EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0018

Становище на Европейската централна банка от 7 март 2012 година относно засиленото икономическо управление на еврозоната (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/7


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 март 2012 година

относно засиленото икономическо управление на еврозоната

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Въведение и правно основание

На 21 декември 2001 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната (1) (наричан по-долу „предложеният регламент относно мониторинг на проектите за бюджетни планове“) и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (2) (наричан по-долу „предложеният регламент за засилване на надзорни процедури“) (наричани по-долу заедно „предложените регламенти“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз тъй като предложените регламенти се отнасят за основната цел на Европейската система на централните банки за поддържане на ценова стабилност, както е посочено в членове 127, параграф 1 и 282, параграф 2 от Договора и член 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Както е посочено в Становище CON/2011/13 (3), настоящата криза показа много ясно, че извършването на амбициозна реформа на рамката за икономическо управление е от съществен и огромен интерес за Европейския съюз, държавите-членки и особено за еврозоната. Подсилването на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), което е включено в законодателния пакет от шест правни акта (4), влезли в сила на 13 декември 2011 г., създаде по-стабилна рамка на Съюза за координация и наблюдение на икономическата и фискалната политика. Като се има предвид, че да бъдеш част от паричен съюз има широк обхват на последици и изисква много по-тясна координация и наблюдение, за да се осигури стабилността и устойчивостта на еврозоната като цяло, срещата на високо равнище на държавите от еврозоната от 26 октомври 2011 г. изрази своя ангажимент да приложи допълнителни мерки.

В съответствие с позицията си, изразена в контекста на приемането на горепосочените правни актове, призовавайки за качествен скок за еврозоната, ЕЦБ приветства предложените регламенти и препоръчва някои изменения, които целят: а) допълнително засилване на бюджетната дисциплина на държавите-членки от еврозоната; и б) допълнително увеличаване на наблюдението на държавите-членки от еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност, независимо от това дали получават финансова помощ или може да имат нужда да получават такава помощ.

ЕЦБ намира предложените регламенти като съвместими с и допълващи новия Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (наричан по-долу „ДСКУ“), както е договорен на заседанието на Европейския съвет от 30 януари 2012 г.

Накрая, условие за напредване с горе споменатия качествен скок е държавите-членки навременно и енергично да изпълняват задълженията си, съгласно ДСКУ и предложените регламенти, след приемането им.

I.   Предложеният регламент относно мониторинг на проектите за бюджетни планове

Предложеният регламент съдържа разпоредби, които ще засилят бюджетното наблюдение на проектите за бюджетни планове от Европейската комисия и предвижда процедури за по-строг мониторинг за да се гарантира коригиране на прекомерните дефицити. ЕЦБ приветства предложения регламент, който, след приемането му ще допълни подсиления ПСР. Това е следваща стъпка към засилване на икономическото управление в Съюза по отношение на държавите-членки от еврозоната и осигуряване на правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз. По-специално, той ще: а) изисква държавите-членки от еврозоната да въведат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които изпълняват своите средносрочни бюджетни цели в процеса на изработване на националните бюджети, както и независим национален фискален съвет, който да изготвя независими макроикономически и/или бюджетни прогнози за годишните средносрочни бюджетни планове и проектите на бюджетни закони; б) засили мониторинга и оценяването на проектите на бюджетни планове на всички държави-членки от еврозоната, включително създаването на общ бюджетен график, който изисква предоставянето на допълнителна информация и въвеждането на възможността за Комисията да приеме становище относно проект на бюджетен план и да поиска актуализиран план, ако е установено особено сериозно неизпълнение на задължения по Пакта за стабилност и растеж; в) помага да се осигури своевременно коригиране на прекомерни дефицити посредством по-строг мониторинг на държави-членки, за които се прилага процедура при прекомерен дефицит и препоръки от Комисията за приемане на допълнителни мерки в случай на риск от неспазване на препоръките на Съвета; и г) осигури високо качество на сметките на сектор „Държавно управление“ посредством цялостен независим одит, който допълва наскоро въведените минимални изисквания относно независимостта на националните статистически органи и възможността за санкции в случай на фалшификация на бюджетна статистика.

Същевременно, има възможност за подобрение, за да се направи предложеният регламент по-силен и ефективен. В този смисъл ЕЦБ има няколко забележки.

1.

За да засили допълнително регламента, Комисията следва, за да осигури ранно спазване на програмите за стабилност (5), да поиска от държавите-членки от еврозоната не само да представят проект на бюджетен план (6), но също актуализирани средносрочни фискални планове. Тези планове следва също да покриват развитието на държавния дълг, неявни и условни държавни задължения и други данни, имащи отношение към оценката на дългосрочната устойчивост на публичните финанси (7). Това ще позволи на Комисията да прави мониторинг и да оценява проектите на бюджетни планове за предстоящата година, вземайки предвид средносрочните последици за бюджета от нови мерки, както и всеки специфичен за държавата риск за устойчивостта на публичните финанси.

2.

ЕЦБ предлага Комисията да издава становище, когато проектът на бюджетен план би довел до несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж и до структурен дефицит, по-висок от този, предвиден в програмата за стабилност на държава-членка; или, когато съотношението на държавния дълг е над 60 % от брутния вътрешен продукт и не намалява в достатъчна степен, както е определено в Пакта за стабилност и растеж; или, когато Комисията установи рискове за фискалната устойчивост. В тези случаи Комисията следва да вземе предвид всяко становище на Съвета относно програмата за стабилност. ЕЦБ също препоръчва да се отбележи изрично (в член 6, параграф 1) че Комисията оценява качеството на процеса на събиране на базовите данни, което може да доведе, например, до становище относно качеството на бюджетната статистика или липсата на независимост на макроикономическите и/или бюджетните прогнози (8).

