уреждащи минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви, ЕЦБ разбира, че предложеният регламент ще осигури пълно съответствие с предстоящата ДВПБ, по този начин кръстосвайки критериите за допустимост за пасиви, допустими за минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви (33).

2.6.   Рекапитализация чрез вътрешни източници

Предложеният регламент предвижда, че разпоредбите за рекапитализацията чрез вътрешни източници ще се прилагат от 1 януари 2018 г. Това означава, че от 2015 г. до 2018 г. може да се наложи ЕМП да преобразува банки без този инструмент за преобразуване. Ако обаче публични средства или средства от ЕФПБ се използват при преобразуване, новите правила за държавна помощ (34) ще изискват задължителна рекапитализация чрез вътрешни средства на капитала и подчинения дълг. Въпреки това ще има несигурност дали първостепенен необезпечен дълг може да бъде рекапитализиран чрез вътрешни източници, тъй като държавите членки ще имат свобода да решат дали да предвидят въвеждането на рамка за рекапитализация чрез вътрешни източници.

Във връзка с това ЕЦБ подкрепя прилагане на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници по-рано от 2018 г. Счита се, че рекапитализацията чрез вътрешни източници вече до голяма степен е отразена в цените, така че се очаква въздействието върху финансирането да бъде маргинално. Нещо повече, наличието на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници ще допринесе за правна сигурност, последователност и предвидимост, избягвайки по този начин решения ad hoc  (35).

Разпоредбата относно предимството на вземанията при несъстоятелност, която определя реда, по който загуби се отнасят към рекапитализация чрез вътрешни източници (36), не изглежда идентична с разпоредбите в предстоящата ДВПБ. Поради това в зависимост от окончателния текст, приет от законодателя на Съюза, следва да се постигне последователност. По-специално, обезпечените депозити следва да имат „супер предимство“, докато отговарящи на условията депозити на физически лица и малки и средни предприятия следва да имат предимство пред други първостепенни необезпечени вземания. В този смисъл ролята на схемите за гарантиране на депозити при преобразуване следва да бъде в пълно съответствие с разпоредбите на предстоящата ДВПБ, предвиждайки суброгацията им в правата и задълженията на обезпечените вложители (37).

2.7.   Единен фонд за преобразуване на банки

ЕЦБ приветства, че ЕМП ще включва ЕФПБ, финансиран, от институциите, разположени в държави членки, участващи в ЕМП, чрез основани на риска предварителни вноски. Този контрол на общия фонд за преобразуване е съществен елемент на ЕМП, за да осигури адекватно финансиране на преобразуване без привличане на публични средства. Това ще позволи на Съвета по преобразуване да приема незабавни мерки, без необходимостта от продължителни дискусии за разпределяне на тежестта за трансгранични банки, като по този начин се осигурява оптимална и най-ефективна по отношение на разходите стратегия на европейско ниво. Чрез обединяване на ресурси ЕФПБ ще бъде в състояние да защити данъкоплатците по-ефективно, отколкото съгласно националните договорености, и така ще прекъсне неблагоприятната връзка между банките и техните съответни държави.

Предложеният регламент предвижда целево равнище от най-малко 1 % от обезпечени депозити за ЕФПБ. ЕЦБ счита, че обезпечените депозити не са най-подходящият бенчмарк, тъй като те не отразяват изцяло възможните разноски за финансиране на преобразуването. Обезпечените депозити могат да останат постоянни, докато общите пасиви се увеличат значително, или могат да се увеличат, докато общите пасиви останат постоянни. И в двата случая потенциалната експозиция на фонда за преобразуване няма да бъде адекватно отразена. Фактът, че обезпечените депозити са вече гарантирани чрез схема за гарантиране на депозити (СГД), следва също да бъде взет предвид, тъй като това би допринесло за финансиране на преобразуването, ако (преференицалните) обезпечените депозити претърпят загуба. Затова този бенчмарк следва да бъде допълнен с референтна стойност по отношение на общи пасиви, които следва да бъдат адекватно калибрирани от Съвета по преобразуване, като се запазва долната граница от 1 % от обезпечените депозити (38).

2.8.   Подпомагащи механизми

ЕЦБ приветства предложението за създаване на допълнителни подпомагащи механизми, които могат да бъдат активирани при извънредни обстоятелства, в случай че предварителните вноски в ЕФПБ не са достатъчни, а последващите вноски не са незабавно достъпни, за да покрият неговите разходи, чрез договаряне на заеми или други форми на подкрепа от финансови институции или други трети страни. Такива подпомагащи механизми ще направят ЕМП по-силен срещу много неблагоприятни икономически и финансови шокове, укрепвайки така неговия капацитет да предотвратява системни кризи. Нещо повече, ЕЦБ подкрепя изискването всяко финансиране от подпомагащи механизми да се възстановява от финансовата индустрия и да не се поема от фискалните власти. Това изискване запазва една от основните причини за създаване на ЕМП, а именно да преобразува банки, без да се поемат постоянни разходи за данъкоплатците. По отношение на тези елементи предложеният регламент напълно съответства на Заключенията на Европейския съвет от 13—14 декември 2012 г. и от 27—28 юни 2013 г. (39), които се основават на доклада „Към истински икономически и паричен съюз“ (Towards a genuine Economic and Monetary Union).

Същевременно ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент остава неясен относно предвиждания проект за допълнителни подпомагащи механизми. По-специално, въпреки че предложеният регламент предвижда възможността за заемане от трети страни (40), той не определя дали допълнителните подпомагащи механизми ще включват също временен достъп до публични средства или ще привлича заеми единствено от частния сектор. Тъй като е изрично изяснено в проекта на член 6, параграф 4, че държави членки не са задължени да дадат такъв достъп, изглежда, че такъв подпомагащ механизъм може да бъде даден само на доброволна основа. ЕЦБ счита, че при спазване на принципа за фискален неутралитет, достъпът до фискални ресурси ще бъде съществен елемент от подпомагащите механизми на ЕМП. Това е така, защото частните източници на финансиране могат, особено при старта на ЕМП, да бъдат недостатъчни и временно изчерпани при силни сътресения на финансовите пазари. ЕЦБ разбира, че Комисията не е включила задължение за участващите държави членки да дават достъп до публични средства, тъй като това може да е намеса във фискалния суверенитет на държавите членки, който не може да бъде иззет съгласно правното основание на предложения регламент. Предвид гореизложеното, ЕЦБ счита за важно участващите държави членки да се погрижат при влизането в сила на предложения регламент да е налице общ и солиден публичен подпомагащ механизъм (41).

Този публичен подпомагащ механизъм може да обхваща кредитна линия, даваща достъп на ЕМП до обединени фискални ресурси от участващите държави членки. За да удовлетвори принципа за фискален неутралитет, кредитната линия трябва да бъде напълно възстановена, в случай че е била активирана. Важно е внимателно да се калибрира времевият хоризонт за възстановяване на тези средства от финансовия сектор, така че да се избягват прекомерни про-циклични такси. Такова споразумение за кредитна линия ще е изцяло в съответствие с разпоредбите на заключенията на Европейския съвет от декември 2012 г. (42) и подобни рамки за преобразуване в други държави, например кредитната линия за Федералната корпорация за застраховане на влоговете от Министерството на финансите на САЩ.

2.9.   Отношение с рамката за държавна помощ

ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент е създаден да осигури запазването на компетенциите на Комисията в областта на държавните помощи във всички случаи на преобразуване, включващи подкрепа, която се квалифицира като държавна помощ. Това ще бъде постигнато чрез осъществяването на процедурата за държавна помощ успоредно с процедурата по преобразуване (43). Предложеният регламент обаче също предвижда да прилага контрола за държавна помощ в случаи, включващи подкрепа от ЕФПБ, по аналогия и успоредно с процедурата по преобразуване (44).

