EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0024

Становище на Европейската централна банка от 2 април 2012 година относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (CON/2012/24)

OJ C 167, 13.6.2012, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 167/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 април 2012 година

относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и относно предложение за директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги

(CON/2012/24)

2012/C 167/03

Въведение и правно основание

На 13 декември 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“) и на 21 декември 2011 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (2) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент и предложената директива съдържат разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ споделя общата цел следвана в предложения регламент и предложената директива, която е да се допринесе за намаляване на рисковете за финансовата стабилност и възстановяване на доверието на инвеститорите и пазарните участници във финансовите пазари и качеството на рейтингите. Предложените мерки са насочени към: а) намаляване на прекомерното използване на външни рейтинги; б) смекчаване на рисковете от верижни ефекти, свързани с промени на държавните рейтинги; в) подобряване на условията на пазара на кредитен рейтинг, с оглед на подобряване качеството на рейтингите; г) осигуряване на правото на регресен иск за инвеститорите; и д) подобряване на качеството на рейтингите чрез засилване на независимостта на агенциите за кредитен рейтинг (АКР) и насърчаване на благоразумни процедури и методологии за кредитен рейтинг. ЕЦБ има силен интерес към регулаторни инициативи, които намаляват използването на външни кредитни рейтинги (3). Възприетото наличие на недостатъци в рейтингите на АКР може да има важни последици върху пазарното доверие и възможни обратни ефекти върху финансовата стабилност. На този фон, ЕЦБ споделя специфичната цел на Комисията за намаляване на прекомерното използване на външни кредитни рейтинги, която е в съответствие с принципите, установени от Съвета за финансова стабилност в тази област (4).

ЕЦБ също така подкрепя всестранните правомощия, възложени на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), отнасящи се до одобряването и надзора на АКР. Допълнителните задачи на ЕОЦКП, съгласно предложения регламент ще допринесат за подобряване на условията на пазара на кредитни рейтинги с оглед на подобряване на качеството на рейтингите и насърчаването на благоразумни процедури и методологии за кредитен рейтинг (5).

Специфични забележки

1.    Прекомерно използване на външни кредитни рейтинги

Оценка на кредитен риск от финансови институции

1.1.

Съгласно предложения регламент, финансовите институции трябва да изготвят своя собствена оценка на кредитния риск и „при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги“ (6). Нещо повече, компетентните органи, отговорни за надзора на тези предприятия, „следят отблизо целесъобразността на процесите за кредитна оценка на предприятията“ (7). Тези разпоредби отразяват констатациите на доклада „Дьо Ларозиер“ (8) и принципа на СФС, съгласно който от банки, пазарни участници и институционални инвеститори следва да се очаква да изготвят свои собствени кредитни оценки (9).

1.2.

ЕЦБ подкрепя общата цел на СФС и Комисията за ограничаване на предоверяването на външни кредитни рейтинги (10). По-конкретно, ЕЦБ отбелязва, че предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат (11) включва разпоредби, разглеждащи този въпрос, с ударение върху разработването на вътрешни подходи от кредитните институции за изчисляване на изискванията за собствен капитал и също във връзка с кредитния риск и риска, свързан с контрагента (12). В допълнение, докато от финансовите институции следва също да се изисква да разработват адекватни способности за оценка на риска, тези способности следва да са пропорционални на естеството, размера и сложността на техните дейности.

ЕЦБ също отбелязва съответните изменения, въведени в Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (13). Поради това, за да се осигури съгласуваност между предложения регламент и съответстващите разпоредби в секторното законодателство, ЕЦБ препоръчва изясняване на естеството на задължението, наложено на финансовите институции в предложения регламент.

Позовавания на външни рейтинги в законодателство на Съюза

1.3.

Съгласно предложения регламент Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и ЕОЦКП не следва да се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, „когато подобни позовавания биха могли да накарат компетентните органи или участниците на финансовите пазари да започнат механично да се доверяват в кредитните рейтинги“ (14). Предложеният регламент също предлага до 31 декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП да преразглеждат и по целесъобразност премахват всички позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и препоръки (15). Подобно изискване е наложено на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) по отношение на неговите прe-дупреждения и препоръки (16).

1.4.

ЕЦБ разбира, че всички предложени изменения са насочени към прилагане на принципите на СФС, които приканват „определящите стандартите и органите да оценят позоваванията на рейтинги на АКР в стандарти, закони и регламенти и, където е възможно, да ги премахнат или заменят с подходящи алтернативни стандарти за кредитоспособност“ (17). Независимо обаче, че може би е препоръчително да се премахнат разпоредбите, налагащи задължително прибягване до външни рейтинги, от националното законодателство и законодателството на Съюза или дори всички позовавания на външни рейтинги до степен, че тези изисквания или позовавания на външни рейтинги биха могли да се възприемат като окуражаващи „механично“ прибягване до такива рейтинги, ЕЦБ препоръчва внимание по отношение на редакцията, предложена в горните разпоредби на предложения регламент (18), тъй като това може да се окаже трудно за прилагане.

1.5.

