Help Print this page 

Document 52012IP0324

Title and reference
Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕС Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз (2011/2313(INI))
  • In force
OJ C 353E , 3.12.2013, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/64


Вторник, 11 септември 2012 г.
Разпространение по интернет на аудиовизуални творби в ЕС

P7_TA(2012)0324

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз (2011/2313(INI))

2013/C 353 E/08

Европейският парламент,

като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид конвенцията на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за опазване и насърчаване на многообразието от форми и културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г.,

като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съгласно който културният и творческият сектор имат важен принос в борбата срещу всяка форма на дискриминация, в това число расизъм и ксенофобия,

като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (1),

като взе предвид член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съгласно който защитата на личните данни трябва да остане гарантирана,

като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007) (2),

като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2005 г. относно филмовото наследство и конкурентоспособността на обвързаните с него промишлени дейности (3),

като взе предвид Препоръката на Комисията от 24 август 2006 г. относно цифровизацията и достъпа онлайн до културни материали и цифровото съхранение (4),

като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ (COM(2010)0245),

като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“ (5),

като взе предвид член 48 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по правни въпроси (A7-0262/2012),

A.

като има предвид, че цифровата ера сама по себе си предлага значителни възможности за създаването и разпространението на творби, но създава и огромни предизвикателства;

Б.

като има предвид, че напредъкът на пазара в много отношения е създал необходимия растеж и културно съдържание в съответствие с целите на единния пазар;

В.

като има предвид, че днес потребителите разполагат с повече съдържание отколкото преди;

Г.

като има предвид, че е изключително важно да се повиши конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор чрез подкрепа за онлайн услугите, като същевременно се насърчават европейската цивилизация, лингвистичното и културно многообразие и медийният плурализъм;

Д.

като има предвид, че авторското право е важен правен инструмент, който предоставя на носителите на права определени изключителни права и защитава тези права, позволявайки финансовия растеж и просперитет на културните и творческите индустрии, като същевременно допринася за запазването на работните места;

Е.

като има предвид, че промяната на правната рамка, целяща улесняване на придобиването на права, би насърчило свободното движение на творби в Съюза и би спомогнало за укрепването на европейската аудио-визуална индустрия;

Ж.

като има предвид, че европейските радиотелевизионни оператори играят ключова роля в насърчаването на европейската творческа индустрия и опазването на културното многообразие и че тези оператори финансират над 80 % от европейското оригинално аудио-визуално съдържание;

З.

като има предвид, че използването на филмите във филмовите салони продължава да представлява важна част от прихода на дадена филмова творба и че то дава значителен импулс за успеха на даден филм в платформите за видео по заявка (VOD);

И.

като има предвид, че член 13, параграф 1 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги осигурява основата за въвеждане на задължения за финансиране и насърчаване за аудио-визуалните медийни услуги по заявка, тъй като те също играят ключова роля в насърчаването и опазването на културното многообразие;

Й.

като има предвид, че в една дигитална, конвергентна, мултимедийна мултиплатформена среда европейските радиотелевизионни оператори се нуждаят от гъвкави и ориентирани към бъдещето системи за уреждане на права, които също така дават възможност и за ефективно уреждане на права на „едно гише“. като има предвид, че в северните държави от десетилетия съществуват такива гъвкави системи за уреждане на права;

K.

като има предвид, че е изключително важно да се осигури развитието на законосъобразно предлагане на онлайн съдържание, което да бъде привлекателно и разнообразно, и да се гарантира лесно разпространение на такова съдържание чрез свеждане на пречките за лицензиране, включително трансграничното лицензиране, до абсолютния минимум; и подчертава също така колко е важно да се улесни използването на съдържанието от страна на потребителите, особено що се отнася до плащането;

Л.

като има предвид, че потребителите настояват за достъп до все по-голям избор от онлайн филми, без да се интересуват от геопозиционирането на платформите;

M.

