EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Становище на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 февруари 2011 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Въведение и правно основание

На 22 септември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) (1) (наричана по-долу „предложената преработена директива“). На 30 септември 2010 г. ЕЦБ получи искане от Съвета за становище относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (2) (наричана по-долу „предложената изменяща директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената преработена директива и предложената изменяща директива съдържат разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

ЕЦБ приветства целта на предложената преработена директива да предостави цялостна, по-хармонизирана рамка за схемите за гарантиране на депозитите (СГД). ЕЦБ оценява високо, че предложената преработена директива ще включи много от предложенията, направени в: а) Становище на ЕЦБ CON/2008/70 (3) относно предишно предложение за изменение на Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити (4); и б) приноса на Евросистемата към публичните консултации на Европейската комисия при прегледа на Директива 94/19/ЕО (5). ЕЦБ оценява високо, че предложената преработена директива ще включи много от предложенията ѝ за: а) последващо хармонизиране на критериите за допустимост и размера на гаранциите за депозитите (6) б) увеличаване на информационните изисквания към кредитните институции относно обхвата на защитата на депозитите, дадена чрез съответните СЗД (7); и в) въвеждане на механизми за частично предварително финансиране на всички СГВ (8). ЕЦБ счита тези елементи от регулаторната рамка на СГД за изключително важни от гледна точка на финансовата стабилност.

2.

ЕЦБ отбелязва също така, че докладът на Европейската комисия, придружаващ предложената преработена директива, (9) обсъжда развитието на други механизми на равнището на Съюза за координиране на гарантирането на депозитите след като се достигне определено целево равнище на финансовите им средства. В същото време, в скорошното съобщение на Комисията относно рамката на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор (10) се говори за синергии, които могат да се получат между СГД и новосъздадените оздравителни фондове за финансови институции. Евросистемата има силен интерес в тази област, основан на ролята ѝ за финансовата стабилност, и ще следи напредъка на работата в сътрудничество с Комисията.

3.

ЕЦБ потвърждава, че предложената изменяща директива, която актуализира Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите (11), ще засили хармонизацията на схемите за обезщетение на инвеститорите в Съюза. ЕЦБ не представя подробни коментари относно този законодателен инструмент, но счита за важно регулаторната рамка на Съюза да продължава да се основава на схващането за различни рискови профили на вложителите и инвеститорите.

Конкретни забележки относно СГД

Обхват

4.

Предложената преработена директива изисква всички кредитни институции да станат членове на СГД гарантиращи депозити съгласно хармонизирани условия (12) и финансирани, по принцип, от индивидуални предварителни вноски на членовете на СГД. ЕЦБ счита, че такава хармонизираща правна рамка е необходима, за да се осигури равнопоставеност в единния пазар за финансови услуги на Съюза. Базелският комитет за банков надзор (БКБН) също поддържа възможно най-широко членство в СГД (13). В същото време ЕЦБ признава, че в някои държави-членки от дълги години успешно функционират взаимни и доброволни схеми, които постигат защита на депозитите по начини, различни от предварително определеното гарантиране на депозитите, например чрез механизми за взаимно спасяване. ЕЦБ разбира, че предложената преработена директива не цели да ограничи съществуващата възможност на взаимните и доброволните схеми да предлагат на своите институции-членки характерната за тях защита в допълнение на гарантирането на депозитите, предлагано на клиентите на такива институции-членки в съответствие с предложената преработена директива. В тази връзка, ЕЦБ приветства 10-годишния преходен период за достигане на целевото равнище на предварително финансиране, предвидено в предложената преработена директива, с оглед на това да се облекчи тежестта на кредитните институции, които преди това не са били задължени да плащат вноски в СГД (14).

5.

Относно изключването от режима на предложената преработена директива на депозити, държани от органите на публична власт, ЕЦБ предлага (15) да се използва по-прецизната първоначална формулировка на Директива 94/19/ЕО и следователно да се посочат „правителството и централните административни власти“ и „провинциални, регионални, местни и общински власти“ (16).

