EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0289

Предложение за регламент на европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг {SEC(2010) 678} {SEC(2010) 679}

/* COM/2010/0289 окончателен - COD 2010/0160 */

52010PC0289
[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 2.6.2010

COM(2010) 289 окончателен

2010/0160 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

{SEC(2010) 678}{SEC(2010) 679}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. Контекст на предложението

Финансовата криза разкри сериозни слабости във финансовия надзор, които се проявиха не само в конкретни случаи, но и по отношение на финансовата система като цяло. Европейската комисия застана начело на основна промяна на финансовия надзор в Европа с цел да се създаде по-ефективна, интегрирана и устойчива европейска система на надзор. В основата на тази реформа стоят констатациите на групата от експерти на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер — бившия генерален директор на Международния валутен фонд, която беше ангажирана от председателя Барозу да направи предложения за засилване на европейските правила за надзор. Групата представи доклада си на 25 февруари 2009 г. и неговите препоръки бяха одобрени от Комисията в нейното съобщение до пролетното заседание на Европейския съвет през март 2009 г[1].

Основните елементи на предложената от Комисията реформа са:

1. Създаването на Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) , която се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите европейски надзорни органи (ЕНО), създадени чрез преобразуването на съществуващите Европейски комитети на надзорните органи[2] в Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), като по този начин ще се съчетаят предимствата на всеобхватната европейска рамка за финансов надзор с експертния опит на местните органи за микро-пруденциален надзор, които се намират най-близо до институциите, действащи под тяхна юрисдикция;

2. Създаването на Европейски съвет за системен риск (ЕССР), който ще оценява и следи за потенциални заплахи за финансовата стабилност, породени от макроикономическата конюнктура и от промените във финансовата система като цяло. За тази цел ЕССР ще осигурява ранно предупреждение относно евентуални рискове за цялата система и при необходимост ще издава препоръки за предприемане на действия по отношение на тези рискове.

Конкретно по отношение на агенциите за кредитен рейтинг групата дьо Ларозиер прецени, че би било много по-практично задачата по лицензиране на агенциите за кредитен рейтинг в ЕС, по наблюдение на тяхната работа и налагане на промени в тази връзка да се възложи на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

Затова в Съобщението си от 27 май 2009 г. за европейския финансов надзор[3] Комисията предложи европейският надзорен орган да отговаря за издаването на разрешения и за надзора над някои предприятия с паневропейски мащаб на дейност, като например агенциите за кредитен рейтинг. Тези отговорности могат да включват правомощия за извършване на разследване, проверки на място и вземане на решения, свързани с надзора. Тези отговорности ще бъдат определени в Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг[4]. На срещата си през юни 2009 г. Европейският съвет одобри предложението на Комисията, като заяви ясно, че ЕОЦКП „следва също да има надзорни правомощия върху агенциите за кредитен рейтинг“[5].

На този фон в член 39 и съображение 51 от Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг на Европейския парламент и Съвета (Регламента за АКР) се посочва, че настоящата структура на надзора не следва да се разглежда като дългосрочно решение за надзор над агенциите за кредитен рейтинг и въпреки, че се очаква колегиите от компетентни органи да уеднаквят координацията и сближаването в областта на надзора в Общността, те не могат да заменят всички предимства, характерни за един по-консолидиран надзор над сектора на кредитните агенции. Европейският парламент и Съветът изискаха от Комисията да представи до 1 юли 2010 г. доклад и законодателно предложение, необходимо за разрешаване на установените пропуски по отношение на координацията и сътрудничеството в областта на надзора.

Важно е да се отбележи, че настоящото предложение не въвежда промени в Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, свързани със съществените условия, на които трябва да отговарят АКР, за да бъдат регистрирани и да упражняват текуща дейност. Освен това условията, при които кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг, намиращи се в трети страни, могат да се използват в рамките на Съюза (чрез механизмите за одобрение[6] и сертифициране[7], както се предвижда в Регламента относно АКР), не са предмет на предложените изменения и се запазват, така както се предвидени в съществуващия Регламент относно АКР.

2. Консултация със заинтересованите страни

При разработването на законодателния пакет с предложения за нова структура на европейския финансов надзор бяха проведени две открити консултации, в които бяха включени въпроси, свързани с Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг. Първо, след доклада на групата на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер, и публикуването на Съобщението на Комисията от 4 март 2009 г. Комисията организира първоначални консултации от 10 март до 10 април 2009 г., резултатите от които бяха отразени в Съобщението на Комисията относно финансовия надзор в Европа, публикувано на 27 май 2009 г. Обобщението на получените предложения от допитването се намира на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Второ, от 27 май до 15 юли 2009 г. Комисията организира нов кръг от консултации, като прикани всички заинтересовани страни да коментират реформите, представени по-подробно в Съобщението относно финансовия надзор в Европа от 27 май 2009 г. Получените отговори бяха до голяма степен в подкрепа на предложените реформи, като включваха коментари относно отделни аспекти на предложените ЕСФН и ЕССР. Обобщението на получените предложения от допитването се намира на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

3. Оценка на въздействието

Съобщението на Комисията относно финансовия надзор в Европа бе придружено от оценка на въздействието, в която се анализират основните варианти на политика за създаване на ЕСФН и ЕССР. За да се проучи въздействието на приетите от Комисията през септември 2009 г. предложения относно новата структура на европейския финансов надзор, беше извършена втора оценка на въздействието, която включва и оценка на създаването на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на промените в структурата на надзора над агенциите за кредитен рейтинг. За целите на настоящото предложение беше изработен съответстващ доклад за оценка на въздействието, който се намира на:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

4. Правни елементи на предложението

4.1. Правно основание

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС.

4.2. Субсидиарност и пропорционалност

Задачите, които трябва да бъдат възложени на ЕОЦКП, са тясно свързани с мерките, наложени в отговор на финансовата криза, и с тези, обявени в съобщенията на Комисията от 4 март и 27 май 2009 г. Мерките на Общността могат да бъдат насочени към слабостите, които кризата очерта, и могат да осигурят система, която отговаря на целта за стабилен и единен пазар на ЕС за финансови услуги, като дадат на ЕОЦКП необходимите надзорни правомощия за регистрация и контрол на агенциите за кредитен рейтинг. С оглед на глобалния характер на кредитните рейтинги, използвани в целия Европейски съюз традиционното разделение между компетентните органи на държавата-членка по произход и другите компетентни органи не е дългосрочно решение на въпроса за контрола над агенциите за кредитен рейтинг. При приемането на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг се смяташе, че е по-подходящо този сектор да бъде предмет на един по-консолидиран надзор. Съществуващата по това време правна рамка обаче не предоставяше условия за създаването на такава структура. Предложението на Комисията за Регламент за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) осигурява подходяща рамка, с помощта на която ЕОЦКП да бъде оправомощен да изпълнява задачите по регистриране и контрол на агенциите за кредитен рейтинг.

Тъй като регламентът обхваща не само надзора над агенциите за кредитен рейтинг, който трябва да се осъществява от ЕОЦКП, но и надзора над използването на кредитните рейтинги от отделни предприятия, които се предмет на национален надзор, националните надзорни органи ще запазят отговорността за надзора над използването на кредитните рейтинги от страна на отделните предприятия. След като националните надзорни органи ще могат да събират конкретна информация във връзка с използването на кредитните рейтинги, те следва да имат право да изискват от ЕОЦКП да разгледа възможността за отмяна на регистрацията на агенциите за кредитен рейтинг или преустановяване на ползването на кредитните рейтинги. Националните компетентни органи обаче няма да имат правомощия да предприемат надзорни мерки по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, когато последните нарушават регламента.

Освен това компетентните органи ще бъдат задължени да си сътрудничат с ЕОЦКП, когато ЕОЦКП прецени това за необходимо. Следователно държавите-членки ще запазят определените от тях съгласно Регламента за АКР компетентни органи. Разпоредбите на настоящото предложение не надхвърлят необходимото за постигане на набелязаните цели. Разпоредбите са в съответствие с принципите за субсидиарност и пропорционалност, които са формулирани в член 5 от Договора, тъй като целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре от Общността.

Най-подходящият инструмент е регламент за изменение на настоящия регламент.

4.3. Подробно обяснение на предложението

Регламентът относно агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъде преразгледан, за да се въведе централизиран контрол над агенциите за кредитен рейтинг, извършващи дейност в ЕС. ЕОЦКП трябва да поеме общите функции по въпросите, свързани с регистрацията и текущия надзор над регистрираните агенции за кредитен рейтинг, както и по въпроси, свързани с рейтинги, издадени от агенции, установени в трети страни, които извършват дейност в ЕС по силата на режимите за сертифициране и одобрение. В тази връзка е необходимо в целия текст да се заменят всички позовавания на компетентните органи, отговарящи за регистрацията и надзора над агенциите за кредитен рейтинг, с позоваване на ЕОЦКП. Националните компетентни органи обаче ще запазят някои конкретни надзорни правомощия, свързани с използването на кредитните рейтинги. Освен това Комисията запазва компетенциите си за налагане на договорите и по-специално дял VII, глава 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на общите правила за конкуренция, както е предвидено в разпоредбите, приети с цел изпълнението на тези правила.

4.3.1. Изменения в дял І (Предмет, приложно поле и определения)

С цел регламентът да бъде приведен в съответствие с новото предложение за Директива за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, фондовете за алтернативни инвестиции са изброени в член 4, параграф 1, за да получат същото третиране, както и другите финансови институции на ЕС по отношение на използването на кредитни рейтинг. Това означава, че ако фондовете за алтернативни инвестиции използват кредитни рейтинги за регулаторни цели, тези кредитни рейтинги трябва да са присъдени от агенция за кредитен рейтинг, която е регистрирана или сертифицирана съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

4.3.2. Изменения в дял ІІ (Присъждане на кредитни рейтинги)

С цел да се избегнат евентуални конфликти на интереси за АКР, възникващи по силата на модела „емитентът заплаща“, който е особено опасен при издаването на кредитен рейтинг за структурирани финансови инструменти, както и за да се засили прозрачността и да се повиши конкуренцията сред АКР, емитентите на структурирани финансови инструменти или свързаните с тях трети страни трябва да бъдат задължени да осигурят на конкурентните АКР достъп до информацията, която са предоставили на наетите от тях АКР за определяне на рейтинга на структурираните финансови инструменти. При поискване предприятието, чийто рейтинг се определя, или свързаната с него трета страна трябва да осигури достъп на конкурентните АКР до информацията, която е предоставило на наетите от него АКР за целите на определяне на рейтинга на структурираните финансови инструменти, при условие че конкурентните АКР отговарят на някои организационни изисквания и условия за поверителност. Конкурентната АКР, получила достъп до информацията, не трябва да я използва за други цели, освен за определяне на рейтинга, и трябва да бъде задължена да предостави по собствена инициатива минимален брой рейтинги, за да гарантира, че с искането за достъп до информация не преследва други цели.

За разлика от други съществени изменения в Регламента относно АКР, които се отнасят за агенциите за кредитен рейтинг и техния персонал, с това правило се налагат изисквания за оповестяване по отношение на емитентите на структурирани финансови инструменти. Всички регистрирани агенции за кредитен рейтинг ще имат право на достъп до информацията, необходима за издаването на случайни рейтинги на структурирани финансови инструменти. Това ще засили конкуренцията на пазара на кредитни рейтинги и ще увеличи броя на рейтингите за всеки инструмент, така че ползвателите на рейтинга ще могат да разчитат на повече от един рейтинг за един и същи инструмент.

Комисията отбелязва, че в САЩ също беше въведена подобна система (с Решение на Комисията за ценните книжа и борсите № 17g-5, публикувано на 4 декември 2009 г., което ще влезе в сила през юни 2010 г.). Като се има предвид ролята и дейностите на АКР на световния пазар, е необходимо да се гарантира, че подобни правила се прилагат спрямо АКР, действащи в рамките на множество юрисдикции, за да се осигурят равностойни условия за упражняване на стопанска дейност и достатъчна степен на конкуренция между АКР. Освен това тези нови разпоредби се очаква да смекчат конфликтите на интереси, породени от модела „емитентът заплаща“. В този контекст горепосочените нови разпоредби вероятно няма да се отразят съществено на разходите с оглед на потенциалните ползи от тях и факта, че те представляват добра практика на международно равнище. Необходими са правоприлагащи мерки за конкретизиране на изискванията, на които трябва да отговарят агенциите за кредитен рейтинг, за да получат достъп до интернет страницата, включително техния капацитет да гарантират поверителност на данните.

