EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Становище на Европейската централна Банка от 10 октомври 2013 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/5


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 октомври 2013 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Въведение и правно основание

На 2 юли 2013 г. и на 12 юли 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искания съответно от Европейския парламент и от Съвета за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 2 и член 3.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, пораждащи последици за определени цели и задачи на ЕСЦБ. Член 5.1 от Устава на ЕСЦБ позволява на ЕЦБ да събира необходимата статистическа информация за осъществяване на задачите на ЕСЦБ. Съгласно член 5.3 от Устава на ЕСЦБ от ЕЦБ се изисква при необходимост да допринася за хармонизацията на разпоредбите и практиките, регулиращи събирането, съставянето и разпространяването на статистически данни в областите на нейната компетентност. Статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси се изисква за определянето на паричната политика, което е задача на ЕСЦБ съгласно член 127, параграф 2 от Договора и член 3.1 от Устава на ЕСЦБ, и с оглед поддържането на ценовата стабилност, което е основната цел на ЕСЦБ в съответствие с член 127, параграф 1 от Договора и член 2 от Устава на ЕСЦБ.

Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.    Общи забележки

1.1.

ЕЦБ подчертава значението на осигуряването на надеждни статистически данни за процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), създадена съгласно Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (2). В едно от предходните си становища (3) ЕЦБ подкрепи въвеждането на Регламент (ЕС) № 1176/2011.

1.2.

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 таблото с показатели във връзка с ПМД следва да съдържа малък брой подходящи, практически, прости, измерими и налични макроикономически и макрофинансови показатели за държавите-членки. Нещо повече, съгласно член 4, параграф 7 Комисията следва редовно да оценява доколко показателите отговарят на своето предназначение, включително по отношение на състава им, зададените прагове и използваната методология, като при необходимост ги приспособява или изменя.

1.3.

В този контекст Комисията започна законодателна инициатива, за да осигури качество на статистиката за ПМД. Инициативата има за цел да гарантира, че съставянето, мониторинга и публикуването на макроикономическата и финансовата статистика, от значение за изготвянето на показателите от таблото с показатели във връзка с ПМД, определяни от Комисията на основание член 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 (наричани по-нататък „данните от значение за ПМД“), се извършват по начин, който предоставя надеждни и независими стойности. В предложения регламент е предвидено, че Комисията може да провежда мисии за разследване на евентуални проблеми и да предлага на Съвета да налага глоби на държави-членки, които умишлено или поради груба небрежност погрешно представят данни от значение за ПМД.

2.    Съставяне на макроикономическа и финансова статистика, подпомагаща политиките на икономическия и паричен съюз и други политики на Съюза

2.1.

Показателите за ПМД по правило се извличат от налична макроикономическа и финансова статистика, като например статистика на платежния баланс, финансови и национални сметки. Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) (4) изготвят тази макроикономическа и финансова статистика в продължение на много години в рамките на съответните им области на компетентност и непрекъснато прилагат механизми за осигуряване на качеството на статистиката, за да се осигури, че тази статистика е в съответствие с международните статистически стандарти и че е надеждна и съпоставима в държавите-членки.

2.2.

Като постигат баланс между своевременност, надеждност и прецизност, ЕСС и ЕСЦБ изготвят подходяща с оглед на целите макроикономическа и финансова статистика по ефективен по отношение на разходите начин. За да се осигури нужната своевременност, се съставя статистика, изготвяна на по-кратки интервали от време, с по-малко подробности, докато по-подробна статистика обикновено се изготвя с по-голямо закъснение. Тази статистика се позовава на проучвания, административни данни и необходимите оценки, в допълнение към използването на статистически методи и експертни решения. В цялостния процес също така се взема предвид необходимостта от ограничаване на тежестта на отчетността за респонденти, като напр. малки и средни предприятия.

В продължение на много години макроикономическата и финансовата статистика е в основата на решенията, свързани с икономическата и паричната политика на национално и европейско равнище. Същата статистика се използва и от международни организации като Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в докладите им за наблюдение.

3.    Осигуряване на качество на статистиката, свързана с ПМД, от ЕСС и ЕСЦБ

3.1.

Осигуряването на качество на макроикономическата и финансовата статистика е обезпечено от ЕСС и ЕСЦБ като субекти, изготвящи европейска статистика. ЕЦБ счита, че като цяло мерките за осигуряване на качество са довели до изготвянето на висококачествена статистика, която подпомага икономическите и паричните политики, обслужващи икономическия и паричен съюз и Съюза като цяло.

3.2.

За целите на статистиката на платежния баланс, финансовите сметки, националните сметки, държавната финансова статистика и ценовата статистика, действащото законодателството на Съюза в областта на статистиката вече предвижда редовни доклади относно качеството на статистическите данни, които често придружават запасите, съдържащи описание на източниците и приложените методи при събиране на данните.

3.3.

Изготвените от ЕСС и ЕСЦБ доклади относно качеството, оценяват, inter alia, дали изготвената статистика съответства на установените в правото на Съюза изисквания, дали е надеждна и съпоставима в държавите-членки и дали е подходяща с оглед на целите, за която се използва.

3.4.

Рамката за качество, която предложеният регламент предвижда, е насочена към статистически данни за ПМД, като пренебрегва други цели на икономическата и паричната политика. По този начин тя сякаш установява паралелни оценки на качеството, вместо да интегрира статистическите данни за ПМД в съществуващите рамки за качество.

3.5.

Поради това ЕЦБ препоръчва към статистическите данни за ПМД да се приложат също и вече съществуващите мерки за осигуряване на качество на ЕСС и на ЕСЦБ, вместо да се въвежда нова рамка за осигуряване на качеството посредством предложения регламент. Този подход се подпомага от принципите на относимост на данните, разходна ефективност и свеждането до минимум на тежестта на отчетността, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009 и Регламент (ЕО) № 2533/98.

4.    Подобряване на осигуряването на качеството на статистиката чрез по-тясно сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ

4.1.

Тъй като отговорностите за изготвянето на макроикономическата и финансовата статистика, свързана с показателите за ПМД, са споделени между ЕСС и на ЕСЦБ, е необходимо тясно сътрудничество между двете системи, за да се осигури качеството им, както изисква член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и член 2а от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета и както вече бе отбелязвано от Съвета в заключенията му относно статистиката на ЕС от 30 ноември 2011 г. и 13 ноември 2012 г. (5)

4.2.

Предвид гореизложеното ЕЦБ отбелязва работата, предприета от Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB), с оглед оценяване на качеството и съпоставимостта на данните от значение за ПМД съгласно настоящата статистическа правна рамка. Комитетът по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB) може също да дава съвети относно възможните начини за повишаване на осведомеността на обществеността по тези въпроси. След като дейността на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB) напредне, ако се счете за целесъобразно, практическата уредба на сътрудничеството между ЕСС и ЕСЦБ относно рамките за осигуряване на качеството на статистическите данни за ПМД би могла да бъде установена в меморандум за разбирателство.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 октомври 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 окончателен.

(2)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.

(3)  Становище CON/2011/13 на ЕЦБ от 16 февруари 2011 г. относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (ОВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(4)  Вж. Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164) и Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(5)  Заключения на Съвета относно статистиката на ЕС, 3129-то заседание на Съвета по икономическите и финансовите въпроси, Брюксел, 30 ноември 2011 г. и Заключения на Съвета относно статистиката на ЕС, 3198-мо заседание на Съвета по икономическите и финансовите въпроси, Брюксел, 13 ноември 2012 г., достъпни на уебсайта на Съвета: http://www.consilium.europa.eu


Top