EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0432

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

/* COM/2012/0432 final - 2012/0208 (COD) */

52012PC0432

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми /* COM/2012/0432 final - 2012/0208 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.1.        КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прави разграничение между правомощията, делегирани на Комисията да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт, както е предвидено в член 290, параграф 1 от ДФЕС (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията да приема еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, както е предвидено в член 291, параграф 2 от ДФЕС (актове за изпълнение).

Във връзка с приемането на Регламент (EС) № 182/2011 Комисията направи следното изявление:

„Комисията ще направи преглед на всички законодателни актове в сила, които преди влизането в сила на Договора от Лисабон не са били адаптирани в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, за да прецени дали съществува нужда от адаптиране на тези инструменти към режима на делегираните актове, въведен с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията ще направи целесъобразни предложения възможно най-бързо и не по-късно от датите, посочени в индикативния график, приложен към настоящото изявление.“[1]

Поради това Регламент (ЕО) № 850/98 следва да се приведe в съответствие с новите правила от ДФЕС. Правомощията, предоставени понастоящем на Комисията с посочения регламент, следва да бъдат прекласифицирани като делегирани и изпълнителни правомощия.

Следователно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове относно разделянето на регионите на географски зони, за изменение на правилата за използването на комбинации от мрежи с различен размер на окото, както и за установяване на правила за изчисляване на процента целеви видове, уловени от повече от един риболовен кораб, за да се гарантира, че такъв състав на улова се спазва от всички кораби, които участват в риболовната операция. Така също на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изготви правила относно техническите описания и метода на използване на разрешените съоръжения, които могат да се прикачват към риболовната мрежа и които не запушват или намаляват действителния размер на окото на мрежата. Комисията следва също така да бъде оправомощена да приема мерки относно условията, при които на определени кораби ще се разрешава да използват бийм тралове, метода за измерване на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред, както и мерките, предвидени, за да се реагира незабавно при промяна в статуса на опазване на рибните запаси.

Освен това Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение относно техническите правила за измерване на размера на окото на мрежите, на мрежите с квадратно око и определяне дебелината на влакното на мрежата; техническите правила, свързани със строежа на материалите за мрежи, изготвяне на списъка със съоръжения, които може да запушат или по друг начин да намалят действителния размер на окото на риболовната мрежа, предаването на списъците на корабите, за които е издадено специално разрешително за риболов с използване на бийм тралове; техническите правила относно измерването на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред; мерките относно задължението на държавите членки да гарантират, че равнищата на риболовното усилие не са надхвърлени, и временните мерки, когато опазването на запасите от морски организми изисква незабавно действие.

2.2.        РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Нямаше необходимост от консултация със заинтересовани страни или от оценка на въздействието.

3.3.        ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

· Основната мярка е да се определят правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета, и те да бъдат класифицирани като делегирани или изпълнителни правомощия.

· Правно основание

Член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

· Принцип на субсидиарност

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Европейския съюз.

· Принцип на пропорционалност

Предложението изменя мерки, които вече се съдържат в Регламент (ЕО) № 850/98, и следователно няма основание за загриженост по отношение на принципа на пропорционалност.

· Избор на инструменти

Предлаган инструмент: Регламент на Европейския парламент и на Съвета.

Други средства не биха били подходящи поради следната причина: изменението на регламент се извършва чрез друг регламент.

4.4.        ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Тази мярка не поражда допълнителни разходи за Съюза.

2012/0208 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)(1)   С Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета[2] на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент.

(2)(2)   С влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо някои правомощия, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 850/98, да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)(3)   С цел прилагане на някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на следното:

– разделянето на региони на географски зони,

– да изменя правила относно условията за използване на някои комбинации от мрежи с различни размери на окото,

– да приема подробни правила за изчисляване на процента от целеви видове, уловени от повече от един риболовен кораб, за да се гарантира, че такъв процент на улова се спазва от всички кораби, които участват в риболовната операция,

– да приема правила относно техническите описания и метода на използване на разрешените съоръжения, които могат да се прикачват към риболовната мрежа и които не запушват или намаляват действителния размер на окото на мрежата,

– условията, при които плавателните съдове с обща дължина над осем метра получават разрешение да използват бийм тралове в определени води на Съюза;

– мерките, предвидени за справяне с неочаквано ниско или неочаквано високо ниво на възпроизводство на млади екземпляри, промени в миграционните модели или всякакви други промени в статуса на опазване на рибните запаси с незабавен ефект.

(4)(4)   От особено значение е при подготвителната си работа по приемането на делегирани актове Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(5)(5)   При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(6)(6)   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно следното:

– технически правила за измерване размера на окото на мрежите,

– мрежи с квадратно око и дебелина на влакното,

– технически правила, свързани с материали за мрежени конструкции,

– изготвяне на списък със съоръжения, които може да възпрепятстват или по друг начин да намалят ефективното разтваряне на окото на риболовната мрежа,

– предаване на списъците на корабите, за които е издадено специално разрешително за риболов с използване на бийм тралове,

– технически правила относно измерването на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред,

– задължението на държавите членки да гарантират, че равнищата на риболовното усилие не са надхвърлени в някои зони от участък IXa на ICES, и

– временните мерки, когато опазването на запасите от морски организми изисква незабавно действие.

(7)       Изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на тези, които се отнасят до задължението на държавите членки да гарантират, че равнищата на риболовното усилие не са надхвърлени в някои зони от участък IXa на ICES, следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[3].