ЕЦБ признава, че рамката за държавни помощи се е доказала като основна при определянето на общи параметри за национална публична подкрепа в рамките на контекста на банково преобразуване в целия Съюз. ЕЦБ обаче счита, че следва да бъде внимателно оценено въздействието от прилагането на контрола върху държавните помощи и въздействието му върху преобразувания, предприети от ЕМП. След като ЕМП започне да функционира изцяло, решенията за преобразуване ще бъдат вземани на равнището на Съюза, като по този начин се запазват условията на равнопоставеност и не се изкривява единният пазар (45). С оглед на това успоредната оценка съгласно процедурата за държавна помощ следва да не забавя, дублира или затруднява процеса по преобразуване. Целта да се запази вътрешният пазар и да не се изкривява конкуренцията между участващите държави членки и неучастващите държави членки може да бъде постигната в рамките на процеса по преобразуване. Интеграцията на аспектите на държавна помощ в процеса по преобразуване може да бъде очаквана, особено поради факта, че Комисията има окончателното правомощие за вземане на решение. Във всички случаи прилагането на предложения регламент следва да гарантира, че контролът върху държавната помощ няма да има за резултат нито ненужни забавяния, нито ще възпрепятства постигането на целите на преобразуването, особено предвид необходимостта да се защити финансовата стабилност (46). От съображения за яснота и правна сигурност би било полезно за Комисията да определи ясно в предложения регламент кои правила от рамката за държавна помощ и коя процедура ще бъде прилагана по аналогия, и ако е необходимо, допълнително да разясни подробностите по тяхното прилагане, чрез използване на подходящи средства.

Накрая, в бъдеще може да бъде оправдан допълнителен анализ по отношение на прилагането на правилата за държавна помощ по аналогия и по отношение на взаимодействието между съображенията за държавната помощ и съображенията за финансова стабилност, в контекста на преобразуването (47).

2.10.   Съдебен преглед на решения за преобразуване

Предложеният регламент не съдържа разпоредби относно съдебния контрол и свързаните въпроси по отношение на решения за преобразуване. ЕЦБ разбира, че а) решенията относно преобразуването на Съвета по преобразуване/Комисията (48) и решенията на Комисията, оценяващи съответствието с правилата за държавна помощ, от една страна, и б) мерките за преобразуване на националните органи за преобразуване, прилагащи схемата за преобразуване, в съответствие с тези решения и правилата за държавна помощ, от друга страна, остават предмет на съдебен преглед от Съда на Европейския съюз и националните органи съответно. ЕЦБ отбелязва, че съчетаването на средства за защита пред Съда, предвидени в Договора и предложения регламент, както и пред националните съдилища, съгласно вътрешното право на участващите държави членки, следва да гарантира надлежни процесуални права на физическите и юридическите лица, засегнати от решенията на ЕМП.

От съображения за правна яснота би било полезно, ако регламентът определи, че това не засяга компетенциите на националните съдилища да преразглеждат действията или бездействията на националните органи по преобразуване и на други компетентни органи при прилагане на решенията на Съвета по преобразуване, направени в рамката на процедурата по преобразуване, съгласно член 16. Нещо повече, би могло да се разгледа дали да се въведат разпоредби, които биха изключили или поне ограничили обратимостта на решенията, взети от Съвета по преобразуване, по-специално по отношение на решения, взети съгласно член 26, параграф 2 от предложения регламент, в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в ДВПБ относно правото на обжалване и изключването на други действия. Съответните разпоредби следва да бъдат внимателно балансирани, за да се осигури съответствие с гаранциите за правото на собственост, съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека.

Накрая, за да се повиши нивото на прозрачност по отношение на съдебните средства за защита, достъпни съгласно ЕМП, би било препоръчително да се очертаят обхватът и съдържанието на правото на съдебен преглед на страни, засегнати от мерките за преобразуване, съгласно ЕМП, чрез определяне, например, че съдебният преглед на действията или бездействията на националните органи по преобразуване трябва напълно да отчита, че съгласно член 16, параграф 8 от предложения регламент, националните органи са задължени да вземат всички необходими мерки, за да прилагат решенията на Съвета по преобразуване, и че тези решения са предмет на съдебен преглед от Съда на Европейския съюз. Това може да бъде направено в обяснителния меморандум към предложения регламент или в отделен документ.

2.11.   Терминология

ЕЦБ приветства целта на Комисията да гарантира, че предложеният регламент е в съответствие с предстоящата ДВПБ, което следва да гарантира цялостно последователност, също и по отношение на използваните определения. Определенията от ДВПБ следва да бъдат запазени, освен ако съществуват обективни причини за отклоняване от тях или пропускането им в предложения регламент (49). Във връзка с това, когато се препраща към надзорния орган, регламентът следва да използва последователен подход, например препращане към „компетентния орган“, изяснявайки, че това обхваща ЕЦБ в ролята ѝ на надзорник, както и националните надзорни органи.

2.12.   Държави членки, които са установили тясно сътрудничество

ЕЦБ препоръчва в предложения регламент да се включи разпоредба за процедурите за преобразуване, които все още не са прекратени, в случай че държава членка, която е установила тясно сътрудничество (50), и по този начин автоматично попада в обхвата на предложения регламент, прекрати това сътрудничество.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 ноември 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 520 окончателен.

(2)  ОВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6. Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: www.ecb.europa.eu.

(3)  Достъпни на уебсайта на Европейския съвет: www.consilium.europa.eu.

(4)  Представен по време на Европейския съвет през декември 2012 г. и достъпен на уебсайта на Европейския съвет: www.consilium.europa.eu.

(5)  Вж. също Становище на Европейската централна банка от 29 ноември 2012 г. относно предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2012/99) (ОВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1).

(6)  Вж. член 7 от предложения регламент.

(7)  Вж. член 20 от предложения регламент.

(8)  Решение от 13 юни 1958 г. по дело 9/56 Meroni срещу Върховния орган (Сборник 1958, стр. 133), Решение от 14 май 1981 г. по дело 98/80, Romano срещу INAMI (Сборник 1981, стр. 1241) и Решение от 12 юли 2005 г. по свързани дела C-154/04 и C-155/04, Alliance for Natural Health и други (Сборник 2005, стр. I-6451).

(9)  Вж. например коментарите по член 16 от предложения регламент, посочени по-долу и в предложението за изменение в изменение 6.

(10)  Член 41, параграф 8 от предложения регламент.

(11)  Вж. глава 4 „Сътрудничество“ от предложения регламент.

(12)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63. Вж. по-специално член 3, параграф 3 и член 27, параграф 2 от Регламента за ЕНМ.

(13)  Член 27, параграфи 2 и 3 от предложения регламент.

(14)  Вж. например предложенията за изменения в изменения 2, 5, 8 и 10.

(15)  Вж. член 26, параграф 11 и съображение 70 от Регламента за ЕНМ.

(16)  Вж. предложението за изменение в изменение 12.

(17)  Член 11, параграф 4 от предложения регламент следва да бъде съответно изменен. Вж. съответното предложение за изменение в изменение 5.

(18)  Член 23, параграф 1, буква дв) от общия подход относно проекта на директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) № 1093/2010, договорен от финансовите министри на държавите членки на Съвета ЕКОФИН от 27 юни 2013 г., [2012/0150 (COD)-11148/1/13 Rev 1].

(19)  Вж. предложението за изменение в изменение 14.

(20)  Съображение 16 от предложения регламент гласи „ ЕЦБ, в качеството си на надзорния орган в рамките на ЕНМ, най-добре може да прецени дали дадена кредитна институция изпада или е заплашена от неплатежоспособност, както и дали може разумно да се предполага, че евентуално предприето алтернативно действие от страна на частния сектор или надзорните органи би предотвратило в разумен срок изпадането ѝ в неплатежоспособност“.

(21)  Този въпрос също е повдигнат в Становище CON/2012/99, параграф 2.1.

(22)  Вж. предложението за изменение в изменение 6.

(23)  Вж. предложението за изменение в изменение 8.

(24)  Вж. предложението за изменение в изменение 8.

(25)  Вж. предложенията за изменения в изменения 11, 12 и 13.

(26)  Вж. предложенията за изменения в изменения 15, 16 и 17.