4.3.3. Изменения в дял ІІІ (Надзор над дейностите по определяне на кредитен рейтинг)

4.3.3.1. Изменения в глава І (Процедура по регистрация) от дял ІІІ

В резултат на въвеждането на нов, единен надзорен орган за контрол над агенциите за кредитен рейтинг следва да се премахнат съществуващите разпоредби, предвиждащи координация на надзора, организирана под формата на колегия, както и формалният процес на вземане на решение от компетентния орган на държавата-членка по произход. С прехвърлянето на ЕОЦКП на компетенциите по надзора се очаква по-добре да се отговори в рамките на ЕС на предизвикателството за осигуряване на ефективен и ефикасен контрол над дружествата, които често установяват присъствие в множество юрисдикции и чиято дейност има широко, трансгранично въздействие. Следователно в контекста на предложения централизиран надзор на равнището на ЕС отпада необходимостта от колегии на надзорните органи, които се очакваше да уеднаквят координацията и сближаването на надзора. Създаването на ЕОЦКП ще подобри и уеднакви процедурите по регистрация, като ги опрости (в резултат от премахване на излишните стъпки за консултации между органите на колегията и ЕКРЦК), като по този начин е възможно да намали сроковете в различните етапи на регистрационни процес.

4.3.3.2. Изменения в глава ІІ (Наблюдение от ЕОЦКП) от дял ІІІ

С цел да облекчи ежедневното прилагане на регламента, ЕОЦКП следва да има правомощията да предлага за одобрение от Комисията проекти на технически стандарти за: i) регистрационния процес, включително информацията от приложение ІІ; ii) информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят при подаване на заявление за сертифициране и при оценяване на значението им за стабилността на цялата финансова система или целостта на финансовите пазари, посочена в член 5 от регламента; и iii) предоставянето на информацията, включително структурата, формата, метода и периода на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват в съответствие с член 11, параграф 2 и точка 1 от част II, раздел Д от приложение I към регламента.

С цел да се осигури достатъчен капацитет за упражняване на надзор и за правоприлагане ЕОЦКП трябва да е оправомощен да изисква цялата необходимо информация от АКР и други лица, свързани с дейности по определяне на кредитни рейтинги. Органът ще може да инициира разследвания на евентуални нарушения на регламента, като в рамките на това трябва да може да упражнява надзорни правомощия като разглеждане на документация и други свързани материали и да прави копия/извадки от тях, да изисква устни обяснения, да изслушва лица, да изисква записи на телефонни разговори и обмен на данни. ЕОЦКП трябва да има право и да извършва проверки на място. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производство. По-специално ЕОЦКП трябва да предоставя на засегнатите лица възможността да бъдат изслушани по въпросите, по които ЕОЦКП е предявила възражения.

4.3.3.3. Изменения в глава ІІІ (Сътрудничество между ЕОЦКП и компетентните органи) от дял ІІІ

Компетентните органи трябва да запазят отговорностите си във връзка с надзора по отношение на използването на кредитните рейтинги от дружествата, предмет на надзор (като кредитни институции или застрахователни дружества), които използват тези кредитни рейтинги за регулаторни цели. Тези национални органи остават най-подходящите субекти да упражняват контрол върху това как дружествата, предмет на надзора, използват кредитните рейтинги в своята ежедневна дейност и, ако е необходимо, да предприемат необходимите действия.

Националните надзорни органи трябва да подпомагат надзорната дейности на ЕОЦКП, като осигуряват обмена на цялата необходима информация и оказват съдействие, което може да се изисква при упражняване на правомощията на ЕОЦКП по надзора и правоприлагането. Те ще могат да изискват от ЕОЦКП да преценява дали са на лице условията за отмяна на регистрацията на дадена агенция за кредитен рейтинг и да разглежда възможността за прекратяване на използването на кредитните рейтинги, издадени от агенция за кредитен рейтинг, за която се смята, че е в сериозно и трайно нарушение на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг.

Ако е необходимо или е в интерес на подобряване на ефективността, ЕОЦКП трябва да бъде подпомаган в неговата надзорна дейност от компетентния надзорен орган на национално равнище. Компетентните органи следва да оказват съдействие, когато ЕОЦКП извърша разследвания и проверки на място.

ЕОЦКП може да делегира на компетентните национални органи конкретни задачи по надзора, например когато мерките по надзора трябва да се предприемат в отдалечените помещения на АКР или биха изисквали познания или опит в местните условия, включително владеене на чужд език. Делегирането на задачи следва да се използва, за да се избегнат прекалено високите разходи за ЕОЦКП и АКР, предмет на надзора. Евентуални задачи, които могат да бъде делегирани, включват извършването на конкретни разследващи задачи и проверки на място, оценка на заявленията за регистрация, но също и задачи, свързани с ежедневния надзор. Делегирането на задачи няма да влияе на отговорностите на ЕОЦКП, който може да инструктира органа, на който делегира задачата. ЕОЦКП следва да изработи конкретни насоки в областите, в които възнамерява да използва правомощията си за делегиране на задачи, включително приложимите процедури за делегиране и възнагражденията, които ще се изплащат на компетентния орган за извършените задачи .

4.3.4. Изменения на дял ІV (Санкции, процедура на комитета, доклади и преходни и заключителни разпоредби)

4.3.4.1. Изменения на глава І (Санкции, процедура на комитета и доклади) от дял ІV

В подкрепа на своите надзорни правомощия ЕОЦКП може да предложи на Комисията да налага периодични финансови санкции. Тази принудителна мярка трябва да спомогне за: i) прекратяване на нарушението, ii) предоставянето на поисканата от ЕОЦКП пълна и вярна информация; iii) съгласие на агенциите за кредитен рейтинг и на други лица да бъде извършено разследване срещу тях. ЕОЦКП може да предложи на Комисията да одобри и налагането на глоби, в случаите когато умишлено или неволно са нарушени някои от разпоредбите на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг, както е посочено в приложение ІІІ. Подробни критерии за определяне на размера на глобите, както и свързаните с тях процедури ще бъдат уредени в делегиран акт.

В допълнение към предложението за санкции ЕОЦКП ще има право и да предприема надзорни мерки, когато агенцията за кредитен рейтинг е нарушила регламента. Тези мерки включват временна забрана за издаване на кредитни рейтинги и преустановяване използването на съответните кредитни рейтинги, докато нарушението не бъде коригирано. Като крайна мярка ЕОЦКП има право да отмени регистрацията на агенцията за кредитен рейтинг.

Освен това ЕОЦКП може да изисква от агенциите за кредитен рейтинг да преустановят нарушението и да го обявят публично. Тези мерки се прилагат в случаите, когато не е оправдано налагането на санкция или по-строга надзорна мярка, отчитайки принципът на пропорционалността. Санкциите, финансовите наказания и надзорни мерки са допълващи елементи на ефективния режим на правоприлагане.

Процедурите на комитета са преведени в съответствие с Договора от Лисабон.

4.3.4.2. Изменения в глава ІІ (Преходни и заключителни разпоредби) от дял ІV

След като ЕОЦКП бъде създаден и започне своята работа, компетентните органи на държавите-членки ще трябва да прекратят да упражняват възложените им съгласно Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг компетенции и задължения във връзка с дейностите по надзора и правоприлагането по отношение на агенциите за кредитен рейтинг.

Трябва да се установят ясни правила, по които компетентните органи ще прехвърлят на ЕОЦКП информацията и работната документация.

5. Отражение върху бюджета

През септември 2009 г. в доклада за оценка на въздействието и в законодателните финансови обосновки, придружаващи такива законодателни предложения, беше представен общ преглед на отражението на предложенията за създаване на ЕОЦКП върху бюджета (виж законодателната финансова обосновка към предложението за създаване на Европейския орган за ценни книжа и пазари). В законодателните финансови обосновки, придружаващи настоящото предложение, са представени конкретните отражения върху ЕОЦКП от прекия надзор и контрол върху агенциите за кредитен рейтинг. Двете финансови обосновки трябва да се разглеждат заедно. Във финансовите обосновки, придружаващи настоящото предложение, са оценени и конкретните отражения върху бюджета на Комисията.

Предложението има отражение върху бюджета на Общността.

2010/0160 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

Текст от значение за ЕИП

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия[8],

след като предадоха проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[9],

в съответствие с обикновената законодателна процедура[10],

като имат предвид, че:

(1) В изготвения по искане на Комисията и публикуван на 25 февруари 2009 г. доклад на групата на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер, се заключава, че е необходимо заздравяване на надзорната рамка на финансовия сектор в Европа, за да се намали рискът и остротата на бъдещи финансови кризи, и се предлага амбициозна реформа на структурата на надзора, включително създаването на Европейски съвет за системен риск и на Европейска система за финансов надзор, в която влизат три европейски надзорни органа: един за сектора на ценните книжа, един за сектора на застраховането и професионалното пенсионно осигуряване и една за банковия сектор.

(2) В съобщението на Комисията „Движеща сила за възстановяването на Европа“[11] от 4 март 2009 г. се предлага да се подготви проект за законодателство, с което да бъде създадена Европейска система за финансов надзор, а в съобщението си „Европейски финансов надзор“[12] от 27 май 2009 г. Комисията представи повече подробности относно вероятната структура на тази нова надзорна рамка, като обърна специално внимание на особеностите на надзора над агенциите за кредитен рейтинг.

(3) В своите заключения от 19 юни 2009 г. Европейският съвет препоръча да бъде създадена европейска система за финансов надзор, състоящата се от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите европейски надзорни органи — Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) — имаща за цел подобряване на качеството и съгласуваността на националния надзор, засилване на контрола над трансграничните групи чрез сформирането на колегии по надзора и изработването на единен европейски правилник, приложим по отношение на всички участници на финансовия пазар, като част от вътрешния пазар. В заключенията се подчертаваше, че Европейският орган за ценни книжа и пазари трябва да има надзорни правомощия по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Освен това Комисията следва да запази компетенциите си за налагане на договорите и по-специално дял VII, глава 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на общите правила за конкуренцията, както е предвидено разпоредбите, приети с цел изпълнение на тези правила.

(4) Обхватът на действията на Европейския орган за ценни книжа и пазари следва да бъде ясно определен, така че участниците на финансовите пазари да могат да разпознават органа, компетентен по отношение на дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да поеме общите компетенции в областта на регистрацията и текущия надзор над регистрираните агенции за кредитен рейтинг.

(5) С цел да се засили конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг, да се избегнат евентуални конфликти на интереси, свързани с модела „емитентът заплаща“, които са особено опасни по отношение на рейтингите на структурираните финансови инструменти, и да се подобри прозрачността и качеството на рейтингите на структурираните финансови инструменти, регистрираните или сертифицирани агенции за кредитен рейтинг следва да имат право на достъп до списък със структурирани финансови инструменти, чиито рейтинги са били присъдени от конкурентни агенции. Информацията за тези рейтинги следва да се предоставя от емитента или свързана с него трета страна, за да може на тези структурирани финансови инструменти да бъдат присъдени случайни конкурентни рейтинги. С присъждането на такива случайни рейтинги следва да се насърчава използването на повече от един рейтинг за всеки структуриран финансов инструмент. Достъпът до интернет страниците следва да бъде обвързан с гаранция от страна на агенцията за кредитен рейтинг, че се спазва поверителността на изискваната информация.

(6) Тъй като кредитните рейтинги се използват в целия Съюз, традиционното разграничаване между компетентните органи на държавата по произход и други компетентни органи и сътрудничество в областта на надзора, организирано под формата на колегия, не са най-подходящата форма за надзор над агенциите за кредитен рейтинг. Със създаването на Европейския орган за ценни книжа и пазари вече не е необходимо запазването на тази структура. Следователно, регистрационният процес трябва да бъде опростен, а сроковете съответно съкратени.

(7) Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да отговаря за регистрацията и текущия надзор над агенциите за кредитен рейтинг, но не и за контрола над ползвателите на самите кредитни рейтинги. Националните компетентни органи следва да запазят отговорността си по отношение на надзора над използването на кредитните рейтинги в проспектите и от финансовите институции и други дружества (като кредитни институции, инвестиционните посредници, животозастрахователните, застрахователните и презастрахователните дружества, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), институциите за професионално пенсионно осигуряване и фондовете за алтернативни инвестиции), които са предмет на надзор на национално равнище в рамките на прилагане на други директиви за финансовите услуги.

(8) Необходимо е да се въведе ефективен инструмент за установяване на хармонизирани технически стандарти с цел да се опрости прилагането в ежедневната практика на настоящия регламент, да се осигурят равностойни условия за упражняване на стопанска дейност и подходяща защита на инвеститорите и потребителите в целия Съюз. С оглед на високо специализираното експертно знание на Европейския орган за ценни книжа и пазари е уместно и в интерес на ефективността да му бъде възложено да изработи проект на технически стандарти.