Първо, по отношение на Европейските надзорни органи (ЕНО), законодателството на Съюза за финансови услуги от ниво 1 се позовава на външни кредитни рейтинги или кредитни оценки. Такъв е, например, случаят в банковото законодателство на Съюза, което се позовава на кредитни оценки от агенции за външна кредитна оценка (АВКО) (19) и формално изисква ЕНО да разработват проекти на технически стандарти по отношение на кредитните оценки (20). Проекти на технически стандарти, разработени от ЕНО, се приемат от Комисията въз основа на оправомощаващи разпоредби, съдържащи се в законодателство от ниво 1 (21) и целят по-нататъшно допълване или уточняване на тези разпоредби. Следователно, забрана за позоваване на кредитни оценки в гореспоменатите текстове изглежда трудна за прилагане, дори ако определена степен на преценка е оставена на ЕНО с думите „когато е подходящо“ (22). По-специално, оценката дали позоваванията на кредитни оценки ефективно могат „да започнат механично да се доверяват“, вместо да позволят информирана оценка от инвеститори и пазарни участници, е субективна, което прави проблематично нейното въвеждане като законово изискване в предложения регламент.

1.6.

Второ, по отношение на ЕССР, горепосочената забрана за позоваване на кредитни рейтинги в прe-дупреждения и препоръки на ЕССР също изглежда непропорционална, тъй като кредитните рейтинги представляват ценен източник на информация и предоставят бенчмаркове или модели, които ЕССР може да използва в контекста на своите задачи.

1.7.

Като цяло, ЕЦБ подкрепя виждането на СФС, че АКР играят важна роля и че техните рейтинги могат подходящо да бъдат използвани от предприятия като част от техните вътрешни процеси за кредитна оценка (23). В този смисъл, целта на текущата реформа е да се ограничи предоверяването на външни кредитни рейтинги и да се подобри тяхното качество, а не да се елиминира тяхната употреба. Съще-временно, използването на рейтинги на АКР от предприятие не намалява собствената му отговорност да гарантира, че неговите кредитни експозиции са основани на надеждни оценки (24). ЕЦБ подкрепя постепенния подход, препоръчван от СФС и отбелязва, че позовавания на рейтинги на АКР следва да бъдат премахнати или заменени само след като са идентифицирани надеждни алтернативи и те могат да бъдат прилагани сигурно. В този смисъл е необходимо определящите стандартите и органите да разработят преходни планове и времеви графици, за да дадат възможност за премахване или замяна на позоваванията на рейтингите на АКР, където е възможно, и за безопасно въвеждане на свързаните с това промени в способностите за управление на риска.

1.8.

ЕЦБ препоръчва замяната на член 1, параграф 6 от предложения регламент (25) със съображение в предложения регламент, което да напомня на публичните органи за важността да допринасят, където е подходящо, за горепосочената цел за намаляване на прекомерното използване на външни кредитни рейтинги. ЕЦБ също отбелязва, че съгласно предложената директива ДКИ IV (26), ЕБО, в сътрудничество с ЕОЗППО и ЕОЦКП, ще публикува два пъти годишно доклад относно степента, в която законодателството на държавите-членки се позовава на външни рейтинги и относно мерките, предприети от държавите-членки, за да намалят подобни позовавания. ЕЦБ препоръчва ЕНО, след като вземат предвид приноса на ЕЦБ и на ЕССР, да докладват на Комисията относно възможните алтернативи или допълнителни решения по отношение на позовавания на външни рейтинги в националното законодателство и законодателството на Съюза.

1.9.

За информационни цели, приложение II към настоящото Становище описва методологиите за кредитна оценка, използвани от Евросистемата в контекста на допустимостта на обезпечения за операции за ликвидност.

2.    Агенции за кредитен рейтинг и агенции за външна кредитна оценка

Външни кредитни оценки и допустимост на АВКО

2.1.

Регламент (ЕО) № 1060/2009 предвижда, че кредитна агенция трябва да подаде заявление за регистрация като условие за признаването ѝ като АВКО (27) в съответствие с Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (28) и че тази процедура по регистрация не следва да замества установения процес за признаване на АВКО в съответствие с Директива 2006/48/ЕО (29).

2.2.

Съгласно предложения регламент ДКИ IV (30), процедурата за признаване на АВКО от компетентни органи води до „автоматична“ допустимост на АКР, които са регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009. Това също се прилага за централни банки, присъждащи кредитни рейтинги, които са освободени от този регламент (31). ЕЦБ подкрепя новата процедура, съдържаща се в предложения регламент ДКИ IV, тъй като тя ще допринесе за опростяване на процедурата за признаване на АВКО и осигуряване на междусекторно съответствие (32). От съображения за правна яснота и прозрачност, ЕЦБ обаче, би предложила допълнително изясняване в съображение на предложения регламент, че влизането в сила на предложения регламент ДКИ IV ще предполага автоматично признаване на горните АКР и централни банки (като АВКО) и, че е налице необходимост да се определи съответствието между кредитни оценки и стъпки за кредитно качество, т.е. съответствие.

Съответствие и Европейски рейтингов индекс

2.3.

