EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Становище на Европейската централна банка от 13 януари 2011 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 57/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 13 януари 2011 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Въведение и правно основание

На 13 октомври 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи по-специално насърчаването от страна на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) на нормалното функциониране на платежните системи, както и нейния принос за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, осъществяването от нея на валутни операции и нейното държане и управление на официалните резерви в чуждестранна валута на държавите-членки, както е посочено в член 127, параграф 2 и параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

С оглед на ангажимента на лидерите на Г-20, обявен на срещата на върха в Питсбърг през септември 2009 г. да насърчат устойчивостта и прозрачността на пазара на извънборсовите деривати, ЕЦБ подкрепя целта на предложения регламент да установи еднообразни изисквания за договорите за извънборсови деривати и за извършването на дейността на централните контрагенти (ЦК) и регистрите на транзакции (РТ).

ЕЦБ обаче е загрижена по отношение на някои от разпоредбите на предложения регламент. В частност предложеният регламент цели да подпомогне финансовата стабилност на пазара на извънборсови деривати от гледна точка на пруденциалния надзор. Централните банки имат законово определена роля и отговорности за запазване на финансовата стабилност, както и за сигурността и ефективността на финансовите инфраструктури. Тази роля се осъществява както от централните банки, отговарящи за контрола на ЦК и РТ, така и от централните банки, емитиращи паричните единици, използвани във връзка с транзакциите, по които клирингът се извършва от ЦК или които се регистрират от РТ. Поради това е необходимо да бъде осигурено адекватното участие на ЕЦБ и на националните централни банки (НЦБ) в ЕСЦБ в различни аспекти на предложения регламент (по-специално относно решения за предоставяне или отмяна на разрешение, включително за разширяване на дейността; текуща оценка на риска на ЦК; определяне на техническите стандарти за ЦК и РТ; както и решения за допускане на ЦК и РТ от трети страни да осъществяват своята дейност в Съюза) без регулиране по същество на компетентността на централните банки.

Освен това ЕЦБ подчертава необходимостта от осигуряване на строго регулиране на ЦК. В тази връзка също така следва да се разгледа допълнително дали изменението на определението на „кредитна институция“ в член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (2), е оправдано, за да осигури класифицирането на ЦК като кредитни институции с ограничен банков лиценз.

ЕЦБ също така отбелязва, че тази реформа ще има огромни практически последици за участниците на пазара, особено по отношение на операциите, управлението на риска и правната документация.

Специфични забележки

Съгласно четвъртото тире на член 127, параграф 2 от Договора и четвъртото тире на член 3.1 и член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), във връзка с дерогациите, предоставени в член 139 от Договора и член 42.1 от Устава на ЕСЦБ, една от основните задачи, осъществявани чрез ЕСЦБ, е насърчаване на нормалното функциониране на платежните системи. В тази връзка ЕЦБ и НЦБ на държавите-членки, чиято валута е еврото, могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ може да създава разпоредби, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в Съюза и с други страни. Контролната компетентност на Евросистемата върху клиринговите и платежни системи произтича от тези разпоредби (3). Контролната компетентност също така е присъща и на функцията на ЕСЦБ да допринася за стабилността на финансовата система съгласно член 127, параграф 5 от Договора, както е отразено в член 3.3 от Устава на ЕСЦБ. Освен това осъществяването на паричната политика в еврозоната съгласно първото тире на член 127, параграф 2 от Договора, отразено в първото тире на член 3.1 от Устава на ЕСЦБ, зависи от съществуването на надеждни и ефективни пазарни системи и инфраструктури. Насърчаването на нормалното функциониране на тези системи и инфраструктури поради това е основна задача на Евросистемата (4). НЦБ от държавите-членки, чиято валута не е еврото, също притежават подобни правомощия съгласно техните съответни национални правни рамки.

В областта на инфраструктурите на финансовите пазари, включително ЦК, централните банки и регулаторите на ценни книжа в Комитета за платежни и сетълмент системи (КПСС) и Международната организация на комисиите за ценни книжа (МОКЦК) признават важността както на регулирането, така и на контрола. С оглед на това препоръките на КПСС—МОКЦК се основават на концепцията на предприемане на регулиране, надзор и контрол от комисиите за ценни книжа и централните банки при условията на равнопоставеност. Предложеният регламент би трябвало да следва същия подход като гарантира, че правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) са допълнени и балансирани с адекватно участие на ЕЦБ и НЦБ. Най-общата регулаторна цел следва да бъде развитие на стандарти, разработени в тясно сътрудничество между ЕОЦКП и ЕСЦБ, при което се избягва необходимостта централните банки да разработват допълнителни и потенциално различни мерки за контрол (включително правни актове) за осигуряване на сигурността и стабилността на ЦК и РТ. Това може обаче да доведе до прекомерно тежка регулаторна рамка на Съюза за ЦК и дори може да породи правни рискове когато съществуват дублирани и дори различни изисквания.

При тези условия е от критично значение да се осигури ефективно сътрудничество между надзорните и контролните органи в контекста на предложения регламент. Както вече е посочено в Приноса на Евросистемата към „Общественото обсъждане на Европейската комисия по дериватите и пазарните инфраструктури“ (5), ЕЦБ счита, че ролята на членовете на ЕСЦБ следва да бъде изрично отразена и подробно описана в следните аспекти. Първо, определянето на допустимостта за задължението за клиринг съгласно член 4 от предложения регламент не следва да се извършва от ЕОЦКП самостоятелно, а в сътрудничество с членовете на ЕСЦБ. Второ, установяването на регулаторни технически стандарти, насоки и препоръки за ЦК и РТ следва да бъде осъществявано в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ. За осигуряването на съгласуваност с минали процедури и решенията по отношение на политиката (6) и за пълното признаване на компетентността на ЕОЦКП и ЕСЦБ, най-добрият начин за организиране на тази работа би бил чрез съвместна група ЕОЦКП—ЕСЦБ, основана на модела на настоящата група ЕОЦКП—ЕКРЦК. Трето, съответните членове на ЕСЦБ следва, както от гледна точка на контрола, така и като емитиращи централни банки, в зависимост от случая, да участват във всички задачи на колегиума, установен от член 14 от предложения регламент, включително при предоставянето на разрешения и текущото наблюдение на ЦК съгласно дял III от предложения регламент. Четвърто, във връзка с взаимоотношенията с трети страни, решението за признаване на ЦК от трета страна съгласно член 23 от предложения регламент не следва да се взема от ЕОЦКП без тясното сътрудничество със съответните членове на ЕСЦБ, както от гледна точка на контрола, така и като емитиращи централни банки, за да се гарантира, че загрижеността и политиките на централните банки по отношение например на управлението на ликвидността и риска са отразени по адекватен начин. Освен това ЕЦБ препоръчва изискването за такова признаване да бъде реципрочното третиране на ЦК от Съюза съгласно приложимите закони на тези трети страни. Пето, трябва да съществува адекватно участие и сътрудничество между всички съответни власти, органи и централни банки. В случая на централни банки, това се прилага по отношение както на тяхното участие в колегиума, така и на обмена на необходима информация, включително за финансова стабилност, контрол и статистически цели.