като има предвид, че и понастоящем аудио-визуалните творби се разпространяват трансгранично в Европа въз основа на паневропейски лицензионен режим на доброволна основа и че доколкото съществува съответно икономическо търсене, неговото по-нататъшно разширяване може да бъде една от възможностите, които следва да бъдат проучени; като има предвид, че трябва да се вземе предвид фактът, че дружествата също трябва да отчитат различните езикови и културни предпочитания на европейските потребители, които отразяват разнообразието в избора на гражданите на ЕС при потреблението на аудио-визуални творби на вътрешния пазар;

Н.

като има предвид, че разпространението онлайн на аудио-визуални продукти е отлична възможност за подобряване на познанията по европейските езици, и като има предвид, че тази цел може да бъде постигната чрез оригинални версии и възможността да се включи превод на аудио-визуалните продукти на голямо разнообразие от езици;

O.

като има предвид, че изключително важно гарантирането на правна сигурност както за носителите на права, така и на потребителите с оглед на прилагането на авторските и сродните с тях права в европейската цифрова ера, чрез по-добра координация на правните правила между държавите членки;

П.

като има предвид, че укрепването на правната рамка за аудио-визуалния сектор в Европа допринася за по-нататъшната защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на мисълта, като затвърждава демократичните ценности и принципи на ЕС;

Р.

като има предвид, че е необходимо да бъдат предприети конкретни действия за опазване на европейското филмово и аудио-визуално наследство, по-специално чрез насърчаване на цифровизацията на съдържанието и чрез улесняване на достъпа на гражданите и потребителите до европейското филмово и аудио-визуално наследство;

С.

като има предвид, че създаването на система за идентификация и маркиране на творбите би допринесло за това да бъдат защитени носителите на права и да се ограничи непозволеното използване на творбите;

Т.

като има предвид, че е абсолютно необходимо запазването на неутралността на информационните и комуникационни мрежи и гарантирането на неутрален технологичен дизайн на медийните платформи и канали за излъчване с оглед гарантиране на достъпност на аудио-визуалните услуги, както и насърчаването на свободата на словото и медийния плурализъм в Европейския съюз и отчитането на технологичното сближаване;

У.

като има предвид, че не е възможно да съществува устойчиво творчество и културно многообразие без авторско право, което да защитава и възнаграждава творците, или без изряден от правна гледна точка достъп до културното наследство за неговите ползватели; като има предвид, че новите бизнес модели следва да вземат под внимание ефективни системи за лицензиране, постоянни инвестиции в цифровизация на творческото съдържание и лесен достъп за потребителите;

Ф.

като има предвид, че в основата на голям брой нарушения на авторски права или на сродните им права е разбираемата потребност на потенциалната публика от ново аудио-визуално съдържание при ясни условия и на справедливи цени и че това търсене все още не е задоволено в достатъчна степен;

Х.

като има предвид, че трябва да се насърчава приспособяването към действителността на цифровата ера, и по-конкретно онова, което цели избягване на преместванията в търсене на законодателство, което да осигурява възможно най-слабата защита;

Ц.

като има предвид, че е справедливо всички договори да предвиждат заслужено възнаграждение за авторите за всички форми на използване на творбите им, включително онлайн използване;

Ч.

като има предвид, че е необходимо спешно Комисията да предложи директива относно колективното управление на права и колективните дружества с цел повишаване на доверието в тях чрез въвеждане на мерки с цел повишаване на ефективността, значително увеличаване на прозрачността и насърчаване на доброто управление и ефективното решаване на спорове;

Ш.

като има предвид, че колективното управление на права е основен инструмент за радиотелевизионните оператори, предвид големия брой права, които те трябва да уреждат ежедневно, и поради това следва да се осигурят ефективни схеми за лицензиране за онлайн използването на аудио-визуалното съдържание по заявка;

Щ.

като има предвид, че режимът на данъчно облагане на културните произведения и услуги следва да се адаптира към цифровата ера;

AA.

като има предвид, че хронологията на използване на медиите съответства на едно общо равновесие на аудио-визуалния сектор, което позволява осигуряването на ефективна система за предварително финансиране на аудио-визуалните творби;

АБ.

като има предвид, че хронологията на използване на медиите среща нарастваща конкуренция от нарастващата наличност на цифрови творби и възможностите за моментално разпространение, които нашето напреднало информационно общество предлага;

АВ.