(9) В областта на агенциите за кредитен рейтинг проектът на технически стандарти следва да обхваща регистрационния процес, информацията, която агенцията за кредитен рейтинг трябва да предостави в заявлението за сертифициране и за оценяване на нейното значение за финансовата стабилност на цялата система или за целостта на финансовите пазари, както и информацията, включително структурата, формата, метода и периода на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват в съответствие с настоящия регламент. Проектът на технически стандарти трябва да бъде приет от Комисията, за да има обвързващ правен ефект в съответствие с Регламент …/… [Регламента за ЕОЦКП].

(10) В областите, които не са обхванати от техническите стандарти, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има правомощията да издава необвързващи указания по теми, свързани с прилагането на настоящия регламент.

(11) За да изпълнява ефективно своите задължения, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има правото да изисква цялата необходима информация директно от участниците на финансовите пазари. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Европейския орган за ценни книжа и пазари при изпълнението на подобни искания.

(12) За да изпълнява ефективно своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да извършва разследвания и проверки на място. Когато упражнява своите надзорни правомощия, Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да даде на лицата, срещу които има открита процедура, възможността да бъдат изслушани, за да се уважи тяхното право на защита.

(13) Компетентните органи следва да подпомагат и да си сътрудничат с Европейския орган за ценни книжа и пазари. Последният може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи например, когато дадена надзорна задача изисква познания и опит в местните условия, които са налични в по-голяма степен на национално равнище. Евентуалните задачи, които могат да бъде делегирани, включват извършването на конкретни разследвания и проверки на място, оценката на заявленията за регистрация, но също и специфични задачи, свързани с ежедневния надзор. Подробно описание на това делегиране, включително процедурите, и възнаграждението на националните компетентните органи следва да бъдат конкретизирани под формата на насоки.

(14) Необходимо е да се гарантира, че компетентните органи могат да изискват от Европейския орган за ценни книжа и пазари да прецени дали са на лице условията за отмяна на регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, както и да прекрати използването на кредитните рейтинги, когато се смята, че агенцията за кредитен рейтинг е в сериозно и трайно нарушение на Регламента. Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да разгледа искането и да вземе подходящи мерки.

(15) Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да има право да предложи на Комисията да налага периодични финансови санкции. Целта на тези периодични финансови санкции е да доведе до прекратяване на нарушението, установено от Европейския орган за ценни книжа и пазари, до предоставяне на пълната и вярна информация, изискана от Европейския орган за ценни книжа и пазар, и до подчиняване на агенциите за кредитен рейтинг и други лица на разследване. Комисията също следва да може да налага глоби по искане от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, ако умишлено или неволно са нарушени конкретни разпоредби на регламента, което ще има възпиращ ефект и ще накара агенциите за кредитен рейтинг да спазват регламента. Глобите са възпиращи и отговарят на естеството и тежестта на нарушението, неговата продължителност и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Подробни критерии за определяне на размера на глобите и свързаните с тях процедури следва да бъдат определени от Комисията в делегиран акт. Държавите-членки следва да останат единствената компетентна страна, която определя и прилага правилата относно наказанията, приложими при нарушение на задължението на финансовите дружества да използват за регулаторни цели само кредитни рейтинги, издадени от агенции за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(16) В случай на нарушение от страна на агенциите за кредитен рейтинг Европейският орган за ценни книжа и пазари следва да е оправомощен да предприеме набор от надзорни мерки, включително, но не само — да изиска от агенцията за кредитен рейтинг да коригира нарушението, да преустанови използването на рейтингите, временно да забрани на агенцията за кредитен рейтинг да издава рейтинги и, като последна мярка, да отнеме регистрацията, когато агенцията за кредитен рейтинг продължава сериозно да нарушава разпоредбите на настоящия регламент. Мерките по надзора следва да се прилагат от Европейския орган за ценни книжа и пазари, като се отчитат естеството и тежестта на нарушението, както и принципът на пропорционалността. Санкциите, финансовите наказания и надзорните мерки са допълващи елементи на ефективния режим на правоприлагане.

(17) С оглед на правната сигурност е важно да се определят ясни преходни мерки за предаването на информацията и работната документация от националните органи на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(18) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, отнасящи се до изменението и бъдещото конкретизиране на критериите за оценяване на съответствие на регулаторната и надзорна рамка на трети страни, като за целта се отчетат развитието на финансовите пазари, приемането на регламент за таксите и измененията на приложенията.

(19) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага за обработването на личните данни при прилагане на настоящия регламент от държавите-членки и от стопанските субекти, по отношение на които се прилага настоящия регламент.

(20) Защитата на физическите лица при обработването на лични данни е уредена от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[13], който е в пълна сила за обработването на лични данни за целите на настоящия регламент, извършвано от органите и агенциите на Съюза, като част от прилагането на настоящия регламент.

(21) Тъй като целите на действието, което трябва да бъде предприето, а именно — създаване на ефективна и ефикасна надзорна рамка за агенциите за кредитен рейтинг, като за целта надзорът над дейностите по определяне на кредитните рейтинги в Съюза се упражнява от един надзорен орган, който се явява единично звено за контакт за агенциите за кредитен рейтинг и гарантира последователност при прилагане на правилата — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, имайки предвид паневропейската структура и въздействието на рейтинговите дейности под надзор, и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съветът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е предвидено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалността, предвиден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на набелязаните цели.

(22) Надзорът над агенциите за кредитен рейтинг от страна на ЕОЦКП следва да започне след създаването на ЕОЦКП. Следователно прилагането на настоящия регламент се отлага до влизането в сила на Регламент .../… за създаване на ЕОЦКП.

(23) Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Изменения на Регламент (ЕО) № 1060/2009

Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

1. Член 4 се изменя, както следва:

а) Първата алинея на параграф 1 се заменя със следния текст:

„Кредитните институции по смисъла на Директива 2006/48/EО, инвестиционните посредници по смисъла на Директива 2004/39/EО, застрахователните предприятия, за които се прилага Първа директива 73/239/ЕИО[14], животозастрахователните предприятия по смисъла на Директива 2002/83/EО на Европейския парламент и на Съвета[15], презастрахователните предприятия по смисъла на Директива 2005/68/EО на Европейския парламент и на Съвета[16], предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 2009/65/ЕИО, институциите за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2003/41/EО и фондовете за алтернативни инвестиции по смисъла на Директива 2010/…/EC може да използват кредитни рейтинги за регулаторни цели, само ако те са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са установени в Съюза и са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.“

б) Параграф 3 се изменя, както следва:

(i) Букви б), в) и г) се заменят със следния текст:

„б) агенцията за кредитен рейтинг е проверила и е в състояние да докаже във всеки момент на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „ЕОЦКП“), че извършените от агенцията за кредитен рейтинг в третата държава дейности по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, отговарят на изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, предвидени в членове 6—12;

в) способността на ЕОЦКП да оценява и следи за спазването от установената в трета страна агенция за кредитен рейтинг на изискванията, посочени в буква б) е неограничена;

г) при поискване от ЕОЦКП агенцията за кредитен рейтинг предоставя цялата информация, която е необходима на ЕОЦКП, за да упражнява текущ надзор над спазването на изискванията на настоящия регламент;“

(ii) Буква з) се заменя със следното:

„з) съществуват подходящи правила за сътрудничество между ЕОЦКП и съответния компетентен орган на установената в трета държава агенция за кредитен рейтинг. ЕОЦКП гарантира, че в тези правила за сътрудничество се посочва най-малко:

i) механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и съответния компетентен орган на установената в трета страна агенция за кредитен рейтинг; както и

ii) процедурите за координация на надзорните органи, за да може ЕОЦКП текущо да следи дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които се присъжда одобрен кредитен рейтинг.“

2. Член 5 се изменя, както следва:

а) Параграф 2 се заменя със следното:

„2. Посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг може да подаде заявление за сертифициране. Заявлението се подава пред ЕОЦКП съгласно съответните разпоредби на член 15.“

б) Първата алинея на параграф 3 се заменя със следния текст:

„ЕОЦКП разглежда и решава относно заявлението за сертифициране в съответствие с изложената в член 16 процедура. Решението за сертифициране се основава на критериите, предвидени в параграф 1, букви а)—г) от настоящия член.

в) Параграф 4 се заменя със следното:

„4. Посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг може също да подаде заявление за освобождаване:

а) за всеки отделен случай — от спазването на някои или всички изисквания, установени в раздел А от приложение I и в член 7, параграф 4, ако агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че изискванията са неприложими предвид естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги;

б) от изискването за физическо присъствие в Съюза, когато такова изискване би било прекалено обременително и не отговаря на естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги.

Заявление за този вид освобождавания се подава от агенцията за кредитен рейтинг заедно със заявлението за сертифициране. При оценяване на заявлението ЕОЦКП взема предвид размера на посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг, която е подала заявление, като отчита естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги, както и въздействието на присъжданите от агенцията кредитните рейтинги върху финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки. Въз основа на тези съображения ЕОЦКП може да разреши такова освобождаване по отношение на посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг.“

г) Параграф 5 се заличава.

д) В параграф 6, трета алинея се заменя със следното:

„Комисията уточнява или изменя критериите, посочени във втора алинея, букви а) — в), с цел да се отчете развитието на финансовите пазари. Тези мерки ще бъдат приети посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията на член 38б и член 38в.“

е) Параграфи 7 и 8 се заменят със следното:

„7. ЕОЦКП сключва споразумения за сътрудничество със съответните компетентни органи на трети държави, чиято правна и надзорна уредба е била призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези споразумения се определят най-малко:

а) механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и съответните компетентни органи на въпросните трети страни; както и

б) процедурите относно координация на надзорните дейности.

8. Членове 20 и 24 се прилагат mutatis mutandis по отношение на сертифицираните агенции за кредитен рейтинг и присъдените от тях кредитни рейтинги.“

3. Член 6, параграф 3 се изменя, както следва:

а) Уводното изречение в първа алинея се заменя със следното:

„По искане на агенция за кредитен рейтинг ЕОЦКП може да я освободи от спазване на изискванията съгласно точки 2, 5 и 6 от раздел А на приложение I и член 7, параграф 4, в случай че агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че тези изисквания не отговарят на естеството, мащаба и сложността на нейната стопанска дейност, както и на естеството и различните видове присъждани кредитни рейтинги и че:“

б) Втората алинея се заменя със следното:

„Когато става въпрос за група от агенции за кредитен рейтинг, ЕОЦКП гарантира, че най-малко една от агенциите за кредитен рейтинг в групата не е освободена от спазване на изискванията по точки 2, 5 и 6 от раздел А на приложение I и член 7, параграф 4.“

4. Вмъкват се следните членове 8a и 8б:

"Член 8а Информация за структурирани финансови инструменти

1. Емитентът на структурирани финансови инструменти или свързаната с него трета страна предоставя на избраната от него агенция за кредитен рейтинг на защитена с парола интернет страница, администрирана от него, цялата информация, необходима на агенцията за кредитен рейтинг да определи първоначално или да следи кредитния рейтинг на структурирания финансов инструмент съгласно методологията, посочена в член 8, параграф 1.

2. Ако други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно настоящия регламент, поискат достъп до посочената в параграф 1 информация, те получават незабавен достъп, при условие че отговарят на следните условия:

а) те разполагат със системите и организационната структура, които гарантират поверителността на тази информация;

б) те присъждат рейтинги годишно на поне 10 % от структурираните финансови инструменти, във връзка с които изискват достъп до посочената в параграф 1 информация.

3. С цел да се осигури последователно прилагане на настоящия член Комисията приема в съответствие с регулаторната процедура по член 38, параграф 2 подробни правила, уточняващи по-специално условията за достъп и изискванията относно интернет страницата, за да се гарантира вярното съдържание и поверителността на информацията и защитата на личните данни в съответствие с Директива 95/46/EО.

Член 8б Достъп до информация, свързана с кредитен рейтинг

1. Всяка агенция за кредитен рейтинг, регистрирана в Съюза, поддържа защитена с парола интернет страница, съдържаща:

а) списък на структурираните финансови инструменти, за които е в процес да определи кредитния рейтинг, в който са посочени видът на структурирания финансов инструмент, името на емитента и началото на процеса по определяне на кредитния рейтинг;

б) препратка, веднага след като разполага с нея, към защитената с парола уебстраница, на която емитентът на структурирания финансов инструмент или свързана с него трета страна предоставя информацията, посочена в член 8а, параграф 1.