3.

В своето становище Комисията следва да поиска актуализиран проект на бюджетен план от държави-членки от еврозоната в случай на несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж. В допълнение, Комисията следва да поиска актуализиран проект на бюджетен план от държави-членки в случай на неспазване в проекта на бюджет на дефицита и/или плана за дълга, посочени в програмата за стабилност на държава-членка, вземайки предвид всяко становище на Съвета относно програмата за стабилност, или когато идентифицира рискове за фискалната устойчивост (напр. това следва да се поиска не само в случаи на „особено сериозно несъответствие“ със задълженията относно бюджетната политика за предстоящата година, както са установени в ПСР, но възможно най-скоро, след като има каквото и да е неспазване или когато са установени други рискове за фискалната устойчивост (9).

4.

Предложеният регламент предвижда, че Комисията изисква актуализиран проект на бюджетен план в случай на „особено сериозно несъответствие“ със задълженията относно бюджетната политика, определени в ПСР. ЕЦБ предлага замяна на този текст с „несъответствие“, за да се осигури навременно актуализиране на проекта на бюджетен план.

За да се засилят корективните мерки на ПСР, ЕЦБ също смята за оправдано по-близко съблюдаване на адекватността на корективните мерки, ако навременното коригиране на прекомерния дефицит изглежда под съмнение — чрез по-силно използване на партньорски натиск в Еврогрупата, Съвета и, в крайна сметка, в Европейския съвет, както и по-голяма употреба на (репутационни) санкции (10).

II.   Предложеният регламент за засилване на надзорни процедури

Този предложен регламент установява механизъм за наблюдение, приложим за държавите-членки от еврозоната, които изпитват или са заплашени от напрежения на финансовите пазари и/или които получават финансова помощ. Като цяло, предложеният регламент е добре дошъл, тъй като дава изрична основа на практиката за по-засилен мониторинг на държави-членки, които изпитват напрежения на финансовите пазари или получават финансова помощ. Също така се приветства включването на ЕЦБ и Европейските надзорни органи. Въпреки това, ЕЦБ има няколко забележки.

1.

ЕЦБ приветства факта че, дори ако държава-членка не получава никакъв вид финансова подкрепа, Комисията може да реши да я подложи на засилено наблюдение, ако изпитва сериозни финансови затруднения (за предпочитане е да се използва еднаква терминология в целия предложен регламент, който в английската езикова версия понастоящем за „сериозни“ затруднения се използва едновременно „serious“ (напр. член 1) и „severe“ (напр. член 2). В допълнение, даването на примери какво би могло да се счита за сериозно затруднение би улеснило разбирането на предложения регламент, вместо разработването на изчерпателно определение, което не би било разумно. Всъщност, такова определение би възпрепятствало прилагането на предложения регламент в ситуации, предизвикани от последващи пазарни промени, които не биха могли да бъдат предвидени по време на приемането му (11).

2.

Тъй като източниците на затруднения за държавите-членки, подложени на засилено наблюдение биха могли лесно да обхванат или да създадат системни рискове, включването на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) би било от полза за действия в тази област. Следователно, би било полезно да се информира ЕССР, когато е приложимо, за резултатите от засиленото наблюдение.

3.

Друга важна особеност на предложения регламент е, че Съветът може да препоръча на държава-членка, подложена на засилено наблюдение, да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции, ако е установено, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на държавата-членка има значително неблагоприятно влияние върху финансовата стабилност на еврозоната като цяло (12). Това е важна разпоредба, тъй като силно насърчава държава-членка да поиска финансова помощ и да избегне излишно забавяне, когато това може да има вредни последици за финансовата стабилност на еврозоната като цяло. Тази разпоредба може да бъде подсилена чрез задължаване на Съвета („Съветът следва да“) да отправи препоръка от този вид.

4.

По отношение на разграничаването между превантивна помощ със засилено наблюдение и финансова помощ със силно подсилен мониторинг е важно да се подчертае, че изискванията за корекции трябва да бъдат амбициозни и в двата случая на помощ. Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да не избягват по-амбициозни програми за корекции чрез кандидатстване за превантивна помощ вместо за пряка финансова помощ.

5.

Особено се приветства, че предложеният регламент задължава държавите-членки да се консултират със Съвета, Комисията и ЕЦБ преди да се обърнат към международните кредитори за финансова помощ (13). ЕЦБ отбелязва, че задълженията на държавите-членки от еврозоната, желаещи да получат финансова помощ, следва да водят до нещо повече от споделяне на информация. Действително, такива държави-членки следва да обсъждат наличните възможности по съществуващи финансови инструменти на Съюза или на еврозоната и улесненията на международни финансови институции и кредитори. Предложената засилена процедура за наблюдение би могла да бъде допълнително засилена по няколко начина. Отчетен е специфичният характер на финансовата помощ, предоставена като превантивна мярка (14), тъй като държави-членки, които са получили такава помощ, са освободени от засилено наблюдение, доколкото тази кредитна линия не е усвоена, и при условие, че достъп до такава превантивна помощ не е в зависимост от приемане на нови мерки на политиката. Продължаващият мониторинг от Комисията обаче на критериите за допустимост, установени във финансови инструменти за помощ, междуправителствени и на Съюза, следва също да се прилага за държави-членки, на които е предоставен достъп до финансова помощ като превантивна мярка, дори ако тази помощ не е свързана с приемането на нови мерки на политиката. Във всеки случай, по-строг мониторинг изглежда оправдан, ако държава-членка прецени, че е необходимо да поиска превантивна финансова помощ.

