EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0023

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 23/2010 по отношение на възможностите за риболов за някои рибни запаси и вследствие на заключението на двустранните договорености по рибарство с Норвегия и с Фарьорските острови за 2010 г.

/* COM/2010/0023 окончателен - NLE 2010/0014 */

52010PC0023
[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 1.2.2010

COM(2010)23 окончателен

2010/0014 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 23/2010 по отношение на възможностите за риболов за някои рибни запаси и вследствие на заключението на двустранните договорености по рибарство с Норвегия и с Фарьорските острови за 2010 г.

2010/0014 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 23/2010 по отношение на възможностите за риболов за някои рибни запаси и вследствие на заключението на двустранните договорености по рибарство с Норвегия и с Фарьорските острови за 2010 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията[1],

като има предвид, че:

1. Регламент (ЕО) № 23/2010 на Съвета[2] определя възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими за водите на ЕС и за съдовете на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова.

2. Възможностите за риболов за съдове на ЕС във водите на Норвегия и на Фарьорските острови, и във води на ЕС, на запаси, които са споделени, управлявани съвместно или разменени с тези държави, както и възможностите за риболов във води на ЕС за съдове под знамето на Норвегия и на Фарьорските острови, се определят всяка година след консултации по риболовните права, които се провеждат в съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите за отношенията, свързани с рибарството с тези държави[3].

3. В очакване на приключване на консултациите по договореностите за 2010 г. с Норвегия и Фарьорските острови, Регламент (ЕС) № 23/2010 определя временни възможности за риболов за засегнатите рибни запаси.

4. На 15 януари и 26 януари 2010 г. консултациите с Фарьорските острови и съответно с Норвегия бяха приключени и договореностите за възможностите за риболов за 2010 г. — определени. Като следствие е необходимо да се заменят временните възможности за риболов за засегнатите рибни запаси за 2010 г. както са определени в Регламент (ЕС) № 23/2010 с риболовните възможности, съответни на тези договорености.

5. На годишното си заседание през 2009 г. Комисията по рибарство за Западния и Централния Тихи океан (КРЗЦТО) отново потвърди, че от 1 януари 2010 г. две зони в международни води от територията на Конвенцията се закриват за риболов на тон от вида Thunnus obesus и на тон с жълти перки от съдове с мрежа гъргър и се въвежда ограничение на улова на риба меч за всеки член. Необходимо е тези нови разпоредби да бъдат въведени в правото на ЕС.

6. Поради това Регламент (ЕО) № 23/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 23/2010 се изменя, както следва:

1. Параграф 2 от член 1 се заличава.

2. Създава се следният член 30а:

„Член 30а

Зони, закрити за гъргърови риболовни стопанства

Риболовът със съдове с гъргър, на тон от вида Thunnus obesus и на тон с жълти перки се забранява в следните зони в международни води:

а) международните води, затворени от границите на изключителните икономически зони на Индонезия, Палау, Микронезия и Папуа-Нова Гвинея;

б) международните води, затворени от границите на изключителните икономически зони на Микронезия, Маршаловите острови, Науру, Кирибати, Тувалу, Фиджи, Соломоновите острови и Папуа-Нова Гвинея.“

3. Приложение IA се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

4. Приложение IБ се заменя с текста от приложение II към настоящия регламент.

5. Приложение IЗ се заменя с текста от приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвета

Председател

Приложение I

Приложение Iа Регламент (ЕС) № 23/2010 се изменя, както следва:

(1) вписването, свързано с пясъчна змиорка във води на ЕС от IIa, IIIa и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Пясъчна змиорка Ammodytidae | Зона: | Води на ЕС от ІІа, IIIa и ІV (1) (SAN/2A3A4.) |

Дания | 167 436 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 3 660 |

Германия | 256 |

Швеция | 6 148 |

ЕС | 177 500 |

Норвегия | 20 000 | (2) |

Фарьорски острови | 2 500 | (2) |

ОДУ | 200 000 |

(1) С изключение на водите в границата на шест мили от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula. (2) Да се добива в зона IV.“ |

(2) вписването, свързано с менек във води на ЕС и в международни води от V, VI and VII, се заменя със следното:

