EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0867

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария

/* COM/2011/0867 окончателен - 2011/0422 (NLE) */

52011PC0867

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария /* COM/2011/0867 окончателен - 2011/0422 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО

· Основания и цели на предложението

Настоящото предложение се отнася до прилагането на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[1] („основният регламент“) в процедурата относно вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия и Швейцария, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия и Швейцария или не.

· Общ контекст

Настоящото предложение е направено в контекста на прилагането на основния регламент и е резултат от разследване, проведено в съответствие със съществените и процедурни изисквания, определени в основния регламент.

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 511/2010 на Съвета (ОВ L 150, 16.6.2010 г., стp. 17) върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република.

· Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Не се прилага.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Консултация със заинтересованите страни

По време на разследването заинтересованите страни, засегнати от процедурата, имаха възможността да защитят интересите си в съответствие с разпоредбите на основния регламент.

· Събиране и използване на експертни становища

Не бяха необходими външни експертни становища.

· Оценка на въздействието

Настоящото предложение е резултат от прилагането на основния регламент.

Основният регламент не предвижда извършването на обща оценка на въздействието, но съдържа изчерпателен списък на условията, които трябва да бъдат оценени.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

През юни 2010 г. беше наложено окончателно антидъмпингово мито от 64,3 % върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република („КНР“).

Настоящото разследване беше започнато на 18 май 2011 г. в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент, по искане на Европейската асоциация на металопроизводителите (Eurometaux) от името на производител от Съюза на жици от молибден. Заявителят твърдеше, че действащите мерки са заобикаляни посредством претоварване през Малайзия и Швейцария.

Констатациите в настоящия случай са основани на наличните факти, тъй като не беше оказано съдействие нито от производителите износители от засегнатите страни, нито от вносителите в ЕС. Не бяха получени коментари от китайските, малайзийските или швейцарските органи.

Според искането в Малайзия и в Швейцария няма производство на жици от молибден. В хода на настоящото разследване Комисията не получи доказателства, които да противоречат на тази информация.

Швейцария

Разследването не установи наличие на практики по претоварване на жици от молибден с произход от КНР през Швейцария, тъй като през ПР не е имало внос на разглеждания продукт от Швейцария в ЕС, който да е деклариран с произход от Швейцария. Следователно разследването относно евентуално заобикаляне на антидъмпинговите мерки посредством внос на жици от молибден, изпратени от Швейцария, следва да бъде приключено и режимът на регистрация на вноса на жици от молибден, изпратен от Швейцария, въведен с регламента за започване на разследване, да бъде прекратен.

Малайзия

Намаляването на китайския внос и паралелното увеличаване на вноса от Малайзия представлява промяна в модела на търговия между КНР и Малайзия, от една страна, и Европейския съюз от друга.

Разследването не установи други основателни причини или икономическа обосновка за претоварването, освен избягването на мерките в сила. Не бяха установени елементи, различни от митото, които да могат да се считат за компенсация за разходите за претоварване.

Сравнението между среднопретеглената нормална стойност, установена при първоначалното разследване, и среднопретеглените експортни цени показа наличие на дъмпинг.

Освен това бе установено, че експортните цени от Малайзия са станали причина за продажби на значително занижени цени в сравнение с тези на промишлеността на Съюза, установени при първоначалното разследване. Що се отнася до отслабващия ефект по отношение на обема, равнището на вноса от Малайзия през ПР възлиза на около 6 % от нивото на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР преди въвеждането на мерките. Поради това се прави заключението, че вносът от Малайзия отслабва коригиращия ефект на митото по отношение на количествата и на цените.

Следователно се предлага обхватът на антидъмпинговите мерки да бъде разширен, така че да обхване вноса на жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали пряко или през трета страна, и независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не.

· Правно основание

Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и по-специално член 13 от него.

· Принцип на субсидиарност

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза. Поради това принципът на субсидиарност не се прилага.

· Принцип на пропорционалност

Настоящото предложение е в съответствие с принципа на пропорционалност по изброените по-долу причини.

Формата на действие е описана в горепосочения основен регламент и не оставя възможност за решение на национално равнище. Не е необходимо да се посочва как финансовата и административната тежест за Съюза, националните правителства, регионалните и местните власти, икономическите оператори и гражданите е сведена до минимум и е пропорционална на целта на предложението.

