EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0603

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

/* COM/2011/0603 окончателен - 2011/0257 (NLE) */

52011PC0603
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Въз основа на предоставения ѝ от Съвета мандат[1] Европейската комисия проведе преговори с Република Гвинея Бисау с оглед подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарство между Европейската общност и Република Гвинея Бисау от 17 март 2008 г. След приключване на преговорите на 15 юни 2011 г. бе парафиран нов протокол.

Преговорите по новия протокол бяха забавени от консултации през 2011 г. между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау съгласно член 96 от Споразумението от Котону. Тъй като оставащото време за подписване на новия протокол преди изтичането на предходния е твърде ограничено, двете страни решиха да сключат протокол за една година, за да си осигурят необходимото време за оценка на перспективите на един бъдещ протокол с по-дълъг срок на действие.

Новият протокол обхваща период от 1 година, считано от 16 юни 2011 г. Той запазва условията на предишния протокол и съдържа една допълнителна клауза, позволяваща неговото временно преустановяване, в случай че правата на човека и демократичните принципи не се спазват.

Настоящата процедура се открива едновременно с процедурите, свързани с решението на Съвета за одобряване на временното прилагане на протокола, както и с регламента на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки на Съюза.

Основната цел на протокола към Споразумението е да се запазят възможностите за риболов за корабите на Европейския съюз в границите на наличния излишък. Комисията се основа измежду другото на резултатите от една последваща оценка, извършена от външни експерти, и на препоръките на Научния комитет, създаден в рамките на Споразумението.

Целта е да продължи сътрудничеството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, с което да се създаде рамка за партньорство за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Република Гвинея Бисау, в интерес и на двете страни.

Новият протокол изразява стремежа на двете страни за засилване на партньорството и сътрудничеството в областта на рибарството с всички налични финансови инструменти. В тази връзка се припомня необходимостта да се установи благоприятна рамка за развитието на инвестициите.

Общото финансово участие по протокола, което възлиза на 7 500 000 EUR за целия период, се основава на: а) най-много 27 разрешения за кораби за улов на риба тон и 8 800 БРТ за траулери срещу финансово участие в размер на 4 550 000 EUR и б) подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Република Гвинея Бисау в размер на 2 950 000 EUR. Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството.

По-специално, в този протокол, както и в предишния, се предвиждат възможности за риболов в следните категории:

- 4 400 БРТ за траулери с дълбоко замразяване за улов на скариди

- 4 400 БРТ за траулери с дълбоко замразяване за улов на риба и главоноги мекотели

- 23 сейнера за улов на риба тон / кораба с парагади за улов на повърхността

- 14 кораба за улов на риба тон с въдици

Въз основа на това Комисията предлага Съветът, с одобрението на Парламента, да приеме с решение този нов протокол.

2011/0257 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно сключването на протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент[2],

като има предвид, че:

(1) На 17 март 2008 г. Съветът прие Регламент (EО) № 241/2008 на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау[3],

(2) Съюзът договори с Република Гвинея Бисау нов протокол, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов във водите, върху които Гвинея Бисау има суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството.

(3) След приключване на преговорите на 15 юни 2011 г. бе парафиран нов протокол.

(4) Този нов протокол бе подписан въз основа на решение № …/2011/ЕС[4][5] и се прилага временно, считано от 16 юни 2011 г.

(5) Протоколът следва да бъде сключен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От името на Съюза се одобрява протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза предвиденото в член 14 от протокола уведомяване, за да изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан с протокола[6].

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

ПРОТОКОЛ, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

Член 1 Срок на прилагане и възможности за риболов

1. За период от 1 година, считано от 16 юни 2011 г., съгласно членове 5 и 6 от Споразумението са определени следните възможности за риболов:

- ракообразни и дънни видове:

а) траулери с дълбоко замразяване за улов на скариди: 4 400 БРТ на година;

б) траулери с дълбоко замразяване, траулери за риба и траулери за главоноги мекотели: 4 400 БРТ на година;

- далекомигриращи видове (изброените в приложение 1 към Конвенцията на Обединените нации от 1982 г.):

в) сейнери с дълбоко замразяване за улов на риба тон и кораби с парагади: 23 кораба.

г) кораби за улов на риба тон с въдици: 14 кораба.

2. Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия протокол.

3. В съответствие с член 6 от Споразумението кораби под флага на държава-членка на Европейския съюз могат да извършват риболовни дейности в риболовните зони на Гвинея Бисау единствено ако притежават лиценз за риболов, издаден в рамките на настоящия протокол съгласно условията, предвидени в приложенията към него.

Член 2Финансово участие и специална сума — начини за плащане

1. Посоченото в член 7 от споразумението финансово участие се определя на 7 милиона EUR за срока по член 1 от протокола.

2. Същевременно, ако корабите на Съюза подобрят усвояването на възможностите за риболов, предвидени в член 1, параграф 1, алинеи а) и б) от настоящия протокол, Съюзът ще отпусне на Гвинея Бисау допълнителна парична сума, пропорционална на това увеличение, в рамките на определените от настоящия протокол възможности за риболов и в максимален размер от 1 млн. EUR годишно. В рамките на Съвместния комитет двете страни се договарят най-късно до три месеца след влизане в сила на настоящия протокол по отношение на определянето на референтния период, основния индекс и конкретните параметри за извършване на плащането.

3. Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 от настоящия протокол.

4. Плащането от страна на Съюза на финансовото участие, определено в параграф 1, се извършва не по-късно от 15 март 2012 г.

5. При спазване на разпоредбите на член 8 от настоящия протокол бюджетното предназначение на това финансово участие се решава по Закона за финансите на Гвинея Бисау и поради това е от изключителната компетентност на властите на Гвинея Бисау.

6. Към посоченото в параграф 1 по-горе финансово участие се добавя специална сума от страна на Съюза в размер на 500 000 EUR годишно, която се отпуска за въвеждането на санитарна и фитосанитарна система за продуктите от риболов. Същевременно двете страни могат при необходимост да вземат решение да отделят част от тази специална сума също за засилване на системата за наблюдение, контрол и надзор в риболовните зони на Гвинея Бисау. Тази сума се управлява в съответствие с предвидените в член 3 от настоящия протокол разпоредби.

7. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 3 от настоящия протокол, плащането на специалната сума по параграф 6, се извършва не по-късно от 15 март 2012 г.

8. Предвидените в настоящия член плащания се извършват по сметка на държавната хазна, открита в Централната банка на Гвинея Бисау, чиито координати се съобщават всяка година от министерството.

Член 3Специална сума за подкрепа на подобряването на санитарните и фитосанитарните условия за продуктите от риболов и на наблюдението, контрола и надзора на рибарството

1. Специалната сума на Съюза, посочена в член 2, параграф 6 от настоящия протокол, допринася по-специално за оказване на подкрепа за привеждане на сектора на рибарството в съответствие със санитарните стандарти и, ако е необходимо, за политиката на наблюдение, контрол и надзор на Гвинея Бисау.

2. Гвинея Бисау е отговорна за управлението на съответстващата сума, което се основава на определянето от двете страни по взаимно съгласие на дейностите за осъществяване и на годишната програма във връзка с тези дейности.

3. Без да се засяга определянето на тези цели от двете страни и в съответствие с разпоредбите на членове 8 и 9 от настоящия протокол, двете страни се договарят да обърнат по-голямо внимание на:

а) съвкупност от дейности, целящи подобряване на санитарните и фитосанитарните условия за продуктите от риболов, включително и увеличаване на капацитета на компетентния орган, привеждане в съответствие със стандартите на CIPA (ISO 9000), обучение на служителите, както и необходимото хармонизиране на правната рамка;и ако е необходимо,

б) съвкупност от дейности за оказване на подкрепа за наблюдението, контрола и надзора на рибарството, включително наблюдението на водите на Гвинея Бисау по морски и въздушен път, въвеждането на система за спътниково наблюдение (VMS) на риболовните кораби, подобряване на правната рамка, както и прилагането ѝ по отношение на закононарушенията.

4. Подробен годишен доклад се представя за одобрение на Съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението.

5. Съюзът си запазва обаче правото да преустанови временно плащането на специалната сума по член 2, параграф 6 от настоящия протокол от първата година на прилагането му при спорове по отношение на програмите за дейности или когато постигнатите резултати освен при изключителни обстоятелства не съответстват на програмите.

Член 4 Научно сътрудничество

1. Двете страни се задължават да насърчават отговорен риболов в риболовната зона на Гвинея Бисау въз основа на принципите за устойчиво управление и по-специално като насърчават сътрудничеството на подрегионално ниво във връзка с отговорния риболов, и в частност в рамките на Подрегионалната комисия в областта на рибарството.

2. По време на действието на настоящия протокол двете страни си сътрудничат, за да разгледат по-задълбочено определени въпроси във връзка с измененията в състоянието на ресурсите в риболовните зони на Гвинея Бисау. За целта най-малко веднъж годишно се състои среща на съвместния научен комитет в съответствие с член 4, параграф 1 от Споразумението. По искане на една от страните и в случай на необходимост в рамките на настоящото споразумение могат да бъдат свикани и други заседания на този съвместен научен комитет.

3. Въз основа на заключенията от съвместната научна годишна среща, както и от гледна точка на препоръките и резолюциите, приети в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT), на CECAF, както и на всяка друга регионална или международна организация в тази област, по която страните по споразумението са членове или са представлявани, те се консултират помежду си в Съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението, и при необходимост и по взаимно съгласие приемат мерки за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси.