Предложеният регламент предвижда създаването от ЕОЦКП на Европейски рейтингов индекс, който ще включва всички кредитни рейтинги, представени на ЕОЦКП, както и съвкупен рейтингов индекс за всеки дългов инструмент, получил рейтинг (33). Индексът и индивидуалните кредитни рейтинги ще се публикуват на уебсайта на ЕОЦКП. Съгласно предложения регламент, рейтингите, представени на ЕОЦКП, ще бъдат основани на хармонизирана рейтингова скала (34).

2.4.

Докато ЕЦБ подкрепя засилена прозрачност, оперативна съвместимост и сравнимост на рейтинги от пазарни участници, следва обаче да бъде осигурено, с оглед на възможните отрицателни ефекти върху конкуренцията и върху разнообразието от рейтингови методи, че хармонизирана рейтингова скала не оказва натиск върху АКР да хармонизират методологии и процеси.

2.5.

Нещо повече, ЕЦБ отбелязва, че процедури за съответствие ще бъдат разработени от ЕБО и ЕОЗППО в банковия (35) и застрахователния сектори (36). С оглед на междусекторното естество на тези въпроси, би било подходящо да се координират мероприятията за съответствие, евентуално чрез Съвместния комитет на ЕНО (37). В този смисъл, ЕЦБ препоръчва заличаване на позоваването на хармонизираната рейтингова скала и предлага, до декември 2015 г., ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, ЕОЗППО и ЕЦБ, да прегледа приложимостта от създаване на хармонизирана рейтингова скала за рейтинги, присъдени от регистрирани и сертифицирани АКР, и да докладва на Комисията по този въпрос. Това също ще доведе до замяна на позоваванията на „Европейски рейтингов индекс“ с „Европейска рейтингова платформа“ в предложения регламент.

3.    Други забележки

Държавни рейтинги

3.1.

ЕЦБ подкрепя инициативите, предприети за засилване на прозрачността и оповестяването на методологията и процеса за определяне на рейтинг по отношение на държавен дълг (38). Предложеният регламент въвежда специален режим по отношение на честотата на прегледа и процедурата за присъждане на държавни рейтинги. ЕЦБ приветства тези предложени промени и особено предложението да се поиска АКР да оценяват държавните рейтинги по-често. Докато рейтингите следва да бъдат публикувани само след приключване на работния ден и поне един час преди отварянето на места за търговия в Съюза, ЕЦБ счита, че други инициативи могат да бъдат предприети, за да се облекчат потенциалните про-циклични ефекти от промени в рейтинги. ЕЦБ препоръчва изследване на начини за ограничаване на колебанията, предизвикани от обявяването на промените в рейтинги, особено, когато рейтинг на емитент е под наблюдение и е близо до загубване на статута си на инвестиционен рейтинг, както и когато е било обмисляно възможно намаляване с няколко стъпки. В такива ситуации могат да бъдат допълнително изследвани предложения да се комуникира по-често с пазара по начини, които биха смекчили ефекта на срутване.

Нещо повече, ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент предвижда, че рейтинговите агенции придружават всеки присъден държавен рейтинг или свързана рейтингова перспектива с подробен проучвателен доклад, в който се разясняват всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всеки друг елемент, взет предвид при определяне на този рейтинг или перспектива (39). В това отношение може да е подходящо да се разширят някои от тези изисквания към други видове рейтинги, по-специално изискванията за подробна информация относно количествените и качествени допускания, оправдаващи причините за промяна на рейтинга и тяхното относително тегло.

Независимост на АКР

3.2.

ЕЦБ подкрепя предложенията на Комисията за разглеждане на въпроси, свързани с независимостта на АКР. Тъй като обаче настоящият модел за финансиране на рейтинги „емитентът заплаща“ би могъл да бъде източник на конфликт на интереси и така да има изкривяващо влияние върху рейтингите (40), повече дългосрочни решения за алтернативни модели за компенсация са оправдани. ЕЦБ приветства продължаващата работа на Комисията по наблюдение на уместността на моделите за възнаграждение на АКР и очаква представянето на доклад за това до Европейския парламент и Съвета до края на 2012 г., отчитайки също работата в други юрисдикции, включително Съединените щати (41).

3.3.

Докато ЕЦБ подкрепя предложенията за по-строги правила по отношение на акционерната структура на АКР (42), ЕЦБ препоръчва Комисията да прегледа предложения праг от 5% (43), за да осигури неговата ефективност.

Принципи за ротация

3.4.