като има предвид, че Съюзът трябва да приложи съгласуван подход към технологичните въпроси чрез насърчаване на взаимната съвместимост на системите, използвани в цифровата ера;

АГ.

като има предвид, че законодателната и фискална рамка следва да бъде съобразена с предприятията, които насърчават онлайн разпространението на аудио-визуални продукти с икономическа стойност;

АД.

като има предвид изключителното значение на достъпа до медиите за хората с увреждания и необходимостта от неговото улесняване, като програмите се адаптират спрямо хората с увреждания;

АЕ.

като има предвид, че е необходимо да се увеличи обема на научноизследователската и развойната дейност, за да се разработят техники, които да позволят автоматизирано управление на услугите за хора с увреждания, най-вече чрез хибридното радиотелевизионно разпространение;

1.

Признава разпокъсаността на онлайн пазара, която се изразява например в технологични бариери, сложност на процедурите за лицензиране, разлика в начините на плащане, липса на оперативна съвместимост за елементи от решаващо значение като електронния подпис, както и в различия по отношение на размера на някои данъци, които се прилагат спрямо стоките и услугите, включително ставките на ДДС; следователно счита, че понастоящем съществува необходимост от прозрачен, гъвкав и хармонизиран подход на европейско равнище, за да се постигне напредък в преминаването към единен цифров пазар; подчертава, че всички предложени мерки следва да се стремят към намаляването на административната тежест и разходите във връзка с транзакции за лицензиране на съдържание;

Законосъобразно предлагане, достъпност и колективно управление на права

2.

Изтъква необходимостта от придаване на повече привлекателност на правното съдържание както в количествено, така и в качествено отношение, както и осъвременяването му, подобряването на достъпността онлайн на аудио-визуалните творби, включително творбите със субтитри и творбите на всички официални езици на ЕС;

3.

Подчертава значението на предлагането на съдържание със субтитри на възможно най-много езици, особено посредством видео услугите по заявка;

4.

Подчертава, че нараства необходимостта от насърчаване на появата на привлекателно, законно онлайн предлагане на аудио-визуално съдържание и от подкрепа на иновациите и че следователно е особено важно новите начини на разпространение да бъдат гъвкави, за да се даде възможност за появата на нови търговски модели и цифровите стоки да станат достъпни за всички граждани на ЕС независимо от тяхната държава членка на пребиваване, и като се взема предвид принципът на неутралност на мрежите;

5.

Подчертава, че цифровите услуги, например предаването на видео изображение в реално време, следва да се предоставят на разположение на всички граждани на ЕС независимо от държавата членка, в която се намират те; призовава Комисията да изиска от европейските дружества за цифрови услуги да премахнат географския контрол (напр. блокирането на IP адреси) за целия Съюз и да позволят закупуването на цифрови услуги от място извън държавата членка на произход на потребителя; изисква от Комисията да изготви анализ на прилагането на Директивата относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване (6) по отношение на цифровото разпространение;

6.

Счита, че по-голямо внимание следва да се отдели на подобряването на сигурността на платформите за онлайн разпространение, включително за онлайн плащания;

7.

Подчертава необходимостта от създаването на иновативни алтернативни системи за микроплащания, като заплащане чрез кратки текстови съобщения (SMS) или приложения, за законните платформи за онлайн услуги, с цел да се улесни тяхното използване от потребителите;

8.

Подчертава, че проблемите, свързани със системите за онлайн плащане, като липса на оперативна съвместимост и високи разходи за потребителите, следва да се преодоляват с оглед на разработването на опростени, новаторски и икономически ефективни решения от полза както за потребителите, така и за цифровите платформи;

9.

Призовава за разработване на нови решения в областта на лесните за употреба системи за плащане, като например микроплащания, и разработване на системи, улесняващи преки плащания на творците, което ще бъде от полза както за потребителите, така и за авторите;

10.