2. Агенцията за кредитен рейтинг предоставя незабавен достъп до защитената с парола уебстраница, посочена в параграф 1, на всяка агенция за кредитен рейтинг, регистрирана или сертифицирана съгласно настоящия регламент, при условие че искащата достъпа агенция за кредитен рейтинг спазва изискванията, посочени в член 8а, параграф 2.“

5. Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9 Възлагане на дейности на външни подизпълнители

Възлагането на външни подизпълнители на важни оперативни функции се извършва по начин, който не влошава съществено качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг и способността на ЕОЦКП да упражнява надзор върху спазването от агенцията за кредитен рейтинг на предвидените в настоящия регламент задължения.“

6. Член 10, параграф 6 се заменя със следния текст:

„6. Агенциите за кредитен рейтинг не използват името на ЕОЦКП или на компетентен орган по начин, който да показва или предполага наличие на одобрение от този орган на кредитните рейтинги или на каквито и да е дейности на тази агенция по определяне на кредитен рейтинг.“

7. В член 11 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят на разположение в централно хранилище, създадено от ЕОЦКП, информация за резултатите от тяхната дейност за минали периоди, в това число честотата на промяна на рейтингите, както и информация относно присъждани в миналото кредитни рейтинги и промяна на тези рейтинги. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят информация в хранилището съгласно стандартен образец, установен от ЕОЦКП. ЕОЦКП прави тази информация достъпна за обществеността и публикува обобщена информация за наблюдаваните основни развития на годишна база.

3. Агенциите за кредитен рейтинг осигурява годишно на ЕОЦКП информация, свързана с въпросите от точка 2 на част ІІ от раздел Д на приложение І.“

8. Член 14 се изменя, както следва:

а) Параграф 2 се заменя със следното:

„2. След влизане в сила на решението на ЕОЦКП за регистрация, както е посочено в член 16, параграф 3 или член 17, параграф 3, тя важи за цялата територия на Съюза.“

б) Параграф 3, втора алинея се заменя със следния текст:

„Агенциите за кредитен рейтинг уведомяват без излишно забавяне ЕОЦКП за всяка съществена промяна в условията на първоначалната регистрация, включително разкриването или затваряне на клон в рамките на Съюза.“

в) Параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. Без да се засягат разпоредбите на членове 16 или 17, ЕОЦКП регистрира агенцията за кредитен рейтинг, ако в резултат на разглеждането на заявлението установи, че агенцията за кредитен рейтинг отговаря на условията за присъждане на кредитни рейтинги съгласно настоящия регламент, като взема предвид членове 4 и 6.“

5. ЕОЦКП не налага изисквания за регистрация, които не са предвидени в настоящия регламент.“

9. Членове 15 — 20 се заменят със следното:

„Член 15 Заявление за регистрация

1. Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация до ЕОЦКП. Заявлението съдържа информация по въпросите, предвидени в приложение II.

2. Когато група агенции за кредитен рейтинг подава заявление за регистрация, членовете на групата упълномощават един от тях да подаде всички заявления до ЕОЦКП от името на групата. Упълномощената агенция за кредитен рейтинг предоставя информация по предвидените в приложение II въпроси за всеки член от групата.

3. Агенцията за кредитен рейтинг може да подава заявлението си във всеки един от официалните езици на Съюза.

4. В рамките на десет работни дни след получаване на заявлението ЕОЦКП преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението не е пълно, ЕОЦКП определя срок, в рамките на който агенцията за кредитен рейтинг трябва да предостави допълнителна информация.

След като прецени, че заявлението е пълно, ЕОЦКП уведомява за това агенцията за кредитен рейтинг.

„Член 16 Разглеждане от ЕОЦКП на заявлението за регистрация на агенция за кредитен рейтинг

1. В рамките на 30 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, ЕОЦКП разглежда заявлението за регистрация, като преценява дали агенцията за кредитен рейтинг отговаря на условията по настоящия регламент.

2. ЕОЦКП може да удължи срока за разглеждане с 15 работни дни, по-специално ако агенцията за кредитен рейтинг възнамерява:

а) да признава кредитни рейтинги съгласно предвиденото в член 4, параграф 3;

б) да възлага на външни подизпълнители;

в) да поиска освобождаване от спазване на разпоредбите в съответствие с член 6, параграф 3.

3. В рамките на 40 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, и в рамките на 55 работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, ЕОЦКП приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава.

4. Решението на ЕОЦКП съгласно параграф 3 влиза в сила на петия работен ден след приемането му.

Член 17 Разглеждане от ЕОЦКП на заявленията за регистрация на група от агенции за кредитен рейтинг

1. В рамките на 40 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, ЕОЦКП разглежда заявленията за регистрация, като преценява дали агенциите за кредитен рейтинг отговарят на условията по настоящия регламент.

2. ЕОЦКП може да удължи срока за разглеждане с 15 работни дни, по-специално ако една агенцията за кредитен рейтинг от групата възнамерява:

а) да признава кредитни рейтинги съгласно предвиденото в член 4, параграф 3;

б) да възлагане на външни подизпълнители;

в) да поиска освобождаване от спазване на разпоредбите в съответствие с член 6, параграф 3.

3. В рамките на 50 работни дни след уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, и на 65 работни дни, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, ЕОЦКП приема напълно обосновано решение за регистрация или отказ на такава.

4. Решенията на ЕОЦКП съгласно параграф 3 влизат в сила на петия работен ден след приемането им.

Член 18 Уведомяване за решението за регистрация, отказ на регистрация или отнемане на регистрация на агенция за кредитен рейтинг

1. В рамките на 5 работни дни след вземане на решението по член 16, член 17 или член 20, ЕОЦКП уведомява съответната агенция за кредитен рейтинг. Ако ЕОЦКП откаже да регистрира агенцията за кредитен рейтинг или отнеме регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, той обосновава надлежно решението си.

2. ЕОЦКП съобщава на Комисията и на компетентните органи всяко решение по член 16, 17 или 20.

3. ЕОЦКП публикува на уебстраницата си списък с агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Този списък се актуализира в рамките на 5 работни дни след приемането на решение съгласно член 16, член 17 или член 20.

Член 19 Такса за регистрация и такса за надзор

1. ЕОЦКП начислява такси на агенциите за кредитен рейтинг, които изцяло покриват разходите на ЕОЦКП по регистрацията и надзора на агенциите за кредитен рейтинг в съответствие с настоящия регламент и регламента за таксите, посочен в параграф 2.

2. Комисията приема регламент за таксите посредством делегирани актове в съответствие с член 38а. В този регламент се определят по-специално видът на таксите и услугите, за които са дължат такси, размерът на таксите и начинът на събирането им. Размерът на таксата, начислена на агенцията за кредитен рейтинг, съответства на размера и икономическата стабилност на агенцията.

„Член 20 Отмяна на регистрация

1. ЕОЦКП отменя регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг:

а) изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца;

б) е получила регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин;

в) вече не отговаря на условията, при които е регистрирана; или

г) е нарушавала сериозно или системно разпоредбите на настоящия регламент относно условията за извършване на дейност от агенциите за кредитен рейтинг.

2. Когато компетентен орган на държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от ЕОЦКП да разгледа дали са спазени условията за отмяна на регистрацията. Ако ЕОЦКП реши да не отмени регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той обосновава решението си.

3. Решението за отмяна на регистрацията незабавно поражда действие на цялата територия на Съюза, като се спазва посоченият в член 24, параграф 2 преходен период за използване на кредитните рейтинги.“

10. Заглавието на глава ІІ в дял ІІІ се заменя с „Надзор от ЕОЦКП“.

11. Член 21 се заменя със следния текст:

„Член 21 Европейски орган за ценни книжа и пазари

1. Без да се засяга член 25а, ЕОЦКП гарантира, че се прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2. ЕОЦКП издава и актуализира насоки за:

а) прилагането на режима за признаване съгласно член 4, параграф 3;

б) оценката дали методологиите за определяне на кредитен рейтинг са в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграф 3;

в) сътрудничеството между ЕОЦКП и компетентните органи за целите на настоящия регламент, включително процедурите и подробностите, свързани с делегирането на задачи.

3. До [девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент] ЕОЦКП предлага за одобрение от Комисията съгласно член 7 от Регламент …/… [Регламента за EОЦКП] проект на технически стандарти за:

а) регистрационния процес, включително за информацията, посочена в приложение ІІ;

б) информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят при подаване на заявление за сертифициране и при оценяване на значението им за финансовата стабилност на цялата система или за целостта на финансовите пазари, посочена в член 5;

в) представянето на информацията, включително структурата, формата, метода и периода на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват в съответствие с член 11, параграф 2 и точка 1, част II, раздел Д от приложение I.

4. ЕОЦКП публикува за първи път — до 1 януари 2012 г., а след това ежегодно доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът съдържа по-специално оценка на прилагането на приложение I от страна на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

5. ЕОЦКП си сътрудничи с Европейския банков орган, създаден по силата на Регламент …/…[17], и с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, създаден по силата на Регламент …/…[18], и се консултира с тези органи преди да издаде насоките и да предложи проекта на технически стандарти, посочен в параграфи 2 и 3.“

12. Член 23 се заменя със следния текст:

„Член 23 Ненамеса в съдържанието на рейтингите

При изпълнението на задълженията си във връзка с настоящия регламент нито ЕОЦКП, нито други органи на публичната власт на държава-членка се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или методологиите.“

13. Вмъкват се членове 23a, 23б и 23в:

"Член 23а Искане за информация

1. ЕОЦКП може да поиска от агенциите за кредитен рейтинг, от лицата, участващи в дейностите по определяне на кредитния рейтинг, от субектите с присъден кредитен рейтинг и свързаните с тях трети страни, от трети страни, на които агенциите за кредитен рейтинг са възложили като на подизпълнители някои функции или дейности, и от лица, които по друг начин са свързани с агенциите за кредитен рейтинг или дейностите по определяне на кредитния рейтинг, да предоставят цялата необходима информация, за да може органът да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент.

2. Когато изисква информацията, посочена в параграф 1, ЕОЦКП се позовава на настоящия член като правно основание за искането и посочва неговата цел, уточнява каква информация се изисква и определя сроковете, в които тя трябва да бъде предоставена. Той посочва и наказанията, предвидени в член 36б в случай, че представената информация е непълна или отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи.

3. Посочените в параграф 1 лица или техни представители и — в случай на посочени в параграф 1 юридически лица или лица без правосубектност — лицата, оправомощени да ги представляват по закон или от учредителни актове, предоставят изискваната информация от името на лицата, посочени в параграф 1. Тези представители остават изцяло отговорни, в случай че представената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

Член 23б Общи разследвания

1. ЕОЦКП може да извършва необходимите разследвания срещу лицата, посочени в член 23а, параграф 1. За целта служителите и други упълномощени от ЕОЦКП лица имат правомощия:

а) да проверяват всички документи, записи, данни, процедури и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи;

б) да правят преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) да изискват устни обяснения;

г) да привикват и да изслушват съответните лица;

д) да изискват записи на телефонни разговори и пренос на данни;

е) да разпитват всяко лице с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването.

2. Лицата, посочени в член 23а, параграф 1, се подчиняват на разследванията, провеждани по решение на ЕОЦКП. Лицата, оправомощени за целите на разследванията, посочени в параграф 1, упражняват своите правомощия след представяне на писмено разрешение, уточняващо предмета и целта на разследването. В разрешението се посочват и периодичните финансови наказанията, предвидени в член 36б, в случай че изискваните документи, данни, процедури или други материали не са представени или са непълни, или ако отговорите на поставените въпроси са неточни или подвеждащи.

3. В разумен срок преди разследването ЕОЦКП информира компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия то ще се проведе, за предстоящото разследване и за самоличността на оправомощените служители. Служителите на компетентния орган на съответната държава-членка, по искане на ЕОЦКП, подпомагат оправомощените служители да изпълняват техните задължения.

Член 23в Проверки на място

1. С цел да изпълнява задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може, с или без предварително предупреждение, да извършва всички необходими проверки на място, в помещенията на лицата, посочени в член 23а, параграф 1.

2. Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения и площи на лицата, предмет на приетото от ЕОЦКП решение за разследване, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 23б, параграф 1. Те ще могат и да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3. Служебните лица и други лица, упълномощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си след като представят писмено разрешение, посочващо предмета, целта на проверката и предвидените в член 36б периодични финансови санкции, в случай че съответните лица не се подчинят на разследването. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за проверката компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши тя.

4. Посочените в член 23а, параграф 1 лица се подчиняват на проверката на място, разпоредена по силата на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на проверката, предвидените в член 36б периодични финансови санкции и се насрочва датата на нейното начално. ЕОЦКП приема тези решения, след като се консултира с компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия се извършва проверката.

5. По искане на ЕОЦКП длъжностните лица, както и тези, упълномощени или назначени от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се извърши проверката, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, упълномощени от ЕОЦКП. За тази цел те се ползват с правомощията по параграф 2.

6. ЕОЦКП може също да изиска от компетентните органи на държавите-членки да извършат от негово име конкретни задачи по разследването и проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 23б, параграф 1. За целта компетентните органи се ползват със същите правомощия както ЕОЦКП, предвидени в настоящия член и в член 23б, параграф 1.

7. Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от ЕОЦКП, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена по реда на настоящия член, съответната държава-членка им оказва необходимото съдействие, като иска при необходимост съдействие от полицията или от равностоен правоохранителен орган, с което да им даде възможност да извършат проверката.

8. Ако съгласно националните правила за съдействието, предвидено в параграф 7, трябва да се изиска разрешение от съдебен орган, искане за такова разрешение се внася, включително и предварително.

9. Когато се внася искане за разрешение, както е посочено в параграф 8, националният съдебен орган проверява автентичността на решението на ЕОЦКП и на предвидените принудителни мерки, които не трябва да са произволни или прекомерни, като се има предвид предметът на проверката. Когато преценява съответствието между принудителните мерки и предмета на проверката, националният съдебен орган може да поиска подробно обяснение от ЕОЦКП, по-специално за това какви основания има ЕОЦКП да подозира нарушение на настоящия регламент, както и относно задълбочеността на проверката на място и на естеството на участието на съответното лице. Въпреки това националният съдебен орган не може да поставя под въпрос необходимостта от проверката, нито да изисква да му се предостави информацията от документацията на ЕОЦКП. Законността на решението на ЕОЦКП подлежи на преглед единствено от страна на Европейския съд съгласно процедурата, предвидена в Регламент XX/2010 (Регламента за ЕОЦКП)“.

14. Членове 24 и 25 се заменят със следното:

„Член 24 Мерки по надзора на ЕОЦКП

1. При наличието на едно от нарушенията, изброени в приложение ІІ, извършено от регистрирана кредитна агенция, ЕОЦКП взема едно или повече от следните решения:

а) отмяна на регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг в съответствие с член 20;

б) временна забрана за съответната агенция за кредитен рейтинг да присъжда кредитни рейтинги, валидни в целия Съюз, докато нарушението не бъде отстранено;

в) прекратяване на използването за регулаторни цели на кредитните рейтинги, присъдени от съответната агенция за кредитен рейтинг и валидни в целия Съюз, докато нарушението не бъде отстранено;

г) искане към агенцията за кредитен рейтинг да прекрати нарушението;

д) искане към емитента на структурирани финансови инструменти или свързана с него трета страна да осигури достъп на заинтересованите агенции за кредитен рейтинг до уебстраницата, управлявана от него в съответствие с член 8а, параграф 1;

е) публикуване на съобщения.

2. При вземане на решенията, посочени в параграф 1, букви б) до е), ЕОЦКП отчита естеството и сериозността на нарушението, включително:

i) продължителността и честотата на нарушението;

ii) дали нарушението е разкрило в процедурите на агенцията за кредитен рейтинг или в системите за управление или вътрешния контрол сериозни слабости, с отражение върху цялата финансова система,;

iii) дали нарушението е спомогнало, предизвикало или по друг начин довело до финансово престъпление;

iv) причинената загуба или риск от загуба за инвеститорите.

Освен това ЕОЦКП може да се обърне към компетентните национални органи с цел започване на наказателно преследване.

3. След приемането на мерките по параграф 1, букви а) и в) кредитните рейтинги могат да продължат да се използват за регулаторни цели през период, който не надвишава:

а) десет работни дни, ако съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент; или

б) три месеца, ако не съществуват кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или субект, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

При изключителни обстоятелства, свързани с евентуални пазарни смущения или финансова нестабилност, ЕОЦКП може да удължи с три месеца периода по първа алинея, буква б).

4. Без да се засяга член 20, ЕОЦКП незабавно уведомява компетентните органи и Комисията за всяко решение съгласно параграф 1 и публично обявява това решение на уебстраницата си в рамките на 5 работни дни от датата, на която то е взето.“

Член 25 Изслушване на заинтересованите лица

1. Преди да вземе решенията, предвидени в член 24, параграф 1, ЕОЦКП дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които ЕОЦКП има възражения. ЕОЦКП основава своите решения само на онези възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

Посоченото в първа алинея задължение не се прилага, ако се налага спешно действие с цел да се предотврати съществена вреда на финансовата система, като в този случай ЕОЦКП може да приеме временни решения. В такъв случай ЕОЦКП трябва да даде възможност на засегнатите лица да бъдат изслушани възможно най-скоро след приемане на решението.

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производство. На тях се предоставя правото на достъп до документацията на ЕОЦКП, като се зачита законният интерес на други лица за опазване на техните търговски тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни документи на ЕОЦКП.“

15. Заглавието на глава III в дял ІІІ се заменя със следния текст: „Сътрудничество между ЕОЦКП и компетентните органи“

16. Вмъква се следният член 25а:

"Член 25а Компетентни органи, отговорни за надзора и за прилагането на член 4, параграф 1 (използване на кредитни рейтинги)

1. Компетентните органи отговарят за надзора и за прилагането на член 4, параграф 1.

2. За изпълнението на задълженията си във връзка с установяването на нарушение по член 4, параграф 1 компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за упражняване на надзор и провеждане на разследвания, необходими за упражняването на техните задължения. Те упражняват правомощията си:

а) пряко;

б) в сътрудничество с други органи, включително ЕОЦКП; или

в) чрез сезиране на компетентните органи на съдебната власт.

3. За изпълнението на задълженията си във връзка с установяването на нарушение по член 4, параграф 1 компетентните органи при упражняване на своите надзорни задължения разполагат, в съответствие с националното право, с правомощия:

а) да получават достъп до документи от всякакъв вид и да получават или правят препис от тях;

б) да изискват информация от всяко лица, а ако е необходимо — да призовават и разпитват лице с цел получаване на информация;

в) да осъществяват проверки на място със или без предупреждение; както и

г) да изискват записи на телефонни разговори и пренос на данни.“

17. Членове 26 и 27 се заменят със следното:

„Член 26 Задължение за сътрудничество

При необходимост ЕОЦКП и компетентните органи си сътрудничат за целите на настоящия регламент.

Член 27 Обмен на информация

1. Компетентните органи без неоправдано забавяне предоставят един на друг и на ЕОЦКП информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент.

2. ЕОЦКП може да предоставя на компетентните органи, които отговарят за надзора над посочените в член 4, параграф 1 предприятия, на централните банки, на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка в качеството им на парични институции и по целесъобразност на други органи на публичната власт, които отговорят за надзора над платежните системи и системите за сетълмент, поверителна информация, предназначена за изпълнението на техните задачите. Не съществуват пречки тези органи или институции да предоставят на ЕОЦКП информацията, необходима на органа за изпълнението на задълженията му съгласно настоящия регламент.“

18. Членове 28 и 29 се заличават.

19. Членове 30, 31 и 32 се заменят със следното:

„Член 30 Делегиране на задачи от ЕОЦКП на компетентните органи

ЕОЦКП може да делегира конкретни задачи по надзора на компетентния орган на държава-членка. Тези задачи по надзора могат по-специално за включват изискването на информация в съответствие с член 23а и провеждане на разследвания и проверки на място съгласно член 23в, параграф 6.

Делегирането на задачите не засяга отговорността на ЕОЦКП.

Член 31 Уведомления и искания за прекратяване от компетентните органи

1. Ако даден компетентен орган е убеден, че на негова територия или на територията на друга държава-членка се извършват или са били извършвани действия в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, той съобщава този факт на ЕОЦКП, като предоставя възможно най-конкретни данни.

ЕОЦКП предприема подходящи действия. Той съобщава на компетентния орган, който го е уведомил, резултатите от своята намеса и, доколкото е възможно, го уведомява за съществените етапи от своите действия.

2. Без да се засяга задължението за уведомяване съгласно параграф 1, ако компетентният орган, който извършва уведомяването, смята, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, чиито кредитни рейтинги се използват на негова територия, нарушава задълженията по силата на настоящия регламент и нарушенията са достатъчно сериозни и трайни, за да се отразят на защитата на инвеститорите или на стабилността на финансовата система в същата държава-членка, компетентният орган, който извършва уведомяването, може да поиска от ЕОЦКП да наложи на посочените в член 4, параграф 1 лица да прекратят да използват за регулаторни цели кредитните рейтинги на съответната агенция за кредитен рейтинг. Компетентният орган, който извършва уведомяването, обосновава своето искане пред ЕОЦКП.

Ако ЕОЦКП прецени, че искането е неоснователно, той уведомява компетентния орган, изпращащ изискването. Ако ЕОЦКП прецени, че искането е основателно, той предприема подходящи мерки за разрешаване на въпроса.

Член 32 Професионална тайна

1. Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за ЕОЦКП, за компетентните органи или за друго лице, на което ЕОЦКП е делегирал задачи, включително одитори и експерти, с които ЕОЦКП е сключил договор. Информацията, представляваща професионална тайна, не може да се разкрива на друго лице или орган, освен ако това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

2. Цялата информация, обменяна съгласно настоящия регламент между ЕОЦКП, компетентните органи и други органи и субекти, посочени в член 27, параграф 2, се счита за поверителна, освен когато ЕОЦКП или съответният компетентен орган, или друг орган, или субект заявят в момента на предоставянето ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.“

20. Член 33 се заличава.

21. Членове 34 и 35 се заменят със следното:

„Член 34 Споразумение за обмен на информация

ЕОЦКП може да сключи споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с компетентните органи на трети държави, само ако оповестяваната информация е предмет на гаранции за запазване на професионална тайна, които са поне еквивалентни на гаранциите, изисквани съгласно член 32.

Такъв обмен на информация има за цел изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

По отношение на предоставянето на лични данни на трета държава ЕОЦКП прилага Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 35 Разкриване на информация от страна на трети държави

ЕОЦКП може да разкрива информация, получена от компетентните органи на трети държави, само ако е получил изрично съгласие от компетентния орган, който е предоставил информацията, и по целесъобразност, само ако информацията се разкрива единствено за целите, за които този компетентен орган е дал съгласие си или когато такова разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.“

22. В дял IV, глава I заглавието се изменя, както следва:

„Наказания, глоби, периодични финансови санкции, процедура на комитета, делегирани правомощия и докладване“

23. В член 36 първата алинея се изменя, както следва:

"1. Държавите-членки определят правилата за наказанията, прилагани по отношение на нарушения на разпоредбите на член 4, параграф 1 от настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Предвидените наказания са ефективни, пропорционални и възпиращи.“

24. Вмъкват се следните членове 36a —36д:

"Член 36а Глоби

1. По искане на ЕОЦКП Комисията може с решение да наложи глоба на агенция за кредитен рейтинг, ако тя неволно или умишлено е извършила едно от нарушенията, изброени в приложение ІІІ.

2. Посочените в параграф 1 глоби са възпиращи и отговарят на естеството и сериозността на нарушението, неговата продължителността и икономическите възможности на съответната агенция за кредитен рейтинг. Размерът на глобата няма да превишава 20 % от годишните приходи или оборот на агенцията за кредитен рейтинг за предходната стопанска година.

3. Независимо от предвиденото в параграф 2, ако агенцията за кредитен рейтинг пряко или непряко е получила количествено измерима финансова полза от нарушението, размерът на глобата трябва да е равен поне на размера на ползата.

4. Комисията приема посредством делегиран акт в съответствие с член 38а подробни правила за прилагането на настоящия член, съдържащи по-конкретно:

а) подробни критерии за определяне размера на глобата;

б) процедури за разследване, съпътстващи мерки и докладване, както и процедурни правила за вземане на решение, включително разпоредби относно правото на защита, достъпа до документи, процесуалното представителство, разпоредби относно поверителността и сроковете и определянето на размера и събирането на глоби.

Член 36б

Периодични финансови санкции

1. По искане на ЕОЦКП Комисията може с решение да наложи периодични финансови санкции на лицата, посочени в член 23а, параграф 1, за да ги принуди:

а) да прекратят нарушението в съответствие с решение, взето съгласно член 24, параграф 1, буква г);

б) да предоставят пълната и точна информация, която е била изискана по силата на решение, взето съгласно член 23а;

в) да се подчинят на разследване, и по-специално да предоставят пълна документация, записи, данни, процедури или други изискани материали и да допълнят и коригират друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато по силата на решение, взето съгласно член 23б;

г) да се подчинят на проверка на място, наредена по силата на решение съгласно член 23в.

2. Предвидените периодични финансови санкции са ефективни и пропорционални. Размерът на периодичните финансови санкции се налага за всеки ден от забавянето. Той няма да превишава 5 % от средния дневен оборот през предходната стопанска година и се изчислява от посочената в решението дата.

Член 36в Изслушване на заинтересованите лица

1. Преди да вземе решение за налагане на глоба или периодична финансова санкция, както е предвидено в членове 36а и 36б, Комисията дава на лицата, срещу които има започната процедура, възможността да бъдат изслушани във връзка с въпросите, по които Комисията има възражения. Комисията основава своите решения само на онези възражения, по които засегнатите страни са имали възможност да изразят становище.

