Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0403

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Преработен текст)

/* COM/2012/0403 final - 2012/0196 (COD) */

No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2014

52012PC0403

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (Преработен текст) /* COM/2012/0403 final - 2012/0196 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           На 1 април 1987 г. Комисията реши[1] да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на разпоредбите, службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

2.           Комисията предприе кодификация на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[2]. Новият регламент беше предназначен да замести различните актове, които са инкорпорирани в него[3].

3.           Междувременно Лисабонският договор влезе в сила. Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) позволява на законодателя да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателен акт. Член 291 от ДФЕС позволява на законодателя да предостави изпълнителни правомощия на Комисията, когато са необходими еднакви условия за прилагането на правнообвързващи актове на Съюза. Актовете, приети от Комисията в съответствие с тези членове, се обозначават съгласно терминологията, използвана в ДФЕС, съответно като „делегирани актове“ (член 290, параграф 3) и „актове за изпълнение“ (член 291, параграф 4).

4.           Регламент (ЕО) № 338/97 съдържа разпоредби, за които такова делегиране на правомощие или такова предоставяне на изпълнителни правомощия би било уместно. Следователно е целесъобразно кодификацията на Регламент (ЕО) № 338/97 да бъде трансформирана в преработка, за да се инкорпорират необходимите изменения.

5.           Предложението за преработка беше изработено на основата на предварителна консолидация на текста, на 22 официални езика, на Регламент (ЕО) № 338/97 и изменящите го актове, с помощта на информационна система от Службата за публикации на Европейския съюз. При промяна на номерацията на членовете съответствието между старата и новата номерация е посочено в таблица на съответствието, която се съдържа в приложение ІІІ към преработения регламент.

ê 338/97 (адаптиран)

2012/0196 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

(Преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член Ö 192, параграф 1 Õ от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[4],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[5],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[6],

като имат предвид, че:

ò нов

(1)       Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях[7] е бил неколкократно и съществено изменян[8]. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

ê 338/97 съобр. 1 (адаптиран)

ð нов

(2)       Целта на Ö настоящия регламент Õ е Ö да осигури защитата Õ на видовете от дивата флора и фауна, Ö които са застрашени от търговията Õ ð или е вероятно да бъдат застрашени ï.

ê 338/97 съобр. 3

(3)       Разпоредбите на настоящия регламент не засягат въвеждането или поддържането на всякакви по-строги мерки от страна на държавите-членки в съответствие с Договора и по-специално по отношение на притежаването на екземпляри от видовете, обхванати с настоящия регламент.

ê 338/97 съобр. 4

(4)       Необходимо e да се определят обективни критерии за включването на видове от дивата флора и фауна в приложенията към настоящия регламент.

ê 338/97 съобр. 5 (адаптиран)

(5)       За изпълнението на настоящия регламент е необходимо да се прилагат общи условия за издаване, използване и представяне на документите, отнасящи се до разрешителното за внос в Ö Съюза Õ и износа или реекспорта от Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, обхванати от настоящия регламент. Необходимо е да се предвидят специфични условия за транзита на екземпляри през Ö Съюза Õ.

ê 338/97 съобр. 6 (адаптиран)

(6)       В правомощията на управителния орган на държавата-членка по местоназначение, подпомаган от научния орган на тази държава-членка и, където е подходящо, като се вземе предвид всяко становище на групата за научен преглед, да взема решения по заявките за внос на екземпляри в Ö Съюза Õ.

ê 338/97 съобр. 7 (адаптиран)

(7)       Необходимо Ö да се предвиди Õ процедура за консултации Ö в рамките на разпоредбите за реекспорт Õ, за да се намали рискът от нарушения.

ê 338/97 съобр. 8 (адаптиран)

(8)       За да се гарантира ефективната защита на видовете от дивата флора и фауна, могат да бъдат наложени допълнителни ограничения върху вноса на екземпляри в Ö Съюза Õ и износа им от него. По отношение на живите екземпляри тези ограничения могат да бъдат допълвани с ограничения на равнище Ö на Съюза Õ относно притежаването и движението на такива екземпляри в рамките на Ö Съюза Õ.

ê 338/97 съобр. 9

(9)       Необходимо е да се определят специфични разпоредби, приложими за екземплярите, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени, за екземплярите, които са лично или домашно имущество, и за нетърговските заемания, дарения или обмен между регистрирани учени и научни институции.

ê 338/97 съобр. 10 (адаптиран)

(10)     За да се осигури възможно най-широка защита на видовете, обхванати от настоящия регламент, е необходимо да се предвидят разпоредби за контролиране на търговията и движението на екземплярите в рамките на Ö Съюза Õ и условията за подслон на екземплярите. Сертификатите, издавани съгласно настоящия регламент, които спомагат за контрола върху тези дейности, следва да се уреждат с общи правила за тяхното издаване, валидност и използване.

ê 338/97 съобр. 11 (адаптиран)

(11)     Следва да се вземат мерки, които да сведат до минимум отрицателното въздействие върху живите екземпляри при превоза до тяхното местоназначение от или в рамките на Ö Съюза Õ.

ê 338/97 съобр. 12 (адаптиран)

(12)     За да се осигури ефективен контрол и да се улеснят митническите процедури, следва да бъдат определени митнически учреждения с обучен персонал, който да отговаря за извършването на необходимите формалности и за съответните проверки при внасянето на екземпляри в Ö Съюза Õ, с цел насочването им към третиране чрез митническо одобрение или използване по смисъла на Регламент (ЕИО) [№ 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г.] относно създаване на Митнически кодекс на Общността[9], или когато те се изнасят или реекспортират от Ö Съюза Õ. Следва да има съоръжения, които да гарантират адекватно настаняване и грижи за живите екземпляри.

ê 338/97 съобр. 13

(13)     Изпълнението на настоящия регламент изисква също така определянето на управителен и научен орган от държавите-членки.

ê 338/97 съобр. 14

(14)     Информирането на обществеността и запознаването и с разпоредбите на настоящия регламент, особено на граничните пунктове, може да насърчи спазването на тези разпоредби.

ê 338/97 съобр. 15

(15)     За да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент, държавите-членки следва отблизо да наблюдават спазването на неговите разпоредби и за тази цел да си сътрудничат тясно помежду си и с Комисията. За това се изисква предоставяне на информация относно прилагането на настоящия регламент.

ê 338/97 съобр. 16

(16)     Наблюдението на обема на търговията с видове от дивата флора и фауна, обхванати от настоящия регламент, е от решаващо значение за оценката на въздействието на търговията върху консервационния статус на видовете. Следва да се изготвят подробни годишни отчети в общ формат.

ê 338/97 съобр. 17

(17)     За да се гарантира спазването на настоящия регламент, е важно държавите-членки да налагат санкции за нарушения по начин, който е както достатъчен, така и подходящ с оглед характера и сериозността на нарушението.

ê 338/97 съобр. 19

(18)     За отчитането на множеството биологични и екологични аспекти при изпълнението на настоящия регламент се изисква създаване на група за научен преглед, чиито становища ще се препращат от Комисията на комитета и управителните органи в държавите-членки с цел подпомагане при вземането на решения.

ê 398/2009, съобр. 4 (адаптиран)

ð нов

(19)     ð За да допълни или измени определени несъществени елементи от настоящия регламент, ï на Комисията следва да бъдат бъде предоставен делегирано правомощието ð да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз ï, ð по отношение предприемането на определени мерки, ï регулиращи търговията с видове на дивата флора и фауна, на определени изменения в приложенията към Ö настоящия Õ регламент, както и за допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на Конференцията на страните по Конвенцията по международна търговия със застрашение видове от дивата флора и фауна (CITES) (наричана по-нататък „Конвенцията“), решения или препоръки на Постоянния комитет на Конвенцията и препоръките на секретариата на Конвенцията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. ð От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. ï

ò нов

(20)     За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[10],

ê 338/97

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

ê 338/97 (адаптиран)

ð нов

Предмет на настоящия регламент е защитата на видовете от дивата флора и фауна и гарантирането на тяхното опазване чрез регулиране на търговията с тях в съответствие Ö с членове 2 до 22 и приложения А до D, както са посочение в приложение І, наричани по-нататък „приложение А“, „приложение В“, „приложение С“ и „приложение D“ Õ.

Настоящият регламент се прилага в съответствие с целите, принципите и разпоредбите на Конвенцията, дефинирана в член 2, буква б).

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)           „комитет“ означава Комитета Ö посочен в Õ член 21, параграф 1;

б)           „Конвенция“ означава Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES);

в)           „държава на произход“ означава държавата, в която екземплярът е взет от дивата природа, развъден в плен или изкуствено размножен;

г)            „нотификация за внос“ означава нотификацията, дадена от вносителя или от негов посредник или представител по време на вноса в Ö Съюза Õ на екземпляр от видовете, включени в приложения C или D, на формуляра, ð предвиден в член 19, параграф 2 ï предписан от Комисията в съответсвие с процедурата, предвидена в член 18, параграф 2;

д)           „въвеждане по море“ означава въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляр, който е взет или внесен пряко от морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава, включително въздушното пространство над морето, морското дъно или почвата под морското дъно;

е)           „издаване“ означава приключването на всички процедури, свързани с подготовката и валидирането на разрешително или сертификат и неговото предоставяне на заявителя;

ж)          „управителен орган“ означава националния административен орган, определен в случай на държава-членка, съгласно член 13, параграф 1 или в случай на трета държава, която е страна по Конвенцията — съгласно член IX от Конвенцията;

з)            „държава-членка по местоназначение“ означава държавата-членка по местоназначение, отбелязана в документа, който се използва при износ или реекспорт на екземпляр; при въвеждането по море означава държавата-членка, в рамките на чиято юрисдикция се намира местоназначението на екземпляра;

и)           „предлагане за продажба“ означава предлагане за продажба и всяко действие, което основателно може да се тълкува като такова предлагане, включително рекламата или възлагането на реклама за продажба или покана за преговори;

й)           „лично или домашно имущество“ означава мъртви екземпляри, части или производни от тях, които принадлежат на частно лице и които образуват или се предполага, че образуват част от обичайните му лични вещи и движимо имущество;

к)           „местоназначение“ означава мястото, в което по време на въвеждането в Ö Съюза Õ се смята, че екземплярите ще се държат; при живите екземпляри, това е първото място, в което ще се отглеждат екземплярите след карантинния период или друго задържане с цел санитарни проверки и контрол;

л)           „популация“ означава биологически или географски обособен общ брой индивиди;

м)           „предимно търговски цели“ означава всички цели, чиито нетърговски аспекти не доминират ясно;

н)           „реекспорт от Ö Съюза Õ“ означава експорт от Ö Съюза Õ на екземпляр, който преди това е бил внесен в него;

о)           „повторно въвеждане в Ö Съюза Õ“ означава въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляр, които преди това е бил изнесен или реекспортиран от него;

п)           „продажба“ означава всяка форма на продажба. За целите на настоящия регламент наемането, бартера или размяната се считат за продажба; сродните изрази се тълкуват по същия начин;

р)           „научен орган“ означава научният орган, определен за държавите-членки в съответсвие с член 13, параграф 2, а за трети държави, страни по Конвенцията, съгласно член IX от Конвенцията;

с)           „група за научен преглед“ означава консултативният орган, създаден съгласно член 17;

т)           „вид“ означава вид, подвид или популация от тях;

у)           „екземпляр“ означава всяко животно или растение, живо или мъртво, от видовете, изброени в приложения от А до D, част или производно от него, което се съдържа или не в други стоки, както и всяка друга стока, за която от придружаващите документи, опаковката, маркировката, етикета или от други обстоятелства е видно, че се състои от животно или растение от тези видове, или от част или производно от тях, освен ако тези части или производни са изрично изключени от разпоредбите на настоящия регламент или от разпоредбите, свързани с прилагането, в което даденият вид е включен чрез индикация за целта.

              Даден екземпляр се счита за екземпляр от видовете, изброени в приложения от А до D, ако е животно или растение, поне един от родителите на което е включен в списъка на видовете, или е част или производно от такова животно или растение. В случаите, в които „родителите“ на животното или растението произлизат от видове, вписани в различни приложения, или от видове, от които само един е включен в списъка, се прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение. В случаите на екземпляри от хибридни растения обаче, ако един от „родителите“ е от видовете, изброени в приложение А, се прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение, само ако видът е анотиран с такава цел в приложението;

ф)           „търговия“ означава въвеждането в Ö Съюза Õ, включително въвеждането от морето, износът и реекспортът от Ö Съюза Õ, както и използването, движението и прехвърлянето на собственост в рамките на Ö Съюза Õ, включително в рамките на държава-членка, на екземпляри, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент;

х)           „транзит“ означава транспортирането на екземпляри между две точки извън Ö Съюза Õ през територията на Ö Съюза Õ, които са изпратени до назован получател на стоката, при което прекъсването на движението се допуска само поради характера на организацията на превоза с дадения вид транспорт;

ц)           „обработени екземпляри, които се придобити преди повече от 50 години“ означава екземпляри, които са съществено изменени в сравнение с техния естествен суров вид за бижутерия, украса, изкуство, употреба или музикални инструменти преди 3 март 1947 г. и за които управителният орган на засегнатата държава е надлежно уверен, че са придобити при такива обстоятелства. Такива екземпляри се считат за обработени, само ако ясно попадат в една от посочените категории и не се налага по-нататъшно резбоване, занаятчийска обработка или промишлена обработка за постигане на предназначението им;

ч)           „проверки по време на въвеждане, износ, реекспорт и транзит“ означава документална проверка на сертификатите, разрешителните и нотификациите, предвидени в настоящия регламент, и когато това е предвидено от разпоредбите на Ö Съюза Õ или в други случаи, чрез представителни проби от пратките, преглед на екземплярите и когато е необходимо, придружено от вземане на проби с цел анализ или по-щателна проверка.

Член 3

Обхват

1. Приложение А съдържа:

а)           видовете, вписани в приложение I към Конвенцията, за които държавите-членки не са направили резерви;

б)           който и да е вид:

i)       за който има или може да възникне търсене, свързано с употреба в Ö Съюза Õ или за международна търговия и който е или застрашен от изчезване, или е толкова рядък, че всякакъв обем на търговия с него би застрашил оцеляването на вида;

         или

ii)       който приналежи към род, от който повечето от видовете, или към вид, от който повечето от подвидовете са вписни в приложение А, съгласно критериите в буква а) или буква б), i), и чието вписване в това приложение е от съществено значение за ефективната защита на тези таксони.

2. Приложение B съдържа:

а)           видовете, вписани в приложение II към Конвенцията, без включените в приложение А, за които държавите-членки не са направили резерва;

б)           видовете, вписани в приложение I към Конвенцията, за които е направена резерва;

в)           друг вид, който не е вписан в приложения I или II към Конвенцията:

i)       представляващ предмет на обеми на международна търговия, които може да са несъвместими:

– с оцеляването на вида или с оцеляването на популации в определени страни, или

– с поддържането на общата популация на равнище, което отговаря на ролята на вида в екосистемата, в която живее:

или

ii)       чието вписване в приложението поради сходство с външния вид на друг вид, вписан в приложение А или B, е от съществено значение за осигуряването на ефективен контрол върху търговията с екземпляри от този вид;

г)            видове, за които е установено, че въвеждането на живи екземпляри в природно местообитание в Ö Съюза Õ би представлявало екологична заплаха за дивите видове флора и фауна, които са характерни за Ö Съюза Õ.

3. Приложение C съдържа:

а)           видовете, които са вписани в приложение III към Конвенцията, освен тези, вписани в приложение А или B, за които държавите-членки не са направили резерви;

б)           видовете, вписани в приложение II на Конвенцията, за които е направена резерва.

4. Приложение D съдържа:

а)           видове, които не са вписани в приложения от А, В и C, но се внасят в Ö Съюза Õ в брой и количества, които изискват наблюдение;

б)           видове, вписани в приложение IIІ към Конвенцията, за които е направена резерва.

5. Когато консервационният статус на видовете, обхванати от настоящия регламент, изисква тяхното включване в едно от приложенията към Конвенцията, държавите-членки правят необходимите предложения за изменение.

Член 4

Въвеждане в Ö Съюза Õ

1. Въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляр от видовете, вписани в приложение А, подлежи на извършване на необходимите проверки и на предварително представяне в митническото учреждение на граничния пункт на внасяне на разрешително за износ, издадено от управителния орган в държавата-членка на местоназначението.

Разрешителното за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията, определени в параграф 6 и при изпълнение на следните условия:

а)           компетентният научен орган, след разглеждане на становище, дадено от групата за научен преглед, е съобщил, че въвеждането в Ö Съюза Õ:

i)       не би могло да има вредно въздействие върху консервационния статус на видовете или върху размера на територията, заета от съответната популация от този вид,

ii)       се извършва:

– с една от целите, посочени в член 8, параграф 3, буква д), е), или ж), или

– с други цели, които не са вредни за оцеляването на въпросния вид;

б)           i)       заявителят представи документални доказателства, че екземплярите са придобити в съответствие със законодателството за защита на въпросния вид, което — в случай на внос от трета държава на екземпляри от видовете, вписани в приложенията към Конвенцията, са разрешително за износ или сертификат за реекспорт, или копия от тях, издадени в съответствие с Конвенцията от компетентния орган на държавата на износ или реекспорт,

ii)       въпреки това, при издаването на разрешително за внос за видовете, вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква а), не се изискват такива документални доказателства, но оригиналът на разрешителното за внос се задържа и не се представя на заявителя до представянето на разрешително за износ или сертификат за реекспорт;

в)           компетентният научен орган се е уверил, че предвиденото настаняване на жив екземпляр в местоназначението ще се извърши в съоръжение, което е адекватно оборудвано с цел опазване и подходящи грижи;

г)            управителният орган се e уверил, че екземплярът няма да се използва предимно за търговски цели;

д)           управителният орган, след консултация с компетентния научен орган, се е уверил, че не съществуват други фактори, свързани със запазването на вида, които не допускат издаване на разрешително за внос; и

е)           в случаите на въвеждане от морето управителният орган се е уверил, че живият екземпляр ще бъде подготвен и доставен по начин, който свежда до минимум риска от нараняване, щети, увреждане на здравето или жестоко отношение.

2. Въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, вписани в приложение B, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в митническото учреждение в пункта на въвеждане на разрешително за внос, издадено от управителния орган на държавата-членка по местоназначение.

Разрешителното за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията определени в параграф 6, и когато:

а)           компетентният научен орган, след преглед на наличните данни и след отчитане на становището на групата за научен преглед, счита, че въвеждането в Ö Съюза Õ не би имало вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера на територията, населявана от съответната популация от този вид, като се имат предвид актуалният и прогнозният обем на търговия. Това становище е валидно и за следващия внос, доколкото горните аспекти не са се променили съществено;

б)           заявителят представи документални доказателства, че предвиденото съоръжение за настаняване на живия екземпляр в местоназначението е подходящо оборудвано за опазване и добри грижи;

в)           са изпълнени условията на параграф 1, буква б), подточка i), букви д) и е).

3. Въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, вписани в приложение C, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в граничното митническото учреждение в пункта на въвеждане, на известие за внос и:

а)           в случай на износ от страна, посочена във връзка с въпрсния вид в приложение C, заявителят представя документални доказателства чрез разрешително за износ, издадено в съответствие с Конвенцията от компетентен орган в тази страна, че екземплярите са придобити в съответствие с националното законодателство относно опазването на въпросния вид; или

б)           в случай на износ от страна, която не е посочена във връзка с въпросния вид в приложение C или реекспорт от която и да e страна, заявителят представя разрешително за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени в съответствие с Конвенцията от компетентен орган в държавата на износ или реекспорт.

4. Въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, вписани в приложение D, подлежи на извършването на необходимите проверки и предварителното представяне на известие за внос в граничното митническо учреждение в пункта на въвеждане.

5. Условията за издаване на разрешително за внос, посочени в параграф 1, букви а) и г), и в параграф 2, букви а), б) и в) не се отнасят за екземпляри, за които заявителят представи документални доказателства:

а)           че преди са били законно внесени или придобити в Ö Съюза Õ и модифицирани или не, последните се въвеждат обратно в Ö Съюза Õ; или

б)           че са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години.

ê 398/2009 чл. 1, т. 1, буква а) (адаптиран)

ð нов

6. След консултации със съответните държави по произход съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, и след като се вземе предвид становището на групата за научен преглед, Комисията може ð с актове за изпълнение ï да установи общи ограничения или ограничения за определени държави на произход с оглед на въвеждането в Ö Съюза Õ:

ê 338/97 (адаптиран)

a)           на базата на условията, посочени в параграф 1, буква а), подточка i), или буква д), за екземпляри от видовете, вписани в приложение А;

б)           на базата на условията, посочени в параграф 1, буква д), или параграф 2, буква а), за екземпляри от видовете, вписани в приложение B; и

в)           за живи екземпляри от видовете, вписани в приложение B, които имат висока смъртност при превоз или за които е установено, че не е възможно да оцелеят в плен в продължение на значителен период от потенциалната им продължителност на живот; или

г)            за живи екземпляри от видове, за които е установено, че въвеждането им в естествената среда на Ö Съюза Õ представлява екологична заплаха за дивите видове от местната флора и фауна на Ö Съюза Õ.

ò нов

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане , посочена в член 21, параграф 2.

ê 338/97 (адаптиран)

Всяко тримесечие Комисията публикува списък с тези ограниченията, Ö установени в съответствие с първа алинея, Õ ако има такива, в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 398/2009 чл. 1, т. 1, буква б) (адаптиран)

ð нов

7. В специални случай на трансбордиране, прехвърляне с въздушен или при железопътен транспорт след въвеждане в Ö Съюза Õ, на Комисията ð се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 20 относно разрешаването ï на дерогации от извършване на проверки и представяне на документи за внос в граничното митническо учреждение в пункта на въвеждане, посочени в параграфи 1—4 Ö от настоящия член Õ, за да може тези проверки и представяния на документи да се извършат в друго митническо учреждение, определено съгласно член 12, параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97 (адаптиран)

Член 5

Износ и реекспорт от Ö Съюза Õ

1. Износът или реекспортът от Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, вписани в приложение А, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварително представяне в митническото учреждение, в което се извършват формалностите по износа, на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издаден от управителния орган в държавата-членка, в която се намират екземплярите.