Макар, че ЕЦБ подкрепя намерението на Комисията, отнасящо се до въвеждането на правило за ротация, т.е., че продължителни отношения със същите рейтингувани субекти биха могли да компрометират независимостта на рейтингите, може да е необходимо да бъдат допълнително оценени възможни непреднамерени последици (44). Първо, въпреки че правилото за ротация следва да бъде благоприятно за предотвратяване на конфликт на интереси, произтичащи от модела „емитентът заплаща“, следва да се избягва това ротацията на АКР да има отрицателно въздействие върху качеството на рейтингите, по-специално тъй като може да има риск, че новонавлезли биха могли да се конкурират чрез предлагане на надути рейтинги или чрез намаляване на цени. Второ, правило за ротация не следва да води до прекратени пулове от данни, тъй като това ще породи въпроси по отношение на потвърждаването на рейтинговите модели. Трето, за да бъде ефективна тази разпоредба, следва да бъде осигурено, че е налице достатъчен избор от АКР, изпълняващи всички минимални изисквания, особено по отношение на издаването на специфични рейтинги, като за структурирани финансови продукти. Следователно, опре-делянето на точен брой години, след които следва да бъде направена ротация, може да обоснове допълнителен анализ. Последно, взаимодействието с предстоящата оценка на модела „емитентът заплаща“ (45) следва също да бъде отчитано в това отношение.

Методологии

3.5.

ЕЦБ подкрепя предложените задачи, възложени на ЕОЦКП по отношение на съответствието на нови или изменени методологии на АКР (46). ЕЦБ препоръчва поясняване, че ролята на ЕОЦКП е ограничена до проверяване на съответствието на методологиите с приложимите правила. Нещо повече, може да бъде оправдано да се определи приложима процедура и времева рамка, за да се осигури, че проверка от ЕОЦКП не пречи на АКР да издават нови рейтинги. ЕЦБ също приветства предложението да изисква повече и по-лесно разбираема насока относно методологии и основни допускания зад рейтинги на всички класове активи. Накрая, ЕЦБ приветства въвеждането на обществена консултация относно планирани промени в методологии за определяне на рейтинги, модели или ключови допускания.

Правила относно структурирани финансови инструменти

3.6.

ЕЦБ приветства предложението за повишаване на прозрачността по отношение на структурирани финансови инструменти (47). По-специално, ЕЦБ подкрепя предложеното изискване за оповестяване на подробна информация по отношение на структурирани финансови инструменти (48), а именно чрез централизиран уебсайт (49) и изискването за два кредитни рейтинга за структурирани финансови инструменти (50). По тези аспекти ЕЦБ би искала да подчертае следното:

3.7.

Първо, с оглед на осигуряване на междусекторно съответствие и избягване на дублиране на правила, връзката между изискванията за оповестяване за емитенти, инициатори и спонсори на структурирани финансови продукти в предложения регламент и подобни изисквания за оповестяване за секюритизации в специфични сектори, следва да бъде пояснена (51).

3.8.

Второ, инициативата на Евросистемата за информация на ниво кредит за обезпечените с активи ценни книжа (ОАЦК) създава специфични информационни изисквания кредит-по-кредит за ОАЦК, приети като обезпечение в кредитни операции на Евросистемата. Тя цели да повиши прозрачността и да направи достъпна за пазарните участници повече навременна информация в стандартизиран формат относно базовите кредити и тяхното изпълнение. В това отношение, ЕЦБ би отбелязала възможни синергии, които да бъдат преследвани от ЕОЦКП, когато доразвива съдържанието и форматите за отчитане на информация относно структурирани финансови продукти (52).

3.9.

Трето, ЕЦБ приветства инициативи, допринасящи за засилване на изискванията за прозрачност в структурираните финансови инструменти и пазарите на обезпечени облигации, и хармонизирането на изискванията за оповестяване в тази област. В този смисъл, ЕЦБ подкрепя предложението на Комисията да оцени до 1 юли 2015 г. нуждата от разширяване на обхвата на отчитането, inter alia, по отношение на обезпечени облигации (53). ЕЦБ също отбелязва, че инициативи по отношение на прозрачността на пазара на обезпечени облигации се разглеждат в други текущи законодателни инициативи, например в предложения регламент ДКИ IV (54). Следователно, важно е да се осигури съответствието между тези различни инициативи. Тъй като предложеният регламент основно регулира дейности на АКР, горните инициативи относно прозрачност и оповестяване за обезпечени облигации следва да включват оценка за да се определят подходящите законодателни инструменти на Съюза, за въвеждане на тези мерки, например в рамката на предложения регламент и/или в друг относим акт от секторното законодателство за финансови услуги на Съюза.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложение I са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 април 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 747 окончателен.

(2)  COM(2011) 746 окончателен.

(3)  Виж European Commission’s public consultation on credit rating agencies — Eurosystem reply (Обществена консултация на Комисията относно агенциите за кредитен рейтинг — отговор на Евросистемата), февруари 2011 г., (наричан по-нататък „отговор на Евросистемата“), достъпен на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Виж Principles for reducing reliance on CRA ratings (Принципи за намаляване на използването на рейтинги на АКР), Съвет за финансова стабилност, 27 октомври 2010 г. (наричани по долу „принципи на СФС“) и също в приложение II преглед на политиката в тази област в рамка на Евросистемата за кредитна оценка.

(5)  Виж например, Становище CON/2010/82 от 19 ноември 2010 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг, параграфи 1 и 2. Всички становища са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5а, първо изречение.

(7)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5а, второ изречение.