2. Правото на защита на засегнатите страни се съблюдава строго в хода на производството. Те имат правото на достъп до документите на Комисията при зачитане на законния интерес на други лица от опазване на търговските им тайни. Правото на достъп до документацията не включва поверителна информация и вътрешни документи на Комисията.“

Член 36г Разпоредби, свързани с глобите и периодичните финансови санкции

1. Комисията обявява публично всяка глоба или периодична финансова санкция, наложена съгласно членове 36а и 36б.

2. Глобите или периодичните финансови санкции, наложени съгласно членове 36а и 36б, са от административно естество.

Член 36д Обжалване пред Съда на Европейските общности

Съдът разполага с неограничена юрисдикция да осъществява контрол върху решения, с които Комисията е постановила глоба или периодична финансова санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или на периодичната финансова санкция.“

25. Членове 37 и 38 се заменят със следното:

„Член 37 Изменения на приложенията

Комисията може да измени приложението посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при зачитане на условията по членове 38б и 38в, за да отчете развитието, включително международното развитие на финансовите пазари, по-специално във връзка с нови финансови инструменти.

Член 38 Процедура на комитета

1. Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията[19].

2 При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3. Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.“

26. Вмъкват се следните членове 38a, 38б и 38в:

„Делегиране на правомощия

Член 38a Упражняване на делегирането на правомощия

1. Комисията е оправомощена за неопределен период от време да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета аления, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37.

2. След като приеме делегиран акт Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в членове 38б и 38в.

Член 38б Отмяна на делегирането на правомощия

1. Европейският парламент и Съветът могат по всяко време да отменят делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, член 19, параграф 2, член 36а, параграф 4 и член 37.

2. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение за отмяна на делегирани правомощия, информира другия законодателен орган и Комисията най-късно един месец преди вземането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат отменени, и мотивите за отмяната.

3. Решението за отмяна прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. Решението влиза в сила незабавно или по-късно, на посочената в него дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз .

Член 38в Възражения срещу делегираните актове

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

2. Ако до изтичане на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражение относно делегирания акт, последният влиза в сила на дата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение, посочва основанията за възражението срещу делегирания акт.“

27. Член 39 се изменя, както следва:

а) параграф 2 се заличава.

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Предвид развитието на регулаторната и надзорната уредба на трети държави в областта на агенциите за кредитен рейтинг до 1 юли 2011 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на това развитие и на посочените в член 40 преходни разпоредби върху стабилността на финансовите пазари в Съюза.“

28. В член 40 третата алинея се заменя със следния текст:

„Съществуващите агенции за кредитен рейтинг могат да продължат да присъждат кредитни рейтинги, които могат да се използват за регулаторни цели от финансовите институции, посочени в член 4, параграф 1, освен при отказ на регистрация. При отказ за регистрация се прилагат разпоредбите на член 24, параграфи 2 и 3.“

29. Вмъква се следният член 40а:

„Член 40а Преходни мерки, свързани с ЕОЦКП

1. На [ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ] се прекратяват всички компетенции и задължения, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, които са възложени на компетентните органи на държавите-членки — независимо дали действат като компетентни органи на държавата-членка по произход или не — и на техните колегии, ако такива са създадени.

2. На …[ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ] всякакви материали и работна документация, свързани с дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, включително текущите прегледи и действия за правоприлагане, преминават към ЕОЦКП.

3. Компетентните орган и колегиите, посочени в параграф 1, осигуряват предаването на ЕОЦКП на всички съществуващи материали и работни документи на [ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ]. Тези компетентни органи и колегии оказват също необходимото съдействие и консултират ЕОЦКП, за да спомогнат за ефективното и ефикасно прехвърляне и продължаване на дейността по надзора и правоналагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг.

4. ЕОЦКП е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи и колегии при всякакви административни или съдебни производства, произтичащи от дейността по надзора и правоприлагането, упражнявана съгласно настоящия регламент преди [ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ].

5. Ако на [ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ] е в ход съдебен контрол върху решение, което е взето от компетентен орган, посочен в параграф 1 от настоящия регламент, делото се прехвърля на Общия съд, освен ако съдът, преразглеждащ решението в държавата-членка, не излезе с решение в рамките на два месеца след [ един месец след влизане в сила на настоящия регламент ].

30. Приложение І се изменя в съответствие с приложение І към настоящия регламент.

31. Ново приложение ІІІ се добавя, както е посочено в приложение II към настоящия регламент.

Член 2 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки от дата на влизане в сила на Регламент …/… [Регламент за ЕОЦКП].

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

Приложение I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

1. В раздел А последната алинея от точка 2 се заменя със следното:

„Становищата на независимите членове на управителния или надзорния орган, издадени по въпросите, посочени в букви а)—г), се представят периодично на съвета, а на ЕОЦКП — при поискване.“

2. В раздел Б първата алинея от точка 8 се заменя със следното:

„Документите и средствата за детайлна проверка по точка 7 се съхраняват в помещенията на регистрираната агенция за кредитен рейтинг в продължение на най-малко пет години и се предоставят при поискване на ЕОЦКП.“

Приложение ІІ

Към Регламент (EО) № 1060/2009 се добавя следното приложение ІІІ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

САНКЦИИ

Нарушения

I. Нарушения, свързани с конфликти на интереси, организационни или оперативни изисквания

а) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 3, като в ситуациите, описани в точка 3, букви а)—г), присъжда кредитен рейтинг или в случай на съществуващ кредитен рейтинг не оповестява незабавно, че кредитният рейтинг е евентуално повлиян.

б) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 4, първа алинея, като предоставя консултантски услуги.

в) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 4, трета алинея, като не осигурява гаранции, че предоставянето на допълнителна услуга не представлява конфликт на интерес с нейната дейност по присъждане на кредитен рейтинг.

г) АКР нарушава член 4, параграф 3, като одобрява кредитен рейтинг, издаден в трета страна, без да са спазени условията, посочени в член 4, параграф 3, букви а)—з).

д) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел А, точка 2, трета алинея, като не назначава задължителния брой независими членове на административния или надзорния съвет.

е) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел А, точка 2, четвърта алинея, първото или второто изречение, като приема система за възнаграждение на независими членове, обвързана с резултатите от работата на АКР, или като определя мандат за период над пет години.

ж) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел А, точка 6, като не осигурява гаранции, че са спазени условията, предвидени в приложение І, раздел А, точка 6, букви а)—г), които позволяват на звеното за проверка на съответствието да изпълнява своите задължения правилно и независимо.

з) АКР нарушава член 7, параграф 2, като не осигурява гаранции, че посоченото в същия член лице започва или участва в преговорите относно таксите или плащанията.

и) АКР нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел В, точка 1, като не осигурява гаранции, че заинтересовано лице не продава, купува или участва в транзакция със съответния финансов инструмент.

й) АКР нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел В, точка 2, като не осигурява гаранции, че заинтересовано лице не участва или не влияе при определяне на кредитния рейтинг.

к) АКР нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел В, точка 3, букви б), в) и г), като не осигурява гаранции, че заинтересовано лице не оповестява, използва или разпространява поверителна информация.

л) АКР нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел В, точка 4, като не осигурява гаранции, че заинтересовано лице не иска или получава пари, подаръци или услуги.

м) АКР нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел В, точка 7, като не осигурява гаранции, че заинтересовано лице не заема важна управленска длъжност.

н) АКР нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение І, раздел В, точка 8, буква а), като не осигурява гаранции, че водещият рейтингов анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също предприятие или на свързани с него трети страни за период, повече от четири години.

о) АКР нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение І, раздел В, точка 8, буква б), като не осигурява гаранции, че рейтинговият анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също предприятие или свързани с него трети страни за период, повече от пет години.

п) АКР нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение І, раздел В, точка 8, буква в), като не осигурява гаранции, че лицата, одобряващи кредитните рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано предприятие или за свързани с него трети лица за период, повече от седем години.

р) АКР нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение І, раздел В, точка 8, втора алинея, като не осигурява гаранции, че съответното лице не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг в рамките на две години от края на посочените периоди.

с) АКР нарушава член 7, параграф 5, като въвежда оценка на възнагражденията и на резултатите от работата, обвързани с размера на приходите, които АКР получава от оценяваните предприятия или от свързани с тях трети страни.

т) АКР нарушава член 8, параграф 5, като не наблюдава своите кредитни рейтинги или като не подлага кредитните рейтинги или методологии на текущ преглед или поне веднъж годишно.

у) АКР нарушава член 8, параграф 6, буква б), като не извършва преглед или навременен преглед на съответните кредитни рейтинги при промяна на методологиите, моделите или важните за рейтинга допускания.

ф) АКР нарушава член 8, параграф 6, буква в), като не определят наново кредитния рейтинг, ако общият ефект от промените в методологиите, моделите или рейтинговите допускания засяга този кредитен рейтинг.

х) АКР, която иска достъп до уебсайта на емитент на структуриран финансов инструмент или свързана с него трета страна, нарушава член 8а, параграф 2, буква а), ако не разполага със системите и с организационната структура, необходими за гарантиране на поверителността на получената по този начин информация.

ц) АКР нарушава член 8а, параграф 2, буква б), ако не предоставя годишно рейтинги на поне 10 % от структурираните финансови инструменти, за които е поискала достъп до информацията, налична на уебстраницата на емитента или на свързана с него трета страна.

ч) АКР нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Г, част І, точка 4, втора алинея, като присъжда кредитен рейтинг или не оттегля съществуващ рейтинг.

II. Нарушения, свързани с възпрепятстване на дейностите по надзора

а) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 7, букви а)—з), като не осигурява документи или средства за детайлна проверка според изискванията на тези разпоредби.

б) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел В, точка 8, първа алинея, като не съхранява документите или средствата за детайлна проверка за поне пет години или не ги предоставя на компетентните органи.

в) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 9, като не съхранява записите за продължителността на взаимоотношението с оценяваното предприятие или свързана с него трета страна.

г) АКР нарушава член 11, параграф 2, като не предоставя изискваната информация или като не я предоставя в изисквания формат.

д) АКР нарушава член 11, параграф 3 във връзка с приложение І, раздел Д, част ІІ, точка 2, като не предоставя задължителните списъци.

е) АКР нарушава член 14, параграф 3, втора алинея, като не уведомява ЕОЦКП или не го уведомява своевременно за всякакви съществени промени в условията на първоначалната регистрация.

III. Нарушения, свързани с разпоредбите за оповестяване

а) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 2, като не оповестява имената на предприятията, на които е присъдила кредитен рейтинг, или на свързаните с тях трети страни, от които получава над 5 % от годишните си приходи.

б) АКР нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Б, точка 4, трета алинея, като не оповестява в окончателния доклад допълнителната услуга, предоставяна на предприятието, на които е присъдила кредитен рейтинг, или на свързана с него трета страна.

в) АКР нарушава член 8, параграф 1, като не оповестява методологията, моделите и важните за рейтинга допускания, които използва във връзка с дейностите си по определяне на кредитния рейтинг.

г) АКР нарушава член 8, параграф 6, буква а), като не оповестява незабавно вероятния обхват на кредитните рейтинги, повлияни от промяна на методологиите, моделите или важните за рейтинга допускания.

е) АКР нарушава член 8б, параграф 1, като не оповестява незабавно на защитената с парола уебстраница информацията в съответствие с член 8б, параграф 1, букви а) и б).

ж) АКР нарушава член 8б, параграф 2, като не предоставя достъп до интернет страницата на регистрирани или сертифицирани агенции за кредитен рейтинг, изпълняващи условията на член 8а, параграф 2.

з) Емитентът на структуриран финансов инструмент или свързана с него трета страна нарушава член 8а, параграф 2, като не предоставя на агенции за кредитен рейтинг, изпълняващи условията на член 8а, параграф 2, достъп до управляваната от него и защитена с парола уебстраница.

и) АКР нарушава член 8а, параграф 2, като налага на емитента или на свързана с него трета страна разпоредби, имащи за цел да предотвратят достъпа до уебстраницата на всякакви агенции за кредитен рейтинг, които искат такъв достъп и отговарят на условията на член 8а, параграф 2.

й) АКР нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Г, част І, точка 1, точка 2, букви а)—д), точка 4, първа алинея или точка 5 или част ІІ, точки 1, 2, 3 или 4, като при представянето на рейтинг не предоставя изискваната съгласно тези разпоредби информация.

к) АКР нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение І, раздел Г, част І, точка 3, като не информира предприятието, на което е присъден рейтинг, поне 12 часа преди публикуването на кредитния рейтинг.