2. Разрешително за износ за екземпляри от видовете, вписани в приложение А, може да бъде издадено само след като бъдат изпълнени следните условия:

а)           компетентният научен орган е съобщил в писмен вид, че залавянето или събирането на екземпляри от дивата природа и техният износ няма да доведат до вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера на територията, населявана от съответната популация на вида;

б)           заявителят представя документални доказателства, че екземплярите са били придобити в съответствие с действащото законодателство за защита на съответния вид; когато заявката се прави пред държава-членка, която е различна от държавата на произход, такова документално доказателство се представя чрез сертификат, който потвърждава, че екземплярът е взет от дивата природа в съответсвие с действащото законодателство на територията му;

в)           управителният орган се е уверил, че:

i)       всеки жив екземпляр ще бъде подготвен и транспортиран по начин, който свежда до минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение, и

(ii)     –        екземплярите от вид, който не е вписан в приложение I на Конвенцията, няма да бъдат използвани за предимно търговски цели, или

– в случай на износ в държава, която е страна по Конвенцията, на екземпляри от видовете, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, е издадено разрешително за внос;

              и

г)            управителният орган на държавата-членка се е уверил след консултация с компетентния научен орган, че няма други фактори, свързани с опазването на вида, които да не допускат издаването на разрешително за износ.

3. Сертификат за реекспорт може де се издаде само когато са изпълнени условията по параграф 2, букви в) и г), и когато заявителят представи документално доказателство, че екземплярите:

а)           са били внесени в Ö Съюза Õ в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б)           ако са внесени в Ö Съюза Õ преди 3 март 1997 г., че са били внесени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3626/82 на Съвета[11]; или Ö ако са внесени в Съюза преди влизането в сила на настоящия регламент, но след 3 март 1997 г., че са били внесени в Съюза в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97; или Õ

в)           ако са внесени в Ö Съюза Õ преди 1984 г., че са били обект на международна търговия съгласно разпоредбите на Конвенцията; или

г)            че са били внесени законно на територията на държава-членка преди разпоредбите на регламентите, посочени в букви а) и б), или на Конвенцията да са станали приложими за тях или за държавата-членка.

4. Износът или реекспортът от Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, включени в приложения B и C, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в митническото учреждение, където се извършват експортните формалности, на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издаден от управителния орган в държавата-членка, на чиято територия се намират екземплярите.

Разрешително зе износ се издава само след изпълнение на условията, посочени в параграф 2, букви а), б), буква в), i), и буква г).

Сертификат за реекспорт се издава само след изпълнение на условията, посочени в параграф 2, буква в), i) и буква г), и параграф 3, букви от а) до г).

ê 398/2009 чл. 1, т. 2, буква а) (адаптиран)

ð нов

5. Когато заявлението за сертификат за реекспорт се отнася за екземпляри, които са въведени в Ö Съюза Õ с разрешение за внос, издадено от друга държава-членка, управителният орган трябва първо да се консултира с управителния орган, който е издал разрешението. ð На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 20 относно установяването на ï процедурите за консултиране и Ö на Õ случаите, в които е необходимо да се направи консултация, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97

6. Условията за издаване на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, посочени в параграф 2, буква а), и буква в), подточка ii), не са приложими за:

a)           обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или

ê 338/97 (адаптиран)

б)           мъртви екземпляри, части или производни от тях, за които заявителят представи документално доказателство, че са законно придобити, преди за тях да станат приложими разпоредбите на настоящия регламент, Ö Регламент (ЕО) № 338/97, Õ Регламент (ЕИО) № 3626/82, или Конвенцията.

ê 338/97

7. Компетентният научен орган на всяка държава-членка наблюдава издаването на разрешителни за износ от тази държава-членка за екземпляри от видовете, вписани в приложение B и действителния износ на такива екземпляри. Когато научният орган определи, че износът на екземпляри от тези видове следва да бъде ограничен с оглед поддържането на вида в целия обхват на разпространението му, на равнище, което да отговаря на неговата роля в екосистемата, която населява, и над равнището, от което нагоре видът отговаря на условията за включване по приложение А в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) или буква б), i), научният орган препоръчва в писмен вид на управителния орган подходящи мерки за ограничаване на издаването на разрешителниза износ за екземпляри от тези видове.

ê 398/2009 чл. 1, т. 2, буква б) (адаптиран)

ð нов

Когато управителният орган e уведомен за мерките по първа алинея, той информира и изпраща коментари до Комисията. Ако е уместно, ð Комисията чрез актове за изпълнение ï препоръчва ограничения за износа на въпросните видове съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ð Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2. ï

ê 338/97 (адаптиран)

Член 6

Отхвърляне на заявления за разрешителни и сертификати, посочени в членове 4, 5 и 10

1. Когато държава-членка отхвърли заявление за разрешително или сертификат по случай, съществен от гледна точка на целите на настоящия регламент, тя незабавно уведомява Комисията за отхвърлянето и за причините за това.

2. Комисията съобщава информацията, получена съгласно параграф 1, на другите държави-членки с оглед на еднообразното прилагане на настоящия регламент.

3. Когато се представя заявление за разрешително или сертификат за екземпляри, заявлението за които е било отхвърляно преди, заявителят трябва да информира компетентния орган за предишния отказ.

4. Държавите-членки признават отхвърлянето на заявления от компетентните органи на друга държава-членка, когато този отказ се основава на разпоредбите на настоящия регламент.

Въпреки това, първа алинея не се прилага за случаите на съществена промяна в обстоятелствата, или когато се представят нови доказателства в подкрепа на заявлението. Ако в такъв случай управителният орган издаде разрешително или сертификат, той информира за това Комисията, като посочва причините за издаване.

Член 7

Дерогации

1.           Екземпляри, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени

С изключение на случаите, в които се прилага член 8, екземплярите от видовете, вписани в приложение А, които са родени и отгледани в плен, или изкуствено размножени се третират в съответствие с разпоредбите, които са приложими за екземплярите от видовете, вписани в приложение B.

В случаите на изкуствено размножени растения, разпоредбите на члeнове 4 и 5 могат да не бъдат приложени, в съответствие със специални условия. , предвидени от Комисията

ê 398/2009 чл. 1, т. 3, буква а) (адаптиран)

ð нов

ð На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 20 относно: ï

а)      критериите за определяне на това дали един екземпляр е роден и отгледан в плен, или изкуствено размножен и дали това е направено с търговски цели;

б)      специалните условия, посочени във втора алинея от настоящия параграф, свързани с:

(i)      използването на фитосанитарни сертификати;

(ii)      търговия от страна на регистрирани търговци и научните институции, посочени в параграф 4 от настоящия член; и

(iii)     търговия с хибриди.

, както и специалните условия, посочени във втора алинея, се уточняват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97 (адаптиран)

2.           Транзит

Чрез дерогация от член 4, когато един екземпляр преминава транзит през Ö Съюза Õ, не се изискват проверки и представяния на предвидените разрешителни в митническото учреждение на границата при внасяне.

В случаите на видове, вписани в приложенията съгласно член 3, параграф 1, и член 3, параграф 2, букви а) и б), дерогацията, посочена в първа алинея на настоящия параграф, е приложима само когато компетентните власти от изнасящата или реекспортиращата трета страна са издали валидни документи за износ или реекспорт, така както е предвидено от Конвенцията за екземплярите, които се придружават с тези документи и с уточнено местоназначение на екземплярите.

ê 398/2009, чл. 1, т. 3, буква б) (адаптиран)

ð нов

Ако документът, посочен във втора алинея, не е издаден преди износа или реекспорта, екземплярът трябва да бъде иззет и, където е приложимо, може да бъде конфискуван, освен ако документът не се представи с обратна дата в съответствие със ð специалните ï условия. , определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ò нов

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 20 относно специалните условия за предоставянето с обратна дата на документ за експорт или реекспорт.

ê 398/2009, чл. 1, т. 3, буква в) (адаптиран)

ð нов

3.           Лично и домашно имущество

Чрез дерогация от членове 4 и 5, разпоредбите на посочените членове не се прилагат за мъртви екземпляри, части и производни от видовете, вписани в приложения А—D, които се внасят в Ö Съюза Õ като лично или домашно имущество или се изнасят, или реекспортират от Съюза в съответствие със ð специалните ï разпоредби.. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ò нов

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 20 относно специалните разпоредби за въвеждането, експорта или реекспорта на лично и домашно имущество.

ê 398/2009 чл. 1 т. 3 б. в) (адаптиран)

4.           Научни институции

Документите, посочени в членове 4, 5, 8 и 9, не се изискват в случай на нетърговски заемания, дарения или обмен между учени и научни институции, регистрирани от управителните органи в държавите, в които се намират, или хербарийни екземпляри и други консервирани, изсушени или вградени музейни екземпляри, или жив растителен материал, който е етикетиран по образец, определен съгласно Ö втора алинея от настоящия параграф Õ процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, или подобен етикет, издаден или одобрен от управителния орган на трета държава.

ò нов

Комисията установява чрез актове за изпълнение образеца на етикет за жив растителен материал. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.

ê 338/97 (адаптиран)

Член 8

Разпоредби, отнасящи се до контрола на търговски дейности

1. Забранява се закупуването, предложението за закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и транспорта с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение А.

2. Държавите-членки имат право да забранят притежаването на екземпляри, по-специално живи животни от видовете, вписани в приложение А.

3. В съответствие с изискванията на друго законодателство Ö на Съюза Õ относно защитата на дивата флора и фауна, освобождаване от забраните по параграф 1 може да се даде чрез издаване на сертификат с тази цел от управителния орган в държавата-членка, в която се намират екземплярите, за всеки екземпляр поотделно, когато екземплярите:

а)           са придобити или въведени в Ö Съюза Õ, преди за тях да са станали приложими разпоредбите, отнасящи се до видовете, вписани в приложение I към Конвенцията или приложение С1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 или в приложение А Ö към Регламент (ЕО) № 338/97 или към настоящия регламент Õ; или

б)           са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или

в)           са въведени в Ö Съюза Õ в съответствие с разпоредбите на Ö Регламент (ЕО) № 338/97 или на Õ настоящия регламент и се предвижда да се използват за цели, които не са вредни за оцеляването на въпросния вид; или

ê 338/97

г)            са екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен, или изкуствено размножени растителни видове, или части и производни от тях; или

д)           са необходими при изключителни обстоятелства за развитието на науката или за важни биомедицински цели съгласно Директива 86/609/ЕИО на Съвета[12], когато въпросните видове са доказано единствено подходящи за такива цели и не съществуват екземпляри от видове, родени и отгледани в плен; или

е)           са предназначени за развъждане или размножаване, с което ще се постигнат ползи с оглед на съхранението на въпросните видове; или

ж)          са предназначени за научни изследвания или образование с цел запазване или защита на вида; или

з)            произлизат от държава-членка и са взети от дивата природа в съответсвие със действащото законодателство в тази държава.

ê 398/2009, чл. 1, т. 4 (адаптиран)

ð нов

4. ð На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 относно ï общоприложимите дерогации от забраните, посочени в параграф 1 от настоящия член, основани на условията в параграф 3, както и общоприложими дерогации по отношение на видовете, вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква б), подточка ii), може да бъдат определяни от Комисията. Всяка подобна дерогация трябва да бъде в съответствие с изискванията на останалото законодателство на Ö Съюза Õ за защита на дивата флора и фауна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97 (адаптиран)

5. Забраните по параграф 1 се прилагат също по отношение на екземплярите от видовете, вписани в приложение B, с изключение на случаите, когато компетентният орган във въпросната държава-членка се увери, че тези екземпляри са били придобити или въведени, ако произлизат извън Ö Съюза Õ, в съответствие с действащото законодателство за защита на дивата флора и фауна.

6. Компетентните органи в държавите-членки имат правото по свое усмотрение да продават екземпляри от видовете, вписани в приложения В, С и D, които те са конфискували съгласно настоящия регламент, при условие че екземплярът не се връща директно на същото лице или организация, от които е конфискуван или които са участвали в нарушението. Тези екземпляри впоследствие се считат за законно придобити за всички цели.

Член 9

Движение на живи екземпляри

1. За всяко движение вътре в Ö Съюза Õ на живи екземпляри от видовете, вписани в приложение А, от местонахождението, посочено в разрешителното за внос или в сертификата, издаден съгласно настоящия регламент, се изисква предварително разрешително от управителния орган на държавата-членка, в която се намира екземплярът. При други случаи на движение лицето, което отговаря за придвижването на екземпляра, трябва да е в състояние, когато е необходимо, да представи доказателство за законния произход на екземпляра.

2. Такова разрешително:

а)           се дава само когато компетентният научен орган в държавата-членка или когато движението е до друга държава-членка, компетентният научен орган в последната, се уверят, че предвиденото настаняване на живия екземпляр в местоназначението ще бъде в съоръжение, което е подходящо оборудвано за съхранение и добри грижи;

б)           се потвърждава чрез издаването на сертификат; и

в)           къдeто е приложимо, за него веднага се съобщава на управителния орган в държавата-членка, в която следва да бъде настанен екземплярът.

3. Такова разрешително не се изисква обаче, когато живо животно трябва да се придвижи с цел спешно ветеринарно лечение и се върне директно в разрешеното местонахождение.

4. Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложение В, се премества в рамките на Ö Съюза Õ, притежателят на екземпляра може да го остави на получателя само след като се увери, че последният е точно запознат с необходимостта за настаняването, оборудването и установената практика, за да се гарантират подходящи грижи за животното.

5. Когато се транспортират живи екземпляри до, от и в рамките на Ö Съюза Õ или се държат на едно място, във всеки момент от транзита или прехвърлянето, те се подготвят, придвижват и за тях се полагат грижи по начин, който да сведе до минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение и в случай на животни, в съответствие със законодателството на Ö Съюза Õ за защита на животните при транспортиране.

ê 398/2009, чл. 1, т. 5 (адаптиран)

ð нов

6. На Комисията ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 ï може да налага ограничения по отношение на държането или придвижването на живи екземпляри от видове, за които са наложени ограничения за въвеждането им в Ö Съюза Õ съгласно член 4, параграф 6. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97

Член 10

Издаване на сертификати

При получаване на заявление, заедно с всички изискващи се подкрепящи документи от дадено лице и при условие, че са спазени всички условия, уреждащи издаването, управителният орган на държава-членка има право да издаде сертификат за целите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б).

Член 11

Валидност на разрешителни и сертификати и специалните условия

ê 338/97 (адаптиран)

1. Без да се засягат по-строгите мерки, които държавите-членки имат право да приемат или поддържат, разрешителните и сертификатите, издадени от компетентните органи в държавите-членки в съответствие с настоящия регламент, са валидни в целия Ö Съюз Õ.

2. Всяко разрешително или сертификат, както и разрешителните или сертификатите, издадени на негова основа, се считат за недействителни, ако компетентен орган или Комисията, след консултация с компетентните органи, които са издали разрешителното или сертификата, установят, че то е било издадено на базата на неверно допускане, че условията за неговото издаване са изпълнени.

Екземплярите, разположени на територията на държава-членка и обхванати от такива документи, се изземват от компетентните органи на тази държава-членка и могат да бъдат конфискувани.

3. Всяко разрешително или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент, могат да предвиждат условия и изисквания, наложени от органа, който издава документа, с цел гарантиране на спазването на разпоредбите на регламента. Когато е необходимо такива условия или изисквания да бъдат включени под формата на разрешителни или сертификати, държавите-членки следва да информират за това Комисията.

4. Всяко разрешително за внос, издадено на основата на копие от съответно разрешително за износ и сертификат за реекспорт, е валидно за въвеждането на екземпляра в Ö Съюза Õ само когато е придружено от оригинала на валидното разрешително за внос или сертификат за реекспорт.

ê 398/2009, чл. 1, т. 6 (адаптиран)

ð нов

5. На Комисията ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 относно ï определя сроковете за издаването на разрешения и сертификати. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 338/97 (адаптиран)

Член 12

Места за въвеждане и износ

1. Държавите-членки определят кои митнически учреждения ще извършват проверките и формалностите за въвеждане и износ от Ö Съюза Õ, за да им се възложи третиране или употреба с митническо одобрение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на екземплярите от видовете, обхванати от настоящия регламент и обявяват кои Ö митнически учреждения Õ конкретно ще се занимават със живи екземпляри.

2. Всички Ö митнически учреждения Õ, определени съгласно параграф 1, се попълват с достатъчен и подходящо подготвен персонал. Държавите-членки осигуряват съоръжения за настаняване според съответното законодателство на Ö Съюза Õ по отношение на транспорта и настаняването на живи животни и, където е необходимо, се предприемат подходящи мерки за съхраняването на живи растения.

3. Комисията се уведомява за всички Ö митнически учреждения Õ, които са определени съгласно параграф 1, и публикува списък с тези Ö учреждения Õ в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 398/2009, чл. 1, т. 7 (адаптиран)

ð нов

4. В изключителни случаи и съгласно ð специални ï критерии, определени от Комисията, управителният орган има правото да разреши въвеждането в Ö Съюза Õ или износа, или реекспорта от Съюза през Ö митнически учреждения Õ, които са различни от определените съгласно параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ò нов

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 относно специалните критерии, в съответствие с които могат да бъдат разрешени въвеждането, износът или реекспортът през други митнически учреждения.

ê 338/97

ð нов

5. Държавите-членки осигуряват информация за обществеността на граничните пунктове за разпоредбите, ð приети в съответствие с ï настоящия регламент.

ê 338/97

Член 13

Управителни и научни органи и други компетентни органи

1. Всяка държава-членка определя управителен орган, който носи основната отговорност за прилагането на настоящия регламент и за връзките с Комисията.

Всяка държава-членка има правото също да определи спомагателни управителни органи и други компетентни органи, които съдействат за прилагането, като в такъв случай основният управителен орган отговаря за предоставяне на спомагателните органи на информацията, необходима за правилното прилагане на настоящия регламент.

2. Всяка държава-членка определя един или повече научни органи с подходяща квалификация, чиито задължения са отделни от задълженията на управителния орган.

ê 338/97 (адаптиран)

3. Не по-късно от Ö 3 март 1997 г. Õ, държавите-членки представят на Комисията имената и адресите на определените управителни органи и други органи, които са компетентни да издават разрешителни и сертификати, както и на научните органи, и Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

ê 338/97

Всеки управителен орган, посочен в първа алинея на параграф 1, при поискване от Комисията, и представя до два месеца имената и спесимен от подписите на лицата, оправомощени да подписват разрешителни или сертификати, и образец от печат, или други средства, които се използват за легализиране на разрешителните или сертификатите.

Държавите-членки съобщават на Комисията за всички промени във вече предоставената информация не по-късно от два месеца след настъпването на промените.

Член 14

Мониторинг на спазването и разследване на нарушенията

1. Мониторингът на спазването на разпоредбите на настоящия регламент се извършва от компетентните органи на държавите-членки.

Във всеки момент, когато компетентните органи имат основания да смятат, че тези разпоредби се нарушават, те вземат съответните мерки за гарантиране на спазването или завеждат съдебни дела.

Държавите-членки информират Комисията и в случаите на видове, вписани в приложенията към Конвенцията, секретариата на Конвенцията за мерките, предприети от компетентните органи по отношение на сериозни нарушения на настоящия регламент, включително за изземванията и конфискациите.

2. Комисията насочва вниманието на компетентните органи в държавите-членки към въпросите, чието разследване тя смята за необходимо съгласно настоящия регламент. Държавите-членки информират Комисията и в случай на вид, вписан в приложенията към Конвенцията – секретариата на Конвенцията, за резултатите от последващото разследване.

3. Създава се група за налагане на изпълнението, която се състои от представители на органите във всяка държава-членка, които отговарят за осигуряване прилагането на разпоредбите на настоящия регламент. Тази група се председателства от представител на Комисията.

Групата за налагане на изпълнението разглежда техническите въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент, поставени от председателя или по негова инициатива, или по искане на членовете на групата или Комитета.

Комисията предава на Комитета становищата, изразени в групата за налагане на изпълнението.

Член 15

Съобщаване на информация

1. Държавите-членки и Комисията съобщават помежду си информацията, необходима за прилагане на настоящия регламент.

ê 338/97 (адаптиран)

ð нов

Държавите-членки и Комисията предприемат необходимите мерки за информиране на обществеността за разпоредбите, свързани с прилагането на Конвенцията и настоящия регламент, и за мерките за прилагане на ð , приети в съответствие с настоящия регламент ï.

ê 338/97

2. Комисията подържа връзка със секретариата на Конвенцията, за да осигури ефективното прилагане на Конвенцията на цялата територия, за която е приложим настоящият регламент.

3. Комисията незабавно съобщава становището на групата за научен преглед на управителните органи в засегнатите държави-членки.

ê 338/97 (адаптиран)

è1 398/2009, чл. 1, т. 8, буква а) (i)

è2 398/2009, чл. 1, т. 8, буква а) (ii)

ð нов

4. Управителните органи на държавите-членки предават на Комисията всяка година преди 15 юни цялата информация, свързана с предходната година, която се изисква за изготвяне на отчетите по член VIII, параграф 7, буква а) от Конвенцията, и еквивалентна информация относно международната търговия с всички екземпляри от видовете, вписани в приложения А, В и С и за въвеждането в Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, вписани в приложение D. Ö Комисията, Õ ð чрез актове за изпълнение, ï Ö уточнява Õ è1 информацията, която трябва да се представи и формата на представянето ѝ в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ç ð Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2. ï

Въз основа на информацията, посочена в първа алинея, Комисията публикува всяка година преди 31 октомври статистически отчет за внасянето, износа и реекспорта от Ö Съюза Õ на екземпляри от видовете, за които е приложим настоящият регламент и предава на секретариата на Конвенцията информацията за видовете, за които е приложима Конвенцията.

