EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0391

Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сливанията на акционерни дружества

/* COM (2010) 0391 final - COD 2008/0009 */

52010PC0391

Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сливанията на акционерни дружества /* COM (2010) 0391 final - COD 2008/0009 */


[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 30.8.2010

COM(2010) 391 окончателен

2008/0009 (COD)

2008/0009 (COD)

Изменено предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно сливанията на акционерни дружества

(Кодифициран текст)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. На 29 януари 2008 г. Комисията представи предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за кодифициране на Трета Директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества[1].

2. В становището си от 27 февруари 2008 г. Консултативната група на правните служби, създадена по силата на Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[2] декларира, че предложението, посочено в точка 1, се ограничава до обикновена кодификация, без да внася изменения по същество в актовете, предмет на кодификация.

3. Предвид новите изменения[3], които междувременно бяха внесени в първоначалното предложение, посочено в точка 1 и резултатите от дейността, осъществена в рамките на законодателната процедура, Комисията реши да представи – в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС – изменено предложение за кодификация на въпросната директива.

Това изменено предложение също така взема предвид редакторските и формалните промени, осъществени от Консултативната група на правните служби, които са счетени за обосновани[4].

4. Промените, внесени в настоящото изменено предложение, съпоставено с предложението, посочено в точка 1, са следните:

(1) В съображение 2, позоваването към „ член 44, параграф 2, буква ж) от Договора “ се заменя с позоваване към „член 50, параграф 2, буква ж) от Договора“ и това към „ Директива 68/151/ЕИО “ се заменя с позоваване към „ Първа Директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността “.

(2) В съображение 8, думите „ Директива [../…/..] на Европейския парламент и Съвета от […] за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни “ се заменят с „ Директива 2009/101/EO на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни “.

(3) В член 1, параграф 1, тирето отнасящо се до Финландия се заменя със следното:

„Финландия: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“.

(4) В член 1, параграф 2, в член 6, в член 18, параграф 1, в член 22, параграф 1, букви д) и е) и в член 23, параграф 1, първа алинея, позоваването на „ Директива [.../…/..] “ се заменя с „ Директива 2009/101/ЕО “.

(5) В член 6 се добавят следните параграфи:

„Сливащите се дружества се освобождават от изискването за публикуване съгласно член 3 от Директива 2009/101/EO, ако те за непрекъснат период от време, започващ най- малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение по плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание, предоставят на разположение безплатно за обществеността плана за това сливане на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания или ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Чрез дерогация от втора алинея държавите-членки могат да изискват публикуването да бъде осъществено чрез централната електронна платформа, посочена в член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/EO. Алтернативно държавите-членки могат да наложат изискване това публикуване да се осъществява чрез всякаква друга интернет страница, определена от самите тях за тази цел. Когато държавите-членки използват една от тези възможности, те гарантират, че на дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Когато се използва интернет страница, различна от централната електронна платформа, на централната електронна платформа се публикува препратка, даваща достъп до тази интернет страница, най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание. Тази препратка съдържа датата на публикуване на плана за сливане на интернет страницата, а публичният достъп до нея е безплатен. На дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Установената в трета и четвърта алинея забрана за налагане на дружествата на специална такса за това публикуване не засяга възможността държавите-членки да прехвърлят върху дружествата разходите във връзка с централната електронна платформа.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията за определен период от време след провеждане на общото събрание на своята интернет страница или, когато е приложимо, на централната електронна платформа или на другата интернет страница, определена от съответната държава-членка. Държавите- членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата или до централната електронна платформа, предизвикано от технически или други фактори. “

(6) В член 7, параграф 3, думите „ посочено в параграф 2 “ се заличават.

(7) В член 8 се добавя следния параграф:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.“

(8) Член 9 се заменя със следното:

„1. Ръководните или управителните органи на всяко от сливащите се дружества изготвят подробен писмен доклад, в който са обяснени планът за сливане, както и правните и икономическите основания за него, и по-специално съотношението на замяна на акциите.

В доклада се описват и всички особени затруднения, възникнали при оценяването.

2. Ръководните или управителните органи на всяко от участващите дружества информират общото събрание на дружеството си, както и ръководните или управителните органи на другите участващи дружества, за да могат последните да информират съответно своите общи събрания, за всяка съществена промяна в активите и пасивите, настъпила между датата на изготвяне на плана за сливане и датата на общите събрания, на които трябва да се вземе решение относно плана за сливане.

3. Държавите-членки могат да предвидят, че посоченият в параграф 1 доклад и/или посочената в параграф 2 информация не се изискват, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това. “

(9) Формулировката на член 11, параграф 1, букви в) и г) се заменя със следната формулировка:

„в) когато е приложимо, счетоводен баланс, изготвен към дата, не по-ранна от първия ден на третия месец, предшестващ датата на плана за сливане, ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила повече от шест месеца преди тази дата;

г) когато е приложимо, предвидените в член 9 доклади на ръководните или управителните органи на сливащите се дружества; “.

(10) В член 11, параграф 1 се добавя следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква в) не се изисква счетоводен баланс от дружество, което публикува шестмесечен финансов отчет в съответствие с член 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и го предоставя на акционерите в съответствие с настоящия параграф. Държавите-членки могат освен това да предвидят да не се изисква счетоводен баланс, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това.“ В резултат на това позоваването на „параграф 1, буква в)“ в член 11, параграф 2, се заменя с позоваване на „параграф 1, първа алинея, буква в)“.