„Вид: | Менек Brosme brosme | Зона: | Води на ЕС и международни води от V, VІ и VІІ (USK/567EI.) |

Германия | 4 | Аналитичен ОДУ |

Испания | 14 |

Франция | 172 |

Ирландия | 17 |

Обединено кралство | 83 |

Други | 4 | (1) |

ЕС | 294 |

Норвегия (2) | 2 923 | (3)(4) |

ОДУ | 3 217 |

(1) Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота. (2) Да се лови във водите на ЕС от IIa, IV, Vb, VI и VII. (3) От които във всеки момент в Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в Vb, VI и VII не надвишава 3 000 тона. (4) Включително молва. Квотите за Норвегия са молва 6 140 тона и менек 2 923 тона и са взаимнозаменяеми до 2 000 тона и могат да се ловят само с парагади в Vb, VI и VII. |

(3) вписването, свързано с менек в норвежки води от IV се заменя със следното:

„Вид: | Менек Brosme brosme | Зона: | Норвежки води от IV (USK/04-N.) |

Белгия | 0 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 165 |

Германия | 1 |

Франция | 0 |

Нидерландия | 0 |

Обединено кралство | 4 |

ЕС | 170 |

ОДУ | Неприложимо | “ |

(4) вписването, свързано с херинга в IIIa се заменя със следното:

„Вид: | Херинга(1) Clupea harengus | Зона: | IIIa (HER/03A.) |

Дания | 14 010 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 224 |

Швеция | 14 656 |

ЕС | 28 890 |

Фарьорски острови | 450 | (2) |

ОДУ | 33 855 |

(1) Разтоварвания на брега на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 32 mm. (2) Да се добива в Skagerrak. “ |

(5) вписването, свързано с херинга във води на ЕС от IV северно от 53°30'N, се заменя със следното:

„Вид: | Херинга(1) Clupea harengus | Зона: | Води на ЕС и норвежки води от IV, северно от 53°30' с.ш. (HER/04A.), (HER/04B.) |

Дания | 22 497 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 14 147 |

Франция | 9 653 |

Нидерландия | 21 581 |

Швеция | 1 672 |

Обединено кралство | 24 223 |

ЕС | 93 773 |

Норвегия | 47 647 | (2) |

ОДУ | 164 300 |

(1) Разтоварвания на брега на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размери на окото, равен на или по-голям от 32 mm. Държавите-членки трябва да информират Комисията за разтоварванията на брега на херинга, като правят разграничение между IVa и IVb. (2) Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

Норвежки води, южно от 62°с.ш. (HER/*04N-) |

ЕО | 50 000“ |

(6) вписването, свързано с херинга в норвежки води южно от 62°с.ш. се заменя със следното:

„Вид: | Херинга Clupea harengus | Зона: | Норвежки води, южно от 62° с.ш. (HER/04-N.) |

Швеция | 846 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 846 |

ОДУ | 164 300 |

(1) Приловът от треска, пикша, люр, мерланг и американска треска се приспада от квотата за тези видове.“ |

(7) вписването, свързано с прилов на херинга в IIIa се заменя със следното:

„Вид: | Херинга(1) Clupea harengus | Зона: | Прилов в IIIa (HER/03A-BC) |

Дания | 6 424 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 57 |

Швеция | 1 034 |

ЕС | 7 515 |

ОДУ | 7 515 |

(1) Разтоварвания на брега на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.“ |

(8) вписването, свързано с прилов на херинга във води на ЕС от IIa и IV; VIId се заменя със следното:

„Вид: | Херинга(1) Clupea harengus | Зона: | Прилов в IV, VIId и във водите на ЕС от IIa (HER/2A47DX) |

Белгия | 67 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 13 008 |

Германия | 67 |

Франция | 67 |

Нидерландия | 67 |

Швеция | 64 |

Обединено кралство | 247 |

ЕС | 13 587 |

ОДУ | 13 587 |

(1) Разтоварвания на брега на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.“ |

(9) вписването, свързано с херинга в VIId; IVc се заменя със следното:

„Вид: | Херинга(1) Clupea harengus | Зона: | VIId; IVc (2) (HER/4CXB7D) |

Белгия | 7 100 | (3) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 321 | (3) |

