Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1659

Становище на Комитета на регионите относно „Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове“

OJ C 277, 13.9.2012, p. 51–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 277/51


Становище на Комитета на регионите относно „Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове“

2012/C 277/07

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

приветства усилията на Комисията да усъвършенства и опрости изискванията за мониторинг и докладване относно емисиите на парникови газове, но настоява за внасяне на изменения в предложението на Комисията, така че да бъде осигурен един териториален и регионален контекст за емисиите на парникови газове и за прогнозите и плановете за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (ПРНВ);

настоява всички използвани данни и методологии да бъдат публично достъпни, а не частна собственост, да бъдат прозрачни и следователно подлежащи на мултиплициране и да бъдат установени от орган като Европейската агенция за околна среда, за да се избегнат проблеми, свързани с наличието на множество различни системи и да се улесни прилагането на политиката, отчитайки обстоятелството, че политиките се формулират съобразно принципа на многостепенното управление;

призовава териториалното въздействие на емисиите да бъде съществено съображение в по-обширния кръг от политики, програми, разпределени средства и проекти на Комисията;

припомня на Комисията за съществуването на инициативи като Конвента на кметовете, ClimAct Regions, carbonn и EUCO2 80/50, които са пример за международните постижения в дейностите, предприемани на регионално равнище за намаляване на емисиите на CO2;

изказва препоръка за хармонизиране на прогнозите на държавите членки за осигуряване на набор от последователни прогнози, включително докладване относно използването на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност;

повтаря призива си от 17-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) в Дърбан, както и от предходните конференции на страните по тази конвенция, за признаване на действията за смекчаване на изменението на климата и за приспособяване към него на местно и регионално равнище.

Докладчик

г-н Neil SWANNICK (UK/ПЕС), член на Градския съвет на Манчестър

Отправен документ

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза“

COM(2011) 789 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.   Въведение

1.1   Предложението за регламент относно „механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза“ (наричано по-долу „предложението“), беше формулирано до голяма степен като следствие от Споразумението от Канкун и отчасти от Решение № 406/2009/ЕО и Директива 2009/29/ЕО. Правното основание за предложението е определено в контекста на член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричан по-долу „Договорът“.

1.2   Съчетаването на Решение № 406/2009/ЕО, Директива 2009/29/ЕО и Договора, наричано по-долу „регионална рамка“, налага по-голямо регионално участие в контекста на мерките за смекчаване на въздействието, отколкото е заложено понастоящем в предложението. КР призовава предложението да бъде изменено така, че да осигури териториален/регионален контекст за:

емисиите на парникови газове и

прогнозите и плановете за развитие с ниски нива на въглеродни емисии (ПРНВ);

и всички използвани данни и методологии да бъдат:

публично достъпни, а не частна собственост;

прозрачни и следователно подлежащи на мултиплициране; и

установени от орган като Европейската агенция за околна среда, за да се избегнат проблеми, свързани с наличието на множество различни системи и

да се улесни прилагането на политиката, отчитайки обстоятелството, че политиките се формулират съобразно принципа на многостепенното управление.

КР призовава в ПРНВ да се включат разпоредби относно „емисиите от потребление“, т.е. емисии, свързани с вноса на стоки и услуги. Освен това в ПРНВ следва да бъдат признати всички непреднамерени или преднамерени последствия от провеждането на политика, водеща до „износ“ на емисии извън съответната държава членка. Това често се нарича „изместване на въглеродни емисии“. Преместването на тежката промишленост на чуждестранна територия е добър пример за това. Изместването на въглеродни емисии следва да се отчита в ПРНВ, като ясно бъдат посочени действията, предприети за неговото избягване. Това е важно с оглед на установяване на истинската роля на Европа в намаляването на емисиите в световен мащаб.

Освен това териториалното въздействие на емисиите следва да бъде съществено съображение в по-обширния кръг от политики, програми, разпределени средства и проекти на Комисията.

КР повтаря призива си от 17-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) в Дърбан, както и от предходните конференции на страните по тази конвенция, за признаване на действията за смекчаване на изменението на климата и за приспособяване към него на местно и регионално равнище.