(8)  Виж Report of the High-Level Group on financial supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière (доклад на групата на високо равнище относно финансовия надзор в ЕС, председателствана от Jacques de Larosière), 25 февруари 2009 г., стр. 19—20. Групата е на мнение, че използването на рейтинги, изисквано от някои финансови регулации, повдига някои проблеми, но е вероятно неизбежно на този етап. Групата обаче счита, че това следва да бъде значително ограничено след време. Надзорниците следва да проверяват, че финансовите институции разполагат с капацитет да допълват използването на външни рейтинги (на които следва повече да не разчитат прекомерно) с надеждни независими оценки.

(9)  Виж принципи на СФС, принцип II, Ограничаване на пазарното използване на рейтинги на АКР.

(10)  Виж раздел 3.4.2 от обяснителния меморандум към предложения регламент, стр. 7 и съпътстващата оценка на въздействието, стр. 11—13 и 25—28.

(11)  COM(2011) 453 окончателен.

(12)  Виж член 76, параграфи 2 и 3 и 77 от предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат, COM(2011) 453 окончателен, („предложената директива ДКИ IV“). Виж също член 395 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници, COM(2011) 452 окончателен („предложеният регламент ДКИ IV“).

(13)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1. Виж също членове 1 и 2 от предложената директива.

(14)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5б, параграф 1.

(15)  Виж бележка под линия на стр. 14.

(16)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5б, параграф 2.

(17)  Виж принципи на СФС, принцип I, Ограничаване на използването на рейтинги на АКР в стандарти, закони и регламенти.

(18)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5б.

(19)  Виж например, по отношение на кредитни оценки от АВКО, членове 80 до 83 и 96 до 99, и приложения VI и IX към Директива 2006/48/ЕО, член 130 и следващи от предложения регламент ДКИ IV и член 109а, параграф 1, буква б) и член 111, параграф 1, буква н) от предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари (COM(2011) 8 окончателен) (наричана по-долу „предложената директива „Омнибус II“).

(20)  Член 81, параграфи 2 и 97, параграф 2 от Директива 2006/48/ЕО.

(21)  Виж, например, член 81, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/48/ЕО, член 131, параграф 1 от предложения регламент ДКИ IV и член 111, параграф 1, буква н) от предложената директива „Омнибус II“.

(22)  Както е предложено в член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5б, последно изречение на параграф 1.

(23)  Виж принципи на СФС, принцип II.

(24)  Виж бележка под линия на стр. 23.

(25)  Член 1, параграф 6 от предложения регламент, нов член 5б.

(26)  Член 150, параграф 2 от предложената директива ДКИ IV.

(27)  Член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(28)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(29)  Виж съображение 44 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(30)  Виж член 130, параграфи 2 и 262, параграф 2 от предложения регламент ДКИ IV.

(31)  Сравни членове 130, 131 и 133 от предложения регламент ДКИ IV и членове 81 и 97 и част II от приложение VI от Директива 2006/48/ЕО.

(32)  Виж параграф 6.4 от Становище CON/2011/42 на ЕЦБ от 4 май 2011 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(33)  Член 1, параграф 14 от предложения регламент, нов член 11а.

(34)  Член 1, параграфи 14 и 1, параграф 18 от предложения регламент, нов член 11а, параграфи 1 и 21, параграф 4а.

(35)  Виж членове 131 и 265 от предложения регламент ДКИ IV и Комитет на европейските банкови надзорници, ревизирани насоки относно признаването на агенциите за външна кредитна оценка, 30 ноември 2010 г., част 3, достъпни на уебсайта на ЕБО на: http://www.eba.europa.eu

(36)  Виж предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари, Компромис на председателството от 21 септември 2011 г., достъпен на уебсайта на Съвета на: http://register.consilium.europa.eu

(37)  Виж Становище CON/2011/42, параграф 6.4.

(38)  Виж отговор на Евросистемата, параграф 2.1.

(39)  Приложение I, точка 6 от предложения регламент.

(40)  Виж отговор на Евросистемата, параграф 5.

(41)  Виж член 1, параграф 24 от предложения регламент, член 39, параграф 1.

(42)  Виж член 1, параграф 8 от предложения регламент, член 6а.

(43)  Виж член 1, параграф 8 от предложения регламент, член 6а, параграф 1, буква а).

(44)  Член 1, параграф 8 от предложения регламент, нов член 6б.

(45)  Член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(46)  Член 1, параграфи 10 и 19 от предложения регламент.

(47)  Член 1, параграф 11 от предложения регламент.

(48)  Член 1, параграф 11 от предложения регламент, нов член 8а, параграф 1.

(49)  Член 1, параграф 11 от предложения регламент, нов член 8а, параграф 4.

(50)  Член 1, параграф 11 от предложения регламент, нов член 8б.

(51)  Виж например член 122а от Директива 2006/48/ЕО, член 17 от Директива 2011/61/ЕС, член 50а от Директива 2009/65/ЕО и член 135 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(52)  Член 1, параграф 11 от предложения регламент, нов член 8а, параграф 3.

(53)  Член 1, параграф 24 от предложения регламент, нов член 39, параграф 4.

