EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Становище на Европейската централна банка от 6 ноември 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 374/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 ноември 2012 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Въведение и правно основание

На 15 май 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент попада в областите на компетентност на ЕЦБ. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява от Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), които извършват дейност съгласно две отделни, но допълващи се правни рамки, като си сътрудничат тясно при изпълнението на статистическите си функции (2). Поради това ЕЦБ приветства засилването на правната рамка на ЕСС, което ще повиши ефективността ѝ и по-конкретно ще ѝ даде възможност да достигне равнище на независимост, подобно на това на ЕСЦБ. По-специално ЕЦБ поддържа целта за укрепване на управлението на ЕСС чрез: а) засилване на ролята на националните статистически институти (НСИ) при координирането на статистическите дейности на други национални органи, свързани с европейската статистика, под изключителната отговорност на ЕСС (3); б) засилване на професионалната независимост на ръководителите на НСИ и ръководителя на Евростат (4); в) засилване на прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика чрез възлагане на държавите-членки на задължението да предприемат конкретни мерки въз основа на „ангажимента във връзка с доверието в статистиката“, развитието по което следва да бъде обект на надзор от страна на Комисията (5); и г) засилване на достъпа до административни данни и използването им от НСИ (6).

1.   Засилена координираща роля на НСИ в рамките на ЕСС и сътрудничество с ЕСЦБ

1.1.

Съгласно предложения регламент НСИ „действат (…) като единствено звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси“ (7) и „по-специално (…) отговарят на национално равнище за координирането на статистическите програми и доклади, за наблюдението на качеството, методологията, предаването на данни и за съобщенията за статистическите дейности на ЕСС“ (8). ЕЦБ приветства предложеното засилване на отговорностите на НСИ на национално равнище, тъй като това ще подпомогне пълното и съгласувано изготвяне на европейската статистика. Същевременно ЕЦБ разбира, че тези правомощия по засилено координиране ще се отнасят до „европейската статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от ЕСС“ (9). ЕЦБ припомня, че националните централни банки (НЦБ), които са членове на ЕСЦБ: а) изготвят европейска статистика съгласно членове 3 и 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, както е посочено по-подробно в Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (10); и б) не участват в изготвянето на европейска статистика съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009, въпреки че при определени условия данни, изготвяни от НЦБ, могат да бъдат използвани от НСИ, от други национални органи и от статистическия орган на Съюза за изготвянето на европейска статистика (11). Статистическите задачи на НЦБ, изпълнявани чрез ЕСЦБ, се координират от Управителния съвет на ЕЦБ. Неговата роля в това отношение включва, inter alia, определянето на разделението на задачите в рамките на ЕСЦБ относно събирането и проверката на статистическа информация и изпълнението на задължения за статистическа отчетност (12). Поради това ЕЦБ очаква, че правомощията по координиране на НСИ няма да се отнасят до европейската статистика, изготвяна чрез ЕСЦБ съгласно членове 3 и 5 от Устава на ЕСЦБ и Регламент (ЕО) № 2533/98.

1.2.

Въпреки че членовете на ЕСС и на ЕСЦБ изпълняват собствените си статистически задължения, те си сътрудничат тясно, по-специално в определени области, за които носят обща отговорност, като например изготвянето на национални сметки и на статистика на платежния баланс (13). В областите на европейска статистика, за които ЕСС и ЕСЦБ носят обща отговорност, е от съществено значение да се поддържат и засилят настоящите солидни договорености за сътрудничество, приложени на равнището на Съюза чрез Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката на платежния баланс (14), както и съответните национални правни режими за сътрудничество, отразяващи разделението на отговорностите в отделни случаи.

1.3.

Съгласно предложения регламент „единствено ръководителите на НСИ носят отговорност да вземат решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и издания за цялата европейска статистика“ (15). Въпреки че ЕЦБ приветства предложеното засилване на професионалната независимост на ръководителите на НСИ за дейности, предприети на национално равнище в рамките на ЕСС, ЕЦБ разбира, че засилената им координираща роля не засяга изпълнението от страна на НЦБ на статистическите им задачи съгласно Устава на ЕСЦБ и Регламент (ЕО) № 2533/98, които се ползват от гаранциите за независимост, посочени в член 130 от Договора и член 7 от Устава на ЕСЦБ.