(11) В член 11, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато акционер е дал съгласие дружеството да използва електронни средства за предаване на информация, такива копия могат да бъдат предоставяни чрез електронна поща.“

(12) В член 11 се добавя следния параграф:

„4. От дружествата не се изисква да предоставят на разположение посочените в параграф 1 документи на мястото на седалището на дружеството, ако за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, предоставят на разположение документите на своята интернет страницата. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на документите, и могат да налагат такива изисквания и ограничения само доколкото са пропорционални на постигането на тези цели.

Параграф 3 не се прилага, ако за посочения в първа алинея от настоящия параграф период интернет страницата позволява на акционерите да изтеглят и отпечатат посочените в параграф 1 документи. Въпреки това в този случай държавите-членки могат да предвидят изискване дружествата да предоставят на разположение тези документи на мястото на седалището си за справка на акционерите.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията на своята интернет страница за определен период от време след провеждане на общото събрание. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата, предизвикан от технически или други фактори.“

(13) Член 13, параграф 2 се заменя със следното:

„2. За тази цел законите на държавите-членки трябва да предвиждат най-малко правото на такива кредитори да получат подходящи гаранции, когато финансовото състояние на сливащите се дружества налага такава защита и ако кредиторите вече не се ползват от такива гаранции.

Държавите-членки определят условията за защитата, предвидена в параграф 1 и в първа алинея от настоящия параграф. Във всички случаи държавите-членки гарантират правото на кредиторите да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, ако могат убедително да докажат, че в резултат на сливането удовлетворяването на техните вземания е застрашено и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.“

(14) В член 19, параграф 3, уводните думи „ Параграф 1 “ се заменят с думите „ Гореизложеното “.

(15) Член 23, параграф 3 се заличава.

(16) Член 24 се заменя със следното:

„Държавите-членки са длъжни да предвидят разпоредба за дружествата, регулирани от тяхното законодателство, във връзка с операцията, при която едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят всичките си активи и пасиви на друго дружество, което е притежател на всичките им акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание. Такива операции се уреждат от разпоредбите на глава II. Въпреки това държавите-членки не могат да налагат изискванията, предвидени в член 5, параграф 2, букви б), в) и г), членове 9 и 10, член 11, параграф 1, букви г) и д), член 19, параграф 1, буква б) и членове 20 и 21.“

(17) Член 25 се заменя със следното:

„Държавите-членки не могат да прилагат член 7 по отношение на операциите, посочени в член 24, ако са изпълнени следните условия:

а) публикуването по член 6 за всяко дружество, участващо в операцията, трябва да бъде извършено най-малко един месец преди влизането й в сила;

б) най-малко един месец преди влизането на операцията в сила акционерите на придобиващото дружество трябва да имат право да се запознаят с документите, посочени в член 11, параграф 1, букви а), б) и в) в седалището на дружеството;

в) прилага се член 8, буква в).

За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.“

(18) Член 27 се заменя със следното:

„При сливане чрез придобиване от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на придобиваното дружество или дружества, държавите-членки не могат да наложат изискване за одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, когато са изпълнени следните условия:

а) публикуването по член 6 за придобиващото дружество да бъде извършено най-малко един месец преди насрочената дата на общото събрание на придобиваното дружество или дружества, на което ще се вземе решението по плана за сливането;

б) най-малко един месец преди датата, определена в буква а), всички акционери на придобиващото дружество трябва да могат да се запознаят с документите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) и, когато е приложимо, букви в), г) и д), на мястото на седалището на дружеството;

в) прилага се член 8, буква в).

За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.“

(19) Член 28 се заменя със следното:

„Държавите-членки не могат да налагат изискванията, посочени в членове 9, 10 и 11, в случай на сливане по смисъла на член 27, ако са изпълнени следните условия:

а) малцинствените акционери на придобиваното дружество да имат право да предявят акциите си за изкупуване от придобиващото дружество;

б) ако упражнят това право, те да имат право да получат насрещна престация, която съответствува на стойността на акциите им;

в) при разногласие по отношение на престацията да съществува възможност стойността й да бъде определена от съд или от административен орган, определен от държавата- членка за тази цел.

Не е необходимо държавите-членки да прилагат първа алинея, когато техните закони дават право на придобиващото дружество, без предварително публично предложение за придобиване, да изисква от всички собственици на други ценни книжа на придобиваното дружество или дружества да му продадат тези книжа преди сливането на справедлива цена. “

(20) Член 33 се заменя със следното:

„Настоящата директива влиза в сила на 1 юли 2011 г.“

(21) В приложение I, част А се добавя следното вписване:

„ Директива 2009/109/EО на Европейския парламент и Съвета (OВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 14) / Единствено член 2 “.

(22) В приложение I, част Б се добавя следното вписване:

„ 2009/109/ЕО / 30 юни 2011 г. “

(23) В приложение II се заличават позоваванията към „Глава I“, „Глави I – IV“, и „Глави II – VII“ .