(27)  Вж. предложението за изменение в изменение 15.

(28)  Това е в съответствие с Основни показатели за ефективни оздравителни режими за финансовите институции (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) на Съвета за финансова стабилност (СФС), октомври 2011 г., достъпно на уебсайта на Съвета за финансова стабилност: www.financialstabilityboard.org. Вж. приложение II и раздел 10.

(29)  Вж. предложението за изменение в изменение 3.

(30)  Вж. член 13, параграф 1 от предложения регламент.

(31)  Вж. предложението за изменение в изменение 7.

(32)  Вж. предложението за изменение в изменение 4.

(33)  Вж. например член 39, параграф 2 от проекта на ДВПБ, определящ условията един пасив да се счита за допустим пасив.

(34)  Вж. Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза от 30 юли 2013 г. (ОВ C 216, 30.7.2013 г., стр. 1).

(35)  Вж. предложението за изменение в изменение 22.

(36)  При условията на списъка на изключения, който може да се прилага при извънредни обстоятелства. Вж. член 24, параграф 5 от предложения регламент.

(37)  Членове 15 и 73 от предложения регламент следва да препращат към член 98а и член 99 от предстоящата ДВПБ.

(38)  Вж. предложението за изменение в изменение 19.

(39)  Достъпни на уебсайта на Европейския съвет www.consilium.europa.eu.

(40)  В това отношение ЕЦБ отбелязва, че в съответствие със забраната за парично финансиране, централна банка не може да финансира фонд за преобразуване. Вж. например Доклад за конвергенцията на ЕЦБ 2013, стр. 28.

(41)  Вж. предложението за изменение в изменение 20.

(42)  Съгласно заключенията на Европейския съвет от 13—14 декември 2012 г.„... Единният оздравителен механизъм следва да се основава на принос от самия финансов сектор и да включва подходящи и ефективни договорености за мерки за подкрепа. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат фискално неутрални в средносрочен план, като се гарантира, че вноските от публичното подпомагане се възстановяват чрез последващи данъци върху финансовия сектор.“ ЕЦБ е наясно, че самият предложен регламент не може да създаде такава кредитна линия и е необходимо да разчита на задължението на Съвета по преобразуване да я търси активно, при условие че са налице финансови механизми за даване на достъп до такава кредитна линия.

(43)  Вж. параграф 4.1.3 от обяснителния меморандум към предложения регламент (наричан по-долу „обяснителен меморандум“) и виж също последното изречение на член 16, параграф 8 от предложения регламент.

(44)  Вж. член 16, параграф 10 от предложения регламент и параграф 1.2 от обяснителния меморандум.

(45)  Вж. по-специално съображения 7, 9 и 13 от предложения регламент.

(46)  Вж. предложението за изменение в изменение 6.

(47)  Вж. предложението за изменение в изменение 21.

(48)  Вж. член 16 от предложения регламент, имайки предвид също член 78 относно извъндоговорната отговорност на Съвета по преобразуване.

(49)  Вж. например член 3, параграф 13 от предложения регламент, в който се определя „група“. Това се отклонява от определението на този термин, дадено в член 2, параграф 4 от Общия подход относно проекта на директива за създаване на рамка за възстановяване и преобразуване на проблемни банки от 27 юни 2013 г.

(50)  Както е определено в Регламента за ЕНМ.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 43

„(43)

Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници не следва да се прилага към вложителите, чиито депозити са гарантирани по схема за гарантиране на депозитите. Схемата обаче участва във финансирането на преобразувателния процес до степента, в която е щяла да обезщети вложителите. Упражняването на правомощията за рекапитализация чрез вътрешни източници би осигурило на вложителите непрекъснат достъп до депозитите си, каквато е основната цел на създаването на схемите за гарантиране на депозитите. Изключването, при подобни случаи, на схемите от участие би представлявало несправедливо предимство спрямо останалите кредитори, по отношение на които органът по преобразуване би упражнил правомощията си.“

„(43)

Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници не следва да се прилага към вложителите, чиито депозити са гарантирани по схема за гарантиране на депозитите. Схемата обаче участва във финансирането на преобразувателния процес до степента, в която е щяла да обезщети вложителите. Упражняването на правомощията за рекапитализация чрез вътрешни източници би осигурило на вложителите непрекъснат достъп до депозитите си, каквато е основната цел на създаването на схемите за гарантиране на депозитите. Изключването, при подобни случаи, на схемите от участие би представлявало несправедливо предимство спрямо останалите кредитори, по отношение на които органът по преобразуване би упражнил правомощията си.

Обяснение

При положение че гарантираните вложители са с предимство пред всички други кредитори и СГД се суброгира в това предимство, всички други кредитори ще понесат загуби преди СГД да е призована да направи вноска. Следователно рекапитализацията чрез вътрешни източници на СГД не засяга позицията на тези кредитори с по-нисък ранг и отсъствието ѝ не създава „несправедливо предимство“.

Изменение 2

Член 3, параграф 1, Определения

„(1)   „национален компетентен орган“ е всеки национален компетентен орган, към който се прилага определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […] на Съвета [за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции];“

„(1)   „национален компетентен орган“ е всеки национален компетентен орган, към който се прилага определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […] на Съвета [за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции]; определен от участваща държава членка, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС;

„([…]) компетентен орган“ е националният компетентен орган и ЕЦБ при изпълнението на задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;“

Предложените определения целят да изяснят, че ЕЦБ трябва да се счита за компетентен орган съгласно член 9 от Регламента за ЕНМ.

Член 8, параграфи 1 и 5, член 10, параграф 1, член 11, параграфи 1,4 и 5, член 18, параграф 1 и член 41, параграф 7 от предложения регламент следва да бъдат съответно изменени.

Изменение 3

Член 8, параграфи 1 и 8, Оценка на вероятността за успешно преобразуване

„1.   При съставянето на планове за преобразуване в съответствие с член 7 Съветът по преобразуване, след консултации с компетентния орган, включително ЕЦБ, и с отговорните за преобразуването органи на неучастващите държави членки, на чиято територия са разположени големи клонове, доколкото това е от значение за последните, оценява до каква степен дадена институция или група може да бъде преобразувана, без да е необходима извънредна финансова подкрепа от държавната власт, освен използването на средства от създадения с член 64 фонд.“

„1.   При съставянето на планове за преобразуване в съответствие с член 7 Съветът по преобразуване, в сътрудничество след консултации с компетентния орган, включително ЕЦБ, и с отговорните за преобразуването органи на неучастващите държави членки, на чиято територия са разположени големи клонове, доколкото това е от значение за последните, оценява до каква степен дадена институция или група може да бъде преобразувана, без да е необходима: а) извънредна финансова подкрепа от държавната власт, освен или б) използването на средства от създадения с член 64 фонд.“

„8.   Ако мерките, предложени от субекта или предприятието майка, не отстраняват ефективно пречките за успешно преобразуване, Съветът по преобразуване, след консултация с компетентния орган и ако е уместно — с макропруденциалния орган, взима решение, в което това се посочва, и инструктира отговорните за преобразуването национални органи да изискат от съответната институция, предприятие майка или дъщерно предприятие на групата предприемането на изброените в параграф 9 мерки, като той взима решението си въз основа на следните критерии: […].“

„8.   Ако мерките, предложени от субекта или предприятието майка, не отстраняват ефективно пречките за успешно преобразуване, Съветът по преобразуване, в сътрудничество след консултации с компетентния орган и ако е уместно — с макропруденциалния орган, взима решение, в което това се посочва, и инструктира отговорните за преобразуването национални органи да изискат от съответната институция, предприятие майка или дъщерно предприятие на групата предприемането на изброените в параграф 9 мерки, като той взима решението си въз основа на следните критерии: […].“

В съответствие с планирането на преобразуването съгласно член 7, параграф 7 от предложения регламент, оценката на вероятността за успешно преобразуване и инструкцията да се вземат корективни мерки следва да бъдат направени в сътрудничество с компетентния орган, защото се отнасят за ситуация, при която банката все още не е преобразувана, осъществява „нормална дейност“, и така е под контрола на компетентния орган.