Срок за изплащане

6.

ЕЦБ приветства принципа за последващо съкращаване на сроковете за изплащане на гарантирани депозити (17). Въпреки това, предложеното съкращаване на 7 работни дни може да се окаже трудно за постигане, тъй като се въвежда малко след първоначалното съкращаване на 20 работни дни, което трябваше да бъде въведено в държаните-членки до края на 2010 г. (18). ЕЦБ предлага (19) предложената преработена директива да се измени, така че Комисията да i) изготви преглед на изпълнението на първоначалното съкращаване на 20 работни дни; и ii) въз основа на резултатите от този преглед, да формулира предложения относно възможно допълнителното съкращаване или съкращавания на периода за изплащане.

Финансиране

7.

Съгласно предложената преработена директива, СГД трябва да достигнат предварително финансиране на равнище, определено като процент от отговарящите на условията депозити в рамките на 10-годишен преходен период (20). ЕЦБ приветства въвеждането на изрично целево равнище на предварителното финансиране, което съществено засилва финансовата стабилност и равнопоставеността, като измества тежестта по финансирането на СГД към финансовите институции-членки, т.е. към лицата, които контролират застрахованите от СГД рискове. ЕЦБ разбира, че равнището на предварителното финансиране е предмет на дискусия, провеждаща се в рамките на законодателния процес на Съюза. ЕЦБ предлага (21) равнището на това предварително финансиране да се определи чрез посочване на „гарантираните депозити“, т.е. отговарящите на условията депозити, които не надвишават гарантирания размер на депозитите (22), като се има предвид че гарантираните депозити отразяват равнището на задълженията на СГД по-точно от отговарящите на условията депозити.

8.

Относно изчисляването на индивидуалните вноски на членовете на СГД, ЕЦБ приветства по принцип предложения модел на частични зависещи от риска вноски, с разпоредби осигуряващи съпоставимост на различните класове активи (23). Такъв модел, следващ препоръките на Съвместния изследователски център на Комисията (24), цели изчисленията да бъдат толкова прости, че да се позволи съпоставимост на индивидуалните вноски, като същевременно се прилагат няколко релевантни основни (зависещи от риска) и допълнителни (независещи от риска) показатели. ЕЦБ предлага (25) предложената преработена директива да предвиди подробните елементи от методологията за изчисляване да се определят чрез технически стандарти и насоки, развити от Европейския банков орган (ЕБО), които се основават на проверени емпирични данни и насърчават равното третиране.

9.

Ако предварителното финансиране не е достатъчно за изплащане на гарантираните суми на вложителите, предложената преработена директива определя три стъпки за допълнително последващо финансиране. Във връзка с това, ЕЦБ прави следните констатации:

9.1.

Първо, от членовете на СГД ще се изисква да плащат извънредни вноски до 0,5 % от отговарящите на условията депозити (26). ЕЦБ приветства това решение, което обвързва самия финансов сектор да се справя с извънредни нужди, като по такъв начин се ограничават подбудите за поемане на морален риск, заложени в СГД, и се дават основания за ефективен партньорски натиск.

9.2.

На второ място, може да се активира механизъм за взаимно отпускане на заеми, позволяващ всяка СГД, която функционира в държава-членка, да заема средства до 0,5 % от нейните отговарящи на условията депозит на друга такава СГД и средствата да ѝ се върнат, заедно с лихва, в срок от пет години (27). ЕЦБ отбелязва, че активирането на трансгранични заемни споразумения между СГД може да доведе до ситуации, в които дадена СГД е принудена по-късно да покрива своите собствени нужди свързани с плащания или в които схемата-заемополучател има по-широки функции от схемата-заемодател, като например има правомощие да рекапитализира или дава заем на неплатежоспособна кредитна институция в нейната държава-членка. Поради това, ЕЦБ приветства въведените от предложената преработена директива ограничения, включително ограничението получените назаем средства да се използват само за удовлетворяване на правата на вложителите (28). ЕЦБ разбира, че на настоящата фаза от законодателната дискусия относно предложената изменяща директива, заемните споразумения между СГД са доброволни. Други елементи, които следва да се имат предвид при регулирането на този проблем са: i) минималните предпоставки за активиране на заемни споразумения отнасящи се до изчерпването на други финансови източници от СГД-заемополучател; и ii) условията, при които срокът може да се удължи/размерът на заема — да се увеличи, включително гаранции за връщане на заема от СГД-заемодател. Същевременно, дали СГД ще използват своите средства за целите на управление на кризи, извън тесните рамки на изплащане на гарантираните суми на вложителите, е предмет на по-широка дискусия (29). ЕЦБ счита, че този въпрос следва да се разгледа при законодателната работа, инициирана от съобщението на Комисията за управление на кризи.