1.4.

Поради това ЕЦБ препоръчва въвеждането на предложения за уточнения, за да се осигури, че предложеният регламент зачита институционалното разделение между ЕСС и ЕСЦБ. Освен това той следва да отчита нуждата от подходящо сътрудничество, което да позволи на двете системи да изпълняват по най-добър начин допълващите си функции, свързани с разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика (16).

2.   Засилване на достъпа до административни данни и използването им от НСИ

2.1.

Съгласно предложения регламент НСИ, други статистически органи и Комисията (Евростат) „имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и обединение със статистиката, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика“ (17). ЕЦБ отбелязва, че въвеждането на понятията „административни записи“ (което преди това беше „източници на административни данни“ (18) и на достъп, който е „незабавен и безвъзмезден“, може да наложи допълнителни уточнения. Както ЕЦБ вече е отбелязвала (19), достъпът до публични записи следва да се регулира от правилата, приети от държавите-членки и от Комисията в техните съответни области на компетентност (20).

2.2.

Освен това предложените изменения предвиждат, че „НСИ и Комисията (Евростат) следва да участват в консултации и да бъдат включвани в първоначалното проектиране и последващото разработване и прекратяване на административните записи, изградени и поддържани от други организации“ и „имат право да координират дейностите по стандартизация по отношение на административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни“ (21). ЕЦБ приветства предложените промени, които приложени в съответствие с общите принципи в Договора, включително субсидиарност и пропорционалност (22), ще дадат възможност на ЕСС да използва по-добре източниците на административни данни за постигане на ефективност, намаляване на отчетната тежест и подобряване на качеството на европейската статистика, изготвяна от ЕСС. Независимо от това ЕЦБ отбелязва, че предложените изменения не следва да противоречат на принципа на независимост на централните банки, произтичащ от член 130 от Договора и член 7 от Устава на ЕСЦБ, и на задължението за спазване на професионална тайна, изложено в член 37 от Устава на ЕСЦБ. Поради това е нужно уточнение относно потенциалния достъп от страна на НСИ и на Комисията до административни записи, поддържани от членове на ЕСЦБ, по-специално административните записи, свързани с изпълнението на задачи на ЕСЦБ (23).

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 ноември 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 окончателен.

(2)  Вж. съображения 7—10 и член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009, член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), членове 2а и 8а от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8) и съображение 8 от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 1). Срв. параграф 1.1 от Становище CON/2007/35 на ЕЦБ от 14 ноември 2007 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (ОВ C 291, 5.12.2007 г., стр. 1).

(3)  Вж. член 5 от Регламент (ЕО) № 223/2009, изменен от член 1, параграф 2 от предложения регламент.

(4)  Вж. новия член 5а, добавен в Регламент (ЕО) № 223/2009 посредством член 1, параграф 3 от предложения регламент. Срв. членове 3 и 7 от Решение 2012/504/ЕС на Комисията от 17 септември 2012 г. относно Евростат (ОВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 49).

(5)  Вж. новия параграф 3, добавен в член 11 от Регламент (ЕО) № 223/2009, посредством член 1, параграф 5 от предложения регламент.

(6)  Вж. новия член 17а, добавен в Регламент (ЕО) № 223/2009, посредством член 1, параграф 8 от предложения регламент.

(7)  Вж. член 5, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 223/2009, изменен от член 1, параграф 2 от предложения регламент.

(8)  Вж. член 5, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 223/2009, изменен от член 1, параграф 2 от предложения регламент.

(9)  Вж. съображение 6 от предложения регламент.

(10)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8. Срв. параграф 1.2 от Становище CON/2007/35 на ЕЦБ.

(11)  Вж. съображение 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009. В някои случаи национално законодателство може да възлага на отделни НЦБ, доколкото това е съвместимо с изпълнението на техните задачи на ЕСЦБ, да изготвят статистически данни, които попадат в приложното поле на европейски статистически програми и които обикновено се събират чрез ЕСС съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009.

(12)  Вж. съображение 11 от Регламент (ЕО) № 2533/98.