Вероятността за успешно преобразуване следва да бъде оценена спрямо собствените параметри на институцията или групата, без да се приема, че ЕФПБ ще бъде използван. Приемането на финансова подкрепа от фонда ще позволи на институцията/групата да управлява дейността си за (потенциална) сметка на целия банков сектор, който ще бъде задължен да плати за преобразуването им. Фондът обаче ще предоставя подпомагане само ако финансирането на преобразуването чрез акционери и кредитори е недостатъчно. Общото правило, че акционери и кредитори на отделна институция или група първи по ред поемат загуби при преобразуване, следва да бъде отразено в оценката на вероятността за успешно преобразуване. В противен случай, достъпът до фонда се приема за даденост, което не дава правилни стимули за структуриране на институции или групи по начин, позволяващ собствените им ресурси да бъдат достатъчни за тяхното преобразуване.

В съответствие с Основни показатели за ефективни оздравителни режими за финансовите институции (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) на СФС, институция или група следва да бъдат оценявани по отношение на вероятността за успешно преобразуване, за да се гарантира, че преобразуването ще проработи на практика. Целта на тази оценка е да открие дали институцията или групата могат да бъдат преобразувани, без да се причини системно въздействие и дали е необходимо да се предприемат действия, за да се подобри вероятността за успешно преобразуване. Това следва да бъде направено с цялата необходима строгост.

Изменение 4

Член 10, Минимално изискване за собствени средства и допустими пасиви

„1.   Съветът по преобразуване, като се консултира с компетентните органи, включително ЕЦБ, определя за институциите и предприятията майки по член 2 минималното изискване по параграф 2 за собствени средства и допустими пасиви, които могат да бъдат обект на обезценка или превръщане.“

„1.   Съветът по преобразуване, като се консултира в сътрудничество с компетентните органи, включително ЕЦБ, определя за институциите и предприятията майки по член 2 минималното изискване по параграф 2 за собствени средства и допустими пасиви, които могат да бъдат обект на обезценка или превръщане.“

Обяснение

ЕЦБ счита, че минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви е ключов елемент за осигуряване на успешно преобразуване и адекватна способност за поемане на загуби. В тази връзка, компетентният орган следва да има засилена роля при определянето на минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви, като се има предвид, че последното може пряко да повлияе на дейността на банките като действащи предприятия и следователно е от значение за компетентния орган. Минималното изискване за собствени средства и допустими пасиви следва поради това да бъде определяно от Съвета „в сътрудничество“ с компетентния орган.

Изменение 5

Член 11, параграф 4, Ранна намеса

„4.   Ако ЕЦБ или компетентните органи на участващите държави членки възнамеряват да наложат на институцията или групата допълнителна мярка по силата на член 13б от Регламент (ЕС) № […] на Съвета, на членове 23 или 24 от Директива […] или на член 104 от Директива 2013/36/ЕС преди институцията или групата да се е съобразила напълно със съобщената на Съвета по преобразуване мярка, те се допитват до него, преди да ѝ наложат тази допълнителна мярка.“

„4.   Ако ЕЦБ, на основание член 16 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции или компетентните органи на участващите държави членки възнамеряват да наложат на институцията или групата допълнителна мярка по силата на член 13б от Регламент (ЕС) № […] на Съвета, на членове 23 или 24 от Директива […] или на член 104 от Директива 2013/36/ЕС преди институцията или групата да се е съобразила напълно със съобщената на Съвета по преобразуване мярка, те го информират, се допитват до него, преди да й когато наложат тази допълнителна мярка.“

Член 13б (в крайна сметка член 16) от Регламента за ЕНМ предоставя правомощия само на ЕЦБ. Предложеното изменение цели да изясни, че само ЕЦБ може да действа съгласно член 16 от Регламента за ЕНМ. В други случаи не е необходимо изрично посочване на ЕЦБ по отношение на предложеното определение на „компетентни органи“ (вж. предложеното изменение 2).

Надзорният орган е отговорен за правомощията за ранна намеса.

Изменение 6

Член 16, Процедура по преобразуване

„1.   Когато ЕЦБ или отговорен за преобразуването национален орган сметне, че субект по член 2 изпълнява условията по параграф 2, букви а) и б), те незабавно представят оценката си на Комисията или Съвета по преобразуване.

2.   При получаване на уведомлението по параграф 1 или по собствена инициатива Съветът по преобразуване преценява дали са изпълнени следните условия:

а)

субектът изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност;

б)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства няма разумни очаквания евентуално предприето по отношение на субекта алтернативно действие от страна на частния сектор или надзорните органи (мерки за ранна намеса, обезценка или превръщане на капиталови инструменти в съответствие с член 14) да предотврати в разумен срок изпадането му в неплатежоспособност;

в)

мярката за преобразуване е необходима с оглед обществения интерес съгласно параграф 4.

3.   За целите на параграф 2, буква а) даден субект се приема за изпаднал — или с вероятност за изпадане — в неплатежоспособност, ако са налице едно или повече от следните обстоятелства:

а)

субектът е нарушил или съществува обективна информация, която подкрепя преценката, че той в близко бъдеще ще наруши изискванията за валидност на лиценза си по начин, който би оправдал отнемането му от ЕЦБ или компетентния орган, включително — но не единствено — поради факта, че е понесъл или е вероятно да понесе загуби, които ще изчерпят всичките му собствени средства или значителна част от тях;

6.   Предвид неотложния характер на обстоятелствата при някои случаи Комисията по собствена инициатива или като отчита съобщението по параграф 1 или препоръката на Съвета по преобразуване по параграф 5, ако има такива, решава дали да открие процедура за преобразуване на субекта, каква да бъде приложената по отношение на него рамка на инструментите за преобразуване, както и как да бъде използван Фондът в подкрепа на мярката за преобразуване. Комисията може по собствена инициатива да реши да открие процедура за преобразуване на даден субект, ако са изпълнени условията по параграф 2.

8.   В определената от решението на Комисията рамка Съветът по преобразуване взима решение относно процедурата за преобразуване по член 20, като контролира предприемането на необходимата мярка за преобразуване в тази връзка от страна на съответните отговорни за преобразуването национални органи. Решението и указанията на Съвета по преобразуване се изпращат на съответните отговорни за преобразуването национални органи, които в съответствие с член 26 предприемат всички необходими мерки за изпълнението му, упражнявайки правомощията, предвидени в Директива […], и по-специално в членове 56—64 от нея. При наличието на държавна помощ Съветът по преобразуване може да вземе решение едва след решение на Комисията във връзка с нея.“

„1.   Когато ЕЦБ или отговорен за преобразуването национален компетентният орган сметне, че:

а)

субектът изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност; и

б)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства, няма разумни очаквания, че евентуално предприети по отношение на субекта алтернативни действия от страна на частния сектор или надзорните органи, включително мерки за ранна намеса, предприети по отношение на субекта, биха предотвратили в разумен срок изпадането му в неплатежоспособност субект по член 2 изпълнява условията по параграф 2, букви а) и б), той е незабавно представят оценката си на Комисията и Съвета по преобразуване. Съветът по преобразуване има право да поиска такава оценка.

2.   При получаване на уведомлението по параграф 1 или по собствена инициатива Съветът по преобразуване, като се консултира с компетентния орган, извършва оценка дали са изпълнени следните условия:

а)

субектът изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност;

б а)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства няма разумни очаквания евентуално предприето по отношение на субекта алтернативно решение действие от страна на частния сектор или надзорните органи (мерки за ранна намеса, обезценка или превръщане на капиталови инструменти в съответствие с член 14) да предотврати в разумен срок изпадането му в неплатежоспособност;

в б)

мярката за преобразуване е необходима с оглед обществения интерес съгласно параграф 4.

