EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Становище на Европейската централна банка от 10 февруари 2012 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 93/2


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 февруари 2012 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Въведение и правно основание

На 30 ноември 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и Директива 2007/14/ЕО на Комисията (1) (наричана по-нататък „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената директива съдържа разпоредби засягащи приноса на Европейска система на централните банки за гладкото провеждане на следваните от компетентните власти политики, свързани с надзора за благоразумие на кредитните институции и стабилността на финансовата система съгласно член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи бележки

Предложената директива изменя Директива 2004/109/ЕО (2) с цел постигането, inter alia, на следните регулаторни цели:

1.

Намаляване на тежестта на отчетността за емитенти на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари, като се премахнат или хармонизират дадени задължения за отчитане. Предложената директива премахва изискването емитентите да оповестяват публично междинните отчети за управление, с цел да се намали тежестта на отчетността, която е станала прекомерна особено за малките и средни предприят (3). ЕЦБ принципно подкрепя тези изменения, като счита, че задължението за публично оповестяване на междинните отчети за управление следва да продължи да се прилага за финансовите институции с цел засилване на общественото доверие в тези институции и запазване на финансова стабилност (4). В същото време, стандартните формуляри и образци за изготвяне на отчетите за управление и на междинните отчети за управление, следва да се хармонизират посредством техническите стандарти, които се разработват от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Съдържанието на финансовите отчети, придружаващи отчетите за управление и междинните отчети за управление, също следва да се хармонизират като се използват технически стандарти (5).

2.

Осигуряване на ефективността на задължението за отчитане при придобиване на големи притежания на акции, включително когато такива придобивания са извършени посредством финансови дериватни инструменти. Предложената директива въвежда задължение за отчитане и по отношение на финансови инструменти, чийто икономически ефект е подобен на оправомощаване на притежателите им да придобиват базови акции на дружество, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, и тогава когато този икономически ефект се постига без формално споразумение между притежателя на финансовия инструмент и неговия контраге (6). Поради това, предложената директива предвижда задължение за отчитане по отношение на три категории притежания: а) големи притежания на акции или притежания на големи дялове от правата на глас (7); б) притежания на инструменти, които имат същия ефект като притежанията от първата категория (8); и в) сумарни притежания от предходните две категории (9). ЕЦБ е съгласна с това изменение, като също така поддържа запазването на съществуващите изключения от задължението за оповестяване, включително изключението за притежания, свързани с дейностите по поддържане на пазара.

3.

Подобряване на достъпа до финансова информация, оповестена от емитентите. Предложената директива делегира на Комисията правомощието да приема мерки, а на ЕОЦКП да разработва технически стандарти, които: а) въвеждат правила за оперативна съвместимост за националните официално определени механизми, събиращи регулирана информация от емитенти, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар; и б) улесняват създаването на централен портал за достъп до такава регулирана информация на равнището на Съюза (10). ЕЦБ подкрепя тези изменения, но прави няколко предложения за изменение, целящи увеличаване на тяхната ефективност и законодателна прецизност (11).

Конкретните предложения на ЕЦБ за изменение на предложената директива са изложени в приложението и са придружени от обяснителен текст.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 февруари 2012 година.

Заместник-председател на ЕЦБ

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 окончателен.

(2)  Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).

(3)  Виж член 1, параграфи 5 и 6 от предложената директива.

(4)  Виж предложените изменения 1, 2 и 5 в приложението.

(5)  Виж предложените изменения 3 и 4 в приложението.

(6)  Виж член 1, параграф 8 от предложената директива.

(7)  Виж членове 9—10 от Директива 2004/109/ЕО.

(8)  Виж член 13 от Директива 2004/109/ЕО.

(9)  Виж член 13а от Директива 2004/109/ЕО, добавен от член 1, параграф 9 на предложената директива.

(10)  Виж член 1, параграфи 12 и 13 от предложената директива.

(11)  Виж предложените изменения 6, 7 и 8 в приложението.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 5 от предложената директива

„(5)

С цел да се гарантира действителното намаляване на административната тежест в целия Съюз, на държавите-членки не следва да се позволява да продължават да налагат в националното си законодателство изискването за публикуване на междинни отчети за управление.“

„(5)

С цел да се гарантира действителното намаляване на административната тежест в целия Съюз, на държавите-членки не следва да се позволява да продължават да налагат в националното си законодателство общото изискване за публично оповестяване на междинни отчети за управление. Това изискване следва да се запази само за финансови институции, при които от съображения за финансова стабилност се налагат по-високи стандарти на прозрачност. Нещо повече, следва да се запази възможността всички категории емитенти да оповестяват публично междинните отчети за управление или тримесечните отчети по тяхно желание, или когато това се изисква от правила на местата за търговия, като част от конкретния стандарт за търгуване на ценни книжа на регулиран пазар.

