EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Становище на Европейската централна банка от 23 май 2013 година относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/11


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 май 2013 година

относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Въведение и правно основание

На 16 май 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 128, параграф 2, член 133 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент се отнася до купюрния строеж и техническите спецификации на евромонети. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Цел и съдържание

Предложеният регламент като цяло възпроизвежда съдържанието на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (2) и включва препоръките, изложени в Становище CON/2011/18 на ЕЦБ (3), за изменение на член 1 от Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета и приложение I към него и за заличаване на съображение 13.

По-специално, с измененията всичките съществуващи стойности относно дебелината на монетите в таблицата по член 1 от Регламент (ЕО) № 975/98 се заменят със стойностите за действителната дебелина на евромонетите. Тези стойности са добре познати и използвани като референтни стойности от монетните дворове при производството на евромонети.

Общи забележки

ЕЦБ приветства инициативата на Комисията да се преработи текстът на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета, тъй като предложеният регламент взема предвид и включва дадените по-рано препоръки на ЕЦБ по отношение на техническите спецификации на евромонетите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 май 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г, стр. 6.

(3)  Становище CON/2011/18 от 4 март 2011 г. относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (ОВ C 114, 12.4.2011 г., стр. 1). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu


Top