Член 5 Преразглеждане на възможностите за риболов

1. Посочените в член 1 възможности за риболов могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие в степента, в която заключенията на споменатата в член 4, параграф 2 от споразумението съвместна научна годишна среща потвърдят, че съответното увеличение няма да окаже отрицателно въздействие върху устойчивото управление на ресурсите на Гвинея Бисау. В такъв случай посоченото в член 2, параграф 1 финансово участие се увеличава пропорционално, на принципа pro rata temporis . Същевременно общата годишна сума, която плаща Европейският съюз, няма да бъде по-голяма от удвоения размер на посочената в член 2, параграф 1 сума.

2. И обратното, ако страните се договорят за приемане на мерките, посочени в член 4, параграф 2 от Споразумението, които включват намаление на предвидените в член 1 възможности за риболов, финансовото участие се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis . Без да се нарушават разпоредбите на член 8, финансовото участие може да бъде временно преустановено от страна на Европейския съюз, в случай че нито една от предвидените в настоящия протокол възможности за риболов не може да бъде използвана.

3. Разпределението на възможностите за риболов между различните категории кораби може също да бъде преразгледано по взаимно съгласие между страните при спазване на всяка евентуална препоръка на съвместната научна годишна среща относно управлението на ресурсите, които биха могли да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се споразумяват да коригират съответния размер на финансовото участие, ако преразпределението на възможностите за риболов го налага.

4. Преразглеждането на възможностите за риболов, предвидено в параграфи 1, 2 и 3 по-горе, се решава по взаимно съгласие между двете страни в рамките на предвидения в член 10 от Споразумението Съвместен комитет.

Член 6Нови възможности за риболов и проучвателен риболов

1. В случай че корабите на Съюза проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1 от настоящия протокол, Съюзът се консултира с Гвинея Бисау за евентуалното даване на разрешение за тези нови дейности. Ако е целесъобразно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов и ако е необходимо, правят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

2. Страните могат да провеждат проучвателен риболов в риболовните зони на Гвинея Бисау след като съвместният научен комитет, посочен в член 4 от споразумението, е изразил становище по въпроса. За тази цел те провеждат консултации по искане на една от страните и определят, конкретно за всеки случай, новите ресурси, условията и другите съответни параметри.

3. Разрешенията за проучвателен риболов се договарят за максимален период от шест месеца за опитни цели.

4. Когато страните стигнат до заключението, че проучвателните кампании са довели до положителни резултати, при опазване на екосистемите и съхранение на морските биологични ресурси, нови възможности за риболов биха могли да бъдат предоставени на корабите на Съюза по реда на предвидената в член 5 от настоящия протокол процедура по съгласуване до изтичане срока на действие на протокола в зависимост от допустимото риболовно усилие. Финансовото участие се увеличава в съответствие с предвидените в член 5 от настоящия протокол разпоредби.

5. Реализираният улов по време на проучвателния риболов е собственост на корабособственика. Забранява се уловът на екземпляри, чийто размер не съответства на разрешения, и на видове, чийто риболов, задържане на борда и пускане на пазара не се разрешават от правната уредба на Гвинея Бисау.

Член 7Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовото участиепри необичайни обстоятелства

1. Плащането на финансовото участие и на специалната сума по член 2 от настоящия протокол може да бъде временно преустановено, ако:

1. необичайни обстоятелства, с изключение на природни явления, пречат на упражняването на риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гвинея Бисау, или

2. Европейският съюз констатира в Гвинея Бисау нарушение на съществените и основни права на човека и на демократичните принципи, предвидени в член 9 от Споразумението от Котону.

Решението за временно преустановяване се взема след консултации между страните в рамките на двумесечен период, считано от искането на една от страните, и при условие че Европейският съюз е изплатил изцяло дължимите към момента на временното преустановяване суми.

2. Плащането на финансовото участие и на специалната сума по член 2 от настоящия протокол се подновява веднага щом страните установят по взаимно съгласие след консултации, че обстоятелствата, довели до спиране на риболовните дейности, вече не са налице и/или че условията дават възможност за възобновяване на риболовните дейности.

3. Разрешенията за риболов, предоставени на европейски кораби, могат да бъдат временно преустановявани заедно с временното преустановяване на финансовото участие съгласно член 2. При подновяване валидността на тези разрешения за риболов се продължава за срок, съответстващ на периода на временното преустановяване на риболовните дейности.

Член 8Принос на Споразумението за партньорство за изпълнениетона секторната политика в областта на рибарството на Гвинея Бисау

1. 35 % от финансовото участие, посочено в член 2, параграф 1, тоест 2 450 000 EUR, съставляват подкрепа за развитието и изпълнението на секторната политика в областта на рибарството в Гвинея Бисау с оглед въвеждане на отговорен и устойчив риболов в нейните води.

2. Гвинея Бисау е отговорна за управлението на съответстващата сума и то се основава на определянето от двете страни по взаимно съгласие на цели за изпълнение и на годишна и многогодишна програма към тях, по-специално по отношение на доброто управление на рибните ресурси, задълбочаване на научните изследвания, увеличаване на капацитета за контрол на компетентните органи на Гвинея Бисау и подобряване на условията за производство на продукти от риболов.

3. Без да се засяга определянето от двете страни на тези цели и в съответствие с приоритетите на стратегията за устойчиво развитие на сектор рибарство в Гвинея Бисау, както и с оглед на устойчиво и отговорно управление на сектора, двете страни се споразумяват да обърнат по-голямо внимание и върху следните области: наблюдение, контрол и надзор на риболовните дейности, научните изследвания, управлението и развитието на сектор рибарство.

Член 9Ред и условия за прилагане на подкрепата за секторната политика в областта на рибарството на Гвинея Бисау

1. Веднага след като настоящият протокол влезе в сила и без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 8, параграф 3, Европейският съюз и Министерството се договарят в рамките на предвидения в член 10 от Споразумението Съвместен комитет за:

а) годишните насоки за изпълнение на приоритетите на секторната политика в областта на рибарството на Гвинея Бисау, целящи установяване на устойчив и отговорен риболов, и по-специално тези, които са посочени в член 8, параграф 2;

б) годишните цели за изпълнение, както и критериите и показателите за използване с оглед оценяване на резултатите, които се постигат всяка година. Приложение III посочва основните елементи във връзка с целите и показателите за изпълнение, които следва да се вземат под внимание в рамките на протокола.

2. Всяко изменение на тези насоки, цели, и на критериите и показателите за оценка се одобрява от двете страни в Съвместния комитет.

3. Гвинея Бисау съобщава предназначението на финансовата подкрепа по член 8, параграф 1 от настоящия протокол, на Европейския съюз в момента на одобряване в Съвместния комитет на насоките, целите, критериите и показателите за оценка.

4. Министерството съобщава това предназначение на Европейския съюз не по-късно от 4 месеца след влизането в сила на настоящия протокол.

5. Годишният доклад за изпълнението на планираните и финансираните дейности, за постигнатите резултати, както и за евентуални установени затруднения се представя за одобрение пред Съвместния комитет, предвиден в член 10 от споразумението.

6. Европейският съюз обаче си запазва правото след консултация в Съвместния комитет да коригира или да преустанови временно плащането на сумата, посочена в член 8, параграф 1 от протокола, в случай, че годишната оценка на действителните резултати от прилагането на секторната политика в областта на рибарството го обосновава.

Член 10Икономическа интеграция на операторите на Съюзав сектора на рибарството в Гвинея Бисау

1. Двете страни се задължават да насърчават икономическата интеграция на операторите от Съюза в целия сектор на рибарството в Гвинея Бисау.

2. Двете страни се ангажират по-специално да насърчават създаването на временни обединения между оператори от Съюза и от Гвинея Бисау с оглед съвместно използване на рибните ресурси в изключителната икономическа зона на Гвинея Бисау.

3. Под временно обединение на предприятия се разбира всяко обединение, основано на договор за определен срок между корабособственици от Съюза и физически или юридически лица от Гвинея Бисау, с оглед риболов или съвместно използване на квотите на Гвинея Бисау чрез един или повече кораби под флага на държава-членка на Европейския съюз и разделяне на печалбата или загубата по отношение на стойността на предприетата съвместно стопанска дейност.

4. Гвинея Бисау дава необходимото разрешение, за да могат временните обединения от предприятия, които са учредени за използване на морските рибни ресурси, да осъществяват дейност в нейните риболовни зони.

5. Корабите на Съюза, които са решили да учредят временни обединения от предприятия в рамките на протокола в сила за риболовните категории, посочени в член 1, параграф 1, алинеи а) и б) от настоящия протокол, се освобождават от плащането на таксите за лицензите. Освен това от третата година на прилагане на протокола Гвинея Бисау ще предоставя на разположение финансови средства за учредяването на тези временни обединения от предприятия. Общият размер на тези финансови средства няма да надвишава 20 % от цялата сума от таксите, платени от корабособствениците в рамките на настоящия протокол.

6. Съвместният комитет ще определи финансовите и техническите ред и условия за практическото предоставяне на тези финансови средства и за насърчаването на временните обединения от предприятия в рамките на протокола в сила.

Член 11Спорове — временно преустановяване на прилагането на протокола

1. Изпълнението на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните след консултация в рамките на Съвместния комитет, ако някоя от страните наруши съществените и основни човешки права и демократичните принципи, предвидени в член 9 от Споразумението от Котону.

2. Освен това всеки спор между страните относно тълкуването на разпоредбите от настоящия протокол и приложенията към него и във връзка с неговото прилагане трябва да е предмет на консултации между страните в рамките на Съвместния комитет, ако е необходимо — на извънредно заседание.

3. Прилагането на протокола може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, когато спорът, противопоставящ двете страни, с счете за сериозен и когато водените в Съвместния комитет, съгласно параграф 1 по-горе, консултации не са позволили прекратяването на спора по взаимно съгласие.