Накрая, ЕЦБ отбелязва, че централните банки могат да предлагат на ЦК определен обхват от улеснения, които могат да включват овърнайт кредити и депозити и услуги по сетълмент, в зависимост от техните законови функции и отговорности. ЕЦБ признава, че улесненията на централните банки са най-ефективният инструмент за пазарни инфраструктури с оглед на техните нужди за управление на ликвидността и риска. Улесненията на централните банки обаче не са проектирани per se да посрещнат стопанските нужди на пазарните инфраструктури, като Евросистемата и другите централни банки остава да определят за себе си кои улеснения желаят да предложат на ЦК и другите пазарни инфраструктури и при какви условия. В тази връзка член 10, параграф 1 от предложения регламент изисква ЦК да „имат достъп до подходящите ликвидни средства“ като предварително условие за получаване на разрешение за предоставяне на услуги и извършване на дейност като ЦК. Посочените подходящи ликвидни средства „могат да бъдат формирани чрез достъп до ликвидни средства на централна банка или на кредитоспособна и надеждна търговска банка“. ЕЦБ счита, че наличните средства на търговските банки в действителност не премахват рисковете, докато наличните средства на централните банки правят това, както се признава в препоръките на КПСС—МОКЦК и ЕСЦБ—ЕКРЦК. Поради това предложеният регламент не следва да представя ликвидните средства на централните банки и наличните средства на търговските банки като две еднакво сигурни и предпочитани опции.

В същото време ЕЦБ положително отбелязва, че предложеният регламент не съдържа предложения за регулиране достъпа до кредити на централни банки. Повече отколкото за другите улеснения, решението за предоставяне на рутинен или спешен кредит е изключително право на централната банка и има пряка връзка с паричната политика.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 януари 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 окончателен.

(2)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(3)  Освен това контролната дейност на някои НЦБ на държави-членки, чиято валута е еврото, се извършва въз основа на националните законови и подзаконови актове, които допълват и в някои случаи дублират компетентността на Евросистемата. Контролната компетентност на НЦБ на държавите-членки, които все още не са въвели еврото, е уредена в националните законови и подзаконови актове.

(4)  Виж също „Концепция за надзорната политика на Евросистемата“ („Eurosystem oversight policy framework“), 20 февруари 2009 г., достъпна на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(5)  Юли 2010 г., достъпно на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu

(6)  Виж заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 9 октомври 2007 г., където се посочва, че „По отношение на работата на работната група ЕСЦБ—ЕКРЦК по „Стандарти за клиринга и сетълмента на ценни книжа в ЕС“, Съветът … признава, че защитата на инвеститорите и икономическата безопасност на сектор посттърговски операции (т.е. клиринг и сетълмент), включително управлението на риска, са важни за дискутиране въпроси и следва да се предприемат конкретни действия, включително чрез съгласуване на стандартите и регулаторните мерки, като допълнение към Кодекса за поведение при риск и финансова стабилност“; виж също заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 3 юни 2008 г., приканващи ЕСЦБ и ЕКРЦК да завършат работата по горепосочените стандарти.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 7 bis от предложения регламент (ново)

Няма съществуващ текст.

„(7 bis)

Съгласно член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и второто изречение на член 1, член 3.1 и член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), във връзка с дерогацията, предвидена в член 139 от Договора и член 42.1 от Устава на ЕСЦБ, една от основните задачи, осъществявани чрез Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), е насърчаване на нормалното функциониране на платежните системи. В тази връзка ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото, могат да осигурят улеснения, а ЕЦБ може да създава разпоредби, гарантиращи ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в Съюза и с други страни. Националните централни банки от държавите-членки, чиято валута не е еврото, също притежават подобни правомощия съгласно техните съответни национални правни рамки. Следователно упражняването на контролни правомощия може да бъде разпознато като основна задача на ЕСЦБ. Разпоредбите на настоящия регламент относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции не засягат контролните правомощия на членовете на ЕСЦБ, посочени в Договора и Устава на ЕСЦБ и следва да не засягат контролните правомощия, произтичащи от национални законови и подзаконови актове.“

Обяснение

Предложеният регламент определя пруденциални изисквания за ЦК и РТ без да отразява правилно контролната компетентност на членовете на ЕСЦБ върху такива инфраструктури съгласно посоченото в Договора, Устава на ЕСЦБ и националните законови и подзаконови актове. Поради тази причина предложеното ново съображение би установило контекста, в който ще се прилага предложеният регламент след неговото приемане.

Изменение 2

Съображение 29 от предложения регламент

„(29)

Преките правила относно предоставянето на разрешение и надзора на ЦК представляват важно последствие на задължението за клиринг на извънборсови деривати. Целесъобразно е националните компетентни органи да запазят отговорност във връзка с всички аспекти на предоставянето на разрешение и надзора на ЦК, включително при проверка дали подалият заявление ЦК спазва изискванията на настоящия регламент и на Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, тъй като тяхната позиция е най-подходяща за текущо наблюдение на начина на функциониране на ЦК, редовни прегледи и при необходимост за предприемане на целесъобразни действия.“

„(29)

Преките правила относно предоставянето на разрешение и надзора на ЦК представляват важно последствие на задължението за клиринг на извънборсови деривати. Целесъобразно е националните компетентни органи да запазят отговорност във връзка с всички аспекти на предоставянето на разрешение и надзора на ЦК, включително при проверка дали подалият заявление ЦК спазва изискванията на настоящия регламент и на Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, тъй като тяхната позиция е най-подходяща за текущо наблюдение на начина на функциониране на ЦК, редовни прегледи и при необходимост за предприемане на целесъобразни действия. Вземайки предвид техните контролни правомощия и ролята на емитиращите централни банки, членовете на ЕСЦБ следва, за целите на ефективността, да избягват дублиране на работата, да бъдат пряко включвани от компетентния орган в работата по редовните прегледи на ЦК и решенията за целесъобразни действия.

Обяснение

Ако съгласно предложения регламент членовете на ЕСЦБ, в ролята им на контролни органи и като емитиращи централни банки, са включени от компетентния орган в редовните прегледи на ЦК и решенията за целесъобразни действия, това би довело до избягване на дублиране на работата, предприета от тези компетентни органи от надзорна гледна точка и от ЕЦБ и НЦБ от контролна гледна точка. Също така това би било по ефективно за регулирания ЦК, тъй като няма да е необходимо да предоставя съответната информация и да оказва съдействие на множество органи и централни банки.

Изменение 3

Съображение 49 от предложения регламент

„(49)

Важно е да се осигури международната конвергенция на изискванията за централните контрагенти и регистрите на транзакции. В настоящия регламент се спазват препоръките, разработени от КПСС—МОКЦК и ЕСЦБ—ЕКРЦК (бележка под линия), и се създава европейска правна рамка, в която ЦК да могат да функционират сигурно. ЕОЦКП следва да отчита това, когато подготвя регулаторните технически стандарти и предвидените в регламента насоки и препоръки.“

„(49)

Важно е да се осигури международната конвергенция на изискванията за централните контрагенти и регистрите на транзакции. В настоящия регламент се спазват съществуващите препоръки, разработени от КПСС—МОКЦК и ЕСЦБ—ЕКРЦК (бележка под линия), като се отбелязва, че препоръките на КПСС—МОКЦК за инфраструктура на финансови пазари, включително ЦК, понастоящем се преразглеждат. В тази връзка чрез настоящия регламент се създава европейска правна рамка, в която ЦК да могат да функционират сигурно , при което ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ и съответните органи, следва да взема предвид съществуващите стандарти, но също така и новите разработки когато подготвя и преразглежда регулаторните технически стандарти и предвидените в регламента насоки и препоръки.“

Текст на бележка под линия:

Европейската система на централните банки и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа.