Без да се засяга член 22, управителните органи на държавите-членки преди 15 юни от всяка втора година и за първи път през 1999 г. представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за предходните две години, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от Конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на Конвенцията. Ö Комисията, Õ ð чрез актове за изпълнение, ï Ö уточнява Õ è2 информацията, която трябва да се представи и формата на представянето ѝ в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ç ð Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2. ï

Въз основа на информацията, посочена в трета алинея, Комисията изготвя преди 31 октомври всяка втора година и за първи път през 1999 г. доклад за прилагането и налагането на изпълнението на настоящия регламент.

ê 398/2009, чл. 1, т. 8, буква б) (адаптиран)

ð нов

5. С оглед подготовката на измененията на приложенията, компетентните органи на държавите-членки препращат на Комисията цялата релевантна информация. Комисията, ð чрез актове за изпълнение, ï уточнява каква информация се изисква съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2. ð Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2. ï

ê 338/97 (адаптиран)

6. Без да се засягат разпоредбите на Директива Ö 2003/4/EO на Европейския парламент и на Съвета Õ[13], Комисията предприема необходимите мерки за запазване поверителността на информацията, получена при прилагането на настоящия регламент.

Член 16

Санкции

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за осигуряване налагането на санкции най-малко за следните нарушения на настоящия регламент:

а)           внасяне в Ö Съюза Õ или износ, или реекспорт от Ö Съюза Õ, на екземпляри без подходящо разрешително или сертификат, или с фалшиво, подправено или невалидно разрешително или сертификат, или разрешително или сертификат, които са изменени без разрешението на органа, издал документа;

б)           неспазване на указанията, посочени в разрешението или сертификата, издадени съгласно настоящия регламент;

в)           деклариране на неверни данни или съзнателно предоставяне на невярна информация с цел получаване на разрешително или сертификат;

г)            използване на невярно, подправено или невалидно разрешително или сертификат, или такъв документ, който е изменен без разрешение, като основание за получаване на разрешително или сертификат Ö на Съюза Õ или за друга служебна цел във връзка с настоящия регламент;

д)           неподаване на нотификация за внос или използване на фалшива нотификация за внос;

е)           изпращане на живи екземпляри без надлежна подготовка за свеждане до минимум на риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение;

ж)          използване на екземпляри от видовете, вписани в приложение А, по начин, различен от разрешителни при издаване на разрешителното за внос или по-късно;

з)            търговия с изкуствено размножени растения, която противоречи на разпоредбите в член 7, параграф 1, втора алинея;

и)           изпращане на екземпляри до, от и транзитно през територията на Ö Съюза Õ без надлежно разрешително или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент, а в случай на износ или реекспорт от трета държава, която е страна по Конвенцията — в съответствие с Конвенцията, или без задоволителни доказателства за съществуването на такива документи;

й)           закупуване, предлагане за закупуване, придобиване за търговски цели, използване за търговски приходи, излагане пред публика с търговска цел, продажба, отглеждане за продажба, предлагане за продажба и транспорт с цел продажба в нарушение на член 8;

к)           използване на разрешително или сертификат за екземпляр, който е различен от този, за който са издадени;

л)           подправяне или промяна на съдържанието на разрешително или сертификат, издадени в съответсвие с настоящия регламент;

м)           неразкриване на отказ на заявление за износ, внос или реекспорт от и до Ö Съюза Õ или за сертификат съгласно член 6, параграф 3.

2. Мерките по параграф 1 са съразмерни на характера и сериозността на нарушението и включват разпоредби, свързани с изземване и където е необходимо, конфискация на екземплярите.

3. При конфискация на екземпляр той се поверява на компетентия орган в държавата-членка, където е извършена конфискацията, който:

а)           след съгласуване с научния орган в тази държава-членка, той обявява за продажба или се разпорежда по друг начин с екземпляра при условия, които счита, че отговарят на целите и разпоредбите на Конвенцията и на настоящия регламент; и

б)           в случай на жив екземпляр, въведен в Ö Съюза Õ, той има право, след консултация с държавата-износител, да върне екземпляра в тази държава на разноски на санкционираното лице.

4. Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложения B или C, пристигне на пункта на въвеждане в Ö Съюза Õ без надлежно валидно разрешително или сертификат, екземплярът трябва да се изземе и може да се конфискува, или ако получателят откаже да признае назначението на екземпляра, компетентните органи на държавата-членка, които отговарят за пункта на въвеждане, имат право, ако това е подходящо, да откажат да приемат пратката и да изискат от превозвача да върне екземпляра до мястото на изпращане на пратката.

Член 17

Група за научен преглед

1. Създава се група за научен преглед, която се състои от представители на научните органи или на научния орган на всяка държава-членка и се председателства от представител на Комисията.

2. Групата за научен преглед разглежда всички научни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, по-специално въпросите по член 4, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а) и параграф 6, внесени от председателя или по негова инициатива, или по искане на членовете на групата или комитета.

3. Комисията предава становищата на групата за научен преглед на Комитета.

ê 398/2009, чл. 1, т. 10 (адаптиран)

ð нов

Член 18

Ö Други делегирани правомощия Õ

1. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2, Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 6, член 5, параграф 7, буква б), член 7, параграф 4, член 15, параграф 4, първа и трета алинеи, член 15, параграф 5 и член 21, параграф 3.

2. Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграф 1 трета алинея, член 7, параграф 2 трета алинея, член 7, параграф 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 4. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

1. На Комисията ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 относно ï еднаквите условия и критерии за:

а)           издаването, валидността и използването на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10;

б)           използването на фитосанитарните сертификати, посочени в член 7, параграф 1, втора алинея, буква а);

в)           установяването на процедури, когато това е необходимо, за маркиране на екземплярите с цел улесняване на идентификацията и за гарантиране изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

2. На Комисията ð се предоставя правомощието да ï приема, когато е необходимо, ð делегирани актове в съответсвие с член 20 относно ï допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на Конференцията на страните по Конвенцията, решения или препоръки на Постоянния комитет на Конвенцията и препоръките на секретариата на Конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

3. На Комисията ð се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за целите на ï Ö изменението на Õ приложения А—D, с изключение на измененията в приложение А, които не са резултат от решения на Конференцията на страните по Конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 4.

Член 19

Ö Други изпълнителни правомощия Õ

1. Комисията определя ð чрез актове за изпълнение ï формата на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ð Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 21, параграф 2. ï

ò нов

2. Комисията, чрез актове за изпълнение, установява формуляра на нотификацията за внос. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 21, параграф 2.

ò нов

Член 20

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на основния законодателен акт или от която и да е друга дата, установена от законодателя].

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ê 1882/2003 чл. 3 и прил. ІІІ т. 66 (адаптиран)

Член 21

Ö Процедура на комитет Õ

1. Комисията се подпомага от Ö комитет, който се нарича Комитет по търговията с дивата флора и фауна Õ. Ö Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Õ

ê 1882/2003 чл. 3 и Приложение III, т. 66

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, параграф 1 от настоящия регламент, ако след изтичането на срок от три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

ê 398/2009 чл. 1, т. 9, буква а)

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4, и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ê 398/2009 чл. 1, т. 9, буква б)

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на един месец, един месец и два месеца.

ò нов

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ê 338/97

Член 22

Заключителни разпоредби

Всяка държава-членка уведомява Комисията и секретариата на Конвенцията за разпоредбите, които приема конкретно за прилагане на настоящия регламент и за всички използвани правни инструменти и предприети мерки за прилагане и налагане на изпълнението на регламента.

Комисията съобщава тази информация на останалите държави-членки.

ê

Член 23

Отмяна

Регламент (ЕО) № 338/97 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

ê 338/97 (адаптиран)

Член 24

Ö Влизане в сила Õ

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ê 101/2012 чл. 1 и прил.

„ПРИЛОЖЕНИЕ І

Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D

1.           Видовете, включени в приложения A, B, C и D, се посочват:

a)      с наименованието на вида или

б)      като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.

2.           Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.

3.           Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.

4.           Видовете, отпечатани с получерен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвиденa в Директива 2009/147/ЕО на Съвета[14] или Директива 92/43/ЕИО на Съвета[15].

5.           Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:

a)      „ssp.“ се използва за означаване на подвид;

б)      „var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети) и

в)      „fa“ се използва за означаване на форма.

6.           Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.

7.           (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.

8.           (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.

9.           (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.

10.         Съгласно 8-мото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“„сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селекционирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези, и в) отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.

11.         Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или Б, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12.         Когато един вид е включен в приложение A, B или C, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означи, че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение B или C, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:

#1 || || Означава всички части и производни, с изключение на: а)           семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките); б)           разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери; в)           рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и г)            плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода Vanilla.

#2 || || Означава всички части и производни, с изключение на:               а) семена и цветен прашец; както и               б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#3 || || Означава цели или срязани корени и части от корени.

#4 || || Означава всички части и производни, с изключение на: а)           семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от Beccariophoenix madagascariensis и Neodypsis decaryi, изнасяни от Мадагаскар; б)           разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери; в)           рязани цветове от изкуствено размножени растения; г)            плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода Vanilla (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae; д)           стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете Opuntia, подрод Opuntia и Selenicereus (Cactaceae); както и е)           крайни продукти от Euphorbia antisyphilitica, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#5 || || Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

#6 || || Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

#7 || || Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.

#8 || || Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.

#9 || || Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида Hoodia spp., получен чрез контролирана сеч и производство в сътрудничество с управленските органи по CITES от Ботсуана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.

#10 || || Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.

#11 || || Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.

#12 || || Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и етерично масло, с изключение на крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#13 || || Означава ядката (известна също като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.

13.         Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“, включени в приложение A, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4.1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

14.         Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

15.         По отношение на видовете животни, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или почти цели, мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 1 || || Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.

§ 2 || || Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

16.         По отношение на видовете от част „Флора“, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 3 || || Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§ 4 || || Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

|| || Приложение A || Приложение B || Приложение C || Обикновено име

|| FAUNA (ФАУНА) || || || ||

|| CHORDATA (Хордови) || || || ||

|| MAMMALIA || || || || Бозайници

|| ARTIODACTYLA || || || || Чифтокопитни

|| Antilocapridae || || || || Вилороги антлопи

|| Antilocapra americana (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || || Вилорога антилопа

|| Bovidae || || || || Кухороги

|| Addax nasomaculatus (I) || || || Антилопа адакс

|| || Ammotragus lervia (II) || || Гривест козел

|| || || Antilope cervicapra (III Непал) || Антилопа гарна

|| || Bison bison athabascae (II) || || Горски бизон

|| Bos gaurus (I) (Без домашния вид, познат като Bos frontalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || || || Гаур

|| Bos mutus (I) (Без домашния вид, познат като Bos grunniens, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || || || Див як

|| || Bos sauveli (I) || || || Купрей

|| || || Bubalus arnee (III Непал) (Без домашния вид, познат като Bubalus bubalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || Бивол арни

|| Bubalus depressicornis (I) || || || Бивол аноа

|| Bubalus mindorensis (I) || || || Тамарау

|| Bubalus quarlesi (I) || || || Планински бивол аноа

|| || Budorcas taxicolor (II) || || Такин

|| Capra falconeri (I) || || || Виторог козел

|| Capricornis milneedwardsii (I) || || || Китайски серау

|| Capricornis rubidus (I) || || || Червен серау

|| Capricornis sumatraensis (I) || || || Суматренски серау

|| Capricornis thar (I) || || || Хималайски серау

|| || Cephalophus brookei (II) || || Дукер на Брук

|| || Cephalophus dorsalis (II) || || Черногръб дукер

|| Cephalophus jentinki (I) || || || Либерийски горски дукер

|| Cephalophus ogilbyi (II) || || Дукер на Оджилби

|| Cephalophus silvicultor (II) || || Жълтогръб дукер

|| Cephalophus zebra (II) || || Зебров дукер

|| || Damaliscus pygargus pygargus (II) || || Белонос бубал

Gazella cuvieri (I) || || || Газела на Кювиер

|| || Gazella dorcas (III Алжир / Тунис) || Газела доркас

Gazella leptoceros (I) || || || Тънкорога газела

Hippotragus niger variani (I) || || || Черна конска антилопа

|| Kobus leche (II) || || Воден козел лече

Naemorhedus baileyi (I) || || || Червен горал

Naemorhedus caudatus (I) || || || Дългоопашат горал

Naemorhedus goral (I) || || || Хималайски горал

Naemorhedus griseus (I) || || || Китайски горал

Nanger dama (I) || || || Газела дама

|| Oryx dammah (I) || || || Саблерог орикс

Oryx leucoryx (I) || || || Арабски орикс

|| Ovis ammon (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A) || || Архар

Ovis ammon hodgsonii (I) || || || Тибетски архар

Ovis ammon nigrimontana (I) || || || Аргали от Кара–тау

|| Ovis canadensis (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || Големорога овца

Ovis orientalis ophion (I) || || || Кипърски муфлон

|| || Ovis vignei (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A) || || Уриал

|| Ovis vignei vignei (I) || || || Ладакски уриал

Pantholops hodgsonii (I) || || || Тибетска антилопа

|| || Philantomba monticola (II) || || Син дукер

Pseudoryx nghetinhensis (I) || || || Саола

|| || Rupicapra pyrenaica ornata (I) || || || Апенинска дива коза

|| || Saiga borealis (II) || || Монголска сайга

|| || Saiga tatarica (II) || || Степна сайга

|| || || Tetracerus quadricornis (III Непал) || Четирирога антилопа

|| Camelidae || || || || Камилови

|| || Lama guanicoe (II) || || Гуанако

|| Vicugna vicugna (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [на популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Регион]; и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение B) || Vicugna vicugna (II) (Само на популациите на Аржентина[16] [на популациите на провинция Жуйy, Катамарка и и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия[17] [цялата популация]; Чили[18] [популацията на Примера Регион]; Перу[19] [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение A) || || Викуня

Cervidae || || || || Плътнороги

Axis calamianensis (I) || || || Филипински елен

Axis kuhlii (I) || || || Бавеански елен

Axis porcinus annamiticus (I) || || || Индокитайски свински елен

|| Blastocerus dichotomus (I) || || || Блатен елен

|| Cervus elaphus bactrianus (II) || || Бактрийски елен

|| || Cervus elaphus barbarus (III Алжир/ Тунис) || Берберски елен

Cervus elaphus hanglu (I) || || || Хангул

Dama dama mesopotamica (I) || || || Месопотамски петнист елен

Hippocamelus spp. (I) || || || Андски елени

|| || Mazama temama cerasina (III Гватемала) || Централноамериканска мазама

Muntiacus crinifrons (I) || || || Черен мунтджак

Muntiacus vuquangensis (I) || || || Гигански мунтджак

|| || Odocoileus virginianus mayensis (III Гватемала) || Гватемалски белоопашат елен

Ozotoceros bezoarticus (I) || || || Пампаски елен

|| Pudu mephistophiles (II) || || Еквадорски пуду

Pudu puda (I) || || || Обикновен пуду

Rucervus duvaucelii (I) || || || Барасинга

Rucervus eldii (I) || || || Таменг

Hippopotamidae || || || || Хипопотамови

|| Hexaprotodon liberiensis (II) || || Либерийски хипопотам

|| Hippopotamus amphibius (II) || || Хипопотам

Moschidae || || || || Кабаргови

Moschus spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение B) || Moschus spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A) || || Кабарги

Suidae || || || || Свинови

Babyrousa babyrussa (I) || || || Бабирус

Babyrousa bolabatuensis (I) || || || Бола Батов бабирус

Babyrousa celebensis (I) || || || Северен целебески бабирус

Babyrousa togeanensis (I) || || || Тогеански бабирус

Sus salvanius (I) || || || Свиня пигмей

Tayassuidae || || || || Пекариеви

|| Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и с изключение на популациите на Pecari tajacu of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || Пекари

Catagonus wagneri (I) || || || Чакско пекари

CARNIVORA || || || || Хищници

Ailuridae || || || || Пандови

Ailurus fulgens (I) || || || Малка панда

Canidae || || || || Кучета

|| || Canis aureus (III Индия) || Златен чакал

Canis lupus (I/II) (Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo) || Canis lupus (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo) || || Вълк

Canis simensis || || || Етиопски вълк

|| Cerdocyon thous (II) || || Лисица крабояд

|| Chrysocyon brachyurus (II) || || Гривест вълк

|| Cuon alpinus (II) || || Азиатско червено куче

|| Lycalopex culpaeus (II) || || Андска лисица

|| Lycalopex fulvipes (II) || || Дарвинова лисица

|| Lycalopex griseus (II) || || Аржентинска сива лисица

|| Lycalopex gymnocercus (II) || || Пампаска лисица

Speothos venaticus (I) || || || Южноамериканско храстово куче

|| || || Vulpes bengalensis (III Индия) || Бенгалска лисица

|| Vulpes cana (II) || || Афганска лисица

|| Vulpes zerda (II) || || Фенек

Eupleridae || || || || Мадагаскарски вивери

|| Cryptoprocta ferox (II) || || Фоса

|| Eupleres goudotii (II) || || Дребнозъба мангуста

|| Fossa fossana (II) || || Мадагаскарска цивета

Felidae || || || || Коткови

|| Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || || Котки

Acinonyx jubatus (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията със такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 на настоящия регламент) || || || Гепард

Caracal caracal (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение B) || || || Азиатски каракал

Catopuma temminckii (I) || || || Азиатска златна котка

Felis nigripes (I) || || || Чернокрака котка

Felis silvestris (II) || || || Дива котка

Leopardus geoffroyi (I) || || || Котка на Жофруа

Leopardus jacobitus (I) || || || Андска котка

Leopardus pardalis (I) || || || Оцелот

Leopardus tigrinus (I) || || || Тигрова котка

Leopardus wiedii (I) || || || Дългоопашата тигрова котка

Lynx lynx (II) || || || Евроазиатски рис

Lynx pardinus (I) || || || Иберийски рис

|| Neofelis nebulosa (I) || || || Опушен леопард

Panthera leo persica (I) || || || Азиатски лъв

Panthera onca (I) || || || Ягуар

Panthera pardus (I) || || || Леопард

Panthera tigris (I) || || || Тигър

Pardofelis marmorata (I) || || || Мраморна котка

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение B) || || || Бенгалска котка

Prionailurus iriomotensis (II) || || || Ириомотова котка

Prionailurus planiceps (I) || || || Суматренска котка

Prionailurus rubiginosus (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение B) || || || Рижава петниста котка

Puma concolor coryi (I) || || || Флоридска пума

Puma concolor costaricensis (I) || || || Костариканска пума

Puma concolor couguar (I) || || || Източна пума

Puma yagouaroundi (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение B) || || || Ягуарунди

Uncia uncia (I) || || || Снежен леопард

Herpestidae || || || || Мангустови

|| || Herpestes fuscus (III Индия) || Индийска кафява мангуста

|| || Herpestes edwardsi (III Индия) || Индийска сива мангуста

|| || Herpestes javanicus auropunctatus (III Индия) || Малка индийска мангуста

|| || Herpestes smithii (III Индия) || Индийска червена мангуста

|| || Herpestes urva (III Индия) || Мангуста крабояд

|| || Herpestes vitticollis (III Индия) || Ивичестошия мангуста

Hyaenidae || || || || Хиенови

|| || Proteles cristata (III Ботсуана) || Земен вълк

Mephitidae || || || || Скунксови

|| Conepatus humboldtii (II) || || Хумболтов скункс

Mustelidae || || || || Порови

Lutrinae || || || || Видри

|| Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Видри

Aonyx capensis microdon (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение B) || || || Камерунска видра

Enhydra lutris nereis (I) || || || Южна морска видра

Lontra felina (I) || || || Котешка видра

Lontra longicaudis (I) || || || Дългоопашата видра

Lontra provocax (I) || || || Южна видра

Lutra lutra (I) || || || Европейска видра

|| Lutra nippon (I) || || || Японска видра

Pteronura brasiliensis (I) || || || Гигантска видра

Mustelinae || || || || Порове

|| || Eira barbara (III Хондурас) || Тайра

|| || Galictis vittata (III Коста Рика) || Голям гризон

|| || Martes flavigula (III Индия) || Жълтогърда харза

|| || Martes foina intermedia (III Индия) || Индийска белка

|| || Martes gwatkinsii (III Индия) || Южнокитайска харза

|| || Mellivora capensis (III Ботсуана) || Медоед

Mustela nigripes (I) || || || Североамерикански чернокрак пор

Odobenidae || || || || Моржови

|| Odobenus rosmarus (III Канада) || || Морж

Otariidae || || || || Ушати тюлени

|| Arctocephalus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Южни морски котки

Arctocephalus philippii (II) || || || Чилийска морска котка

Arctocephalus townsendi (I) || || || Гуаделупска морска котка

Phocidae || || || || Същински тюлени

|| Mirounga leonina (II) || || Южен морски слон

Monachus spp. (I) || || || Тюлени монаси

Procyonidae || || || || Енотови

|| || Bassaricyon gabbii (III Коста Рика) || Южноамерикански енот

|| || Bassariscus sumichrasti (III Коста Рика) || Централноамерикански кокомицли

|| || Nasua narica (III Хондурас) || Белоносо носато мече

|| || Nasua nasua solitaria (III Уругвай) || Южнобразилско носато мече

|| || Potos flavus (III Хондурас) || Кинкажу

Ursidae || || || || Мечкови

|| Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Мечки

Ailuropoda melanoleuca (I) || || || Голяма панда

Helarctos malayanus (I) || || || Малайска мечка

Melursus ursinus (I) || || || Бърнеста мечка

Tremarctos ornatus (I) || || || Очилата мечка

Ursus arctos (I/II) (Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвида Ursus arctos isabellinus са включени в приложение I; всички останали видове и подвидове са включени в приложение II) || || || Кафява мечка