4. Временното преустановяване на прилагането на протокола подлежи на уведомяване от заинтересованата страна за намерението ѝ в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която временното преустановяване следва да влезе в сила.

5. В случай на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел намирането на решение на противопоставящия ги спор по взаимно съгласие. При намиране на решение прилагането на протокола се подновява, а сумата на финансовото участие се намалява пропорционално и на принципа pro rata temporis съобразно срока, през който прилагането на протокола е било временно преустановено.

Член 12Временно преустановяване на прилагането на протокола поради неизпълнение на задълженията на Гвинея Бисау за отговорно и устойчиво рибарство

При спазване на разпоредбите на член 4 от настоящия протокол, в случай че Гвинея Бисау не спази задължението си да работи в посока към отговорно и устойчиво рибарство и по-специално от гледна точка на спазването на годишните планове за управление на рибарството, определени от правителството на Гвинея Бисау, прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно в съответствие с разпоредбите на член 11, параграфи 3 и 4.

Член 13Временно преустановяване на прилагането на протокола при неплащане

При спазване на разпоредбите на член 4, при неизвършване на плащанията, предвидени в член 2, от страна на Европейския съюз, прилагането на настоящия протокол може да бъде преустановено временно при следните условия:

а) компетентните органи на Гвинея Бисау уведомяват Европейската комисия за липсата на плащане. Последната ще направи необходимите проверки и при необходимост ще извърши плащането в рамките на максимален срок от 30 работни дни от датата на получаване на уведомлението;

б) ако не е извършено плащане или при отсъствието на разумно основание за липса на плащане в рамките на посочения в буква а) по-горе срок, компетентните органи на Гвинея Бисау имат правото да спрат прилагането на протокола. Те незабавно информират Европейската комисия за подобно действие.

Прилагането на настоящия протокол се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.

Член 14Влизане в сила

1. Настоящият протокол и приложенията към него влизат в сила на датата, на която страните се уведомят взаимно, че са приключили необходимите за целта процедури.

2. Те се прилагат временно, считано от 16 юни 2011 г.

3. Настоящият протокол и приложенията към него се прилагат за срок от една година, считано от неговото временно прилагане. Страните се задължават в най-подходящи срокове да започнат преговори за сключване на нов протокол, който да замени настоящия протокол след неговото изтичане. Страните се стремят да приключат тези преговори в срок от най-много 9 месеца, т.е. най-късно до 15 март 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ОТ КОРАБИ НА СЪЮЗА В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ГВИНЕЯ БИСАУ

Глава І — Процедура за подаване на заявления и издаване на лицензи

Раздел 1 Общи разпоредби по отношение на всички кораби

1. Само отговарящи на изискванията кораби могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Гвинея Бисау.

2. За да отговаря на изискванията един кораб, по отношение на корабособственика, капитана или самия кораб не трябва да има издадена забрана за извършване на риболовна дейност в Гвинея Бисау. Те трябва да са изправни по отношение на властите на Гвинея Бисау, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Гвинея Бисау по сключени със Съюза споразумения в областта на рибарството.

3. Всеки кораб на Съюза, който подава заявление за лиценз за риболов, може да бъде представляван от пълномощник, който пребивава в Гвинея Бисау. Името и адресът на този представител се посочват в заявлението за лиценз за риболов.

4. Чрез посредничеството на Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау компетентните органи на Съюза представят пред министерството заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов по споразумението, най-малко 20 дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

5. Заявленията се представят пред министерството в съответствие с формулярите, предоставени за тази цел от правителството на Гвинея Бисау, чийто образец е даден в допълнение 1. Органите на Гвинея Бисау вземат всички необходими мерки за поверителна обработка на получените в рамките на заявлението за лиценз данни. Тези данни се използват изключително в контекста на изпълнението на споразумението в областта на рибарството.

6. Всяко заявление за лиценз се подава с:

- документ, удостоверяващ плащането на таксата за периода на валидност на искания лиценз, както и на предвидената в раздел VІІ, точка 13 сума;

- всеки друг документ или сертификат, който се изисква по силата на конкретните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

7. Плащането на таксата се извършва по посочената от органите на Гвинея Бисау сметка.

8. Тя включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и разходите за обслужване.

9. В срок от 20 дни от получаването на всички посочени в точка 6 по-горе документи министерство издава лицензите за всички кораби на корабособствениците или техните представители чрез Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау.

10. В случай, че в момента на подписване на лиценза офисите на Делегацията на Европейската комисия са затворени, той се предава директно на пълномощника на кораба, като се прави копие за Делегацията.

11. Лицензът се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърлян.

12. По искане на Европейския съюз и, където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, лицензът за даден кораб може да бъде все пак заменен с нов лиценз на името на друг кораб със сходни характеристики като тези на първия, без да е дължима допълнителна такса. Същевременно, ако БРТ на новия кораб надхвърля този на първия кораб, разликата от таксата се заплаща съгласно принципа pro rata temporis .

13. Собственикът на първия кораб или негов представител връща анулирания лиценз на министерство чрез Делегацията на Европейската комисия.

14. Новият лиценз влиза в сила в деня, в който корабособственикът върне анулирания лиценз на министерство. Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау бива информирана за прехвърлянето на лиценза.

15. Лицензът трябва да бъде съхраняван на борда във всеки един момент, без да се засягат разпоредбите, предвидени в глава I, раздел 2, точка 1.

16. Двете страни се договарят да насърчават въвеждането на лицензионна система, изключително основаваща се на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се договарят да ускорят замяната на лицензите на хартия с еквивалентна електронна система като списък на корабите с разрешение за риболов в риболовната зона на Гвинея Бисау.

17. Страните се ангажират в рамките на Съвместния комитет да заменят в настоящия протокол всяко позоваване на БРТ с БТ и да адаптират съответно всички свързани с това изменение разпоредби. Тази замяна ще бъде предшествана от подходящи технически консултации между страните.

Раздел 2 Разпоредби, приложими конкретно по отношение на корабите за улов на риба тон и на корабите с парагади за улов на повърхността

1. Във всеки един момент лицензът трябва да бъде съхраняван на борда на кораба. Европейският съюз води актуализиран проектосписък на корабите, за които се подава заявление за лиценз в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол. Този проектосписък се изпраща на органите на Гвинея Бисау веднага след изготвянето му и след това — при всяко актуализиране. При получаване на проектосписъка от властите на Гвинея Бисау и уведомяването им от страна на Комисията за авансовото плащане корабът бива вписан от съответния компетентен орган на Гвинея Бисау в списък на корабите с разрешение за риболов, и списъкът се изпраща до отговорните за контрола върху риболова органи, както и на Делегацията на Европейската комисия в Гвинея Бисау. В този случай Делегацията на Европейската комисия изпраща на корабособственика заверено копие от списъка и то се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден от компетентния орган на Гвинея Бисау.

2. Лицензите са валидни за период от една година.

3 Таксите се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишен процент, определен в техническите фишове към протокола. При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват на принципа pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да се покрият разходите за издаване на лицензите.

4. Лицензите се издават след като фиксираните според съответния технически фиш суми бъдат платени на компетентните национални органи.

5. Окончателният протокол за дължимите за съответната година такси се изготвя от Европейската комисия най-късно до 15 юни на следващата година въз основа на декларациите за улова, направени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверяването на данните за улова в държавите-членки, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), чрез Делегацията на Европейската комисия.

6. Протоколът се изпраща както на министерството, така и на корабособствениците.

7. Евентуалното допълнително плащане ще бъде извършено от корабособствениците на националните компетентни органи на Гвинея Бисау не по-късно от 31 юли 2012 г. по сметката по раздел 1, параграф 7.

8. Ако сумата по окончателния протокол обаче е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 3, полученият остатък не се възстановява на корабособственика.

Раздел 3 Разпоредби, приложими конкретно по отношение на траулерите

1. Освен документите по раздел 1, точка 6 от настоящата глава, всяко заявление за лиценз за корабите, които са предмет на настоящия раздел, трябва да бъде подадено с:

- заверено копие от издаден от държавата-членка документ, удостоверяващ тонажа на кораба в БРТ, и

- удостоверение за съответствие, издадено от министерството след технически преглед на кораба, извършен в съответствие с раздел VІІІ, точка 3.2.

2. При заявление за нов лиценз за кораб, който вече е разполагал с лиценз в рамките на настоящия протокол и чиито характеристики остават без изменение, заявлението се предава чрез Делегацията на Европейската комисия в Бисау на министерството, придружено единствено от доказателство за плащане на таксата за новия срок, както и на сумата, предвидена в глава VII, точка 13. Министерството дава разрешение за новия лиценз, като включва забележка относно първото заявление за лиценз, представено в рамките на действащия протокол.

3. За да се определи срокът на валидност на лицензите, се прилагат следните годишни периоди:

- първи период: от 16 юни 2011 г. до 31 декември 2011 г.;

- втори период: от 1 януари 2012 г. до 15 юни 2012 г.

4. Никоя от лицензиите не може да започне през един годишен период и да приключи в следващ годишен период.

5. Тримесечие съответства на един от периодите от три месеца, които започват на 1 януари, 1 април, 1 юли или 1 октомври, с изключение на първия и последния период по протокола, в рамките на които периодите от три месеца са с начало от 16 юни 2011 г. до 30 септември 2011 г. и от 1 април 2012 г. до 15 юни 2012.

6. Лицензите са валидни за срок от една година, от шест или три месеца. Те могат да бъдат подновявани.

7. Във всеки един момент лицензът трябва да се съхранява на борда на кораба.