1.3   Комитетът на регионите изразява съгласие с оценката на Комисията, че тъй като целите на предложения регламент, в контекста на ангажиментите по РКООНИК не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради мащаба и последиците, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, ЕС може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз; и че в съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, разглежданият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

2.   Общи бележки

2.1   КР приветства:

предложението и предшествалите го консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието;

включването на прогнози и представянето на действия за смекчаване на въздействието заедно с данните от инвентаризацията;

ангажимента за хармонизиране на мониторинга и докладването на международно и европейско равнище и за улесняване на прилагането на механизма за мониторинг и докладване. При все това очакваме ЕК да се възползва от ангажиментите в „регионалната рамка“, за да разшири предложението;

усилията за усъвършенстване и опростяване на изискванията за мониторинг и докладване в предложението;

съгласуваността между оценките за емисиите на парникови газове и оценките за местните емисии в атмосферата;

механизма на ЕС за информационен и координационен център и надеждите, че той ще се окаже полезен инструмент за политиците на национално, регионално и местно равнище, определящи действията в областта на изменението на климата;

разширяването на обхвата, така че да се отчитат и другите въздействия на въздухоплаването върху глобалното затопляне.

2.2   Финансови въпроси

Изпълнението на политиката в областта на изменението на климата често води до конкуренция между средствата, отпуснати за смекчаване на въздействието, и тези за приспособяване. Затова КР изразява тревога:

че изричното упоменаване в предложението на приспособяването като местен въпрос без изрично упоменаване на смекчаването като местен въпрос, в дългосрочен план ще намали ефективността на политиката за смекчаване на въздействието;

от липсата на насоки по отношение на реалното разширяване на обхвата за държавите членки, произтичащо от предложението. Това е необходимо, за да се спомогне за избягване на прекомерните разходи за служителите, които в крайна сметка ще осъществят голяма част от тези изменения в предложенията;

от факта, че на регионите не са разпределени поне 30 % от приходите от търговете за квоти на емисии. Това е необходимо, за да се допринесе за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност;

че административната, техническата и финансовата тежест от допълнителните изисквания за мониторинг и докладване вероятно ще обхванат регионите, поради което би трябвало да бъдат пропорционални;

и отбелязва, че стремежът към малки поетапни подобрения в наборите данни следва да се избягва, ако това води до изместване на прилагането на политиката за смекчаване или приспособяване.

2.3   Инвентаризация на емисиите и данни за тях

Инвентаризацията на емисиите ни показва миналото или настоящото състояние на емисиите. Тя следва да има за цел да предоставя на заинтересованите страни информация за настоящото състояние във връзка с политиката за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Следователно:

ползата от инвентаризацията се засилва в голяма степен от ПРНВ с краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива;

данните за емисиите, които ще бъдат събрани в резултат от предложението, са ключът за разбиране на стратегическата посока, приоритетите и постиженията на Европейския съюз, неговите държави членки и региони;

за да се постигне максимален ефект от използването им обаче, данните следва да бъдат представени заедно с основните данни за икономическите и социалните постижения, които се използват редовно от отговорните за вземането на решенията.

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) има важна роля в разработването и прилагането на последователни методологии и в подкрепата за държавите членки при извършването на инвентаризации.

Данните за емисиите и тяхното качество следва да бъдат пряко задължение на централната служба за статистика и данни на Европейския съюз. Това следва да включва стабилен и прозрачен централен процес с ясно определени отговорности за проверяване на точността/надеждността на предоставяните на национално равнище набори данни и ПРНВ.

Всяка държава членка следва да предостави данни за кумулативния общ размер на генерираните емисии от 1990 г. насам, както следва:

емисии, генерирани в държавата членка (източници);

емисии, компенсирани чрез промяна на земеползването; и

емисии, компенсирани по член 5 от Решение № 406/2009/ЕО.

Тези данни са от голямо значение за задържане на глобалното затопляне под 2 °C и се явяват допълнение на абсолютната цел от 20 %.

2.4   Прилагане на политиката

КР желае ПРНВ да включват ясно определен, количествен, териториален/регионален елемент, защото:

териториалният елемент осигурява по-добър мониторинг на напредъка и фактологичен материал в сравнение с общо представяните данни на национално равнище;

регионите се намират по-близо до гражданите, отколкото държавите членки, което им дава възможност да предават на обществеността информация по въпроси, свързани с климата, което е една от целите на механизма за мониторинг и докладване.

Регионалните власти са основен източник на експертни знания и представят работата си на конференциите на страните по РКООНИК. Те следва да участват от самото начало в определянето на действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към него, така че техните теоретични и практически знания и опит да се използват във възможно най-голяма степен за справяне с последиците от изменението на климата и причините за него, които се усещат най-силно на местно равнище.