л) АКР нарушава член 10, параграф 3, като не гарантира, че е използван допълнителен знак за разграничаване на кредитните рейтинги за структурирани финансови инструменти от други кредитни рейтинги.

м) АКР нарушава член 10, параграф 4, като не оповестява своите политики и процедури относно случайните кредитни рейтинги.

н) АКР нарушава член 10, параграф 5, като не предоставя информация съгласно настоящия член или като не идентифицира случайните кредитни рейтинги.

о) АКР нарушава член 11, параграф 1, като не оповестява или не актуализира информацията, свързана с въпросите, изложени в приложение І, част І, раздел Д.

п) АКР нарушава член 12, като не публикува или не публикува своевременно доклад за прозрачността, включващ информацията, предвидена в част ІІІ на раздел Е от приложение І.“

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

да се използва за всяко предложение или инициатива, представена от законодателния орган

(член 28 от Финансовия регламент и член 22 от Правилата за прилагане)

1. I. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

1.2. Съответна(и) област(и) на политики в рамката на УД/БД

1.3. Естество на предложението/инициативата

1.4. Цел/и

1.5. Обосновка на предложението/инициативата

1.6. Срок на действие и финансово въздействие

1.7. Планиран(и) управленски метод(и)

2. УПРАВЛЕНСКИ МЕРКИ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

2.2. Системи за управление и контрол

2.3. Мерки за предотвратяване на измама и нередности

3. ПРОГНОЗИРАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите

3.2. Прогнозирано въздействие върху разходите

3.2.1 Обобщение на прогнозираното въздействие върху разходите

3.2.2 Прогнозирано въздействие върху оперативните бюджетни кредити

3.2.3 Прогнозирано въздействие върху административните бюджетни кредити

3.2.4 Съответствие с текущата многогодишна финансова рамка

3.2.5 Участие на трети страни във финансирането

3.3. Прогнозирано въздействие върху приходите

I. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Регламент (ЕО) № ххх на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

1.2. Съответна(и) област(и) на политики в рамката на УД/БД[20]

Вътрешен пазар — Финансови пазари

1.3. Естество на предложението/инициативата

( Предложението/инициативата е свързано с ново действие

( Предложението/инициативата е свързано с ново действие след пилотен проект/подготвително действие[21]

( Предложението/инициативата е свързано с удължаването на съществуващо действие

( Предложението/инициативата е свързано с действие, пренасочено към ново действие

1.4. Цели

1.4.1. Многогодишна(и) стратегическа(и) цел(и) на Комисията, залегнала(и) в предложението/инициативата

С възлагането на надзорни правомощия на ЕОЦКП надзорът над АКР в Общността ще стане по-ефективен и ефикасен.

Тази по-ефективна надзорна рамка ще осигури по-добро съблюдаване от страна на АКР на съществените изисквания на Регламента относно АКР, като по този начин ще допринесе за постигане на общите стратегически цели на Комисията в областта на финансовите услуги, по-специално гарантиране на стабилност на финансовите пазари, подобрена защита на инвеститорите и прозрачност на финансовите пазари.

1.4.2. Специфична(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) по УД/БД

Специфична цел

Определени са следните цели на предложените мерки:

1. Осигуряване на ефективен надзор над АКР в ЕС;

2. Опростяване на надзорната структура за контрола върху АКР, както и

3. Осигуряване на правна сигурност за АКР и инвеститорите.

В резултат на тези цели са набелязани редица оперативни цели:

1. Осигуряване на единично звено за контакт за АКР и определяне на ясни компетенции;

2. Подобряване на ефективността на процеса на регистрация и надзор;

3. Осигуряване на последователно прилагане на правилата по същество от Регламента относно АКР;

4. Създаване на по-добри стимули за органите на надзора при работата им в рамките на паневропейската дейност на дружествата, подложени на надзор.

Съответна(и) дейност(и) по УД/БД

1.4.3. Очакван(и) резултат(и) и въздействие

Посочете въздействията, които предложението/инициативата следва да окаже върху бенефициерите/целевите групи.

1. По-ефективен надзор над АКР в ЕС, който ще подобри качеството и прозрачността на дейността по определяне на кредитни рейтинги в полза на инвеститорите и финансовата стабилност

2. Единично звено за контакт и ясни компетенции, намаляващи тежестта за дружествата под надзор и националните органи по надзора

3. Последователното прилагане на правилата по същество от Регламента относно АКР ще подобри правната сигурност за сектора на АКР, както и качеството и прозрачността на дейностите по определяне на кредитните рейтинги.

4. Подобряване на ефективността на процеса на регистрация и надзор. Това ще намали тежестта за дружествата под надзор, органите на надзора и не на последно място за европейските данъкоплатци.

1.4.4. Показатели за резултатите и въздействието

Посочете показателите за наблюдение на изпълнението на предложението/инициативата.

1. Очакван резултат: осигуряване на ефективен надзор над АКР в ЕС;

- брой на нарушенията на Регламента относно АКР

- брой на санкциите и наказателните глоби, наложени във връзка с нарушенията

- брой на проверките на място

- брой на надзорните мерки

2. Очакван резултат: Определяне на единично звено за контакт за АКР под надзор и ясни компетенции

Показатели:

• • брой на органите по надзора, участващи в процеса на регистрация и на надзор

• • брой на конфликтите на компетенции между органите, участващи в надзора над АКР

3. Очакван резултат: последователно прилагане на правилата по същество от Регламента относно АКР.

Показатели:

• брой на нарушенията на Регламента относно АКР

• брой на получените от Комисията оплаквания, подадени от АКР/ползватели на рейтинги

• брой на обжалванията на АКР пред ЕОЦКП/съда

4. Очакван резултат: подобряване на ефикасността на процеса на регистрация и на надзор

Показател:

• период, необходим за регистрация (от подаване на заявлението да издаване на решението за регистрация)

• срок за предприемане на мерки по надзора (от установяване на нарушението на дадено правило до приемане на мярка по надзора)

• брой на персонала, участващ в надзора над АКР

1.5. Обосновка на предложението/инициативата

1.5.1. Изискване(ия), коeто(ито) ще бъде(ат) удовлетворено(и) в краткосрочен или дългосрочен план

В краткосрочен план на ЕОЦКП се възлагат правомощията да регистрира и упражнява надзор на АКР, което ще доведе до подобряване на ефективността, по-ефективен надзор и ще заздрави последователното прилагане на Регламента относно АКР. В дългосрочен план мерките ще доведат до по-добро спазване от страна на АКР на правилата от Регламента относно АКР, като подобрят качеството и прозрачността на дейността по определяне на кредитните рейтинги.

На ЕОЦКП ще бъде възложен надзора над АКР за неопределен период.

1.5.2 Допълнителни ползи от участието на ЕС

Въпреки че надзорната рамка, предвидена понастоящем от Регламента относно АКР, все още не е влязла в действие, вече е възможно да се установят някои слабости, които обосновават нуждата за участие на Общността. Тези слабости и техните основни последствия за АКР и органите по надзора са (вж. раздел 3 от оценка на въздействието, придружаваща настоящото предложение):

• множеството участващи органи по надзора и рискове от конфликти във връзка с компетенциите;

• риск от разминаващо се и непоследователно прилагане на Регламента относно АКР в отделни правни актове от компетентните органи на държавите-членки;

• утежнени и отнемащи време регистрация и надзор

Процес;

Риск от неподходящи стимули и неприлагане от тяхна страна на гледната точка на Общността

Както става ясно от оценката на въздействието, възлагането на ЕОЦКП на регистрацията и на надзора над АКР ще разреши тези проблеми или съществено ще подобри ситуацията.

1.5.3. Поуки от подобен опит в миналото

За първи път на европейски надзорен орган се възлагат преки надзорни правомощия над финансовите институции.

1.5.4. Съответствие и евентуална синергия с други подобни инструменти

Настоящото предложение съответства на проекта на Регламент за създаването на Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM (2009) 503) от 23.9.2009 г.

1.6. Срок на действие и финансово въздействие

( Предложението/инициативата е с неорганичен срок на действие

1. 7. Планиран(и) управленски метод(и) [22]

( Пряко централизирано управление от Комисията

( Централизирано непряко управление с делегиране на задачи по правоприлагането на :

( изпълнителни агенции,

( органи, създадени от Общностите[23]

( национални публично правни организации/организации, предоставящи обществени услуги

( лицата, натоварени с изпълнението на специфични действия в съответствие с дял V от Договора за Европейския съюз, определени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент.

( Общо уравнение с държавите-членки

( Децентрализирано управление с трети страни

( Съвместно управление с международни организации (да се посочи кои)

Ако е посочен повече от един управленски начин, моля представете подробности в раздел „Коментари“.

Коментари

2. УПРАВЛЕНСКИ МЕРКИ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Посочете честотата и условията

В член 66 от проекта на Регламент за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари се предвижда оценка на опита, придобит в резултат от дейността на органа в рамките на три години от действителното начало на неговата работа, която би включвала оценка на преките надзорни правомощия на ЕОЦКП над АКР. За целта Комисията публикува общ доклад, който се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

2.2. Системи за управление и контрол

2.2.1 Установен(и) риск(ове)

Във връзка с настоящото предложение за изменение на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг беше извършана оценка на въздействието, с която се устоновиха разходите и ползите от различни варианти на политики за разрешаване на установените проблеми.

Рискът, свързан с финансиране на дейностите на ЕОЦКП чрез такси от сектора през първата година от работата му (2011 г.), беше отстранен, като беше осигурено финансиране (в съотношение 40/60) от бюджета на Общността/държавите-членки, както се предвижда в Регламента за ЕОЦКП.

2.2.2 Планиран(и) метод(и) за контрол

Предвидените в проекта на Регламент относно ЕОЦКП системи за управление и контрол ще се прилагат и по отношение на надзора над АКР.

При изготвяне на първата планирана оценка Комисията ще определи окончателния набор от показатели за оценка на резултатите от дейността на Европейски орган за ценни книжа и пазари по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Количествените показатели и качествените доказателства, събрани в хода на консултациите, ще бъдат от еднаква важност за крайната оценка. Оценката ще се извършва на всеки три години.

2.3. Мерки за предотвратяване на измама и нередности

Посочете съществуващи и планирани мерки за превенция и защита

За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), се прилагат без никакви ограничения по отношение на ЕОЦКП.

Органът се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и незабавно приема подходящите разпоредби, приложими по отношение на всички служители на органа.

В решенията относно финансирането и в споразуменията, както и в произтичащите от тях инструменти за прилагане изрично се предвижда, че Сметната палата и ОЛАФ могат да извършват при необходимост проверки на място на бенефициерите на финансирането, отпускано от Органа, и на служителите, отговарящи за разпределението му.

3. ПРОГНОЗИРАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и бюджетен(ни) ред(ове) за разходите

- Съществуващи бюджетни редове за разходите

По ред на функциите и бюджетните редове от многогодишната финансова рамка

Функция от многогодишната финансова рамка | Бюджетен ред | Вид на разходите | Участие |

Число 1А…Конкурентоспособност за растеж и заетост | DA/NDA ([24]) | от страни от ЕАСТ[25] | от държави кандидатки [26] | от трети страни | В съответствие с член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент. |

12.0404.01. ЕОЦКП — Субсидия по дялове 1 и 2 (разходи за персонал и административни разходи) | Многогодишен | ИМА | НЕ | НЕ | НЕ |

12.0404.02 ЕОЦКП — Субсидия по дял 3 (оперативни разходи) | Многогодишен | ИМА | НЕ | НЕ | НЕ |

3.2. Прогнозирано въздействие върху разходите

Обобщение на прогнозираното въздействие върху разходите

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка | 1A | Конкурентоспособност за растеж и заетост |

ГД MAРKT | Година 2011 | Година 2012 | Година 2013 | ОБЩО |

( Бюджетни кредити за оперативни разходи |

в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

3.2.3.2 Прогнозирани изисквания за човешки ресурси

Предложението/инициативата налага използването на човешки ресурси, както е обяснено по-долу:

Прогнозите да бъдат представени в цели цифри (или поне до първия десетичен знак)

Година 2011 | Година 2012 | Година 2013 |

( Позиции в щатното разписание – (длъжностни лица и временно нает персонал) |

XX 01 01 01 (Седалища и представителства на Комисията) | 4 | 4 | 4 |

( Външен персонал (в единици служители, приравнени на пълно работно време: ПРВ) |

ОБЩО | 4 | 4 | 4 |

Описание на задачите, които ще бъдат извършвани

Длъжностни лица и временно нает персонал | Одобряване на решения за налагане на АКР на глоби и решения за периодични финансови санкции по предложение на ЕОЦКП съгласно членове 36 и 36а от предложението, включително извършване на собствени запитвания, изслушвания на АКР и съответните лица, отговор на искания за достъп до документация, защита пред съда на решения за налагане на глоби и периодични финансови санкции и събиране на глоби и периодични финансови санкции. За 2011 г. всички 4 длъжности ще бъдат попълнени от наличния в рамките на ГД „Вътрешен пазар и услуги“ персонал. Отчитайки бюджетните ограничения, свързани със съществуващия ангажимент на Комисията да не иска нови длъжности до 2013 г., необходимите човешки ресурси ще бъдат попълнени от персонала на главните дирекции, които вече отговарят за управление на действието и/или са прехвърлени в рамките на ГД, заедно с допълнителни назначения при необходимост, които може да бъдат разрешени на ГД съгласно процедурата за годишното разпределение и в зависимост от бюджетните ограничения. Поне една длъжност ще бъде попълнена, като се използват наличните ресурси на управляващата служба (вътрешно преразпределение) |

- 3.2.4. Съответствие с текущата многогодишна финансова рамка

( Предложението/инициативата съответства на текущата многогодишна финансова рамка.