Обяснение

Отмяната на задължението за публично оповестяване на междинните отчети за управление не трябва да се прилага за финансовите институции. В тази връзка, следва да се поддържат по-високи стандарти за прозрачност, за да се увеличи общественото доверие във финансовите институции и да се запази финансовата стабилност. Настоящото изменение е свързано с изменения 2 и 5.

Нещо повече, направените промени следва да не засягат възможността всички емитенти да оповестяват публично междинните отчети за управление или тримесечните отчети по тяхно желание, или когато емитентът спазва конкретния стандарт за търгуване на ценни книжа на мястото за търговия. Такова оповестяване на информация отговаря на търсенето от страна на някои класове инвеститори на по-висока прозрачност на емитента. Тази възможност за оповестяване на по-подробна информация допринася за ефективното функциониране на капиталовите пазари и следва да бъде запазена.

Изменение 2

Член 1, параграф 1 от предложената директива

„(1)   Член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

в)

добавя се следната буква р):

„р)

„формален договор“ означава договор, който има задължителна сила по приложимото право“.“.

„(1)   Член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

в)

буква о) се заменя със следния текст:

о)

„кредитна институция“ означава предприятие съгласно определението на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № xx/xx на Европейския парламент и на Съвета от [дата] относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (7) “;

г)

добавя се следната буква р):

р)

„финансова институция“ означава организационна единица, оправомощена да извършва дейностите, посочени в Директива xx/xx/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от [дата] относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат (8), Регламент (ЕС) № xx/xx наЕвропейския парламент и на Съвета от [дата] относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (9), Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (10), Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (11), Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (12), както и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (13).

д)

добавя се следната буква с):

с)

„формален договор“ означава договор, който има задължителна сила по приложимото право“.“.

Обяснение

ЕЦБ предлага да не се премахва изискването за публично оповестяване на междинните отчети за управление по отношение на финансови институции (вж. изменения 1 и 5). Поради това, в предложената директива следва да се добави определение за „финансова институция“. Нещо повече, определението за „кредитна институция“ от Директива 2004/109/ЕО, препращащо към Директива 2000/12/ЕО, следва да се актуализира, така че да се препраща към предложения регламент относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници.

Изменение 3

Член 1, параграф 3 от предложената директива

„(3)   В член 4 се добавя следният параграф 7:

„7.   Европейският орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (14), издава насоки, съдържащи стандартни формуляри или образци, за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в отчета за управлението.

„(3)   В член 4 се добавя следният параграф 7:

„(3)„7.   Европейският орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (15), разработва, в сътрудничество с Европейския банков орган (наричан по-нататък „ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета  (16), проекти на технически стандарти за изпълнение, съдържащи стандартни формуляри или образци, за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в:

а)

отчета за управлението, като ЕОЦКП осигурява, че тези образци са съвместими с членове 20 и 29 на Директива xx/xx/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от [дата] относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия  (17);

б)

финансовите отчети, посочени в параграф 2, като ЕОЦКП осигурява, че тези образци са съвместими с образците за отчитане на финансова информация от кредитните институции и инвестиционните посредници, които ще бъдат уточнени в проектите на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО въз основа на член 95 от Регламент (ЕС) № xx/xx [относно пруденциалните изисквания за кредитни институции и инвестиционни посредници].

ЕОЦКП осигурява, както е уместно, участието на Съвместния комитет на европейските надзорни органи (наричан по-нататък „Съвместен комитет“), посочен в член 54 на Регламент (ЕС) № 1095/2010, и представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до 31 декември 2014 г.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

Обяснение

За да се постигнат посочените в предложената директива цели за модернизиране на отчетната рамка за емитентите и намаляване на тежестта на отчетността, ЕОЦКП следва да изготви технически стандарти за изпълнение, които хармонизират стандартните формуляри и образци, използвани при изпълнение на задълженията за отчитане. Тази хармонизация следва да се отнася както за отчетите за управление, така и за придружаващите финансови отчети, като:

а)

стандартните формуляри и образци, използвани за отчетите за управление, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите, отнасящи се до съдържанието на отчетите за управление и консолидираните отчети за управление в предложената директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия  (2);

б)

стандартните формуляри и образци за финансовите отчети, придружаващи отчетите за управление, следва да бъдат приведени в съответствие с образците за отчитане, които се разработват от ЕБО, въз основа на предложения регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници.