6.

ЕЦБ отбелязва, че предложеният регламент безусловно освобождава държави-членки, които се ползват от финансова помощ, отпускана като превантивна мярка и от заеми за рекапитализация на финансови институции, от оценката на устойчивостта на държавния дълг и задължението да подготвят програма за макроикономически корекции (15). ЕЦБ препоръчва да остане открита възможността за оценка на устойчивостта на държавния дълг също по отношение на държави-членки с превантивна програма. Това е дори по-оправдано, ако държава-членка получи заем за рекапитализация на финансови институции, имайки предвид тясната връзка между фискалната устойчивост и нестабилността на финансовия сектор, и влиянието на заема върху цялостното ниво на задлъжнялост на държавата-членка. Освобождаването от подготвяне на програма за макроикономически корекции не следва да изключва предоставянето на техническа помощ и участието на парламентите (16).

7.

Избягването на ефекти от преноса е ключова цел на засиленото наблюдение на държавите-членки от еврозоната, изпитващи финансови напрежения и следователно е важно също да се оправомощи Съвета да инициира и провежда процедури за засилено наблюдение, като поиска от Комисията да инициира засилено наблюдение, поиска допълнителна информация за състоянието на финансовите институции, извършва допълнителни стрес тестове или поиска допълнителни действия (17).

8.

Предложеният регламент изисква държава-членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането ѝ, да се обръща към Комисията за техническа помощ (18). Необходимостта от такава помощ е предизвикана също и от тежкото бреме, което програма за макроикономически корекции води след себе си за съответната държава-членка, и следователно би било полезно да се добави възможността други институции на Съюза и държави-членки да предоставят такава помощ и да допринесат с техните експертни знания.

9.

В допълнение, би било полезно установяването на постоянно пребиваващ съветник в съответната държава-членка, който да съветва органите на държавата-членка относно прилагането на програмата за макроикономически корекции и да извършва координация с институциите на Съюза и държавите-членки, включени в техническата помощ.

10.

ЕЦБ разбира, че когато държава-членка разчита само на финансова помощ, предоставена от Европейския механизъм за финансово стабилизиране, Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност, отколкото на финансова помощ, предоставена от трети страни или финансови институции, програмата за макроикономически корекции de facto ще отразява условията на икономическа политика, договорени между всички страни в контекста на предоставяне на достъп до такава финансова помощ. От съображения за правна яснота, ЕЦБ препоръчва изричното указване на това разбиране в член 6 на предложения регламент.

III.   Връзка с ДСКУ

Приемането на ДСКУ има за последица изменението на предложения регламент относно мониторинг на проектите за бюджетни планове. Наред с друго, ЕЦБ предлага този регламент да покрива във възможно най-голяма степен: а) разпоредбите за числово изразени фискални правила, включително времеви график за бързо сближаване със средносрочната цел, включително обхвата на временни отклонения поради извънредни обстоятелства; б) основните елементи на автоматичен механизъм за корекции; в) изискването за държавите-членки, спрямо които е била приложена процедура при прекомерен дефицит, да приемат програми за бюджетно и икономическо партньорство; и г) докладване ex ante на планове за емитиране на публичен дълг.

Ако такива изменения не бъдат въведени в предложения регламент, ЕЦБ би подкрепила силно подхода за представяне на по-нататъшни законодателни предложения. Също така ЕЦБ отбелязва, че намерението на Комисията да представи законодателни предложения по въпроси в) и г) по-горе, заедно с предложенията относно координацията на плановете за значителни реформи на икономическата политика на държавите-членки, е записано в осмо съображение на преамбюла на ДСКУ. ЕЦБ силно подкрепя този подход.

Относно въвеждането на нови граници за средносрочните цели, както е предвидено в деветото съображение на ДСКУ, ЕЦБ отбелязва, че ако тези граници не се въведат в предложения регламент, Комисията би могла да представи законодателно предложение, за да ги въведе. ЕЦБ би приветствала такова предложение.

По отношение на автоматичния механизъм за корекции, в допълнение към споменаването на основните му елементи в предложения регламент, както ЕЦБ предлага, Комисията ще предвиди всички други необходими елементи в съответствие с член 3.1, буква д) и член 3.2 от ДСКУ.

Когато бъдат предприети допълнителни изменения на предложените регламенти или допълнителни законодателни инициативи, като последица на ДСКУ, чрез правната рамка на Съюза и разпоредбите за възлагане на допълнителни задачи на Съвета, следва да се използва правилото за гласуване с обратно квалифицирано мнозинство, когато е подходящо. Решение относно неспазване на политическите изисквания, заложени в програмата по член 6, параграф 5 от предложения регламент за засилване на процедурите за наблюдение е краен случай, когато прилагането на правилото за гласуване с обратно квалифицирано мнозинство е препоръчително.

Във всеки случай, когато разпоредбите на ДСКУ не са достатъчно подробни, напр. разпоредбата за подобряване координацията на планираните емисии на държавен дълг, също с оглед на скорошния опит по време на кризата с държавен дълг на еврозоната, предложеният регламент следва да съдържа по-точни разпоредби. Тези разпоредби следва да ползват вече създадената координация от националните служби за управление на дълга в рамката на подкомитета на ИФК за пазарите на държавен дълг в ЕС и ясно да надхвърлят прилаганите към момента координация ad hoc и обмен на информация.

Накрая, по отношение на крайните срокове, предвидени в ДСКУ и предложения регламент относно мониторинг на проектите за бюджетни планове, бърза ратификационна процедура на ДСКУ и свързаните с това изменения на конституции или еквивалентни правни актове ще гарантират, че крайният срок за спазване на фискалните правила, предвиден в предложения регламент — шест месеца след влизането му в сила, може ефективно да бъде спазен (19).