(13)  Вж. член 6 от Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1). Вж. също съображение 9 от Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23). Вж. също Препоръка ЕЦБ/2004/15 от 16 юли 2004 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на международните резерви (ОВ L 354, 30.11.2004 г., стр. 34).

(14)  Вж. Решение 91/115/ЕИО на Съвета за създаване на Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19).

(15)  Вж. новия член 5а, добавен в Регламент (ЕО) № 223/2009, посредством член 1, параграф 3 от предложения регламент.

(16)  Вж. изменения 1—2 и 4—6 в приложението към настоящото становище.

(17)  Вж. новия член 17а, параграф 1, добавен в Регламент (ЕО) № 223/2009, посредством член 1, параграф 8 от предложения регламент.

(18)  Вж. член 24 от Регламент (ЕО) № 223/2009, заличен от член 1, параграф 10 от предложения регламент.

(19)  Вж. параграф 1.4 от Становище CON/2007/35 на ЕЦБ.

(20)  Понастоящем се изисква от втория параграф на член 24 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Съвета. Вж. изменения 3 и 7 в приложението към настоящото становище.

(21)  Вж. новия член 17а, параграф 2, добавен в Регламент (ЕО) № 223/2009, посредством член 1, параграф 8 от предложения регламент.

(22)  Вж. член 5, параграфи 3 и 4 от Договора за Европейския съюз.

(23)  Вж. изменение 7 в приложението към настоящото становище.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 9

„(9)

Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности на национално равнище, в това число управление на качеството.“

„(9)

Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля за европейската статистика, изготвяна чрез ЕСС, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности в рамките на ЕСС на национално равнище, в това число управление на качеството.“

Обяснение

Вж. изменение 2.

Изменение 2

Ново съображение 9а

[няма текст]

„(9а)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и член 2а от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2), ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) си сътрудничат тясно, за да осигурят пълна и съгласувана европейска статистика, изготвяна от двете статистически системи в техните области на компетентност, съгласно съответните им работни програми. Конкретните области на сътрудничество включват национални сметки и статистика на платежния баланс, както и предоставянето на становище на Комисията относно статистика, свързана с процедурата при прекомерен дефицит.

Обяснение

В съответствие с регламенти (ЕО) № 223/2009 и (ЕО) № 2533/98 европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява от ЕСС и ЕСЦБ съгласно две отделни, но допълващи се правни рамки. Както е посочено в съображение 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009, членовете на ЕСЦБ не участват в изготвянето на европейска статистика съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009. Независимо от това ЕСС и ЕСЦБ си сътрудничат тясно, гарантирайки че всяка от тях може да изпълнява собствените си статистически функции. По-конкретно дадена НЦБ може да постигне съгласие със статистическия орган на Съюза — в рамките на съответните им компетенции и без да се засягат национални правни режими — че НСИ, други национални органи и статистическият орган на Съюза могат пряко или непряко да използват данни, изготвяни от тази НЦБ, за изготвянето на европейска статистика. Предложените изменения отразяват този съществуващ правен режим.

Изменение 3

Съображения 10 и 11

„(10)

За да се намали тежестта върху статистическите органи и респондентите, НСИ и другите национални органи следва да имат възможност за незабавен и безвъзмезден достъп до административните записи, в това число попълваните по електронен път, както и за тяхното използване и обединяване със статистиката.

(11)

Освен това следва да бъдат провеждани консултации на ранен етап с НСИ относно създаването на нови административни записи, от които може да се извлекат данни за статистически цели, а също и за планираните изменения в съществуващи административни документи или за преустановяване на използването им. Те следва да получават и съответните метаданни от собствениците на административни данни и да координират дейностите по стандартизация, засягащи административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни.“

„(10)

За да се намали тежестта върху статистическите органи и респондентите, НСИ и другите национални органи следва да имат възможност за незабавен и безвъзмезден достъп до административните записи, в това число попълваните по електронен път, както и за тяхното използване и обединяване със статистиката.