Изменение 4

Член 1, параграф 4 от предложената директива

„(4)   В член 5 се добавя следният параграф 7:

„7.   ЕОЦКП издава насоки, съдържащи стандартни формуляри или образци, за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в междинния отчет за управлението.“ “

„(4)   В член 5 се добавя следният параграф 7:

„(4)„7.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, съдържащи стандартни формуляри или образци, за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в:

а)

междинния отчет за управлението;

б)

съкратения набор финансови отчети, посочени в параграф 2, като ЕОЦКП осигурява тези образци да са съвместими с образците за отчитане на финансова информация на кредитните институции и инвестиционните посредници, които ще бъдат посочени в проектите на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО, въз основа на член 95 от Регламент (ЕС) № xx/xx [относно пруденциалните изисквания за кредитни институции и инвестиционни посредници].

ЕОЦКП осигурява, както е уместно, участието на Съвместния комитет и представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение до 31 декември 2014 година.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.“ “

Обяснение

Виж обяснението към изменение 3, което се отнася до стандартните формуляри и образци за междинните отчети за управление и придружаващия ги съкратен набор финансови отчети.

Изменение 5

Член 1, параграф 5 и новия член 1, параграф 5а от предложената директива

„(5)   Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Отчет за плащанията към правителства

…“.“

„(5)   Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Междинни отчети за управление

„(5)1.   Без да се засяга член 12 от Регламент (ЕС) № xx/xx на Европейския парламент и на Съвета от [дата] относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (18), емитент, който е финансова институция и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, оповестява отчетите за управление през първото и второто шестмесечие на финансовата година. Тези отчети се представят в срок от десет седмици от началото и шест седмици преди края на съответния шестмесечен период. Те съдържат информация за периода от началото на съответния шестмесечен период до датата на публикуване. Тези отчети съдържат:

обяснение за важните събития и транзакции, извършени през съответния период и тяхното влияние върху финансовото положение на емитента и контролираните от него предприятия, и

общо описание на финансовото положение и дейността на емитента и контролираните от него предприятия през съответния период.

2.   Финансови институции-емитенти, които публикуват тримесечни финансови отчети по силата на националното законодателство, на правилата на съответния регулиран пазар или по своя инициатива, не са длъжни да оповестяват публично междинни отчети за управление, както е предвидено в параграф 1.

„(5)3.   Компетентен орган може да реши, финансовата институция-емитент да отложи публикуването на конкретна информация в междинен отчет за управление, при наличието на следните условия:

а)

информацията е от системно значение;

б)

забавянето на публикуването е в обществен интерес;

в)

може да се запази поверителността на информацията.

Компетентният орган взема решение по своя собствена инициатива или по искане на финансовата институция-емитент, съответната централна банка от ЕСЦБ, надзорния орган за тази финансова институция или от националния макропруденциален орган.

Решението е в писмена форма.

Компетентният орган осигурява, че забавянето е само за срок, оправдан от обществен интерес.

Компетентният орган, в близко сътрудничество със съответната централна банка от ЕСЦБ, надзорния орган за финансовата институция-емитент, и ако е уместно, с националния макропруденциален орган, поне веднъж седмично прави оценка за изпълнението на условията по точки а), б) и в) и отменя незабавно решението си, ако някое от условията не се спазва повече.

4.   ЕОЦКП, съвместно с ЕБО, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, съдържащи стандартни формуляри или образци, за определяне на информацията, която трябва да бъде включена в междинните отчети за управление, посочени в параграф 1, като ЕОЦКП осигурява, че тези образци са съвместими с образците за отчитане на финансова информация от кредитните институции и инвестиционните посредници, които ще бъдат посочени в проектите на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО, въз основа на член 95 от Регламент (ЕС) № xx/xx [относно пруденциалните изисквания за кредитни институции и инвестиционни посредници].

ЕОЦКП осигурява, както е уместно, участието на Съвместния комитет и представя на Комисията проекти на технически стандарти за изпълнение до 31 декември 2014 година.

