EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0378

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committeeconcerning an amendment to Annex XIII (Transport)

52011PC0378
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО

С цел да бъде постигната необходимата правна сигурност и еднородност на вътрешния пазар, Съвместният комитет на ЕИП следва да включи цялото съответно законодателство на Общността в Споразумението за ЕИП възможно най-скоро след приемането му.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Проектът на решение на Съвместния комитет на ЕИП (приложен към предложеното Решение на Съвета) има за цел да измени приложение XIII (транспорт), като добави нови достижения на правото на Общността в тази сфера. Това засяга Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен), който трябва да бъде включен в Споразумението. Настоящото решение има за цел да транспонира общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги, като в същото време позволява предоставянето от държавите от ЕАСТ на лицензи, валидни на територията на ЕИП, при условие че съответното споразумение с трета държава бъде одобрено от Съвместния комитет на ЕИП. В решението също се предвижда 5-годишен срок за поддържане на задължения за предоставяне на обществена услуга за регионалните летища в Исландия и четирите най-северни области на Норвегия, по същия начин както най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, тъй като тези области притежават маршрутни зони, които могат да бъдат счетени за също толкова периферни като най-отдалечените региони на ЕС.

Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Съвета отменя Регламенти (ЕИО) № 2407/92, 2408/92 и 2409/92 на Съвета, които са включени в Споразумението и които следва да бъдат отменени в неговите рамки.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство се предвижда Съветът да определи позицията, която да бъде приета от името на Съюза по отношение на подобни решения, след предложение на Комисията.

Комисията представя проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП пред Съвета, който да го приеме като позиция на Съюза. Комисията се надява да има възможност да изложи позицията на Съюза пред Съвместния комитет на ЕИП възможно най-скоро.

2011/0165 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение ХІІІ (транспорт)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 и член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство[1], и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) Приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) съдържа специфични разпоредби и условия относно транспорта.

(2) Целесъобразно е в Споразумението да се включи Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)[2]. Също така се счита за уместно да бъдат отменени Регламенти (ЕИО) № 2407/92[3], 2408/92[4] и 2409/92[5] на Съвета, които понастоящем са включени в Споразумението и които са били отменени с Регламент (ЕО) № 1008/2008.

(3) Ето защо приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията, която да бъде заета от Съюза в Съвместния комитет на ЕИП по предвидено изменение на приложение XIII към Споразумението за ЕИП, е изложена в приложението към настоящото решение.

Съставено в […] на […] година.

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП №…

от […] година

за изменение на приложение XIII (транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

1. Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № …/… от …г.[6]

2. Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен)[7] следва да бъде включен в Споразумението.

3. Регламент (ЕО) № 1008/2008 отменя Регламенти (ЕИО) № 2407/92[8], 2408/92[9] и 2409/92[10], които са включени в Споразумението и които следва да бъдат отменени в неговите рамки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XIII към Споразумението се изменя, както следва:

1. Текстът на точка 64а (Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета) се заменя със следното:

„ 32008 R 1008: Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (OВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следните адаптации:

а) В член 4, буква е) думите „ , освен предвиденото в споразумение с трета държава, по което Общността е страна;“ се заменят със следното:

„. При все това, оперативни лицензи, валидни на цялата територия на ЕИП, могат да бъдат предоставяни въз основа на изключения от това изискване, предвидено в споразумения с трети държави, по които Общността или една или повече държави от ЕАСТ са страни, при условие че Съвместният комитет на ЕИП приеме решение в този смисъл.“

б) В края на член 16, параграф 9, втора алинея се добавя следното:

„, както и регионалните летища в Исландия и четирите най-северни области на Норвегия.“

2. Текстът на точки 65 (Регламент (ЕИО) № 2409/92 на Съвета) и 66б (Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета) се заличава.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на [...] г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП(.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз .

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател Секретари на Съвместния комитет на ЕИП […]

[1] OВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

[2] OВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.

[3] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 1.

[4] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8.

[5] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 15.

[6] ОВ L […], […] г., стр. […].

[7] OВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3.

[8] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 1.

[9] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8.

[10] OВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 15.

( [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]

Top