Подчертава, че използването онлайн представлява реална възможност за по-добро разпространение и разпределение на европейските произведения, особено на аудио-визуалните произведения, в условия, при които законната доставка на такива произведения може да се развива в среда на здравословна конкуренция, която ефективно се справя с незаконното предоставяне на защитени творби;

11.

Насърчава развитието на богато и разнообразно законно предлагане на аудио-визуално съдържание, най-вече като се осигурява по-голяма гъвкавост на прозорците за телевизионен пазар; изтъква, че носителите на права следва да могат свободно да решават кога искат да предлагат продуктите си на различни платформи;

12.

Подчертава, че трябва да се следи съществуващата в момента система на прозорци за телевизионен пазар да не бъде използвана като средство за блокиране на онлайн операциите в ущърб на малките производители и дистрибутори;

13.

Със задоволство приветства решението на Комисията да приложи подготвителното действие, гласувано от Парламента, за експериментиране с нови методи за разпространение, основаващи се на взаимното допълване между платформите и на гъвкавостта на прозорците;

14.

Призовава за подкрепа на стратегиите, които позволяват на европейските МСП в областта на аудио-визуалните услуги да управляват по-ефикасно цифровите права и по този начин да достигат до по-широка публика;

15.

Призовава държавите членки незабавно да приложат член 13 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги по прескриптивен начин и да въведат задължения за финансиране и насърчаване аудио-визуалните медийни услуги по заявка, и призовава Комисията да представи на Европейския парламент незабавно подробен доклад съгласно член 13, параграф 3 относно актуалното положение на прилагането;

16.

Припомня, че за създаването на единно европейско цифрово пространство е необходимо установяването в цяла Европа на единни разпоредби за колективно управление на авторските права и сродните им права, за да се преустанови продължаващото приемане на различно законодателство в държавите членки, което затруднява във все по-голяма степен трансграничното уреждане на права;

17.

Подкрепя създаването на правна рамка за улесняване на цифровизацията и трансграничното разпространение на т.нар. „осиротели“ произведения на единния цифров пазар, като това е едно от ключовите действия, определени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, която е част от стратегията „Европа 2020“;

18.

Отбелязва, че развитието на трансграничните услуги е напълно възможно, при условие че търговските платформи бъдат готови да придобиват по договорен път правата за използване на една или повече територии, тъй като не бива да се забравя, че териториалните системи са естествени пазари в аудио-визуалния сектор;

19.

Подчертава необходимостта от създаване на правна сигурност по отношение на това, коя правна система се прилага за уреждането на права в случай на трансгранично разпространение, и предлага приложимо право да бъде правото на страната, в която дадено предприятие извършва основната си дейност и откъдето генерира основните си ресурси;

20.

Отново потвърждава целта за засилено и ефективно трансгранично разпространение онлайн на аудио-визуални творби между държавите членки;

21.

Предлага приемането на всеобхватен подход на равнище ЕС, който следва да включва по-голямо сътрудничество между носителите на права, платформите за онлайн разпространение и доставчиците на интернет услуги с цел предлагане на лесен за използване и конкурентен достъп до аудио-визуалното съдържание;

22.

Подчертава необходимостта от гарантиране на гъвкавост и оперативна съвместимост при разпространението на аудио-визуални произведения чрез цифрови платформи, с цел да се разшири законното предлагане онлайн на аудио-визуални творби в отговор на пазарното търсене и да се насърчи трансграничният достъп до съдържание с произход от други държави членки, като същевременно се осигури спазване на авторските права;

23.

Приветства новата програма „Творческа Европа“, предложена от Комисията, в която се подчертава, че онлайн разпространението също оказва огромно, положително въздействие върху разпространението на аудио-визуални произведения, особено по отношение на достигането до нова публика в Европа и извън нея, и за засилването на социалното сближаване;

24.

Подчертава значението на нетната неутралност с цел да се гарантира равен достъп до високоскоростни мрежи, което е от съществено значение за качеството на законните аудио-визуални онлайн услуги;

25.

Подчертава, че цифровото разделение между държавите членки или регионите на ЕС представлява сериозна пречка пред развитието на единния цифров пазар; по тази причина призовава за разширяване на широколентовия интернет достъп в целия ЕС с цел да се стимулира достъпът до онлайн услугите и до новите технологии;

26.