(8)(8)   Поради това Регламент (ЕО) № 850/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

(1) В член 2 параграф 3 се заменя със следното:

„3.        Регионите, посочени в параграф 1, могат да бъдат разделени на географски зони, на основата по-специално на дефинициите, посочени в параграф 2. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно разделянето на региони на географски зони с цел идентифициране на географските зони, в които се прилагат специфични технически мерки за опазване.“

(2) Член 4 се изменя, както следва:

а)         в параграф 4 се добавя следната буква в):

„в)       Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а, за да измени приложение Х и приложение ХI, с цел да се повиши защитата на младите екземпляри риба за съхраняване на рибните ресурси.“

б)         в параграф 5 буква б) се заменя със следното:

„б)       Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно метода на изчисление на процента от целеви видове и от други видове, намиращи се на борда, когато уловът е осъществен с един ли няколко мрежени уреда, теглени едновременно от повече от един риболовни кораба, и начина на проверка, за да се гарантира, че всички риболовни кораби, участващи в съвместната риболовна операция, които задържат риба на борда, са се съобразили с процента на видовете, посочен в приложения I—V.“

в)         Параграф 6 се заменя със следното:

„6.        Техническите правила за измерване на размера на окото на мрежите, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(3) В член 7 се добавя следният параграф 8:

„8.        Техническите правила за измерване на мрежа с квадратно око, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(4) В член 8 се добавя следният параграф 4:

„4.        Техническите правила за измерване на дебелината на влакното и за строежа на материала, от който е изработена мрежата, включително за целите на контрола, се определят посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(5) Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

1.         Забранява се използването на съоръжения, които запушват мрежата в която и да е част от мрежения уред, или които по друг начин намаляват действителните размери на окото на мрежата.

2.         Параграф 1 не изключва използването на някои съоръжения, които могат да запушат мрежата в която и да е част от мрежения уред, или да намалят по друг начин действителните размери на окото на мрежата, но които могат да служат за предпазване или за укрепване на мрежата. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно техническите описания, начина на употреба и метода на прикачване на тези устройства.

3          Изчерпателен списък на съоръженията, които съответстват на техническите описания, установени в съответствие с параграф 2, и които могат да бъдат прикачени към риболовната мрежа, се определя чрез актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(6) Член 29 се изменя, както следва:

а) параграф 6 се заменя със следното:

„6.        Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно подробните условия за прилагане на критериите, посочени в параграф 2, съгласно които на кораби с обща дължина над осем метра се разрешава да използват бийм тралове в зоните, посочени в параграф 1.“

б) добавя се следният параграф 7:

„7.        Комисията определя оперативните изисквания за предаването на списъците, които се представят на Комисията от държавите членки, както е посочено в параграф 2, буква в), първо тире, посредством акт за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(7) В член 29б параграф 6 се заменя със следното:

„6.        Държавите членки съобщават на Комисията приетите от тях мерки за изпълнение на задължението, предвидено в параграф 5. Ако Комисията установи, че мерките на дадена държава членка не изпълняват това задължение, тя може да предложи изменения на тези мерки. Ако между Комисията и съответната държава членка не бъде постигнато съгласие по отношение на необходимите мерки, Комисията може да установи такива мерки посредством актове за изпълнение.“

(8) В член 34 параграф 6 се заменя със следното:

„6.        Техническите правила за измерване на мощността на двигателя и размерите на мрежения уред се определят посредством акт за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2.“

(9) Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

1.         Комисията се оправомощава да установява посредством делегирани актове, приети в съответствие с член 48а, техническите мерки за опазване при използването на теглено или закотвено съоръжение или на риболовните дейности в някои зони или през определени периоди в допълнение или чрез дерогация от настоящия регламент. Посочените мерките се предвиждат за справяне с неочаквано ниско или неочаквано високо ниво на възпроизводство на млади екземпляри, промени в миграционните модели или всякакви други промени в статуса на опазване на рибните запаси с незабавен ефект.

2.         Когато опазването на запасите морски организми изисква незабавно действие, Комисията може да реши да предприеме временни мерки посредством актове за изпълнение, за да подобри положението. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 3.

3.         В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава членка може да вземе целесъобразни предохранителни и недискриминационни мерки, които да наложи във водите под нейна юрисдикция.

4.         Мерките, посочени в параграф 3, заедно с тяхната обосновка, се съобщават на Комисията и на другите държави членки веднага след приемането им.

В срок от десет работни дни от получаването на такова съобщение Комисията потвърждава целесъобразността и недискриминационния характер на тези мерки или изисква те да бъдат отменени или изменени посредством актове за изпълнение. Решението на Комисията се съобщава незабавно на държавите членки.“

(10) В член 46 параграф 4 се заменя със следното:

„4. По инициатива на Комисията или по искане на някоя държава членка въпросът за съответствието на дадена национална техническа мярка, приложена от държава членка, с разпоредбите на параграф 1 от настоящия член може да бъде предмет на решение, взето от Комисията посредством актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 48, параграф 2. Когато се взема такова решение, се прилагат разпоредбите на третата и на четвъртата алинеи от параграф 2.“

(11) Член 48 се заменя със следното:

„Член 48

1. Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.“

(12) Добавя се следният член 48a:

„Член 48a

1.           Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.           Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6 и член 45, параграф 1, следва да се предоставя за неограничен период от време.

3.           Делегираните правомощия по член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6 и член 45, параграф 1 може да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на посоченото в това решение правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.4.        Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.           Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 4, параграф 4, буква в), член 4, параграф 5, буква б), член 16, параграф 2, член 29, параграф 6 и член 45, параграф 1, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не е повдигнал възражение в срок от 2 месеца след получаване на нотификацията за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент:                       За Съвета

Председател                                                Председател

[1]               OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.

[2]               ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

[3]               OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Top