5. С цел улесняване на прочита и проверката, тук е представен пълният текст на измененото предложение за кодификация.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

2008/0009 (COD)

Изменено предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно сливанията на акционерни дружества

(Кодифициран текст)(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член Ö 50 Õ, параграф Ö 2 Õ, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[5],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ê

1. Трета Директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г. приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества[6] е била съществено и неколкократно изменяна[7]. С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

ê 78/855/ЕИО съобр. 1 (адаптиран)

2. С Първа Директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността[8] се поставя началото на съгласуването, предвидено в член Ö 50 Õ, параграф Ö 2 Õ, буква ж) Ö от Договора Õ и в Общата програма за премахване на ограниченията за свободата на установяване[9].

ê 78/855/ЕИО съобр. 2

3. По отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал това съгласуване продължава с Втора Директива на Съвета 77/91/ЕИО от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни[10], а по отношение на годишните счетоводни отчети на някои видове дружества — с Четвърта Директива на Съвета 78/660/ЕИО от 25 юли 1978 г. приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества[11].

ê 78/855/ЕИО съобр. 3

4. Защитата на интересите на съдружниците и трети лица налага законодателствата на държавите-членки във връзка със сливанията на акционерните дружества да бъдат съгласувани, а в законите на всички държави-членки да се предвидят разпоредби за сливанията.

ê 78/855/ЕИО съобр. 4 и 2007/63/ЕО съобр. 4 (адаптиран)

5. В контекста на това съгласуване е особено важно акционерите на сливащите се дружества да бъдат достатъчно осведомени по възможно най-обективен начин, а правата им да бъдат надлежно защитени. Ö Ако обаче всички акционери са съгласни, че не е наложителна проверка на плана за сливане от независим експерт за акционерите, няма причина тя да бъде изисквана. Õ

ê 78/855/ЕИО съобр. 5 (адаптиран)

6. Защитата на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, дружества или части от Ö предприятия или Õ дружества понастоящем се регулира от Директива 2001/23/EО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности[12].

ê 78/855/ЕИО съобр. 6

7. Кредиторите, включително облигационерите и лицата, които имат други вземания към сливащите се дружества, трябва да бъдат защитени, така че сливането да не навреди на интересите им.

ê 78/855/ЕИО съобр. 7

8. Изискванията за оповестяване на данни по Директива 2009/101/EO на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни[13] трябва да се прилагат и към сливанията, така че третите лица да бъдат достатъчно осведомени.

ê 78/855/ЕИО съобр. 8

9. Гаранциите, предоставени на съдружниците и третите лица във връзка със сливанията, трябва да се отнасят и до някои правни операции, чиито съществени елементи са сходни със сливане, така че задължението за предоставяне на такава защита да не може да бъде заобикаляно.

ê 78/855/ЕИО съобр. 9 (адаптиран)

10. За да се постигне правна сигурност в отношенията между засегнатите дружества, между тях и трети лица и между съдружниците, Ö е необходимо да се ограничат случаите, в които може да възникне недействителност Õ, като при възможност недостатъците винаги се отстраняват и като бъде ограничен срокът, в който може да се образува производство за обявяване на недействителност.

ê

11. Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б,

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА І

Ö Приложно поле Õ

Член 1

1. Мерките за съгласуване по тази директива се прилагат към законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със следните видове дружества:

- Белгия:

la société anonyme / de naamloze vennootschap;

ê 2006/99/EО чл. 1 и приложение, раздел A. 3.

- България:

акционерно дружество;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Чешка Република:

akciová společnost;

ê 78/855/ЕИО

- Дания:

aktieselskaber;

- Германия:

die Aktiengesellschaft;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Естония:

aktsiaselts;

ê 78/855/ЕИО

- Ирландия:

Public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital;

ê 1979 Акт за присъединяване чл. 21 и приложение I, стр. 89

- Гърция:

η ανώνυμη εταιρία;

ê 1985 Акт за присъединяване чл. 26 и приложение I, стр. 157

- Испания:

la sociedad anónima;

ê 78/855/ЕИО

- Франция:

la société anonyme;

- Италия:

la società per azioni;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Кипър:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

- Латвия:

akciju sabiedrība;

- Литва:

„akcinės bendrovė“;

ê 78/855/ЕИО

- Люксембург:

la société anonyme;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Унгария:

részvénytársaság;

- Малта:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija

privata/private limited liability company;

ê 78/855/ЕИО

- Нидерландия:

de naamloze vennootschap;

ê 1994 Акт за присъединяване чл. 29 и приложение I, стр. 194

- Австрия:

die Aktiengesellschaft;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Полша:

spółka akcyjna;

ê 1985 Акт за присъединяване чл. 26 и приложение I, стр. 157

- Португалия:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

ê 2006/99/EО чл. 1 и приложение, раздел A. 3

- Румъния:

societate pe acţiuni;

ê 2003 Акт за присъединяване чл. 20 и приложение II, стр. 339

- Словения:

delniška družba;

- Словакия:

akciová spoločnos;

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 1

- Финландия:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

ê 1994 Акт за присъединяване чл. 29 и приложение I, стр. 194

- Швеция:

aktiebolag;

ê 78/855/ЕИО

- Обединеното кралство:

Public companies limited by shares, и public companies limited by guarantee having a share capital.