3.   За целите на параграф 2 1а), буква а) даден субект се приема за изпаднал — или с вероятност за изпадане — в неплатежоспособност, ако са налице едно или повече от следните обстоятелства:

а)

субектът е нарушил или съществува обективна информация, която подкрепя преценката, че той в близко бъдеще ще наруши изискванията за валидност на лиценза си по начин, който би оправдал отнемането му от ЕЦБ или компетентния орган, включително — но не единствено — поради факта, че е понесъл или е вероятно да понесе загуби, които ще изчерпят всичките му собствени средства или значителна част от тях;

г)

оценката, посочена в член 16, параграф 1.

6.   Предвид неотложния характер на обстоятелствата при някои случаи Комисията, по собствена инициатива или като отчита съобщението по параграф 1 или и препоръката на Съвета по преобразуване по параграф 5, ако има такива решава дали да открие процедура за преобразуване на субекта, каква да бъде приложената по отношение на него рамка на инструментите за преобразуване, както и как да бъде използван Фондът в подкрепа на мярката за преобразуване. Комисията може по собствена инициатива да реши да открие процедура за преобразуване на даден субект, ако са изпълнени условията по параграф 2. При отсъствието на препоръка на Съвета по преобразуване, Комисията също може да реши, по собствена инициатива, да открие процедура за преобразуване на субект, ако компетентният орган е сметнал, че са изпълнени условията по параграф 1.

8.   В определената от решението на Комисията рамка Съветът по преобразуване взима решение относно процедурата за преобразуване по член 20, като контролира предприемането на необходимата мярка за преобразуване в тази връзка от страна на съответните отговорни за преобразуването национални органи. Решението и указанията на Съвета по преобразуване се изпращат на съответните отговорни за преобразуването национални органи, които в съответствие с член 26 предприемат всички необходими мерки за изпълнението му, упражнявайки правомощията, предвидени в Директива […], и по-специално в членове 56—64 от нея. При наличието на държавна помощ Съветът по преобразуване действа в съответствие с може да вземе решение едва след решение на Комисията във връзка с нея. Отсъствието на такова решение за държавна помощ обаче няма да възпрепятства или отложи бърза мярка за преобразуване, основана на решението на Съвета по преобразуване.“

Единствено надзорният орган следва да бъде отговорен да определи дали банка „изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност“, за да се възложи ясно отговорността в интерес на бърза и ефикасна мярка за преобразуване. Тази надзорна оценка следва да бъде необходимо предварително условие за започване на преобразуване. В ЕНМ, ЕЦБ следва да бъде единственият компетентен орган, който решава дали институция под нейния пряк надзор изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност, докато националните компетентни органи следва да имат тази компетентност по отношение на институциите, които те надзирават.

За да се осигури подходящ механизъм за взаимен контрол и възпиране, Съветът по преобразуване и Комисията следва да имат възможност да поискат по всяко време оценка от надзорния орган (ЕЦБ или националния компетентен орган) дали банка изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност. Това предпазва от надзорно бездействие, когато отговорният за преобразуването орган счете за необходимо да действа.

От съществено значение е мярката за преобразуване да може да бъде взета бързо. Следователно решенията за държавна помощ следва да не затрудняват или забавят мярка за преобразуване. Предложената нова буква г) от член 16, параграф 5, цели да гарантира, че Комисията разполага с цялата релевантна информация, включително оценката на ЕЦБ или на националния компетентен орган за банка, която изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност.

Изменение 7

Член 17, Оценка на стойността

„...

4.   Целта на оценката на стойността е да се прецени стойността на активите и пасивите на субекта по член 2, който е в неплатежоспособност или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност.

6.   Когато е приложимо, оценката на стойността се основава на разумни допускания, включително по отношение на процента на неизпълнение и размера на загубите. При оценката на стойността не се взима предвид предоставянето на евентуална бъдеща извънредна финансова подкрепа за субекта по член 2 от страна на държавната власт от момента, в който е предприета мярката за преобразуване или се упражнява правомощието за обезценка или превръщане на капиталови инструменти. Освен това при оценката се взима под внимание фактът, че ако се прилага инструмент за преобразуване:

а)

Съветът по преобразуване може да си възстанови от институцията в процес на преобразуване всички разумни и правомерно извършени разходи;

б)

в съответствие с член 71 Фондът може да начислява лихви или такси във връзка с всички заеми или гаранции, предоставени на институцията в процес на преобразуване.

18.   С оценката по параграф 16:

а)

се допуска, че по отношение на субекта по член 2 в процес на преобразуване, във връзка с който са извършени частичното прехвърляне, обезценка или превръщане, е било започнато обичайно производство по несъстоятелност непосредствено преди предприемането на мярката за преобразуване;

б)

се допуска, че не са извършени частично прехвърляне или прехвърляния на права, активи или задължения, нито обезценка или превръщане;

в)

не се взима под внимание евентуалното предоставяне на извънредна подкрепа от държавната власт на субекта по член 2 в процес на преобразуване.“

„...

4.   Целта на оценката на стойността е да се прецени стойността на активите и пасивите на субекта по член 2, който е в неплатежоспособност или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност, независимо от влиянието на извънредна подкрепа от държавната власт и подкрепа, предоставена от Фонда за преобразуване.

6.   Когато е приложимо, оценката на стойността се основава на разумни допускания, включително по отношение на процента на неизпълнение и размера на загубите. При оценката на стойността не се взима предвид предоставянето на действителна или евентуална бъдеща извънредна финансова подкрепа за субекта по член 2 от страна на държавната власт и няма да приема подкрепа, предоставена от Фонда за преобразуване във връзка с мярката за преобразуване от момента, в който е предприета мярката за преобразуване или се упражнява правомощието за обезценка или превръщане на капиталови инструменти. Освен това при оценката се взима под внимание фактът, че ако се прилага инструмент за преобразуване:

а)

Съветът по преобразуване може да си възстанови от институцията в процес на преобразуване всички разумни и правомерно извършени разходи;

б)

в съответствие с член 71 Фондът може да начислява лихви или такси във връзка с всички заеми или гаранции, предоставени на институцията в процес на преобразуване.

18.   С оценката по параграф 16:

а)

се допуска, че по отношение на субекта по член 2 в процес на преобразуване, във връзка с който са извършени частичното прехвърляне, обезценка или превръщане, е било започнато обичайно производство по несъстоятелност непосредствено преди предприемането на мярката за преобразуване;

б)

се допуска, че не са извършени частично прехвърляне или прехвърляния на права, активи или задължения, нито обезценка или превръщане;

в)

не се взима под внимание действителното или евентуалното предоставяне на извънредна подкрепа от държавната власт на субекта по член 2 в процес на преобразуване.“

Обяснение

Важно е оценката да определя стойността на активите и пасивите, без да се взема предвид настояща и бъдеща извънредна подкрепа от държавната власт, както и всяка мярка за подкрепа от фонда за преобразуване. Подразбиращата се причина е, че такава подкрепа се дава заради обществения интерес, изложен на риск (по-специално за запазване на финансовата стабилност), а не за да се облагодетелстват пряко или непряко акционери и кредитори. Следователно определянето на справедлива стойност изисква приспадането на ефекта от тези външни фактори.

Изменение 8

Член 18, Обезценка и превръщане на капиталови инструменти

„1.   ЕЦБ, компетентен орган или отговорен за преобразуването орган, посочен от държава членка в съответствие с член 51, параграф 1, букви ба) и бб) и член 54 от Директива […], уведомява Съвета по преобразуване, когато прецени, че по отношение на субект по член 2 или група със седалище в участваща държава членка са изпълнени следните условия:

а)

субектът повече няма да може да извършва дейност, ако капиталови инструменти не бъдат обезценени или превърнати в собствен капитал;

б)

субектът или групата се нуждае от извънредна финансова подкрепа от държавната власт, освен ако не е налице някое от обстоятелствата в член 16, параграф 3, буква г), подточка iii).

2.   За целите на параграф 1, субект по член 2 или група се приемат за неспособни да извършват дейност, единствено ако са изпълнени следните две условия:

а)

субектът или групата изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност;

б)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства няма разумни очаквания действие от страна на частния сектор или надзорните органи (включително мерки за ранна намеса), освен обезценката или превръщането на капиталови инструменти съвместно или не с мярка за преобразуване, да предотврати в разумен срок изпадането на субекта или групата в неплатежоспособност.