Предложения за изменения

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложенията на Комисията, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 март 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 окончателен.

(2)  COM(2011) 819 окончателен.

(3)  Становище CON/2011/13 от 16 февруари 2011 г. относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз.

(4)  Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1); Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8); Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12); Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25); Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33); и Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41).

(5)  Виж член 2, който препраща към Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12).

(6)  Виж член 5, параграф 1.

(7)  Виж член 5, параграф 3 и предложеното изменение 3 в приложението към настоящото становище.

(8)  Виж предложеното изменение 5 в приложението към настоящото становище.

(9)  Виж предложеното изменение 4 в приложението към настоящото становище.

(10)  Виж предложените изменения 6 и 9 в приложението към настоящото становище.

(11)  Виж предложеното изменение 4 в приложението към настоящото становище.

(12)  Виж предложеното изменение 8 в приложението към настоящото становище.

(13)  Виж член 4.

(14)  Виж член 2, параграф 3.

(15)  Виж член 13 от предложения регламент.

(16)  Виж член 6, параграфи 6—8 от предложения регламент и предложеното изменение 10 в приложението към настоящото становище.

(17)  Виж предложеното изменение 7 в приложението към настоящото становище.

(18)  Виж член 6, параграф 6.

(19)  Виж член 12, параграф 3 от предложения регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения по отношение на предложения регламент относно мониторинг на проектите за бюджетни планове

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 1, първа алинея, шеста алинея (нова) и седма алинея (нова)

„(1)

„независим фискален съвет“ означава орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на фискалните органи на държавата-членка, отговарящ за наблюдението на изпълнението на националните фискални правила;“

„(1)

„независим фискален съвет“ означава орган, ползващ се с функционална независимост по отношение на фискалните органи на държавата-членка, отговарящ за наблюдението и оценяването на изпълнението на националните фискални правила, и на който са възложени технически задачи, свързани с изготвяне на фискалната политика [да бъде допълнително уточнено от Комисията];

(6)

„годишно структурно салдо на сектор „Държавно управление“ “ означава годишно циклично изгладено салдо, без да се отчитат еднократни и временни мерки;

(7)

„извънредни обстоятелства“ означава необичайно събитие извън контрола на държава-членка, което има значително въздействие върху финансовата позиция на сектор „Държавно управление“ или периоди на сериозен икономически спад в еврозоната [или в Съюза] като цяло.

Обяснение

Задачите на независимия фискален съвет е необходимо да бъдат ясно определени от Комисията. Определенията е необходимо да отразяват тези в ДСКУ (член 3, параграф 3). ЕЦБ предлага използването на тези термини в член 4.

Изменение 2

Член 4, параграфи 1, 1а (нов), 1б (нов) и 1в (нов)

„1.   Държавите-членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по възможност в конституцията.“

„1.   Държавите-членки въвеждат числово изразени фискални правила по отношение на бюджетното салдо, посредством които в процеса на изработване на националните бюджети отразяват своята средносрочна бюджетна цел, както е посочено в член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета. Тези правила се отнасят до държавното управление като цяло и имат обвързващ характер, заложен по възможност в конституцията. Държавите-членки могат временно да се отклоняват от средносрочната цел или плана за корекции, насочен към нея, само при извънредни обстоятелства, при условие, че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план.

1а.   Държавите-членки гарантират, че годишната бюджетна позиция на сектор „Държавно управление“ е балансирана или на излишък. За тази цел, като специално споразумение между държавите-членки да надхвърлят Регламент (ЕО) № 1466/97, годишното структурно салдо на сектор „Държавно управление“ не може да надхвърля специфичната за държаватареферентна стойност, при ограничение на структурния дефицит от 0,5 % от БВП. Когато нивото на дълга на сектор „Държавно управление“ е значително под 60 % от БВП и рисковете за дългосрочна фискална устойчивост са ниски, специфичната за държавата референтна стойност за годишното структурно салдо на сектор „Държавно управление“ може да достигне границата за структурен дефицит от най-много 1 % от номиналния БВП.

1б.   Държавите-членки въвеждат механизъм за корекции, който се задейства автоматично, с цел коригиране на значителни наблюдавани отклонения от средносрочната цел или плана за корекции, насочен към нея, включително тяхното съвкупно въздействие върху динамиката на държавния дълг. [Естеството, размерът и времевата рамка на механизма за корекции, включително в случай на извънредни обстоятелства, са посочени в приложение към настоящия регламент.]

1в.   Държавите-членки гарантират бързо сближаване на техните средносрочни цели въз основата на амбициозни и обвързващи времеви рамки, предложени от Комисията, които отчитат специфичните за страната рискове за фискалната устойчивост. Предложените времеви рамки се публикуват.

Обяснение

Предложеният регламент следва да включва основните принципи на ДСКУ (член 3 в този случай).

Изменение 3

Член 5, параграф 3, буква ж) (нова) и параграф 3а (нов)

 

„ж)

подробна информация за развитието на дълга на сектор „Държавно управление“, както и други относими данни за оценка на специфичните за страната рискове за устойчивостта на публичните финанси, по-специално, преглед на неявните задължения и на условните задължения с потенциално голямо въздействие върху публичните бюджети, както са определени в член 14, параграф 3 от Директива 2011/85/ЕС на Съвета.

3а.   Държавите-членки отчитат регулярно и ex ante своите планове за емитиране на публичен дълг за сектор „Държавно управление“ до Комисията и Еврогрупата с оглед на по-доброто им координиране и наблюдение.