8. Таксите се изчисляват за всеки кораб въз основа на годишен процент, определен в техническите фишове към протокола. При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват на принципа pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите, които са извършени преди издаването на лицензите.

Глава II – Риболовни зони

На посочените в член 1 от протокола кораби на Съюза се разрешава да извършват риболовни дейности във водите отвъд 12 морски мили от изходните линии.

Раздел ІІІ — Мерки за докладване на улова за кораби с разрешение да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау

1. За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на кораб на Съюза се определя, както следва:

- периодът между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Гвинея Бисау, или

- периодът между момента на влизане в риболовната зона на Гвинея Бисау и операция по трансбордиране, или

- периодът между момента на влизане в риболовната зона на Гвинея Бисау и операцията по разтоварване на суша в Гвинея Бисау.

2. Всички кораби, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау в рамките на Споразумението, са задължени да съобщават количеството улов на министерството при следните ред и условия:

2.1 В декларациите се посочва количеството на улова, извършен от кораба при всеки рейс. В края на всеки рейс и при всяко положение преди корабът да напусне риболовните зони на Гвинея Бисау те се предават чрез Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау на министерството по факс, куриер или електронна поща с копие до Европейската комисия. В случай че предаването се осъществи по електронна поща, потвържденията за получаване по електронен път се изпращат веднага на кораба от Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау и от министерството с обратно копие. По отношение на корабите за улов на риба тон тези декларации се изпращат в края на всяка кампания.

2.2 оригиналите на материален носител от предадените по факс или по електронна поща декларации в рамките на годишния период на валидност на лиценза по смисъла на разпоредбите от глава І, раздел 2, точка 2 по отношение на корабите за улов на риба тон и съответно от глава І, раздел 3, точка 3 — за траулерите, се изпращат на министерството в срок от 45 дни след края на последния рейс за дадения период. Копия на материален носител се предават на Делегацията на Комисията в Гвинея Бисау;

2.3 Корабите за улов на риба тон и корабите с парагади за улов на повърхността декларират улова си чрез съответния формуляр, съответстващ на бордовия дневник, чийто образец е даден в допълнение 2. Изразът „Извън ИИЗ на Гвинея Бисау“ се записва в бордовия дневник за периодите, в които даденият кораб не е бил във водите на Гвинея Бисау;

2.4 траулерите декларират улова си чрез формуляра, чийто образец е даден в допълнение 3, като се посочва общият размер на улова по видове и по календарен месец или част от него;

2.5 Формулярите се попълват четливо и се подписват от капитана на кораба.

3. Когато не се спазват предвидените в тази глава разпоредби, правителството на Гвинея Бисау си запазва правото да преустанови временно лиценза на съответния кораб до приключването на формалностите и да наложи на корабособственика санкцията, предвидена в действащото законодателство на Гвинея Бисау, а при рецидив на закононарушението — да не поднови лиценза. Европейската комисия бива информирана за това.

Двете страни се договарят за създаването на система за електронен обмен на тези данни.

Глава ІV— Прилов

Размерът на допълнителния улов за всеки един от видовете риболов по настоящия протокол се определя в съответствие със законодателството на Гвинея Бисау и се посочва в техническите фишове за всяка една от тези категории.

Глава V – Наемане на моряци

Корабособствениците, които имат лицензи за риболов по споразумението, допринасят за професионалното практическо обучение на моряците с произход от Гвинея Бисау и за подобряване на пазара на труда при следните условия и ограничения:

1. всеки корабособственик на траулер се задължава да наеме:

- трима моряци рибари за корабите под 250 БРТ;

- четирима моряци рибари за корабите между 250 и 400 БРТ;

- петима моряци рибари за корабите с БРТ между 400 и 650;

- шестима моряци рибари за корабите над 650 БРТ.

2. Корабособствениците се стремят да наемат допълнително моряци от Гвинея Бисау.

3. Чрез своите представители корабособствениците избират моряците, които да наемат на корабите си.

4. Корабособственикът или негов представител съобщава на министерството имената на моряците от Гвинея Бисау, които са наети на съответния кораб, като посочва длъжността им в екипажа.

5. Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за наетите на кораби на ЕС моряци. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

6. Трудовите договори на моряците от Гвинея Бисау се изготвят в рамките на консултации с министерството между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните синдикати или техните представители, като копие от договора се предоставя на подписалите го страни. Тези договори гарантират на моряците възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

7. Заплатите на моряците от Гвинея Бисау се плащат от корабособствениците. Те се договорят по взаимно съгласие между последните или техните представители и властите на Гвинея Бисау преди издаването на лицензите. Същевременно условията на заплащане на моряците от Гвинея Бисау не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от Гвинея Бисау, и при никакви обстоятелства няма да бъдат под стандартите на МОТ.

8. Всички моряци, наети на борда на кораби на Съюза, се явяват пред капитана на посочения кораб в деня преди предложената дата за качване на борда. При неявяване на моряка в предвидения ден и час за наемане, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да наеме този моряк.

9. Ако моряци от Гвинея Бисау не са наети поради причини, различни от посочените в предходната точка, възможно най-бързо корабособствениците на съответните кораби от Съюза са длъжни да заплатят за риболовната кампания фиксирана сума, равняваща се на заплатите на ненаетите моряци.

10. Тази сума се превежда по специална сметка, посочена предварително от компетентните органи на Гвинея Бисау, и служи за финансиране на публичните структури за професионално обучение в областта на рибарството.

Глава VI – Технически мерки

1. Корабите за улов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от CICTA по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

2. По отношение на траулерите специфичните мерки са посочени във всеки един от съответните технически фишове.

3. Забраната на един или повече видове риболов през периода на естественото възстановяване на даден вид рибен ресурс, се прилага от Гвинея Бисау, без да се дава предимство на определени кораби, които участват в съответните видове риболов, като няма значение дали корабите са национални, кораби на Съюза или такива, които плават под флага на трета държава.

4 . Въз основа на анализ на въздействието и при необходимост двете страни се договарят в Съвместния комитет относно евентуалните корективни мерки по отношение на периода на естественото възстановяване на съответния вид рибен ресурс.

5. В случай че Гвинея Бисау е принудена да вземе неотложни мерки, водещи до забрана на риболов през период, различен от този, който е посочен в точка 3 по-горе, или до удължаване на срока на забрана, предвиден в съответствие със същата точка, се свиква заседание на Съвместния комитет за оценка на въздействието от прилагането на тези мерки върху корабите на Съюза.

6. Когато прилагането на точки 4 и 5 по-горе води до удължаване на периода/ите на забрана на един или повече видове риболов, двете страни се консултират в Съвместния комитет с оглед адаптиране на размера на финансовото участие в зависимост от намаляването на възможностите за риболов за Съюза, които произтичат от тези мерки.

Глава VІІ — Наблюдатели на борда на траулерите

1. Корабите, на които е разрешено да извършват риболов във водите на Гвинея Бисау в рамките на споразумението, вземат на борда си наблюдатели, определени от Гвинея Бисау при следните условия:

1.1 всеки траулер взема на борда си наблюдател, определен от отговорното за риболова министерство.В този случай пристанището, от което се взема наблюдателя, се определя по взаимно съгласие между отговорното за риболова министерство и корабособствениците или техните представители;

1.2 министерството изготвя списък на корабите, определени да приемат на борда си наблюдател, и списък на съответните наблюдатели. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца след това, когато се актуализират.

1.3 при издаване на лиценза министерството информира съответните корабособственици или техните представители за името на определения да бъде приет на борда на кораба им наблюдател.

2. Времето, през което наблюдателят е на борда, се определя от министерството, но, като общо правило, не надвишава все пак времето, необходимо за изпълнение на задълженията му. Министерството информира за това корабособственика или неговия представител при уведомяване за името на определения за съответния кораб наблюдател.

3. Условията, при които наблюдателят се взема на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и властите на Гвинея Бисау.

4. Качването на борда в началото на първия рейс се извършва в пристанището на Гвинея Бисау, а при подновяване на лиценза — в избрано от корабособственика пристанище.

5. В рамките на две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици информират за пристанищата и датите, които са предвидени за приемане на наблюдателите на борда.

6. Когато на борда се вземат наблюдатели в чуждестранно пристанище, транспортните им разходи се поемат от корабособственика. Ако кораб с наблюдател на Гвинея Бисау напусне риболовната зона на тази държава, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото му връщане за сметка на корабособственика.

7. Ако наблюдателят не се яви на датата и часа или най-късно до дванайсет часа след договорения за качването му час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да приеме на борда този наблюдател.

8. На борда наблюдателите се третират като офицери. Когато корабът осъществява риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау, наблюдателят извършва следните задачи:

8.1 наблюдава риболовните дейности на корабите;

8.2 проверява местоположението на корабите, извършващи риболовни операции;

8.3 извършва дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

8.4 отбелязва използваните риболовни уреди;

8.5 проверява записаните в бордовия дневник данни за улова от водите на Гвинея Бисау;

8.6 проверява процента прилов и извършва оценка на изхвърления улов;

8.7 най-малко един път седмично и по радиото съобщава данните за риболова, включително количеството основен улов и прилов на борда.

9. Капитаните правят всичко, което е по възможностите им, за да осигурят физическата безопасност и благоприятни условия за наблюдателите при изпълнение на техните задължения.

10. На наблюдателите се предоставят всички условия, необходими за упражняване на функциите им. Капитанът им осигурява достъп до комуникационните средства, необходими за изпълнението на задълженията им, до документите, директно свързани с риболовните дейности на кораба, включително по-специално корабния дневник и навигационния дневник, и до частите на кораба, необходими, за да се улесни изпълнението на задачите им.