2. Държавите-членки не са длъжни да прилагат тази директива към кооперации, които са учредени като един от видовете дружества по параграф 1. Ако държавите-членки се възползват от тази възможност, те задължително изискват от дружествата да включат думата „кооперация“ във всички документи, посочени в член 5 от Директива 2009/101/ЕО.

3. Държавите-членки не са длъжни да прилагат тази директива в случаите, когато дружеството или дружествата, които се придобиват или прекратяват съществуването си, са в производство за обявяване в несъстоятелност, в конкордат или в други подобни производства.

ГЛАВА І І

Регулиране на сливането чрез придобиване на едно или няколко дружества от друго дружество и на сливането чрез учредяване на ново дружество

Член 2

Държавите-членки са длъжни да установят по отношение на дружествата, регулирани от националното им право, разпоредби относно сливането чрез придобиване на едно или няколко дружества от друго дружество и сливането чрез учредяване на ново дружество.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 3

1. Ö За целите Õ на тази директива „сливане чрез придобиване“ означава операцията, при която едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друго дружество всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на акции в придобиващото дружество на акционерите на придобиваното дружество или дружества, а ако това се предвижда — и на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от номиналната стойност на така предоставените акции или, ако те нямат номинална стойност — от счетоводната им стойност.

ê 78/855/ЕИО

2. Законодателството на една държава-членка може да предвиди, че сливане чрез придобиване може да се осъществи и когато едно или няколко от придобиваните дружества са в ликвидация, при условие че тази възможност е ограничена до дружества, които още не са започнали да разпределят активите си между своите акционери.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 4

1. Ö За целите Õ на тази директива „сливане чрез учредяване на ново дружество“ означава операцията, при която няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на дружество, учредено от тях, всичките си активи и пасиви срещу предоставянето на акции в новото дружество на техните акционери, а ако това се предвижда — и на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от номиналната стойност на така предоставените акции или, ако те нямат номинална стойност — от счетоводната им стойност.

ê 78/855/ЕИО

2. Законодателството на една държава-членка може да предвижда, че сливане чрез учредяване на ново дружество може да се извърши и когато едно или няколко прекратяващи се дружества са в ликвидация, при условие че тази възможност е ограничена до дружества, които още не са започнали да разпределят активите си между своите акционери.

ГЛАВА ІІІ

Сливане чрез придобиване

Член 5

1. Ръководните или управителните органи на сливащите се дружества съставят план за сливането в писмена форма.

2. Планът за сливане съдържа най-малко:

а) правна форма, и седалище на сливащите се дружества;

б) съотношение на замяна на акциите и размер на паричната сума;

в) условия за разпределението на акциите в придобиващото дружество;

г) дата, от която притежаването на тези акции дава право на акционерите да участвуват в печалбите и всички особени условия, свързани с това право;

д) дата, от която сделките на придобиваното дружество се смятат за сделки на придобиващото дружество за счетоводни цели;

е) права, които придобиващото дружество предоставя на притежателите на акции с особени права и на притежателите на други ценни книжа, различни от акции, или предлаганите мерки във връзка с тях;

ж) всички особени предимства, предоставени на експертите по член 10, параграф 1 и на членовете на ръководните, управителните, надзорните или контролните органи на сливащите се дружества.

Член 6

Планът за сливането за всяко от сливащите се дружества се публикува по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 2009/101/ЕО най-малко един месец преди насрочената дата на общото събрание, което ще вземе решение за сливането.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 2

Сливащите се дружества се освобождават от изискването за публикуване съгласно член 3 от Директива 2009/101/EO, ако те за непрекъснат период от време, започващ най- малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение по плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание, предоставят на разположение безплатно за обществеността плана за това сливане на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания или ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Чрез дерогация от втора алинея държавите-членки могат да изискват публикуването да бъде осъществено чрез централната електронна платформа, посочена в член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/EO. Алтернативно държавите-членки могат да наложат изискване това публикуване да се осъществява чрез всякаква друга интернет страница, определена от самите тях за тази цел. Когато държавите-членки използват една от тези възможности, те гарантират, че на дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Когато се използва интернет страница, различна от централната електронна платформа, на централната електронна платформа се публикува препратка, даваща достъп до тази интернет страница, най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание. Тази препратка съдържа датата на публикуване на плана за сливане на интернет страницата, а публичният достъп до нея е безплатен. На дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Установената в трета и четвърта алинея забрана за налагане на дружествата на специална такса за това публикуване не засяга възможността държавите-членки да прехвърлят върху дружествата разходите във връзка с централната електронна платформа.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията за определен период от време след провеждане на общото събрание на своята интернет страница или, когато е приложимо, на централната електронна платформа или на другата интернет страница, определена от съответната държава-членка. Държавите- членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата или до централната електронна платформа, предизвикано от технически или други фактори.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 7

1. За сливането се изисква одобрение Ö най-малко Õ на общото събрание на всяко от сливащите се дружества. Законодателството на държавите-членки задължително трябва да предвижда, че това решение се взема с мнозинство най-малко две трети от гласовете на представените акции или на представения записан капитал.

ê 78/855/ЕИО

В законодателството на държавите-членки може да се предвижда, че когато е представен най-малко половината от записания капитал, е достатъчно обикновено мнозинство от гласовете по първа алинея. Наред с това, при нужда се прилагат правилата за изменение на учредителния договор и устава.