Текст на бележка под линия:

Европейската система на централните банки и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа. На 3 юни 2008 г. Съветът по икономически и финансови въпроси покани ЕСЦБ и ЕКРЦК да адаптират и финализират „Препоръки на ЕСЦБ—ЕКРЦК за клиринг и сетълмент на ценни книжа в Европейския съюз“. С оглед на риска за финансовата стабилност, създаден от нарастващия размер на извънборсовите деривативни експозиции, Съветът по икономически и финансови въпроси покани ЕСЦБ и ЕКРЦК през декември 2008 г. да обмислят категорично справяне с рисковете на извънборсовите деривати когато преразглеждат и финализират препоръките за ЦК. ЕСЦБ и ЕКРЦК възобновиха тяхната работа през юни 2009 г. и преработиха препоръките в съответствие с исканията на Съвета по икономически и финансови въпроси, отчитайки всички последни регулаторни и правни новости, както и други инициативи. На 23 юни 2009 г. ЕСЦБ и ЕКРЦК публикуваха „Препоръки на ЕСЦБ и ЕКРЦК за системи за сетълмент на ценни книжа и централни контрагенти в Европейския съюз“.

Обяснение

За да осигури съответствие на законодателството в глобален мащаб, ЕЦБ предлага поясняване, че предложеният регламент отчита стандартите, разработени от КПСС—МОКЦК. В този смисъл, отчитайки компетентността на членовете на ЕСЦБ и на другите съответни органи, ЕЦБ освен това предлага пояснение, че ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ и съответните органи, следва да взема предвид не само съществуващите стандарти, но също така и новите разработки при изготвянето и преработването на регулаторните технически стандарти, насоки и препоръки, предвидени в предложения регламент.

Изменение 4

Съображение 50 от предложения регламент

„(50)

Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора относно подробностите, които се посочват в уведомлението до ЕОЦКП и в регистъра, и критериите за решението на ЕОЦКП за допустимостта на задължението за клиринг, относно информационния и клиринговия праг, относно максималния срок за потвърждаване на договорите (time lag), относно ликвидността, относно минималното съдържание на правилата за управление, относно подробностите при съхранението на данните, относно минималното съдържание на плана за непрекъснатост на дейността и на гарантираните услуги, относно процента и времевия хоризонт на изискванията за допълнително обезпечение, относно изключителните обстоятелства на пазара, относно високоликвидните обезпечения и процентите, с които се намалява стойността на обезпечението (haircuts), относно високоликвидните финансови инструменти и границите на концентрация, относно подробностите при провеждането на тестове, относно подробностите при подаване на заявление за регистрация на регистър на транзакции пред ЕОЦКП, относно глобите и относно подробностите във връзка с информацията, която регистърът на транзакции следва да предоставя съгласно посоченото в настоящия регламент. При определяне на делегираните актове Комисията следва да се ползва от експертните познания на съответните европейски надзорни органи (ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО). Предвид експертните познания на ЕОЦКП в областта на ценните книжа и пазарите за ценни книжа той следва да поеме основните функции по консултирането на Комисията при подготовката на делегираните актове. Все пак, когато е целесъобразно, ЕОЦКП следва да провежда тесни консултации и с другите два европейски надзорни органа.“

„(50)

Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора относно подробностите, които се посочват в уведомлението до ЕОЦКП и в регистъра, и критериите за решението на ЕОЦКП за допустимостта на задължението за клиринг, относно информационния и клиринговия праг, относно максималния срок за потвърждаване на договорите (time lag), относно ликвидността, относно минималното съдържание на правилата за управление, относно подробностите при съхранението на данните, относно минималното съдържание на плана за непрекъснатост на дейността и на гарантираните услуги, относно процента и времевия хоризонт на изискванията за допълнително обезпечение, относно изключителните обстоятелства на пазара, относно високоликвидните обезпечения и процентите, с които се намалява стойността на обезпечението (haircuts), относно високоликвидните финансови инструменти и границите на концентрация, относно подробностите при провеждането на тестове, относно подробностите при подаване на заявление за регистрация на регистър на транзакции пред ЕОЦКП, относно глобите и относно подробностите във връзка с информацията, която регистърът на транзакции следва да предоставя съгласно посоченото в настоящия регламент. При определяне на делегираните актове Комисията следва да се ползва от експертните познания на съответните европейски надзорни органи (ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО). Предвид експертните познания на ЕОЦКП в областта на ценните книжа и пазарите за ценни книжа, както и предвид експертните познания на членовете на ЕСЦБ в областта на инфраструктурите за плащания, клиринг и сетълмент, ЕОЦКП и членовете на ЕСЦБ следва да поемат основните функции по консултирането на Комисията при подготовката на делегираните актове. Освен това, когато е целесъобразно, ЕОЦКП следва да провежда тесни консултации и с другите два европейски надзорни органа.“

Обяснение

Имайки предвид контролната компетентност на членовете на ЕСЦБ, посочена в Договора и Устава на ЕСЦБ и/или в националните законови и подзаконови актове относно контролната дейност на НЦБ, следва да се осигури, че централните банки участват активно в работата по установяването на съответните регулаторни технически стандарти, насоки и препоръки, предвидени в предложения регламент. Това би довело до избягване на риска от възможно дублиране на регулаторните стандарти при отделното издаване от ЕЦБ и/или НЦБ. Също така би било по-ефективно за регулирания ЦК, тъй като той ще трябва да спазва само един набор от правила.

Изменение 5

Въвеждане на ново определение в член 2

Няма съществуващ текст.

„ „компетентни контролни органи“ означава членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), които осъществяват контрол над определен ЦК или регистър на транзакции;“

Обяснение

Терминът „компетентни контролни органи“ пояснява, че членовете на ЕСЦБ, осъществяващи контрол над определен ЦК или РТ, в зависимост от случая, ще изпълняват функциите, посочени в предложения регламент.

Изменение 6

Въвеждане на ново определение в член 2

Няма съществуващ текст.

„ „емитираща централна банка“ означава централна банка в Съюза, която емитира валутата, използвана по отношение на транзакциите, чийто клиринг се извършва от ЦК или които се регистрират от регистъра на транзакции;“

Обяснение

Емитиращата централна банка е централната банка, която емитира валутата, в която се извършва клиринга от ЦК и която се регистрира от РТ, която не е задължително да бъде същата централна банка, осъществяваща контрола.

Изменение 7

Член 4, параграф 5 от предложения регламент

„5.   По своя собствена инициатива и след консултации с Европейския съвет за системен риск (ЕССР) ЕОЦКП определя и съобщава на Комисията класовете деривати, които следва да бъдат включени в неговия публичен регистър, но за които ЦК все още не е получил разрешение.“

„5.   По своя собствена инициатива и след консултации с членовете на ЕСЦБ и Европейския съвет за системен риск (ЕССР) ЕОЦКП определя и съобщава на Комисията класовете деривати, които следва да бъдат включени в неговия публичен регистър, но за които ЦК все още не е получил разрешение.“

Обяснение

С оглед на системното значение на определяне на класовете договори за деривати, които трябва да бъдат включени в публичния регистър на ЕОЦКП при използване на подхода за обобщаване на базисна информация, членовете на ЕСЦБ следва да бъдат консултирани по такива включвания.