Припомняме на ЕК за съществуването на инициативи като Конвента на кметовете, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI и EUCO2 80/50, които са пример за международните постижения в дейностите, предприемани на регионално равнище за намаляване на емисиите на CO2.

Това е в съответствие с „регионалната рамка“.

Така се изпраща ясно политическо послание в тази насока.

Въздействието на националната политика върху намаляването на емисиите ще бъде различно за отделните региони в рамките на една държава членка и това следва да се разбира.

Необходимо е да се предприемат действия в по-голяма близост до източника на емисиите, така че ако се предоставят данни, които могат да бъдат използвани на местно равнище, да има по-голяма вероятност от предприемане на действия въз основа на тях.

С оглед на член 191 и член 192 от Договора, предприемането на подобни стъпки би било пропорционално.

Регионите ще допринесат в различна степен за намаляване на емисиите, в зависимост от икономическата си структура и инфраструктура. Тези равнища на емисиите ще бъдат различни за отделните региони както в отделните държави членки, така и в Европа като цяло.

Въпреки че регионалните власти имат пряко отношение към прилагането на политиката, държавите членки не се консултират редовно с тях по въпроси, свързани с изменението на климата.

Справянето с предизвикателството за смекчаване на последиците от изменението на климата не е процес, протичащ отгоре-надолу.

Освен това следва да бъде призната техническата и финансовата помощ, която се предоставя на развиващите се страни от регионалните власти по програмите за децентрализирано сътрудничество.

2.5   Приспособяване

Понастоящем стратегиите за приспособяване не са задължителни, поради което въвеждането на задължения за докладване в областта на приспособяването (член 16) може да изглежда нецелесъобразно, въпреки че това очевидно не е причина да не се извърши.

КР повтаря призива си в органи като новия Комитет по приспособяването да бъдат включени представители на местните и регионалните власти. Позоваваме се на Пакта от Мексико сити (2010 г.) и Хартата за приспособяване, подписана в Дърбан през декември 2011 г.

2.6   Планове за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и прогнози – прозрачност и собственост върху данните

Националните, регионалните и местните власти се нуждаят от инструменти, мерки, указания и насоки от ЕК/ЕАОС за:

разработване на ПРНВ;

създаване на механизми за мониторинг;

своевременен разходно-ефективен достъп до данни;

избягване на комерсиализацията и разпространението на данни и инструменти за тяхното събиране;

осигуряване на последователност между НПРВ;

повишаване на качеството, надеждността и сигурността на данните;

изпълнение на задълженията по Протокола от Киото, Споразумението от Канкун и Платформата от Дърбан за засилени действия.

Призоваваме ЕАОС да създаде интегрирани и прозрачни местни и регионални набори данни заедно с национални инвентаризации и статистически данни за смекчаването, които да могат да се търсят в интернет, да позволяват прилагането на филтри за сортиране на резултатите по национално, регионално и подрегионално равнище, както и по сектори, за да се даде възможност за сравнителен анализ, нормализиране и проверка спрямо социално-икономическите данни.

2.7   Емисии от въздухоплаването и морския транспорт

Позоваванията във връзка с начина на третиране на докладите относно емисиите от гражданското въздухоплаване и морския транспорт са неясни. Причините за това са следните:

Според КР това се дължи на неправилно тълкувание на израза „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“, защото намерението е да се разглеждат като нулеви частните (а не търговските) самолети, т.е. предимно леките самолети и хеликоптерите, които в повечето случаи използват малки частни летища. Това следва да се посочи ясно.

Не е предоставена методология за емисиите от морския транспорт, генерирани от кораби, използващи европейски пристанища, така че в предложението следва изрично да се посочи, че ЕК изчаква приемането на законодателството, за да изработи методология.

3.   Заключение

КР изразява тревога от липсата на регионален акцент в предложението. КР счита, че това е една пропусната възможност, която ще затрудни осъществяването на политиката за смекчаване на последиците от изменението на климата. КР счита, че предложението би представлявало крачка напред, ако беше включило изрично регионален акцент. Комитетът приветства акцента върху ПРНВ.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

Член 1 — Предмет

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

д)

докладване на емисиите на CO2 от морския транспорт;

д)

;

е)

мониторинг и докладване на използването на приходите от търговете на квоти по член 3г, параграфи 1 и 2 или член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО в съответствие с член 3г, параграф 4 и член 10, параграф 3 от тази директива;

е)

мониторинг и докладване на използването на приходите от търговете на квоти по член 3г, параграфи 1 и 2 или член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО в съответствие с член 3г, параграф 4 и член 10, параграф 3 от тази директива;

ж)

мониторинг и докладване на действията на държавите членки за адаптация към неизбежните последствия от изменението на климата;

ж)

мониторинг и докладване на действията на държавите членки за адаптация към неизбежните последствия от изменението на климата;

з)

оценяване на напредъка на държавите членки при изпълнение на техните задължения съгласно Решение № 406/2009/ЕО;

з)

оценяване на напредъка на държавите членки при изпълнение на техните задължения съгласно Решение № 406/2009/ЕО;

и)

събиране на информация и данни, необходими в подкрепа на определянето и оценката на бъдещата политика на Съюза в областта на изменението на климата.