2. Когато има повече от един клас акции, решението за сливането се гласува поотделно от всеки клас акционери, чиито права са засегнати от операцията.

3. Решението съдържа одобрение на плана за сливането и всички изменения в учредителния договор и устава, които се налагат във връзка със сливането.

Член 8

Не е задължително законодателството на една държава-членка да изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, ако са спазени следните условия:

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

а) Ö публикуването, посочено в Õ член 6 за придобиващото дружество трябва да бъде извършено най-малко един месец преди насрочената дата за общото събрание на придобиваното дружество или дружества, което ще вземе решение по плана за сливането;

ê 78/855/ЕИО

б) най-малко един месец преди датата по буква а) акционерите на придобиващото дружество трябва да имат право да се запознаят с документите по член 11, параграф 1 в седалището на придобиващото дружество;

в) един или няколко акционери на придобиващото дружество, които притежават минимален процент от записания капитал, трябва да имат право да поискат свикване на общо събрание на придобиващото дружество, което да вземе решение за одобряване на сливането; този минимален процент не може да бъде по-висок от 5 %; държавите-членки могат да предвидят изключване на акциите без право на глас от това изчисление.

ê 2009/109/ЕО чл. 2 т. 3

За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.

ê 2009/109/ЕО чл. 2 т. 4

Член 9

1. Ръководните или управителните органи на всяко от сливащите се дружества изготвят подробен писмен доклад, в който са обяснени планът за сливане, както и правните и икономическите основания за него, и по-специално съотношението на замяна на акциите.

В доклада се описват и всички особени затруднения, възникнали при оценяването.

2. Ръководните или управителните органи на всяко от участващите дружества информират общото събрание на дружеството си, както и ръководните или управителните органи на другите участващи дружества, за да могат последните да информират съответно своите общи събрания, за всяка съществена промяна в активите и пасивите, настъпила между датата на изготвяне на плана за сливане и датата на общите събрания, на които трябва да се вземе решение относно плана за сливане.

3. Държавите-членки могат да предвидят, че посоченият в параграф 1 доклад и/или посочената в параграф 2 информация не се изискват, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 10

1. Един или няколко експерти, които действуват за сметка на всяко от сливащите се дружества, но са независими от тях и са назначени или одобрени от съдебен или административен орган, проучват плана за сливането и съставят писмен доклад до акционерите. Законодателството на една държава-членка може Ö обаче Õ да предвиди назначаване на един или няколко независими експерти за всички сливащи се дружества, ако то се извършва от съдебен или административен орган по общо искане на дружествата. В зависимост от законодателството на всяка държава-членка експертите могат да бъдат физически или юридически лица, дружества.

ê 78/855/ЕИО

2. В доклада по параграф 1 експертите задължително посочват дали според тях съотношението на замяна на акциите е справедливо и разумно. В доклада се посочва най-малко:

а) използваният метод или методи, според които е определено предлаганото съотношение на замяна;

б) доколко този метод или методи са подходящи в конкретния случай, стойностите, получени при използуването на всеки метод, и какво е относителното значение на тези методи при определянето на стойността, за която се взема решение.

В доклада се описват и всички особени трудности, възникнали при оценяването.

3. Всеки експерт има право да получи от сливащите се дружества цялата необходима информация и документи и да извършва всички необходими проверки.

ê 2007/63/ЕО чл. 2, параграф 1

4. Не се изисква нито проверка на плана за сливане, нито експертен доклад, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас на всяко от дружествата, участващи в сливането, са се съгласили с това.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 11

1. Най-малко един месец преди насрочената дата на общото събрание, което Ö взима Õ решение по плана за сливането, всички акционери имат право да се запознаят със следните документи в седалището:

а) план за сливането;

б) годишни счетоводни отчети и годишни доклади за дейността на сливащите се дружества за последните три финансови години;

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 5, б. а), т. i)

в) когато е приложимо, счетоводен баланс, изготвен към дата, не по-ранна от първия ден на третия месец, предшестващ датата на плана за сливане, ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила повече от шест месеца преди тази дата;

г) когато е приложимо, предвидените в член 9 доклади на ръководните или управителните органи на сливащите се дружества;

ê 2007/63/ЕО чл. 2, параграф 2 (адаптиран)

д) където е приложимо, докладът, посочен в член 10, Ö параграф 1 Õ.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 5, б. а), т. ii)

За целите на първа алинея, буква в) не се изисква счетоводен баланс от дружество, което публикува шестмесечен финансов отчет в съответствие с член 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[14] и го предоставя на акционерите в съответствие с настоящия параграф. Държавите-членки могат освен това да предвидят да не се изисква счетоводен баланс, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

2. Счетоводният баланс, предвиден в параграф 1, Ö първа алинея, буква в), Õ се съставя при използване на същите методи и същото графично оформление, както при Ö последния Õ годишен баланс.

ê 78/855/ЕИО

Независимо от това законодателството на една държава-членка може да предвижда, че:

а) не е нужно да се извършва нова физическа инвентаризация;

б) записите в последния балансов отчет могат да се променят само с цел отразяване на движението по счетоводните книги; задължително обаче се взема предвид следното:

- временна амортизация и провизии,

- съществени промени в действителната стойност, които не са вписани в книгите.