9.3.

На трето място, СГД следва да са установили механизми за алтернативно финансиране като крайна мярка. ЕЦБ отбелязва, обаче, във връзка с потенциалното участие на централна банка, че мерките за финансиране на националните СГД трябва да спазват забраната за парично финансиране, установена в Договора, и по-специално на забраната за националните централни банки да предоставят овърдрафти или всеки друг вид кредитно улеснение по смисъла на член 123 от Договора, която е по-подробно уредена във вторичното законодателство на Съюза и ръководствата на ЕЦБ (30).

10.

ЕЦБ разбира, че се обсъжда дали може да се оттегли първоначалното предложение за установяване на лимити за сбора на депозитите и инвестициите, направени от дадена схема по отношение на един субект (31). ЕЦБ счита, че такъв потенциален инвестиционен лимит следва да се оцени, inter alia, във връзка с въздействието, което може да окаже върху пазарите за инструменти от определения клас активи. В това отношение, специално внимание може да се обърне на инвестиции на СГД в инструменти на органи на публичния сектор на държаните-членки.

11.

На последно място, ЕЦБ подкрепя от гледна точка на финансовата интеграция, разпоредбата от предложената преработена директива, според която за кредитни институции, които прекратяват членството си в дадена схема и се присъединяват към друга схема, вноските, платени през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се възстановяват или прехвърлят на другата схема (32). Тази разпоредба може да улесни оздравяването на трансгранични кредитни институции. Въпреки това, за да се избегнат потенциални злоупотреби, режимът следва да се ограничи до прехвърлянето на внесените вноските към новата схема (като се изключи възстановяването на платените вноски) и не се отнася за извънредните вноски за покриване на недостатъчни средства на първоначалната СГД (33).

Надзор

12.

ЕЦБ приветства, че надзора на държавите-членки върху СГД ще се засили чрез тестове за устойчивост и последните ще бъдат предмет на партньорки проверки, извършвани от ЕБО и Европейския форум на институциите за гарантиране на депозитите (34). Фактът, че ЕБО ще получава информация от СГД и компетентните органи, особено що се отнася до финансирането на СГД и трансгранични заеми между СГД, може да спомогне да се гарантира равнопоставеността и да се решат някои от обсъдените по-горе проблеми, свързани с такива трансгранични заемни споразумения.

Предложения за изменения

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложената преработена директива, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 16 февруари 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 окончателен.

(2)  COM(2010) 371 окончателен.

(3)  Становище на ЕЦБ CON/2008/70 за изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (ОВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5. Предложенията за изменения, които се коментират в Становище CON/2008/70 бяха приети като Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3).

(5)  Виж „Позиция на Евросистемата по консултативния документ на Комисията за преглед на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити“, август 2009 г. (наричана по-долу „приноса на Евросистемата, 2009 г.“), достъпна на уебсайта на ЕЦБ на: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Виж стр. 4 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(7)  Виж стр. 7 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(8)  Виж стр. 12 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(9)  Виж доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Преразглеждане на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити“12.7.2010 г., COM(2010) 369 окончателен, стр. 4.