Изменение 8

Член 4, параграф 6 от предложения регламент

„6.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи следното:

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни стандарти до 30 юни 2012 г.“

„6.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи следното:

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

С оглед на тяхната законово определена роля и отговорности в областта на контрола, членовете на ЕСЦБ следва да работят в тясно сътрудничество с ЕОЦКП в процеса на определяне на регулаторните стандарти за допустимост на дериватите, предмет на задължението за клиринг.

Изменение 9

Член 6, параграф 4 от предложения регламент

„4.   На Комисията се делегират правомощия за определяне на характеристиките и вида на отчетите, посочени в параграфи 1 и 2, за различните класове деривати.

Тези отчети съдържат най-малко сведения за:

а)

страните по договора и бенефициера — ако той е различен, както и правата и задълженията по договора;

б)

основните характеристики на договора, включително вид, базов инструмент, падеж, номинал.

[…]

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, които се предоставят на Комисията до 30 юни 2012 г.“

„4.   На Комисията се делегират правомощия за определяне на характеристиките и вида на отчетите, посочени в параграфи 1 и 2, за различните класове деривати.

Тези отчети съдържат най-малко сведения за:

а)

страните по договора и бенефициера — ако той е различен, както и правата и задълженията по договора;

б)

основните характеристики на договора, включително вид, базов инструмент, падеж, номинал.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, които се предоставят на Комисията до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

ЕЦБ счита, че системата за отчитане следва да бъде създадена по такъв начин, че да допуска събраната информация да бъде използвана за множество цели и по-специално за подпомагане на статистическата дейност на ЕСЦБ. Това би позволило на регулаторите да наблюдават развитието и да съпоставят това развитие с информацията, съхранявана в други бази данни, при което се позволява точен и своевременен анализ на финансовата стабилност и системния риск. За тази цел също така е важно осъществяването на напредък към осигуряването на това, всеки извънборсов контрагент да може да бъде посочван с единен идентификатор на лицето в съответствие с приетия стандарт, което също така би осигурило оперативна съвместимост на съществуващите бази данни.

Изменение 10

Член 10, параграф 1 от предложения регламент

„1.   За да извършва дейността си и да предоставя услуги, ЦК, който е установено в Съюза юридическо лице и има достъп до подходящите ликвидни средства, кандидатства за разрешение пред компетентния орган на държавата-членка, в която е установен.

Тези ликвидни средства могат да бъдат формирани чрез достъп до ликвидни средства на централна банка или на кредитоспособна и надеждна търговска банка, както и чрез комбинация от двете. Достъпът до ликвидни средства може да бъде вследствие на разрешение, предоставено в съответствие с член 6 от Директива 2006/48/ЕО или с други подходящи споразумения.“

„1.   За да извършва дейност и да предоставя услуги като ЦК, ЦК, който е установено в Съюза юридическо лице и има достъп до подходящите ликвидни средства, кандидатства за разрешение от компетентния орган на държавата-членка в съответствие с член 13 от настоящия регламент, .

Обяснение

Както е обяснено с повече подробности по-горе, докато счита, че наличните средства в централната банка са най-сигурният източник на ликвидност за целите на паричен сетълмент, ЕЦБ подчертава, че улесненията на централните банки не са предназначени per se за посрещане на стопанските нужди на пазарните инфраструктури. Поради това централните банки остава да определят за себе си кои улеснения желаят да предложат на ЦК и другите пазарни инфраструктури и при какви условия. В същото време е важно от съображения, свързани със системния риск, да се запази посочването на „достъп до подходящи ликвидни средства“ като част от изискването за (продължаващо) предоставяне на разрешение.

Изменение 11

Заличаване на член 10, параграф 5 от предложения регламент

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи критериите за посочените в параграф 1 подходящи ликвидни средства.

Посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти се приемат съгласно членове (7—7г) от Регламент …/… (ЕОЦКП).

След като се консултира с ЕОЦКП, ЕБО предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„   

Обяснение

Вследствие на изменение 10 по-горе, предлагащо заличаване на посочването на „достъп до подходящи ликвидни средства“, би било необходимо съдържанието на член 10, параграф 5 относно приемането на регулаторни технически стандарти, да се премести на друго място в предложения регламент (виж изменение 33 по-долу).

Изменение 12

Член 12, параграф 3 от предложения регламент

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 2 капитал, неразпределена печалба и резерви.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 2 капитал, неразпределена печалба и резерви.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Адекватното ниво на първоначалните и текущите капиталови изисквания е от съществено значение за финансовата стабилност. В тази връзка членовете на ЕСЦБ следва да бъдат включени в разработването на регулаторните технически стандарти, за да се определят по-точно принципите за високо качество, които вече се съдържат в предложения регламент.

Изменение 13

Член 13, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Компетентният орган предоставя разрешение, след като се увери, че подалият заявление ЦК отговаря на всички изисквания, установени в настоящия регламент, и на изискванията, приети по силата на Директива 98/26/ЕО, както и след получаване на положително съвместно становище на посочения в член 15 колегиум и на становището на ЕОЦКП.“

„1.   Компетентният орган предоставя разрешение, след като се увери, че подалият заявление ЦК отговаря на всички изисквания, установени в настоящия регламент, и на изискванията, приети по силата на Директива 98/26/ЕО, както и след получаване на положително съвместно становище на посочения в член 15 колегиум, на становището на ЕОЦКП и, ако е предоставено, становището на компетентните контролни органи и емитиращи централни банки.“

Обяснение

Законово определената роля и отговорности на членовете на ЕСЦБ като контролни органи и като емитиращи централни банки следва да бъдат отразени също така във връзка с предоставянето или отказа на разрешение за ЦК. В тази връзка компетентният орган следва да не предоставя разрешение единствено въз основа на изпълнението от страна на кандидата на изискванията съгласно предложения регламент, но също така и въз основа на неговото изпълнение на съответните контролни изисквания. Поради тази причина ЕЦБ и НЦБ също следва да предоставят становище относно исканите разрешения.

Изменение 14

Член 14, параграф 1 от предложения регламент

„1.   За да бъде улеснено изпълнението на посочените в членове 10, 11, 46 и 48 задачи, компетентният орган на държавата-членка на установяване на ЦК създава и председателства колегиум.

Колегиумът се състои от:

[…]

е)

отговорния за контрола на ЦК орган и централните банки, които емитират паричните единици на тези финансови инструменти, които най-често са обект на клиринг.“

„1.   За да бъде улеснено изпълнението на посочените в членове 10, 11, 46 и 48 задачи, компетентният орган на държавата-членка на установяване на ЦК създава и председателства колегиум.

Колегиумът се състои от:

[…]

е)

компетентните контролни органи; и

ж)

централните банки, които емитират паричните единици на тези финансови инструменти, които най-често са обект на клиринг.“

Обяснение

Законово определената роля и отговорности на членовете на ЕСЦБ като контролни органи и като емитиращи централни банки следва да бъдат отразени не само в предоставянето или отказа на разрешение за ЦК, но също така, например, в другите дейности на колегиума като стрес-тестовете и оценяването на мерките на оперативна съвместимост. В тази връзка се предлага последователно използване на терминологията в съответствие с изменение 5 по-горе. Освен това е важно да се осигури, че в колегиума са представени не само емитиращите централни банки, а и контролиращите централни банки, които може да не са едни и същи.