11. По време на престоя си на борда наблюдателят:

11.1 предприема всички необходими мерки с цел неговото качване, както и присъствието му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните операции,

11.2 опазва имуществото и оборудването на борда и спазва поверителност по отношение на всички документи, които принадлежат на кораба;

11.3 съставя доклад със заключенията си, който се предава на компетентните органи на Гвинея Бисау. След като са го обработили и в рамките на една седмица те изпращат копие от доклада на Делегацията на Европейската комисия в Бисау.

12. В края на периода на наблюдението и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад със заключенията си, който изпраща на компетентните органи на Гвинея Бисау, с копие до Европейската комисия. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени към доклада забележки, считани от него за необходими, последвани от подписа му. Копие от доклада се предоставя на капитана при напускане на кораба от страна на наблюдателя.

13. Корабособственикът поема разходите за настаняването и за храната на наблюдателите при същите условия, както тези за офицерите, в зависимост от конструктивните възможности на кораба.

За да допринесе за покриване на разходите, произтичащи от присъствието на наблюдател на борда, и при спазване на принципа pro rata temporis корабособственикът плаща на властите на Гвинея Бисау едновременно с таксата сума от 12 EUR на БРТ на година за един кораб, извършващ риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау.

14. Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от министерството.

Глава VІІІ — Наблюдатели на борда на корабите за улов на риба тон

Веднага щом това е практически възможно двете страни се консултират със заинтересованите държави с оглед определяне на система от регионални наблюдатели и избора на компетентна регионална организация в областта на рибарството.

Глава ІХ — Контрол

1. В съответствие с глава 1, раздел 2, точка 1, Европейският съюз води актуализиран списък на корабите, на които е издаден лиценз за риболов по силата на разпоредбите от настоящия протокол. Този списък се свежда до знанието на органите на Гвинея Бисау, които са отговорни за контрола върху риболова, веднага след изготвянето му и впоследствие — при всяко негово актуализиране.

2. Корабите за улов на далекомигриращи видове се вписват в посочения в предходната точка списък веднага след получаване на нотификацията за плащането на аванса, посочен в глава I, раздел 2, точка 3 от настоящото приложение. В този случай заверено копие от списъка на корабите за улов на риба тон се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден от компетентния орган на Гвинея Бисау.

3. Технически прегледи на траулерите

3.1 веднъж годишно и впоследствие — при изменения на тонажа или на риболовната категория с произтичаща промяна на риболовните съоръжения, траулерите на Съюза подлежат на предвидените от действащата правна уредба инспекции, които се извършват в пристанището на Гвинея Бисау. Тези проверки се извършват задължително в течение на 48 часа след приставането на кораба в пристанището.

3.2 след като при прегледа е било установено съответствие се издава удостоверение на капитана на кораба със срок на валидност, равен на този на лиценза, или, ако се касае за кораб, който подновява лиценза си през годината, това удостоверение фактически се удължава. Същевременно максималният срок на валидност не може да надвишава една година. Това удостоверение трябва да се съхранява през цялото време на борда на кораба.

3.3 техническият преглед има за цел да провери съответствието на техническите характеристики и на съоръженията на борда, както и спазването на разпоредбите относно екипажа;

3.4 свързаните с тези прегледи разходи се поемат от корабособствениците и се определят по скала, съставена в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. Те не могат да бъдат по-високи от обичайно заплащаните суми от други кораби за същите услуги.

3.5 неспазването на предвидените в точки 3.1 и 3.2 по-горе разпоредби води до автоматично спиране на лиценза за риболов до момента, в който корабособственикът изпълни тези задължения.

4. Влизане и излизане от зоната:

Всички кораби на Европейския съюз, които извършват риболовни дейности в зоната на Гвинея Бисау в рамките на споразумението, съобщават по радиото на отговорното за риболова министерство датата и часа, както и позицията си при всяко влизане и излизане от риболовната зона на Гвинея Бисау.

При издаване на лиценза отговорното за риболова министерство съобщава на корабособствениците позивната, работната честота и работното време.

При невъзможност за използване на радио корабите имат право да използват други комуникационни средства като телекс, факс (№ 20.11.57, № 20.19.57, № 20.69.50) или телеграма.

4.1 Корабите на Съюза уведомяват най-малко 24 часа по-рано министерството за намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Гвинея Бисау. По отношение на корабите за улов на риба тон този срок е 6 часа.

4.2 Когато се уведомява за напускането на даден кораб, се съобщава също така и неговата позиция, количеството улов и видовете риба, които се съхраняват на борда. Приоритетно тази информация ще бъде съобщавана по факс, а за кораби, които не са оборудвани с факс — по радио или електронна поща.

4.3 Кораб, който извършва риболов, без да е информирал министерството, се счита за кораб без лиценз.

4.4 номерата на факса и на телефона, както и адресът на електронната поща се съобщават при издаване на лиценза за риболов.

5. Процедури за контрол

5.1 капитаните на корабите на Съюза, извършващи риболовни дейности във водите на Гвинея Бисау, позволяват и улесняват приемането и изпълнението на задълженията от страна на длъжностните лица на Гвинея Бисау, които отговарят за инспектирането и контрола върху риболовните дейности;

5.2. Присъствието на борда на тези служители не превишава необходимото за изпълнение на тяхната задача време.

5.3 След приключване на инспекцията и проверката се издава удостоверение на капитана на кораба.

6. Качване на борда

6.1 министерството информира Европейската комисия чрез Делегацията ѝ в Гвинея Бисау в рамките на не повече от 48 часа за всяко задържане за проверка и налагане на санкция на кораб на Съюза в риболовните зони на Гвинея Бисау;

6.2 Европейската комисия получава също така и кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до качването на борда.

7. Протокол от качване на борда

7.1 След като компетентният орган на крайбрежната държава е съставил протокола, капитанът на кораба трябва да го подпише.

7.2 Този подпис не засяга правата на капитана или каквато и да е защита, която той може да предприеме по отношение на предполагаемото нарушение.

7.3 В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство капитанът може да бъде задължен да отведе кораба си в определено от компетентните органи пристанище.

8. Среща във връзка със задържането на кораб за проверка:

8.1 Преди вземането на съответни мерки срещу капитана на кораба или екипажа му или по отношение на товара и оборудването на кораба, без тези за съхранение на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, по искане на Съюза се провежда среща за информиране в срок от един работен ден от получаването на посочената по-горе информация между Европейската комисия и министерството с евентуално участие на представител на засегнатата държава-членка.

8.2 по време на срещата страните обменят всяка полезна информация или документация, която може да допринесе за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или неговият представител бива информиран за резултата от заседанието, както и за всички мерки, които могат да произтекат от задържането.

9. Уреждане на задържането

9.1 Преди задействането на каква да е съдебна процедура се прави опит за уреждане на нарушението чрез помирителна процедура. Последната трябва да приключи до четири работни дни след задържането на кораба за проверка;

9.2 при разрешаване чрез помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Гвинея Бисау;

9.3 ако казусът не е могъл да бъде разрешен чрез помирителна процедура и се предаде на компетентната съдебна инстанция, банковата гаранция, която е определена, като се вземат под внимание разходите по задържането, размерът на глобите и обезщетенията, дължими от отговорните за закононарушението лица, се превежда от корабособственика на посочена от министерството банка;

9.4 Банковата гаранция е неотменима до приключване на съдебното производство. Тя се освобождава, ако производството завърши с оправдателна присъда. Аналогично, при осъдителна присъда с налагане на глоба в размер, по-нисък от този на предоставената банкова гаранция, разликата се освобождава от министерството;

9.5 Корабът се освобождава и на екипажа му се разрешава да напусне пристанището:

- след изпълнение на задълженията, произтичащи от помирителната процедура; или

- веднага след като посочената в точка 9.3 по-горе банкова гаранция е била внесена и приета от министерството до приключване на съдебното производство.

10. Съобразяване с нормативната уредба

Всички данни относно закононарушенията от страна на корабите на Съюза биват съобщавани редовно на Комисията чрез Делегацията.

11. Трансбордиране

11.1 Всеки кораб на Съюза, който желае да трансбордира улов във водите на Гвинея Бисау, извършва операцията в едно от пристанищата на Гвинея Бисау.

11.2 най-малко 24 часа предварително корабособствениците трябва да предоставят на министерството следната информация:

- имената на корабите, които ще извършват трансбордиране;

- името на транспортния товарен кораб;

- тонажа на улова за трансбордиране по видове;

- ден на трансбордирането.

11.3 Трансбордирането се счита за напускане на риболовната зона на Гвинея Бисау. Капитаните на корабите трябва да предадат декларациите си за улов на компетентните органи и да заявяват намерението си да продължат да извършват риболов или да напуснат риболовната зона на Гвинея Бисау;

11.4 Забранява се всяко трансбордиране на улов, при което не се спазва посочената по-горе процедура, в риболовната зона на Гвинея Бисау. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от правната уредба на Гвинея Бисау санкции.

12. Капитаните на корабите на Съюза, които извършват операции по разтоварване на суша или трансбордиране на улов в пристанище на Гвинея Бисау, позволяват и улесняват контрола върху тези операции от инспекторите на Гвинея Бисау. След приключване на всяка инспекция и проверка в пристанище се издава удостоверение на капитана на кораба.

Глава Х — Спътниково наблюдение на риболовните кораби

Двете страни се споразумяват да определят в Съвместния комитет реда и условията за спътниково наблюдение на риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов в рамките на споразумението, от момента, в който техническите предпоставки бъдат налице.