(10)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската централна банка, „Рамка на ЕС за управление на кризи във финансовия сектор“ от 20.10.2010 г., COM(2010) 579 окончателен (наричано по-долу „Съобщение на Комисията за управление на кризи“), точка 5.2, стр. 15; виж още последното изречение на съображение 22 от предложената преработена директива и точка 7.4, стр. 8 от обяснителния меморандум на предложената преработена директива.

(11)  ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.

(12)  Виж член 3, параграф 1 от предложената преработена директива.

(13)  Виж БКБН, „Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозитите. Предложена методология за оценка на съответствието“, консултативен документ от 25 ноември 2010 г., представен за коментари до 8 декември 2010 г. (наричан по-нататък „консултативен документ на БКБН“), стр. 15 („Принцип 8 — задължително членство“), достъпен на уебсайта на БКБН: http://www.bis.org

(14)  Виж втора алинея на член 20, параграф 1 във връзка с трета алинея на член 9, параграф 1, както и член 2, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива; виж още точка 7.4, стр. 7 от обяснителния меморандум на преработената директива; виж още съображение 16 от предложената преработена директива и точка 7.5, стр. 8 от обяснителния меморандум на предложената преработена директива.

(15)  Виж предложеното изменение 2 в приложението към настоящото становище.

(16)  Виж точки 3 и 4 от приложение I към Директива 94/19/ЕО.

(17)  Виж първа алинея на член 7, параграф 1 от предложената преработена директива

(18)  Виж член 10 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 6, буква а) във връзка с втора алинея на член 2, параграф 1 от Директива 2009/14/ЕО.

(19)  Виж предложеното изменение 3 в приложението към настоящото становище.

(20)  Виж бележка под линия на стр. 14.

(21)  Виж предложеното изменение 1 в приложението към настоящото становище.

(22)  Член 2, параграф 1, буква в) от предложената преработена директива.

(23)  Виж член 11 и приложения I и II от предложената преработена директива.

(24)  Съвместен изследователски център на Европейската комисията (юни 2009 г.), „Възможни модели на зависещи от риска вноски за схемите за гарантиране на депозити в ЕС“.

(25)  Виж предложеното изменение 4 в приложението към настоящото становище.

(26)  Виж член 9, параграф 3 от предложената преработена директива.

(27)  Виж член 10 от предложената преработена директива.

(28)  Виж член 10, параграф 1, буква г) от предложената преработена директива.

(29)  Виж консултативния документ на БКБН, стр. 33.

(30)  Виж стр. 11 от приноса на Евросистемата, 2009 г.

(31)  Член 9, параграф 2 от предложената преработена директива.

(32)  Виж член 12, параграф 3 от предложената преработена директива.

(33)  Виж предложеното изменение 5 в приложението към настоящото становище.

(34)  Виж член 3, параграф 6 от предложената преработена директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Предложени от ЕЦБ изменения в предложената директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена)

Изменение 1

Член 2, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива

„з)

„целево равнище“ означава 1,5 % от отговарящите на условията депозити, за чиято гаранция отговаря дадена схема за гарантиране на депозитите;“

„з)

„целево равнище“ означава 1,5 % от гарантираните депозити, за чиято гаранция отговаря дадена схема за гарантиране на депозитите;“

Обяснение

Равнището на предварителното финансиране следва де се определи с помощта на „гарантираните депозити“, т.е. отговарящите на условията депозити, които не надвишават гарантирания размер на депозитите, като се има предвид че гарантираните депозити отразяват равнището на задълженията на СГД по-точно от отговарящите на условията депозити.

Изменение 2

Член 4, параграф 1, буква з) от предложената преработена директива

„й)

депозитите на органите на властта,“

„й)

депозитите на правителството и централните административни власти, както и на провинциални, регионални, местни и общински власти,“

Обяснение

Изключването на депозитите на органите на публична власт следва да се направи, като се използва по-прецизната формулировка, използвана преди това в Директива 94/19/ЕО.