Изменение 15

Първи параграф на член 17 от предложения регламент

„Най-малко веднъж годишно компетентните органи правят преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦК в съответствие с настоящия регламент, и оценяват пазарните, операционните и ликвидните рискове, на които ЦК е или може да бъде изложен.“

„Най-малко веднъж годишно компетентните органи, в тясно сътрудничество с компетентните контролни органи и емитиращите централни банки, правят преглед на мерките, стратегиите, процедурите и механизмите, прилагани от ЦК в съответствие с настоящия регламент, и оценяват пазарните, операционните и ликвидните рискове, на които ЦК е или може да бъде изложен.“

Обяснение

Законово определените роля и отговорности на членовете на ЕСЦБ като контролни органи и като емитиращи централни банки следва да бъдат отразени в текущия преглед на дейностите на получилите съответното разрешение ЦК също така с оглед на избягването на самостоятелния преглед на ЦК от надзорните и контролните органи.

Изменение 16

Член 18, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Всяка държава-членка посочва компетентния орган, отговорен за изпълнението на произтичащите от настоящия регламент задължения за предоставяне на разрешение, надзор и контрол на ЦК, установени на нейната територия, и информира Комисията и ЕОЦКП за това.

Ако държавата-членка посочи няколко компетентни органа, тя ясно определя съответните им функции и посочва един орган, който е отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация с Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави-членки в съответствие с членове 19—22.“

„1.   Всяка държава-членка посочва компетентния орган, отговорен за изпълнението на произтичащите от настоящия регламент задължения за предоставяне на разрешение, и надзор на ЦК, установени на нейната територия, и информира Комисията и ЕОЦКП за това.

Ако държавата-членка посочи няколко компетентни органа, тя ясно определя съответните им функции и посочва един орган, който е отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация с Комисията, ЕОЦКП, компетентните контролни органи, емитиращите централни банки и компетентните органи на другите държави-членки в съответствие с членове 19—22.

Обозначаването на компетентните органи не засяга контролната компетентност, определена в член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 3.1 и член 22 от Устава на ЕСЦБ и/или националните законови и подзаконови актове, уреждащи контролната компетентност на НЦБ.

Обяснение

Предложеното изменение на първата алинея на член 18, параграф 1 от предложения регламент има за цел избягване на впечатлението, че всяка държава-членка трябва да определи компетентния орган, отговорен за изпълнението на задълженията, произтичащи от предложения регламент в областта на контрола, поради следните причини.

Първо, Договорът и Уставът на ЕСЦБ вече упълномощават ЕЦБ и НЦБ на държавите-членки, чиято валута е еврото, да осъществяват контрол, като в случая с НЦБ, националните законови или подзаконови актове могат също така да дублират или да допълват тези правомощия. В случая на НЦБ на държави-членки, които все още не са въвели еврото, компетентността на централната банка да осъществява контрол, е уредена в националните законови и подзаконови актове. За да изясни това, ЕЦБ предлага добавяне на трета алинея, която отпраща към приложимата правна основа за контролната компетентност на централните банки.

Второ, предложеният регламент не налага и не следва да налага контролни задължения на членовете на ЕСЦБ. Поради това и не съществува необходимост да се посочва процесът на определяне на компетентните органи в областта на контрола.

Във втората алинея на член 18, параграф 1 от предложения регламент относно сътрудничеството и обмена на информация, където е определен повече от един компетентен орган, също е необходимо да се посочи сътрудничеството и обмена на информация със съответните централни банки.

Изменение 17

Член 19, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Компетентните органи поддържат тясно сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП.“

„1.   Компетентните органи поддържат тясно сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП, както и с членовете на ЕСЦБ.“

Обяснение

Законово определените роля и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени в задължението за сътрудничество между органите.

Изменение 18

Втора алинея на член 20, параграф 4 от предложения регламент

„4.   Тези изисквания обаче не възпрепятстват ЕОЦКП, компетентните органи и съответните централни банки да обменят или предават поверителна информация в съответствие с настоящия регламент и други законодателни разпоредби, приложими спрямо инвестиционни посредници, кредитни институции, пенсионни фондове, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“), лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, застрахователни и презастрахователни посредници, застрахователни предприятия, регулирани пазари или пазарни оператори, или със съгласието на компетентния орган или друг орган, институция или физическо или юридическо лице, което е съобщило информацията.“

„4.   Тези изисквания обаче не възпрепятстват ЕОЦКП, компетентните органи, компетентните контролни органи и емитиращите централни банки да обменят или предават поверителна информация в съответствие с настоящия регламент и други законодателни разпоредби, приложими спрямо инвестиционни посредници, кредитни институции, пенсионни фондове, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“), лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, застрахователни и презастрахователни посредници, застрахователни предприятия, регулирани пазари или пазарни оператори, или със съгласието на компетентния орган или друг орган, институция или физическо или юридическо лице, което е съобщило информацията.“

Обяснение

Изключението за съответните органи по отношение на обмена на поверителна информация би трябвало да обхваща също така и членовете на ЕСЦБ с оглед на тяхната законово определена роля и отговорности като контролни органи, като емитиращи централни банки и за да осъществяват своята статистическа дейност съгласно член 5 от Устава на ЕСЦБ.

Изменение 19

Член 21, параграф 4 от предложения регламент

„4.   Компетентните органи съобщават на централните банки от ЕСЦБ информацията, която може да е полезна за изпълнението на техните задачи.“

„4.   Компетентните органи съобщават на компетентните контролни органи, емитиращите централни банки и ЕССР информацията, която може да е полезна за изпълнението на техните задачи.“

Обяснение

Важно е членовете на ЕСЦБ, изпълнявайки тяхната роля на контролни органи, емитиращи централни банки и по отношение на тяхната статистическа дейност, които могат да попадат върху различни членове на ЕСЦБ, да получават от компетентните органи съответна информация за упражняването на техните задължения. В същия смисъл ЕССР също така следва да получава информацията, която е полезна за упражняваните от него функции, вземайки предвид неговия мандат и системното значение на ЦК.

Изменение 20

Член 22 от предложения регламент

„Компетентният орган или всеки друг орган информира своевременно ЕОЦКП, колегиума и другите заинтересовани органи за възникването на свързани с ЦК извънредни ситуации, включително събития на финансовите пазари, които биха могли да повлияят отрицателно на ликвидността и стабилността на финансовата система в някоя държава-членка, в която е установен ЦК или някой от неговите клирингови членове.“

„Компетентният орган или всеки друг орган информира своевременно ЕОЦКП, компетентните контролни органи и емитиращите централни банки, колегиума и другите заинтересовани органи за възникването на свързани с ЦК извънредни ситуации, включително събития на финансовите пазари, които биха могли да повлияят отрицателно на ликвидността и стабилността на финансовата система в някоя държава-членка, в която е установен ЦК или някой от неговите клирингови членове.“

Обяснение

Важно е членовете на ЕСЦБ, изпълнявайки техните роли на контролни органи и на емитиращи централни банки, да получават информация при спешни ситуации с оглед на техните законово определени задължения, свързани с тези роли.

Изменение 21

Член 23, параграф 2 от предложения регламент

„2.   ЕОЦКП признава ЦК от трета страна, когато са изпълнени следните условия:

[…]

в)

сключени са споразумения за сътрудничество съгласно параграф 4.“

„2.   ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, признава ЦК от трета страна, когато са изпълнени следните условия:

[…]

в)

сключени са споразумения за сътрудничество съгласно параграф 4;

г)

приложимите закони в юрисдикцията на ЦК на третата страна осигуряват реципрочност по отношение на ЦК от Съюза.