3. Всеки акционер има право при поискване да получи безплатни екземпляри от документите по параграф 1, а по желание — извлечения от тях.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 5, б. б)

Когато акционер е дал съгласие дружеството да използва електронни средства за предаване на информация, такива копия могат да бъдат предоставяни чрез електронна поща.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 5, б. в)

4. От дружествата не се изисква да предоставят на разположение посочените в параграф 1 документи на мястото на седалището на дружеството, ако за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, предоставят на разположение документите на своята интернет страницата. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на документите, и могат да налагат такива изисквания и ограничения само доколкото са пропорционални на постигането на тези цели.

Параграф 3 не се прилага, ако за посочения в първа алинея от настоящия параграф период интернет страницата позволява на акционерите да изтеглят и отпечатат посочените в параграф 1 документи. Въпреки това в този случай държавите-членки могат да предвидят изискване дружествата да предоставят на разположение тези документи на мястото на седалището си за справка на акционерите.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията на своята интернет страница за определен период от време след провеждане на общото събрание. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата, предизвикан от технически или други фактори.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 12

Защитата на правата на работниците и служителите на всяко от сливащите се дружества се урежда в съответствие с Директива Ö 2001/23/ЕО Õ.

ê 78/855/ЕИО

Член 13

1. Законодателството на държавите-членки трябва да предвижда подходяща система за защита на интересите на кредиторите на сливащите се дружества, чиито вземания са възникнали преди публикуването на плана за сливането и са с ненастъпил падеж към момента на това публикуване.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 6

2. За тази цел законите на държавите-членки трябва да предвиждат най-малко правото на такива кредитори да получат подходящи гаранции, когато финансовото състояние на сливащите се дружества налага такава защита и ако кредиторите вече не се ползват от такива гаранции.

Държавите-членки определят условията за защитата, предвидена в параграф 1 и в първа алинея от настоящия параграф. Във всички случаи държавите-членки гарантират правото на кредиторите да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, ако могат убедително да докажат, че в резултат на сливането удовлетворяването на техните вземания е застрашено и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.

ê 78/855/ЕИО

3. Защитата за кредиторите на придобиващото дружество и за кредиторите на придобиваното дружество може да бъде различна.

Член 14

Без да се засяга действието на правилата за колективно упражняване на правата им, член 13 се прилага към облигационерите на сливащите се дружества, освен ако сливането е одобрено от събрание на облигационерите, когато националното законодателство предвижда такова събрание, или от всеки облигационер поотделно.

Член 15

На притежателите на ценни книжа, различни от акции и свързани с особени права, се предоставят права в придобиващото дружество, най-малко равностойни на правата им в придобиваното дружество, освен ако промяната на тези права е одобрена от събрание на притежателите на други ценни книжа, когато националното законодателство предвижда такова събрание, или от всеки притежател на такива ценни книжа поотделно, или ако притежателите имат право да предявят ценните си книжа за обратно изкупуване от придобиващото дружество.

Член 16

1. Когато законодателството на една държава-членка не предвижда предварителен съдебен или административен контрол за законосъобразността на сливанията или контролът не обхваща всички правни действия, необходими за сливането, протоколът от заседанието на общото събрание, което взема решение за сливането, а при нужда и договорът за сливането след това общо събрание се съставят и заверяват в надлежна правна форма. Когато не е нужно одобряване на сливането от общите събрания на всички сливащи се дружества, планът за него се съставя и заверява в надлежна правна форма.

2. Нотариусът или органът, компетентен да състави и удостовери документите в надлежна правна форма, трябва да провери и удостовери съществуването и законосъобразността на правните действия и формалностите, вменени в задължение на дружеството, за което той действа, както и съществуването и законосъобразността на плана за сливането.

Член 17

Законодателството на държавите-членки определя датата, на която сливането влиза в сила.

Член 18

1. Сливането се оповестява по отношение на всяко от сливащите се дружества по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 2009/101/ЕО.

2. Придобиващото дружество може само да извърши формалностите по публикуването, свързани със самото него или с придобиваните дружества.

Член 19

Сливането има следните последици ipso jure и едновременно:

а) прехвърляне към придобиващото дружество на всички активи и пасиви на придобиваното дружество както в отношенията между придобиващото и придобиваното дружество, така и по отношение на трети лица;

б) акционерите в придобиваното дружество стават акционери в придобиващото дружество;

в) придобиваното дружество престава да съществува.

2. Не се допуска получаването на акции в придобиващото дружество в замяна срещу акции в придобиваното дружество, които се притежават:

а) от самото придобиващо дружество или чрез лице, което действува от свое име, но за сметка на това дружество; или

б) от самото придобивано дружество или чрез лице, което действува от свое име, но за сметка на това дружество.

3. Гореизложеното не засяга действието на законите на държавите-членки, които изискват извършването на особени формалности, за да може прехвърлянето на определени активи, права и задължения на придобиваното дружество да има действие спрямо трети лица. Придобиващото дружество може само да извърши тези формалности; законодателството на държавите-членки може да допуска придобиваното дружество да продължи да извършва тези формалности за ограничен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца от датата, на която сливането влиза в сила, освен в извънредни случаи.