Допълнения

1 — Формуляр за заявление за лиценз за риболов

2 — Статистически данни за улова и риболовното усилие

3 — Бордови дневник на кораби за улов на риба тон

Допълнение 1

ФОРМУЛЯР

ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ

ЗА РИБОЛОВ

Попълва се от администрацията | Забележки |

Националност:………………………………. Номер на лиценза:…………………………… Дата на подписване: ………………………… Дата на издаване:…………………. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... |

ЗАЯВИТЕЛ

Търговско наименование :

Номер от търговския регистър:

Собствено име и фамилия на отговорното лице:

Дата и място на раждане :

Професия:

Адрес:

Брой служители :

Име и адрес на пълномощника :

КОРАБ

Вид на кораба: Регистрационен номер:

Ново име : Старо име :

Дата и място на построяване:

Националност по произход :

Дължина : Ширина: Височина на борда:

Брутен тонаж: Нетен тонаж :

Вид материал на изработка:

Марка на основния двигател : Тип: Мощност в к.с.:

Гребен винт : С фиксирана стъпка : ( С променлива стъпка : ( Дюза : (

Скорост :

Позивна: …..…. Честота :

Списък на средствата за откриване, навигационните средства и предавателните средства:

Радар : ( Сонар : ( Ехолот: (

УКВ: ( ЕСЛ: ( Сателитен навигатор : ( Други :

Брой на моряците:

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ

Лед: ( Лед и охлаждане: (

Замразяване : в саламура: ( на сухо: ( в охладена морска вода : (

Обща мощност на замразяване (FG) :

Капацитет на замразяване за 24 часа в тонове :

Вместимост на трюмовете :

ВИД РИБОЛОВ

A. Дънен риболов

Дънен крайбрежен: ( Дънен дълбочинен: (

Вид трал :

за главоноги мекотели: ( за скариди: ( за риба: (

Дължина на трала: Дължина на кордата на гърба:

Размер на отворите на джоба:

Размер на отворите на крилете:

Скорост на тралене :

B. Риболов на големи пелагични видове (риба тон)

С въдица : ( Брой въдици: (

С гриб: ( Дължина на мрежата: Дълбочина на мрежата :

Брой съоръжения за съхранение: Капацитет в тонове :

C. Риболов с парагади и винтери

На повърхността: ( на дъното: (

Дължина на въжето : Брой куки:

Брой въжета :

Брой винтери :

СЪОРЪЖЕНИЯ НА СУШАТА

Адрес и номер на разрешението :

Търговско наименование :

Дейности :

Вътрешна търговия с продукти от риболов: ( Външна търговия с продукти от риболов: (

Вид и номер на картата за търговец на продукти от риболов :

Описание на съоръженията за преработка и съхранение :

Брой служители:

Забележка: Отбележете утвърдителния отговор в полетата, които са оставени за целта

Технически забележки

Разрешение от министерство

Допълнение 2

МИНИСТЕРСТВО НА РИБОЛОВА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА УЛОВА И РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ Месец: Година:

Име на кораба: | Мощност на двигателя: | Риболовен метод: |

Националност : | Брутен тонаж (t): | Пристанище на разтоварване: |

Дата | Риболовна зона | Брой вадения на мрежата | Брой риболовни часове | Видове риба |

БОРДОВИ ДНЕВНИК НА КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН | Парагада |

1. Риболовна зона |

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°. |

2. Разрешено съоръжение |

Класически трал с панели и други селективни съоръжения са разрешени. Траулери аутригери (с издадени тралове) също са разрешени. Използването на какъвто и да е вид риболовно съоръжение, средство или устройство, което може да запуши отворите на мрежата или което води до намаляване на селективната функция, е забранено. Същевременно с оглед избягване на изхабяването или разкъсването е разрешено да се фиксират изключително под коремната част на джоба на дънните тралове защитни съоръжения от мрежа или какъвто и да е друг материал. Тези защитни съоръжения се фиксират единствено за предните и страничните ръбове на джоба на траловете. За гръбната част на траловете е разрешено да се използват защитни устройства при условие, че те се състоят от една единствена мрежена част от еднакъв материал като този на джоба и чиито разтворени отвори са с минимални размери от триста милиметра. Подшиването на мрежата, съставляваща джоба на траловете, с обикновено или усукано влакно, се забранява. |

3. Минимален разрешен отвор на мрежата |

70 mm |

4. Период на естествено възстановяване |

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. При липса на разпоредби в правната уредба на Гвинея Бисау двете страни се договарят в Съвместния комитет и въз основа на най-добрите научни становища, които са одобрени от съвместната научна среща, за най-целесъобразния период за естествено възстановяване на съответния рибен ресурс. |

5. Допълнителен улов |

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау: Траулерите за риба не могат да имат над 9 % ракообразни и 9 % главоноги мекотели на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, така както е определен в глава III от приложението към настоящия протокол. Траулерите за главоноги не могат да имат над 9 % ракообразни на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, така както е определен в глава ІІІ от приложението към настоящия протокол. Всяко надвишаване на процента разрешен допълнителен улов се наказва в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. Двете страни се консултират в Съвместния комитет за евентуална промяна на разрешения процент. |

6. Разрешен тонаж/такси |

Разрешен тонаж (БРТ) на година | 4 400 |

Такси в EUR за БРТ на година | 229 EUR/БРТ/година При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват на принципа pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите, които са извършени преди издаването на лицензите. |

7. Забележки: |

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола. |

ФИШ 2 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 2: ТРАУЛЕРИ ЗА СКАРИДИ |

1. Риболовна зона |

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°. |

2. Разрешено съоръжение |

Класически трал с панели и други селективни съоръжения са разрешени. Траулери аутригери (с издадени тралове) също са разрешени. Използването на какъвто и да е вид риболовно съоръжение, средство или устройство, което може да запуши отворите на мрежата или което води до намаляване на селективната функция, е забранено. Същевременно с оглед избягване на изхабяването или разкъсването е разрешено да се фиксират изключително под коремната част на джоба на дънните тралове защитни съоръжения от мрежа или какъвто и да е друг материал. Тези защитни съоръжения се фиксират единствено за предните и страничните ръбове на джоба на траловете. За гръбната част на траловете е разрешено да се използват защитни устройства при условие, че те се състоят от една единствена мрежена част от еднакъв материал като този на джоба и чиито разтворени отвори са с минимални размери от триста милиметра. Подшиването на мрежата, съставляваща джоба на траловете, с обикновено или усукано влакно, се забранява. |

3. Минимален разрешен отвор на мрежата |

40 mm. Гвинея Бисау се задължава да измени законодателството си най-късно до 12 месеца след влизането в сила на настоящия протокол с оглед прилагане на отвори на мрежата от 50 mm, съответстващо на действащите в подрегиона законодателства и което изменение ще се прилага за всички флотилии, извършващи улов на ракообразни и осъществяващи дейност в риболовната зона на Гвинея Бисау. ] |

4. Период на естествено възстановяване |

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. При липса на разпоредби в правната уредба на Гвинея Бисау двете страни се договарят в Съвместния комитет и въз основа на най-добрите научни становища, които са одобрени от съвместната научна среща, за най-целесъобразния период за естествено възстановяване на съответния рибен ресурс. |

5. Допълнителен улов |

В съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау: Траулерите за скариди не могат да имат над 50 % главоноги мекотели и риба на борда спрямо общия улов от риболовната зона в Гвинея Бисау в края на съответния рейс, както е определен в глава III от приложението към настоящия протокол. Всяко надвишаване на процента разрешен допълнителен улов се наказва в съответствие с правната уредба на Гвинея Бисау. |

6. Разрешен тонаж/такси |

Разрешен тонаж (БРТ) на година | 4.400 |

Такси в EUR за БРТ на година | 307 EUR/БРТ/година При тримесечните или шестмесечните лицензи таксите се изчисляват на принципа pro rata temporis и се увеличават съответно с 3 % или 2 %, за да покрият разходите, които са извършени преди издаването на лицензите. |

7. Забележки: |

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола. |

ФИШ 3 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 3: КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ |

1. Риболовна зона: |

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°. Разрешава се на корабите за улов на риба тон с въдици да използват жива стръв в риболовната зона на Гвинея Бисау. |

2. Разрешено съоръжение и технически мерки |

Въдици Кош с жива стръв: 16 mm Корабите за улов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от ICCAT по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности. |

3. Прилов: |

При спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО в тази сфера риболовът на видовете гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), акула-бик (Carcharias taurus) и на акула от вида Galeorhinus galeus се забранява. |

4. Разрешен тонаж/такси |

Такса на тон улов | 25 EUR/тон |

Годишна фиксирана такса: | 500 EUR за 20 тона |

Брой на корабите с разрешение за риболов | 14 |

5. Забележки: |

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола. |

ФИШ 4 — РИБОЛОВНА КАТЕГОРИЯ 4: СЕЙНЕРИ С ДЪЛБОКО ЗАМРАЗЯВАНЕ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН И КОРАБИ С ПАРАГАДИ |

1. Риболовна зона: |

Извън 12 морски мили от изходните линии, включително зоната под общо управление между Гвинея Бисау и Сенегал, на север до азимут 268°. |

2. Разрешено съоръжение и технически мерки |

гриб + парагада за улов на повърхността Корабите за риболов на далекомигриращи видове спазват мерките и препоръките, които са приети от ICCAT по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности. |

3. Минимален разрешен отвор на мрежата |

Препоръчаните стандарти от ІССАТ |

4. Прилов: |

При спазване на препоръките на ICCAT и на ФАО в тази сфера риболовът на видовете гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), пясъчна тигрова акула (Carcharias taurus) и на акула от вида Galeorhinus galeus се забранява. |