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

(5а)   Добавя се следният член 6a:

„Член 6а

Отчет за плащанията към правителства

“.“

Обяснение

Сегашната разпоредба на член 1, параграф 5 от предложената директива заменя член 6 от Директива 2004/109/ЕО относно междинните отчети за управление с нов текст за отчитане на информация от емитенти, които развиват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива. ЕЦБ предлага да се запази член 6, като разпоредба относно междинните отчети за управление. В същото време, ЕЦБ предлага член 6 да се измени, за да се постигнат следните цели:

а)

изискването за оповестяване на междинните отчети за управление да продължи да се прилага само за финансовите институции-емитенти (вж. обяснението към изменения 1 и 2);

б)

техническите стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП, да се използват за хармонизиране на междинните отчети за управление и да се приведат в съответствие с образците за отчитане, които ще се разработят от ЕБО въз основа на предложения регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници;

в)

Органът, компетентен за съответния регулиран пазар на ценни книжа, следва да може по своя собствена инициатива или по искане на финансовата институция-емитент, съответната централна банка от ЕСЦБ, надзорния орган за тази финансова институция-емитент или от националния макропруденциален орган  (3), да отложи оповестяването от емитента на информация, която е от системно значение, когато това е в обществен интерес. Това предложение е съвместимо с член 12 от предложения регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  (4);

г)

Позоваването на Директива 2003/6/ЕО в член 6 от Директива 2004/109/ЕО е необходимо да се замени с позоваване на горепосочения предложен регламент.

Изменение 6

Нов член 1, параграф 11а от предложената директива

[няма текст]

(11а)   В член 19 се добавя следният параграф 5:

(11а)5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти относно:

а)

въвеждането на обща таксономия за видовете регулирана информация;

б)

хармонизирането на форматите, в които се отчита регулираната информация, като се вземат предвид различните нива на хармонизация, които биха били възможни за конкретните видове регулирана информация.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 31 декември 2014 г.

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф.“.“

Обяснение

ЕЦБ подкрепя инициативи за подобряване на достъпа до финансова информация, включително и достъп до дружествена информация, предвиден в Директива 2004/109/ЕО. Изпълнението на точно определени практики за отчитане на информация, основаващи се на стандартизирани формати за данни и ефективна структура на отчитане, ще позволи на инвеститорите и регулаторните органи да използват регулираната информация за наблюдение на развитието на пазара и, в частност, за своевременен анализ на системните рискове. Поради това, ЕЦБ подкрепя измененията, направени с предложената директива за подобряване на достъпа до регулирана информация, посредством по-доброто функциониране на официално определените механизми (ООМ) и създаването на единен портал за достъп на равнището на Съюза за търсене на информация, събрана от националните ООМ. В същото време, ЕЦБ отбелязва, че ползата от единен портал за достъп ще зависи от няколко фактора, включително:

а)

въвеждането на обща таксономия за видовете регулирана информация;

б)

хармонизирането на форматите, в които се отчита регулираната информация, като се вземат предвид различията между видовете регулирана информация, които могат лесно да се хармонизират, например отчитане на големи притежания, и други видове регулирана информация, която е по-разнородна, например вътрешна информация, при които хармонизирането може да се ограничи до общи категории за отчитане;

в)

хармонизирането на техническите стандарти за въвеждане на информация от емитентите в ООМ, като за това се изисква: i) автоматизирана обработка на отчитаната информация; и ii) надеждни функции за електронно регистриране и обработка на различните версии;

г)

избора на ефективни технически решения относно функционалността за централно търсене, включително обхвата на информацията, например метаданни или индекси, събирани централно във връзка с информация или документи, поддържани на ниво ООМ;

д)

предоставянето на подходящ многоезиков интерфейс за търсене от страна на потребители, използващи централния портал за достъп до информация, който следва да осигури: i) функции за интерактивно търсене, като динамично и верижно търсене; и ii) търсене в няколко държави с една заявка;

е)

хармонизацията на интерфейсите за търсене, осигурени от националните ООМ, което е от полза най-вече за инвеститорите, които искат да разширят резултатите от търсенето, получено от централния портал за достъп, чрез последващи търсения в съответните национални ООМ.

Мерките, приети от Комисията, и регулаторните технически стандарти, разработени от ЕОЦКП за приемане от Комисията, следва да съдържат подробни изисквания във връзка с горепосочените области. ЕЦБ прави няколко предложения за изменение в тази насока, в допълнение към по-ранните препоръки от Комисията и ЕКРЦК  (5).

