EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Становище на Европейската централна банка от 4 юли 2011 година относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 213/21


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 юли 2011 година

относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Въведение и правно основание

На 29 юни 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за решение на Съвета за подписване и сключване на Паричното споразумение между Европейския съюз и Френската република за запазване на еврото в Сен Бартелеми, вследствие на изменението на неговия статут по отношение на Европейския съюз (1) (наричано по-долу „предложеното решение“) и относно текста на паричното споразумение, приложено към предложеното решение.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеното решение се отнася до парично споразумение, попадащо в обхвата на член 219, параграф 3 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ приветства предложеното решение, тъй като текстът на приложеното парично споразумение надлежно отразява забележките и предложенията за изменение на ЕЦБ, съдържащи се в Становище CON/2011/22 на ЕЦБ от 11 март 2011 г. относно препоръка за решение на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми (2) и позицията на ЕЦБ, изразена в процеса на преговорите.

Независимо от това, ЕЦБ има конкретни предложения за изменения, отнасящи се до предложеното решение и имащи за цел да осигурят съгласуваност между Решението на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми (3) и предложеното решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 юли 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 окончателен.

(2)  Публикувано едновременно с настоящото становище.

(3)  Все още непубликувано.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Четвърто позоваване (ново)

Няма съществуващ текст.

„като взе предвид становището на Европейската централна банка,“

Обяснение

Предложеното изменение е необходимо, за да отрази факта, че актът на Съюза е приет в съответствие с член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора, които уреждат задължението за провеждане на консултации с ЕЦБ по всеки предложен акт на Съюза и по всеки проект на акт на Съюза в областите на нейната компетентност.

Изменение 2

Съображение 3

„(3)

На 13 април 2011 г. Съветът упълномощи Комисията, съвместно с Европейската централна банка и с нейно съгласие в областите от нейната компетенция, да води преговори с Френската република, действаща в полза на френската отвъдморска общност Сен Бартелеми с оглед на сключване на парично споразумение. Такова споразумение е парафирано на 30 май 2011 г.“

„(3)

На 13 април 2011 г. Съветът упълномощи Комисията, , да води преговори с Френската република, действаща в полза на френската отвъдморска общност Сен Бартелеми, и да асоциира изцяло ЕЦБ в преговорите, като се стреми да постигне споразумение с нея по въпроси, попадащи в областите на нейната компетентност, с оглед на сключване на парично споразумение. Такова споразумение е парафирано на 30 май 2011 г.“

Обяснение

Предложеното изменение е необходимо, за да приведе предложеното решение в съответствие със съображение 6 и член 1 от Решението на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административна единица Сен Бартелеми  (2).


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Все още непубликувано.


Top