Обяснение

Изискванията за мониторинг следва да включват препратка към държавния дълг и към неявните и условните задължения, за да се обхванат рисковете за дългосрочна фискална устойчивост. Нещо повече, предложеният регламент следва също да се отнася за ex ante докладване на плановете за емитиране на публичен дълг, както е в член 6 и съображение 8 на преамбюла на ДСКУ.

Изменение 4

Член 5, параграф 5, първа алинея

„5.   Когато Комисията установи особено сериозно несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж, изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава-членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Докладът се оповестява публично.“

„5.   Когато Комисията установи несъответствие със задълженията относно бюджетната политика, определени в Пакта за стабилност и растеж, изисква в срок от две седмици след предаването на проекта на бюджетен план съответната държава-членка да преразгледа проекта на бюджетен план. Докладът се оповестява публично. Нещо повече, Комисията следва да изискаот съответната държава-членка актуализиран проект на бюджетен план, в случай на несъответствие в проекта на бюджет на дефицита и/или плана за дълга, посочени в програмата за стабилност на съответната държава-членка, вземайки предвид всяко становище на Съвета относно програмата за стабилност, или когато идентифицира рискове за фискалната устойчивост.

Обяснение

Предложеният регламент следва да осигури, че проектите на бюджетни планове са изцяло в съответствие със задълженията по бюджетната политика за предстоящата година, посочени в ПСР, както и с целите на програмата за стабилност, вземайки предвид всяко становище на Съвета относно програмата за стабилност. Също, когато Комисията идентифицира рискове за фискалната стабилност, тя следва да поиска актуализиран проект на бюджетен план.

Изменение 5

Член 6, параграф 1

„1.   Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември.“

„1.   Комисията оценява проектите на бюджетни планове, взимайки предвид средносрочните последици за бюджета от новите мерки, и оценява последиците за фискалната устойчивост. Тя също оценява качеството на процеса на събиране на базовите данни. Комисията, ако е необходимо, приема становище относно проекта на бюджетен план до 30 ноември. Винаги се приема становище в някой от следните случаи: а) ако проектите на бюджетни планове биха довели до несъответствие на задълженията по бюджетната политика, посочени в Пакта за стабилност и растеж; б) ако проектите на бюджетни планове биха довели до структурен дефицит, по-висок от този, предвиден в програмата за стабилност на държавата-членка; в) ако съотношението на държавния дълг е над 60 % от БВП и не намалява в достатъчна степен, както е определено в Пакта за стабилност и растеж; или г) ако Комисията установи рискове за фискалната устойчивост.

Обяснение

За ефективността на предложения регламент е важно да се определят обстоятелствата, при които Комисията ще трябва да приеме становище.

Изменение 6

Член 6, параграф 4

„4.   Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата обсъжда становищата на Комисията относно националните бюджетни планове и бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.“

„4.   , Еврогрупата и, в случай на повторно несъответствие на държави-членки, Европейският съвет обсъждат становищата на Комисията относно националните бюджетни планове . Въз основа на общата оценка, направена от Комисията в съответствие с параграф 3, Еврогрупата и, в случай на повторно несъответствие на държави-членки, Европейският съвет обсъждат също бюджетната ситуация и перспективите в еврозоната като цяло. Докладът се оповестява публично.“

Обяснение

Изменението следва да засили партньорския натиск в случай на повторно несъответствие на държави-членки.

Изменение 7

Член 7, параграф 1, 1а (нов) и 2

„1.   Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, че в дадена държава-членка съществува прекомерен дефицит, разпоредбите на параграфи 2—5 от настоящия член се прилагат по отношение на съответната държава-членка до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.

2.   Държавата-членка, предмет на по-строг мониторинг, незабавно провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори. …“

„1.   Когато Съветът реши в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, че в дадена държава-членка съществува прекомерен дефицит, разпоредбите на параграфи 61а—56 от настоящия член се прилагат по отношение на съответната държава-членка до отмяната на процедурата при прекомерен дефицит.

1а.   Държава-членка, за която се прилага процедура за прекомерен дефицит, приема програма за бюджетно и икономическо партньорство, включително подробно описание на структурните реформи, необходими за осигуряване на ефективна и трайна корекция на нейните прекомерни дефицити.

2.   Държава-членка, предмет на по-строг мониторинг, незабавно провежда широкообхватна оценка на изпълнение през годината на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори.“

Обяснение

Предложеният регламент следва да включва основните принципи на ДСКУ (член 5 в този случай).

Изменение 8

Член 7, параграф 3, първа алинея

„3.   Държава-членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Докладът се оповестява публично.“

„3.   Държавата-членка докладва редовно пред Комисията и Икономическия и финансов комитет или всеки подкомитет, който бъде определен за тази цел, годишното изпълнение на консолидирания държавен бюджет и неговите подсектори, предприетите дискреционни мерки по отношение на разходите и приходите, целите за държавните разходи и приходи, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Държавата-членка също докладва относно прилагането на програмата за бюджетно и икономическо партньорство и структурните реформи, необходими за осигуряване на ефективна и трайна корекция на нейния прекомерен дефицит. Докладът се оповестява публично.“

Обяснение

В съответствие с изменение 7.

Изменение 9

Член 8, параграф 3а (нов)

 

3а.   Еврогрупата и Съветът обсъждат адекватността на мерките, приети от държавата-членка и, ако е необходимо, Съветът предлага допълнителни мерки, за да се осигури спазване на крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит или изменение на програмата за бюджетно и икономическо партньорство. Акодържавата-членка не приложи такива допълнителни мерки, Европейският съвет обсъжда ситуацията и предлага допълнително действие, което счита за необходимо.