Ursus thibetanus (I) || || || Хималайска мечка

Viverridae || || || || Виверови

|| || Arctictis binturong (III Индия) || Бинтуронг

|| || Civettictis civetta (III Ботсуана) || Африканска цивета

|| Cynogale bennettii (II) || || Видрова цивета

|| Hemigalus derbyanus (II) || || Ивичеста палмова цивета

|| || Paguma larvata (III Индия) || Хималайска цивета

|| || || Paradoxurus hermaphroditus (III Индия) || Обикновен мусанг

|| || Paradoxurus jerdoni (III Индия) || Южноиндийски мусанг

|| Prionodon linsang (II) || || Ивичест линзанг

Prionodon pardicolor (I) || || || Петнист линзанг

|| || Viverra civettina (III Индия) || Малабарска цивета

|| || Viverra zibetha (III Индия) || Индийска цивета

|| || Viverricula indica (III Индия) || Малка цивета

CETACEA || || || || Китоподобни

CETACEA spp. (I/II)[20] || || || Китоподобни

CHIROPTERA || || || || Прилепи

Phyllostomidae || || || || Американски листоноси прилепи

|| || Platyrrhinus lineatus (III Уругвай) || Белоивичест широконос прилеп

Pteropodidae || || || || Плодоядни прилепи

|| Acerodon spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Летящи лисици

Acerodon jubatus (I) || || || Жълтошапчеста летяща лисица

|| Pteropus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Летящи лисици

Pteropus insularis (I) || || || Островна летяща лисица

Pteropus livingstonii (II) || || || Черна коморска летяща лисица

Pteropus loochoensis (I) || || || Японска летяща лисица

Pteropus mariannus (I) || || || Марианска летяща лисица

Pteropus molossinus (I) || || || Булдогова летяща лисица

Pteropus pelewensis (I) || || || Палаоска летяща лисица

|| Pteropus pilosus (I) || || || Голяма палаоска летяща лисица

Pteropus rodricensis (II) || || || Родригесова летяща лисица

Pteropus samoensis (I) || || || Самоанска летяща лисица

Pteropus tonganus (I) || || || Тонганска летяща лисица

Pteropus ualanus (I) || || || Козраенска летяща лисица

Pteropus voeltzkowi (II) || || || Пембанска летяща лисица

Pteropus yapensis (I) || || || Летяща лисица от о-в Япен

CINGULATA || || || ||

Dasypodidae || || || || Броненосцови

|| || Cabassous centralis (III Коста Рика) || Централноамерикански броненосец

|| || Cabassous tatouay (III Уругвай) || Уругвайски броненосец

|| Chaetophractus nationi (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение A и търговията с тях трябва да се регулира своевременно.) || || Чилийски четинест броненосец

Priodontes maximus (I) || || || Гигантски броненосец

DASYUROMORPHIA || || || ||

Dasyuridae || || || || Торбести хищници

Sminthopsis longicaudata (I) || || || Дългоопашат торбест тушканчик

Sminthopsis psammophila (I) || || || Пясъчен торбест тушканчик

Thylacinidae || || || || Торбести вълци

Thylacinus cynocephalus (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Торбест вълк

DIPROTODONTIA || || || ||

Macropodidae || || || || Кенгурови

|| Dendrolagus inustus (II) || || Сиво дървесно кенгуро

|| Dendrolagus ursinus (II) || || Белогушо дървесно кенгуро

Lagorchestes hirsutus (I) || || || Западно зайцеподобно кенгуру

Lagostrophus fasciatus (I) || || || Ивичесто зайцеподобно кенгуру

Onychogalea fraenata (I) || || || Нокътоопашато валаби

Onychogalea lunata (I) || || || Лунно нокътоопашато валаби

Phalangeridae || || || || Лазещи торбести

|| Phalanger intercastellanus (II) || || Източен кускус

|| Phalanger mimicus (II) || || Южен обикновен кускус

|| Phalanger orientalis (II) || || Сив кускус

|| Spilocuscus kraemeri (II) || || Адмиралски кускус

|| Spilocuscus maculatus (II) || || Петнист кускус

|| Spilocuscus papuensis (II) || || Папуаски кускус

Potoroidae || || || || Кенгурови плъхове

Bettongia spp. (I) || || || Кенгурови плъхове

Caloprymnus campestris (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Пустинен кенгуров плъх

Vombatidae || || || || Вомбатови

Lasiorhinus krefftii (I) || || || Вомбат на Крефт

LAGOMORPHA || || || ||

Leporidae || || || || Зайцеви

Caprolagus hispidus (I) || || || Асамски заек

Romerolagus diazi (I) || || || Вулканов заек

MONOTREMATA || || || ||

Tachyglossidae || || || || Ехиднови

|| Zaglossus spp. (II) || || Проехидни

PERAMELEMORPHIA || || || ||

Chaeropodidae || || || || Бандикутови

Chaeropus ecaudatus (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Свиноног бандикут

Paramelidae || || || ||

Perameles bougainville (I) || || || Грубочетинест ивичест бандикут

Thylacomyidae || || || ||

Macrotis lagotis (I) || || || Голям зайцеподобен бандикут

Macrotis leucura (I) || || || Малък зайцеподобен бандикут

PERISSODACTYLA || || || ||

Equidae || || || || Коне

Equus africanus (I) (Без домашния вид, познат като Equus asinus, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || || || Африканско диво магаре

Equus grevyi (I) || || || Зебра на Греви

Equus hemionus (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Equus hemionus hemionus и Equus hemionus khur са включени в приложение I) || || || Азиатско диво магаре

Equus kiang (II) || || || Тибетско диво магаре, Кианг

Equus przewalskii (I) || || || Кон на Пржевалски

|| Equus zebra hartmannae (II) || || Хартманова планинска зебра

Equus zebra zebra (I) || || || Планинска зебра

Rhinocerotidae || || || || Носорогови

Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение B) || || || Носорози

|| Ceratotherium simum simum (II) (Само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение A. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходяща и приемлива дестинации и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях съответно трябва да бъде регулирана) || || Южен бял носорог

Tapiridae || || || || Тапирови

Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение B) || || || Тапири

|| Tapirus terrestris (II) || || Бразилски тапир

PHOLIDOTA || || || ||

Manidae || || || || Люспеници

|| Manis spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica и Manis pentadactyla за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел) || || Люспеници

PILOSA || || || ||

Bradypodidae || || || || Трипръсти ленивци

|| Bradypus variegatus (II) || || Кафявогърл ленивец

Megalonychidae || || || || Двупръсти ленивци

|| || Choloepus hoffmanni (III Коста Рика) || Хофманов ленивец

Myrmecophagidae || || || || Мравоядови

|| Myrmecophaga tridactyla (II) || || Гигански мравояд

|| || Tamиua mexicana (III Гватемала) || Мексикански мравояд

PRIMATES || || || || Примати

|| PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Примати

Atelidae || || || ||

Alouatta coibensis (I) || || || Коибски ревач

Alouatta palliata (I) || || || Мантиест ревач

Alouatta pigra (I) || || || Гватемалски черен ревач

Ateles geoffroyi frontatus (I) || || || Черновежда паякообразна маймуна

Ateles geoffroyi panamensis (I) || || || Червена паякообразна маймуна

Brachyteles arachnoides (I) || || || Вълнеста паякообразна маймуна

Brachyteles hypoxanthus (I) || || || Северна паякообразна маймуна

Oreonax flavicauda (I) || || || Златистоопашата вълнеста маймуна

Cebidae || || || || Хватателноопашати маймуни

Callimico goeldii (I) || || || Гилдиева мармозетка

Callithrix aurita (I) || || || Белоуха мармозетка

Callithrix flaviceps (I) || || || Жълтоглава мармозетка

Leontopithecus spp. (I) || || || Лъвски тамарини

Saguinus bicolor (I) || || || Двуцветен тамарин

Saguinus geoffroyi (I) || || || Тамарин на Жофруа

Saguinus leucopus (I) || || || Белокрак тамарин

Saguinus martinsi (I) || || ||

Saguinus oedipus (I) || || || Едипов тамарин

Saimiri oerstedii (I) || || || Червеногръб саймир

Cercopithecidae || || || || Маймуни на стария свят

Cercocebus galeritus (I) || || || Качулато мангабе

Cercopithecus diana (I) || || || Гвенон диана

Cercopithecus roloway (I) || || ||

Cercopithecus solatus (II) || || || Жълтоопашат гвенон

Colobus satanas (II) || || || Черен колобус

Macaca silenus (I) || || || Лъвски макак

Миrillus leucophaeus (I) || || || Дрил

Миrillus sphinx (I) || || || Мандрил

Nasalis larvatus (I) || || || Дългоноса маймуна

Piliocolobus foai (II) || || || Централноафрикански червен колобус

Piliocolobus gordonorum (II) || || || Узунгвански червен колобус

Piliocolobus kirkii (I) || || || Занзибарски червен колобус

Piliocolobus pennantii (II) || || || Пенантов колобус

Piliocolobus preussi (II) || || || Камерунски червен колобус

|| Piliocolobus rufomitratus (I) || || || Червеношапчест колобус

Piliocolobus tephrosceles (II) || || || Угандски червен колобус

Piliocolobus tholloni (II) || || || Толонов червен колобус

Presbytis potenziani (I) || || || Ментавийски лангур

Pygathrix spp. (I) || || || Чипоноси лангури

Rhinopithecus spp. (I) || || || Лангури

Semnopithecus ajax (I) || || || Кашмирски сив лангур

Semnopithecus dussumieri (I) || || || Южен равнинен лангур

Semnopithecus entellus (I) || || || Обикновен лангур

Semnopithecus hector (I) || || || Тарайски лангур

Semnopithecus hypoleucos (I) || || || Чернокрак лангур

Semnopithecus priam (I) || || || Качулат сив лангур

Semnopithecus schistaceus (I) || || || Непалски лангур

Simias concolor (I) || || || Свинеопашат лангур

Trachypithecus delacouri (II) || || || Лангур на Делакур

Trachypithecus francoisi (II) || || || Индокитайски лангур

Trachypithecus geei (I) || || || Златен лангур

Trachypithecus hatinhensis (II) || || || Хатинхов лангур

Trachypithecus johnii (II) || || || Нилгирийски лангур

Trachypithecus laotum (II) || || || Лаоски лангур

Trachypithecus pileatus (I) || || || Шапчест лангур

Trachypithecus poliocephalus (II) || || || Белоглав лангур

Trachypithecus shortridgei (I) || || || Лангур на Шортридж

Cheirogaleidae || || || || Лемури джуджета

Cheirogaleidae spp. (I) || || || Лемури джуджета

Daubentoniidae || || || || Ай-ай

Daubentonia Madagascariensis (I) || || || Ай-ай

Hominidae || || || || Човекоподобни маймуни

Gorilla beringei (I) || || || Планинска горила

Gorilla gorilla (I) || || || Равнинна горила

|| Pan spp. (I) || || || Шимпанзета

Pongo abelii (I) || || || Суматренски орангутан

|| Pongo pygmaeus (I) || || || Борнейски орангутан

Hylobatidae || || || || Гибонови

Hylobatidae spp. (I) || || || Гибони

Indriidae || || || || Индриеви

Indriidae spp. (I) || || || Индриеви

Lemuridae || || || || Същински лемури

Lemuridae spp. (I) || || || Същински лемури

Lepilemuridae || || || || Тънкотели лемури

Lepilemuridae spp. (I) || || || Тънкотели лемури

Lorisidae || || || || Лориеви

Nycticebus spp. (I) || || || Дебели лорита

Pitheciidae || || || || Уакари

Cacajao spp. (I) || || || Уакари

Callicebus barbarabrownae (II) || || || Браунова скокливка

|| Callicebus melanochir (II) || || || Черноръка скокливка

Callicebus nigrifrons (II) || || || Чернолика скокливка

|| Callicebus personatus (II) || || || Атлантическа скокливка

Chiropotes albinasus (I) || || || Белонос саки

Tarsiidae || || || || Дългопетови

Tarsius spp. (II) || || || Дългопети

PROBOSCIDEA || || || || Хоботни

Elephantidae || || || || Слонови

Elephas maximus (I) || || || Азиатски (Индийски) слон

|| Loxodonta africana (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение B) || Loxodonta africana (II) (Само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве[21]; всички останали популации са включени в приложение A) || || Африкански слон

RODENTIA || || || ||

Chinchillidae || || || || Чинчилови

Chinchilla spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент) || || || Чинчили

Cuniculidae || || || || Паки

|| || Cuniculus paca (III Хондурас) || Равнинно пака

Dasyproctidae || || || || Агутиеви

|| || Dasyprocta punctata (III Хондурас) || Петнист агути

Erethizontidae || || || || Дървесни бодливи свинчета

|| || Sphiggurus mexicanus (III Хондурас) || Мексиканско дървесно бодливо свинче

|| || Sphiggurus spinosus (III Уругвай) || Обикновено дървесно бодливо свинче

Hystricidae || || || || Бодливи свинчета

Hystrix cristata || || || Гребенесто бодливо свинче

Muridae || || || || Мишевидни

Leporillus conditor (I) || || || Австралийски дългоух плъх

Pseudomys fieldi praeconis (I) || || || Лъжлива мишка от акуловия залив

Xeromys myoides (I) || || || Лъжлив воден плъх

Zyzomys pedunculatus (I) || || || Дебелоопашат централноавстралийски плъх

Sciuridae || || || || Катерицови

Cynomys mexicanus (I) || || || Мексиканско прерийно кученце

|| || Marmota caudata (III Индия) || Дългоопашат мармот

|| || Marmota himalayana (III Индия) || Хималайски мармот

|| Ratufa spp. (II) || || Гигантски катерици

|| Callosciurus erythraeus || || Червенокоремна катерица

|| Sciurus carolinensis || || Сива катерица

|| || Sciurus deppei (III Коста Рика) || Катерица на Деп

|| Sciurus niger || || Черна катерица

SCANDENTIA || || || ||

|| || SCANDENTIA spp. (II) || || Тупаи

SIRENIA || || || ||

Dugongidae || || || || Дюгонови

Dugong dugon (I) || || || Дюгон

Trichechidae || || || || Ламантинови

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis и Trichechus manatus са включени в приложение I. Trichechus senegalensis e включен в приложение II) || || || Ламантинови

AVES || || || || Птици

ANSERIFORMES || || || ||

Anatidae || || || || Патицови

Anas aucklиica (I) || || || Окландска кафява патица

|| Anas bernieri (II) || || Мадагаскарска патица

Anas chlorotis (I) || || || Кафявa патица

|| Anas formosa (II) || || Байкалска патица

Anas laysanensis (I) || || || Лайзанска патица

Anas nesiotis (I) || || || Камбелова патица

Anas querquedula || || || Лятно бърне

Asarcornis scutulata (I) || || || Белокрила патица

Aythya innotata || || || Мадагаскарска потапница

Aythya nyroca || || || Белоока потапница

Branta canadensis leucopareia (I) || || || Алеутска гъска

Branta ruficollis (II) || || || Червеногуша гъска

Branta ѕиvicensis (I) || || || Хавайска гъска

|| || Cairina moschata (III Хондурас) || Мускусна патица

|| Coscoroba coscoroba (II) || || Коскороба

|| Cygnus melancoryphus (II) || || Черношиест лебед

|| Dendrocygna arborea (II) || || Кубинска дървесна патица

|| || Dendrocygna autumnalis (III Хондурас) || Чернокорема дървесна патица

|| || Dendrocygna bicolor (III Хондурас) || Двуцветна дървесна патица

Mergus octosetaceus || || || Бразилски нирец

|| Oxyura jamaicensis || || Ямайска потапница

Oxyura leucocephala (II) || || || Тръноопашата потапница

Rhodonessa caryophyllacea (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Розовоглава патица

|| Sarkidiornis melanotos (II) || || Гребеноклюна патица

Tadorna cristata || || || Качулат ангъч

APODIFORMES || || || ||

Trochilidae || || || || Колиброви

|| Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Колибри

Glaucis dohrnii (I) || || || Извитоклюн колибър

CHARADRIIFORMES || || || ||

Burhinidae || || || || Туриликови

|| || Burhinus bistriatus (III Гватемала) || Двуивичест турилик

Laridae || || || || Чайкови

Larus relictus (I) || || || Реликтова чайка

Scolopacidae || || || || Бекасови

Numenius borealis (I) || || || Ескимосов свирец

|| Numenius tenuirostris (I) || || || Тънкоклюн свирец

Tringa guttifer (I) || || || Охотски зеленокрак брегобегач

CICONIIFORMES || || || ||

Ardeidae || || || || Чаплови

Ardea alba || || || Голяма бяла чапла

Bubulcus ibis || || || Биволска чапла

Egretta garzetta || || || Малка бяла чапла

Balaenicipitidae || || || || Китоглави чапли

|| Balaeniceps rex (II) || || Китоглава чапла

Ciconiidae || || || || Щъркелови

Ciconia boyciana (I) || || || Далекоизточен щъркел

Ciconia nigra (II) || || || Черен щъркел

Ciconia stormi || || || Щъркел на Сторм

Jabiru mycteria (I) || || || Ярибу

Leptoptilos dubius || || || Азиатски марабу

Mycteria cinerea (I) || || || Млечен щъркел

Phoenicopteridae || || || || Фламингови

|| Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Фламинги

Phoenicopterus ruber (II) || || || Розово фламинго

Threskiornithidae || || || || Ибисови

|| Eudocimus ruber (II) || || Червен ибис

Geronticus calvus (II) || || || Южен горски ибис

Geronticus eremita (I) || || || Северен горски ибис

Nipponia nippon (I) || || || Японски бял ибис

Platalea leucorodia (II) || || || Бяла лопатарка

Pseudibis gigantea || || || Гигантски ибис

COLUMBIFORMES || || || ||

Columbidae || || || || Гълъбови

Caloenas nicobarica (I) || || || Никобарски гълъб

Claravis godefrida || || || Моравокрила гугутка

Columba livia || || || Скален гълъб

Ducula mindorensis (I) || || || Миндорски плодояден гълъб

|| Gallicolumba luzonica (II) || || Лузонски гълъб

|| Goura spp. (II) || || Венценосни гълъби

Leptotila wellsi || || || Гренадски гълъб

|| || Nesoenas mayeri (III Мавриций) || Маврицийски розов гълъб

Streptopelia turtur || || || Гургулица

CORACIIFORMES || || || ||

Bucerotidae || || || || Птици носорози

|| Aceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Птици носорози

Aceros nipalensis (I) || || || Червеноврат калао

|| Anorrhinus spp. (II) || || Птици носорози

|| Anthracoceros spp. (II) || || Птици носорози

|| Berenicornis spp. (II) || || Птици носорози

|| Buceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Птици носорози

Buceros bicornis (I) || || || Двурога птица носорог

|| Penelopides spp. (II) || || Пенелопови птици носорози

Rhinoplax vigil (I) || || || Шлемоносна птица носорог

|| Rhyticeros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Птици носорози

Rhyticeros subruficollis (I) || || || Равнинна торбеста птица носорог

CUCULIFORMES || || || ||

Musophagidae || || || || Туракови

|| Tauraco spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Турако

Tauraco bannermani (II) || || || Банерманово турако

FALCONIFORMES || || || || Соколоподобни

|| FALCONIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение C; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || Соколоподобни

Accipitridae || || || || Ястребови

Accipiter brevipes (II) || || || Късопръст ястреб

Accipiter gentilis (II) || || || Голям ястреб

Accipiter nisus (II) || || || Малък ястреб

Aegypius monachus (II) || || || Черен лешояд

Aquila adalberti (I) || || || Императорски орел

Aquila chrysaetos (II) || || || Скален орел

Aquila clanga (II) || || || Голям креслив орел

Aquila heliaca (I) || || || Кръстат (царски) орел

Aquila pomarina (II) || || || Малък креслив орел

Buteo buteo (II) || || || Обикновен мишелов

Buteo lagopus (II) || || || Северен мишелов

Buteo rufinus (II) || || || Белоопашат мишелов

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) || || || Кубинска извитоклюна каня

Circaetus gallicus (II) || || || Орел змияр

Circus aeruginosus (II) || || || Тръстиков блатар

Circus cyaneus (II) || || || Полски блатар

Circus macrourus (II) || || || Степен блатар

Circus pygargus (II) || || || Ливаден блатар

Elanus caeruleus (II) || || || Сива каня

Eutriorchis astur (II) || || || Мадагаскарски орел змияр

Gypaetus barbatus (II) || || || Брадат лешояд

Gyps fulvus (II) || || || Белоглав лешояд

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla e включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II) || || || Морски орли

Harpia harpyja (I) || || || Харпия

Hieraaetus fasciatus (II) || || || Ястребов орел

Hieraaetus pennatus (II) || || || Малък орел

Leucopternis occidentalis (II) || || || Сивогръб ястреб

Milvus migrans (II) (С изключение на Milvus migrans lineatus, който е включен в приложение B) || || || Черна каня

Milvus milvus (II) || || || Червена каня

Neophron percnopterus (II) || || || Египетски лешояд

Pernis apivorus (II) || || || Осояд

Pithecophaga jefferyi (I) || || || Филипински орел маймунояд

Cathartidae || || || || Лешояди на новия свят

Gymnogyps californianus (I) || || || Калифорнийски кондор

|| || Sarcoramphus papa (III Хондурас) || Кралски лешояд

Vultur gryphus (I) || || || Андски кондор

Falconidae || || || || Соколови

Falco araeus (I) || || || Сейшелска ветрушка

Falco biarmicus (II) || || || Далматински сокол

Falco cherrug (II) || || || Ловен сокол

Falco columbarius (II) || || || Малък сокол

Falco eleonorae (II) || || || Средиземноморски сокол

Falco jugger (I) || || || Лагаров сокол

Falco naumanni (II) || || || Белошипа ветрушка

Falco newtoni (I) (Само популацията на Сейшелските острови) || || || Нютонова ветрушка

