EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0044

Становище на Европейската централна банка от 19 май 2011 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 203/3


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 май 2011 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Въведение и правно основание

На 3 февруари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент попада в областите на компетентност на ЕЦБ. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

Като съставител и потребител на европейска статистика, ЕЦБ приветства предложения регламент като важна стъпка към по-нататъшното подобряване на качеството на европейската статистика, в частност на националните сметки, чрез привеждането им в съответствие с промените в икономическата и финансова среда и методологическия напредък. Европейската система от национални и регионални сметки съставлява ядрото на макроикономическата европейска статистика и поради това е от изключителна важност за целите на паричната политика.

2.

ЕЦБ също така приветства предвиденото съответствие на статистическите понятия и определения, описани в предложения регламент, наред с другото и със Системата от национални сметки (СНС 2008), приета от Статистическата комисия на Организацията на обединените нации, с шестото издание на „Ръководство за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция“ (Balance of Payments and International Investment Position Manual) (BPM6) на Международния валутен фонд, с четвъртото издание на „Референтна дефиниция на преките чуждестранни инвестиции“(Benchmark Definition of Foreign Direct Investment) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и с Европейската класификация на промишлените дейности (NACE Rev.2). Предложеният регламент също така се ползва от горепосочените инструменти от гледна точка на съвместимост и хармонизирани методологии.

Специфични забележки

3.

Договорът възлага на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската статистическа система (ЕСС) задачата да обработват, изготвят и разпространяват европейска статистика, но въз основа на отделни правни рамки, за да се отразят техните съответни структури на управление. Предложеният регламент оказва влияние върху статистиката, изготвяна от тези две системи. Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2) оправомощава ЕЦБ, с помощта на националните централни банки, да събира статистическа информация от общата съвкупност от отчетни единици и съобразно нуждите за изпълнение на задачите на ЕСЦБ. По-специално, общата съвкупност от отчетни единици обхваща юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, които попадат в сектор „финансови корпорации“, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (3), както и юридически и физически лица, пребиваващи в държава-членка, доколкото държат трансгранични позиции или са извършвали трансгранични операции.

4.

Осигуряването на тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСЦБ и ЕСС намалява тежестта по отчитането и гарантира съгласуваността, необходима за изготвяне на европейска статистика. Тази необходимост от тясно сътрудничество е също така отразена в Меморандума за разбирателство относно икономическата и финансовата статистика от 10 март 2003 г. между Генерална дирекция „Статистика“ на Европейската централна банка (ГД „Статистика“) и Статистическата служба на Европейските общности (Евростат) (4).

5.

Имайки предвид тесните взаимоотношения при изготвянето на методологичната рамка на предложения регламент, ЕЦБ се съгласи по искане на Евростат да състави проекти на няколко глави на приложение А, свързани тясно със статистическата рамка на ЕСЦБ. По-специално, ЕЦБ даде значителен принос относно определението на сектор „Финансови предприятия“ по отношение на институционалните единици и подсектори като част от глава 2 и описанието на финансови активи и пасиви и тяхното представяне в поредицата от сметки (глава 5 и части от глави 6 и 7). Проекти също така бяха предоставени по глава 17 (Социално осигуряване, включително пенсии) и по части на глава 21 (Сметки на държавното управление) и глава 19 (Европейски сметки).

6.

Относно определението на институционалния сектор „Финансови предприятия“ и неговите подсектори (приложение А към предложения регламент, глава 2), ЕЦБ приветства факта, че определението на подсектора на парично-финансовите институции следва определението на ЕЦБ в параграф 2.67 от приложение А. Определенията на подсекторите на „други финансови предприятия“ са съвместими в голяма степен с подхода, използван в правните актове на ЕЦБ. За да се сведе до минимум тежестта по отчитането и да гарантира съгласуваност, необходима за изготвянето на европейска статистика, ЕЦБ предлага допълнително хармонизиране на предложеното определение на финансови предприятия за секюритизация с Регламент ЕЦБ/2008/30 от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (5).

7.

Въз основа на горепосоченото и имайки предвид взаимозависимостите на статистическата рамка на ЕСЦБ и ЕСС, предложеният регламент е свързан в голяма степен с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ, наред с другото, в областта на паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари, статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, статистиката на тримесечните финансови сметки и държавните финанси. В съответствие с настоящата практика и необходимостта от тясно сътрудничество и подходяща координация между ЕСЦБ и ЕСС, при изменянето на предложения регламент чрез делегирани правомощия, Комисията следва да осигури на ЕЦБ надлежно участие посредством изготвяне на проекти на делегирани актове в съответствие с предложения регламент.

8.