3.   За целите на параграф 1, буква а), субектът се приема за неплатежоспособен или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност, ако са налице едно или повече от обстоятелствата в член 16, параграф 3.

4.   За целите на параграф 2, буква а), дадена група се приема за неплатежоспособна или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност, ако нарушава или са налице обективни факти в подкрепа на заключението, че предстои в близко бъдеще да наруши консолидираните пруденциални изисквания по начин, който би оправдал предприемането на действия от компетентния орган поради факта, но не само, че групата е натрупала или има вероятност да натрупа загуби, които ще изчерпят всичките ѝ собствени средства или значителна част от тях.

5.   По препоръка на Съвета по преобразуване или по собствена инициатива Комисията проверява дали условията по параграф 1 са изпълнени. Комисията определя дали правомощията във връзка с обезценката или превръщането на капиталови инструменти ще бъдат упражнени самостоятелно или съвместно с мярка за преобразуване по процедурата по член 16, параграфи 4—7.

6.   Ако Комисията прецени, че условията в параграф 1 са изпълнени, но не и тези за преобразуване в съответствие с член 16, параграф 2, Съветът по преобразуване, след решение на Комисията, инструктира отговорните за преобразуването национални органи да упражнят, в съответствие с членове 51 и 52 от Директива […], правомощията за обезценка или превръщане на капиталови инструменти.

...“

„1.   ЕЦБ, кКомпетентеният орган или отговорен за преобразуването орган, посочен от държава членка в съответствие с член 51, параграф 1, букви ба) и бб) и член 54 от Директива […], уведомява Съвета по преобразуване, когато прецени, че по отношение на субект по член 2 или група със седалище в участваща държава членка са изпълнени следните условия:

а)

субектът повече няма да може да извършва дейност, ако капиталови инструменти не бъдат обезценени или превърнати в собствен капитал;

б)

субектът или групата се нуждае от извънредна финансова подкрепа от държавната власт, освен ако не е налице някое от обстоятелствата в член 16, параграф 3, буква г), подточка iii).

Съветът по преобразуване има право да поиска такава оценка.

2.   За целите на параграф 1, субект по член 2 или група се приемат за неспособни да извършват дейност, единствено ако са изпълнени следните две условия:

а)

субектът или групата изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност;

б)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства няма разумни очаквания действие от страна на частния сектор или надзорните органи (включително мерки за ранна намеса), освен обезценката или превръщането на капиталови инструменти съвместно или не с мярка за преобразуване, да предотврати в разумен срок изпадането на субекта или групата в неплатежоспособност.

3.   За целите на параграф 1, буква а), субектът се приема за неплатежоспособен или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност, ако са налице едно или повече от обстоятелствата в член 16, параграф 3.

4.   За целите на параграф 2, буква а), дадена група се приема за неплатежоспособна или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност, ако нарушава или са налице обективни факти в подкрепа на заключението, че предстои в близко бъдеще да наруши консолидираните пруденциални изисквания по начин, който би оправдал предприемането на действия от компетентния орган поради факта, но не само, че групата е натрупала или има вероятност да натрупа загуби, които ще изчерпят всичките ѝ собствени средства или значителна част от тях.

5.   По препоръка на Съвета по преобразуване и въз основа на оценката или по собствена инициатива Комисията проверява дали условията по параграф 1, Комисията са изпълнени. Комисията определя дали правомощията във връзка с обезценката или превръщането на капиталови инструменти ще бъдат упражнени самостоятелно или съвместно с мярка за преобразуване по процедурата по член 16, параграфи 4—7.

6.   Ако Комисията прецени, въз основа на оценка, извършена от компетентния орган, че условията в параграф 1 са изпълнени, но не и тези за преобразуване в съответствие с член 16, параграф 2, Съветът по преобразуване, след решение на Комисията, инструктира отговорните за преобразуването национални органи да упражнят, в съответствие с членове 51 и 52 от Директива […], правомощията за обезценка или превръщане на капиталови инструменти.

...“

Надзорният орган е най-добре позициониран да оцени дали един субект не е вече жизнеспособен без намаляване на стойността на капитала или превръщането му, или дали е необходима извънредна подкрепа от държавната власт. Предложеният регламент признава, че „ЕЦБ в качеството си на надзорния орган в рамките на ЕНМ най-добре може да прецени дали дадена кредитна институция изпада или е заплашена от неплатежоспособност, както и дали може разумно да се предполага, че евентуално предприето алтернативно действие от страна на частния сектор или надзорните органи би предотвратило в разумен срок изпадането ѝ в неплатежоспособност“. Регламентът следва ясно да възложи отговорността за тази оценка на надзорния орган и такава надзорна оценка следва да бъде необходимо предварително условие за намаляване на стойността или превръщане на капиталови инструменти. Това по-специално е в съответствие с член 51 от предстоящата ДВПБ, която оставя оценката на „подходящия орган“. На основание горното, това е надзорният орган, т.е. компетентният орган. Нещо повече, намаляването на стойността на капитала или превръщането може да се осъществи извън преобразуването (вж. член 18, параграф 6), и по този начин изцяло в „надзорната сфера“.

Чрез предоставянето на Съвета по преобразуване на правото да поиска надзорна оценка е ясно, че Съветът по преобразуване може винаги да инициира такава оценка. Това следва да предпази от надзорно бездействие, когато отговорният за преобразуването орган счете за необходимо да действа.

Изменение 9

Член 24, Инструмент за рекапитализация чрез вътрешни източници

„1.   Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници може да бъде приложен за следните цели:

а)

да рекапитализира субект по член 2, който изпълнява условията за преобразуване, така че да се възстанови способността му да изпълнява условията на лиценза си и да извършва дейностите, за които е бил лицензиран по Директива 2013/36/ЕС или Директива 2004/39/ЕО;

б)

да превърне в собствен капитал или да намали размера на главницата на вземанията или дълговите инструменти, които са прехвърлени на преходна институция с оглед капитализирането ѝ.“

„1.   Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници може да бъде приложен за следните цели:

а)

да рекапитализира субект по член 2, който изпълнява условията за преобразуване, така че да се възстанови способността му да изпълнява условията на лиценза си и да извършва дейностите, за които той е бил лицензиран по Директива 2013/36/ЕС или Директива 2004/39/ЕО;

б)

да превърне в собствен капитал или да намали размера на главницата на вземанията или дълговите инструменти, които са прехвърлени на преходна институция с оглед капитализирането ѝ.;

в)

да превърне в собствен капитал или да намали размера на главницата на вземанията или дълговите инструменти, които са прехвърлени чрез инструмента за продажба на стопанска дейност или инструмента за обособяване на активите.“

Обяснение

Инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници може да се комбинира с всеки друг инструмент за преобразуване. От съображения за съгласуваност, ако е посочен инструментът за преходна банка, инструментът за продажба на стопанска дейност и инструментът за обособяване на активи следва също да бъдат посочени. Така се приравнява текстът с редакцията на текущия Компромис на Съвета. Редакцията следва да бъде преработена спрямо окончателната редакция, използвана в предстоящата ДВПБ.

Изменение 10

Член 27, параграф 2, Задължение за сътрудничество

„2.   При изпълнението на съответните задължения съгласно настоящия регламент Съветът по преобразуване, Комисията, ЕЦБ и компетентните национални органи и националните органи, отговорни за преобразуването, работят в тясно сътрудничество. ЕЦБ и компетентните национални органи предоставят на Съвета по преобразуване и на Комисията цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения.“

„2.   При изпълнението на съответните задължения съгласно настоящия регламент Съветът по преобразуване, Комисията, ЕЦБ и компетентните национални органи и националните органите, отговорни за преобразуването, работят в тясно сътрудничество. Те ЕЦБ и компетентните национални органи си предоставят взаимно на Съвета по преобразуване и на Комисията цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения.“

Обяснение

Предложеното изменение има за цел да подчертае, че предложеният регламент не възлага нови задачи и отговорности на ЕЦБ. По-специално, важно е да препраща към „компетентните органи“, които ще включват ЕЦБ, когато изпълнява надзорния си мандат. Важно е да се отбележи, че ЕЦБ няма задължение за споделяне на информация по отношение на своите операции по паричната политика. Изменението допълнително предлага задължението за предоставяне на необходимата информация да се възложи на всички страни, участващи в преобразуването.

