EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Становище на Европейската Централна Банка от 28 януари 2011 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 62/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 януари 2011 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Въведение и правно основание

На 30 септември 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената директива съдържа разпоредби, засягащи приноса на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

1.

ЕЦБ приветства главната цел на предложената директива да се осигури необходимия обхват на допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, като се отстранят пропуските, възникнали между режима на Съюза за допълнителен надзор (2) и секторните директиви отнасящи се до банковите и застрахователните услуги.

Специфични забележки

Третиране на финансови холдинги със смесена дейност

2.

ЕЦБ приветства препращането към „финансов холдинг със смесена дейност“ в разпоредбите на секторните директиви определящи обхвата на банковия надзор на консолидирана основа и надзора върху застрахователна група (3). Това ще позволи прилагането на секторния надзор на консолидирана/групова основа, освен допълнителния надзор, върху финансов или застрахователен холдинг, който, в резултат на разширяването на дейностите към друг финансов сектор, става финансов холдинг със смесена дейност. ЕЦБ счита, че придобитото чрез надзора на консолидирана/групова основа знание за секторните дейности, може да бъде полезно допълнено от разбирането за междусекторните рискове придобитото чрез допълнителния надзор. Същевременно следва да бъдат развити ефективни надзорни практики, които, от една страна, да позволят включването в надзора на всички релевантни рискове, а, от друга страна, да елиминират потенциални надзорни препокривания и да запазят равнопоставеността. ЕЦБ препоръчва (4) на европейските надзорни органи (ЕНО) да се дадат правомощия да приемат, посредством Съвместния комитет, общи насоки в това отношение.

Третиране на дружества за управление на активи

3.

ЕЦБ приветства изричното включване на дружествата за управление на активи в изчисленията във връзка с праговете за определяне на финансови конгломерати (5). ЕЦБ препоръчва (6) прибавянето на дружествата за управление на ценни книжа към сектора от финансовия конгломерат, с който имат най-тясна връзка, да бъде по-подробно уредено в насоките за надзора. Такова решение ще бъде по-добро от гледна точка на оценката въз основа на риска от прибавянето към „най-малкия финансов сектор“, предвидено в предложената директива. Освен това, ЕЦБ препоръчва (7), като последица от изричното включване на дружествата за управление на активи в режима за допълнителен надзор, участието на Европейския орган за ценни книжа и пазари, наред с другите ЕНО, при разработването на насоки, насърчаващи сближаването на надзорните практики относно допълнителния надзор (8). В това отношение формулировката следва да е сходна с тази от Директива 2010/78/ЕС (9), т.е..„заитересуваните ЕНО, посредством Съвместния комитет“. Участието на всички заинтересовани ЕНО при разработването на такива насоки следва да осигури ефективно решаване на въпроси, свързани с разпространението на проблеми, с концентрацията, със сложността на структурите и с конфликтите на интереси обхващащи всички сектори и регулирани образувания на финансовия конгломерат. По същия начин, по отношение на допълнителния надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска (10), Директива 2002/87/ЕО следва да изисква съгласуваност на допълнителния надзор с наблюдението от компетентните органи за спазване на пруденциалните правила, установени с Директивата за ПКИПЦК (11). Такава съгласуваност вече се изисква относно допълнителния надзор и надзорните практики, съгласно съответните разпоредби на Банковата директива (12) и Директивата за платежоспособност II (13).

Формати за докладване

4.

ЕЦБ препоръчва (14) прилагането на хармонизирани формати, честоти и дати за докладване, основаващи се на въвеждането на разработените от ЕНО, посредством Съвместния комитет (15), технически стандарти, по отношение на докладването на изискванията за капиталова адекватност, изчислени за съответните образувания на финансовия конгломерат (16). Такава хармонизация следва да се осъществи по съществуващия вече в банковия сектор модел, на базата на измененията от 2009 г. на Банковата директива (17). ЕЦБ разбира, че работата по хармонизирането на форматите за докладване ще продължи, inter alia, във връзка с нуждите, възникнали от въвеждането на капиталовата рамка на Базел III в правото на Съюза. Евросистемата има съществен интерес в тази област основаващ се на ролята й за финансовата стабилност, и ще продължи да следи прогреса на тази работа в сътрудничество с Комисията.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложената директива, в приложението се представя отделно предложение за изменения, придружено от обяснителен текст.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 януари 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 окончателен.

(2)  Понастоящем той обхваща Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно допълнителния надзор върху застрахователни и презастрахователни предприятия, които са част от застрахователна или презастрахователна група (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 1).

(3)  Виж измененията в член 1 и членове 2, параграф 2, член 3, парагрф 1, член 4, параграф 2 и член 10, парагрф 2, и приложения I и II от предложената директива; виж измененията в членове 4, 71, 72, 84, 105, 125—127, 129 и 141—143 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1), въведени с член 3 от предложената директива.

(4)  Виж предложение за изменение 3 от приложението към настоящото становище.

(5)  Виж член 2, параграф 5 и член 3, параграф 2, трета алинея от Директива 2002/87/ЕО, които се въвеждат с член 2, параграфи 1 и 2 от предложената директива.

