EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Становище на Европейската централна банка от 4 март 2011 година относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 март 2011 година

относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Въведение и правно основание

На 26 януари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (кодифициран текст) (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4, първо тире и член 128, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент се отнася до купюрния строеж и техническите спецификации на евромонети. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Предложеният регламент е кодификация на Регламент (ЕО) № 975/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (2). В съществуващите правила относно купюрния строеж и техническите спецификации на евромонетите не са въведени изменения по същество.

Докато по принцип приветства кодифицирането, ЕЦБ отбелязва, че кодификационният подход не позволява въвеждането на изменения по същество в Регламент (ЕО) № 975/98. ЕЦБ обаче е на мнение, че следва да се въведе изменение в техническите спецификации, посочени в приложение I на предложения регламент, съгласно обясненото в приложението.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 март 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 окончателен.

(2)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 13 от предложения регламент

„(13)

От всички описани технически спецификации на евромонетите, единствено стойността, отнасяща се до дебелината е показателна, тъй като действителната дебелина на монетата зависи от указания диаметър и тегло,“

Обяснение

Докато показателните стойности, отнасящи се до дебелината на монетите, може да са били единствените стойности, които е могло да бъдат установени през 1998 г., когато за първи път са приети техническите спецификации на разменните евромонети, ЕЦБ препоръчва тези показателни стойности сега да бъдат заменени с действителните стойности на дебелината на евромонетите, които са добре известни и използвани като референтна стойност от монетните дворове за производството на монети.

Изменение 2

Приложение I към предложения регламент

„Технически спецификации, посочени в член 1

Номинална стойност в евро

(…)

Дебелина в mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Технически спецификации, посочени в член 1

Номинална стойност в евро

(…)

Дебелина в mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Обяснение

Приложение I към предложения регламент възпроизвежда таблицата, съдържаща се в член 1 от Регламент (ЕО) № 975/98. Дебелината на монетите в тази таблица е указана в третата колона с бележка под линия, в която се посочва, че стойностите, отнасящи се до дебелината, са показателни. Докато тези показателни стойности може да са били единствените стойности, които е могло да бъдат установени през 1998 г., когато за първи път са приети техническите спецификации на разменните евромонети, ЕЦБ препоръчва тези показателни стойности сега да бъдат заменени с действителните стойности на дебелината на евромонетите, които са добре известни и използвани като референтна стойност от монетните дворове за производството на монети.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Стойностите, отнасящи се до дебелината, са показателни.“

(3)  


Top