Изменение 11

Член 27, параграф 3, Задължение за сътрудничество

„3.   При изпълнението на съответните задължения съгласно настоящия регламент Съветът по преобразуване, Комисията, ЕЦБ и компетентните национални органи и националните органи, отговорни за преобразуването, работят в тясно сътрудничество при планирането на преобразуването, ранната намеса и фазите на преобразуването съгласно членове 7 до 26. ЕЦБ и компетентните национални органи предоставят на Съвета по преобразуване и на Комисията цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения.“

„3.   При изпълнението на съответните задължения съгласно настоящия регламент Съветът по преобразуване, Комисията, ЕЦБ и компетентните национални органи и националните органи, отговорни за преобразуването, работят в тясно сътрудничество при планирането на преобразуването, ранната намеса и фазите на преобразуването съгласно членове 7 до 26. Те ЕЦБ и компетентните национални органи си предоставят взаимно на Съвета по преобразуване и на Комисията цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения.“

Обяснение

Вж. изменение 10 относно член 27, параграф 2 от предложения регламент. Изменението предлага задължението за предоставяне на необходимата информация да се възложи на всички страни, участващи в планирането на преобразуването, ранната намеса и фазите на преобразуването.

Изменение 12

Член 27, параграф 4, Задължение за сътрудничество

„4.   За целите на настоящия регламент, когато ЕЦБ кани представител на Съвета по преобразуване да участва в надзорния ѝ съвет, създаден в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № […] на Съвета [за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции], Съветът по преобразуване назначава представител.“

„4.   За целите на настоящия регламент, когато ЕЦБ кани представител на Съвета по преобразуване да участва като наблюдател в надзорния ѝ съвет, създаден в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, Съветът по преобразуване назначава представител.“

Обяснение

Изрично споменаване на статута на наблюдател би било добре дошло, за да се гарантира пълна яснота относно ролята на представителя на Съвета по преобразуване в Надзорния съвет на ЕЦБ.

Изменение 13

Член 27, параграф 8 (нов)

Няма текст.

8.   Съветът по преобразуване се консултира с компетентния орган всеки път, когато е представена процедура за преобразуване. Компетентният орган следва да отговори в най-бързия разумен срок и отговорът му до Съвета по преобразуване следва да бъде поверителен. Когато Съветът по преобразуване счете, че отговорът не е получен в разумен срок, той пристъпва към приемане на крайното решение, за да се избегне всякакво ненужно забавяне.“

Обяснение

С цел да се гарантира, че съображенията за финансова стабилност са надлежно защитени, ЕЦБ или националният компетентен орган, в качеството си на надзорен орган, следва да може да изразява становищата си относно представените/предложените процедури за преобразуване.

Изменение 14

Член 34, Проверки на място

„1.   За целите на изпълнението на задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 16 и 17 и при спазването на другите условия, посочени в съответното законодателство на Съюза, след предварително уведомяване на съответните национални органи, отговорни за преобразуването, Съветът по преобразуване може да направи всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 32, параграф 1. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, Съветът по преобразуване може да извършва проверки на място без предизвестие до тези юридически лица.“

„1.   За целите на изпълнението на задачите, посочени в членове 7, 8, 11, 16 и 17 и при спазването на другите условия, посочени в съответното законодателство на Съюза, след предварително уведомяване на съответните национални органи, отговорни за преобразуването, и съответния компетентен орган, Съветът по преобразуване може да направи всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 32, параграф 1. Освен това, Съветът по преобразуване се консултира с компетентния орган преди да изпълни задачите, посочени в член 11. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверката, Съветът по преобразуване може да извършва проверки на място без предизвестие до тези юридически лица.“

Обяснение

Важно е надзорният орган да е информиран за всяка проверка на място.

Изменение 15

Член 39, Състав

„Състав

1.   Съветът по преобразуване включва:

а)

изпълнителен директор;

б)

заместник изпълнителен директор;

в)

член, който се назначава от Комисията;

г)

член, който се назначава от ЕЦБ;

д)

член, който се назначава от всяка участваща държава членка, представляващ националния орган, отговорен за преобразуването.

2.   Мандатът на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и на членовете на Съвета по преобразуване, назначени от Комисията и ЕЦБ, е пет години. При спазване на член 53, параграф 6, този срок не може да бъде подновяван.

3.   Административната и управленска структура на Съвета по преобразуване обхваща:

а)

пленарна сесия на Съвета по преобразуване, която изпълнява задачите, посочени в член 47;

б)

изпълнителна сесия на Съвета по преобразуване, която изпълнява задачите, посочени в член 51;

в)

изпълнителен директор, който изпълнява задачите, посочени в член 53.“

„Състав

1.   Съветът по преобразуване включва:

а)

изпълнителен директор;

б)

заместник изпълнителен директор;

в)

член, който се назначава от Комисията;

г)

член, който се назначава от ЕЦБ;

д)

член, който се назначава от всяка участваща държава членка, представляващ националния орган, отговорен за преобразуването. Ако националната централна банка не е орган, отговорен за преобразуването, тя се поканва да придружава като наблюдател националния орган, отговорен за преобразуването.

2.   В пленарните и изпълнителните сесии на Съвета по преобразуване се запазва постоянно място за наблюдател, определен от ЕЦБ.

3.   Мандатът на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и на членовете на Съвета по преобразуване, назначени от Комисията и ЕЦБ, е пет години. При спазване на член 53, параграф 6, този срок не може да бъде подновяван.

4.   Административната и управленска структура на Съвета по преобразуване обхваща:

а)

пленарна сесия на Съвета по преобразуване, която изпълнява задачите, посочени в член 47;

б)

изпълнителна сесия на Съвета по преобразуване, която изпълнява задачите, посочени в член 51;

в)

изпълнителен директор, който изпълнява задачите, посочени в член 53.“

За да се отрази по-точно разликата между ролята на ЕЦБ, съгласно Регламента за ЕНМ, и нейната роля като участник в Съвета по преобразуване, съгласно предложения регламент, и за да се избегне потенциален конфликт на интереси за члена, назначен от ЕЦБ, ЕЦБ препоръчва този член да участва в заседанията на Съвета по преобразуване като наблюдател.

Що се отнася до важната роля и експертизата, която централните банки имат по отношение на финансовата стабилност и техните макропруденциални отговорности, националните централни банки, които не действат като органи по преобразуване съгласно националното право, следва да имат право да присъстват на заседанията на Съвета по преобразуване като наблюдатели. Нещо повече, те следва да участват при оценяване на системното въздействие на всяка мярка за преобразуване.

Изменение 16

Член 45, Участие в пленарни сесии

„Всички членове на Съвета по преобразуване участват в пленарните сесии.“

„Всички членове на Съвета по преобразуване и постоянният наблюдател, определен от ЕЦБ, участват в пленарните сесии, освен ако не са надлежно извинени.“

Следва да се поясни, че отсъствие на член не възпрепятства учредяването/установяването на среща или валидно гласуване, при условията на бъдещия процедурен правилник, който, съгласно член 48, параграф 3, може да определи правила относно кворума.

За да се отрази по-точно разликата между ролята на ЕЦБ, съгласно Регламента за ЕНМ, и нейната роля като участник в Съвета по преобразуване, съгласно предложения регламент, и за да се избегне потенциален конфликт на интереси за члена, назначен от ЕЦБ, ЕЦБ препоръчва този член да участва като наблюдател в заседанията на Съвета по преобразуване.