Освен това, имайки предвид важността на делегираните актове, приети съгласно член 290 от Договора, ЕЦБ прави следните забележки по отношение на изпълнението на своята собствена консултативна роля по силата на член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора.

Първо, проектите на делегирани актове на Комисията се квалифицират като „предложени актове на Съюза“ по смисъла на член 127, параграф 4, първо тире и член 282, параграф 5 от Договора (6). Делегираните актове представляват правни актове на Съюза (7). Важно е да се отбележи, че в повечето езикови версии на член 282, параграф 5 от Договора се посочват „проекти“ на правни актове на Съюза, по които се изисква провеждане на консултации с ЕЦБ (8). Следователно обхватът на задължението за провеждане на консултации с ЕЦБ не се ограничава единствено до проектите на актове, основаващи се на предложение на Комисията.

Второ, в Решение OLAF (9), Съдът пояснява, че задължението за консултиране с ЕЦБ е насочено „най-вече да гарантира, че законодателят приема акта едва след като е бил изслушан органът, който поради специфичните функции, които изпълнява в рамките на Общността във въпросната област и поради изключителната експертиза от която се ползва, е в особено добра позиция да играе полезна роля в разглеждания законодателен процес“.

Предвид гореизложеното, с цел извличане на най-голяма полза от осъществяването на нейната консултативна роля, ЕЦБ следва да бъде своевременно консултирана по всички проекти на актове на Съюза, включително проекти на делегирани актове, попадащи в областите на нейната компетентност. ЕЦБ изпълнява консултативната си роля, като се съобразява изцяло със сроковете за приемане на тези актове.

9.

Поради своите задачи, свързани с паричната политика, фокусът на статистиката на ЕЦБ е върху европейските агрегати. ЕЦБ отдава важност на тримесечните интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор. За тази цел се изисква навреме достатъчен обхват на данните от гледна точка на предоставянето на национален принос за решенията по паричната политика.

10.

Събирането на данни за отделни държави-членки придоби още по-голяма значимост с оглед на новите статистически изисквания за целите на финансовата стабилност и изпълнението на пруденциални задачи на макроравнище, особено във връзка с неотдавнашното създаване на Европейския съвет за системен риск и неговата отговорност за пруденциалния надзор на макроравнище на финансовата система в рамките на Съюза. Своевременната и надеждна статистика на националните сметки за отделните държави-членки също така е необходима за подпомагане на целите, посочени в Пакта „Евро плюс“ и за целите на Европейския механизъм за стабилност.

11.

От гледна точка на паричната политика и финансовата стабилност, ЕЦБ придава висок приоритет на навременните тримесечни данни с достатъчна надеждност, които имат предимство пред подробните данни с годишна или по-малка честота. Освен това съставянето на пълен набор от таблици за последните години следва да има предимство пред дългата поредица от подробни данни за предходни периоди.

12.

ЕЦБ по принцип се съгласява с програмата за предаване на данни (приложение Б към предложения регламент). Програмата за предаване на данни обаче следва да отчита събирането на статистическа информация от ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки и следва да отразява приоритетите, разработени между потребители и съставители на данни.

13.

ЕЦБ приветства подобряването на навременността на тримесечните данни за 1—12, 27 и 28 в Таблица 1 относно основните агрегати — тримесечни и годишни данни на t + 2 месеца. ЕЦБ обаче възразява на предложеното диференцирано предоставяне на данни между по-големи и по-малки държави-членки, посочено в бележки под линия 4 и 7 на „Общ преглед на таблиците“ и бележка под линия 10 в „Таблица 1“, както и на свързаното с това влошаване на навременността за по-малките държави-членки на t + 80 дни за основните агрегати. Понастоящем 17 държави-членки биха били обхванати от диференцираното представяне на данни, като в резултат на разширяването на Съюза, под предложения праг за диференцирано представяне на данни ще попаднат по-голям брой държави-членки. Като следствие от това ще се влоши качеството на европейските агрегати и на статистическата информация за по-малките държави-членки.

14.

През септември 2000 г. Съветът Екофин одобри Плана за действие на ИПС относно статистическите изисквания и определи целеви срок за тримесечни интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор на t + 90 дни след референтното тримесечие, за да отговаря на нуждите на паричната политика на ЕЦБ. Това означава, че Евростат и ЕЦБ ще трябва да събират съответните национални данни в рамките на t + 82 дни. Предвид планирания график на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ през 2015 и 2016 г., намаляването на закъснението във времето на t + 85 би било достатъчно за периода 2015—2016 г. В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните секторни сметки съгласно програмата за предаване на данни на ESA на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни. Това също така е в съответствие с инициативата на Г-20 за пропуски в данните, която идентифицира секторните сметки като един от приоритетите при запълването на пропуски в данните като последваща мярка на финансовата криза. В програмата за предаване на данни на ESA 2010 това засяга таблица 801.