Обяснение

Изменението следва да засили партньорския натиск в Еврогрупата и Съвета и, в случай на повторно несъответствие, въвежда възможността Европейският съвет да предложи допълнително действие, което да бъде предприето от държавата-членка.


Предложения за изменения по отношение на предложения регламент за засилване на надзорни процедури

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (2)

Изменение 1

Съображение 1

„1.

Безпрецедентната глобална криза, която засегна света през последните три години, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите-членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ извън рамките на Съюза.“

„1.

Безпрецедентната глобална криза, която засегна света през последните три години, повлия сериозно на икономическия растеж и финансовата стабилност и предизвика силно влошаване на държавния дефицит и дълг на държавите-членки, в резултат на което редица от тях потърсиха финансова помощ, както в, така и извън рамките на Съюза.“

Обяснение

Финансова помощ беше също предоставяна от Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), който е инструмент на Съюза.

Изменение 2

Съображение 4

„4.

Държава-членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави-членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция.“

„4.

Държава-членка, чиято парична единица е еврото, следва да подлежи на засилен надзор, когато изпитва или е застрашена от сериозни финансови затруднения, за да се създадат условия за бързо възстановяване на нормалното положение и за предпазване на останалите държави-членки от еврозоната от възможни отрицателни ефекти. Този засилен надзор следва да включва по-широк достъп до информацията, необходима за засилен мониторинг на икономическото, фискалното и финансовото положение, и периодично докладване пред Икономическия и финансов комитет (ИФК) или пред подкомитет, който той може да определи за тази цел. Същите условия за надзор следва да се прилагат по отношение на държавите-членки, които искат превантивна помощ по линия на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), Международния валутен фонд (МВФ) или друга международна финансова институция.“

Обяснение

Съгласно член 1, обхватът на предложения регламент включва ЕМФС.

Изменение 3

Член 1

„1.   С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или са получили или може да получат финансова помощ от една или няколко други държави, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС),Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции (МФИ), като Международния валутен фонд (МВФ).“

„1.   С настоящия регламент се определят разпоредбите за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност и/или които са поискали, или са получили финансова помощ от една или няколко други държави, Европейския инструмент зафинансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) или други международни финансови институции (МФИ), като Международния валутен фонд (МВФ).“

Обяснение

За правна сигурност е за предпочитане да се използват едни и същи термини в целия предложен регламент.

Изменение 4

Член 2, параграф 1

„1.   Комисията може да реши да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която изпитва сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност. Преди това на засегнатата държава-членка се предоставя възможност да изрази своите виждания. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор.“

„1.   Комисията следва да прилага засилен надзор по отношение на държава-членка, която изпитва или е заплашена от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност, които е вероятно да имат неблагоприятни ефекти от преноса върху други държави-членки от еврозоната. Преди това на засегнатата държава-членка се предоставя възможност да изрази своите виждания пред ИФК или пред подкомитет, който ИФК може да определи за тази цел. Комисията решава на всеки шест месеца дали да удължи срока на засиления надзор и докладва своите констатации на ИФК или на подкомитет, който ИФК може да определи за тази цел. Съветът може да поиска от Комисията да започне, продължи или приключи засиления си надзор.

Обяснение

За правна сигурност е за предпочитане да се използват едни и същи термини в целия предложен регламент. Заплаха от сериозни затруднения също би дала основание за засилено наблюдение, за да се предпази на ранен етап ситуацията от влошаване.

С оглед на потенциалните сериозни ефекти от преноса и рискове за стабилността на еврозоната, свободата на действие на Комисията следва да бъде ограничена, когато взема решение дали да постави държава-членка под засилено наблюдение, което се постига с употребата на думите „следва да“. В допълнение, ИФК или съответният определен подкомитет следва да бъде информиран за решението да се постави държава-членка под засилено наблюдение и за напредъка на държавата-членка под засилено наблюдение. Това би позволило на ИФК да подготви информирано решение за Съвета по отношение на всички стъпки от процедурата. Без да засяга компетенциите на Комисията, Съветът следва да бъде оправомощен да поиска от Комисията да започне или да продължи засилено наблюдение.

Изменение 5

Член 2, параграф 2

„2.   Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ. Комисията съставя списък на съответните инструменти за превантивна финансова помощ и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция.“

„2.   Комисията решава да приложи засилен надзор по отношение на държава-членка, която иска достъп до или получава превантивна финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМФС, ЕМС или друга международна финансова институция, като например МВФ. Комисията съставя списък на съответните инструменти за превантивна финансова помощ и го актуализира, за да се вземат предвид евентуалните промени в политиката на финансова подкрепа от ЕИФС, ЕМС или друга международна финансова институция.“

Обяснение

Отново, засиленото наблюдение следва да започне на ранен етап, веднага след като държава-членка е поискала финансова помощ. Необходимо е разпоредбата да бъде по-ясна, за да се избегнат всякакви съмнения относно автоматичността на държава-членка, попадаща под засилено наблюдение от момента, в който е поискала помощ. Съгласно член 1, обхватът на предложения регламент включва финансова помощ, предоставена от ЕМФС.

Изменение 6

Член 2, параграф 3

„3.   Параграф 2 не се прилага спрямо държава-членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава-членка, докато тази кредитната линия не е усвоена.“

„3.   Параграф 2 не се прилага спрямо държава-членка, която получава превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е обвързана с приемането на нови политически мерки от съответната държава-членка, докато тази кредитната линия не е усвоена. Комисията прави мониторинг на текущото спазване на критериите за допустимост, посочени във финансови инструменти за помощ, междуправителствени и на Съюза, след като споменатата финансова помощ е предоставена.