· Избор на инструменти

Предлаган инструмент: Регламент.

Други средства не биха били подходящи, тъй като основният регламент не предвижда други възможности.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

2011/0422 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[2] (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“), представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A. ПРОЦЕДУРА

1. Съществуващи мерки

(1) С Регламент (ЕС) № 511/2010[3] (наричан по-нататък „първоначалният регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито от 64,3 % върху вноса на някои видове жици от молибден, както са определени в член 1, параграф 1 от посочения регламент (наричани по-нататък „разглежданият продукт“) с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“ или „разглежданата държава“). По-долу тези мерки ще бъдат наричани „мерките в сила“, а разследването, довело до мерките, наложени с първоначалния регламент, по-долу ще бъде наричано „първоначалното разследване“.

2. Искане

(2) На 4 април 2011 г. Комисията получи искане съгласно член 13, параграф 3 от основния регламент да разследва твърдяното заобикаляне на мерките в сила. Искането е подадено от Европейската асоциация на металопроизводителите (Eurometaux) от името на производител от Съюза на някои видове жици от молибден (наричан по-нататък „заявителят“).

(3) В искането се твърдеше, че след налагането на мерките в сила е настъпила съществена промяна в модела на търговия между КНР, Малайзия и Швейцария, от една страна, и Европейския съюз от друга. Заявителят заяви, че тази промяна се дължи на претоварването на жици от молибден през Малайзия или Швейцария.

(4) В искането се заключава, че няма други достатъчно основателни причини или икономическа обосновка за претоварването освен съществуването на мерките в сила.

(5) И накрая, подалият искането твърди, че коригиращият ефект на мерките в сила е отслабен по отношение на количествата и на цените и че цените на жиците от молибден от Малайзия и Швейцария са дъмпингови спрямо нормалната стойност, установена при първоначалното разследване.

3. Откриване

(6) След като установи, след проведени консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно основания prima facie за започване на разследване на основание член 13 от основния регламент, Комисията започна разследване по реда на Регламент (ЕС) № 477/2011[4] (наричан по-долу „регламентът за започване на разследване“). Съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията, посредством регламента за започване на разследване, също нареди на митническите власти да въведат режим на регистрация на вноса на разглеждания продукт от Малайзия или Швейцария, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или Швейцария или не, считано от 19 май 2011 г.

4. Разследване

(7) Комисията уведоми официално властите на КНР, Малайзия и Швейцария, производителите износители и търговците в тези държави, вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати страни, както и промишлеността на Съюза за започването на разследване.

(8) Бяха изпратени въпросници до производителите/износителите от Малайзия, Швейцария и КНР, както и до вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, и/или посочени в искането. На заинтересованите страни бе дадена възможност да изразят в писмен вид своите становища и да поискат да бъдат изслушани в срока, указан в регламента за започване на разследване. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие би могло да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(9) Един вносител от Съюза се свърза с Комисията, като заяви, че той никога не е закупувал жици от молибден от страни извън Съюза.

(10) Две малайзийски дружества заявиха, че през ПР те нито са произвеждали, нито са изнасяли за Съюза жици от молибден.

(11) Едно швейцарско дружество заяви, че не е участвало в производството или продажбата на жици от молибден през последните три години.

(12) Един китайски производител отговори на въпросника, като посочи, че от 2009 г. насам не е изнасял жици от молибден нито за Съюза, нито за Малайзия или за Швейцария.

(13) Комисията не получи коментари от китайските, малайзийските или швейцарските органи.

5. Период на разследване

(14) Периодът на разследването обхвана периода от 1 април 2010 г. до 31 март 2011 г. (наричан по-нататък „ПР“). Събрани бяха данни за периода от 2007 г. до края на ПР (по-нататък наричан „разглежданият период“), с оглед разследване на твърденията за промяна в модела на търговия.

Б. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

1. Общи съображения/степен на съдействие

(15) Както беше посочено в съображение 10, само две дружества в Малайзия оказаха съдействие, но те не са изнасяли разглеждания продукт за Съюза през ПР. Както е упоменато в съображение 11, само едно швейцарско дружество е представило информация, съгласно която то не е било заето с производството или продажбата на разглеждания продукт през последните три години. Следователно констатациите в настоящото разследване трябваше да се основават на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент.