5. Разрешен тонаж/такси |

Такса за уловен тон | 35 EUR/тон |

Годишна фиксирана такса: | 3 150 EUR за 90 тона |

Брой на корабите с разрешение за риболов | 23 |

6. Забележки: |

Условията за дейност на корабите са тези, които са определени в приложението към протокола. |

Приложение III:

Основни елементи по отношение на целите и показателите за постигане, които трябва да бъдат спазени в рамките на членове 3, 8 и 9 от протокола

Стратегически оси и цели | Показатели |

1. Подобряване на санитарните условия за развитие на сектор рибарство |

Подготовка за получаване на одобрение за износ | Изготвена/приета от парламента и прилагана правна уредба относно минималните хигиенни и здравни условия, приложими към промишлените кораби, пирогите и риболовните предприятия Компетентен орган на място Привеждане на СІРА (Centro de Investigação Pesqueira Apliquada) в съответствие със стандартите (ISO 9000) Предоставена лаборатория за осъществяване на микробиологически и химически анализи Приет със закон план за наблюдение и анализ на състоянието на ресурсите от скариди (PNVAR 2008) Брой обучени здравни инспектори Брой здравни служители и служители на министерството на рибарството със завършено обучение по хигиенни стандарти Получено одобрение за износ към Европейския съюз |

1.1 Модернизиране и привеждане в съответствие на промишлената и непромишлената флотилия по отношение на санитарните условия | Брой промишлени кораби, приведени в съответствие със стандартите Брой пироги от дърво, заменени от пироги от адаптирани материали (абсолютна стойност и в %) Брой пироги, съоръжени със замразяващи камери Увеличаване на броя на местата за разтоварване Непромишлени съдове и риболовни кораби за крайбрежен риболов, приведени в съответствие със санитарните стандарти (абсолютна стойност и в %) |

1.2 Развитие на инфраструктурата, по-специално пристанищната инфраструктура | Рехабилитиране на пристанището на Бисау и разширяване на рибарското пристанище Приведен в съответствие със стандартите пазар за риба на пристанището в Бисау за разтоварване на улова от нестопански и стопански риболов Приведено в съответствие с международните стандарти пристанище на Бисау (ратифициране на Международната конвенция за опазване човешкия живот на море) Премахнати отломки от пристанището |

1.3 Насърчаване на производството на рибни продукти (санитарни и фитосанитарни условия на разтоварените и преработените продукти) | Адаптирана и действаща система за инспекция на рибните продукти Запознати с хигиенните стандарти субекти (брой организирани обучения и брой обучени лица) Оперативна лаборатория за анализи Брой разработени места за разтоварване и преработка на занаятчийския улов Насърчаване на технически и търговския партньорства с частни чуждестранни стопански субекти Започнал процес на екоетикетиране за продуктите от Гвинея Бисау |

2. Подобряване на мониторинга, контрола и наблюдението в риболовната зона |

Подобрена правна рамка | Прието споразумение между министерството на риболова и отбраната относно наблюдението и контрола Приет и прилаган национален план за мониторинг, контрол и наблюдение |

2.1 Засилване мониторинга, контрола и наблюдението | Оперативно звено от независими заклети контрольори (брой наети и обучени лица) и съответно бюджетно вписване в Закона за финансите Брой дни осъществено наблюдение в морето: 250 дни/година в края на срока на протокола Брой инспекции в пристанище и по море Брой въздушни инспекции Брой публикувани статистически бюлетини Процент радарно покритие Процент покритие от системата за сателитно наблюдение на цялата флотилия Прилагана програма за обучение, приспособена към техниките за наблюдение (брой часове обучение, брой обучени технически лица и др.) |

2.2 Мониторинг на задържанията на кораби за проверка | Подобряване на прозрачността на системата за задържане на кораби за проверка, на налагането на санкции и на плащането на глоби Подобрена правна уредба относно плащането на глобите и въведена забрана за плащане на глоби в непарично изражение Подобряване на системата за събиране на глобите Публикуване на статистически годишни данни за събраните глоби Въвеждане на „черен списък“ от кораби с наложени санкции Годишно изготвяне и публикуване на статистически данни за санкциите Публикуван годишен доклад на FISCAP (Fiscalização da Actividade Pesqueira) |

3. Подобряване на управлението на рибарството |

Управление на риболовното усилие по отношение на скаридите и на главоногите | Запазване през 2007 г. на съществуващите споразумения с трети държави и с Европейския съюз. Същевременно при неусвояване на предоставените на трети държави възможности за риболов към 1 януари 2007 г. тези възможности не трябва да бъдат използвани за 2008 г. и следващите години. Каквато и да било възможност за риболов не трябва да се предоставя при фрахтоване. Окончателно отказване и прекратяване по формалния ред на всички договори с дружества или европейски обединения/предприятия в срок от трийсет дни от датата на влизане в сила на настоящия протокол. |

3.1 Модернизиране и увеличаване на изследванията върху рибните ресурси | Увеличени възможности за изследвания на СIРА |

3.2 Подобряване на знанията по въпроси в областта на рибните ресурси | Осъществено тралене на година Брой на запасите, които са предмет на оценка Брой програми за изследвания Брой на издадените и проследени препоръки върху състоянието на основните ресурси (именно замръзването при риболов и мерки за съхранение на свръхексплоатираните запаси) Оценяване на годишните риболовни усилия за видовете, които са предмет на план за възстановяване Оперативен механизъм за управление на риболовното усилие (въведени бази данни, инструменти за статистическо наблюдение, на служби за управление на флота, публикуване на статистически бюлетини и др.) |

3.3 Контролирано развитие на рибарството | Приемане на годишен план за управление на стопанския риболов преди началото на съответната година Приемане и изпълнение на план за възстановяване на подлежащите на твърде голямо използване ресурси Водене на досие „Кораби в Изключителната икономическа зона“, включително нестопанския риболов Брой на изготвените планове за развитие, в действие и оценени |

3.4 Подобряване на ефективността на техническите служби на министерството на рибарството и морското стопанство и на службите, които участват в управлението на сектора | Увеличени административни възможности Изготвена и прилагана програма за обучение и преквалификация (брой обучени лица, брой часове обучение и др.) Затвърдени механизми за съгласуване, консултиране и сътрудничество с партньори Подобрена система за събиране на данни и статистическо наблюдение на рибарството |

3.5 Подобряване на системата за управление на лицензите и мониторинга на корабите | Брой часове обучение за техническите лица Брой обучени технически лица Свързване на отдели и статистически данни в мрежа |

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответна(и) област(и) на политиката

1.3. Естество на предложението/инициативата

1.4. Цел(и)

1.5. Обосновка на предложението/инициативата

1.6. Продължителност на действието и финансовото му въздействие

1.7. Планиран(и) начин(и) на управление

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

2.1. Правила за мониторинга и докладването

2.2. Система за управление и контрол

2.3. Мерки за предотвратяване на измамите и нередностите

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите

3.2. Очаквано въздействие върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

3.2.2. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3. Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

3.3. Очаквано въздействие върху приходите

РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

Наименование на предложението/инициативата

Предложение за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау.

Съответна(и) област(и) на политиката в структурата на УД/БД[7]

11. - Морско дело и рибарство

11.03 - Международно рибарство и морско право

Естество на предложението/инициативата

( Предложението/инициативата е във връзка с ново действие

( Предложението/инициативата е във връзка с ново действие вследствие на пилотен проект/подготвително действие[8]

Х Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

( Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие

Цели

Многогодишна(и) стратегическа(и) цел(и) на Комисията, към която(ито) е насочено(а) предложението/инициативата

Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството с трети държави отговаря на общата цел за поддържане и запазване на риболовните дейности на флота на Европейския съюз, включително на риболовния флот за далечно плаване, и за развитие на взаимоотношения в духа на партньорство с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на Съюза.

Споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР) осигуряват също така съгласуваност между принципите, регулиращи общата политика в областта на рибарството, и залегналите в други европейски политики ангажименти (устойчива експлоатация на ресурсите на трети държави, борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), интеграция на страните партньори в глобалната икономика, както и по-добро политическо и финансово управление на рибарството).

Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1[9]

Да се допринесе за устойчивия риболов извън водите на Съюза, да се поддържа европейското присъствие в отдалечените риболовни райони и да се защитят интересите на европейския сектор на рибарството и интересите на потребителите чрез договаряне и сключване на СПОР с крайбрежни държави в съответствие с други европейски политики.

Съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Морско дело и рибарство, международно рибарство и морско право, международни споразумения в областта на рибарството (бюджетен ред 11.0301)

Очакван(и) резултат(и) и въздействие

Посочете въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже върху бенефициерите/целевите групи.

Сключването на протокола допринася за запазване на предишното ниво на възможностите за риболов за европейските риболовни кораби в риболовните зони Гвинея Бисау.

Протоколът допринася също за подобряване на управлението и опазване на рибните ресурси чрез финансова подкрепа (подкрепа за сектора) за изпълнението на програмите, приети на национално равнище от страната партньор.

Показатели за резултатите и въздействието

Процент на усвояване на възможностите за риболов (процентен дял на използваните разрешения за риболов спрямо наличните възможности, предлагани в рамките на протокола);

Събиране и анализиране на данните за улова и търговската стойност на споразумението;

Принос към заетостта и добавената стойност в Съюза и за стабилизиране на пазара на Съюза (заедно с други СПОР);

брой на техническите срещи и на заседанията на съвместния комитет.

