Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 март 2001 година за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (Текст от значение за ЕИП) (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 97/18


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 март 2001 година за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

2010/C 97/03

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт (и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN 12080:2007

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

 

 

CEN

EN 12081:2007

Железопътна техника. Букси. Греси

 

 

CEN

EN 12082:2007

Железопътна техника. Букси. Експлоатационно изпитване

 

 

CEN

EN 13103:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси. Методи за проектиране

 

 

CEN

EN 13104:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Метод за проектиране

 

 

CEN

EN 13260:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за продуктите

 

 

CEN

EN 13261:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания към продуктите

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за продуктите

 

 

CEN

EN 13715:2006

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Бандаж на колелата

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Железопътна техника. Железен път. Качество на геометрията на железния път. Част 1: Характеристики на геометрията на железния път

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път, разстоянието при намаляване на скоростта със спирачка и спирачката за задържане на място. Част 1: Общи алгоритми

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част 1: Запресовани или набити спирачни дискове на оста или задвижващия вал, размери и изисквания за качество

 

 

CEN

EN 14601:2005

Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Железопътна техника. Греси за букси. Част 1: Метод за изпитване способността за смазване

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Железопътна техника. Греси за букси. Част 2: Метод за изпитване на механична устойчивост при скорост на превозното средство до 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Железопътна техника. Индикатори на спирачката. Част 1: Пневматични индикатори на спирачката

 

 

CEN

EN 15355:2008

Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и разпределителни изключващи устройства

 

 

CEN

EN 15461:2008

Железопътна техника. Излъчване на шум. Характеристика на динамичните свойства на участъците от железния път за измерване на шума от преминаващи влакове

 

 

CEN

EN 15528:2008

Железопътна техника. Категория на линиите за управление границата на натоварването при контакта между железопътното превозно сродство и инфраструктурата

 

 

CEN

EN 15551:2009

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери

 

 

CEN

EN 15566:2009

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Тягово устройство и винтова стяга

 

 

CEN

EN 15595:2009

Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване

 

 

CEN

EN 15611:2008

Железопътна техника. Спирачки. Електронни релета

 

 

CEN

EN 15612:2008

Железопътна техника. Спирачки. Бързодействащ спирачен вентил

 

 

CEN

EN 15624:2008

Железопътна техника. Спирачки. Ненатоварени превключвателни устройства

 

 

CEN

EN 15625:2008

Железопътна техника. Спирачки. Автоматични устройства с непрекъснато действие

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация. Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

БЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, тел. +32 2 5500811; факс +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, тел. +32 2 5196871; факс +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.


Top