(54)  Член 478 от предложения регламент ДКИ IV, Компромис на председателството от 1 март 2012 г., достъпен на уебсайта на Съвета на: http://register.consilium.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предложения за изменения на предложения регламент

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 3а от предложения регламент (ново)

Няма текст.

(3а)

Принципите на СФС за намаляване на използването на рейтинги на агенциите за кредитен рейтинг посочват, че определящите стандартите и органите следва да оценяват позовавания на рейтингите на агенциите за кредитен рейтинг в стандарти, закони и регламенти и, където е възможно, да ги премахнат или заменят с подходящи алтернативни стандарти за кредитоспособност. Този подход следва също да бъде насърчаван на ниво Съюз. Публичните органи следва да вземат надлежно под внимание необходимостта да се избягват както прекомерно, така и механично използване на кредитни рейтинги от компетентни органи и участници на финансовия пазар и следва да допринасят, както е подходящо, за тази цел.

Обяснение

Предложеното изменение отразява принципа на Съвета за финансова стабилност (СФС) за намаляване на използването на рейтинги на агенции за кредитен рейтинг (АКР) и предлага всички съответни органи на Съюза и национални публични органи, да допринасят за тази цел (виж също изменения 4 и 5).

Изменение 2

Съображение 21а от предложения регламент (ново)

Няма текст.

(21а)

С влизането в сила на Регламент (ЕС) № хх/201х на Европейския парламент и на Съвета от хх ххх 201х  (2) относно пруденциалните изисквания за кредитни институции и инвестиционни посредници, агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани, в съответствие с настоящия регламент и централните банки, присъждащи кредитни рейтинги, които са освободени от прилагането на настоящия регламент, автоматично се квалифицират като АВКО за регулаторни цели.

Обяснение

По отношение на взаимодействието между Регламент (ЕО) № 1060/2009 и режима за признаване на агенции за външна кредитна оценка (АВКО), съгласно Директива 2006/48/ЕО, ЕЦБ вече е отбелязвала, че дублиране на процедури и скъпи припокриващи се изисквания следва да се избягват  (3). Съображение 44 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 отбелязва, че този регламент не следва да заменя процеса на признаване на АВКО, съгласно Директива 2006/48/ЕО. Тъй като обаче, предложеният регламент ДКИ IV определя АВКО като всяка АКР, която е регистрирана или сертифицирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 или централна банка, присъждаща кредитни рейтинги, които са освободени от Регламент (ЕО) № 1060/2009, ЕЦБ препоръчва вече споменатото в ново съображение, че горната процедура за признаване ще бъде излишна с влизането в сила на предложения регламент ДКИ IV. В това отношение, член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 ще е нужно да бъде изменен след като предложеният регламент ДКИ IV е в сила.

Изменение 3

Член 1, параграф 2а от предложения регламент (нов)

Изменение на член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1060/2009

Няма текст.

„4.   С цел да се гарантира еднообразно прилагане на параграф 2, буква г), по искане от държава-членка, и след консултация с ЕЦБ и ЕОЦКП, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена вчлен 38, параграф 3, и в съответствие с параграф 2, буква г) от настоящия член, да приеме решение, съгласно което дадена централна банка попада в приложното поле на посочената буква и следователно нейните кредитни рейтинги се освобождават от прилагането на настоящия регламент и информира ЕОЦКП за това.

ЕОЦКП публикува на своята електронна страница списък с централните банки, които попадат в приложното поле на параграф 2, буква г) от настоящия член.“

Обяснение

Когато оценява кредитни стандарти на допустими активи, Евросистемата взема предвид кредитни оценки, извлечени от различни източници, включително вътрешни системи за кредитна оценка, управлявани от някои национални централни банки (НЦБ). Тези системи вече подлежат на задълбочено валидиране и всеобхватно наблюдение на изпълнението от Евросистемата. По отношение на кредитни рейтинги, присъдени от НЦБ, за да се ползва опитът на ЕЦБ в тази област, ЕЦБ би препоръчала Комисията да се консултира с ЕЦБ и ЕОЦКП преди да вземе решение относно освобождаването.

Съгласно член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009, ЕОЦКП публикува на своята електронна страница списък на АКР, регистрирани в съответствие с този регламент. Предлага се ЕОЦКП също да публикува на своята електронна страница списък на освободените централни банки.

Изменение 4

Член 1, параграф 6 от предложения регламент

Изменение на член 5а от Регламент (ЕО) № 1060/2009

„Член 5а

Предоверяване на финансовите институции в кредитните рейтинги

Кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните и презастрахователните предприятия, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите и инвестиционните дружества, лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и централните контрагенти по смисъла на Регламент (ЕС) № xx/201x на Европейския парламент и на Съвета от xx xxx 201x г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции9 изготвят своя собствена оценка на кредитния риск и при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Компетентните органи, отговорни за надзора на тези предприятия, следят отблизо целесъобразността на процесите за кредитна оценка на предприятията.“

„Член 5а

Предоверяване на финансовите институции в кредитните рейтинги

Кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните и презастрахователните предприятия, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите и инвестиционните дружества, лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и централните контрагенти по смисъла на Регламент (ЕС) № xx/201x на Европейския парламент и на Съвета от xx xxx 201x г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции9 разработват и прилагат подходящи вътрешни процедури и методологии, за да им позволят да изготвят своя собствена оценка на кредитния риск, в съответствие с приложимите за тях специфични секторни правила и при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Компетентните органи, отговорни за надзора на тези предприятия, като вземат предвид естеството, размера и сложността на дейностите на предприятието следят отблизо целесъобразността на процесите за кредитна оценка на предприятията.“

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 1.1 и 1.2 от настоящото становище.