Освен това следва да бъдат провеждани консултации на ранен етап с НСИ относно създаването на нови административни записи, от които може да се извлекат данни за статистически цели, а също и за планираните изменения в съществуващи административни документи или за преустановяване на използването им. Те следва да получават и съответните метаданни от собствениците на административни данни и да координират дейностите по стандартизация, засягащи административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни. Упражняването от НСИ и други национални органи на компетенции, свързани с достъп, използване, стандартизация, първоначално проектиране, последващо разработване и преустановяване на използването на административните записи на ЕСЦБ, не следва да пречи на изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в член 127 от Договора, и не следва да противоречи на гаранциите за независимост на централните банки съгласно членове 130 и 282, параграф 3 от Договора и член 7 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Обяснение

Вж. изменение 7.

Изменение 4

Член 1, параграф 2

„(2)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националният статистически орган, определен от всяка държава-членка като организация, която носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика (НСИ), действа в това отношение като единствено звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси.

Отговорността на НСИ по отношение на координацията обхваща всички други национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика. По-специално, НСИ отговаря на национално равнище за координирането на статистическите програми и доклади, за наблюдението на качеството, методологията, предаването на данни и за съобщенията за статистическите дейности на ЕСС.“ “

„(2)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националният статистически орган, определен от всяка държава-членка като организация, която носи отговорност за координирането на всички дейности за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика на национално равнище съгласно настоящия регламент (НСИ), действа в това отношение като единствено звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси.

Отговорността на НСИ по отношение на координацията обхваща всички други национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, изготвяна съгласно настоящия регламент. По-специално, НСИ отговаря на национално равнище за координирането на статистическите програми и доклади, за наблюдението на качеството, методологията, предаването на данни и за съобщенията за статистическите дейности на ЕСС и си сътрудничи със съответните национални централни банки (НЦБ), за да се осигури изготвянето на пълна и съгласувана европейска статистика чрез ЕСС и ЕСЦБ в техните съответни области на компетентност.“ “

Обяснение

Вж. изменение 2.

Изменение 5

Член 1, параграф 3

„(3)   Вмъква се следният член 5a:

Член 5a

Ръководители на НСИ

1.   В рамките на своите национални статистически системи единствено ръководителите на НСИ носят отговорност да вземат решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и издания за цялата европейска статистика. Те имат правомощия да вземат решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на НСИ. Те координират статистическите дейности на всички национални органи, които участват в разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика. При изпълнение на посочените задачи ръководителите на НСИ са независими в действията си; те не търсят и не получават инструкции от правителство или друга институция, организация, служба или юридическо лице; те се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с изпълнението на посочените задачи.“ “

„(3)   Вмъква се следният член 5a:

Член 5a

Ръководители на НСИ

1.   В рамките на своите национални статистически системи единствено ръководителите на НСИ носят отговорност да вземат решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и издания за цялата европейска статистика, изготвяна съгласно настоящия регламент. Те имат правомощия да вземат решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на НСИ. Те координират статистическите дейности на всички национални органи, които участват в разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, изготвяна чрез ЕСС. Освен това те си сътрудничат със съответните НЦБ по въпроси, свързани с изготвянето на европейска статистика, които са общи за ЕСС и ЕСЦБ. При изпълнение на посочените задачи ръководителите на НСИ са независими в действията си; те не търсят и не получават инструкции от правителство или друга институция, организация, служба или юридическо лице; те се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с изпълнението на посочените задачи.“ “

Обяснение

Вж. изменение 2.

Изменение 6

Член 1, параграф 5

„(5)   В член 11 се добавя следният параграф 3:

„3.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика с оглед да се поддържа доверието в техните статистически данни. За тази цел всяка държава-членка, представлявана от правителството си, подписва и изпълнява „ангажимент във връзка с доверието в статистиката“, с който поема конкретни политически задължения да прилага Кодекса и да въведе национална рамка за осигуряване на качеството, в това число самооценки и действия за подобряване. Ангажиментът се подписва и от Комисията.

Посочените ангажименти са обект на редовен надзор от страна на Комисията въз основа на годишните доклади, изпращани от държавите-членки. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на посочените ангажименти в рамките на три години от влизането в сила на настоящия регламент.“ “

„(5)   В член 11 се добавя следният параграф 3:

„3.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика с оглед да се поддържа доверието в техния принос към европейската статистика, изготвяна от ЕСС. За тази цел всяка държава-членка, представлявана от правителството си, подписва и изпълнява „ангажимент във връзка с доверието в статистиката“, с който поема конкретни политически задължения да прилага Кодекса и да въведе национална рамка за осигуряване на качеството, в това число самооценки и действия за подобряване. Ангажиментът се подписва и от Комисията.

