EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER

/* COM/2010/0403 окончателен */

52010PC0403
[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 20.7.2010

COM(2010) 403 окончателен

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. Въведение

В отговор на заключенията на Съвета от 16 ноември 2009 г.[1] относно по-нататъшните действия по проекта ITER (международен експериментален термоядрен реактор)[2] на 4 май 2010 г. Комисията предаде на Европейския парламент и на Съвета съобщение, озаглавено „Състояние и възможности за развитие на проекта ITER“[3], в което се разглеждат дефицитът във финансирането и свързаните с него управленски условия по проекта ITER.

След обмяната на мнения в рамките на Съвета по конкурентоспособност от 25 и 26 май 2010 г. испанското председателство създаде специална група за ITER, която приключи работата си на 25 юни 2010 г. Приетите въз основа на това заключения на Съвета потвърдиха краткосрочната нужда, установена в посоченото по-горе съобщение на Комисията, от допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,4 млрд. EUR (800 млн. EUR през 2012 г. и 600 млн. EUR през 2013 г.) по текущи цени за 2012 и 2013 г. Съветът призова Комисията да представи предложение в рамките на общия таван на настоящата многогодишна финансова рамка, включващо преразпределение на средства във функция 1А „Конкурентоспособност за растеж и заетост“. Планирано е на 27—28 юли 2010 г. да се проведе извънредно заседание на Съвета на ITER, на което да се одобрят референтните параметри на ITER.

В резултат на предприетата от Комисията и държавите-членки работа бе очертана ясна визия за бъдещето на ITER, която представлява основата на позицията на ЕС на заседанието на Съвета на ITER на 27—28 юли. Комисията приветства заключенията на Съвета от 12 юли 2010 г., в които се изразява твърдият му ангажимент за успешно завършване на проекта ITER, и потвърждава включеното в заключенията искане на Съвета за ограничаване на финансовите ресурси по „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за европейската вноска за периода на изграждане на ITER 2007—2020 г. до 6,6 млрд. EUR (по стойности от 2008 г.) вместо 7,2 млрд. EUR (по стойности от 2008 г.). Сумата от 6,6 млрд. EUR представлява референтната сума за периода на изграждане на ITER. Въз основа на това може да се осигури устойчивостта на дългосрочното финансиране на проекта ITER.

Комисията изрази ясно мнението си, че не може да се иска бюджетът на ЕС да продължава да финансира надхвърляния на разходите. Ето защо Комисията възнамерява да приеме референтните параметри на ITER, които понастоящем се очаква да се прилагат до 2020 г., при условие че за периода след 2013 г. от бюджета на ЕС ще се предоставя фиксирана годишна вноска за разходите по проекта, която ще бъде определена от бюджетния орган, и че никакви бъдещи надхвърляния на разходите няма да се финансират от бюджета на ЕС.

Приемането на референтните параметри е ad referendum , тъй като все още предстои двата клона на бюджетния орган (Европейският парламент и Съветът) да одобрят и осигурят финансирането на ITER.

Що се отнася до допълнителните краткосрочни финансови нужди по ITER (2012 и 2013 г.), Комисията предлага комбинация от източници на финансиране, в това число преразпределение на средства от Седмата рамкова програма за научни изследвания в рамките на функция 1А и на неизползвани средства между отделните функции.

С настоящото предложение се цели да се предоставят 400 млн. EUR чрез преразглеждане на многогодишната финансова рамка, без да се изменя общият таван за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за периода 2007—2013 г. Едновременно с това ще бъдат осигурени допълнителни 460 млн. EUR посредством преразпределяне на средства от Седмата рамкова програма за научни изследвания в рамките на функция 1А.

Задължението за финансиране на оставащата сума от 540 млн. EUR ще бъде обезпечено на по-късен етап, най-напред в рамките на бюджетната помирителна процедура през ноември 2010 г.[4], а при необходимост и в следващите годишни бюджетни процедури чрез използване на всички бюджетни средства, предвидени в многогодишната финансова рамка. Комисията предлага Европейският парламент, Съветът и Комисията да приемат съвместна декларация за тази цел най-късно в рамките на бюджетната помирителна среща през ноември 2010 г.

2. Правно основание

В Договора за функционирането на Европейския съюз е предвидено, че Съветът приема с единодушие регламент за определяне на многогодишната финансова рамка след одобрение от Европейския парламент. На 3 март 2010 г. Комисията внесе предложение за този регламент на Съвета[5]. Надеждите са, че регламентът ще бъде приет преди края на годината.

Предвид на значението на това да се поднови без допълнително забавяне политическият ангажимент на Европейския съюз за осъществяване на проекта ITER Комисията внася настоящото предложение съгласно правилата на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)[6], което продължава да се прилага до приемането на новия регламент.

3. Използване на маржовете и преразпределение в рамките на функция 1А

Наличните маржове под таваните на функция 1А са в размер на 50,1 млн. EUR за 2011 г., 34 млн. EUR за 2012 г. и 47 млн. EUR за 2013 г. За 2010 г. не остава никакъв марж. Предвид на точка 13 от МИС, в която се посочва, че институциите са длъжни да гарантират, че остават налични достатъчни маржове под таваните, Комисията смята, че тези маржове не могат да бъдат използвани, с цел да се допринесе за покриването на допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER.

В съответствие с точка 23, първа алинея от МИС Комисията разгледа възможностите за преразпределяне на разходите между програмите по съответната функция, с цел да се предостави в рамките на съществуващия таван на функцията достатъчна сума в абсолютно изражение и като процент от планираните нови разходи. В резултат на това Комисията предлага да се преразпределят 100 млн. EUR през 2012 г. и 360 млн. EUR през 2013 г. от Седмата рамкова програма за научни изследвания.