(6)  Виж предложение за изменение 1 от приложението към настоящото становище.

(7)  Виж предложение за изменение 2 от приложението към настоящото становище.

(8)  Виж член 3, параграф 8, член 7, параграф 5, член 8, параграф 5, член 9, параграф 6 и член 11, параграф 5 от Директива 2002/87/ЕО, които се въвеждат с член 2, параграф 2 и параграфи 4—7 от предложената директива.

(9)  Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (OB L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

(10)  Виж член 9 от Директива 2002/87/ЕО.

(11)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009, стр. 32). Надзорното наблюдение на дружествата за управление на активи е посочено в член 21, параграф 1 и член 102, параграф 4, буква а) от Директивата за ПКИПЦК; то се състои основно в това да се осигури съответствие; с: i) пруденциалните правила, които член 12 налага да се въведат по отношение на дружествата за управление на активи; и с ii) други правила, установени в членове 17 и 18 по отношение на предлагането на услуги за управление на активи чрез клонове и на презгранични услуги.

(12)  Директива 2006/48/ЕО.

(13)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (преработена) (ОВ L 335, 17.12.2009, стр. 1).

(14)  Виж предложение за изменения 4 и 6 от приложението към настоящото.

(15)  Виж член 21а, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО, които се въвеждат с член 2, параграф 15 от Директива 2010/78/ЕС.

(16)  Виж член 6, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО.

(17)  Виж член 74, параграф 2, алинея втора от Директива 2006/48/ЕО, въведен с член 1, параграф 14 от Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 97).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 2, буква а)

„а)

В параграф 2 се добавя следната трета алинея:

„Дружествата за управление на активи по смисъла на член 30 се прибавят към сектора, към който принадлежат в рамките на групата; ако не принадлежат изключително към един сектор в рамките на групата, те се прибавят към най-малкия финансов сектор.“ “

„а)

В параграф 2 се добавя следната трета алинея:

„Дружествата за управление на активи по смисъла на член 30 се прибавят към сектора, към който принадлежат в рамките на групата; ако не принадлежат изключително към един сектор в рамките на групата, те се прибавят към финансовия сектор, с който имат най-тесни връзки.“ “

Обяснение

Настоящото решение, при което дружествата за управление на активи се прибавят към най-малкия финансов сектор, не е достатъчно основано на риска. То следва да се замени с критерия за „най-тясна връзка“, който да се доразвие в общите насоки на ЕНО по член 3, параграф 8 от Директива 2002/87/ЕО (виж изменение 2).

Изменение 2

Член 2, параграф 2, буква е)

„е)

добавя се следният параграф 8:

„8.   Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с прилагането на параграфи 2, 3, 3а, 4 и 5 от настоящия член.“ “

„е)

добавя се следният параграф 8:

„8.   Заинтересуваните ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с прилагането на параграфи 2, 3, 3а, 4 и 5 от настоящия член.“ “

Обяснение

Вследствие на включването на дружествата за управление на активи в изчисленията във връзка с праговете за определяне на финансови конгломерати, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да бъде включен, наред с другите ЕНО, при разработването на насоки насърчаващи сближаването на надзорните практики относно допълнителния надзор на финансови конгломерати. Участието на всички заинтересувани ЕНО при разработването на такива насоки следва да осигури ефективно решаване на въпроси, свързани с разпространението на проблеми, с концентрацията, със сложността на структурата и с конфликтите на интереси, обхващащи всички сектори и всички регулирани образувания на финансов конгломерат. Формулировката, използвана за това („заитересуваните ЕНО, посредством Съвместния комитет“), е сходна с модела, установен в Директива 2010/78/ЕС. Настоящото изменение е свързано с изменение 5.

Изменение 3

Член 2, параграф 2а (нов)

[няма текст]

„2а)   В член 5 се добавя следната шеста алинея 6:

„6.   Заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки целящи разработването на надзорни практики позволяващи допълнителния надзор върху финансови холдинги да допълни подходящо груповия надзор, съгласно Директива 98/78/ЕО, или, където е приложимо, надзора на консолидирана основа, съгласно Директива 2006/48/ЕО, което ще позволи всички релевантни рискове да попаднат в обхвата на надзора, като същевременно се елиминират потенциални препокривания и се запази равнопоставеността.“ “

Обяснение

Следва да се разработят ефективни надзорни практики, за да се позволи паралелно прилагане на секторен надзор на консолидирана/групова основа и допълнителен надзор във връзка с финансови холдинги със смесена дейност. На заинтересованите ЕНО, действащи посредством Съвместния комитет, следва да се дадат правомощия да приемат общи насоки в това отношение

Изменение 4

Член 2, параграф 2б (нов)

[няма текст]

„2б)   В член 6, параграф 2 се добавя следната шеста алинея:

„От [1 януари 2013 г.] държавите-членки изискват единни формати, честоти и дати за докладване на посочените в настоящата разпоредба изчисления, в съответствие с техническите стандарти, установени съгласно член 21а, параграф 1, буква г)“ “.