15.

Освен това ЕЦБ подкрепя установяването на съвместим срок за предаване на всички тримесечни и годишни национални данни по отношение на сектор „Държавно управление“, което означава синхронизиране на тримесечните данни относно сектор „Държавно управление“ с целите за навременност, установени за таблица 801, засягащи също така таблици 27 и 28, и, по подобен начин, сроковете за предоставяне на данни за таблица 2 и данните по процедурата при прекомерен дефицит (ППД). В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните сметки на държавното управление съгласно програмата за предаване на данни на ESA и данните по ППД на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

16.

В Становище CON/2010/28 от 31 март 2010 г. относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (10), ЕЦБ също така подкрепи повишаването на прозрачността на процеса на предоставяне на данни чрез използване на националните сметки за дефицит (B.9) за ППД. Чрез изключването на сетълменти по споразумения за суап и лихвен форуърд от дефицита, използван за ППД, числата на дефицита стават по-малко податливи на манипулации чрез сложни финансови операции. При тези условия ЕЦБ приветства факта, че приложение А към предложения регламент повече няма да определя EDP_B.9 и EDP_D.41. Това обаче също така означава, че всички посочвания на тези две променливи следва да бъдат премахнати от таблица 2 в приложение Б. Вследствие на това Регламент (ЕО) № 479/2009 ще трябва да бъде изменен така, че да отразява факта, че националните сметки за дефицит (B.9) ще трябва да бъдат използвани за ППД и да отразява определението на номинална стойност в предложения регламент.

17.

За да удовлетвори обществените и политически потребности за измерване на възнаграждението за служител и за час в сектора „Държавно управление“, концентрирайки се върху по-доброто разбиране на динамиките на работната заплата и възможните ефекти на преливане между публичния и частния сектор, ЕЦБ предлага включване в таблица 801 за сектора „Държавно управление“ на тримесечни данни относно броя на служителите и отработените часове, при вече включено възнаграждение на служителите в сектора „Държавно управление“ в програмата за предаване на данни.

Когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 май 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 окончателен.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(4)  Достъпен на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(5)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1.

(6)  Член 127, параграф 4, първо тире от Договора предвижда, че с ЕЦБ се провеждат консултации „по всеки предложен акт на Съюза в областите на нейната компетентност“. Член 282, параграф 5 от Договора гласи: „По отношение на областите в кръга на нейните правомощия, с Европейската централна банка се провеждат консултации по всеки проект на акт на Съюза“.

(7)  Член 290 от Договора принадлежи към част 6, глава 2, раздел 1, озаглавен „Правни актове на Съюза“.

(8)  Член 282, параграф 5 от Договора съдържа понятието проекти на актове на Съюза в следните езикови версии: българска („проект на акт на Съюза“); испанска („proyecto de acto de la Unión“); датска („udkast“); немска („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); естонска („ettepanekute“); гръцка („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); френска („projet d'acte de l'Union“); италианска („progetto di atto dell'Unione“); латвийска („projektiem“); литовска („Sąjungos aktų projektų“); нидерландска („ontwerp van een handeling van de Unie“); португалска („projectos de acto da União“); румънска („proiect de act al Uniunii“); словашка („navrhovaných aktoch Únie“); словенска („osnutki aktov Unije“); финска („esityksistä“); шведска („utkast“). Ирландската версия съдържа „gniomh Aontais arna bheartu“, което съответства на понятието „планирани“ актове на Съюза.

(9)  Решение от 10 юли 2003 г. по дело Комисия на Европейските общности/Европейска централна банка (C-11/00, Recueil, 2003 г., стр. I-7147), по-специално точки 110 и 111.

(10)  ОВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 2

„2.   Чрез делегирани актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 Комисията може да приема изменения в методологията на ESA 2010, които са предназначени за уточняване и подобряване на нейното съдържание, при условие че те не променят нейните основни концепции, не изискват допълнителни ресурси за прилагането им и не водят до повишаване на собствените ресурси.“

„2.   Чрез делегирани актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 Комисията може да приема изменения в методологията на ESA 2010, които са предназначени за уточняване и подобряване на нейното съдържание, при условие че те не променят нейните основни концепции, не изискват допълнителни ресурси за прилагането им и не водят до повишаване на собствените ресурси Комисията изготвя проекти на делегирани актове в тясно сътрудничество с Европейската централна банка.