Изменение 17

Член 50, параграф 4, Задачи, и член 51, параграф 4, Вземане на решение

Член 50, параграф 4 „4. Изпълнителната сесия на Съвета по преобразуване се свиква по инициатива на изпълнителния директор или по молба на неговите членове.“

Член 50, параграф 4 „4. Изпълнителната сесия на Съвета по преобразуване се свиква по инициатива на изпълнителния директор или по молба на неговите членове, или на постоянния наблюдател, определен от ЕЦБ.“

Член 51, параграф 4 „4. На изпълнителна сесия Съветът по преобразуване приема и разгласява публично процедурните правила за своите изпълнителни сесии. Заседанията на изпълнителните сесии на Съвета по преобразуване се свикват по инициатива на изпълнителния директор или по искане на двама членове. Те се председателстват от изпълнителния директор. Съветът по преобразуване може да покани наблюдатели да присъстват на неговите изпълнителни сесии на ad hoc основа.“

Член 51, параграф 4 „4. На изпълнителна сесия Съветът по преобразуване приема и разгласява публично процедурните правила за своите изпълнителни сесии. Заседанията на изпълнителните сесии на Съвета по преобразуване се свикват по инициатива на изпълнителния директор или по искане на двама който и да било от неговите членове и на постоянния наблюдател, определен от ЕЦБ. Те се председателстват от изпълнителния директор. Съветът по преобразуване може да покани други наблюдатели да присъстват на неговите изпълнителни сесии на ad hoc основа.“

Обяснение

Тези два параграфа не изглеждат в пълно съответствие, при положение че член 50, параграф 4, предвижда, че заседание на Изпълнителния съвет може да се свика по инициатива на всеки от членовете. Ако кворум от двама членове следва да бъде запазен, за да се инициира такова заседание, ЕЦБ следва да получи специално право да инициира заседание на Изпълнителния съвет. Надзорният орган може да вижда ясна необходимост от такова заседание, особено след негова оценка, че институция изпада или е вероятно да изпадне в неплатежоспособност и следва да може поне да започне дискусия по отношение на такъв случай.

Изменение 18

Член 52, параграф 7, Назначаване и задачи

„7.   Изпълнителният директор или заместник изпълнителният директор, чиито мандати са били удължени, не участват в друга процедура за подбор на кандидати за същия пост в края на целия период.“

„7.   Изпълнителният директор или з Заместник изпълнителният директор, чийто мандати са били е бил удължени, не участват в друга процедура за подбор на кандидати за същия пост в края на целия период.“

Обяснение

Тази клауза изглежда неподходяща по отношение на изпълнителния директор, защото не е предвидено изключение, при което мандатът на изпълнителния директор да може да бъде удължен (за разлика от разпоредбите за заместник изпълнителния директор в член 52, параграф 6).

Изменение 19

Член 65, параграф 1, Целево равнище на финансиране

„1.   За период не по-дълъг от 10 години, считано от влизането в сила на настоящия регламент, наличните финансови средства на фонда трябва да достигнат поне 1 % от размера на депозитите на всички лицензирани в участващите държави членки кредитни институции, гарантирани съгласно Директива 94/19/ЕО.“

„1.   За период не по-дълъг от 10 години, считано от влизането в сила на настоящия регламент, наличните финансови средства на фонда трябва да достигнат поне 1 % от размера на депозитите на всички лицензирани в участващите държави членки кредитни институции, гарантирани съгласно Директива 94/19/ЕО. В допълнение към това целево равнище на финансиране, Съветът по преобразуване решава относно подходяща референтна стойност по отношение на общите пасиви, които да бъдат достигнати в рамките на 10-годишния период.

Обяснение

ЕЦБ е на мнение, че обезпечените депозити не са най-подходящият бенчмарк за целевото равнище на финансиране на ЕФПБ, тъй като те не отразяват изцяло възможните разноски за финансиране на преобразуването. Обезпечените депозити могат да останат постоянни, докато общите пасиви се увеличат значително, или могат да се увеличат, докато общите пасиви остават постоянни. В двата случая потенциалната експозиция на фонда за преобразуване няма да бъде адекватно отразена. Фактът, че обезпечени депозити са вече гарантирани чрез СГД, следва също да бъде разгледан, тъй като СГД може да допринесе за финансиране на преобразуването. Този бенчмарк следва да бъде допълнен с референтна стойност по отношение на общи пасиви, които следва да бъдат адекватно калибрирани от Съвета по преобразуване, като се запазва долната граница от 1 % от обезпечените депозити.

Изменение 20

Член 69, параграф 1, Алтернативни средства за финансиране

„1.   Съветът по преобразуване може да договаря заеми за Фонда или други форми на подкрепа от финансови институции или други трети страни, в случай че събраните в съответствие с членове 66 и 67 суми не са непосредствено достъпни или достатъчни за покриване на разходите, произтичащи от използването на Фонда.“

„1.   Съветът по преобразуване може да договаря заеми за Фонда или други форми на подкрепа от финансови институции или други трети страни, особено обединени фискални ресурси от участващите държави членки, в случай че събраните в съответствие с членове 66 и 67 суми не са непосредствено достъпни или достатъчни за покриване на разходите, произтичащи от използването на Фонда. Тези заеми или други форми на финансова подкрепа следва да бъдат напълно възстановени в случай, че такива мерки бъдат активирани.“

Обяснение

Временен достъп до фискални ресурси ще бъде съществен елемент от подпомагащите механизми на ЕМП, защото частните източници на финансиране могат временно да бъдат изчерпани, ако са налице силни сътресения на финансовите пазари.

Изменение 21

Член 83, Преглед

„1.   До 31 декември 2016 г., а в последствие на всеки три години, Комисията публикува доклад за прилагането на настоящия регламент, със специален акцент върху наблюдението на възможното му въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар.

В този доклад се прави оценка на:

г)

взаимодействието между Съвета по преобразуване и отговорните за преобразуването национални органи на неучастващи държави членки и въздействието на ЕМП върху тези държави членки.“

„1.   До 31 декември 2016 г., а в последствие на всеки три години, Комисията публикува доклад за прилагането на настоящия регламент, със специален акцент върху наблюдението на възможното му въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар.

В този доклад се прави оценка на:

г)

взаимодействието между Съвета по преобразуване и отговорните за преобразуването национални органи на неучастващи държави членки и въздействието на ЕМП върху тези държави членки.;

д)

прилагането по аналогия на критерия, установен в член 107 от ДФЕС, когато мярката за преобразуване, както е предложена от Съвета по преобразуване, включва използването на Фонда.“

Обяснение

В бъдеще може да бъде оправдан допълнителен анализ по отношение прилагането по аналогия на правилата за държавна помощ и по отношение на взаимодействието между съображенията за държавна помощ и съображенията за финансова стабилност в контекста на преобразуването.

Изменение 22

Член 88, Влизане в сила

„Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 7—23 и членове 25—38 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г.“

„Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 7—23 и членове 25—38 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Член 24 се прилага от 1 януари 2018 г.

Ако инструментът за рекапитализация чрез вътрешни източници по предложения регламент е приложим от 1 януари 2018 г., ще има несигурност дали първостепенен необезпечен дълг може да бъде рекапитализиран чрез вътрешни източници, тъй като държавите членки ще имат свобода да решат дали следва да предвидят въвеждането на рамка за рекапитализация чрез вътрешни източници в националното си законодателство.

Рекапитализацията чрез вътрешни източници вече се счита, че е до голяма степен отразена в цените, така че се очаква въздействието върху финансирането да бъде маргинално. Нещо повече, наличието на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници ще допринесе за правна сигурност, последователност и предвидимост, избягвайки така решения ad hoc. В светлината на това, ЕЦБ подкрепя по-ранното прилагане на инструмента за рекапитализация чрез вътрешни източници. В допълнение, ранно прилагане означава, че ЕМП ще има на свое разположение всички инструменти и правомощия, когато поеме отговорностите за преобразуването. По-ранно прилагане би намалило също потенциалния натиск, свързан с финансиране, върху Фонда, докато той акумулира финансови ресурси.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top