Обяснение

ЕЦБ счита, че решението за признаване на ЦК на трети страни следва да бъде взето в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, за да се осигури, че опасенията, свързани с контрола на централните банки и политиките относно, например, управлението на ликвидността и риска, са отразени по адекватен начин.

Освен това ЕЦБ предлага добавяне на четвърто условие, при спазване на което приложимите закони в юрисдикцията на ЦК на трети страни осигуряват реципрочност за ЦК от Съюза, които желаят да предоставят услуги в тази трета страна.

Изменение 22

Член 23, параграф 3 от предложения регламент

„3.   В съответствие с посочената в член 69, параграф 2 процедура Комисията може да приеме решение, в което се определя, че правната и надзорна уредба на трета държава гарантира, че ЦК, получили разрешение в тази трета страна, спазват правно обвързващи изисквания, еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент, и че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане в тази трета страна.“

„3.   В съответствие с посочената в член 69, параграф 2 процедура и въз основа на съвместно становище от ЕОЦКП, членовете на ЕСЦБ и съответните компетентни органи, Комисията може да приеме решение, в което се определя, че правната и надзорна уредба на трета държава гарантира, че ЦК, получили разрешение в тази трета страна, спазват правно обвързващи изисквания, еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент, и че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор, контрол и правоприлагане в тази трета страна.“

Обяснение

Решението на Комисията, в което се определя, че правната и надзорна уредба на трета страна гарантира, че ЦК, получили разрешение в тази трета страна, спазват еквивалентни обвързващи изисквания на Съюза, следва да се приема само въз основа на съвместно становище на ЕОЦКП, на членовете на ЕСЦБ, изпълняващи техните роли на контролни органи и емитиращи централни банки и на съответните компетентни органи.

Изменение 23

Член 23, параграф 4 от предложения регламент

„4.   ЕОЦКП сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети страни, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 3. […]“

„4.   ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с компетентните контролни органи и емитиращите централни банки, сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети страни, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 3. […]“

Обяснение

Важно е членовете на ЕСЦБ, изпълнявайки тяхната роля на контролни органи и емитиращи централни банки да участват в сключването на споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети страни, за да се осигури подходящо покритие и сътрудничество по въпроси, свързани с контрола.

Изменение 24

Член 24, параграф 9 от предложения регламент

„9.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи минималното съдържание на посочените в параграфи 1—8 правила за управление.

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„9.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи минималното съдържание на посочените в параграфи 1—8 правила за управление.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на регулаторните технически стандарти относно общите разпоредби, приложими за ЦК.

Изменение 25

Член 27, параграфи 3 и 5 от предложения регламент

„3.   При поискване ЦК предоставя на компетентния орган и на ЕОЦКП данните и информацията, посочени в параграфи 1 и 2, както и цялата информация относно позициите по преминалите клиринг договори, независимо от мястото на търговия, на което транзакцията е била осъществена.

[…]

5.   За да се осигурят еднообразни условия на изпълнение на параграфи 1 и 2, на Комисията се предоставят правомощия за определяне на формата на съхраняваните данни и информация.

Посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение се приемат съгласно (член 7г) от Регламент …/… (ЕОЦКП).

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2012 г.“

„3.   При поискване ЦК предоставя на компетентния орган ЕОЦКП, компетентните контролни органи и емитиращите централни банки данните и информацията, посочени в параграфи 1 и 2, както и цялата информация относно позициите по преминалите клиринг договори, независимо от мястото на търговия, на което транзакцията е била осъществена.

[…]

5.   За да се осигурят еднообразни условия на изпълнение на параграфи 1 и 2, на Комисията се предоставят правомощия за определяне на формата на съхраняваните данни и информация.

Посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение се приемат съгласно (член 7г) от Регламент …/… (ЕОЦКП).

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези технически стандарти за изпълнение до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

ЦК следва да предоставят данните и информацията при поискване също така и на членовете на ЕСЦБ, изпълняващи техните роли на контролни органи и на емитиращи централни банки, с оглед на техните законово определени задължения, свързани с тези роли.

Изменение 26

Член 32, параграф 2 от предложения регламент

„2.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи минималното съдържание на плана за непрекъснатост на стопанската дейност и минималното равнище на услуги, гарантирано от плана за възстановяване при катастрофични събития.

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„2.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи минималното съдържание на плана за непрекъснатост на стопанската дейност и минималното равнище на услуги, гарантирано от плана за възстановяване при катастрофични събития.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи минималното съдържание на плана за непрекъснатост на стопанската дейност и минималното равнище на услуги, гарантирано от плана за възстановяване при катастрофични събития.

Изменение 27

Заличаване на член 37, параграф 5 от предложения регламент

„5.   Посочените в параграфи 1—4 изисквания имат предимство пред всички противоречащи законови, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки, които възпрепятстват страните при изпълнението на тези изисквания.“

„   “

Обяснение

Вторичното право на Съюза има предимство пред националното право, освен ако се докаже, че в това отношение не съществува компетентност на Съюза. Разпоредбите на държавите-членки относно частното право, правото, уреждащо несъстоятелността и другите правила, отнасящи се до области на правото, не са предоставени на Съюза, поради което не би изглеждало приемливо от правна гледна точка принципно да се пренебрегне приложението на тези национални разпоредби.

Изменение 28

Член 39, параграф 5 от предложения регламент

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи подходящия процент и времеви хоризонт, посочени в параграф 1, по отношение на различните класове финансови инструменти.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи подходящия процент и времеви хоризонт, посочени в параграф 1, по отношение на различните класове финансови инструменти.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изискванията за допълнително обезпечение.

Изменение 29

Член 40, параграф 2 от предложения регламент

„2.   ЦК определя минималния размер на вноските в гаранционния фонд и критериите за изчисляване на индивидуалните вноски на клиринговите членове. Вноските са пропорционални на експозициите на всеки клирингов член, за да се гарантира, че вноските в гаранционния фонд ще позволят на ЦК да преодолее неизпълнение най-малко от страна на клиринговия член, към който ЦК има най-големите експозиции, или от страна на клиринговите членове, към които ЦК има вторите и третите по големина експозиции, ако тяхната сума е по-голяма.“

„2.   ЦК може да определя повече от един гаранционен фонд за различните класове инструменти, по отношение на които осъществява клиринг.

Обяснение

Предложеният регламент следва да бъде съвместим с текущата работа на КПСС—МОКЦК. За тази цел предложеният регламент следва да бъде фокусиран върху принципите за високо качество и да възлага отговорност за разработването на техническите стандарти на ЕОЦКП в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ (виж също така изменение 30 по-долу).

Изменение 30

Член 40, параграф 3 от предложения регламент

„3.   ЦК може да създаде повече от един гаранционен фонд за различните класове инструменти, по отношение на които той осъществява клиринг.“

„3.   На Комисията се делегират правомощия за приемане на регулаторни технически стандарти, определящи характеристиките на гаранционните фондове, посочени в параграфи 1 и 2.

Посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти се приемат съгласно членове (7—7г) от Регламент …/… (ЕОЦКП).

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.

Обяснение

Както е посочено по-горе, предложеният регламент следва да бъде съвместим с текущата работа на КПСС—МОКЦК. За тази цел предложеният регламент следва да бъде фокусиран върху принципите за високо качество и да възлага отговорност за разработването на техническите стандарти на ЕОЦКП в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ.