и)

събиране на информация и данни, необходими в подкрепа на определянето и оценката на бъдещата политика на Съюза в областта на изменението на климата.

Изложение на мотивите

Не е предоставен механизъм за докладване на емисиите от морския транспорт. Доколкото разбираме, такъв механизъм ще бъде осигурен, ако новоприетото законодателство го изисква.

Тъй като предложенията ще се осъществяват в голяма степен на местно и регионално равнище, това следва да бъде упоменато по-конкретно в предложението.

Изменение 2

Член 2 — Приложно поле

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Необходимо е регионалното равнище да се упомене изрично, както във връзка приспособяването, така и по отношение на смекчаването.

Изменение 3

Член 3 — Определения

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(13)

„национална система за политики, мерки и прогнози“ означава система от институционални, правни и процедурни договорености, установени в дадена държава членка, за докладване относно политиките и мерките и за подготовка и докладване на прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, както се изисква в член 13 от настоящия регламент;

(13)

„национална система за политики, мерки и прогнози“ означава система от институционални, правни и процедурни договорености, установени в дадена държава членка за докладване относно политиките и мерките и за подготовка и докладване на прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители както се изисква в член 13 от настоящия регламент;

Изложение на мотивите

Необходима е съгласуваност по отношение на това как политиките, мерките и прогнозите се разглеждат в отделните държави членки.

Изменение 4

Член 4 – Стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.   Държавите членки представят на Комисията своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии една година след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

2   Държавите членки представят на Комисията своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии една година след влизането в сила на настоящия регламент или съгласно график, одобрен в международен план в контекста на процесите, свързани с РКООНИК.

3.   Комисията и държавите членки незабавно предоставят на обществеността достъп до своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и всички техни актуализации.

3.   Комисията и държавите членки незабавно предоставят на обществеността достъп до своите стратегии за развитие с ниски нива на въглеродни емисии и всички техни актуализации.

Изложение на мотивите

В тези планове трябва да бъде включен териториален елемент, за да се покаже, че те са разработени достатъчно задълбочено и информирано. Това се дължи отчасти на факта, че осъществяването им „на място“ ще бъде трудно при отсъствие на териториален елемент.

Разбирането на начина, по който са направени тези прогнози и изчисления за развитие при ниски нива на въглеродни емисии, е ключът към анализа на политиката и прозрачността.

Изменение 5

Член 5 – Национални системи за инвентаризация

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Държавите-членки изготвят, поддържат и се стремят постоянно да подобряват националните системи за инвентаризация с оглед на оценката на антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители на парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и осигуряване на навременността, прозрачността, точността, последователността, сравнимостта и изчерпателността на своите инвентаризации на парниковите газове.

1.   Държавите-членки изготвят, поддържат и се стремят постоянно да подобряват националните системи за инвентаризация с оглед на оценката на антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители на парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и осигуряване на навременността, прозрачността, точността, последователността, сравнимостта и изчерпателността на своите инвентаризации на парниковите газове.

2.   Държавите-членки правят необходимото техните компетентни органи по инвентаризацията да имат предвиден в националните им системи за инвентаризация достъп до:

2.   Държавите-членки правят необходимото техните компетентни органи по инвентаризацията да имат предвиден в националните им системи за инвентаризация достъп до:

а)

данните и методите, докладвани за дейностите и инсталациите съгласно Директива 2003/87/ЕО за целите на изготвянето на национални инвентаризации на парниковите газове, за да се гарантира съгласуваността на докладваните данни за емисиите на парникови газове в рамките на схемата на Съюза за търговия с емисии и в рамките на националните инвентаризации на парниковите газове;

а)

данните и методите, докладвани за дейностите и инсталациите съгласно Директива 2003/87/ЕО за целите на изготвянето на национални инвентаризации на парниковите газове, за да се гарантира съгласуваността на докладваните данни за емисиите на парникови газове в рамките на схемата на Съюза за търговия с емисии и в рамките на националните инвентаризации на парниковите газове;