Обяснение

Освобождаването на държавите-членки, получаващи превантивна финансова помощ под формата на кредитна линия, която не е свързана с приемането на нови мерки на политиката от съответната държава-членка, докато тази кредитна линия не е усвоена, не следва да ги освобождава от обхвата на мониторинга по отношение на спазването на критериите за допустимост.

Изменение 7

Член 3, параграф 3

„3.   По искане на Комисията държавата-членка, подложена на засилен надзор:

…“

„3.   По искане на Комисията държавата-членка, подложена на засилен надзор:

Съветът може да изиска от Комисията, тя да поиска от държавата-членка, подложена на засилен надзор, да изпълни действията, установени в букви а), б) и г) и/или за нея да се приложи изискването, установено в буква в).

Обяснение

С оглед на възможните големи ефекти от преноса, би било полезно, ако Съветът би могъл да изиска, чрез посредничеството на Комисията, допълнителна информация или специфични действия, изброени в член 3, параграф 3.

Изменение 8

Член 3, параграф 5

„5.   Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава-членка има значително неблагоприятно влияниевърху финансовата стабилност на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да препоръча на засегнатата държава-членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът може да реши да оповести тази препоръка.“

„5.   Когато въз основа на предвидената в параграф 4 оценка е направено заключение, че са необходими допълнителни мерки и че финансовото положение на съответната държава-членка има значително неблагоприятно влияниевърху финансовата стабилност на еврозоната, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, следва да препоръча на засегнатата държава-членка да потърси финансова помощ и да подготви програма за макроикономически корекции. Съветът може да реши да оповести тази препоръка.“

Обяснение

Член 3, параграф 5 следва да бъде засилен чрез задължаване на Съвета да отправи препоръка за търсене на финансова помощ, ако ситуацията в съответната държава-членка има значителни неблагоприятни ефекти върху финансовата стабилност на еврозоната, което действително предоставя много силна обосновка.

Изменение 9

Член 4

„Държава-членка, която желае да получи финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК или подкомитетът, който той може да определи за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията.“

„Държава-членка, която възнамерява да поиска финансова помощ от една или няколко други държави, ЕИФС, ЕМФС, ЕМС, Международния валутен фонд (МВФ) или друга институция извън рамките на Съюза, незабавно уведомява Съвета, Комисията и ЕЦБ за намерението си. ИФК или подкомитетът, който той може да определи за тази цел, обсъждат планираното искане след получаване на оценка от Комисията, с оглед на преглед, inter alia, на наличните възможности, съгласно действащи финансови инструменти на Съюза или на еврозоната, и на улеснения на международните финансови институции и кредитори, преди държавата-членка да се обърне към потенциалните кредитори.“

Обяснение

Задълженията на държавите-членки от еврозоната следва да водят до нещо повече от споделяне на информация с техните европейски партньори и изрично включват задължението да обсъждат използването на различни улеснения за финансова помощ, налични на европейско и международно ниво. Съгласно член 1, обхватът на предложения регламент включва също ЕМФС.

Изменение 10

Член 5

„Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя — в сътрудничество с ЕЦБ и по възможност с МВФ — анализ на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава-членка, включително способността ѝ да изплати предвидената финансова помощ и я препраща на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел.“

„Когато се иска финансова помощ от ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя — в сътрудничество с ЕЦБ и когато е подходящо с МВФ — анализ на устойчивостта на държавния дълг на съответната държава-членка, включително способността ѝ да изплати предвидената финансова помощ и я препраща на ИФК или на подкомитета, който може да бъде определен за тази цел.“

Обяснение

В съответствие с настоящата практика МВФ следва да бъде включен в анализирането на устойчивостта на държавния дълг. От съображения за правна сигурност, същият израз следва да се използва навсякъде в текста.

Изменение 11

Член 6

„1.   Държава-членка, получаваща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността ѝ да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава-членка съгласно членове 121, 126 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, одобрява програмата за макроикономически корекции.

3.   Комисията в сътрудничество с ЕЦБ наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции, и на всеки три месеца информира ИФК или подкомитета, който той може да определи за тази цел. Въпросната държава-членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3.

4.   Комисията в сътрудничество с ЕЦБ проучва със съответната държава-членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции.

6.   Държава-членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането ѝ, се обръща към Комисията за техническа помощ.“

„1.   Държава-членка, искаща финансова подкрепа от една или няколко други държави, МВФ, ЕИФС, ЕМФС или ЕМС, изготвя в съгласие с Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, и когато е подходящо, с МВФ, проект на програма за макроикономически корекции, насочена към възстановяване на стабилното и устойчиво икономическо и финансово положение и възстановяване на способността ѝ да се финансира изцяло на финансовите пазари. При изготвянето на проекта за програма за макроикономически корекции се отчитат текущите препоръки, отправени до съответната държава-членка съгласно членове 121, 126, 136 и/или 148 от Договора, както и предприетите от нея действия за тяхното изпълнение, като същевременно се цели разширяване, засилване и задълбочаване на необходимите политически мерки.

2.   Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, одобрява програмата за макроикономически корекции. Когато източникът на финансова помощ е ЕМФС, ЕИФС или ЕМС, условията на предложението на Комисията са в пълно съответствие с тези, договорени между съответните страни в контекста на предоставянето на достъп до гореспоменатите улеснения — междуправителствени и на Съюза.