Изменение 31

Член 41, параграф 2 от предложения регламент

„2.   ЦК разработва сценарии за екстремни, но реалистични пазарни условия, в които се отчитат най-волатилните периоди, наблюдавани на пазарите, на които ЦК предоставя своите услуги. Посоченият в член 40 гаранционен фонд и посочените в параграф 1 финансови ресурси трябва във всеки един момент да позволяват на ЦК да преодолее неизпълнение от страна на двамата клирингови членове, към които ЦК има най-големите експозиции, и да помогнат на ЦК да издържи на внезапни продажби на финансови ресурси и бързо намаляване на пазарната ликвидност.“

„2.    Посоченият в член 40 гаранционен фонд и посочените в параграф 1 финансови ресурси трябва във всеки един момент да позволяват на ЦК да преодолее потенциалните загуби при екстремни, но реалистични пазарни условия. ЦК разработва сценарии за такива екстремни, но реалистични пазарни условия.

Обяснение

Както е посочено по-горе, предложеният регламент следва да бъде съвместим с текущата работа на КПСС—МОКЦК. За тази цел предложеният регламент следва да бъде фокусиран върху принципите за високо качество и да възлага отговорността за разработването на техническите стандарти на ЕОЦКП в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ (виж изменение 33 по-долу).

Изменение 32

Член 41, параграф 3 от предложения регламент

„3.   ЦК разполага с необходимите кредитни линии или сходни споразумения за покриване на своите ликвидни нужди, в случай че финансовите ресурси, с които той разполага, не са непосредствено налични. Всеки клирингов член, предприятие-майка или дъщерно предприятие на клиринговия член може да предоставя не повече от 25 процента от кредитните линии, необходими на ЦК.“

„3.   ЦК измерва ежедневно своите потенциални ликвидни нужди. ЦК по всяко време има достъп до подходящи ликвидни средства, за да извършва дейността си и да предоставя услуги. За тази цел ЦК разполага с необходимите кредитни линии или сходни споразумения за покриване на своите ликвидни нужди, в случай че финансовите ресурси, с които той разполага, не са непосредствено налични. Всеки клирингов член, предприятие-майка или дъщерно предприятие на клиринговия член може да предоставя не повече от 25 процента от кредитните линии, необходими на ЦК.“

Обяснение

За да се осигури съответствие с текущата работа на КПСС—МОКЦК, в допълнение към посочването, осигуряващо наличието на подходящи ликвидни средства за ЦК, следва да се добави и посочване на ежедневното изчисляване на потенциалните ликвидни нужди от страна на ЦК.

Изменение 33

Член 41, параграф 5 от предложения регламент

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи посочените в параграф 2 екстремни условия, на които ЦК трябва да издържи.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи посочените в параграф 2 екстремни условия, на които ЦК трябва да издържи и критериите за подходящи ликвидни средства, посочени в параграф 3.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Като последица от изменения 11 и 32 по-горе, член 41, параграф 5 от предложения регламент следва да бъде изменен, за да се осигури, че регулаторните технически стандарти са разработени, като това следва да се извърши в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ.

Изменение 34

Член 42, параграфи 2—4 от предложения регламент

„2.   Ако предоставените от клиринговия член в неизпълнение допълнителни обезпечения не са достатъчни за покриване на загубите, претърпени от ЦК, ЦК използва за покриването на загубите вноските на клиринговия член в неизпълнение към гаранционния фонд.

3.   ЦК използва вноските в гаранционния фонд и другите вноски на клиринговите членове, които не са в неизпълнение, единствено след изчерпването на вноските на клиринговия член в неизпълнение и по целесъобразност на посочените в член 41, параграф 1 собствени средства на ЦК.

4.   На ЦК не се позволява да използва допълнителните обезпечения, предоставени от клиринговите членове, които не са в неизпълнение, за покриването на загуби, породени от неизпълнението на друг клирингов член.“

„2.   На Комисията се делегират правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи характеристиките на посочения в параграф 1 каскаден принцип при неизпълнение.

Посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти се приемат съгласно членове (7—7г) от Регламент …/… (ЕОЦКП).

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.

3.   

4.   “

Обяснение

Както е посочено по-горе, предложеният регламент следва да бъде съвместим с текущата работа на КПСС—МОКЦК. За тази цел предложеният регламент следва да бъде фокусиран върху принципите за високо качество и да възлага отговорност за разработването на техническите стандарти на ЕОЦКП в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ.

Изменение 35

Член 43, параграф 3 от предложения регламент

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 1 видове обезпечения, които се считат за високоликвидни, и проценти, с които се намалява стойността на обезпечението.

[…]

След като се консултира с ЕСЦБ и ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 1 видове обезпечения, които се считат за високоликвидни, и проценти, с които се намалява стойността на обезпечението.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола вече са отразени в член 43, параграф 3 от предложения регламент относно изработването на регулаторни технически стандарти, определящи изискванията за обезпечения. Тъй като обаче ЕСЦБ няма правосубектност, „ЕСЦБ“ следва да бъде заменено с „членовете на ЕСЦБ“.

Изменение 36

Член 44, параграф 5 от предложения регламент

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 1 високоликвидните финансови инструменти и посочените в параграф 4 граници на концентрация.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„5.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи посочените в параграф 1 високоликвидните финансови инструменти и посочените в параграф 4 граници на концентрация.

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на регулаторните технически стандарти, които следва да бъдат издадени относно инвестиционната политика, приложима за ЦК.

Изменение 37

Член 45, параграф 3 от предложения регламент

„3.   ЦК информира своевременно компетентния орган. Когато ЦК счита, че клиринговият член няма да може да изпълни бъдещите си задължения, и възнамерява да обяви неговото неизпълнение, компетентният орган трябва незабавно да информира органа, отговорен за надзора на клиринговия член, който е в неизпълнение.“

„3.   ЦК информира своевременно компетентния орган. Когато ЦК счита, че клиринговият член няма да може да изпълни бъдещите си задължения, и възнамерява да обяви неговото неизпълнение, компетентният орган трябва незабавно да информира органа, отговорен за надзора на клиринговия член, който е в неизпълнение, заедно с компетентните контролни органи и съответните емитиращи централни банки.“

Обяснение

С оглед на законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ като контролни органи и емитиращи централни банки, обхватът на задължението за информиране относно клирингови членове на ЦК в неизпълнение, което се предвижда за компетентния орган съгласно член 45, параграф 3 от предложения регламент по отношение на надзорните органи, следва да бъде разширен, за да обхваща също и членове на ЕСЦБ, изпълняващи горепосочените роли.

Изменение 38

Член 46, параграф 4 от предложения регламент

„4.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи следното:

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„4.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи следното:

[…]

След като се консултира с ЕБО, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проект на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на регулаторните технически стандарти, които следва да бъдат издадени относно прегледа на модели, стрес-тестове и бек-тестове, приложими за ЦК.