Посочените ангажименти са обект на редовен надзор от страна на Комисията въз основа на годишните доклади, изпращани от държавите-членки. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на посочените ангажименти в рамките на три години от влизането в сила на настоящия регламент.“ “

Обяснение

Вж. изменение 2.

Изменение 7

Член 1, параграф 8

„(8)   Вмъква се следният член 17a:

Член 17a

Достъп до административни записи, използване и интеграция на административни записи

1.   За да се намали тежестта върху респондентите, НСИ, посочените в член 4 други национални органи и Комисията (Евростат) имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и обединение със статистиката, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика.

2.   НСИ и Комисията (Евростат) следва да участват в консултации и да бъдат включвани в първоначалното проектиране и последващото разработване и прекратяване на административните записи, изградени и поддържани от други организации, с което впоследствие се улеснява използването на записите за статистически цели. Те имат право да координират дейностите по стандартизация по отношение на административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни.

3.   Достъпът и участието на НСИ, другите национални органи и Комисията (Евростат) съгласно параграфи 1 и 2 са ограничени до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

4.   НСИ получават съответните метаданни от собствениците на административни записи, използвани за статистически цели.

5.   НСИ и собствениците на административни записи установяват необходимите механизми за сътрудничество.“ “

„(8)   Вмъква се следният член 17a:

Член 17a

Достъп до административни записи, използване и интеграция на административни записи

1.   За да се намали тежестта върху респондентите, НСИ, посочените в член 4 други национални органи и Комисията (Евростат) имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и обединение със статистиката, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, изготвяна съгласно настоящия регламент.

2.   НСИ и Комисията (Евростат) следва да участват в консултации и да бъдат включвани в първоначалното проектиране и последващото разработване и прекратяване на административните записи, изградени и поддържани от други организации, с което впоследствие се улеснява използването на записите за статистически цели. Те имат право да координират дейностите по стандартизация по отношение на административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни.

3.   Практическата уредба и условията за постигане на ефективен достъп се определят, когато е необходимо, от всяка държава-членка и от Комисията в рамките на съответните им области на компетентност. По отношение на административните записи, изградени и поддържани от ЕСЦБ, упражняването от НСИ, от други национални органи и от Комисията (Евростат) на компетенции по параграфи 1 и 2 не следва да пречи на изпълнението на задачите на ЕСЦБ, посочени в член 127 от Договора, и не следва да противоречи на гаранциите за независимост на централните банки и спазване на професионална тайна, посочени в членове 130 и 282, параграф 3 от Договора и членове 7 и 37 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

4.   Достъпът и участието на НСИ, другите национални органи и Комисията (Евростат) съгласно параграфи 1, 2 и 3 са ограничени до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

5.   НСИ получават съответните метаданни от собствениците на административни записи, използвани за статистически цели.

6.   НСИ и собствениците на административни записи установяват необходимите механизми за сътрудничество.“ “

Обяснение

Правният режим за достъп до публични записи следва да продължи да бъде определян от правилата, приети от държавите-членки и от Комисията в техните съответни области на компетентност, както се изисква съгласно втория параграф на член 24 от Регламент (ЕО) № 223/2009. По-специално с тези правила могат да се уточнят понятията „административни записи“ и „незабавен и безвъзмезден“.

Освен това предложените изменения, отнасящи се до достъп до публични записи, не следва да пречат на изпълнението на задачите на ЕСЦБ съгласно член 127 от Договора и не следва да противоречат на принципа на независимост на централните банки и на задължението за спазване на професионална тайна съгласно член 130 от Договора и членове 7 и 37 от Устава на ЕСЦБ. Поради това е нужно уточнение относно потенциалния достъп от страна на НСИ и на Комисията до административни записи, поддържани от ЕСЦБ, по-специално административни записи, свързани с изпълнението на задачи на ЕСЦБ.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.“


Top