3.   Комисията в сътрудничество с ЕЦБ и, когато е подходящо, с МВФ, наблюдава напредъка, постигнат при прилагането на програмата за макроикономически корекции,. На всеки три месеца Комисията информира ИФК или подкомитета, който той може да определи за тази цел. Въпросната държава-членка си сътрудничи тясно с Комисията. По-специално тя предоставя на Комисията цялата информация, която последната счита за нужна за извършване на мониторинг на програмата. В този случай се прилага член 3, параграф 3. В случай на недостатъчно сътрудничество, Съветът, по предложение на Комисията, може да отправи публично искане към съответната държава-членка за определяне на действието, което да бъде предприето от тази държава-членка.

4.   Комисията в сътрудничество с ЕЦБ, и когато е подходящо, с МВФ, проучва със съответната държава-членка измененията, които може да е необходимо да бъдат направени в програмата за макроикономически корекции. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, взема решение относно всяка промяна, която трябва да се направи в програмата за макроикономически корекции.

6.   Държава-членка, която прилага програма за макроикономически корекции и не разполага с достатъчно административен капацитет или изпитва значителни проблеми при прилагането ѝ, се обръща към Комисията за техническа помощ, която може да състави за тази цел група от експерти с държавите-членки и други институциина Съюза и/или съответни международни институции. Техническата помощ може да включва установяването на постоянно пребиваващ съветник и подпомагащи служители от институциите на Европейския съюз в съответната държава-членка, който би съветвал органите на съответната държава-членка относно прилагането на програмата за макроикономически корекции и да извършва координация със съответните институции.“

Обяснение

Съгласно член 1, обхватът на предложения регламент включва ЕМФС. Предложеният текст също цели да изясни отговорностите на включените институции.

Параграф 2 цели да изясни, че от държавите-членки, ползващи се от финансова помощ по споразумение с ЕМФС, ЕИФС и ЕМС, няма да бъде искано да подготвят две различни програми за макроикономически корекции, но по-скоро, че всички условия на икономическа политика, договорени със съответната държава-членка в контекста на предоставяне на достъп до ЕМФС, ЕИФС и ЕМС ще бъдат изцяло спазвани в програмата за макроикономически корекции по този член.

В параграф 3, заплахата за публикуване, ако държава-членка не сътрудничи, може да предостави на държавата-членка стимул за допълнителни действия.

От полза би било други институции със съответни експертни знания и държави-членки да предоставят техническа помощ в допълнение на помощта от Комисията. Постоянно пребиваващ съветник би повишил значително вероятността за адекватно прилагане на програмата.

Изменение 12

Член 11, параграфи 1, 5 (нов) и 6 (нов)

„1.   Държава-членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави-членки, ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата.“

„1.   Държава-членка подлежи на надзор след приключване на програмата, докато не бъдат изплатени поне 75 % от финансовата помощ, получена от една или няколко други държави-, ЕМФС, ЕИФС, ЕМС или друга МФИ. Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, може да удължи продължителността на надзора след приключване на програмата.

5.   Съответната комисия на Европейския парламент може да покани представители на съответната държава-членка да участват в обмен на мнения относно наблюдението след приключване на програмата.

6.   Представители на Комисията могат да бъдат поканени от парламента на съответната държава-членка да участват в обмен на мнения относно наблюдението след приключване на програмата.

Обяснение

Първият коментар цели да съгласува текста на този член с член 1, параграф 1.

Повишеният публичен натиск от Европейския и националните парламенти се добавя към стимулите за съответната държава-членка да преследва адекватни политики. Това включване следва също да бъде предвидено за наблюдението след приключване на програмата, както е предвидено по отношение на засиленото наблюдение (член 3) и програмите за макроикономически корекции (член 6).

Изменение 13

Член 12

„По отношение на мерките, посочени в член 2, параграф 1, член 3, член 6, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 4, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посоченo в параграф 1, се изчислява в съответствие с член 238, параграф 3, буква б) от Договора.“

„По отношение на мерките, посочени в , член 3, параграф 5, член 6, параграфи 2, 4 и 5 и член 11, параграфи 1 и 4, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, като Съветът не взема предвид гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посоченo в параграф 1, се изчислява в съответствие с член 238, параграф 3, буква б) от Договора.“

Обяснение

Член 12 трябва да препраща към всички решения, приемани от Съвета.

Изменение 14

Член 13

„Разпоредбите на членове 5 и 6 не се прилагат за финансова помощ, отпускана като превантивна мярка, както и за заемите, предназначени за рекапитализация на финансови институции.“

„Разпоредбите на член 6, параграфи 1 до 5 не се прилагат за финансова помощ, отпускана като превантивна мярка, както и за заемите, предназначени за рекапитализация на финансови институции. Настоящото е, без да се засягат условията, поставени за тези видове финансова помощ по съответните финансови инструменти за помощ — междуправителствени и на Съюза.“

Обяснение

Освобождаването от програмата за макроикономически корекции (член 6) следва да бъде ограничено, за да не изключва предоставянето на техническа помощ и включването на парламентите. То следва да засяга само специфичната ситуация на превантивна програма и заеми, предназначени за рекапитализация на финансови институции и, без да засяга съответните разпоредби на рамковото споразумение за ЕИФС, Договора за ЕМС и инструментите за финансова помощ за прилагане на такава финансова помощ. Има полза в поддържането отворена на възможността за оценяване устойчивостта на държавния дълг, в случай, че държава-членка получи превантивна програма, за да се проверят нейните критерии за допустимост за тази програма. Също, в случай на подкрепа за рекапитализиране на финансови институции, оценка на устойчивостта на държавния дълг е оправдана, имайки предвид близката връзка между фискалната устойчивост и нестабилността на финансовия сектор. Алтернативно, параграфът би могло да бъде добавен към член 6 за по-голяма яснота и член 13 да бъде заличен.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top