(16) В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент, оценката на възможните практики на заобикаляне беше направена чрез последователен анализ на следните факти: 1) дали е налице промяна в модела на търговия между КНР, Малайзия и Швейцария, от една страна, и Европейския съюз от друга; 2) дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма други достатъчно основателни причини или икономическа обосновка освен налагането на митото; 3) дали има доказателства за нанесена вреда или за това, че коригиращият ефект на митото е бил отслабен по отношение на цените и/или количествата на сходния продукт; и 4) дали има доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, предварително установени за сходния продукт, ако това е необходимо съгласно разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2. Разглеждан продукт и сходен продукт

(17) Разглежданият продукт е, както е определено в първоначалното разследване, жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от КНР, класирани понастоящем в код по КН ex 8102 96 00.

(18) Продуктът, обект на разследването, е същият като определения в съображение 17, но е изпратен от Малайзия или Швейцария, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или Швейцария или не.

(19) Що се отнася до вноса, деклариран с произход от Швейцария, бе установено, въз основа на данни от база данни Surveillance II, че през ПР не се осъществява внос на разглеждания продукт в Съюза.

(20) Що се отнася до вноса, деклариран като внос с произход от Малайзия, при липса на съдействие сравнението на жиците от молибден, изнасяни за Съюза от КНР с жиците от молибден, изпращани от Малайзия за Съюза се основаваше на наличната информация в съответствие с член 18 от основния регламент, включително информацията, представена в искането. Нищо в информацията, получена при настоящото разследване, не показа, че жиците от молибден, изнасяни за Съюза от КНР, и жиците от молибден, изпратен от Малайзия за Съюза, нямат едни и същи основни физически характеристики и една и съща употреба. Следователно те се разглеждат като сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент. По време на разследването не са подадени никакви документи в противоречие на това.

3. Промяна в модела на търговия

Внос на жици от молибден в Съюза

3.1.1. КНР и Малайзия

(21) Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители, за да се оцени нивото на вноса за 2010 г. и ПР бяха сравнени данни от различни статистически източници. Те включваха както обществено достъпни източници като Евростат, така и други източници като базата данни съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент и базата данни Surveillance II.

(22) Както е посочено в съображение 27 от първоначалния регламент, вносът от КНР е възлизал на 87 тона през 2007 г., 100 тона през 2008 г. и 97 тона през периода на първоначалното разследване (1 април 2008 г.—31 март 2009 г.).

(23) Вносът на разглеждания продукт от КНР е намалял значително след налагането на мерките (от 97 тона през първоначалния период на разследване до под 10 тона през ПР). От друга страна, вносът от Малайзия е нараснал от нулево равнище през 2009 г. до около 6 тона през ПР.

3.1.2. КНР и Швейцария

(24) Съгласно данни на Евростат, т.е. данни на равнище кодове по КН, вносът от Швейцария се е увеличил от почти никакъв през 2009 г. и предходните години до 5 тона през 2010 и 2011 г. Разследването обаче не установи осъществяване на внос на разглеждания продукт за Съюза от Швейцария, деклариран с произход от Швейцария, през ПР. Освен това такъв внос не е бил осъществяван и през цялата 2010 г., а първоначалните временни мерки са били в сила от декември 2009 г..

3.1.3. Внос от КНР в Малайзия и в Швейцария

(25) Китайските статистически източници сочат, че износ на разглеждания продукт за Малайзия е започнал да се осъществява през 2010 г., докато през 2009 г. и 2008 г. са били изнесени незначителни количества.

(26) Швейцарските статистически източници сочат, че внос от КНР за Швейцария е започнал да се осъществява през 2010 г. и е продължил през 2011 г., въпреки че през 2009 г. и 2008 г. са били внесени незначителни количества. Въпреки това тези данни за вноса се отнасят за равнище кодове по КН и поради това обхватът е по-широк от определението за разглеждания продукт в настоящото разследване. Както е отбелязано по-горе, бе установено, че износ на разглеждания продукт от Швейцария за ЕС, деклариран с произход от Швейцария, не е имало. Следователно разследването не можа да установи наличието на практики по претоварване на жици от молибден с произход от КНР през Швейцария.

