Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0317

Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
P7_TC1-COD(2011)0226 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията ( „Регламент за ИСВП“ )

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 195–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/195


Вторник, 11 септември 2012 г.
Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I

P7_TA(2012)0317

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0522),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0225/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 7 декември 2011 г. (1),

като взе предвид поетия с писмо от 23 май 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0068/2012),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 43, 15.02.12, стр. 14.


Вторник, 11 септември 2012 г.
P7_TC1-COD(2011)0226

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1024/2012.)


Top