Припомня, че за целите на търговското използване правата се прехвърлят на продуцента на аудио-визуалните продукти, който разчита на централизирането на изключителните права, предоставени съгласно закона за авторското право, за да организира финансирането, продукцията и разпространението на аудио-визуалните творби;

27.

Припомня, че използването с търговска цел на изключителните права на публично разгласяване и на предоставяне на разположение на публиката има за цел да генерира финансови ресурси, в случай на търговски успех, за финансиране на бъдещото създаване и разпространение на проекти, като по този начин се насърчава наличието на разнообразно и непрекъснато предлагане на нови филми;

28.

Призовава Комисията да представи законодателна инициатива за колективното управление на авторски права, насочена към гарантиране на по-добра отчетност, прозрачност и управление от страна на дружествата за управление на колективни права, както и към ефикасни механизми за разрешаване на спорове и разясняване и опростяване на системите за лицензиране в музикалния сектор; подчертава във връзка с това необходимостта от ясно разграничаване между практиките за лицензиране за различните видове съдържание, по-специално между аудио-визуалните/филмовите произведения и музикалните произведения; припомня, че лицензирането на аудио-визуални произведения се извършва въз основа на договорни споразумения, както и, в някои случаи, въз основа на колективното управление на правата на възнаграждение;

29.

Подчертава факта, че докладът на Комисията относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО (7) установи различия в прилагането на разпоредбите на членове 5, 6 и 8 в държавите членки, което води до различни тълкувания и решения на съдилищата на държавите членки; изтъква, че същите са се превърнали в част от съдебната практика по въпросите на аудио-визуалния сектор;

30.

Изисква Комисията да продължи строгото наблюдение на прилагането на Директива 2001/29/ЕО, както и периодичното докладване на констатациите пред Европейския парламент и Съвета;

31.

Приканва Комисията, след консултация с всички съответни заинтересовани страни, да преразгледа Директива 2001/29/ЕО, така че текстът на разпоредбите на членове 5, 6 и 8 да бъде прецизиран с цел гарантиране на хармонизирането на равнището на Съюза на правната рамка за защита на авторските права в информационното общество;

32.

Подкрепя установяването на съгласувани европейски правила за добро управление и прозрачност на организациите за колективно управление на авторски права, както и на ефективни механизми за разрешаване на спорове;

33.

Подчертава, че опростено уреждане и агрегиране, по-специално на правата върху музиката в аудио-визуални творби за онлайн разпространение, би насърчило вътрешния пазар, и настоятелно приканва Европейската комисия съответно да вземе предвид този факт в оповестения акт относно колективното управление на права;

34.

Отбелязва, че нарастващото сближаване на медиите изисква нови решения не само в авторското право, но и в медийното право; призовава Европейската комисия да провери, вземайки предвид последните технологични новости, доколко различните разпоредби за линейни и нелинейни услуги от Директива 2010/13/ЕС за аудио-визуалните медийни услуги все още са актуални;

35.

Счита за целесъобразни ограниченията за реклама по отношение на линейно излъчваното съдържание за деца, на новините и информационните предавания, въпреки че разграничението между линейно и нелинейно излъчване все повече губи актуалност; предлага обаче да се помисли за нови форми на системи за изчисляване на рекламно време, обхващащи различните програми и платформи, с помощта на които да се създадат стимули за качествено съдържание и които също така да повишат качеството на линейно излъчваната програма и многообразието онлайн, без да се засягат приходите на частните радиотелевизионни оператори;

36.

Подчертава, че правото на избор на схемите за териториално производство и разпространение следва да продължи да се прилага за цифровата среда, тъй като тази форма на организация на аудио-визуалния пазар явно служи като основа за финансиране на европейски аудио-визуални и филмови произведения;

37.

Призовава Комисията да представи анализ дали принципът на взаимно признаване може да се прилага за цифровите стоки по същия начин, както за физическите стоки;

Идентификация

38.