3.1.4. Заключение относно промяната в модела на търговия

Малайзия

(27) Общото намаление на износа на разглеждания продукт от КНР за Съюза от 2010 г. нататък и паралелното увеличаване на износа от Малайзия и от КНР за Малайзия след налагането на първоначалните мерки представлява промяна в модела на търговия между гореспоменатите страни, от една страна, и Европейския съюз от друга.

Швейцария

(28) Що се отнася до Швейцария, не беше установена промяна в модела на търговия между КНР, Швейцария и ЕС по отношение на вноса на разглеждания продукт. Следователно разследването относно възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки чрез внос на жици от молибден, изпратен от Швейцария, следва да бъде приключено.

4. Естество на практиката на заобикаляне и отсъствие на достатъчно основателни причини или икономическа обосновка

(29) Член 13, параграф 1 от основния регламент съдържа изискването промяната в модела на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма други достатъчно основателни причини или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включва, inter alia, изпращането на продукта, предмет на мерките, през трети държави.

(30) Сравнението на търговските потоци между КНР и Малайзия, от една страна, и Малайзия и ЕС, от друга, показва наличието на практики по претоварване. Твърдението в искането не беше оспорено от нито един оператор, нито от гореупоменатите държави, нито от ЕС. Припомня се, че нито един от производителите на жици от молибден от Малайзия не оказа съдействие на настоящото разследване.

(31) Разследването не установи други достатъчно основателни причини или икономическа обосновка за претоварването, освен избягването на мерките в сила.Не бяха установени елементи, различни от избягването на заплащането на митото, които да могат да се считат за компенсация за разходите за претоварване на разглеждания продукт от КНР през Малайзия.

(32) Това заключение се потвърждава от факта, че нито един производител на жици от молибден от Малайзия не се отзова по време на настоящото разследване.

(33) Освен това следва да се отбележи, че вносът от Малайзия е бил преустановен около момента на публикуване на регламента за започване на разследване.

(34) Следователно се прави заключението, че при липса на други достатъчно основателни причини или икономическа обосновка по смисъла на второто изречение от член 13, параграф 1 от основния регламент, промяната в модела на търговия между КНР и Малайзия, от една страна, и Европейския съюз от друга, се е дължала на налагането на мерките в сила.

5. Oтслабвaне на коригиращия ефект на митото по отношение на цените и/или количествата на сходния продукт

(35) За да се оцени дали внесените продукти от Малайзия са отслабили, по отношение на количествата и цените, коригиращия ефект на мерките в сила, бяха използвани данни от налични статистически източници, както е описано в съображение 21 по-горе, като най-надеждни налични данни във връзка с количествата и цените на износа, осъществяван от Малайзия.

(36) В количествено изражение увеличението на вноса от Малайзия беше оценено като значително. Равнището на вноса от Малайзия през ПР възлиза на около 6 % от нивото на вноса на продукта с произход от КНР за ЕС преди налагането на мерките.

(37) Сравнението между нивото на елиминиране на вредата, установено в първоначалния регламент, и среднопретеглената експортна цена свидетелства за наличието на продажби на значително занижени цени. Поради това беше направено заключението, че коригиращият ефект на действащите мерки е отслабен, както по отношение на количествата, така и по отношение на цените.

6. Доказателства за дъмпинг във връзка с първоначално установената нормална стойност за сходния продукт

(38) При липса на съдействие от страна на производител износител експортните цени бяха основани на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Цените, получени от статистически източници съгласно описаното в съображение 21, бяха приети за най-надеждни.

(39) В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент бе счетено за целесъобразно за нормална стойност, която да се използва при разследване с оглед предотвратяване на заобикалянето на мерките, да се приеме нормалната стойност, установена при първоначалното разследване. Предвид липсата на съдействие и съгласно член 18 от основния регламент за сравнение между износната цена и нормалната стойност бе счетено за уместно да се предположи, че продуктовият асортимент от стоки, наблюдаван по време на настоящото разследване, е същият като при първоначалното разследване.

(40) При първоначалното разследване САЩ бе счетена за страна с пазарна икономика, подходяща за страна аналог. Тъй като производителят от страната аналог е имал незначителни продажби на вътрешния пазар на САЩ, бе счетено за неоснователно да се използват данни за продажбите на вътрешния пазар в САЩ с цел определяне или конструиране на нормална стойност. В резултат на това нормалната стойност за КНР беше временно установена въз основа на експортните цени на САЩ за други трети държави, включително за ЕС.