( Предложението/инициативата изисква повторно планиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Ново действие на Комисията

( Предложението/инициативата изисква да се приложи гъвкав инструмент или преглед на многогодишната финансова рамка.

3.2.5 Вноски на трети страни

Предложението/инициативата предвижда прогнозираното по-долу съфинансиране:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Година 2011 | Година 2012 | Година 2013 | Общо |

Посочете съфинансиращия орган | 60 % от общите нужди от държавите-членки чрез националните надзорни органи на ЕС (предложения стандартен механизъм за финансиране ЕОЦКП) | Няма съфинансиране Надзорът над АКР се финансира изцяло от такси |

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Финансово въздействие върху приходите

( Предложението има финансови отражения върху приходите. Съгласно предложението Комисията може да налага на АКР глоби и периодични финансови санкции (вж. член 36, 36а). Трудно е да са предвиди размерът на глобите и периодични финансови санкции, които Комисията може да налага на АКР, тъй като те зависят наред с всичко друго и от бъдещето спазване на настоящия регламент от страна на АКР.

ПРИЛОЖЕНИЕ към законодателната финансова обосновка за предложението за Регламент за изменение на Регламент № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

Приложена методология и основни допускания

Разходите, свързани с прекия контрол на ЕОЦКП над АКР, са прогнозирани съгласно три разходни категории: разходи за персонал, за инфраструктура и оперативни разходи в съответствие с класификацията в общия проектобюджет на ЕОЦКП (вж. финансовата обосновка, придружаваща предложението за Регламент за създаване на ЕОЦКП от 23.9.2009 COM(2009) 503).

Съгласно текущите прогнози на секретариата на ЕОЦКП и прогнозите на Комисията дейността по надзора над АКР ще изисква 12 нови служители (6 временно наети и 6 командировани национални експерти) в допълнение към 3 служители, които понастоящем работят в областта на АКР в ЕКРЦК и които са залегнали във вече предвидения в Регламента за ЕОЦКП проектобюджет на органа.

Нуждата от увеличаване на броя на персонала произтича от новите задачи, свързани с прекия надзор над АКР, който органът ще трябва да извършва в допълнение към предишните отговорности по отношение на АКР (напр. съветване на Комисията, разработване на насоки и задължителни технически стандарти, подпомагане на сътрудничеството между националните компетентни органи, посредничество при разрешаване на спорове).

Новите задачи са предвидени в предложения регламент и допълнително разяснени в обяснителния меморандум (4.3.3. и 4.3.4). В тях се включва, но не само, регистрация на АКР, разположени на територията на Общността, сертифициране на по-малки АКР, разположени в трети страни, ежедневен надзор над регистрираните АКР, осигуряване на редовни контакти с управлението/персонала на дружествата под надзор, сътрудничество с надзорните органи на трети страни относно АКР на трети страни, отговор на въпроси, оплаквания или искания на националните компетентни органи, АКР или инвеститори, наблюдение на спазването от страна на АКР на изискванията на Регламента относно АКР, изискване на информация от АКР или лицата, участващи в дейността по определяне на кредитния рейтинг, извършване на проверки на място, преглед на документация и изслушване на лица във връзка с обвинения в нарушаване на регламента. ЕОЦКП ще разполага и с правомощията да отменя регистрацията и да предприема други надзорни мерки, изброени в член 24 от регламента, както и да изисква от Комисията да налага глоби и периодични финансови санкции на АКР, които са в нарушение на регламента, като предоставя доказателства за нарушенията и предлага размера на глобата или наказателното плащане.

Според информацията, с която разполагаме, около 50 АКР ще кандидатстват за регистрация и след това ще подлежат на надзор от ЕОЦКП. Имайки предвид броят на АКР, които ще подлежат на надзор, броят, видът и сложността на задачите за изпълнение от страна ЕОЦКП и някои общи показатели за броя на персонала, който националните компетентни органи предвиждат да ангажират за целите на регистрацията и надзора при сегашната рамка, броят от 12 допълнителни длъжности за ЕОЦКП е оправдан.

Подробната разбивка на предлаганата численост на персонала по различни категории е представена в таблица 3.

Въздействието от разполагането на ЕОЦКП в Париж също е взето предвид, като е приложен съответният коефициент на корекция за разходите за живот в Париж.

Оценката на разходите за персонал през следващите години зависи наред с други неща и от броя на дружествата под надзор, но към момента не очакваме съществени промени.

Сумите от дял 2, свързани с разходите за инфраструктура, се основават на данните от ЕКРЦК и на прогнози на Комисията. ЕКРЦК предостави оценки на разходите в тази категория, основаващи се на екстраполация на действителните разходи, свързани с поддръжка на службите и администрацията в настоящото им местоположение. Като се вземе предвид, че Париж е сред най-скъпите места за бизнес в света, прогнозираните разходи естествено надхвърлят средните нива за регулаторните агенции на ЕС. Разходите за превод на регистрациите и други решения ще бъдат съществени, тъй като езиковият режим на ЕС ще се прилага с пълна сила за ЕОЦКП.

Нови оперативни разходи, свързани с прекия надзор над АКР, произтичат и от събирането на информация. Това включва функционирането на нова база данни за пряк надзор над АКР. Освен това новото правомощие на ЕОЦКП за извършва проверки на място поражда необходимостта от нови ресурси.

Методите на изчисляване на бюджета на ЕОЦКП са представени в таблица 2.

В съответствие с член 48, параграф 1, буква в) от Регламента за ЕОЦКП приходите на ЕОЦКП може да се състоят и от такси, платени на органа в случаите, предвидени в съответното законодателство. Член 19 от предложението предвижда разходите на ЕОЦКП, свързани с регистрацията и надзора на АКР съгласно регламента, да се покриват изцяло от такси, начислявани на агенциите за кредитен рейтинг. Видовете такси, услугите, за които ще се начисляват таксите, и техният размер се определят съгласно член 19, параграф 2 по силата на делегиран акт на Комисията, който ще се приеме през 2011 г. и се очаква да влезе в сила в началото на 2012 г. Пред преходната 2011 година ресурсите за пряк надзор над АКР следва да бъдат осигурени от вноски на държавите-членки и на Комисията в съответствие със съотношението, предвидено в проекта за Регламент за ЕОЦКП (40 % вноска от Общността и 60 % от държавите-членки). След влизането в сила на делегирания акт секторът на АКР ще възстанови направените през 2011 г. разходи за надзор.

Таблица 1: Прогнозен бюджет на Европейския орган за ценни книжа и пазари, свързан с прекия надзор над АКР

в хил. EUR

2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |

Дял 1 — разходи за персонал | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Ръководен състав /експерти: |

Временно нает персонал | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Командировани национални експерти | 507 | 507 | 507 |

Административен и друг обслужващ персонал: |

Добавки за служителите | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Обучение на персонала: общо | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Разходи за подбор на персонал | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Дял 2 — Разходи за сгради, оборудване и администрация | 628 | 628 | 628 |

Наемане на сгради и свързаните с това разходи | 216 | 216 | 216 |

Информационни и комуникационни технологии | 72 | 72 | 72 |

Движимо имущество и свързани разходи | 12 | 12 | 12 |

Текущи административни разходи | 12 | 12 | 12 |

Пощенски разходи /телекомуникации | 36 | 36 | 36 |

Разходи за заседания/пътни разходи | 180 | 180 | 180 |

Преводи | 100 | 100 | 100 |

Дял 3 — Оперативни разходи | 300 | 300 | 300 |

Събиране на информация: разработка | 150 | 150 | 150 |

Проверки на място | 150 | 150 | 150 |

ОБЩО | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

в т.ч. вноски на Общността | 1001,12 | 0 | 0 |

в т.ч. вноски на държави-членки (национални надзорни органи или министерства на финансите) | 1501,68 | 0 | 0 |

Такси и налози от сектора на АКР | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Източник: Оценки и изчисления на Комисията и на ЕКРЦК

Таблица 2: Прогнозен бюджет на ЕОЦКП, свързан с прекия надзор над АКР през първата година на функциониране (2011 г.), включително допусканията, приети при изчисленията

в хил. EUR

Дял 1 — разходи за персонал | 1574,8 |

Общ брой на служителите: | 12 | Средногодишни разходи на човек (въз основа на насоките на ГД „Бюджет“ и консултация с 3L3) |

Коефициента на корекция (разходи за адаптация към местоживеенето) | Париж | 1,158 |

Временно нает персонал | 6 | 141,3 (122x1,158) | 847,8 |

Командировани национални експерти | 6 | 84,5 (73x1,158) | 507 |

Добавки за служителите | 15 % от общите разходи за персонал | 203,2 |

Обучение на персонала: общо | Средна сума на човек (данни КОМ) | 0,6 | 7,2 |

Разходи за подбор на персонал | Средно по трима кандидати, интервюирани за една позиция | 0,8 | 9,6 |

Дял 2 — Разходи за сгради, оборудване и администрация | 628 |

Наемане на сгради и свързаните с това разходи | Данни и оценки на ЕКРЦК | 18 | 216 |

Информационни и комуникационни технологии | Данни и оценки на ЕКРЦК | 6 | 72 |

Движимо имущество и свързани разходи | Данни и оценки на ЕКРЦК | 1 | 12 |

Текущи административни разходи | Данни и оценки на ЕКРЦК | 1 | 12 |

Пощенски разходи /Телекомуникации | Данни и оценки на ЕКРЦК | 3 | 36 |

Разходи за пътувания и заседания | Данни и оценки на ЕКРЦК | 15 | 180 |

Преводи | Оценки на Комисията | 100 |

Дял 3 — Оперативни разходи | 300 |

Събиране на информация | Създаване и адаптиране на информационните системи (нова система и база данни за пряк надзор над АКР) | 150 |

Проверки на място | Оценка на ЕКРЦК | 150 |

ОБЩО | 2502,8 |

Източник: Оценки и изчисления на Комисията и на ЕКРЦК

Таблица 3: Щатно разписание (предварително)

Функционална група и степен |

2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

Общо AD | 6 | 6 | 6 |

Източник: Комисия[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Съобщение на Комисията „Движеща сила за възстановяването на Европа“, 4 март 2009 г., СOM(2009) 114 окончателен.

[2] Това са Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН), Комитетът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (КЕЗППН) и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

[3] Съобщение на Комисията за европейския финансов надзор от 27.5.2009 г., СOM(2009) 252 окончателен.

[4] Регламент за агенциите за кредитен рейтинг, приет от Европейския парламент и Съвета на хх септември 2009 г.

[5] Европейски съвет от 18—19 юни 2009 г., Заключения на председателството, № 20

[6] Член 4, параграф3 от Регламента относно агенциите за кредитен рей нит.

[7] Член 5 от Регламента относно агенциите за кредитен рей нит.

[8] ОВ L , г., стр. .

[9] ОВ L , г., стр. .

[10] ОВ L , г., стр. .

[11] COM(2009) 114 окончателен.

[12] COM(2009) 252 окончателен.

[13] ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

[14] ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3.

[15] ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1.

[16] ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1.

[17] ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 23.

[18] ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 28.

[19] ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.

[20] УД: Управление на дейности — БД: бюджетиране по дейности

[21] Както е посочено в член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент

[22] Подробности за начините на управление и позовавания на Финансовия регламент са достъпни на уебстраницата „Бюджет“ http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23] Како се посочва в член 185 от Финансовия регламент

[24] МБК = многогодишни бюджетни кредити/ЕБК = едногодишни бюджетни кредити

[25] EFTA Европейска асоциация за свободна търговия

[26] Държави кандидатки за членство и по целесъобразност потенциални държави кандидатки от Западните Балкани

[27] Технически и/или административна помощ и разходи в подкрепа на прилагане на програмите и/или действията на ЕС (предишни редове ВА), непряка изследователска дейност, пряка изследователска дейност

Top