б)

данните, събрани чрез системите за докладване на флуорираните газове за различните сектори, както е предвидено в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за целите на изготвянето на националните инвентаризации на парниковите газове;

б)

данните, събрани чрез системите за докладване на флуорираните газове за различните сектори, както е предвидено в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за целите на изготвянето на националните инвентаризации на парниковите газове;

в)

емисиите, основните данни и методики, докладвани по инсталации съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006, за целите на изготвянето на националните инвентаризации на парниковите газове;

в)

емисиите, основните данни и методики, докладвани по инсталации съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006, за целите на изготвянето на националните инвентаризации на парниковите газове;

г)

данните, докладвани съгласно Регламент (ЕО) № 1099/2008.

г)

данните, докладвани съгласно Регламент (ЕО) № 1099/2008.

3.   Държавите-членки правят необходимото техните компетентни органи по инвентаризацията, както е предвидено в националните им системи за инвентаризация:

3.   Държавите-членки правят необходимото техните компетентни органи по инвентаризацията, както е предвидено в националните им системи за инвентаризация:

а)

да използват системите за докладване, създадени съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да подобрят прогнозите за флуорираните газове в инвентаризациите на парниковите газове;

а)

да използват системите за докладване, създадени съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за да подобрят прогнозите за флуорираните газове в инвентаризациите на парниковите газове;

б)

да бъдат в състояние да провеждат годишните проверки за съгласуваност, посочени в член 7, параграф 1, букви л) и м) от настоящия регламент;

б)

да бъдат в състояние да провеждат годишните проверки за съгласуваност, посочени в член 7, параграф 1, букви л) им) от настоящия регламент;

 

   

Изложение на мотивите

Подходящото определяне и разработване на мерки, с цел намаляване на емисиите, и отразяването на резултатите от тях в инвентаризациите на парниковите газове, са тясно свързани с познаване на източниците на информация, моделите и методологичните подходи, изчисленията, хипотезите и т.н. Някои източници на емисии от т. нар. „дифузни“ сектори, както и съответните поглътители са в сферата на правомощия на регионалните администрации. Ето защо се счита за целесъобразно тези регионални администрации да бъдат осведомени и да участват в националната система за инвентаризация с цел подобряване и адаптиране както на националната инвентаризация, така и на политиките за смекчаване на последиците, предложени на регионално равнище.

Изменение 6

Член 6 – Система на Съюза за инвентаризация

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

в)

годишен експертен преглед на инвентаризациите на парниковите газове на държавите членки.

в)

годишен експертен преглед на инвентаризациите на парниковите газове на държавите членки

 

Изложение на мотивите

Инвентаризациите на държавите членки следва да подлежат на независим експертен преглед от нетърговски компетентен орган, който не е участвал в изготвянето на националната инвентаризация за съответната година. В идеалния случай това следва да бъде вътрешен орган на ЕАОС. ЕК следва също да признае въздействието върху емисиите от своите политики и програми, за да може да определи дали имат положителен или отрицателен ефект.

Изменение 7

Член 7 – Инвентаризации на парниковите газове

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

антропогенните си емисии на парникови газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и антропогенните емисии на парникови газове, посочени в член 2, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО, за годината Х-2. Без да се засяга докладването на парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от категорията източник „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ съгласно МКИК се разглеждат като равни на нула за целите на член 3 и член 7, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО;

а)

антропогенните си емисии на парникови газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, и антропогенните емисии на парникови газове, посочени в член 2, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО, за годината Х-2. Без да се засяга докладването на парниковите газове, посочени в приложение I към настоящия регламент, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от категорията източник „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ съгласно МКИК се разглеждат като равни на нула за целите на член 3 и член 7, параграф 1 от Решение № 406/2009/ЕО;

Изложение на мотивите

В категория 1.A.3.A се разглеждат емисиите от излитащи и кацащи самолети и самолети в полет в дадена държава членка. В краткосрочен план би било проблематично в нея да се включват емисиите от леки самолети, излитащи от частни летища. От друга страна горивото, използвано от леки самолети, би попаднало в категорията на емисиите от самолетно гориво, ако те използват търговско летище (което поражда несъгласуваност).