Falco pelegrinoides (I) || || || Берберски сокол

Falco peregrinus (I) || || || Сокол скитник

Falco punctatus (I) || || || Маврицийски сокол

Falco rusticolus (I) || || || Северен сокол

Falco subbuteo (II) || || || Сокол орко

Falco tinnunculus (II) || || || Черношипа ветрушка (керкенез)

Falco vespertinus (II) || || || Вечерна ветрушка

Pandionidae || || || || Орли рибари

Pandion haliaetus (II) || || || Орел рибар

GALLIFORMES || || || ||

Cracidae || || || || Краксови

Crax alberti (III Колумбия) || || || Синьоклюн кракс

Crax blumenbachii (I) || || || Червеноклюн кракс

|| || Crax daubentoni (III Колумбия) || Жълтоклюн кракс

|| Crax fasciolata || || Гололик кракс

|| || Crax globulosa (III Колумбия) || Оранжевоклюн кракс

|| || Crax rubra (III Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас) || Голям кракс

Mitu mitu (I) || || || Остроклюн миту

Oreophasis derbianus (I) || || || Рогат хуан

|| || Ortalis vetula (III Гватемала/Хондурас) || Обикновена чачалака

|| || Pauxi pauxi (III Колумбия) || Шлемоносен кракс

Penelope albipennis (I) || || || Белокрил хуан

|| || Penelope purpurascens (III Хондурас) || Качулат хуан

|| || Penelopina nigra (III Гватемала) || Черен хуан

Pipile jacutinga (I) || || || Черногръд хоко

Pipile pipile (I) || || || Тринидатски хоко

Megapodiidae || || || || Големокраки кокошки

Macrocephalon maleo (I) || || || Малео

Phasianidae || || || || Фазанови

|| Argusianus argus (II) || || Аргус

Catreus wallichii (I) || || || Валихов фазан

Colinus virginianus ridgwayi (I) || || || Масков вирджински пътпъдък

Crossoptilon crossoptilon (I) || || || Бял ушат фазан

Crossoptilon mantchuricum (I) || || || Кафяв ушат фазан

|| Gallus sonneratii (II) || || Сива храстова кокошка

|| Ithaginis cruentus (II) || || Кървав фазан

Lophophorus impejanus (I) || || || Хималайски монал

Lophophorus lhuysii (I) || || || Китайски монал

Lophophorus sclateri (I) || || || Склатеров монал

Lophura edwardsi (I) || || || Едуардов фазан

|| Lophura hatinhensis || || Виетнамски огненокръст фазан

Lophura imperialis (I) || || || Императорски фазан

Lophura swinhoii (I) || || || Седлат фазан

|| || Meleagris ocellata (III Гватемала) || Петниста пуйка

Odontophorus strophium || || || Колумбийски горки пъдпъдък

Ophrysia superciliosa || || || Хималайски пъдпъдък

|| Pavo muticus (II) || || Зелен паун

|| || Polyplectron bicalcaratum (II) || || Сив паунов фазан

|| Polyplectron germaini (II) || || Гермайнов паунов фазан

|| Polyplectron malacense (II) || || Малайски качулат паунов фазан

Polyplectron napoleonis (I) || || || Палавански паунов фазан

|| Polyplectron schleiermacheri (II) || || Борнейски паунов фазан

Rheinardia ocellata (I) || || || Качулат аргус

Syrmaticus ellioti (I) || || || Елиотов фазан

Syrmaticus humiae (I) || || || Фазан на Юм

Syrmaticus mikado (I) || || || Микадо

Tetraogallus caspius (I) || || || Каспийски улар

Tetraogallus tibetanus (I) || || || Тибетски улар

Tragopan blythii (I) || || || Трагопан на Блит

Tragopan caboti (I) || || || Трагопан на Кабот

Tragopan melanocephalus (I) || || || Черноглав трагопан

|| || Tragopan satyra (III Непал) || Сатир трагопан

|| Tympanuchus cupido attwateri (I) || || || Прериен тетрев на Атуотър

GRUIFORMES || || || ||

Gruidae || || || || Жеравови

|| Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Жерави

Grus americana (I) || || || Американски жерав

Grus canadensis (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Grus canadensis nesiotes и Grus canadensis pulla са включени в приложение I) || || || Канадски жерав

Grus grus (II) || || || Сив жерав

Grus japonensis (I) || || || Японски жерав

Grus leucogeranus (I) || || || Сибирски жерав

Grus monacha (I) || || || Монашески жерав

Grus nigricollis (I) || || || Черноврат жерав

Grus vipio (I) || || || Даурски жерав

Otididae || || || || Дропли

|| Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Дропли

Ardeotis nigriceps (I) || || || Индийска дропла

Chlamydotis macqueenii (I) || || || Макуинова дропла

Chlamydotis undulata (I) || || || Хубара

Houbaropsis bengalensis (I) || || || Бенгалска дропла

Otis tarda (II) || || || Голяма дропла

Sypheotides indicus (II) || || || Индийска дропла

Tetrax tetrax (II) || || || Малка дропла (стрепет)

Rallidae || || || || Дърдавцови

Gallirallus sylvestris (I) || || || Дърдавец на лорд Хувър

Rhynochetidae || || || || Кагу

Rhynochetos jubatus (I) || || || Кагу

PASSERIFORMES || || || ||

Atrichornithidae || || || || Атрихорнисови

Atrichornis clamosus (I) || || || Атрихорнис

Cotingidae || || || || Котингови

|| || Cephalopterus ornatus (III Колумбия) || Амазонска чадърова котинга

|| || Cephalopterus penduliger (III Колумбия) || Мустаката чадърова котинга

Cotinga maculata (I) || || || Петниста котинга

|| Rupicola spp. (II) || || Скални петлета

Xipholena atropurpurea (I) || || || Белокрила котинга

Emberizidae || || || || Овесаркови

|| Gubernatrix cristata (II) || || Жълт кардинал

|| Paroaria capitata (II) || || Мантиест кардинал

|| Paroaria coronata (II) || || Червенокачулат кардинал

|| Tangara fastuosa (II) || || Седемцветна тангара

Estrildidae || || || || Астрилдови

|| Amиava formosa (II) || || Маслиненозелена муния

|| Lonchura fuscata || || Тиморска амадина

|| Lonchura oryzivora (II) || || Оризарка

|| Poephila cincta cincta (II) || || Южна черногърла астрилда

Fringillidae || || || || Чинкови

Carduelis cucullata (I) || || || Червена скатия

|| Carduelis yarrellii (II) || || Жълтолика скатия

Hirundinidae || || || || Лястовицови

Pseudochelidon sirintarae (I) || || || Белоока лястовица

Icteridae || || || || Трупиалови

Xanthopsar flavus (I) || || || Жълтокорема иктерия

Meliphagidae || || || || Медаркови

Lichenostomus melanops cassidix (I) || || || Шлемоносна медарка

Muscicapidae || || || || Мухоловкови

Acrocephalus rodericanus (III Мавриций) || || || Родригесово шаварче

|| Cyornis ruckii (II) || || Суматренска синя мухоловка

Dasyornis broadbenti litoralis (възможно е да е изчезнал) (I) || || ||

Dasyornis longirostris (I) || || ||

|| Garrulax canorus (II) || || Очилат славей

|| Garrulax taewanus (II) || || Тайвански славей

|| || Leiothrix argentauris (II) || || Белоух китайски славей

|| Leiothrix lutea (II) || || Обикновен китайски славей

|| Liocichla omeiensis (II) || || Омейска тималиа

Picathartes gymnocephalus (I) || || || Белошия горска врана

Picathartes oreas (I) || || || Сивоврата горска врана

|| || Terpsiphone bourbonnensis (III Мавриций) || Маскаренска райска мухоловка

Paradisaeidae || || || || Райски птици

|| Paradisaeidae spp. (II) || || Райски птици

Pittidae || || || || Питови

|| Pitta guajana (II) || || Синьоопашата пита

Pitta gurneyi (I) || || || Черногърда пита

Pitta kochi (I) || || || Лузонска пита

|| Pitta nympha (II) || || Пита нимфа

Pycnonotidae || || || || Бюлбюлови

|| Pycnonotus zeylanicus (II) || || Жълтоглав бюлбюл

Sturnidae || || || || Скорцови

|| Gracula religiosa (II) || || Свещена мейна

Leucopsar rothschildi (I) || || || Балийска мейна

Zosteropidae || || || || Белоочкови

Zosterops albogularis (I) || || || Белогърда белоочка

PELECANIFORMES || || || ||

Fregatidae || || || || Фрегатови

Fregata иrewsi (I) || || || Белокоремна фрегата

Pelecanidae || || || || Пеликанови

Pelecanus crispus (I) || || || Къдроглав пеликан

Sulidae || || || || Рибояди

Papasula abbotti (I) || || || Рибояд на Абот

PICIFORMES || || || ||

Capitonidae || || || || Мустакати кълвачи

|| || Semnornis ramphastinus (III Колумбия) || Туканов мустакат кълвач

Picidae || || || || Кълвачови

Campephilus imperialis (I) || || || Императорски кълвач

Dryocopus javensis richardsi (I) || || || Триамски кълвач

Ramphastidae || || || || Туканови

|| || Baillonius bailloni (III Аржентина) || Шафранен тукан

|| Pteroglossus aracari (II) || || Черногърл тукан

|| || Pteroglossus castanotis (III Аржентина) || Кафявоух тукан

|| Pteroglossus viridis (II) || || Зелен тукан

|| || Ramphastos dicolorus (III Аржентина) || Червеногръд тукан

|| Ramphastos sulfuratus (II) || || Ръбестоклюн тукан

|| Ramphastos toco (II) || || Тукан токо

|| Ramphastos tucanus (II) || || Червеноклюн тукан

|| Ramphastos vitellinus (II) || || Каналестоклюн тукан

|| || Selenidera maculirostris (III Аржентина) || Петнистоклюн тукан

PODICIPEDIFORMES || || || ||

Podicipedidae || || || || Гмурцови

Podilymbus gigas (I) || || || Атитлан

PROCELLARIIFORMES || || || ||

Diomedeidae || || || || Албатросови

Phoebastria albatrus (I) || || || Белогръб албатрос

PSITTACIFORMES || || || || Папагалоподобни

|| PSITTACIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и на видовете Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollиicus и Psittacula krameri, които не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || Папагалоподобни

Cacatuidae || || || || Какадута

Cacatua goffiniana (I) || || || Гофинов какаду

Cacatua haematuropygia (I) || || || Филипинско какаду

Cacatua moluccensis (I) || || || Молукско какаду

Cacatua sulphurea (I) || || || Малко жълтокачулато какаду

Probosciger aterrimus (I) || || || Палмово какаду

Loriidae || || || || Лориеви

Eos histrio (I) || || || Червеносин лори

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina e включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II) || || || Ултрамаринов лорикет

Psittacidae || || || || Съшински папагали

Amazona arausiaca (I) || || || Червеногърл амазона

Amazona auropalliata (I) || || || Жълтотила амазона

Amazona barbadensis (I) || || || Жълтораменна амазона

Amazona brasiliensis (I) || || || Бразилска амазона

Amazona finschi (I) || || || Лилавочела амазона

Amazona guildingii (I) || || || Гулдова амазона

Amazona imperialis (I) || || || Императорска амазона

Amazona leucocephala (I) || || || Кубинска (белоглава) амазона

Amazona oratrix (I) || || || Жълточела амзона

Amazona pretrei (I) || || || Червеноока амазона

Amazona rhodocorytha (I) || || || Червентеменна амазона

Amazona tucumana (I) || || || Червеночела амазона

Amazona versicolor (I) || || || Сентлусийски амазона

Amazona vinacea (I) || || || Виолетовогърда амазона

Amazona viridigenalis (I) || || || Зеленобуза амазона

|| Amazona vittata (I) || || || Перториканска амазона

Anodorhynchus spp. (I) || || || Хиацинтови ари

Ara ambiguus (I) || || || Жълтозелен ара

Ara glaucogularis (I) || || || Зеленогърла ара

Ara macao (I) || || || Червен ара

Ara militaris (I) || || || Военен ара

Ara rubrogenys (I) || || || Червеноух ара

Cyanopsitta spixii (I) || || || Спиксов ара

Cyanoramphus cookii (I) || || || Норфолкски какарики

Cyanoramphus forbesi (I) || || || Чатамски жълточел какарики

Cyanoramphus novaezelandiae (I) || || || Червеночел какарики

Cyanoramphus saisseti (I) || || || Новокаледонско какарики

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) || || || Коксеново смокиново папагалче

Eunymphicus cornutus (I) || || || Рогат папагал

Guarouba guarouba (I) || || || Златна аратинга

Neophema chrysogaster (I) || || || Оранжевокоремно треварче

|| Ognorhynchus icterotis (I) || || || Жълтоуха аратинга

Pezoporus occidentalis (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Нощен папагал

Pezoporus wallicus (I) || || || Земен папагал

Pionopsitta pileata (I) || || || Червеночел папагал

Primolius couloni (I) || || || Синьоглав ара

Primolius maracana (I) || || || Синьокрил ара

Psephotus chrysopterygius (I) || || || Златнораменно пойно папагалче

Psephotus dissimilis (I) || || || Черноглаво пойно папагалче

Psephotus pulcherrimus (възможно е да е изчезнал) (I) || || || Червеночело пойно папагалче

Psittacula echo (I) || || || Мавриций огърличест папагал

Pyrrhura cruentata (I) || || || Синьогуша зеленка

Rhynchopsitta spp. (I) || || || Дебелоклюни ари

Strigops habroptilus (I) || || || Какапо

RHEIFORMES || || || ||

Rheidae || || || || Нандута

Pterocnemia pennata (I) (С изключение на Pterocnemia pennata pennata, която е включена в приложение B) || || || Малко нанду

|| Pterocnemia pennata pennata (II) || || Малко нанду

|| Rhea americana (II) || || Нанду

SPHENISCIFORMES || || || ||

Spheniscidae || || || || Пингвинови

|| Spheniscus demersus (II) || || Очилат пингвин

Spheniscus humboldti (I) || || || Хумболтов пингвин

STRIGIFORMES || || || || Совоподобни

|| STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Совоподобни

Strigidae || || || || Същински сови

Aegolius funereus (II) || || || Пернатонога кукумявка

|| Asio flammeus (II) || || || Блатна сова

Asio otus (II) || || || Горска ушата сова

Athene noctua (II) || || || Домашна кукумявка

Bubo bubo (II) (С изключение на Bubo bubo bengalensis, който е включен в приложение B) || || || Бухал

Glaucidium passerinum (II) || || || Врабчова кукумявка

Heteroglaux blewitti (I) || || || Малка горска кукумявка

Mimizuku gurneyi (I) || || || Гигантски чухал

Ninox natalis (I) || || || Великденска ястребова сова

Ninox novaeseelиiae undulata (I) || || || Норфолдска ястребова сова

Nyctea ѕсиiaca (II) || || || Снежна сова

Otus ireneae (II) || || || Сококов чухал

Otus scops (II) || || || Чухал

Strix aluco (II) || || || Горска улулица

Strix nebulosa (II) || || || Брадата улулица

Strix uralensis (II) (С изключение на Strix uralensis davidi, който е включен в приложение B) || || || Уралска улулица

Surnia ulula (II) || || || Ястребова сова

Tytonidae || || || || Забулени сови

Tyto alba (II) || || || Забулена сова

Tyto soumagnei (I) || || || Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES || || || ||

Struthionidae || || || || Щраусови

Struthio camelus (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || || Щраус

TINAMIFORMES || || || ||

Tinamidae || || || || Тинамови

Tinamus solitarius (I) || || || Сивокръсто тинаму

TROGONIFORMES || || || ||

Trogonidae || || || || Трогонови

Pharomachrus mocinno (I) || || || Кветзал

REPTILIA || || || || Влечуги

CROCODYLIA || || || || Крокодили

|| CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Крокодили

Alligatoridae || || || || Алигатори и каймани

Alligator sinensis (I) || || || Китайски алигатор

Caiman crocodilus apaporiensis (I) || || || Крокодилов кайман от река Апапорис

Caiman latirostris (I) (С изключение на популацията на Аржентина, които са включени в приложение B) || || || Широкомуцунест кайман

Melanosuchus niger (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение B, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение B и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC) || || || Черен кайман

Crocodylidae || || || || Същински крокодили

Crocodylus acutus (I) (С изключение на популацията на Куба, които са включени в приложение B) || || || Американски крокодил

Crocodylus cataphractus (I) || || || Африкански тесномуцунест крокодил

Crocodylus intermedius (I) || || || Оринокски крокодил

Crocodylus mindorensis (I) || || || Филипински крокодил

Crocodylus moreletii (I) (С изключение на популациите от Белиз и Мексико, които са включени в приложение B, обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел) || || || Централноамерикански крокодил

Crocodylus niloticus (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение B) || || || Нилски крокодил

Crocodylus palustris (I) || || || Блатен крокодил

Crocodylus porosus (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение B) || || || Гребенест крокодил

Crocodylus rhombifer (I) || || || Кубински крокодил

Crocodylus siamensis (I) || || || Сиамски крокодил

Osteolaemus tetraspis (I) || || || Западноафрикански малък крокодил

Tomistoma schlegelii (I) || || || Гавиалов крокодил

Gavialidae || || || || Гавиали

Gavialis gangeticus (I) || || || Гавиал

RHYNCHOCEPHALIA || || || || Хатерии

Sphenodontidae || || || || Хатериеви

Sphenodon spp. (I) || || || Хатерии

SAURIA || || || || Гущери

Agamidae || || || || Агамови

|| Uromastyx spp. (II) || || Шипоопашати гущери

Chamaeleonidae || || || || Хамелеонови

|| Bradypodion spp. (II) || || Африкански хамелеони джуджета

|| Brookesia spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Мадагаскарски хамелеони джуджета

Brookesia perarmata (I) || || || Бодлив хамелеон джудже

|| Calumma spp. (II) || || Мадагаскарски хамелеони

|| Chamaeleo spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Същински хамелеони

Chamaeleo chamaeleon (II) || || || Европейски хамелеон

|| Furcifer spp. (II) || || Пантерови хамелеони

|| Kinyongia spp. (II) || ||

|| Nadzikambia spp. (II) || ||

Cordylidae || || || || Поясоопашати гущери

|| Cordylus spp. (II) || || Поясоопашати гущери

Gekkonidae || || || || Геконови

|| Cyrtodactylus serpensinsula (II) || || Гекон от остров Серпент

|| || Hoplodactylus spp. (III Нова Зеландия) || Лепкавопръсти гекони

|| || Naultinus spp. (III Нова Зеландия) || Новозеландски дървесни гекони

|| Phelsuma spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Дневни гекони

Phelsuma guentheri (II) || || || Гюнтеров дневен гекон

|| Uroplatus spp. (II) || || Плоскоопашати гекони

Helodermatidae || || || || Отровни гущери

|| Heloderma spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A) || || Отровни гущери

Heloderma horridum charlesbogerti (I) || || || Гватемалски отровен гущер

Iguanidae || || || || Игуанови

|| Amblyrhynchus cristatus (II) || || Морска игуана

Brachylophus spp. (I) || || || Фиджийски игуани

|| Conolophus spp. (II) || || Галапагоски сухоземни игуани

|| Ctenosaura bakeri (II) || || Шипоопашата игуана на Бейкър

|| Ctenosaura oedirhina (II) || || Роатанска шипоопашата игуана

|| Ctenosaura melanosterna (II) || || Хондураска шипоопашата игуана

|| Ctenosaura palearis (II) || || Гватемалска шипоопашата игуана

Cyclura spp. (I) || || || Поясоопашати игуани

|| Iguana spp. (II) || || Същински игуани

|| Phrynosoma blainvillii (II) || ||

|| Phrynosoma cerroense (II) || ||

|| Phrynosoma coronatum (II) || || Брегови жабовиден гущер

|| Phrynosoma wigginsi (II) || ||

Sauromalus varius (I) || || || Чакахуала от остров Сан Естебан

Lacertidae || || || || Същински гущери

Gallotia simonyi (I) || || || Гигантски гущер от остров Хиеро

Podarcis lilfordi (II) || || || Лилфордов стенен гущер

Podarcis pityusensis (II) || || || Питиузки стенен гущер

Scincidae || || || || Сцинкови

|| Corucia zebrata (II) || || Гигантски дървесен сцинк

Teiidae || || || || Камшикоопашати гущери

|| || Crocodilurus amazonicus (II) || || Драконов гущер

|| Dracaena spp. (II) || || Кайманови гущери

|| Tupinambis spp.(II) || || Варанови гущери, тегу

Varanidae || || || || Варанови

|| Varanus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Варани

Varanus bengalensis (I) || || || Индийски варан

Varanus flavescens (I) || || || Жълт варан

Varanus griseus (I) || || || Сив варан

Varanus komodoensis (I) || || || Комодски варан

Varanus nebulosus (I) || || || Пъстър варан

Varanus olivaceus (II) || || || Варан на Грей

Xenosauridae || || || || Крокодилови гущери

|| Shinisaurus crocodilurus (II) || || Крокодилов гущер

SERPENTES || || || || Змии

Boidae || || || || Бои

|| Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Бои

Acrantophis spp. (I) || || || Мадагаскарски наземни бои

Boa constrictor occidentalis (I) || || || Аржентинска боа

Epicrates inornatus (I) || || || Пуерториканска боа

Epicrates monensis (I) || || || Дървесна боа от Вирджинските острови

Epicrates subflavus (I) || || || Ямайска боа

Eryx jaculus (II) || || || Турска боа

Sanzinia Madagascariensis (I) || || || Мадагаскарска дървесна боа

Bolyeriidae || || || || Срасналочелюстни бои

|| Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Срасналочелюстни бои

Bolyeria multocarinata (I) || || || Ровеща боа от остров Раунд

Casarea dussumieri (I) || || || Наземна боа от остров Раунд

Colubridae || || || || Смокови

|| || Atretium schistosum (III Индия) || Гърбонакилена змия

|| || Cerberus rynchops (III Индия) || Кучеглава змия

|| Clelia clelia (II) || || Мусурана

|| Cyclagras gigas (II) || || Лъжлива водна кобра

|| Elachistodon westermanni (II) || || Индийска яйцеядна змия

|| Ptyas mucosus (II) || || Индийски смок

|| || Xenochrophis piscator (III Индия) || Пъстра рибоядна змия

Elapidae || || || || Аспидови

|| Hoplocephalus bungaroides (II) || || Широкоглава змия

|| || Micrurus diastema (III Хондурас) || Атлантическа коралова змия

|| || Micrurus nigrocinctus (III Хондурас) || Централноамериканска коралова змия

|| Naja atra (II) || || Китайска плюеща кобра

|| Naja kaouthia (II) || || Моноклева кобра

|| || Naja mиalayensis (II) || || Бирманска плюеща кобра

|| Naja naja (II) || || Индийска кобра

|| Naja oxiana (II) || || Средноазиатска кобра

|| Naja philippinensis (II) || || Севернофилипинска плюеща кобра

|| Naja sagittifera (II) || || Андаманска кобра

|| Naja samarensis (II) || || Южнофилипинска плюеща кобра

|| Naja siamensis (II) || || Индокитайска плюеща кобра

|| Naja sputatrix (II) || || Южноиндонезийска плюеща кобра

|| Naja sumatrana (II) || || Златна плюеща кобра

|| Ophiophagus hannah (II) || || Кралска кобра

Loxocemidae || || || || Мексикански питони

|| Loxocemidae spp. (II) || || Мексикански питони

Pythonidae || || || || Питонови

|| Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A) || || Питони

Python molurus molurus (I) || || || Индийски тигров питон

Tropidophiidae || || || || Бои джуджета

|| Tropidophiidae spp. (II) || || Бои джуджета

Viperidae || || || || Отровници

|| || Crotalus durissus (III Хондурас) || Южноамериканска гърмяща змия

|| Crotalus durissus unicolor || || Гърмяща змия от остров Аруба

|| || Daboia russelii (III Индия) || Броенична змия

Vipera latifii || || || Латифиева усойница

Vipera ursinii (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) || || || Остромуцунеста усойница

|| Vipera wagneri (II) || || Вагнерова усойница

TESTUDINES || || || || Костенурки

Carettochelyidae || || || || Двуноктести костенурки

|| Carettochelys insculpta (II) || || Свиненоса костенурка

Chelidae || || || || Австралоамерикански страничношийни костенурки

|| Chelodina mccordi (II) || || Маккордиева змиешийна костенурка

Pseudemydura umbrina (I) || || || Западна мочурна костенурка

Cheloniidae || || || || Морски костенурки

Cheloniidae spp. (I) || || || Морски костенурки

Chelydridae || || || || Кайманови костенурки

|| || Macrochelys temminckii (III Съединени Американски Щати) || Алигаторова костенурка