Счита, че новите технологии могат да се използват за улесняване на уреждането на правата; в тази връзка приветства инициативата за въвеждането на международни стандартни номера за аудио-визуалните произведения (ISAN), чрез които би се улеснило идентифицирането на аудио-визуалните произведения и на притежателите на права; призовава Комисията да разглежда възможността за прилагането на мерки за улесняване на по-широката употреба на системата ISAN.

Неразрешено използване

39.

Призовава Комисията да предприеме действия в полза на правната сигурност на ползвателите на интернет при използването на услуги чрез излъчване в реално време по интернет и я призовава да проведе обсъждания най-вече във връзка със средствата, които възпрепятстват използването на системи за плащане и финансирането на такива услуги чрез реклама в платените платформи за теглене и за излъчване в реално време на неразрешено съдържание;

40.

Призовава държавите членки да насърчават зачитането на авторското право и сродните му права и да водят борба с неразрешеното предлагане и разпространение на творби, включително и чрез излъчване в реално време по интернет;

41.

Обръща внимание на бързото развитие на платформите на интернет общностите, които предлагат на ползвателите на интернет да подпомогнат финансово продукцията на даден игрален или документален филм, което им дава усещането, че практически са съпричастни към творческия процес, но все пак подчертава, че изглежда трудно този тип финансиране да замести в краткосрочен план традиционните източници на финансиране;

42.

Признава, че там, където действително съществуват законни алтернативи, нарушенията на авторските права онлайн продължават да бъдат проблем и следователно законният онлайн достъп до защитена с авторски права културна продукция трябва да бъде допълнен от по-интелигентно упражняване на авторските права онлайн при пълно зачитане на основните права и най-вече на свободата на информация и свободата на словото, защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, както и на принципа на „обикновен пренос“;

43.

Призовава Комисията да насърчи създаването на рамка за правна сигурност в контекста на преразглеждането на Директива 2004/48/ЕО, предназначена за аналоговия пазар, с цел въвеждане на необходимите промени с цел развитие на ефективни мерки за цифровия пазар;

Възнаграждение

44.

Припомня необходимостта от гарантиране на подходящо възнаграждение за носителите на права за онлайн разпространението на аудио-визуално съдържание; отбелязва, че въпреки че това право е признато на европейско равнище от 2001 г. насам, все още липсва подходящо възнаграждение за произведенията, които са достъпни онлайн;

45.

Счита, че това възнаграждение следва да цели улесняването на художественото творчество, повишаването на европейската конкурентоспособност и отчитането на характеристиките на сектора, интересите на различните заинтересовани страни и необходимостта от значително опростени процедури за лицензиране; призовава Комисията да насърчава решенията по модела „отдолу нагоре“ в сътрудничество с всички заинтересовани страни, с цел да продължи разработването на конкретно законодателство на ЕС;

46.

Счита, че е изключително важно на авторите и изпълнителите да се осигури справедливо възнаграждение, съответстващо на всички форми на използване, по-специално на онлайн използването на техните творби; поради това призовава държавите членки да забраняват договори за изкупуване, които са в противоречие с този принцип;

47.

Призовава Комисията да представи проучване, разглеждащо несъответствията между различните механизми за възнаграждение на авторите и изпълнителите, използвани на национално равнище, с цел да се изготви списък с най-добрите практики;

48.

Призовава за възстановяване на равнопоставеността при договаряне между автори, изпълнители и продуценти, като се осигури на авторите и изпълнителите неотменимо право на възнаграждение за всички форми на използване на техните творби, включително текущо възнаграждение, когато са прехвърлили на продуцента своето изключително право за „предоставяне на разположение“;

49.

Призовава за предприемане на мерки за осигуряване на справедливо възнаграждение на носителите на права при разпространението, препредаването или повторното излъчване на аудио-визуалните творби;

50.

Поддържа мнението, че най-добрият начин да се осигури подходящо възнаграждение на носителите на права е чрез избор според предпочитанията между колективни трудови споразумения, включително съгласувани стандартни договори, разширени колективни лицензи или организации за колективно управление;

Лицензиране

51.