Изменение 5

Член 1, параграф 6 от предложения регламент

Изменение на предложения член 5б от Регламент (ЕО) № 1060/2009

„Член 5б

Доверяване на Европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск в кредитните рейтинги

Европейският надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (*) (ЕБО), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (**) (ЕОЗППО), и ЕОЦКП не се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, когато подобни позовавания биха могли да накарат компетентните органи или участниците на финансовите пазари да започнат механично да се доверяват в кредитните рейтинги. Ето защо най-късно до 31 декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП преразглеждат и по целесъобразност премахват всички позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и препоръки.

Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (***), не се позовава на кредитни рейтинги в своите предупреждения и препоръки, когато подобни позовавания биха могли да предизвикат механичното доверяване в кредитните рейтинг.“

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 1.3 до 1.8 от настоящото становище.

Изменение 6

Член 1, параграф 14 от предложения регламент

Изменение на член 11а от Регламент (ЕО) № 1060/2009

„Член 11а

Европейски рейтингов индекс

1.   При присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП информация за рейтинга, включваща рейтинга и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент, информация относно вида рейтинг и вида действия за неговото определяне, както и дата и час на публикуване. Предоставеният рейтинг се основава на хармонизираната рейтингова скала, посочена в член 21, параграф 4а, буква а).

2.   ЕОЦКП създава Европейски рейтингов индекс, който ще включва всички кредитни рейтинги, представени пред ЕОЦКП по параграф 1, както и един съвкупен рейтинговиндекс за всички дългови инструменти, получили рейтинг. Индексът и отделните кредитни рейтинги се публикуват на електронната страница на ЕОЦКП.“

„Член 11а

Европейска рейтингова платформа

1.   При присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП информация за рейтинга, включваща рейтинга и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент, информация относно вида рейтинг и вида действия за неговото определяне, както и дата и час на публикуване.

2.   ЕОЦКП създава Европейска рейтингова платформа, която ще включва всички кредитни рейтинги, представени пред ЕОЦКП по параграф 1, . Отделните кредитни рейтинги се публикуват на електронната страница на ЕОЦКП.“

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 2.3 до 2.5 от настоящото становище. Заглавието на члена съответно е изменено.

Изменение 7

Член 1, параграф 18, буква б) от предложения регламент

Изменение на предложения член 21, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1060/2009

„4а.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а)

хармонизирана стандартна рейтингова скала, която ще се използва в съответствие с член 11a от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг и ще се основава на метрични показатели за измерване на кредитния риск, както и определен брой рейтингови категории и гранични стойностите за всяка рейтингова категория;

[…].“

„4а.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а)

;

[…].“

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 2.3 до 2.5 от настоящото становище.

Изменение 8

Член 1, параграф 18, буква ба) от предложения регламент (нов)

Член 21, параграф 4б от Регламент (ЕО) № 1060/2009 (нов)

Няма текст.

4б.   До 31 декември 2015 г. ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, ЕОЗППО и ЕЦБ, преглежда приложимостта на създаване на хармонизирана рейтингова скала за рейтинги, присъдени от регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг и докладва на Комисията.

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 2.3 до 2.5 от настоящото становище.

Изменение 9

Член 1, параграф 24, буква в) от предложения регламент (нов)

Член 39, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 (нов)

Няма текст.

5.   До 31 декември 2014 г. ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО докладват на Комисията за прилагането на мерките, предприети за намаляване на прекомерната зависимост от външни кредитни рейтинги и оценява вариантите за възможни алтернативи или допълнения на съществуващите модели. ЕЦБ и Европейският съвет за системен риск допринасят за този доклад, по отношение на макропруденциални аспекти и аспекти на системен риск.

Обяснение

Обосновката за предложеното изменение е изложена в параграфи 2.3 до 2.8 от настоящото становище.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който Европейската централна банка (ЕЦБ) предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L …, стр.

(3)  Параграф 8 от Становище CON/2009/38.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАМКА НА ЕВРОСИСТЕМАТА ЗА КРЕДИТНА ОЦЕНКА

1.

ЕЦБ е пряко засегната от услугите, предоставяни от АКР в контекста на задачите и задълженията на Евросистемата, особено по отношение на провеждането на операциите на паричната политика. Без да се засяга Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейският парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (1), Евросистемата и националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, определят процедурите, правилата и критериите, необходими, за да се осигури, че изискването за високи кредитни стандарти за допустими активи за операции на паричната политика е изпълнено и определят, както е подходящо, условията за използване на кредитни рейтинги при операции на централна банка (2).

2.

Рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО) взема предвид кредитни оценки от един от четири източника: агенции за външна кредитна оценка (АВКО); вътрешни системи за кредитна оценка (ВСКО) на НЦБ; вътрешни рейтингово базирани системи на контрагенти или рейтингови инструменти на доставчици — трети страни. Тези системи и инструменти са предмет на общи критерии за приемливост, които са допълнени от многогодишен процес на мониторинг върху резултатите в съответствие с правната рамка на Евросистемата относно инструментите и процедурите на паричната политика (3). Освен това, Евросистемата взема предвид институционални критерии и характеристики, които гарантират подобна защита на притежателите на инструменти, като например гаранции. Процесът на мониторинг върху резултатите на АВКО се състои от ежегодно последващо съпоставяне на наблюдавания пул на неизпълненията за групата на всички допустими длъжници (статичния пул) и прага на Евросистемата за кредитно качество, зададен от референтната стойност на „вероятността за несъстоятелност“ (4) и определя максималното ниво на кредитен риск, който Евросистемата желае да поеме в своите стандартни операции на паричната политика. Процесът на мониторинг върху резултатите има за цел да гарантира, че резултатите от кредитните оценки са съпоставими за различните системи и източници. Същевременно, Евросистемата извършва преценка по отношение на тези оценки и си запазва правото да отхвърли или ограничи използването на актив въз основа на всякаква информация относно неговото кредитно качество, която тя може да счита за относима.

3.

Като част от мерките, обявени през декември 2011 г. в подкрепа на банковото кредитиране и дейностите на паричния пазар (5), Управителният съвет посочи, че вземания по кредит, напр. банкови кредити следва да бъдат направени допустими на по-широка основа. Нещо повече, Управителният съвет приветства по-широкото използване на вземания по кредит като обезпечение в кредитни операции на Евросистемата въз основа на хармонизирани критерии и обяви, че Евросистемата укрепва своите вътрешни възможности за кредитна оценка. Той също окуражава потенциални доставчици на външна кредитна оценка, напр. рейтингови агенции и доставчици на инструменти за присъждане на рейтинг, и търговски банки, използващи вътрешна система, основана на рейтинги, за да търси одобрение от Евросистемата, съгласно РЕКО (6). Нещо повече, ЕЦБ и по-специално НЦБ от Евросистемата (тъй като информацията за контрагенти по вземания по кредити е налична на национално ниво) е необходимо да разполагат с подходящи вътрешни системи за кредитна оценка. Следователно ще бъде необходимо НЦБ от Евросистемата да укрепят своята способност да оценяват кредити, които не са рейтингувани от АКР. Понастоящем има четири НЦБ, които разполагат с вътрешни рейтингови системи (7). Тези системи вече подлежат на задълбочено утвърждаване и всеобхватно наблюдение на изпълнението от Евросистемата.

4.

По отношение на държавни рейтинги, Евросистемата е доказала своята независимост от АКР и прави своя собствена преценка относно кредитното качество на държавни облигации по отношение на тяхната допустимост като обезпечение за операции за ликвидност на Евросистемата, чрез решение да суспендира изискванията за рейтинг за държави-членки от еврозоната с икономически и финансови програми за корекции, договорени с Европейския съюз, Международния валутен фонд и ЕЦБ в случаите на Гърция (8), Ирландия (9) и Португалия (10) и чрез решението да спре това суспендиране при оценяване на отрицателния ефект върху кредитното качество на нейните държавни облигации на решението на Гърция да направи предложение за обмен на дълг до държателите на облигации (11).

5.

Предвид гореизложеното, Евросистемата се съобразява с принципа на СФС, съгласно който централните банки следва да стигат свои собствени кредитни преценки относно финансови инструменти, които приемат при пазарни операции, едновременно като обезпечение и като окончателни покупки, и съгласно който политиките на централните банки следва да избягват механични подходи, които могат да доведат до ненужно остри и големи промени в допустимостта на финансовите инструменти и нивото на допустими отклонения, които могат да изострят ефектите на срутване (12). Същевременно, както е посочено по-горе, Евросистемата е подготвена непрекъснато да преглежда процедури на РЕКО, правила, методи, системи най-общо и ресурси, използвани от вътрешни източници за кредитни рейтинги.


(1)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Виж Становище CON/2009/38 от 21 април 2009 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг, изменение 1.

(3)  Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1).

(4)  Виж раздел 6.3.5 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(5)  Виж прессъобщение на ЕЦБ от 8 декември 2011 г., достъпно на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Виж раздел 6.3.4 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(7)  Източниците на вътрешни системи за кредитна оценка включват четирите системи за кредитна оценка, използвани от Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Oesterreichische Nationalbank (виж раздел 6.3.4.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14).

(8)  Решение ЕЦБ/2010/3 от 6 май 2010 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 102).

(9)  Решение ЕЦБ/2011/4 от 31 март 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33).

(10)  Решение ЕЦБ/2011/10 от 7 юли 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31).

(11)  Решение ЕЦБ/2012/2 от 27 февруари 2012 г. за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (ОВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 36).

(12)  Принципи на СФС, принцип III.1, Операции на централни банки.


Top