Изменение 3

Член 7, параграф 1 от предложената преработена директива

„1.   Схемите за гарантиране на депозитите трябва да са в състояние да изплатят на вложителите неналични депозити в рамките на 7 дни от датата, на която компетентните органи са установили фактите член 2, параграф 1, , подточка i) или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 2, параграф 1, , подточка ii).“

„1.   Схемите за гарантиране на депозитите трябва да са в състояние да изплатят на вложителите неналични депозити в рамките на 20 работни дни от датата, на която компетентните органи са установили фактите член 2, параграф 1, , подточка i) или съдебният орган постанови решение, както е посочено в член 2, параграф 1, , подточка ii).

До [1 април 2012 г.] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, основаващ се на консултация, който: а) прави преглед на изпълнението на съкращаването на периода за изплащане на 20 работни дни; и б) въз основа на резултатите от този преглед, проучва възможността за допълнително съкращаване или съкращавания на периода за изплащане.

Обяснение

Предложеното съкращаване на 7 работни дни може да се окаже трудно за постигане, тъй като се въвежда малко след първоначалното съкращаване на 20 работни дни, крайният срок за чието въвеждане беше края на 2010 г. Предложената преработена директива следва да предвиди, че Комисията ще преразгледа въвеждането на първоначалното намаляване на 20 работни дни и ще предложи, въз основа на резултатите от този преглед, нова времева рамка за допълнително съкращаване на срока за изплащането.

Изменение 4

Член 11, параграфи 3—5 от предложената преработена директива

„3.   Параграф 2 не се прилага за схемите за гарантиране на депозитите по член 1, параграф 2.

4.   За да се гарантира дефинирането на елементите на определенията и методите съгласно приложение II, част А, на Комисията се делегират съответните правомощия. Тези проектни регулаторни стандарти се приемат съгласно членове 7—7г от [регламента за ЕБО]. Европейският банков орган може да разработи проектни регулаторни стандарти, които да бъдат представени на Комисията.

5.   До 31 декември 2012 г. Европейският банков орган трябва да издаде насоки за прилагането на приложение II, част Б съгласно [член 8 от регламента за ЕБО].“

„3.   Параграф 2 не се прилага за схемите за гарантиране на депозитите по член 1, параграф 3.

4.   На Комисията се делегират правомощия да приема регулаторни технически стандарти дефиниращи определенията и методите за изчисляване на основните показатели за риска съгласно приложение II, част А, . Тези регулаторни технически стандарти се приемат съгласно членове 1014 от Регламент(ЕС) № 1093/2010.

Комисията следва, по-специално, да вземе предвид, че методите за изчисляване на зависещите от риска вноски се основават на проверени емпирични данни и насърчават равнопоставеността.

5.   До [31 декември 2011 г.] Европейският банков орган (ЕБО) трябва да издаде насоки за прилагането на допълнителните рискови показатели по приложение II, част Б съгласно член 16 от Регламент(ЕС) № 1093/2010.“

Обяснение

Предложеният метод за изчисляване на рисково притеглените вноски в СГД е спорен. Възлагането на ЕБО на развитието на насоки и технически стандарти в тази област ще позволи създаването на адекватен метод, основаващ се на проверени технически данни, като същевременно се насърчава равнопоставеността.

Изменение 5

Член 12, параграф 3 от предложената преработена директива

„3.   Ако дадена кредитна институция прекрати членството си в дадена схема и се присъедини към друга схема, вноските, платени през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се възстановяват или прехвърлят на другата схема. Това не важи, ако кредитната институция е била изключена от схема съгласно член 3, параграф 3.“

„3.   Ако дадена кредитна институция прекрати членството си в дадена схема и се присъедини към друга схема, вноските, с изключение на посочените в член 9, параграф 3, които са били платени от тази кредитна институция през 6-те месеца преди прекратяването на членството, се прехвърлят на другата схема. Това не важи, ако кредитната институция е била изключена от схема съгласно член 3, параграф 3.“

Обяснение

За да се избегнат потенциални злоупотреби с настоящата разпоредба, прехвърлянето на вноските към новата схема не се отнася за извънредните вноски за покриване на недостатъчни средства на първоначалната СГД, като се изключи възстановяването на платените вноски.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top