Нещо повече, с оглед на правилната законодателна техника, ЕЦБ счита, че: i) делегираните правомощия, свързани с общите отчетни таксономия и формати, следва да се добавят в член 19 на Директива 2004/109/ЕО: ii) делегираните правомощия, свързани с техническите условия, използвани при въвеждане в националните ООМ и с хармонизацията на интерфейсите за търсене в ООМ, следва да се добавят в член 21 на настоящата директива: и iii) делегираните правомощия, свързани с оперативна съвместимост на националните ООМ, включително употребата на уникален идентификатор, както и функционирането на централен портал за достъп на равнище на Съюза, следва да се добавят в член 22 на настоящата директива, както беше предложено в изменения от 6 до 8.

Изменение 7

Член 1, параграф 12 от предложената директива

„(12)   Член 21, параграф 4 се заменя със следното:

„(12)„4.   Комисията се оправомощава да приема посредством делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27a и 27б, мерки за определяне на следните правила и минимални стандарти:

а)

минимални стандарти за разпространяване на регулираната информация, посочена в параграф 1;

б)

минимални стандарти за механизма за централно съхранение, посочен в параграф 2;

в)

правила за оперативната съвместимост на информационните и комуникационни технологии, използвани от националните официално определени механизми, и за достъпа до регулирана информация на равнището на Съюза, както е посочено в параграф 2.

Освен това Комисията може да определи и да актуализира списък на средствата за разпространение на информацията сред обществеността.“.“

„(12)   В член 21, , се добавя следният параграф 5:

„(12)„   

;

;

5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти относно:

а)

хармонизиране на техническите условия, използвани от емитентите при въвеждането на информация в официално определените механизми, и по-специално използването на автоматизирана обработка на предоставената информация, регистриране на момента на въвеждането (електронно регистриране) и регистриране на всякакви последващи изменения в първоначално въведената информация (обработка на версии);

б)

хармонизиране на интерфейсите за търсене, предоставени от официално определените механизми.

ЕОЦКП предоставя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 31 декември 2014 г.

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф.“.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 6. С делегираните правомощия, съгласно член 21 от Директива 2004/109/ЕО, следва да се уреди хармонизацията на техническите условия за въвеждане и интерфейсите за търсене, поддържани от националните ООМ, като се използват по-ранните препоръки на Комисията и ЕКРЦК.

Изменение 8

Член 1, параграф 13 от предложената директива

„(13)   Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Достъп до регулирана информация на равнището на Съюза

„(13)1.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи техническите изисквания за достъп до регулирана информация на равнището на Съюза, за определяне на:

а)

техническите изисквания по отношение на оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от националните официално определени механизми;

б)

техническите изисквания за функционирането на централен портал за достъп до регулирана информация на равнището на Съюза;

в)

техническите изисквания относно използването от националните официално определени механизми на уникален идентификатор за всеки емитент;

г)

общ формат за съхранение на регулираната информация от националните официално определени механизми;

д)

общата класификация на регулираната информация от националните официално определени механизми и общ списък на видовете регулирана информация.

2.   При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП гарантира, че техническите изисквания, посочени в член 22, параграф 1, са съвместими с техническите изисквания за електронната мрежа на националните търговски регистри, създадена с Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (19).

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 31 декември 2014 година.

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

„(13)   Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Оперативна съвместимост и достъп до регулирана информация на равнището на Съюза

„(13)1.   Комисията се оправомощава да приема посредством делегирани актове в съответствие с член 27, параграфи 2а, 2б и 2в и при спазване на условията по членове 27a и 27б, мерки за определяне на следните минимални стандарти и правила:

а)

правилата относно оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от националните официално определени механизми;

б)

правилата относно функционирането на централния портал за достъп до регулирана информация на равнището на Съюза, който да улесни инвеститорите при извършването на ефективно, пълно и надеждно търсене на регулирана информация и, по специално, да позволи директно сравнение между информацията, отчитана от емитентите от различните държави-членки.