Обяснение

Правното основание за приемането на предложения регламент е член 338, параграф 1 от Договора, който изрично пояснява, че приемането на мерки по член 338, параграф 1 е „без да се засягат разпоредбите на член 5 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка“ (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“). На свой ред член 5.3 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че ЕЦБ „допринася, когато е необходимо, за хармонизацията на разпоредбите и практиките, регулиращи събирането, съставянето и разпространяването на статистически данни в областите на нейната компетентност“. На фона на тези специални разпоредби на Договора, при упражняването на своите делегирани правомощия по предложения регламент, Комисията следва да изготвя проектите на делегирани актове в тясно сътрудничество с ЕЦБ, за да осигури, inter alia, съгласуваността и качеството на данните и да сведе до минимум тежестта по отчитането.

Изменение 2

Параграф 2.21 от приложение А

„2.21.

Пример за каптивна финансова институция е холдингово дружество, което само притежава активи на дъщерни дружества. Други единици, които също се разглеждат като каптивни финансови институции, са единици с характеристики на ПСП, както са описани по-горе, включително инвестиционни и пенсионни фондове и единици, използвани за държане и управление на имущество на частни лица или семейства, които държат активи за секюритизация, издават дългови ценни книжа от името на свързани дружества (такова дружество може да бъде наречено посредник), дружества за секюритизация и за изпълняване на други финансови функции.“

„2.21.

Пример за каптивна финансова институция е холдингово дружество, което само притежава активи на дъщерни дружества. Други единици, които също се разглеждат като каптивни финансови институции, са единици с характеристики на ПСП, както са описани по-горе, включително инвестиционни и пенсионни фондове и единици, използвани за държане и управление на имущество на частни лица или семейства, които , издават дългови ценни книжа от името на свързани дружества (такова дружество може да бъде наречено посредник), и за изпълняване на други финансови функции.“

Обяснение

Финансови предприятия за секюритизация в каквато и да е форма не могат да бъдат разглеждани като сродни на каптивни финансови институции — по-специално те не са консолидирани с инициатора, без оглед на критерия „независимост“. Те се класифицират като други финансови посредници (S.125). Виж член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/30 от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции  (2).

Изменение 3

Параграф 2.75 от приложение А

„2.75.

Определение: подсектор „Депозитни институции без централната банка“ (S.122) включва всички финансови предприятия и квазикорпоративни предприятия без тези, класифицирани в подсектори „Централна банка“ и „ФПП“, които се занимават главно с финансово посредничество и които получават депозити от институционалните единици и за собствена сметка предоставят заеми и/или инвестират в ценни книжа“

„2.75.

Определение: подсектор „Депозитни институции без централната банка“ (S.122) включва всички финансови предприятия и квазикорпоративни предприятия без тези, класифицирани в подсектори „Централна банка“ и „ФПП“, които се занимават главно с финансово посредничество и които получават депозити и/или близки заместители на депозити от институционалните единици, различни от ПФИ, и за собствена сметка предоставят заеми и/или инвестират в ценни книжа.“

Обяснение

Необходимо е текстът да бъде приведен в съответствие с определението на „други ПФИ“ в член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/32 от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен)  (3). Подобна формулировка също така е включена в СНС 2008.

Изменение 4

Параграф 2.90 от приложение А

„2.90.

Определение: финансовите предприятия за секюритизация, са предприятия, които извършват операции за секюритизация. Такива предприятия, които отговарят на критериите за институционална единица, се класифицират в S.125, а в противен случай се разглеждат като неразделна част от тяхното дружество майка.“

„2.90.

Определение: финансовите предприятия за секюритизация, са предприятия, които извършват операции за секюритизация. “

Обяснение

Финансовите предприятия за секюритизация следва да бъдат разглеждани като отделни институционални единици, без оглед на критерии като „степен на независимост от дружеството майка“ (виж 2.22). Виж член 1 от Регламент ЕЦБ/2008/30.

Изменение 5

Параграф 5.108 от приложение А

„5.108.

От съществена важност е да се установи … класифицират като каптивни финансови институции“

Обяснение

Този параграф следва да бъде заличен, тъй като не е съвместим с определенията и критериите, приложими по отношение на дружества за секюритизация. Неговото прилагане би могло да доведе до консолидиране на резидентни дружества с резидентни дружества-майки, имайки предвид, че дружествата за секюритизация обикновено не отговарят на предложените критерии за носене на пазарен и кредитен риск (виж също изменение 4).

Изменение 6

Параграф 5.111 от приложение А

„5.111.