(41) В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпингът беше изчислен чрез сравнение на среднопретеглената нормална стойност, определена в първоначалния регламент, и среднопретеглените експортни цени, установени през периода на настоящото разследване, изразени като процент от нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване.

(42) Сравнението на среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглените експортни цени показа наличие на дъмпинг.

В. МЕРКИ

(43) С оглед на гореизложените констатации се достигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от КНР, е заобиколено чрез претоварване през Малайзия.

(44) В съответствие с член 13, параграф 1, първото изречение от основния регламент обхватът на съществуващите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР следва да бъде разширен, така че да обхване вноса на същия продукт, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не.

(45) Мерките, чийто обхват трябва да бъде разширен, са установените с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 511/2010, които са окончателно антидъмпингово мито в размер на 64,3 %, приложимо за нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване.

(46) В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда мерките с разширен обхват да бъдат прилагани към вноса, влязъл на територията на Съюза при режима на регистрация, въведен с регламента за започване на разследване, следва да бъде събрано мито върху регистрирания внос на жици от молибден, изпратени от Малайзия.

Г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВНОСА ОТ ШВЕЙЦАРИЯ

(47) С оглед на констатациите по отношение на Швейцария разследването относно възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки чрез внос на разглеждания продукт, изпратен от Швейцария, следва да бъде приключено и режимът на регистрация на вноса на жици от молибден, изпратен от Швейцария, въведен с регламента за започване на разследване, следва да бъде прекратен.

Д. ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(48) Припомня се, че по време на настоящото разследване нито един производител/износител на жици от молибден за Съюза не се представи, нито беше открит в Малайзия. Въпреки това от всеки производител от Малайзия, който не е изнасял продукта, обект на разследването в Съюза по време на ПР и който възнамерява да подаде искане за освобождаване от разширеното по обхват антидъмпингово мито в съответствие с член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент, ще бъде поискано да попълни въпросник, за да бъде дадена възможност на Комисията да прецени дали такова освобождаване е основателно. Такова освобождаване може да бъде предоставено след оценка на пазарната ситуация на разглеждания продукт, производствения капацитет и степента на използване на капацитета, снабдяването и продажбите, а също и вероятността от продължаване на практиките, за които не съществуват достатъчно основателни причини или икономическа обосновка, както и доказателства за дъмпинг. Обикновено Комисията извършва и посещение за проверка на място. Искането следва да бъде отправено към Комисията, с цялата съответна информация, в частност с всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите.

(49) Когато освобождаването е обосновано и след консултации с Консултативния комитет Комисията ще предложи съответно изменение на разширените по обхват мерки в сила. Впоследствие всяко предоставено освобождаване ще бъде обект на наблюдение с цел да се следи за спазването на посочените в него условия.

Е. ОПОВЕСТЯВАНЕ

(50) Заинтересованите страни бяха информирани за основните факти и съображения, довели до гореизложените заключения, и им бе предоставена възможността да направят коментар и да бъдат изслушани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.         Разширява се обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 511/2010 върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, класирани понастоящем в код по КН ex 8102 96 00 и с произход от Китайската народна република, така че да обхване вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, класирани понастоящем в код по КН ex 8102 96 00 (код по ТАРИК 8102 96 00 11), изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не.

2.         Митата, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, се събират върху вноса, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 477/2011 г. на Комисията и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

3.         Прилагат се действащите митнически разпоредби, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

1.         Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява съгласно член 1, се изготвят в писмена форма на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява структурата, поискала освобождаването. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс: +32 2297 98 81

Е-поща: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2.         В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и след консултация с консултативния комитет Комисията може да разреши с решение освобождаването на вноса, който не заобикаля антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕС) № 511/2010, от митото, чийто обхват се разширява с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

С настоящото се приключва разследването, започнато с Регламент (ЕС) № 477/2011 г. относно възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на някои жици от молибден с произход от Китайската народна република, чрез вноса на някои жици от молибден, изпратен от Швейцария, независимо дали е деклариран с произход от Швейцария, или не.

Член 4

С настоящото се нарежда на митническите органи да прекратят режима на регистрация на вноса, въведен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 477/2011.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.“

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

[1]               ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

[2]               OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

[3]               ОВ L 150, 16.6.2010 г., стр. 17.

[4]               OВ L 131, 18.5.2011 г., стр. 14.

Top