„(13)2.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи техническите изисквания , за определяне на:

а)

оперативната съвместимост на информационните и комуникационните технологии, използвани от националните официално определени механизми;

б)

функционирането на равнището на Съюза на централен портал за достъп до официално определените механизми, който като минимум да: i) е базиран на техническо решение, което да позволява ефективно търсене на регулирана информация в няколко държави с една заявка; и ii) предлага многоезиков интерфейс за търсене с усъвършенствани функции, като динамично и верижно търсене;

в)

използването от националните официално определени механизми на уникален идентификатор за всеки емитенти прилагането на уникалния идентификатор при функциите за търсене на националните официално определени механизми и на централния портал за достъп, което да позволява на инвеститорите да идентифицират основните корпоративни групови взаимоотношения между дружества с различни уникални идентификатори;

;

.

3.   При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП гарантира, че техническите изисквания, посочени в член 22, параграф 2, са съвместими с техническите изисквания за електронната мрежа на националните търговски регистри, създадена с Директива 2011/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20).

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 31 декември 2014 година.

В съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Комисията се делегират правомощия да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф.

4.   Комисията докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно функционирането на рамката за оперативна съвместимост и достъпа до регулирана информация на равнище на Съюза до 30 юни 2016 г., за да се разгледа дали решенията, въведени за достъп до регулирана информация са постигнали целта да се позволи на инвеститорите ефективно да сравняват емитентите от различните държави-членки. Този доклад ще включва оценка на въздействието на предложените изменения на настоящия член.“.“

Обяснение

Виж обяснението към изменение 6. С делегираните правомощия съгласно член 22 от Директива 2004/1009/ЕО следва изчерпателно да се уреди достъпът до регулирана информация, оперативната съвместимост между националните ООМ и функционирането на централен портал за достъп на равнище на Съюза. Техническите параметри и характеристиките на интерфейса на такъв портал за достъп на равнище на Съюза следва да позволяват на инвеститорите да го считат за удобен единен портал за достъп, чрез който да търсят регулирана информация, отчетена до всичките национални ООМ, и да получават надеждна сравнителна информация за емитентите от различните държави-членки. Функционирането на оперативната съвместимост и правната рамка на централния портал за достъп следва да се оценят от Комисията след определен срок, с оглед на това да се предложат необходимите корекции.

Разработването и употребата на уникален идентификатор за всеки емитент е особено полезна характеристика на предложената правна рамка. Предложенията на Комисията в тази насока могат да използват резултатите от международната работа по въвеждането на идентификатора на юридическите лица, като стандартен референтен код за емитентите и контрагентите по финансови транзакции  (6). По-специално, уникалният идентификатор ще увеличи надеждността и сравнимостта на регулираната информация, събрана от националните ООМ, и ще позволи тази информация да бъде свързана с информацията, събрана в други регулаторни бази данни, които може да използват същия уникален идентификатор. Ползите от използването на уникален идентификатор ще се наблюдават във връзка с различните видове задължения за отчитане, като например публикуването на годишни отчети, идентифициращи дъщерни дружества или отчитането на придобити големи притежания. Информация относно състава на група и взаимоотношенията в група има множество последици както за инвеститорите, така и за надзорните и регулативни органи, които например могат по-добре да оценят възможното разпространяване на рискове в корпоративната група. Въпреки че може да има редица практически ограничения за оповестяване на по-подробна информация за взаимоотношенията в групата, дори и частичен достъп до такава информация ще бъде желано подобрение.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  COM(2011) 684 окончателен.

(3)  Виж в тази връзка Препоръка на ЕССР ЕССР/2011/3 относно макропруденциалния мандат на националните органи, достъпна на уебсайта на ЕССР на: http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 окончателен.

(5)  Виж Препоръка на Комисията от 11 октомври 2007 г. относно електронната мрежа на официално определени механизми за централизирано съхранение на регламентирана информация, посочена в Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 267, 12.10.2007 г., стр. 16); виж също консултативния документ на ЕКРЦК от юли 2010 г. „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies“, достъпен на уебсайта на ЕКРЦК http://www.esma.europa.eu

(6)  Виж Комитет за платежни и сетълмент системи, Технически комитет на Международната организация на комисиите за ценни книжа, „Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report“, август 2011 г., Раздел 4.5.1, достъпен на уебсайта на Банката за международни разплащащия http:/www.bis.org

(7)  ОВ L […].

(8)  ОВ L […].

(9)  ОВ L […].

(10)   ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(11)   ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(12)   ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10.

(13)   ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1 “;

(14)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.“.“

(15)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(16)   ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(17)  ОВ L […].“.“

(18)  ОВ L […].“.

(19)  ОВ L […]“.“

(20)  ОВ L […].


Top