Член 20

Законодателството на държавите-членки задължително предвижда правила, които уреждат гражданската отговорност на членовете на ръководните или управителните органи на придобиваното дружество спрямо акционерите на това дружество за неправомерно поведение на членовете на тези органи при подготовката и извършването на сливането.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 21

Законодателството на държавите-членки задължително предвижда правила, които уреждат гражданската отговорност спрямо акционерите на придобиваното дружество на експертите, които отговарят за съставянето на отчета Ö , посочен в Õ член 10, параграф 1 от името на това дружество, за неправомерно поведение на тези експерти при изпълнението на задълженията им.

ê 78/855/ЕИО

Член 22

1. Законодателството на държавите-членки може да предвижда правила за недействителност на сливанията само в съответствие със следните условия:

а) недействителността да бъде обявена със съдебно решение;

б) сливанията, които са влезли в сила в съответствие с член 17, могат да бъдат обявени за недействителни само ако не е упражнен предварителен съдебен или административен контрол за тяхната законосъобразност, ако документите за тях не са съставени или заверени в надлежна правна форма, или ако бъде доказано, че решението на общото събрание е нищожно или унищожаемо според националното право;

в) производство за обявяване на недействителността не може да се образува след изтичането на шест месеца от датата, на която сливането е влязло в сила по отношение на лицето, което се позовава на тази недействителност, или ако порокът е отстранен;

г) когато е възможно отстраняване на порока, водещ до недействителност на сливането, компетентният съд дава на участвуващите дружества срок за това;

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

д) решението, с което сливането се обявява за нищожно, се Ö публикува Õ по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 2009/101/ЕО;

е) ако законодателството на една държава-членка допуска трети лица да оспорват съдебното решение, те могат да сторят това само в шестмесечен срок от Ö публикуването Õ на решението по начина, предписан в Директива 2009/101/ЕО;

ж) решението, с което сливането се обявява за нищожно, не засяга действителността на задълженията, възникнали в полза или в тежест на придобиващото дружество преди Ö публикуването Õ на решението и след датата Ö , на която сливането влиза в сила Õ.

ê 78/855/ЕИО

з) дружества, които са участвали в сливането, отговарят солидарно за задълженията на придобиващото дружество по буква ж).

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

2. По изключение от параграф 1, буква а), законодателството на една държава-членка също може да предвижда, че недействителността на сливането се постановява от административен орган, ако решението на този орган подлежи на обжалване пред съд. Букви б), г), и з) се прилагат по аналогия за административния орган. Такова производство за обявяване на недействителността не може да се образува след изтичането на повече от шест месеца от датата Ö , на която сливането влиза в сила Õ.

ê 78/855/ЕИО

3. Не се засяга действието на законодателството на държавите-членки относно недействителността на сливане, която е прогласена след упражняването на контрол, различен от предварителен съдебен или административен контрол за законосъобразност.

ГЛАВА І V

Сливане чрез учредяване на ново дружество

Член 23

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

1. Към сливането чрез учредяване на ново дружество се прилагат членове 5, 6, 7 и от 9 до 22, без да се засяга действието на членове 12 Ö и 13 Õ от Директива 2009/101/ЕО. За тази цел „сливащи се дружества“ и „придобивано дружество“ означават дружествата, чието съществуване се прекратява, а „придобиващо дружество“ означава новообразуваното дружество.

Член 5, параграф 2, буква а) Ö от настоящата директива Õ се прилага и към новото дружество.

ê 78/855/ЕИО

è1 2009/109/ЕО чл. 2, т. 8, б. а)

è2 2009/109/ЕО чл. 2, т. 8, б. б)

2. Планът за сливането и учредителният договор или проектът за учредителен договор,съответно уставът или проектът за устав на новото дружество, ако те се съдържат в отделни документи, се одобряват на общо събрание на всяко от дружествата, чието съществуване се прекратява.

ГЛАВА V

Придобиване на едно дружество от друго дружество, което притежава 90 % или повече от неговите акции

Член 24

Държавите-членки са длъжни да предвидят разпоредба за дружествата, регулирани от тяхното законодателство, във връзка с операцията, при която едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят всичките си активи и пасиви на друго дружество, което е притежател на всичките им акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание. è1 Такива операции се уреждат от разпоредбите на глава II. ç è2 Въпреки това държавите-членки не могат да налагат изискванията, предвидени в член 5, параграф 2, букви б), в) и г), членове 9 и 10, член 11, параграф 1, букви г) и д), член 19, параграф 1, буква б) и членове 20 и 21. ç

Член 25

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 9, б. а)

Държавите-членки не могат да прилагат член 7 по отношение на операциите, посочени в член 24, ако са изпълнени следните условия:

ê 78/855/ЕИО

а) публикуването по член 6 за всяко дружество, участващо в операцията, трябва да бъде извършено най-малко един месец преди влизането й в сила;

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

б) най-малко един месец преди влизането на операцията в сила акционерите на придобиващото дружество трябва да имат право да се запознаят с документите, Ö посочени в Õ член 11, параграф 1, букви а), б) и в) в седалището на дружеството;

ê 78/855/ЕИО

в) прилага се член 8, буква в).

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 9, б. в)

За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.

ê 78/855/ЕИО

Член 26

Държавите-членки могат да прилагат членове 24 и 25 към операции, при които едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят всичките си активи и пасиви на друго дружество, ако всички акции и други ценни книжа по член 24 на придобиваното дружество или дружества се притежават от придобиващото дружество и/или от лица, които притежават тези ценни книжа от свое име, но за сметка на дружеството.

