EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0069

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. “ COM(2010) 488 окончателен — 2010/0255 (COD)

OJ C 84, 17.3.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 84/47


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.“

COM(2010) 488 окончателен — 2010/0255 (COD)

2011/C 84/10

Единствен докладчик: г-н SARRÓ IPARRAGUIRRE

На 7 октомври 2010 г. Съветът, и на 8 октомври 2010 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно:

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.

COM(2010) 488 окончателен — 2010/0255 (COD).

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 15 декември 2010 г.

На 468-ата си пленарна сесия, проведена на 19 и 20 януари 2011 г. (заседание от 19 януари 2011 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 82 гласа „за“, без гласове „против“ и с 1 глас „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

Имайки предвид, че временните технически мерки, установени с Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета престават да се прилагат на 30 юни 2011 г., Европейският икономически и социален комитет счита, че трябва се измени въпросният регламент, като се удължи валидността му до 1 януари 2013 г. при условията, посочени в предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо се в съобщение COM(2010) 488 окончателен от 23 септември 2010 г.

1.2

Тъй като понастоящем няма действащ правен акт, в който да се предвиждат постоянни технически мерки, приемането на това предложение за регламент ще осигури правна сигурност и опазване на морските ресурси до 1 януари 2013 г., когато е предвидено да влезе в сила новата Обща политика в областта на рибарството, която ще установи основните принципи за техническите мерки.

1.3

Комитетът предлага на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на текста на предложението за регламент, параграф 1, буква б) i) от член единствен, който се отнася за параграф 2, буква а) i) от член 1 на Регламент (ЕО) № 1288/2009 във връзка с точки 9.3, 9.6 и 9.8, „2010 г.“ да се замести с „2011 г.“

2.   Контекст

2.1

На 4 юни 2008 г. Комисията направи предложение за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки (1).

2.2

Европейският икономически и социален комитет изготви становище по това предложение за регламент, което бе обсъдено по надлежен ред и прието по време на 451-ата пленарна сесия на Комитета на 25 февруари 2009 г. (2)

2.3

Работата на Комисията по регламента, съответстващ на това предложение за регламент, беше затруднена през 2009 г. от преговорите за приемане на Договора от Лисабон.

2.4

Междувременно спешно беше приет Регламент (ЕО) № 43/2009 за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия (3).

2.5

В същото време и докато през 2009 г. течеше процедурата по обсъждане на регламента на Съвета относно техническите мерки, престанаха да се прилагат мерките, предвидени в приложение III към гореспоменатия Регламент (ЕО) № 43/2009, тъй като изтече срокът му на действие.

2.6

По тази причина и с оглед на правната сигурност, както и във връзка с осигуряване на доброто опазване и управление на морските ресурси, беше приет Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. (4), с който се предвижда продължаване на временните технически мерки, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 43/2009, за преходен период от 18 месеца.

2.7

Вследствие на новите изисквания на Договора от Лисабон, през 2010 г. Комисията оттегли предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки.

2.8

Основните принципи за технически мерки ще залегнат в новия базов регламент за текущата реформа на общата политика в областта на рибарството, предложението за който ще трябва да се представи през третото тримесечие на 2011 г., а влизането му в сила се предвижда за 1 януари 2013 г.

2.9

Тъй като Регламент (ЕО) № 1288/2009 спира да се прилага на 30 юни 2011 г. и понастоящем няма правен акт, в който да се предвиждат постоянни технически мерки, е уместно да се удължи срокът на действие на този регламент с 18 месеца до 1 януари 2013 г.

2.10

Следствие на гореизложеното е предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, предмет на настоящото предложение за становище на ЕИСК, с който се изменя Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета, като срокът му на валидност се удължава с 18 месеца до 1 януари 2013 г.

3.   Бележки на ЕИСК

3.1

ЕИСК одобрява текста на предложението за регламент, тъй като с него се привежда в съответствие Регламент (ЕО) № 1288/2009 към новия срок, удължен до 1 януари 2013 г., което ще гарантира правната сигурност и опазването на морските ресурси до приемането на постоянните технически мерки.

3.2

Все пак, във връзка с параграф 1, буква б) i) от член единствен, Комитетът счита, че Европейският парламент и Съветът би трябвало да помислят да удължат до 1 октомври 2011 г. срока, посочен за държавите-членки в Регламент (ЕО) № 1288/2009, в който техните заинтересовани научни институти могат да представят научните си доклади относно риболова на дълбочина над 600 метра в зоните на ICES VIII, IХ и Х.

3.3

Това искане се основава на стечението на обстоятелствата по време на обсъждането на това законодателство, посочени в параграф 2 от настоящото становище, които не дадоха възможност на държавите-членки да осъществят навреме научните действия, необходими за представяне на добре документирани доклади на Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

Брюксел, 19 януари 2011 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON


(1)  COM(2008) 324 окончателен.

(2)  ОВ C 218 от 11.9.2009 г.

(3)  ОВ L 22 от 26.1.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 347 от 24.12.2009 г., стр. 6.


Top