Обяснение

Както в Банковата директива, докладването на изчислените изискванията за капиталова адекватност по Директива 2002/87/ЕО следва да е с хармонизирани формати, честоти и дати за докладване. Това изменение е свързано с изменение 6.

Изменение 5

Член 2, параграфи 4 – 7 и параграф 10

„(4)   В член 7 се добавя следният параграф 5:

„5.   Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху концентрацията на риск по параграфи 1—4. Те издават специални общи насоки за прилагането на параграфи 1—4 спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(5)   В член 8 се добавя следният параграф 5:

„5.   Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху вътрешногруповите сделки по параграфи 1—4. Те издават специални общи насоки за прилагането на параграфи 1—4 спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(6)   В член 9 се добавя следният параграф 6:

„6.   Компетентните органи хармонизират упражняването на допълнителния надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска по настоящия член и процедурите за преглед от страна на надзорните органи по член 124 от Директива 2006/48/ЕО и член 36 от Директива 2009/138/ЕО. За тази цел Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска по настоящия член, както и осигуряване на съответствие с процедурите за преглед от страна на надзорните органи по член 124 от Директива 2006/48/ЕО и член 36 от Директива 2009/138/ЕО. Те издават специални общи насоки за прилагането на настоящия член спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(7)   В член 11 се добавят следните параграфи 4 и 5:

„[…]

5.   Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общи насоки, целящи съгласуваност на споразуменията за координация между надзорните органи съгласно член 131а от Директива 2006/48/ЕО и член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО.“

[…]

(10)   Добавя се следният член 21б:

„Член 21б

Общи насоки

Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издават общите насоки, посочени в член 3, параграф 3, член 7, параграф 5, член 8, параграф 5, член 9, параграф 6 и член 11, параграф 5 в съответствие с процедурата по член 42 от Регламент (ЕС) № …/… за създаване на Европейски банков орган и по член 42 от Регламент (ЕС) № …/… за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, въз основа на сътрудничество в рамките на Съвместния комитет на европейските надзорни органи.“ “

„(4)   В член 7 се добавя следният параграф 5:

„5.   Заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху концентрацията на риск по параграфи 1—4. Те издават специални общи насоки за прилагането на параграфи 1—4 спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(5)   В член 8 се добавя следният параграф 5:

„5.   Заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху вътрешногруповите сделки по параграфи 1—4. Те издават специални общи насоки за прилагането на параграфи 1—4 спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(6)   В член 9 се добавя следният параграф 6:

„6.   Компетентните органи хармонизират упражняването на допълнителния надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска по настоящия член и процедурите за преглед от страна на надзорните органи по член 124 от Директива 2006/48/ЕО и член 36 от Директива 2009/138/ЕО и с наблюдението от компетентните органи за спазване на пруденциалните правила, установени съгласно член 12 от Директива 2009/65/ЕО. За тази цел заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки, целящи сближаване на надзорните практики във връзка с упражняването на допълнителен надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска по настоящия член, както и осигуряване на съответствие с процедурите за преглед от страна на надзорните органи по член 124 от Директива 2006/48/ЕО и член 36 от Директива 2009/138/ЕО и с наблюдението от компетентните органи за спазване на пруденциалните правила, установени съгласно член 12 от Директива 2009/65/ЕО. Те издават специални общи насоки за прилагането на настоящия член спрямо дяловите участия на финансовия конгломерат в случаите, когато национални разпоредби в областта на дружественото право пречат на прилагането на член 14, параграф 2.“

(7)   В член 11 се добавят следните параграфи 4 и 5:

„[…]

5.   Заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общи насоки, целящи съгласуваност на споразуменията за координация между надзорните органи съгласно член 131а от Директива 2006/48/ЕО и член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕО.“

[…]

(10)   Добавя се следният член 21б:

„Член 21б

Общи насоки

Заинтересованите ЕНО, посредством Съвместния комитет, издават общите насоки, посочени в член 3, параграф 8, член 7, параграф 5, член 8, параграф 5, член 9, параграф 6 и член 11, параграф 5 в съответствие с процедурата по член 56 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията и по член 56 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията и по член 56 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, въз основа на сътрудничество в рамките на Съвместния комитет на европейските надзорни органи.“ “

Обяснение

Виж обяснението под изменение 2, с което е свързано настоящото изменение. Освен това, по отношение на допълнителния надзор върху мерките за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, предложеното изменение на член 9 от Директива 2002/87/ЕО следва да изисква съгласуваност на допълнителния надзор с наблюдението от компетентните органи за спазване на пруденциалните правила, установени с Директивата за ПКИПЦК. Такава съгласуваност вече се изисква за допълнителния надзор и надзорните практики съгласно съответните разпоредби на Банковата директива и Директивата за платежоспособност II.

Изменение 6

Член 2, параграф 9а (нов)

[няма текст]

„(9а)   В член 21а, параграф 1, първо изречение се добавя следната буква г):

„г)

член 6, параграф 2, за да се осигурят единни формати (със съответните указания), честота и дати за докладване.“ “

Обяснение

Виж обяснението към изменение 4, което е свързано с настоящото изменение.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top