Посочва, че достиженията на правото на ЕС в областта на авторските права сами по себе си не изключват механизмите за доброволно многотериториално или общоевропейско лицензиране, но че културните и езикови различия между държавите членки, както и разликите в националните правила, включително правилата, които не са свързани с правата върху интелектуалната собственост, пораждат необходимост от гъвкав и допълващ подход на европейско равнище за постигане на напредък във връзка с изграждането на цифровия единен пазар;

52.

Посочва, че механизмите за лицензиране за покриване на повече територии или за паневропейско лицензиране следва да останат доброволни и че езиковите и културни разлики между държавите членки заедно с различията в националните правила, които не са свързани със закона за авторското право, носят свои собствени специфични предизвикателства; поради това счита, че е необходим гъвкав подход към паневропейското лицензиране, при същевременна защита на носителите на права и напредък към постигане на единен цифров пазар;

53.

Счита, че насърчаването и популяризирането на устойчивото многотериториално лицензиране на аудио-визуални произведения в рамките на цифровия единен пазар следва да улесняват пазарните инициативи; подчертава, че цифровите технологии предоставят нови и новаторски начини за адаптиране и обогатяване на предлагането на такива творби за всеки един пазар и задоволяват потребителското търсене, в това число на индивидуализирани трансгранични услуги; призовава за по-добро използване на цифровите технологии, които следва да съставляват трамплин за разграничаването и увеличаването на броя на законните оферти на аудио-визуални творби;

54.

Счита, че съществува необходимост от актуална информация относно условията за лицензиране, притежателите на лицензи и репертоарите и от обширни проучвания на европейско равнище, за да се улесни прозрачността, както и за да се определи къде са проблемите и да се намерят ясни, ефективни и подходящи механизми за разрешаването им;

55.

Отбелязва, че управлението на аудио-визуалните права в цифровата ера може да бъде улеснено по отношение на търговското използване на творбите, ако държавите членки успеят да насърчат ефективно и прозрачно лицензиране, включително доброволно разширено колективно лицензиране там, където такова в момента липсва;

56.

Отбелязва, че ще бъде полезно да се започне дискусия между културните дейци и държавите членки, за да се предприемат мерки, които да позволят на обществените архиви да извлекат максимална полза от възможностите, които предлагат цифровите технологии за творбите от културното наследство, най-вече по отношение на достъпа в нетърговски мащаб до цифровизирани творби от разстояние;

57.

Приветства консултацията, започната от Комисията с публикуването на Зелената книга, както и признаването от нейна страна на специфичните особености на аудио-визуалния сектор по отношение на механизмите за лицензиране, които са от особена важност за непрекъснатото развитие на сектора в контекста на насърчаването на културното многообразие и на наличието на силен европейски аудио-визуален сектор в рамките на цифровия единен пазар;

Оперативна съвместимост

58.

Призовава държавите членки да гарантират, че колективното управление се основава на ефективни, функционали и взаимно съвместими системи;

ДДС

59.

Подчертава неотложността на започването на дискусия по въпроса за различните ставки на ДДС, прилагани в държавите членки, и призовава Комисията и държавите членки да координират своите действия в този сектор;

60.

Подчертава необходимостта да се предвиди прилагане на намалена ставка на ДДС за цифровото разпространение на културни блага и услуги, с цел да се премахне неравенството между услугите, предлагани във и извън интернет мрежата;

61.

Подчертава необходимостта от прилагане на една и съща ставка на ДДС за културни аудио-визуални произведения, които се продават онлайн и офлайн; счита, че прилагането на намалени ставки на ДДС за онлайн културно съдържание, които се продават на потребител, пребиваващ в ЕС, от установен в ЕС доставчик, ще повиши привлекателността на цифровите платформи; припомня в тази връзка своите резолюции от 17 ноември 2011 г. относно модернизирането на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на цифровия единен пазар (8) и от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС (9);

62.

Призовава Комисията да установи правна рамка по отношение на онлайн аудио-визуалните услуги извън Съюза, доколкото те са насочени пряко или непряко към публика, населяваща държавите членки, така че те да подлежат на същите изисквания като услугите, установени в Европа;

Защита и насърчаване на аудио-визуалните творби

63.