Dermatemydidae || || || || Речни костенурки

|| Dermatemys mawii (II) || || Централноамериканска речна костенурка

Dermochelyidae || || || || Кожести костенурки

Dermochelys coriacea (I) || || || Кожеста костенурка

Emydidae || || || || Сладководни костенурки

|| Chrysemys picta || || Петниста блатна костенурка

|| Glyptemys insculpta (II) || || Горска блатна костенурка

Glyptemys muhlenbergii (I) || || || Тресавищна блатна костенурка

|| || Graptemys spp. (III Съединени Американски Щати) || Географски костенурки

|| Terrapene spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Украсени костенурки

Terrapene coahuila (I) || || || Водна украсена костенурка

|| Trachemys scripta elegans || || Червенобуза блатна костенурка

Geoemydidae || || || || Южни костенурки

Batagur affinis (I) || || || Южен батагур

Batagur baska (I) || || || Батагур

|| Batagur spp. (С изключение на видовете, включени в приложение A) || ||

|| Cuora spp. (II) || || Шарнирни костенурки

Geoclemys hamiltonii (I) || || || Индийска петниста костенурка

|| || Geoemyda spengleri (III Китай) || Черногърда костенурка

|| Heosemys annиalii (II) || || Жълтоглава храмова костенурка

|| Heosemys depressa (II) || || Араканска горска костенурка

|| Heosemys grиis (II) || || Голяма горска костенурка

|| Heosemys spinosa (II) || || Бодлива горска костенурка

|| Leucocephalon yuwonoi (II) || || Целебеска горска костенурка

|| Malayemys macrocephala (II) || || Охлювоядна костенурка

|| Malayemys subtrijuga (II) || || Оризищна костенурка

|| Mauremys annamensis (II) || || Анамска блатна костенурка

|| || Mauremys iversoni (III Китай) || Фуджиянска блатна костенурка

|| || Mauremys megalocephala (III Китай) || Голямоглава блатна костенурка

|| Mauremys mutica (II) || || Жълта блатна костенурка

|| || Mauremys nigricans (III Китай) || Червеномуцунеста блатна костенурка

|| || Mauremys pritchardi (III Китай) || Блатна костенурка на Причард

|| || Mauremys reevesii (III Китай) || Блатна костенурка на Рийвс

|| || Mauremys sinensis (III Китай) || Китайска блатна костенурка

Melanochelys tricarinata (I) || || || Трикилова костенурка

Morenia ocellata (I) || || || Бирманска очилата костенурка

|| Notochelys platynota (II) || || Малайска плоска костенурка

|| || Ocadia glyphistoma (III Китай) || Нащърбеноуста блатна костенурка

|| || Ocadia philippeni (III Китай) || Филипинска блатна костенурка

|| Orlitia borneensis (II) || || Малайска гигантска костенурка

|| || Pangshura spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Палатковидни костенурки

Pangshura tecta (I) || || || Индийска палатковидна костенурка

|| || Sacalia bealei (III Китай) || Очилата костенурка на Бейл

|| || Sacalia pseudocellata (III Китай) || Китайска псевдоочилата костенурка

|| || Sacalia quadriocellata (III Китай) || Четириока костенурка

|| Siebenrockiella crassicollis (II) || || Черна тинеста костенурка

|| Siebenrockiella leytensis (II) || || Филипинска горска костенурка

Platysternidae || || || || Голямоглави костенурки

|| Platysternon megacephalum (II) || || Голямоглава костенурка

Podocnemididae || || || || Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки

|| Erymnochelys Madagasariensis (II) || || Мадагаскарска страничношийна костенурка

|| Peltocephalus dumerilianus (II) || || Голямоглава страничношийна костенурка

|| Podocnemis spp. (II) || || Страничношийни костенурки

Testudinidae || || || || Сухоземни костенурки

|| Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от Geochelone sulcata, взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел) || || Сухоземни костенурки

Astrochelys radiata (I) || || || Лъчиста костенурка

Astrochelys yniphora (I) || || || Ъглеста костенурка

Chelonoidis nigra (I) || || || Галапагоска костенурка

Gopherus flavomarginatus (I) || || || Мексиканска гоферова костенурка

Malacochersus tornieri (II) || || || Плоска костенурка

Psammobates geometricus (I) || || || Геометрична костенурка

Pyxis arachnoides (I) || || || Паяжиновидна костенурка

Pyxis planicauda (I) || || || Плоскочерупчеста костенурка

Testudo graeca (II) || || || Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni (II) || || || Шипоопашата костенурка

Testudo kleinmanni (I) || || || Египетска костенурка

Testudo marginata (II) || || || Дългокорубеста костенурка

Trionychidae || || || || Мекочерупчести костенурки

|| Amyda cartilaginea (II) || || Малайска мекочерупчеста костенурка

Apalone spinifera atra (I) || || || Черна мекочерупчеста костенурка

Aspideretes gangeticus (I) || || || Индийска мекочерупчеста костенурка

Aspideretes hurum (I) || || || Паунова мекочерупчеста костенурка

Aspideretes nigricans (I) || || || Черна мекочерупчеста костенурка

|| Chitra spp. (II) || || Тесноглави мекочерупчести костенурки

|| Lissemys punctata (II) || || Петниста мекочерупчеста костенурка

|| Lissemys scutata (II) || || Бирманска мекочерупчеста костенурка

|| || Palea steindachneri (III Китай) || Брадавичеста мекочерупчеста костенурка

|| Pelochelys spp. (II) || || Гигантски мекочерупчести костенурки

|| || Pelodiscus axenaria (III Китай) || Юнанска мекочерупчеста костенурка

|| || Pelodiscus maackii (III Китай) || Амурска мекочерупчеста костенурка

|| || Pelodiscus parviformis (III Китай) || Малка мекочерупчеста костенурка

|| || Rafetus swinhoei (III Китай) || Шанхайска мекочерупчеста костенурка

AMPHIBIA || || || || Земноводни

ANURA || || || || Безопашати земноводни

Bufonidae || || || || Крастави жаби

Altiphrynoides spp. (I) || || || Висопланински крастави жаби

Atelopus zeteki (I) || || || Златна жаба

Bufo periglenes (I) || || || Златна крастава жаба

Bufo superciliaris (I) || || || Камерунска крастава жаба

Nectophrynoides spp. (I) || || || Африкански живородни жаби

Nimbaphrynoides spp. (I) || || || Западноафрикански крастави жаби

Calyptocephalellidae || || || ||

|| || Calyptocephalella gayi (III Чили) ||

Dendrobatidae || || || || Отровни жаби

|| Allobates femoralis (II) || || Брилянтнобедра отровна жаба

|| Allobates zaparo (II) || || Червеногърба отровна жаба

|| Cryptophyllobates azureiventris (II) || || Синьокоремна отровна жаба

|| Dendrobates spp. (II) || || Дърволази

|| Epipedobates spp. (II) || || Призрачни отровни жаби

|| Phyllobates spp. (II) || || Листолази

Hylidae || || || ||

|| Agalychnis spp. (II) || || Червенооки дървесни жаби

Mantellidae || || || || Мадагаскарски жаби

|| Mantella spp. (II) || || Мадагаскарски отровни жаби

Microhylidae || || || || Тесноусти жаби

Dyscophus antongilii (I) || || || Жаба домат

|| Scaphiophryne gottlebei (II) || || Украсена тесноуста жаба

Ranidae || || || || Същински жаби

|| Conraua goliath || || Жаба голиат

|| Euphlyctis hexadactylus (II) || || Шестопръста жаба

|| Hoplobatrachus tigerinus (II) || || Тигрова жаба

|| Rana catesbeiana || || Американска жаба бик

Rheobatrachidae || || || ||

|| Rheobatrachus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Птицечовкови жаби

Rheobatrachus silus (II) || || || Южна птицечовкова жаба

CAUDATA || || || || Опашати земноводни

Ambystomatidae || || || || Амбистоми

|| Ambystoma dumerilii (II) || || Дюмерилова амбистома

|| Ambystoma mexicanum (II) || || Мексиканска амбистома

Cryptobranchidae || || || || Гигантски саламандри

Andrias spp. (I) || || || Гигантски саламандри

Salamandridae || || || || Саламандрови

Neurergus kaiseri (I) || || || Петнист кралски саламандър

ELASMOBRANCHII || || || || Хрущялни риби

LAMNIFORMES || || || || Същински акули

Cetorhinidae || || || || Гигантски акули

|| Cetorhinus maximus (II) || || Гигантска акула

Lamnidae || || || || Селдови акули

|| Carcharodon carcharias (II) || || Голяма бяла акула

|| || Lamna nasus (III 27 държави-членки)[22] || Атлантическа селдова акула

ORECTOLOBIFORMES || || || || Килимени акули

Rhincodontidae || || || || Китови акули

|| Rhincodon typus (II) || || Китова акула

RAJIFORMES || || || || Скатове

Pristidae || || || || Риби триони

Pristidae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение B) || || || Риби триони

|| Pristis microdon (II) (В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи аквариуми предимно с цел опазване. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях трябва да бъде регулирана в съответствие с него) || || Сладководна риба трион

ACTINOPTERYGII || || || || Лъчеперки

ACIPENSERIFORMES || || || || Есетроподобни

|| || ACIPENSERIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Есетроподобни

Acipenseridae || || || || Есетрови

Acipenser brevirostrum (I) || || || Късомуцунеста есетра

Acipenser sturio (I) || || || Немска есетра

ANGUILLIFORMES || || || || Змиорки

Anguillidae || || || || Змиоркови

|| Anguilla anguilla (II) || || Европейска змиорка

CYPRINIFORMES || || || || Шараноподобни

Catostomidae || || || || Буфалови

Chasmistes cujus (I) || || || Невадски чукучан

Cyprinidae || || || || Шаранови

|| Caecobarbus geertsi (II) || || Африкански сляп цекобарбус

Probarbus jullieni (I) || || || Жюлиенов барбус

OSTEOGLOSSIFORMES || || || || Костноезични риби

Osteoglossidae || || || || Костноезични риби

|| Arapaima gigas (II) || || Арапайма

Scleropages formosus (I) || || || Малайзийски склеропагес

PERCIFORMES || || || || Костуроподобни

Labridae || || || || Зеленушкови

|| Cheilinus undulatus (II) || || Наполеонова зеленушка

Sciaenidae || || || || Минокопови

Totoaba macdonaldi (I) || || || Тотоаба

SILURIFORMES || || || || Сомови

Pangasiidae || || || || Сомове пангасии

Pangasianodon gigas (I) || || || Гигантски сом пангасианодон

SYNGNATHIFORMES || || || || Морски игли

Syngnathidae || || || || Морски игли

|| Hippocampus spp. (II) || || Морски кончета

SARCOPTERYGII || || || || Двойнодишащи

CERATODONTIFORMES || || || || Австралийски двойнодишащи

Ceratodontidae || || || || Австралийски двойнодишащи

|| Neoceratodus forsteri (II) || || Австралийски неоцератодус

COELACANTHIFORMES || || || || Целакантови

Latimeriidae || || || || Целакантови

Latimeria spp. (I) || || || Латимерии

ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ) || || || ||

HOLOTHUROIDEA || || || || Морски краставици

ASPIDOCHIROTIDA || || || || Аспидохиротидни морски краставици

Stichopodidae || || || || Стихоподидни морски краставици

|| || Isostichopus fuscus (III Еквадор) || Кафява морска краставица

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ) || || || ||

ARACHNIDA || || || || Паякообразни

ARANEAE || || || || Паяци

Theraphosidae || || || || Паяци птицеяди

|| Aphonopelma albiceps (II) || || Белоглав паяк птицеяд

|| || Aphonopelma pallidum (II) || || Розовосив мексикански паяк птицеяд

|| Brachypelma spp. (II) || || Централноамерикански паяци птицеяди

SCORPIONES || || || || Скорпиони

Scorpionidae || || || || Същински скорпиони

|| Риinus dictator (II) || || Скорпион диктатор

|| Риinus gambiensis (II) || || Гамбийски скорпион

|| Риinus imperator (II) || || Императорски скорпион

INSECTA || || || || Насекоми

COLEOPTERA || || || || Бръмбари

Lucanidae || || || || Бръмбари рогачи

|| || Colophon spp. (III Южна Африка) || Южноафрикански бръмбари рогачи

Scarabaeidae || || || || Листороги бръмбари

|| Dynastes satanas (II) || ||

LEPIDOPTERA || || || || Пеперуди

Nymphalidae || || || ||

|| || Agrias amydon boliviensis (III Боливия) ||

|| || || Morpho godartii lachaumei (III Боливия) ||

|| || Prepona praeneste buckleyana (III Боливия) ||

Papilionidae || || || || Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди

|| Atrophaneura jophon (II) || || Цейлонска розова лястовича опашка

|| Atrophaneura palu || || Целебеска лястовича опашка

|| Atrophaneura pиiyana (II) || || Малабарска розова лястовича опашка

|| Butanitis spp. (II) || || Лястовичи опашки бутанитис

|| Graphium ѕиawanum || || Филипински графиум

|| Graphium stresemanni || || Серамски графиум

|| Ornithoptera spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) || || Птицекрили пеперуди

Ornithoptera alехиrae (I) || || || Птицекрила пеперуда на кралица Александра

|| Papilio benguetanus || || Филипинска лястовича опашка

Papilio chikae (I) || || || Лусонска лястовича опашка

|| Papilio esperanza || || Оахакска лястовича опашка

Papilio homerus (I) || || || Омирова лястовича опашка

Papilio hospiton (I) || || || Корсиканска лястовича опашка

|| Papilio morondavana || || Мадагаскарска императорска лястовича опашка

|| Papilio neumoegeni || || Зелена лястовича опашка

|| Parides ascanius || || Бразилска лястовича опашка

|| Parides hahneli || || Ханелова амазонска лястовича опашка

Parnassius apollo (II) || || || Червена аполонова пеперуда

|| Teinopalpus spp. (II) || || Лястовичи опашки тейнопалпус

|| Trogonoptera spp. (II) || || Птицекрили пеперуди трогоноптери

|| Troides spp. (II) || || Птицекрили пеперуди троидеси

ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ) || || || ||

HIRUDINOIDEA || || || || Пиявици

ARHYNCHOBDELLIDA || || || || Челюстни пиявици

Hirudinidae || || || || Същински пиявици

|| Hirudo medicinalis (II) || || Медицинска пиявица

|| Hirudo verbana (II) || || Южна пиявица

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ) || || || ||

BIVALVIA || || || || Миди

MYTILOIDA || || || || Митилоидни миди

Mytilidae || || || || Митилидни миди

|| Lithophaga lithophaga (II) || || Средиземноморски каменопробивач

UNIONOIDA || || || || Речни миди

Unionidae || || || || Речни миди

Conradilla caelata (I) || || || Птицекрила бисерна мида

|| Cyprogenia aberti (II) || || Западноамериканска мида ветрило

|| Dromus dromas (I) || || || Камилска бисерна мида

Epioblasma curtisii (I) || || || Къртисова бисерна мида

Epioblasma florentina (I) || || || Жълта бисерна мида

Epioblasma sampsonii (I) || || || Охайска бързейна бисерна мида

Epioblasma sulcata perobliqua (I) || || || Бяла бисерна мида

Epioblasma torulosa gubernaculum (I) || || || Зелена бисерна мида

|| Epioblasma torulosa rangiana (II) || || Северна бързейна бисерна мида

Epioblasma torulosa torulosa (I) || || || Наребрена бисерна мида

Epioblasma turgidula (I) || || || Изпъкнала бисерна мида

Epioblasma walkeri (I) || || || Кафява бързейна бисерна мида

Fusconaia cuneolus (I) || || || Финолъчеста бисерна мида

Fusconaia edgariana (I) || || || Блестяща бисерна мида

Lampsilis higginsii (I) || || || Хигинсова бисерна мида

Lampsilis orbiculata orbiculata (I) || || || Розова бисерна мида

|| Lampsilis satur (I) || || || Пясъчна бисерна мида

Lampsilis virescens (I) || || || Алабамска бисерна мида

Plethobasus cicatricosus (I) || || || Бяла брадавичеста бисерна мида

Plethobasus cooperianus (I) || || || Оранжевокрака пъпчива бисерна мида

|| Pleurobema clava (II) || || Северна бухалковидна бисерна мида

Pleurobema plenum (I) || || || Грапава бисерна мида

Potamilus capax (I) || || || Дебела бисерна мида

Quadrula intermedia (I) || || || Бисерна мида от Тенеси

Quadrula sparsa (I) || || || Апалачка бисерна мида

Toxolasma cylindrella (I) || || || Светла бисерна мида джудже

Unio nickliniana (I) || || || Никлинова седефка

Unio tampicoensis tecomatensis (I) || || || Седефка от Тампико

Villosa trabalis (I) || || || Зърновидна бисерна мида

VENEROIDA || || || || Венероидни миди

Tridacnidae || || || || Тридакни

|| Tridacnidae spp. (II) || || Тридакни

GASTROPODA || || || || Коремоноги мекотели

MESOGASTROPODA || || || || Гребенестохрили коремоноги

Strombidae || || || || Стромбуси

|| Strombus gigas (II) || || Розов стромбус

STYLOMMATOPHORA || || || || Стиломатофорни охлюви

Achatinellidae || || || || Хавайски дървесни охлюви

Achatinella spp. (I) || || || Малки ахатови охлюви

Camaenidae || || || || Зелени дървесни охлюви

|| Papustyla pulcherrima (II) || || Зелен дървесен охлюв от остров Манус

CNIDARIA (МЕШЕСТИ) || || || ||

ANTHOZOA || || || || Корали

ANTIPATHARIA || || || || Черни корали

|| || ANTIPATHARIA spp. (II) || || Черни корали

GORGONACEAE || || || ||

Coralliidae || || || ||

|| || Corallium elatius (III Китай) ||

|| || Corallium japonicum (III Китай) ||

|| || Corallium konjoi (III Китай) ||

|| || Corallium secundum (III Китай) ||

HELIOPORACEA || || || || Слънчеви корали

Helioporidae || || || || Сини корали

|| Helioporidae spp. (Включва само вида Heliopora coerulea) (II)[23] || || Сини корали

SCLERACTINIA || || || || Мадрепорови корали

|| || SCLERACTINIA spp. (II)[24] || || Мадрепорови корали

STOLONIFERA || || || || Столониферни корали

Tubiporidae || || || || Тръбести корали

|| Tubiporidae spp. (II)[25] || || Тръбести корали

HYDROZOA || || || || Хидровидни

MILLEPORINA || || || || Парливи корали

Milleporidae || || || || Огнени корали

|| Milleporidae spp. (II)[26] || || Огнени корали

STYLASTERINA || || || || Дантелени корали

Stylasteridae || || || || Дантелени корали

|| Stylasteridae spp. (II)[27] || || Дантелени корали

FLORA (ФЛОРА) || || || ||

AGAVACEAE || || || || Агавови

Agave parviflora (I) || || || Дребноцветно агаве

|| Agave victoriae-reginae (II) #4 || || Кралско агаве

|| Nolina interrata (II) || ||

AMARYLLIDACEAE || || || || Кокичеви

|| Galanthus spp. (II) #4 || || Кокичета

|| Sternbergia spp. (II) #4 || || Щернбергии

ANACARDIACEAE || || || || Смрадликови

|| Operculicarya hyphaenoides (II) || || Хифенова оперкуликария

|| Operculicarya pachypus (II) || || Дебелостъблена оперкуликария

APOCYNACEAE || || || ||

|| Hoodia spp. (II) #9 || || Ходиа (ходии)

|| Pachypodium spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) #4 || || Пахиподиум (пахиподиуми)

