Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0724

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

/* COM/2010/0724 окончателен - COD 2009/0006 */

52010DC0724

/* COM/2010/0724 окончателен - COD 2009/0006 */ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти


[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 8.12.2010

COM(2010) 724 окончателен

2009/0006 (COD)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно

позицията на Съвета по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

2009/0006 (COD)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно

позицията на Съвета по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти

1. История на досието

Дата на предаване на предложението на Европейския парламент и Съвета (документ COM(2009) 31 окончателен — 2009/0006 (COD): | 30 януари 2009 г. |

Дата на становището на Европейския икономически и социален комитет: | 16 декември 2009 г. |

Дата на становището на Европейския парламент на първо четене: | 18 май 2010 г. |

Дата на приемане на позицията на Съвета: | 6 декември 2010 г. |

2. Цел на предложението на Комисията

Предложението на Комисията беше прието в контекста на инициативата за по-добро регулиране. С предложението се цели да се опрости и усъвършенства съществуващата регулаторна рамка за етикетирането на текстилните продукти, за да се насърчи разработването и въвеждането на нови текстилни влакна и иновации в текстилния и шивашкия сектор. За да се постигне тази обща цел, предложението е насочено към:

- улесняване на законодателния процес, за да се адаптира законодателството към техническия прогрес, като се заменят трите съществуващи директиви с един регламент, с който ще се избегне транспонирането на актуализирани разпоредби от изцяло техническо естество;

- съкращаване на времето между подаването на заявление и приемането на наименование на ново текстилно влакно.

3. Коментар относно позицията на Съвета

3.1. Общ коментар относно позицията на Съвета на първо четене

Съветът приветства предложението на Комисията за опростяване на съществуващите законодателни актове за наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти. Позицията на Съвета на първо четене е в духа на първоначалното предложение; Съветът въвежда основно допълнения и подобрения с оглед на по-голяма яснота на приложното поле, усъвършенства структурата, дава по-ясни определения и адаптира текста към правното и институционалното развитие от последно време.

Комисията приветства факта, че приключи разглеждането на документа на първо четене в Съвета. Важно е да се подчертаят още веднъж ползите от опростена регулаторна рамка за заинтересованите страни и администрациите на държавите-членки. Ето защо за по-иновативен текстилен и шивашки сектор е целесъобразно да се приеме без забавяне новият регламент.

3.2. По-нататъшен ход на измененията, внесени от Парламента на първо четене

3.2.1. Изменения, внесени от Европейския парламент, които са включени изцяло, частично или принципно в позицията на Съвета на първо четене

Позицията на Съвета на първо четене включва много голяма част от измененията от техническо естество, внесени и от Европейския парламент с оглед на привеждането на текста в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и с новата законодателна рамка за предлагането на стоки на пазара[1]. Наред с това Съветът предлага формални изменения за по-голяма яснота на някои от разпоредбите, като тези за реда и условията за изпълнение или отговорността на икономическите оператори.

В позицията на Съвета са включени и изменения от техническо естество за по-нататъшно опростяване, като се предлага преход към основана на стандарти система, в която подробното описание на количествените методи следва да бъде заменено от позовавания на европейски стандарти.

След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът въведе необходимите изменения, за да се заменят първоначалните разпоредби за процедурата по комитология с нов набор от правила за прилагане на член 290 от Договора. Докато измененията, предложени от Парламента, ограничават срока на делегирането чрез създаването на клауза за прекратяване на действието, Комисията подкрепя измененията, предложени в позицията на Съвета, които предвиждат автоматично подновяване на делегираните на Комисията правомощия.

Комисията одобрява тези изменения от техническо естество.

3.2.2. Изменения, внесени от Европейския парламент, които не са включени в позицията на Съвета на първо четене

Съветът счита, че разширяването на приложното поле на регламента не е съвместимо с целта за опростяване, съдържаща се в първоначалното предложение. По тази причина в позицията на Съвета на първо четене не са включени измененията с оглед на въвеждането на нови разпоредби за маркировката за произхода или посочване на наличието на части, добити от животни. Съветът би разгледал тези въпроси по-скоро в рамките на последващите действия след приемането на регламента. Комисията подкрепя маркировката за произхода, за което свидетелства приемането през 2005 г. на предложение[2] в тази област, приложимо към няколко категории внасяни стоки, включително текстилните продукти. За да се улесни постигането на междуинституционално споразумение, Комисията би могла да прояви гъвкавост по този въпрос.

Позицията на Съвета не включва клауза за преглед; независимо от това Съветът изрази подкрепа за широко разглеждане на изискванията към етикетирането на текстилните продукти след приемането на регламента. Комисията би подкрепила този подход.

По отношение на измененията във връзка със специфични продукти — изделията, изготвени по поръчка, и текстилните играчки, Комисията е съгласна с позицията на Съвета за запазване на съществуващите разпоредби.

Съветът подчертава значимостта на пълното описание на влакната в текстилните продукти, но в неговата позиция са запазени съществуващите правни задължения в тази област.

Позицията на Съвета внася яснота относно езиковия режим в регламента. По отношение на въвеждането на система от независими от езика символи Съветът по-скоро не би включил нови разпоредби на този етап и би разгледал възможността в рамките на бъдещия преглед на етикетирането на текстилните продукти. Комисията би подкрепила този подход.

3.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета

Съветът подложи на преглед техническите определения и използването на термините „етикетиране“ и „маркировка“ в текста. Също така в позицията на Съвета на първо четене се внася яснота относно процедурата по разрешаване на по-високи толеранси при производство и се усъвършенстват детайли от техническо естество в приложенията към регламента.

Комисията одобрява духа на тези изменения.

4. Заключение

Съветът се произнесе с квалифицирано мнозинство.

Комисията подкрепя духа на позицията на Съвета на първо четене. Независимо от това маркировката за произхода беше вече предложена от Комисията през 2005 г. за определени стоки, включващи текстилните продукти, и би могла да се включи в този регламент. Предвид на тази цел и като се отчитат различните становища на съзаконодателните органи по приложното поле на регламента, Комисията се ангажира да улесни междуинституционалните преговори за постигането на приемлив и за двата органа компромис.

[1] OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21—47, стр. 82—128.

[2] COM(2005) 661 окончателен.

Top