Член 27

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 10, б. а)

При сливане чрез придобиване от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на придобиваното дружество или дружества, държавите-членки не могат да наложат изискване за одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, когато са изпълнени следните условия:

ê 78/855/ЕИО

а) публикуването по член 6 за придобиващото дружество да бъде извършено най-малко един месец преди насрочената дата на общото събрание на придобиваното дружество или дружества, на което ще се вземе решението по плана за сливането;

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 10, б. б)

б) най-малко един месец преди датата, определена в буква а), всички акционери на придобиващото дружество трябва да могат да се запознаят с документите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) и, когато е приложимо, букви в), г) и д), на мястото на седалището на дружеството;

ê 78/855/ЕИО

в) прилага се член 8, буква в).

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 10, б. в)

За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.

ê 78/855/ЕИО

Член 28

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 11, б. а)

Държавите-членки не могат да налагат изискванията, посочени в членове 9, 10 и 11, в случай на сливане по смисъла на член 27, ако са изпълнени следните условия:

ê 78/855/ЕИО

è1 2009/109/ЕО чл. 2, т. 11, б. б)

а) малцинствените акционери на придобиваното дружество да имат право да предявят акциите си за изкупуване от придобиващото дружество;

б) ако упражнят това право, те да имат право да получат насрещна престация, която съответствува на стойността на акциите им;

в) при разногласие по отношение на престацията да съществува възможност стойността й да бъде определена от съд è1 или от административен орган, определен от държавата- членка за тази цел ç.

ê 2009/109/ЕО чл. 2, т. 11, б. в)

Не е необходимо държавите-членки да прилагат първа алинея, когато техните закони дават право на придобиващото дружество, без предварително публично предложение за придобиване, да изисква от всички собственици на други ценни книжа на придобиваното дружество или дружества да му продадат тези книжа преди сливането на справедлива цена.

ê 78/855/ЕИО (адаптиран)

Член 29

Държавите-членки могат да приложат членове 27 и 28 към операции, при които едно или няколко дружества се прекратяват без ликвидация и прехвърлят всичките си активи и пасиви на друго дружество, ако 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, Ö посочени в Õ член 27 на придобиваното дружество или дружества са притежание на придобиващото дружество и/или на лица, които притежават тези акции и ценни книжа от свое име, но за сметка на това дружество.

ê 78/855/ЕИО

ГЛАВА VI

Други операции, третирани като сливания

Член 30

Ако при операция измежду посочените в член 2 законодателството на една държава-членка допуска плащане на парична сума в размер над 10 %, се прилагат глави ІІІ и IV и членове 27, 28 и 29.

Член 31

Ако законодателството на една държава-членка допуска извършване на някоя от операциите по членове 2, 24 и 30 без прекратяване на всички придобивани дружества, в зависимост от случая се прилагат глава III, с изключение на член 19, параграф 1, буква в), глава ІV или глава V.

ГЛАВА VII

Заключителни разпоредби

ê

Член 32

Директива 78/855/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение I, част А се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 33

Настоящата директива влиза в сила на 1 юли 2011 г.

ê 78/855/ЕИО

Член 34

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] г.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

[…] […]

é

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения (посочени в член 32)

Директива 78/855/ЕИО на Съвета (OВ L 295, 20.10.1978 г., стp. 36) |

Приложение I, т. III. В към 1979 г. Акт за присъединяване (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 89) |

Приложение I, т. II., буква г) към 1985 г. Акт за присъединяване (OВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 157) |

Приложение I, т. XI.A.3, към 1994 г. Акт за присъединяване (OВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 194) |

Приложение II, т. 4.A.3, към 2003 г. Акт за присъединяване (OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 338) |

Директива 2006/99/EО на Съвета (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 137) | Единствено относно позоваванията на Директива 78/855/EИО в член 1 и приложение, раздел А. 3. |

Директива 2007/63/EО на Европейския парламент и Съвета (OВ L 300, 17.11.2007 г., стр. 47) | Единствено член 2 |

Директива 2009/109/EО на Европейския парламент и Съвета (OВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 14) | Единствено член 2 |

Част Б

Срокове за транспониране в националното право (посочени в член 32)

Директива | Срок за транспониране |

78/855/ЕИО | 13 октомври 1981 г. |

2006/99/EО | 1 януари 2007 г. |

2007/63/ЕО | 31 декември 2008 г. |

2009/109/ЕО | 30 юни 2011 г. |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 78/855/ЕИО | Hастоящата директива |

Членове 1 — 31 | Членове 1 — 31 |

Член 32 | - |

- | Член 32 |

- | Член 33 |

Член 33 | Член 34 |

- | Приложение I |

- | Приложение II |

_____________

[1] COM(2008) 26 окончателен.

[2] ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

[3] ОВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 14.

[4] Виж становището на Консултативната група от 27.2.2008 г.

[5] ОВ С […], […], стр. […].

[6] OВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.

[7] Виж приложение I, част А.

[8] ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

[9] ОВ 2, 15.1.1962 г, стр. 36/62.

[10] ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

[11] ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

[12] ОВ Ö L 82, 22.3.2001 г., стр. 16 Õ.

[13] OВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

[14] ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

Top