Pachypodium ambongense (I) || || || Амбонгензов пахиподиум

Pachypodium baronii (I) || || || Баронов пахиподиум

Pachypodium decaryi (I) || || || Декаров пахиподиум

|| Rauvolfia serpentina (II) #2 || || Серпентинова рауволфия

ARALIACEAE || || || || Бъшлянови

|| Panax ginseng (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3 || || Азиатски (истински) женшен

|| Panax quinquefolius (II) #3 || || Американски (петолистен) женшен

ARAUCARIACEAE || || || || Араукариеви

Araucaria araucana (I) || || || Чилийска араукария

BERBERIDACEAE || || || || Киселтрънови

|| Podophyllum hexandrum (II) #2 || || Шесттичинков подофилум

BROMELIACEAE || || || || Бромелиеви

|| Tillandsia harrisii (II) #4 || || Харисова тиландсия

|| Tillandsia kammii (II) #4 || || Камова тилансия

|| Tillandsia kautskyi (II) #4 || || Кауцкиева тилансия

|| Tillandsia mauryana (II) #4 || || Мауриева тилансия

|| Tillandsia sprengeliana (II) #4 || || Шпренгелова тилансия

|| Tillandsia sucrei (II) #4 || || Сукрева тилансия

|| Tillandsia xerographica (II)[28] #4 || || Тилансия ксерографика

CACTACEAE || || || || Кактусови

|| CACTACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и Pereskia spp., Pereskiopsis spp. и Quiabentia spp.)[29] #4 || || Кактуси - родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия

Ariocarpus spp. (I) || || || Ариокарпус

Astrophytum asterias (I) || || || Звездовиден астрофитум

Aztekium ritteri (I) || || || Ритеров ацтекиум

Coryphantha werdermannii (I) || || || Вердерманова корифанта

|| Discocactus spp. (I) || || || Дискокактуси

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) || || || Линдзаув ехиноцереус

Echinocereus schmollii (I) || || || Шмоллов ехиноцереус

Escobaria minima (I) || || || Дребна ескобария

Escobaria sneedii (I) || || || Снеедова ескобария

Mammillaria pectinifera (I) || || || Гребеноносна мамилария

Mammillaria solisioides (I) || || ||

Melocactus conoideus (I) || || || Конусовиден мелокактус

Melocactus deinacanthus (I) || || ||

Melocactus glaucescens (I) || || || Сивкав мелокастус

Melocactus paucispinus (I) || || ||

Obregonia denegrii (I) || || || Де-Негрова обрегония

Pachycereus militaris (I) || || || Шлемоносен пахицереус

Pediocactus bradyi (I) || || || Брадиев педиокактус

Pediocactus knowltonii (I) || || || Нолтониев педиокактус

Pediocactus paradinei (I) || || ||

Pediocactus peeblesianus (I) || || || Пиблезиев педиокактус

Pediocactus sileri (I) || || || Силеров педиокактус

Pelecyphora spp. (I) || || || Пелецифора

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) || || ||

Sclerocactus erectocentrus (I) || || ||

Sclerocactus glaucus (I) || || ||

Sclerocactus mariposensis (I) || || ||

Sclerocactus mesae-verdae (I) || || ||

Sclerocactus nyensis (I) || || ||

Sclerocactus papyracanthus (I) || || ||

Sclerocactus pubispinus (I) || || ||

Sclerocactus wrightiae (I) || || || Райтов склерокактус

Strombocactus spp. (I) || || || Стромбокактус

Turbinicarpus spp. (I) || || || Турбиникарпус

Uebelmannia spp. (I) || || || Юбелмания

CARYOCARACEAE || || || || Кариокарови

|| Caryocar costaricense (II) #4 || || Костарикански кариокар

COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || || || Сложноцветни

Saussurea costus (I) (също познати като S. lapp, Aucklandia lappa или A.a costus) || || || Ребреста саусюреа

CRASSULACEAE || || || || Дебелецови

|| Dudleya stolonifera (II) || || Издънкова дудлея

|| Dudleya traskiae (II) || ||

CUCURBITACEAE || || || || Тиквови

|| || Zygosicyos pubescens (II) (познат също като Xerosicyos pubescens) || || Мъхнат зигосициус

|| || Zygosicyos tripartitus (II) || || Триделен зигосициус

CUPRESSACEAE || || || || Кипарисови

Fitzroya cupressoides (I) || || || Кипарисова фицроя

Pilgerodendron uviferum (I) || || ||

CYATHEACEAE || || || || Циатееви

|| Cyathea spp. (II) #4 || || Циатеа

CYCADACEAE || || || || Цикасови

|| CYCADACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) #4 || || Цикасови

Cycas beddomei (I) || || || Бедомев цикас

DICKSONIACEAE || || || || Диксониеви

|| Cibotium barometz (II) #4 || ||

|| Dicksonia spp. (II) (Само популациите на Америка; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент: включва синонимите Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana и D. stuebelii) #4 || || Диксониа

DIDIEREACEAE || || || || Дидиерови

|| DIDIEREACEAE spp. (II) #4 || || Дидиерови

DIOSCOREACEAE || || || || Брейови

|| Dioscorea deltoidea (II) #4 || || Делтовидна диоскорея

DROSERACEAE || || || || Росянкови

|| Dionaea muscipula (II) #4 || || Венерина мухоловка

EUPHORBIACEAE || || || || Млечкови

|| Euphorbia spp. (II) # 4 (Само сукулентни видове, с изключение на: 1) Euphorbia misera; 2) изкуствено получени екземпляри от сортове на Euphorbia trigona; 3) изкуствено получени екземпляри от Euphorbia lactea, присадени върху изкуствено получени корени на Euphorbia neriifolia, когато са: – гривести, – ветрилообразни или – цветни мутации; 4) изкуствено получени екземпляри от сортове на Euphorbia„Milii“, когато са: – лесно разпознаваеми като изкуствено получени екземпляри и – се въвеждат или (ре)експортират от Съюза в пратки от 100 или повече растения, които не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, и 5) видовете, включени в приложение А.) || || Млечка

Euphorbia ambovombensis (I) || || ||

Euphorbia capsaintemariensis (I) || || ||

Euphorbia cremersii (I) (Включва forma viridifolia и var. rakotozafyi) || || || Кремерсова млечка

|| Euphorbia cylindrifolia (I) (Включва ssp. Tuberifera) || || || Цилиндролистна млечка

Euphorbia decaryi (I) (Включва vars. Ampanihyensis, robinsonii и sprirosticha) || || || Декарова млечка

Euphorbia francoisii (I) || || ||

Euphorbia handiensis (II) || || ||

Euphorbia lambii (II) || || ||

Euphorbia moratii (I) (Включва vars. Antsingiensis, bemarahensis и multiflora) || || || Моратова млечка

Euphorbia parvicyathophora (I) || || ||

Euphorbia quartziticola (I) || || ||

Euphorbia stygiana (II) || || ||

Euphorbia tulearensis (I) || || ||

FOUQUIERIACEAE || || || || Фукиериеви

|| Fouquieria columnaris (II) #4 || || Колоновидна фукиерия

Fouquieria fasciculata (I) || || || Снопчеста фукиерия

|| Fouquieria purpusii (I) || || || Пурпурна фукиерия

GNETACEAE || || || || Гнетови

|| || Gnetum montanum (III Непал) #1 || Планински гнетум

JUGLANDACEAE || || || || Орехови

|| Oreomunnea pterocarpa (II) #4 || || Крилоплодна ореомунеа

LAURACEAE || || || || Лаврови

|| Aniba rosaeodora (II) #12 (също позната като A. duckei) || || Бразилско розово дърво

LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || || || Бобови

|| Caesalpinia echinata (II) #10 || ||

Dalbergia nigra (I) || || || Бразилско розово дърво (Палисандър от Рио)

|| || Dalbergia retusa (III Гватемала) (Само популацията на Гватемала; всички други популации са включени в приложение D) #5 || Розово дърво

|| || Dalbergia stevensonii (III Гватемала) (Само популацията на Гватемала; всички други популации са включени в приложение D) #5 || Хондураско розово дърво

|| || Dipteryx panamensis (III Коста Рика/ Никарагуа) ||

|| Pericopsis elata (II) #5 || || Афрормозия

|| Platymiscium pleiostachyum (II) #4 || ||

|| Pterocarpus santalinus (II) #7 || || Червено сандалово дърво, сандалов птерокарпус

LILIACEAE || || || || Кремови

|| Aloe spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и Aloe vera, също познато като Aloe barbadensis, които не са включени в приложенията към този регламент) #4 || || Алое

Aloe albida (I) || || || Беловато алое

Aloe albiflora (I) || || || Белоцветно алое

Aloe alfredii (I) || || || Алфредово алое

Aloe bakeri (I) || || || Бейкърово алое

Aloe bellatula (I) || || || Красиво алое

Aloe calcairophila (I) || || || Калцифилно алое

Aloe compressa (I) (Включва vars. paucituberculata, rugosquamosa и schistophila) || || || Сплеснато алое

Aloe delphinensis (I) || || || Делфийско алое

Aloe descoingsii (I) || || || Дескуаново алое

Aloe fragilis (I) || || || Крехко алое

Aloe haworthioides (I) (Включва var. aurantiaca) || || || Хавортиево алоее

Aloe helenae (I) || || || Еленино алое

Aloe laeta (I) (Включва var. maniaensis) || || || Ярко алое

Aloe parallelifolia (I) || || || Успореднолистно алое

Aloe parvula (I) || || || Дребно алое

Aloe pillansii (I) || || || Пилансиево алое

Aloe polyphylla (I) || || || Многолистно алое

Aloe rauhii (I) || || || Раухово алое

Aloe suzannae (I) || || || Сузаново алое

Aloe versicolor (I) || || || Разноцветно алое

Aloe vossii (I) || || || Войсово алое

MAGNOLIACEAE || || || || Магнолиеви

|| || Magnolia liliifera var. obovata (III Непал) #1 || Лилиеносна магнолия, сорт obovata

MELIACEAE || || || || Махагонови

|| || Cedrela fissilis (III Боливия) (Само популацията на Боливия; всички други популации са включени в приложение D) #5 ||

|| || Cedrela lilloi ((III Боливия) (Само популацията на Боливия; всички други популации са включени в приложение D) #5 ||

|| || Cedrela odorata (III Боливия/ Бразилия/ Колумбия/ Гватемала/ Перу) (Само популациите на държавите, които са посочили вида в приложение III; всички други популации са включени в приложение D) #5 || Ароматна цедрела

|| Swietenia humilis (II) #4 || || Ниско махагоново дърво

|| Swietenia macrophylla (II) (Популацията на Неотропика - включващ Централна и Южна Америка и Карибите) #6 || || Едролистно махагоново дъров

|| Swietenia mahagoni (II) #5 || || Карибско махагоново дърво

NEPENTHACEAE || || || || Непентесови

|| Nepenthes spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) #4 || || Непентес

Nepenthes khasiana (I) || || || Индийски непентес

Nepenthes rajah (I) || || || Гигантски непентес

ORCHIDACEAE || || || || Салепови (Орхидеи)

|| ORCHIDACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)[30] #4 || || Орхидеи

За всички видове орхидеи от приложение A разсадите или тъканните култури не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, когато: – екземплярите са получени in vitro в твърда или течна среда и – отговарят на определението за изкуствено отгледани екземпляри в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и когато се внасят или (ре)експортират от Съюза, се транспортират в стерилни контейнери. || – || – || –

Aerangis ellisii (I) || || || Елисов ерангис

Cephalanthera cucullata (II) || || || Качулест главопрашник

Cypripedium calceolus (II) || || || Венерина пантофка

Dendrobium cruentum (I) || || ||

Goodyera macrophylla (II) || || || Едролистна гудиера

Laelia jongheana (I) || || ||

Laelia lobata (I) || || || Наделена лелия

Liparis loeselii (II) || || || Липарис

Ophrys argolica (II) || || || Гръцка пчелица

Ophrys lunulata (II) || || ||

Orchis scopulorum (II) || || ||

Paphiopedilum spp. (I) || || || Пафиопедилум

Peristeria elata (I) || || || Висока перистерия

Phragmipedium spp. (I) || || || Фрагмипедиум

Renanthera imschootiana (I) || || ||

Spiranthes aestivalis (II) || || || Летен спирантес

OROBANCHACEAE || || || || Воловодецови

|| Cistanche deserticola (II) #4 || || Пустинно цистанхе

PALMAE (ARECACEAE) || || || || Палмови

|| Beccariophoenix madagascariensis (II) #4 || || Мадагаскарски бекариофеникс

Chrysalidocarpus decipiens (I) || || || Лъжлив хризалидокарпус

|| Lemurophoenix halleuxii (II) || || Палма на червения лемур

|| || Lodoicea maldivica (III Сейшелски острови) #13 || Палма Коко де Мер

|| Marojejya darianii (II) || ||

|| Neodypsis decaryi (II) #4 || || Триъгълна палма, неодипсис

|| Ravenea louvelii(II) || || Лоувелова равения

|| Ravenea rivularis (II) || || Крайречна, величествена равения

|| || Satranala decussilvae (II) || || Горска сатранала

|| Voanioala gerardii (II) || ||

PAPAVERACEAE || || || || Макови

|| || Meconopsis regia (III Непал) #1 || Кралски меконопсис

PASSIFLORACEAE || || || || Страстоцветни

|| Adenia olaboensis (II) || || Едра адения

PINACEAE || || || || Борови

Abies guatemalensis (I) || || || Гватемалска ела

|| || Pinus koraiensis (III Руска федерация) #5 ||

PODOCARPACEAE || || || || Подокарпови

|| || Podocarpus neriifolius (III Непал) #1 || Зокумолистен подокарпус

Podocarpus parlatorei (I) || || || Парлаториев подокарпус

PORTULACACEAE || || || || Тученицови

|| Anacampseros spp. (II) #4 || || Анакампсерос

|| Avonia spp. (II) #4 || || Авония

|| Lewisia serrata (II) #4 || || Назъбенолистна левизия

PRIMULACEAE || || || || Игликови

|| Cyclamen spp. (II)[31] #4 || || Циклами; ботурчета

RANUNCULACEAE || || || || Лютикови

|| Adonis vernalis (II) #2 || || Пролетен горицвет

|| Hydrastis canadensis (II) #8 || || Канадски хидрастис

ROSACEAE || || || || Розоцветни

|| Prunus africana (II) #4 || || Африканска череша

RUBIACEAE || || || || Брошови

Balmea stormiae (I) || || || Стормова балмея

SARRACENIACEAE || || || || Сарацениеви

|| Sarracenia spp. (II) (С изключение на видовете, включ. в приложение A) #4 || || Сарацения

Sarracenia oreophila (I) || || || Зелена сарацения

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) || || || Алабамска сарацения

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) || || || Джонсова сарацения

SCROPHULARIACEAE || || || || Живеничеви

|| Picrorhiza kurrooa (II) (с изключение на Picrorhiza scrophulariiflora) #2 || ||

STANGERIACEAE || || || || Стангериеви (Цикасови)

|| Bowenia spp. (II) #4 || || Бовения

Stangeria eriopus (I) || || || Стангерия

TAXACEAE || || || || Тисови

|| Taxus chinensis и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 || || Китайски тис

|| Taxus cuspidata и вътрешновидови таксони от този вид (II)[32] #2 || || Остролистен тис

|| Taxus fuana и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 || || Тибетски тис

|| || Taxus sumatrana и вътрешновидови таксони от този вид (II) #2 || || Суматрански тис

|| Taxus wallichiana (II) #2 || || Валишов тис

THYMELАEACEAE (AQUILARIACEAE) || || || || Тимелееви

|| Aquilaria spp. (II) #4 || ||

|| Gonystylus spp. (II) #4 || || Рамин

|| Gyrinops spp. (II) #4 || ||

TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) || || || || Троходендрови

|| || Tetracentron sinense (III Непал) #1 ||

VALERIANACEAE || || || || Дилянкови

|| Nardostachys grandiflora (II) #2 || ||

VITACEAE || || || || Лозови

|| || Cyphostemma elephantopus (II) || || Слонска цифостема

|| || Cyphostemma montagnacii (II) || || Цифостема на Монтаняк

WELWITSCHIACEAE || || || || Велвичиеви

|| Welwitschia mirabilis (II) #4 || || Велвичия

ZAMIACEAE || || || || Замиеви (Цикасови)

|| ZAMIACEAE spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A) #4 || || Цикаси

Ceratozamia spp. (I) || || || Цератозамия

Chigua spp. (I) || || ||

Encephalartos spp. (I) || || || Енцефалартос

Microcycas calocoma (I) || || || Микроцикас

ZINGIBERACEAE || || || || Джинджифилови

|| Hedychium philippinense (II) #4 || || Филипински хедихиум

ZYGOPHYLLACEAE || || || || Чифтолистникови

|| Bulnesia sarmientoi (II) #11 || || „Свещено“ дърво

|| Guaiacum spp. (II) #2 || || Желязно дърво

|| Приложение D || Обикновено име

FAUNA (ФАУНА) || ||

CHORDATA (Хордови) || ||

MAMMALIA || || Бозайници

CARNIVORA || ||

Canidae || || Кучета

Vulpes vulpes griffithi (III Индия) §1 || Червена лисица на Грифит

Vulpes vulpes montana (III Индия) §1 || Червена лисица

Vulpes vulpes pusilla (III Индия) §1 || Малка червена лисица

Mustelidae || || Порови

Mustela altaica (III Индия) §1 || Солонгой

Mustela erminea ferghanae (III Индия) §1 || Хермелин

Mustela kathiah (III Индия) §1 || Индийски солонгой

Mustela sibirica (III Индия) §1 || Сибирски пор

DIPROTODONTIA || ||

Macropodidae || || Кенгурови

Dendrolagus dorianus || Дървесно кенгуру на Дория

Dendrolagus goodfellowi || Ивичесто дървесно кенгуру

Dendrolagus matschiei || Хуоново дървесно кенгуру

Dendrolagus pulcherrimus || Златногърбо дървесно кенгуру

Dendrolagus stellarum || Дървесно кенгуру на Сери

AVES || || Птици

ANSERIFORMES || ||

Anatidae || || Патицови

Anas melleri || Мелерова патица

COLUMBIFORMES || ||

Columbidae || || Гълъбови

Columba oenops || Перуански гълъб

Didunculus strigirostris || Зъбоклюн гълъб

Ducula pickeringii || Сив императорски гълъб

Gallicolumba crinigera || Минданайски червеногръд гълъб

Ptilinopus marchei || Огненогръд плодояден гълъб

Turacoena modesta || Черна кукувича гугутка

GALLIFORMES || ||

Cracidae || || Краксови

Crax alector || Черен кракс

Pauxi unicornis || Рогат кракс

Penelope pileata || Белокачулат хуан

Megapodiidae || || Големокраки кокошки

Eulipoa wallacei || Молукска големокрака кокошка

Phasianidae || || Фазанови

Arborophila gingica || Белоогърличеста яребица

Lophura bulweri || Булверов фазан

Lophura diardi || Диардов фазан

Lophura inornata || Салвадоров фазан

Lophura leucomelanos || Непалски фазан

Syrmaticus reevesii §2 || Кралски фазан

PASSERIFORMES || ||

Bombycillidae || || Копринаркови

Bombycilla japonica || Японска копринарка

Corvidae || || Вранови

Cyanocorax caeruleus || Ултрамаринова сойка

Cyanocorax dickeyi || Качулата сойка

Cotingidae || || Котинги

Procnias nudicollis || Гологуша котинга

Emberizidae || || Чинкови

Dacnis nigripes || Чернокрак дакнис

Sporophila falcirostris || Теминкова чинка

Sporophila frontalis || Белочела бразилска чинка

Sporophila hypochroma || Сивокафява чинка

Sporophila palustris || Блатна чинка

Estrildidae || || Астрилдови

Amиava amиava || Тигрова астрилда

Cryptospiza reichenovii || Червенолика астрилда

Erythrura coloria || Пъстра папагалова амадина

Erythrura viridifacies || Зеленолика папагалова амадина

Estrilda quartinia (често търгувано като Estrilda melanotis) || Жълтоклюна астрилда

Hypargos niveoguttatus || Червена астрилда

Lonchura griseicapilla || Сивоглава амадина

Lonchura punctulata || Люспогърда амадина

Lonchura stygia || Черна амадина

Fringillidae || || Чинкови

Carduelis ambigua || Черноглав щиглец

Carduelis atrata || Черен щиглец

Kozlowia roborowskii || Тибетска чинка

Pyrrhula erythaca || Сивоглава червенушка

Serinus canicollis || Капско канарче

Serinus citrinelloides hypostictus (Често търгувано като Serinus citrinelloides) || Източнозиатско канарче

Icteridae || || Иктериеви

Sturnella militaris || Пампаска иктериа

Muscicapidae || || Мухоловкови

Cochoa azurea || Яванска кочоа

Cochoa purpurea || Морава кочоа

Garrulax formosus || Червенокрила тималия

Garrulax galbanus || Жълтогуш тималия

Garrulax milnei || Червеноопашат тималия

Niltava davidi || Фуджийска нилтава

Stachyris whiteheadi || Кафяволика тималия

Swynnertonia swynnertoni (Също познато като Pogonicichla swynnertoni) || Свинертонова мухоловка