Привлича вниманието върху условията, в които се извършва работата за възстановяване, съхранение и предоставяне за ползване с културни и педагогически цели на аудио-визуалните творби в цифровата ера, и подчертава, че те заслужават специално обсъждане;

64.

Насърчава държавите членки да транспонират в най-кратък срок Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и им препоръчва да наблюдават дали европейските творби, и най-вече игралните и документалните филми, присъстват действително и дали се изтъква тяхната стойност в различните аудио-визуални медийни услуги, достъпни за широката публика, и подчертава необходимостта регулаторните органи да си сътрудничат по-тясно с организациите, които финансират филмите;

65.

Призовава Комисията да намери механизми за насърчаване на достъпа до архивиран аудио-визуален материал, който се съхранява в европейските институции за филмово наследство; отбелязва, че поради причини, свързани с намалена привлекателност за потребителите и ограничена трайност, значителна част от европейския аудио-визуален материал не е достъпна в търговско отношение;

66.

Призовава държавите членки и Комисията да насърчат решенията в подкрепа на цифровизацията и консервацията на тези произведения, както и на достъпа до тях с образователна цел, в това число между държавите;

67.

Отбелязва значението на онлайн библиотеката „Europeana“ и счита, че държавите членки и културните институции следва да обърнат по-голямо внимание на гарантирането на нейната достъпност и видимост;

68.

Счита, че цифровизацията и съхранението на културните ресурси, както и разширеният достъп до тези ресурси предлагат големи икономически и социални възможности и представляват важно условие за бъдещото развитие на културния и творчески капацитет на Европа, както и за нейното индустриално присъствие в тази сфера; поради това подкрепя препоръката на Комисията от 27 октомври 2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид (10), а също и предложението за създаване на актуален пакет от мерки за тази цел;

Образование

69.

Подчертава значението на това, да се насърчават цифровите умения и медийната грамотност на всички граждани на ЕС, включително на възрастните хора и хората с увреждания, например лицата с увреден слух, и на това да се намали цифровата пропаст в обществото, тъй като това играе основна роля за общественото участие и демократичното гражданство; припомня важната роля на обществените медии в това отношение като част от тяхната обществена мисия;

70.

Отново заявява същественото значение на интегрирането на нови технологии в националните образователни програми и по-специално на обучението на всички европейски граждани, независимо от възрастта, в областта на медиите и цифровите технологии, за да се развият уменията им в тези области и да се извлече полза от тях;

71.

Подчертава необходимостта от европейски и национални образователни кампании за повишаване на обществената осведоменост относно значението на правата върху интелектуалната собственост, както и относно наличните законни канали, чрез които аудио-визуалните произведения се разпространяват онлайн; посочва, че потребителите следва надлежно да бъдат информирани относно всякакви въпроси, свързани с правата върху интелектуалната собственост, които могат да възникнат при ползването на услуги на споделяне на файлове в контекста на услуги, предоставяни чрез разпръснати компютърни ресурси („cloud-computing“);

72.

Обръща внимание на необходимостта да се заяви по-категорично пред обществото значението на защитата на авторското право и свързаната с него необходимост от заслужено възнаграждение;

73.

Подчертава необходимостта да се вземе под внимание предоставянето на специален статут на институциите с образователна цел по отношение на онлайн достъпа до аудио-визуални творби;

МЕДИА 2014—2020 г.

74.

Припомня, че програмата МЕДИА се е утвърдила като самостоятелна марка и е от съществено значение амбициозната програма МЕДИА да бъде продължена в периода 2014—2020 г. в духа на настоящата програма;

75.

Счита, че за МЕДИА е важно да продължи да съществува като специфична програма, насочена единствено в областта на аудио-визуалния сектор;

*

* *

76.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


(1)  ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 28.

(5)  Приети текстове, P7_TA(2011)0240.

(6)  Директива 93/83/ЕИО, ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

(8)  Приети текстове, P7_TA(2011)0513.

(9)  Приети текстове, P7_TA(2011)0436.

(10)  ОВ L 283, 29.10.2011 г., стр. 39.


Top