4. Прехвърляния от една функция в друга (бюджетни кредити за поети задължения)

В съответствие с точка 23, втора алинея от МИС Комисията разгледа възможностите за неутрализиране на всяко увеличаване на тавана за една функция с намаляването на тавана за друга.

Понастоящем оценката на оставащите маржове под таваните за разходите на функциите, различни от функция 1А, за годините от 2010 до 2013 г. е следната[7]:

2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |

Функция 1Б | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Функция 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Функция 3А | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Функция 3Б | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Функция 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Функция 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

С оглед на точка 13 от МИС и на възможните финансови последици от Договора от Лисабон Комисията смята, че оставащите маржове под таваните на функции 1Б, 3А, 3Б, 4 и 5 са твърде малки, за да се допринесе с тях за покриване на допълните нужди от финансиране на проекта ITER.

Единствено маржовете по функция 2 през 2010 г. са с такова ниво, че да могат да се използват за компенсиране на липсата на марж по функция 1A, особено след като бъдат потвърдени разходите за селското стопанство за 2010 г. Сегашният оставащ марж под тавана за разходите за 2010 г. на функция 2 възлиза на 456 млн. EUR. Комисията предлага на настоящия етап този таван да се намали с 400 млн. EUR и да се увеличат таваните за разходите на функция 1А със 160 млн. EUR за 2012 г. и с 240 млн. EUR за 2013 г.

При предложената корекция между таваните за разходите остава наличен марж от 56 млн. EUR под тавана на функция 2 през 2010 г. Комисията пое ангажимент да вземе всички подходящи мерки за осигуряване на спазването на решенията, взети във връзка с разходите за ОСП и тяхното финансиране, включително на споразумението за прегледа на състоянието.

5. Бюджетни кредити за плащания

В точка 23, четвърта алинея от МИС се посочва, че всяко преразглеждане трябва да поддържа подходяща връзка между поетите задължения и плащанията. Поради това е необходимо да се изменят годишните тавани за бюджетните кредити за плащания въз основа на профила на плащанията, предвиден за допълнителните поети задължения по функция 1А през 2012 и 2013 г., които се компенсират от съответното намаление на бюджетните кредити за поети задължения от тавана на функция 2 през 2010 г. Общият таван на финансовата рамка за периода 2007—2013 г. остава непроменен.

6. Обобщаваща таблица и заключение

В таблицата по-долу се обобщават предложените изменения в таваните за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания във финансовата рамка. Сумите са изразени по текущи цени:

(млн. EUR) | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2007-2013 г. |

1а. Конкурентоспособност за растеж и заетост | 160 | 240 | 400 |

2. Опазване и управление на природните ресурси | -400 | -400 |

Общо изменение в бюджетните кредити за поети задължения | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Общо изменение в бюджетните кредити за плащания | -400 | 160 | 240 | 0 |

При преразглеждането не се изменят общите тавани за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, изразени по текущи цени.

Горепосочените изменения водят до представената по-долу таблица на финансовата рамка по текущи цени.

Официалното решение за изменение на МИС по отношение на финансовата рамка трябва да препраща към основната таблица, договорена в МИС, в която цифрите са изразени по постоянни цени от 2004 г. Поради това сумите по текущи стойности трябва да бъдат обърнати по цени от 2004 г. посредством постоянен дефлатор от 2 % годишно съгласно точка 16 от МИС (вж. по-долу приложението към предложеното решение на Европейския парламент и на Съвета).

[pic]

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[9], и по-специално точка 21, точка 22, първа и втора алинея и точка 23 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1) На [тристранната]/[бюджетната помирителна] среща от … … 2010 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно начините за осигуряване на допълнително финансиране на проекта ITER. Финансирането налага преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. в съответствие с точки 21, 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение с цел увеличаване на таваните за бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1А със 160 млн. EUR за 2012 г. и с 240 млн. EUR за 2013 г. по текущи цени.

(2) Увеличението на таваните за бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1А за 2012 и 2013 г. ще бъде напълно компенсирано от намаление на тавана за бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 за 2010 г.

(3) За да се запази подходяща връзка между поетите задължения и плащанията, годишните тавани за бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани. Корекцията ще е неутрална по отношение на нуждите от плащания за периода 2007—2013 г.

(4) Поради това приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да бъде съответно изменено[10],

РЕШИХА:

Член единствен

Приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление се заменя с приложението към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

ПРИЛОЖЕНИЕ

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Споразумение, подписано на 21 ноември 2006 г., за създаването на Международна организация по термоядрена енергия ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER (ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 62).

[3] COM(2010) 226, 4.5.2010 г.

[4] Без да се засяга необходимостта от запазване на необходимите маржове за бюджета за 2011 г.

[5] COM(2010) 72.

[6] ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

[7] За 2010 г. — актуализирани данни въз основа на последните предложения на Комисията до проекта на коригиращ бюджет 6/2010 (COM(2010) 315, 17.6.2010 г.), а за 2011—2013 г. — финансово програмиране, включено в общото въведение на проектобюджета за 2011 г. (COM(2010) 300, 15.6.2010 г.).

[8] Минус 18,3 млн. EUR, финансирани чрез инструмента за гъвкавост.

[9] ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

[10] За тази цел цифрите в резултат на посоченото по-горе споразумение са обърнати по цени от 2004 г.

Top