Изменение 39

Член 50, параграф 3 от предложения регламент

„3.   Когато компетентен орган счита, че не са спазени посочените в параграф 2 изисквания, той писмено излага пред другите заинтересовани компетентни органи и ЦК своите забележки относно риска. Той уведомява и ЕОЦКП, който изготвя становище относно обосноваността на забележките относно риска като основание за отказ на одобрение на споразумението за оперативна съвместимост. Всички заинтересовани ЦК получават достъп до становището на ЕОЦКП. Когато оценката на ЕОЦКП се отклонява от оценката на съответния компетентен орган, компетентният орган преразглежда своята позиция, като отчита становището на ЕОЦКП.“

„3.   Когато компетентен орган счита, че не са спазени посочените в параграф 2 изисквания, той писмено излага пред другите заинтересовани компетентни органи и ЦК своите забележки относно риска. Той уведомява и ЕОЦКП, както и компетентните контролни органи и съответните емитиращи централни банки, които се приканват да издадат отделни становища относно обосноваността на забележките относно риска като основание за отказ на одобрение на споразумението за оперативна съвместимост. Всички заинтересовани ЦК получават достъп до становището на ЕОЦКП и до становището на компетентните контролни органи и съответните емитиращи централни банки. Когато оценката в тези становища се отклонява от оценката на съответния компетентен орган, компетентният орган преразглежда своята позиция, като отчита становищата на ЕОЦКП и на компетентните контролни органи и съответните емитиращи централни банки.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ като контролни органи и като емитиращи централни банки следва да бъдат отразени също така във връзка с процедурата за одобрение на споразуменията за оперативна съвместимост за ЦК.

Изменение 40

Член 50, параграф 4 от предложения регламент

„4.   До 30 юни 2012 г. ЕОЦКП издава насоки и препоръки за изготвяне на съгласувани, ефикасни и ефективни оценки на споразуменията за оперативна съвместимост в съответствие с процедурата, установена в член 8 от Регламент …/… (ЕОЦКП).“

„4.   До 30 юни 2012 г. ЕОЦКП издава, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, насоки и препоръки за изготвяне на съгласувани, ефикасни и ефективни оценки на споразуменията за оперативна съвместимост в съответствие с процедурата, установена в член 8 от Регламент …/… (ЕОЦКП).“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на издаването на насоки или препоръки за изготвяне на съгласувани, ефикасни и ефективни оценки на споразуменията за оперативна съвместимост за ЦК.

Изменение 41

Член 52, параграф 3 от предложения регламент

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи подробностите относно посоченото в параграф 1 заявление за регистрация до ЕОЦКП.

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

„3.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, определящи подробностите относно посоченото в параграф 1 заявление за регистрация до ЕОЦКП.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на приемането на регулаторните технически стандарти, определящи подробностите относно заявлението за регистрация като регистър на транзакции до ЕОЦКП.

Изменение 42

Член 52, параграф 4 от предложения регламент

„4.   За да се осигури еднообразното прилагане на параграф 1, на Комисията се предоставят правомощия за приемане на стандарти за изпълнение, с които се определя формата на заявлението за регистрация до ЕОЦКП.

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези стандарти до 30 юни 2012 г.“

„4.   За да се осигури еднообразното прилагане на параграф 1, на Комисията се предоставят правомощия за приемане на стандарти за изпълнение, с които се определя формата на заявлението за регистрация до ЕОЦКП.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези стандарти до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на приемането на стандарти за изпълнение, с които се определя формата на заявлението за регистрация като регистър на транзакции до ЕОЦКП.

Изменение 43

Член 60, параграф 1 от предложения регламент

„1.   ЕОЦКП отменя регистрацията на регистър на транзакции при настъпване на всяко от следните обстоятелства:

[…]“

„1.   ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, отменя регистрацията на регистър на транзакции при настъпване на всяко от следните обстоятелства:

[…]“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на отмяната на регистрация на регистър на транзакции от ЕСЦБ.

Изменение 44

Член 63, параграф 4 от предложения регламент

„4.   ЕОЦКП сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети страни, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 3. С тези споразумения се гарантира, че органите на Съюза имат незабавен и постоянен достъп до цялата информация, необходима за осъществяване на техните задължения. С тези споразумения се определят най-малко:

[…]“

„4.   ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети страни, чиято правна, контролна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 3. С тези споразумения се гарантира, че органите на Съюза имат незабавен и постоянен достъп до цялата информация, необходима за осъществяване на техните задължения. С тези споразумения се определят най-малко:

[…]“

Обяснение

Важно е членовете на ЕСЦБ да участват в сключването на споразумения със съответните компетентни органи на трети страни, за да се осигури подходящо покритие и сътрудничество по въпроси, свързани с контрола по отношение на регистрите на транзакции.

Изменение 45

Член 67, параграф 2 от предложения регламент

„2.   Регистърът на транзакции предоставя достъп до необходимата информация на следните лица:

а)

ЕОЦКП;

б)

компетентните органи, осъществяващи надзор на дружествата, които подлежат на задължението за отчитане съгласно член 6;

в)

компетентния орган, осъществяващ надзор на ЦК, имащи достъп до регистъра на транзакции;

г)

съответната централна банка от ЕСЦБ.“

„2.   Регистърът на транзакции предоставя достъп до необходимата информация на следните лица:

а)

ЕОЦКП;

б)

компетентните органи, осъществяващи надзор на дружествата, които подлежат на задължението за отчитане съгласно член 6;

в)

компетентния орган, осъществяващ надзор на ЦК, имащи достъп до регистъра на транзакции;

г)

компетентните контролни органи;

д)

централните банки, които емитират релевантните в най-голяма степен парични единици на регистрираните финансови инструменти;

е)

членовете на ЕСЦБ за осъществяването на тяхната статистическа дейност;

ж)

ЕССР.

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в качеството си на контролни органи и като емитиращи централни банки, както и тяхната статистическа дейност, следва да бъдат отразени във връзка с прозрачността и достъпността на данните на регистрите на транзакции. Освен това, както се отбелязва в Приноса на Евросистемата от септември 2009 г. към общественото обсъждане на Европейската комисия по „Възможните инициативи за повишаване на устойчивостта на извънборсовите деривативни пазари“ (достъпно на уебсайта на ЕЦБ http://www.ecb.europa.eu), ЕЦБ разглежда регистрите на транзакции като основни инструменти за подобряване на оперативните процедури и прозрачността на финансовите пазари, особено по отношение на извънборсовите деривативни пазари и, когато е релевантно, базисните инструменти. По-специално, доколкото регистрите на транзакции обхващат комплексно определени продукти, те могат да предоставят на регулаторните и надзорни органи и на участниците на финансовите пазари своевременен преглед на развитието и разпределянето на експозициите на съответните пазари. По този начин централните информационни регистри също така могат да играят роля на доставчици на информация и доколкото е възможно в сравними формати и в съответствие със статистическата рамка на Съюза, които са необходими, за да се позволи на съответните органи да установят механизъм за ранно предупреждение за възникващи финансови рискове. Поради тези причини ЕЦБ предлага добавяне на ЕССР към списъка с властите, институциите и органите, получаващи необходимата информация от регистрите на транзакции.

Изменение 46

Член 67, параграф 4 от предложения регламент

„4.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи характеристиките на посочената в параграфи 1 и 2 информация.

[…]

ЕОЦКП предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти най-късно до 30 юни 2012 г.“

„4.   На Комисията се предоставят правомощия да приема регулаторни технически стандарти, уточняващи характеристиките на посочената в параграфи 1 и 2 информация.

[…]

ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с членовете на ЕСЦБ, предоставя на Комисията проекти на тези регулаторни технически стандарти най-късно до 30 юни 2012 г.“

Обяснение

Законово определените роли и отговорности на членовете на ЕСЦБ в областта на контрола следва да бъдат отразени също така и по отношение на приемането на регулаторните технически стандарти, определящи подробностите относно данните, които следва да бъдат публикувани от регистъра на транзакциите, както и информацията, която следва да се предостави на ЕОЦКП и другите съответни органи, като например ЕССР, за изпълнението на техните задължения.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top