Turdus dissimilis || Черногръд кос

Pittidae || || Питови

Pitta nipalensis || Хималайска пита

Pitta steerii || Синьогърда пита

Sittidae || || Зидаркови

Sitta magna || Гигантска зидарка

Sitta yunnanensis || Янанска зидарка

Sturnidae || || Скорцови

Cosmopsarus regius || Златногръд скорец

Mino dumontii || Жълтолика мейна

Sturnus erythropygius || Белоглав скорец

REPTILIA || || Влечуги

TESTUDINES || || Костенурки

Geoemydidae || || Южни костенурки

Melanochelys trijuga || Индийска черна костенурка

SAURIA || || Гущери

Agamidae || ||

Physignathus cocincinus || Китайска водна агама

Anguidae || ||

Abronia graminea || Дървесен алигаторов гущер

Gekkonidae || || Гекони

Rhacodactylus auriculatus || Ушат новокаледонски гекон

Rhacodactylus ciliatus || Гребенест новокаледонски гекон

Rhacodactylus leachianus || Гигантски новокаледонски гекон

Teratoscincus microlepis || Дребнолюспест сцинков гекон

Teratoscincus scincus || Същински сцинков гекон

Gerrhosauridae || || Поясотели гущери

Zonosaurus karsteni || Карстенов поясотел гущер

Zonosaurus quadrilineatus || Четириивичест поясотел гущер

Iguanidae || ||

Ctenosaura quinquecarinata ||

Scincidae || || Сцинкове

Tribolonotus gracilis || Крокодилов сцинк

Tribolonotus novaeguineae || Новогвинейски шлемоглав сцинк

SERPENTES || || Змии

Colubridae || || Смокове

Elaphe carinata §1 || Кралски смок

Elaphe radiata §1 || Лъчист смок

Elaphe taeniura §1 || Тънкоопашат смок

Enhydris bocourti §1 || Водна змия на Бокурт

Homalopsis buccata §1 || Маскирана водна змия

Langaha nasuta || Листоноса змия

Leioheterodon madagascariensis || Мадагаскарска свиненоса змия

Ptyas korros §1 || Индокитайски смок

Rhabdophis subminiatus §1 || Червеномуцунеста водна змия

Hydrophiidae || || Морски змии

Lapemis curtus (включва Lapemis hardwickii) §1 || Морска змия на Шоу

Viperidae || || Отровници

Calloselasma rhodostoma §1 || Малайска щитомуцунеста змия

AMPHIBIA || ||

ANURA || || Безопашати земноводни

Hylidae || || Дървесни жаби

Phyllomedusa sauvagii || Восъчна филомедуза

Leptodactylidae || || Жаби свирци

Leptodactylus laticeps || Червенопетниста белопръста жаба

Ranidae || || Водни жаби

Limnonectes macrodon || Индонезийска брадавичеста жаба

Rana shqiperica || Албанска водна жаба

CAUDATA || || Опашати земноводни

Hynobiidae || || Азиатски тритони

Ranodon sibiricus || Сибирски тритон

Plethodontidae || || Безбелодробните саламандри

Bolitoglossa dofleini || Голяма палмова саламандра

Salamandridae || || Саламандрови

Cynops ensicauda || Рюкюйски саламандър

Echinotriton andersoni || Андерсонов саламандър

Pachytriton labiatus || Голям лопатоопашат тритон

Paramesotriton spp. || Брадавичести тритони

Salamandra algira || Северноафрикански саламандър

Tylototriton spp. || Крокодилови тритони

ACTINOPTERYGII || || Лъчеперки

PERCIFORMES || || Костуроподобни

Apogonidae || || Кардиналови риби

Pterapogon kauderni || Индонезийска риба кардинал

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ) || ||

INSECTA || || Насекоми

LEPIDOPTERA || || Пеперуди

Papilionidae || || Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди

Baronia brevicornis || Късопипална барония

Papilio grosesmithi || Мадагаскарска лястовича опашка

Papilio maraho || Широка лястовича опашка

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ) || ||

GASTROPODA || ||

Haliotidae || ||

Haliotis midae || Морско ухо

FLORA (ФЛОРА) || ||

AGAVACEAE || || Агавови (Столетникови)

Calibanus hookeri || Хукеров калибанус

Dasylirion longissimum || Дълъг дазилириум

ARACEAE || || Змиярникови

Arisaema dracontium || Змиярникова аризема

Arisaema erubescens || Червенееща аризема

Arisaema galeatum ||

Arisaema nepenthoides || Непентесова аризема

Arisaema sikokianum ||

Arisaema thunbergii var. Urashima ||

Arisaema tortuosum ||

Biarum davisii ssp. Marmarisense ||

Biarum ditschianum ||

COMPOSITAE (ASTERACEAE) || || Сложноцветни

Arnica montana §3 || Планинска арника

Othonna cacalioides ||

Othonna clavifolia ||

Othonna hallii ||

Othonna herrei ||

Othonna lepidocaulis ||

Othonna retrorsa ||

ERICACEAE || || Боровинкови

Arctostaphylos uva-ursi §3 || Мечо грозде

GENTIANACEAE || || Тинтявови

Gentiana lutea §3 || Жълта тинтява

LEGUMINOSAE (FABACEAE) || || Бобови

Dalbergia granadillo §4 || Розово дърво

Dalbergia retusa (С изключение на популацията, която е включена в приложение C) §4 || Розово дърво

Dalbergia stevensonii (С изключение на популацията, която е включена в приложение C) §4 || Хондураско розово дърво

LILIACEAE || || Кремови

Trillium pusillum || Дребен трилиум

Trillium rugelii ||

Trillium sessile || Приседналоцветен трилиум

LYCOPODIACEAE || || Плаунови

Lycopodium clavatum §3 || Бухалковиден плаун

MELIACEAE || || Кедрови

Cedrela fissilis (С изключение на популацията, която в включена в приложение С) §4 || Цедрела фисилис (мисионерска)

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (С изключение на популацията, която е включена в приложение С) §4 || Цедрела на Лилой

Cedrela montana §4 ||

Cedrela oaxacensis §4 ||

Cedrela odorata (С изключение на популациите, които са включени в приложение C) §4 || Ароматна цедрела

Cedrela salvadorensis §4 ||

Cedrela tonduzii §4 ||

MENYANTHACEAE || || Воднодетелинови

Menyanthes trifoliata §3 || Трилистна водна детелина

PARMELIACEAE || || Пармелиеви

Cetraria islandica §3 || Исландски лишей

PASSIFLORACEAE || || Страстоцветни

Adenia glauca ||

Adenia pechuelli ||

PEDALIACEAE || || Сусамови

Harpagophytum spp. §3 || Дяволски нокът

PORTULACACEAE || || Тученицови

Ceraria carrissoana ||

Ceraria fruticulosa ||

SELAGINELLACEAE || || Бронецови

Selaginella lepidophylla || Йерихонска роза“

__________

é

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (EО) № 338/97 на Съвета (OВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1) || ||

|| Регламент (EО) № 938/97 на Комисията (OВ L 140, 30.5.1997 г., стр. 1) ||

|| Регламент (EО) № 2307/97 на Комисията (OВ L 325, 27.11.1997 г., стр. 1) ||

|| Регламент (EО) № 2214/98 на Комисията (OВ L 279, 16.10.1998 г., стр. 3) ||

|| Регламент (EО) № 1476/1999 на Комисията (OВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 5) ||

|| Регламент (EО) № 2724/2000 на Комисията (OВ L 320, 18.12.2000 г., стр. 1) ||

|| Регламент (EО) № 1579/2001 на Комисията (OВ L 209, 2.8.2001 г., стр. 14) ||

|| Регламент (EО) № 2476/2001 на Комисията (OВ L 334, 18.12.2001 г., стр. 3) ||

|| Регламент (EО) № 1497/2003 на Комисията (OВ L 215, 27.8.2003 г., стр. 3) ||

|| Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и Съвета (OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1) || единствено член 3 и Приложение III, т. 66)

|| Регламент (EО) № 834/2004 на Комисията (OВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 40) ||

|| Регламент (EО) № 1332/2005 на Комисията (OВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1) ||

|| Регламент (ЕО) № 318/2009 на Комисията (OВ L 95, 8.4.2008 г., стр. 3) ||

|| Регламент (ЕО) № 407/2009 на Комисията (OВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 3) ||

|| Регламент (ЕО) № 398/2009 на Европейския парламент и на Комисията (OВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 5) ||

|| Регламент (ЕС) № 709/2010 на Комисията (ОВ L 212, 12.8.2010 г., стр. 10) ||

|| Регламент (ЕС) № 101/2012 (ОВ L 39, 11.2.2012 г., стр. 133) ||

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (EО) № 338/97 || Настоящият регламент

Член 1 || Член 1

Член 2 || Член 2

Член 3 || Член 3

Член 4 || Член 4

Член 5, параграфи 1 - 5 || Член 5, параграфи 1 - 5

Член 5, параграф 6, уводни думи || Член 5, параграф 6, уводни думи

Член 5, параграф 6, подточка i) || Член 5, параграф 6, буква a)

Член 5, параграф 6, подточка ii) || Член 5, параграф 6, буква б)

Член 5, параграф 7, буква a) || Член 5, параграф 7, първа алинея

Член 5, параграф 7, буква б) || Член 5, параграф 7, втора алинея

Член 6, параграфи 1, 2 и 3 || Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграф 4, буква a) || Член 6, параграф 4, първа алинея

Член 6, параграф 4, буква б) || Член 6, параграф 4, втора алинея

Член 7, параграф 1, буква а) || Член 7, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 1, буква б), уводни думи || Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i) || Член 7, параграф 1, трета алинея, буква б), подточка i)

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii) || Член 7, параграф 1, трета алинея, буква б), подточка ii)

Член 7, параграф 1, буква б), подточка iii) || Член 7, параграф 1, трета алинея, буква б), подточка iii)

Член 7, параграф 1, буква в) || Член 7, параграф 1, трета алинея

Член 7, параграф 2, буква а) || Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 2, буква б) || Член 7, параграф 2, втора алинея

Член 7, параграф 2, буква в) || Член 7, параграф 2, трета алинея

- || Член 7, параграф 2, четвърта алинея

Член 7, параграф 3 || Член 7, параграф 3, първа алинея

- || Член 7, параграф 3, втора алинея

Член 7, параграф 4 || Член 7, параграф 4, първа алинея

- || Член 7, параграф 4, втора алинея

Член 8 || Член 8

Член 9 || Член 9

Член 10 || Член 10

Член 11, параграф 1 || Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2, буква a) || Член 11, параграф 2, първа алинея

Член 11, параграф 2, буква б) || Член 11, параграф 2, втора алинея

Член 11, параграфи 3, 4 и 5 || Член 11, параграфи 3, 4 и 5

Член 12, параграфи 1, 2 и 3 || Член 12, параграфи 1, 2 и 3

Член 12, параграф 4 || Член 12, параграф 4, първа алинея

- || Член 12, параграф 4, втора алинея

Член 12, параграф 5 || Член 12, параграф 5

Член 13, параграф 1, буква a) || Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 1, буква б) || Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 2 || Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3, буква a) || Член 13, параграф 3, първа алинея

Член 13, параграф 3, буква б) || Член 13, параграф 3, втора алинея

Член 13, параграф 3, буква в) || Член 13, параграф 3, трета алинея

Член 14, параграф 1, буква a) || Член 14, параграф 1, първа алинея

Член 14, параграф 1, буква б) || Член 14, параграф 1, втора алинея

Член 14, параграф 1, буква в) || Член 14, параграф 1, трета алинея

Член 14, параграф 2 || Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 3, буква a) || Член 14, параграф 3, първа алинея

Член 14, параграф 3, буква б) || Член 14, параграф 3, втора алинея

Член 14, параграф 3, буква в) || Член 14, параграф 3, трета алинея

Член 15, параграфи 1, 2 и 3 || Член 15, параграфи 1, 2 и 3

Член 15, параграф 4, буква а) || Член 15, параграф 4, първа алинея

Член 15, параграф 4, буква б) || Член 15, параграф 4, втора алинея

Член 15, параграф 4, буква в) || Член 15, параграф 4, трета алинея

Член 15, параграф 4, буква г) || Член 15, параграф 4, четвърта алинея

Член 15, параграфи 5 и 6 || Член 15, параграфи 5 и 6

Член 16 || Член 16

Член 17, параграф 1 || Член 17, параграф 1

Член 17, параграф 2, буква a) || Член 17, параграф 2

Член 17, параграф 2, буква б) || Член 17, параграф 3

Член 18 || Член 21

Член 19, параграф 1, първа алинея || -

Член 19, параграф 1, втора алинея || Член 19, параграф 1

Член 19, параграф 2 || -

Член 19, параграф 3 || Член 18, параграф 1

Член 19, параграф 4 || Член 18, параграф 2

Член 19, параграф 5 || Член 18, параграф 3

- || Член 19, параграф 2

- || Член 20

Член 20 || Член 22

Член 21 || -

- || Член 23

Член 22 || Член 24

Приложение || Приложение I

- || Приложение II

- || Приложение III

_____________

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Изработено в съответствие със съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Кодификация на acquis communautaire, COM(2001) 645 окончателен.

[3]               Виж приложение ІІ към настоящото предложение.

[4]               ОВ С […], […], стр. […].

[5]               ОВ С […], […], стр. […].

[6]               ОВ С […], […], стр. […].

[7]               OВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

[8]               Виж приложение II.

[9]               ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

[10]             OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.

[11]             ОВ L 384, 31.12.1982 г., стр. 1.

[12]                    ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.

[13]             ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

[14]             ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

[15]             ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

[16]             Популацията на Аржентина (включена в приложение B):Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи лами викуня от популациите, включени в приложение B, с вълнен плат и произведени от него готови продукти и други ръчно изработени предмети. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-ARGENTINA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

[17]             Популацията на Боливия (включена в приложение B):Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи лами викуня и с вълнен плат и произведени от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-BOLIVIA“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

[18]             Популацията на Чили (включена в приложение В): Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи лами викуня, от популациите включени в приложение B и с вълнен плат и произведени от него изделия, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии е разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-CHILE“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

[19]             Популацията на Перу (включена в приложение B):Изключително с цел разрешаване на международната търговия с вълна, остригана от живи лами викуня, и със запасите от 3249 kg вълна, съществуващи по време на Деветата среща на Конференцията на страните (през ноември 1994 г.), както и с вълнен плат и изделия изработени от него, включително луксозни ръчно изработени предмети и плетени изделия. Върху опаката страна на вълнения плат трябва да фигурира логото, прието от държавите, на чиито територии e разпространен видът, и които са подписали Конвенцията за опазване и управление на викунята („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“), а върху ивата на плата трябва да са изписани думите „VICUÑA-PERU“. Други продукти трябва да имат етикет с логото и обозначението „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

[20]             Всички видове са изброени в допълнение II с изключение на Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (с изключение на популацията от Западна Гренландия), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus,Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp, Sousa spp, Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., които са включени в приложение I. Екземплярите от видовете, изброени в приложение II към Конвенцията, включително продукти и производни, други освен месни продукти за търговски цели, уловени от жители на Гренландия с разрешително, получено от съответните компетентни органи, се считат за видове, включени в приложение B. Установена е нулева експортна годишна квота за износ на живи екземпляри от черноморската популацията на Tursiops truncatus, уловени от дивата природа и използвани за първични търговски цели.

[21]             Популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (включени в приложение B) Изключително с цел разрешаване на: а) търговия с ловни трофеи за нетърговска цели; б) търговия с живи животни за подходящи и приемливи местоназначения в съответствие с определенията в Резолюция на Конференцията 11.20 за Ботсуана и Зимбабве и в програмите за опазване in situ за Намибия и Южна Африка; в) търговия с кожи; г) търговия с козина; д) търговия с кожени изделия за търговски и нетърговски цели за Ботсуана, Намибия и Южна Африка и за нетърговски цели за Зимбабве; е) търговия с отделно маркирани и сертифицирани дребни африкански апликации от слонова кост, вградени в готови бижутерийни изделия с нетърговски цели за Намибия и резбовани изделия от слонова кост с нетърговски цели за Зимбабве; ж) търговия с регистрирана необработена слонова кост (за Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве цели бивни и парчета), ако са изпълнени следните условия: i) само регистрирани държавни запаси, произхождащи от държавата (с изключение на конфискувана слонова кост и слонова кост с неизвестен източник); ii) само за търговски партньори, които са били проверени от Секретариата, след консултации с Постоянния комитет, че имат задоволително национално законодателство и вътрешен контрол върху търговията, за да се гарантира, че внасяната слонова кост няма да бъде реекспортирана и ще бъде управлявана в съответствие с всички изисквания на Резолюцията на Конференцията на страните 10.10. (Rev. СоP14) относно вътрешното производството и търговията; iii) не преди Секретариатът да е проверил бъдещите страни вносителки и регистрираните държавни запаси; iv) необработена слонова кост при изпълнение на определени условия за продажба на регистрирани държавни запаси от слонова кост в съответствие с договорените на Дванадесетата Конференция на страните (COP 12) количества, а именно 20000 kg (Ботсуана), 10000 kg (Намибия), 30000 kg (Южна Африка); v) в допълнение към количествата, договорени на СоP12, държавните запаси от слонова кост от Ботсуана, Намибия и Южна Африка, регистрирани към 31 януари 2007 г. и проверени от Секретариата, могат да се търгуват и изпращат, като за слоновата кост от ж) iv) това се осъществява чрез единични продажби за всяко местоназначение, под стриктния надзор на Секретариата. vi) приходите от търговията се използват изключително за опазване на слоновете и за програми за опазване и развитие на общностите в рамките на територията на разпространение на слоновете или граничещи с нея територии; и vii) допълнителните количества, определени в ж) v) се търгуват едва след като Постоянният комитет установи, че горепосочените условия са изпълнени; з) на Конференцията на страните не могат да се правят други предложения за разрешаване на търговия със слонова кост от популации, които са вече включени в приложение В, за периода започващ от Четиринадесетата Конференция на страните (СоP14) и завършващ 9 години след датата на единичната продажба на слонова кост, извършена в съответствие с разпоредбите на ж) i), ж) ii), ж) iii), ж) vi) и ж) vii).Освен това, такива бъдещи предложения трябва да се разглеждат в съответствие с Решения 14.77 and 14.78. По предложение на Секретариата Постоянният комитет може да реши да преустанови въпросната търговия частично или цялостно в случай на неспазване от страна на страните износители или вносители, или в случай на доказани вредни въздействия на търговията върху други популации от слонове. Всички останали екземпляри се считат за екземпляри от видове, включени в приложение А, и търговията с тях се регламентира съобразно с това.

[22]             Включването на Lamna nasus в приложение C се прилага веднага, щом влезе в сила включването на този вид в приложение III към Конвенцията, т.е. 90 дни след като Секретариатът на Конвенцията уведоми всички страни, че видът е включен в в приложение III към Конвенцията.

[23]             Не са предмет на настоящия регламент:

                Фосили;

                Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти            от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко           останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни     водорасли;

                Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.

[24]             Не са предмет на настоящия регламент:

                Фосили;

                Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагментиот мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни     водорасли;

                Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидиранифрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm,   измерени в която и да било посока.

[25]             Не са предмет на настоящия регламент:

                Фосили;

                Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

                Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.

[26]             Не са предмет на настоящия регламент:

                Фосили;

                Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

                Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.

[27]             Не са предмет на настоящия регламент:

                Фосили;

                Коралов пясък, тоест материал, състоящ се изцяло или частично от фино разтрошени фрагменти от мъртви корали с големина до 2 mm в диаметър, и които могат да съдържат, освен всичко останало, останки от Foraminifera, черупки от мекотели и ракообразни, както и коралоподобни водорасли;

                Коралови фрагменти (включително едрозърнест пясък и чакъл), тоест неконсолидирани фрагменти от натрошени пръстообразни мъртви корали и други материали между 2 и 30 mm, измерени в която и да било посока.

[28]             Търговията с езкемпляри с код на източника А се позволява, само ако търгуваните екземпляри имат катафили.

[29]             Изкуствено размножени екземпляри от следните хибриди и/или сортове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (сортове)

Cactaceae spp. цветни мутанти, присадени върху следните подложки от следните видове: Harrisia„Jusbertii“, Hylocereus trigonus или Hylocereus undatus Opuntia microdasys (сортове).

[30]                    Изкуствено получените хибриди от родовете Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis и Vanda не са предмет на настоящия регалмент, когато екземплярите са лесно разпознаваеми като изкуствено размножени и непроявяващи признаци на екземпляри, събрани от природата, като механично увреждане или значителна дехидратация в резултат на събиране, неравномерно израстване, разнородни форма и размер в един таксон или пратка, както и водорасли или други епифитни организми, прилепнали към листата или вреди, нанесени от насекоми или други вредители, както и

а)             когато се изпращат неразцъфнали, екземплярите се търгуват на пратки, състоящи се от индивидуални съдове (като кашони, кутии, щайги или индивидуални гнезда в CC контейнери), всяка съдържаща 20 или повече растения от един и същ хибрид; растенията от всяка опаковка трябва да изглеждат в голяма степен здрави и еднородни, и пратката трябва да е придружена от документи, като например фактура, указващи ясно броя на растенията от всеки хибрид, или

б)            когато се изпращат разцъфнали, с поне един напълно разтворен цвят на екземпляр, не се изисква минимален брой екземпляри на пратка, но екземплярите трябва да са професионално подготвени за продажба на дребно, тоест етикетирани с етикети с отпечатана на тях информация или пакетирани и с печатна маркировка на опаковката, указваща името на хибрида и държавата на крайното местоназначение. Етикетите и маркировката трябва да се виждат добре и да позволяват лесно осъществяване на контрол.

                Растения, които не отговарят ясно на условията за освобождаване, трябва да бъдат придружени от съответните документи по CITES.

[31]             Изкуствено размножени екземпляри от сортове от вида Cyclamen persicum не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент. Въпреки това освобождаването не се прилага за екземплярите, които се търгуват като спящи грудки.

[32]             Изкуствено размножени хибриди и културни растения от Taxus cuspidata, живи, в саксии или други малки съдове, като всяка пратка е придружена от етикет или документ, указващ името на таксона или таксоните с надпис „изкуствено получени“, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

Top