Изменение 8

Член 13 – Национални системи за политики, мерки и прогнози

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.   Те имат за цел да осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, съпоставимостта и изчерпателността на докладваната информация относно политиките и мерките и относно прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, съгласно посоченото в членове 14 и 15 от настоящия регламент, включително относно използването и прилагането на данни, методи и модели, както и осъществяването на дейности по осигуряване и контрол на качеството и анализ на чувствителността.

2.   Те осигурят навременността, прозрачността, точността, последователността, съпоставимостта и изчерпателността на докладваната информация относно политиките и мерките и относно прогнозите за антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, съгласно посоченото в членове 14 и 15 от настоящия регламент, включително относно използването и прилагането на данни, методи и модели, както и осъществяването на дейности по осигуряване и контрол на качеството и анализ на чувствителността.

Изложение на мотивите

Следва да има възможност за сравняване на ПНРВ между държавите членки. Следва също така да могат да се сравняват въздействията върху емисиите на различните сектори в различните европейски територии. Следователно данните следва да бъдат достъпни, за да се предостави възможност за бъдещи анализи и за създаване на доверие в стратегиите.

Изменение 9

Член 14 – Докладване относно политиките и мерките

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   …

1.   …

в)

информация за националните политики и мерки и за прилагането на политики и мерки на Съюза, които водят до ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или до повишаване на отстраняването от поглътители, представени по сектори за всеки отделен парников газ, посочен в приложение I към настоящия регламент. В тази информация се посочват препратки към приложимите национални политики или политики на Съюза, по-специално към свързаните с качеството на въздуха политики, и тя включва:

в)

информация за националните политики и мерки и за прилагането на политики и мерки на Съюза, които водят до ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или до повишаване на отстраняването от поглътители, представени по сектори за всеки отделен парников газ, посочен в приложение I към настоящия регламент. В тази информация се посочват препратки към приложимите национални политики или политики на Съюза, по-специално към свързаните с качеството на въздуха политики, и тя включва:

2.   Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма всички оценки на разходите и на въздействието на националните политики и мерки, както и всякаква информация за прилагането на политиките и мерките на Съюза за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или за увеличаване на отстраняването от поглътители, заедно с всички технически доклади, на които се основават оценките. Последните следва да включват описание на използваните модели и методологични подходи, определения и основни допускания.

2.   Държавите членки предоставят на обществеността в електронна форма всички оценки на разходите и на въздействието на националните политики и мерки, както и всякаква информация за прилагането на политиките и мерките на Съюза за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове по източници или за увеличаване на отстраняването от поглътители, заедно с всички технически доклади, на които се основават оценките. Последните следва да включват описание на използваните модели и методологични подходи, определения и основни допускания.

Изложение на мотивите

Регионалният контекст следва да се упомене изрично.

Необходими са както качествени разяснения, така и изчисления.

Изменение 10

Член 15 – Докладване на прогнозите

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1   До 15 март всяка година („година Х“) държавите членки докладват на Комисията националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, организирани по газове и по сектори.

1.   До 15 март всяка година („година Х“) държавите членки докладват на Комисията националните прогнози за антропогенни емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, организирани по газове по сектори .

Изложение на мотивите

Регионалният контекст следва да се упомене изрично.

Изменение 11

Член 25 – Роля на Европейската агенция за околната среда

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

г)

провеждане на годишния експертен преглед;

г)

провеждане на годишния експертен преглед;

з)

изготвяне на оценки за данните относно прогнози, които не са докладвани от държавите членки;

(з)

изготвяне на оценки за данните относно прогнози, които не са докладвани от държавите членки;

й)

разпространяване на събраната по настоящия регламент информация, включително поддръжка и актуализация на база данни за политиките и мерките на държавите членки за смекчаване на изменението на климата и на разпределителен център за въздействията, уязвимостта и адаптацията към изменението на климата.

й)

разпространяване на събраната по настоящия регламент информация , включително поддръжка и актуализация на база данни за политиките и мерките на държавите членки за смекчаване на изменението на климата и на разпределителен център за въздействията, уязвимостта и адаптацията към изменението на климата

 

 

 

 

 

Изложение на мотивите

ЕАОС е ключът към успеха на политиките на държавите членки. Това означава, че те следва да бъдат източник на опит и насоки за вероятните тенденции при емисиите. Кумулативните емисии са от определящо значение за атмосферните концентрации на парникови газове и следователно за бъдещите повишения на температурата. Емисиите в границите на Европа не представляват вярно отражение на световните емисии, генерирани от Европа. Следователно е необходимо изрично да бъде включена оценка на „емисиите от потребление“.

Брюксел, 19 юли 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


Top