Обосновка на предложението/инициативата

Нужда(и), която(ито) трябва да бъде(ат) удовлетворен(и) в краткосрочен или дългосрочен план

Срокът на прилагане на протокола за периода 2007—2011 г. изтече на 15 юни 2011 г. Новият протокол обхваща периода от 16 юни 2011 г. до 15 юни 2012 г. Успоредно на настоящата процедура е започната и процедура за приемане на решение от страна на Съвета за неговото временно прилагане.

Новият протокол ще осигури рамка за риболовните дейности на европейския флот и, по-специално, ще позволи на корабособствениците да продължат да получават разрешителни за риболов в риболовните зони на Гвинея Бисау от 16 юни 2011 г. Освен това новият протокол укрепва сътрудничеството между Европейския съюз и Гвинея Бисау за насърчаване на устойчива политика в областта на рибарството.

Добавена стойност от участието на Общността

По отношение на този нов протокол, ако Съюза не предприеме действия, биха се появили частни споразумения, които не биха осигурили устойчиво рибарство. Европейският съюз също се надява, че с този протокол Гвинея Бисау ще продължи да си сътрудничи ефикасно със Съюза за постигане на устойчив риболов.

Наличните средства по протокола ще позволят също така на Гвинея Бисау да продължи своите усилия за стратегическо планиране за изпълнението на своята политика в областта на рибарството.

Основни поуки от подобен опит в миналото

Страните решиха да приемат протокол за една година, по време на която ще оценят перспективите за един бъдещ протокол с по-дълъг срок на действие. Следователно нямаше причина да се променят възможностите за риболов, тъй като в научните становища нямаше такива препоръки. Поради това финансовият принос бе запазен на същото ниво, като това в предишния протокол.

Съвместимост и евентуално взаимодействие с други финансови инструменти

Средствата, изплащани съгласно СПОР, представляват заменяеми приходи в бюджета на третите държави партньори. Насочването на част от тези средства за предприемане на действия в рамките на националната секторна политика обаче е условие за сключването и мониторинга на СПОР. Тези финансови ресурси са съвместими с други източници на финансиране от други международни донори за осъществяването на проекти и/или програми, провеждани на национално равнище в сектора на рибарството.

Продължителност на действието и финансовото му въздействие

X Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

X Предложението/инициативата е в сила от 16 юни 2011 г. до 15 юни 2012 г.

X Финансово въздействие от 2011 г. до 2012 г.

( Безсрочно(а) предложение/инициатива

- Прилагане с начален период на започване на дейност от [ГГГГ] до [ГГГГ],

- последван от функциониране с пълен капацитет.

Планиран(и) управленски метод(и)[10]

х Пряко централизирано управление от Комисията

( Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

- ( изпълнителни агенции

- ( органи, създадени от Общностите[11]

- ( национални публични органи/организации, предоставящи обществени услуги

- ( лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз, които са посочени в съответния основен правен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

( Съвместно управление с държавите-членки

( Децентрализирано управление с трети държави

( Съвместно управление с международни организации (да се уточни)

Ако е посочен повече от един начин на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

[…]

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

Правила за мониторинга и докладването

Посочете честотата и условията.

Комисията (ГД „Морско дело и рибарство“ в сътрудничество със своя аташе по риболова, установен в Дакар, и с Делегацията на Европейския съюз в Бисау) ще осигурява редовен мониторинг на изпълнението на настоящия протокол, по-специално по отношение на усвояването на възможностите за риболов от страна на операторите и по отношение на данните за улова.

Освен това в СПОР се предвижда поне едно годишно заседание на Съвместния комитет, по време на което Комисията и третата държава обсъждат привеждането в действие на Споразумението и на неговия протокол и, ако е необходимо, коригират планирането и при необходимост финансовото участие.

Система за управление и контрол

Установен(и) риск(ове)

Изпълнението на протокол за рибарство е придружено от определен брой рискове, например: сумите, предназначени за финансиране на секторната политика в областта на рибарството, да не бъдат разпределени така, както е договорено (подпланиране).

Предвиден(и) начин(и) за контрола

Предвижда се постоянен диалог, свързан с планирането и изпълнението на секторната политика. Съвместният анализ на резултатите, посочен в параграф 2.1, също представлява част от тези методи за контрол.

Освен това в протокола се предвиждат специфични клаузи за неговото временно преустановяване при определени условия и дадени обстоятелства.

Мерки за предотвратяване на измамите и нередностите

Посочете съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Комисията се ангажира да се опита да установи постоянен политически диалог и сътрудничество с оглед подобряване на управлението на споразумението и за укрепване на приноса на Съюза за устойчивото управление на ресурсите. Във всеки случай плащанията, които Комисията извършва по СПОР, се съобразяват с нейните правила и обичайните бюджетни и финансови процедури. Това дава възможност по-специално да се идентифицират напълно банковите сметки на третите държави, по които се превеждат финансовото участие. За настоящия протокол в член 2, параграф 8 се посочва, че цялата сума на финансовото участие се плаща по сметка на държавната хазна, открита във финансова институция, посочена от властите на Гвинея Бисау.

ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите

- Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и по бюджетни редове.

Функция от многогодишната финансова рамка | Бюджетен ред | Вид разход | Участие |

Номер [Наименование…………………………………] | МБК/ЕБК[12] | от държави от ЕАСТ[13] | от държави кандидатки[14] | от трети държави | по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент |

2 | 11.0301 Международни споразумения в областта на рибарството | МБК | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |

- Поискани нови бюджетни редове

(не се прилага)

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и по бюджетни редове.

Функция от многогодишната финансова рамка | Бюджетен ред | Вид разход | Участие |

Номер [Наименование…………………………………..] | МБК/ЕБК | от държави от ЕАСТ | от държави кандидатки | от трети държави | по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | ДА/НЕ | ДА/НЕ | ДА/НЕ | ДА/НЕ |

Очаквано въздействие върху разходите

Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

в млн. EUR (до четвъртия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: | 2 | Опазване и управление на природните ресурси |

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

( Позиции в щатното разписание (длъжностни лица и временно нает персонал) |

xx 01 01 01 (Централата и представителствата на Комисията) | 0,5 | 0,5 |

XX 01 01 02 (Делегации) |

XX 01 05 01 (Непреки изследвания) |

10 01 05 01 (Преки изследвания) |

( Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ)[26] |

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите) | 0,1 | 0,1 |

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки изследвания) |

11010404 (ДНП, аташе, отговарящ за мониторинга на прилагането на подкрепата за сектора) | 0,25 | 0,25 |

ОБЩО | 0,85 | 0,85 |

- XX е съответната(ият) област(дял) на политиката

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно нает персонал/договорно наети служители | Управление и наблюдение на процеса на (пре)договарянето на СПОР и одобряване на резултатите от преговорите от страна на институциите; управление на настоящото СПОР, включително постоянен финансов контрол и наблюдение на работата; управление на лицензите |

Външен персонал | Наблюдение на изпълнението на подкрепата за сектора |

Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

- x Предложението е съвместимо с настоящата многогодишна финансова рамка.

- ( Предложението налага ново планиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[…]

- ( Предложението налага да се прибегне до Инструмента за гъвкавост или до преразглеждане на многогодишната финансова рамка[29].

Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[…]

Участие на трети страни във финансирането

- Х Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

- Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Година N | Година N+1 | Година N+2 | Година N+3 | да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се отрази продължителността на въздействието (вж. точка 1.6) | Общо |

Година N | Година N+1 | Година N+2 | Година N+3 | … да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се отрази продължителността на въздействието (вж. точка 1.6) |

Статия…………. | | | | | | | | | |За разните целеви приходи да се посочи(ат) засегнатият(те) разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове).

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на въздействието върху приходите.

[…]

[1] Приет на 27 септември 2010 г. от Съвета по селско стопанство и рибарство

[2] ОВ С …

[3] ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 49.

[4] ОВ C …

[5] ОВ: номер на документа

[6] Датата на влизане в сила на Протокола ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния Секретариат на Съвета.

[7] УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

[8] Посочени в член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[9] напомняне: В изготвените за бюджета за 2010 г. „отчети за дейността“ това е конкретна цел № 2; за справка вж. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[10] Подробна информация във връзка с начините на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[11] Както са посочени в член 185 от Финансовия регламент.

[12] МБК = многогодишни бюджетни кредити/ЕБК = едногодишни бюджетни кредити.

[13] ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[14] Държави кандидатки и ако е необходимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[15] Година N е годината, през която започва осъществяването на предложението/инициативата.

[16] Понеже плащането не може да се извърши преди да се получи одобрението на Европейския парламент, е възможно то да може да бъде направено едва през 2012 г.

[17] Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или действия на Съюза (предишни редове „BA“), непреки изследвания, преки изследвания.

[18] Финансовото участие включва: а) 4 550 000 EUR за правата за достъп до риболовната зона на Гвинея Бисау, и б) 2 950 000 EUR за подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на Република Гвинея Бисау.

[19] Административните разходи са разпределени в 2 бюджетни години предвид на това, че протоколът обхваща периода от юни 2011 г. до юни 2012 г. Разходите за човешки ресурси се изчисляват пропорционално за всяка година.

[20] Прогнозирани разходи за мисиите за контрол на място.

[21] Година N е годината, в която започва да се прилага предложението/инициативата.

[22] Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр.: брой финансирани обмени на студенти, брой км построени пътища и т.н.).

[23] Съгласно описанието в част 1.4.2. „Специфична(и) цел(и)…“.

[24] Година N е годината, в която започва да се прилага предложението/инициативата.

[25] Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или действия на Съюза (предишни редове „BA“), непреки изследвания, преки изследвания.

[26] ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командировани национални експерти; ПНА = персонал, нает чрез агенции; МЕД = младши експерт в делегация.

[27] Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

[28] Структурни фондове, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за рибарство (ЕФР).

[29] Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

[30] Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Top