Обезпечените облигации са дългови ценни книжа, емитирани от финансово предприятие или изцяло гарантирани от финансово предприятие. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на емитиращото или гарантиращото финансово предприятие притежателите на облигациите са с право на привилегировано вземане по отношение на пула от обезпечения, което се добавя към тяхното право на обикновено вземане от финансовото предприятие.“

„5.111.

Обезпечените облигации са дългови ценни книжа, емитирани от финансово предприятие или изцяло гарантирани от финансово предприятие. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на емитиращото или гарантиращото финансово предприятие притежателите на облигациите са с право на привилегировано вземане по отношение на пула от обезпечения, което се добавя към тяхното право на обикновено вземане от финансовото предприятие. Обезпечените облигации се различават от обезпечените с активи ценни книжа, емитирани при секюритизация по това, че емитентът/собственикът на активите поема безусловно задължение да погаси главницата и лихвата независимо от реализирането на активите. Активите функционират просто като обезпечение, учредено в полза на притежателите на облигации в случай, че тези задължения не бъдат изпълнени.

Обяснение

Без да се обясни разликата между обезпечени облигации и обезпечени с активи ценни книжа не става ясно защо разделът за секюритизация посочва обезпечени облигации. Като алтернатива посочването на обезпечени облигации би могло да се заличи, тъй като обезпечените облигации не са свързани със секюритизацията.

Изменение 7

Програма за предаване на данни за националните сметки

Общ преглед на таблиците (приложение Б)

Трета колона „Срок t + месеци (при необходимост дни)“ на таблици 2, 801, 27, 28 и нова бележка под линия.

2/Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ — годишни данни/3/9

2/Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ — годишни данни /85 дни  (4)/85 дни през третото тримесечие

801/Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни/85 дни

801/Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни/85 дни (4)

27/Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ — тримесечни данни/85 дни

27/Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ — тримесечни данни/85 дни (4)

28/Държавен дълг — тримесечни данни/3

28/Държавен дълг — тримесечни данни/85 дни  (4)

Обяснение

През септември 2000 г. Съветът Екофин одобри Плана за действие на ИПС относно статистическите изисквания и определи целевия срок за тримесечни интегрирани сметки на еврозоната по институционален сектор на t + 90 дни след референтното тримесечие, за да отговаря на нуждите на паричната политика на ЕЦБ. Това означава, че Евростат и ЕЦБ ще трябва да събират съответните национални данни в рамките на t + 82 дни. Предвид планирания график за заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ през 2015 и 2016 г., намаляването на закъснението във времето на t + 85 би било достатъчно за периода 2015—2016 г. В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните секторни сметки съгласно програмата за предаване на данни на ESA на t + 85 дни до 2014 г., като целта е достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

Освен това ЕЦБ подкрепя установяването на съвместим срок за предаване на всички тримесечни и годишни национални данни по отношение на сектор „Държавно управление“, което означава синхронизиране на тримесечните данни относно сектор „Държавно управление“ с целите за навременност, установени за таблица 801, засягащо също така таблици 27 и 28, и, по подобен начин, сроковете за предоставяне на данни за таблица 2 и данните по процедурата при прекомерен дефицит (ППД). В съответствие с това ЕЦБ подкрепя съкращаването на сроковете за предоставяне на данни за тримесечните сметки на държавното управление съгласно програмата за предаване на данни на ESA и данните относно ППД на t + 85 дни до 2014 г., с цел достигане на t + 82 дни до 2017 г., в подкрепа на съставянето на пълни тримесечни интегрирани сметки на еврозоната в рамките на t + 90 дни.

Изменение 8

Края на таблица 2 от приложение Б — основни агрегати на сектор „Държавно управление“

EDP_D.41

Лихви, включително потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-) при процедура при прекомерен дефицит (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Лихви (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Нето предоставени (+) / нето получени заеми (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Обяснение

Приложение А към предложения регламент вече не определя EDP_D.41 и EDP_B.9. Това означава, че всички посочвания на тези две променливи следва да бъдат премахнати от таблица 2 в приложение Б. Това също така се отнася и за бележка под линия 4 на таблицa 2.

Изменение 9

Края на колона S.13 в таблица 801 — нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни

OTE Общо разходи на сектор „Държавно управление“/x

OTE Общо разходи на сектор „Държавно управление“/x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно управление“/x

OTR Общо приходи на сектор „Държавно управление“/x

 

EMH Отработени часове/x

 

EMP Заети лица/x

Обяснение

За да удовлетвори обществените и политически потребности за измерване на възнаграждението за служител и за час в сектора „Държавно управление“, програмата за предаване на данни (таблица 801) следва да бъде допълнена с тримесечни данни относно броя на служителите и отработените часове за сектора „Държавно управление“.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.

(4)  82 дни от 2017 г.


Top