Германия | 202 | (3) |

Франция | 5 235 | (3) |

Нидерландия | 8 193 | (3) |

Обединено кралство | 1 830 | (3) |

ЕС | 22 881 |

ОДУ | 164 300 |

(1) Разтоварвания на брега на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 32 mm. (2) С изключение на запасите в Blackwater: отнася се за запасите на херинга в морския район на устието на Темза в рамките на зона, ограничена от линия, преминаваща на юг от Landguard Point (51°56' с.ш., 1°19.1' и.д.) до 51°33' с.ш. и оттам — на запад до точка от брега на Обединеното кралство. (3) До 50 % от тази квота може да се добива в IVb. Все пак използването на това специално условие трябва да се съобщи предварително на Комисията (HER/*04B.).“ |

(10) вписването, свързано с херинга във води на ЕС и международни води от Vb and VIb и VIaN се заменя със следното:

„Вид: | Херинга Clupea harengus | Зона: | водите на ЕС и международните води от Vb и VIb и VIaN (1) (HER/5B6ANB) |

Германия | 2 656 | Аналитичен ОДУ |

Франция | 503 |

Ирландия | 3 589 |

Нидерландия | 2 656 |

Обединено кралство | 14 356 |

ЕС | 23 760 |

Фарьорски острови | 660 | (2) |

ОДУ | 24 420 |

(1) Отнася се до запаса от херинга в VI, северно от 56°00' с.ш. и в онази част от VIa, която се намира източно от 07°00' з.д. и северно от 55°00' с.ш., с изключение на Clyde. (2) Тази квота може да се добива само в VІa северно от 56°30' с.ш.“ |

(11) вписването, свързано с треска в Skagerrak се заменя със следното:

„Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | Skagerrak (COD/03AN.) |

Белгия | 12 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 3 835 | (1) |

Германия | 96 | (1) |

Нидерландия | 24 | (1) |

Швеция | 671 | (1) |

ЕС | 4 638 |

ОДУ | 4 793 |

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 1 от допълнението към настоящото приложение. “ |

(12) вписването, свързано с треска във води на ЕС от IIa и IV; тази част от ІІІа, която не е обхваната от Skagerrak и Kattegat се заменя със следното:

„Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | IV; води на ЕС от IIa; онази част от ІІІа, която не е обхваната от Skagerrak и Kattegat (COD/2A3AX4) |

Белгия | 991 | (1)(2) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 5 696 | (1)(2) |

Германия | 3 612 | (1)(2) |

Франция | 1 225 | (1)(2) |

Нидерландия | 3 219 | (1)(2) |

Швеция | 38 | (1)(2) |

Обединено кралство | 13 067 | (1)(2) |

ЕС | 27 848 | (1) |

Норвегия | 5 704 | (3) |

ОДУ | 33 552 |

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 1 от допълнението към настоящото приложение. (2) В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на съдове, които участват в инициативи, свързани с напълно документирани риболовни стопанства, да извършат допълнителен улов в границите на едно общо количество, на допълнителни 5 % от квотата, определена на тази държава-членка, при условие че: съдът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и обработващи дейности на борда на съда; целият улов на треска с този съд се приспада от квотата, включително тази, която е под разрешения за разтоварване на брега размер; допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв съд или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността от риболов на запаса от треска; когато държава-членка установи, че съд, който участва в инициативата не удовлетворява горните условия, държавите-членки оттеглят допълнителния улов, отпуснат на този съд и го изключват от по-нататъшно участие в инициативата. (3) Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

Норвежки води от IV (COD/*04N-) |

ЕО | 24 204“ |

(13) вписването, свързано с треска в норвежки води южно от 62°с.ш. се заменя със следното:

„Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | норвежките води южно от 62°с.ш. (COD/04-N.) |

Швеция | 382 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 382 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от пикша, люр и мерланг и американска треска се приспада от квотата за този вид.“ |

(14) вписването, свързано с треска в VIId се заменя със следното:

„Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | VIId (COD/07D.) |

Белгия | 84 | (1)(2) | Аналитичен ОДУ |

Франция | 1 641 | (1)(2) |

Нидерландия | 49 | (1)(2) |

Обединено кралство | 181 | (1)(2) |

ЕС | 1 955 |

ОДУ | 1 955 |

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 2 от допълнението към настоящото приложение. (2) В допълнение към тази квота държавите-членки могат да разрешат на съдове, които участват в инициативи, свързани с напълно документирани риболовни стопанства, да извършат допълнителен улов в границите на едно общо количество, на допълнителни 5 % от квотата, определена на тази държава-членка, при условие че: съдът използва камери за видеонаблюдение (CCTV), свързани със система от датчици, които записват всички риболовни и обработващи дейности на борда на съда; целият улов на треска с този съд се приспада от квотата, включително тази, която е под разрешения за разтоварване на брега размер; допълнителният улов е ограничен до 30 % от нормалното ограничение на улова за такъв съд или до количеството, с което обосновано може да се гарантира, че няма да има увеличение на смъртността от риболов на запаса от треска; когато държава-членка установи, че съд, който участва в инициативата не удовлетворява горните условия, държавите-членки оттеглят допълнителния улов, отпуснат на този съд и го изключват от по-нататъшно участие в инициативата.“ |

(15) вписването, свързано с риба въдичар в норвежки води от IV се заменя със следното:

„Вид: | Риба въдичар Lophiidae | Зона: | Норвежки води от IV (ANF/04-N.) |

Белгия | 46 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 1 182 |

Германия | 19 |

Нидерландия | 17 |

Обединено кралство | 276 |

ЕС | 1 540 |

ОДУ | Неприложимо | “ |

(16) вписването, свързано с пикша в IIIa, води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId, се заменя със следното:

Вид: | Пикша Melanogrammus aeglefinus | Зона: | IIIa, води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId (HAD/3A/BCD) |

Белгия | 9 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 1 551 |

Германия | 99 |

Нидерландия | 2 |

Швеция | 183 |

ЕС | 1 844 | (1) |

ОДУ | 2 201 |

(1) С изключение на очакван промишлен прилов от 264 тона.“ |

(17) вписването, свързано с пикша във води на ЕС от IIa и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Пикша Melanogrammus aeglefinus | Зона: | IV; води на ЕС от IIa (HAD/2AC4.) |

Белгия | 200 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 1 376 |

Германия | 876 |

Франция | 1 526 |

Нидерландия | 150 |

Швеция | 139 |

Обединено кралство | 22 698 |

ЕС | 26 965 | (1) |

Норвегия | 8 083 |

ОДУ | 35 794 |

(1) С изключение на очакван промишлен прилов от 746 тона. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

Норвежки води от IV (HAD/*04N-) |

ЕО | 20 613“ |

(18) вписването, свързано с пикша в норвежки води южно от 62°с.ш. се заменя със следното:

„Вид: | Пикша Melanogrammus aeglefinus | Зона: | норвежките води южно от 62°с.ш. (HAD/04-N.) |

Швеция | 707 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 707 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от треска, люр и мерланг и американска треска се приспада от квотата за този вид.“ |

(19) вписването, свързано с мерланг в IIIa се заменя със следното:

„Вид: | Мерланг Merlangius merlangus | Зона: | IIIa (WHG/03A.) |

Дания | 232 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Нидерландия | 1 |

Швеция | 25 |

ЕС | 258 | (1) |

ОДУ | 1 050 |

(1) С изключение на очакван промишлен прилов от 773 тона.“ |

(20) вписването, свързано с мерланг във води на ЕС от IIa и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Мерланг Merlangius merlangus | Зона: | IV; води на ЕС от IIa (WHG/2AC4.) |

Белгия | 236 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 1 022 | (1) |

Германия | 266 | (1) |

Франция | 1 536 | (1) |

Нидерландия | 591 | (1) |

Швеция | 2 | (1) |

Обединено кралство | 7 391 | (1) |

ЕС | 11 044 | (2) |

Норвегия | 790 | (3) |

ОДУ | 12 897 |

(1) При използването на тази квота се прилагат условията, посочени в точка 3 от допълнението към настоящото приложение. (2) С изключение на очакван промишлен прилов от 1 063 тона. (3) Може да се добива във води на ЕС. Уловът, добит по тази квота, се приспада от дела на Норвегия от ОДУ. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

Норвежки води от IV (WHG/*04N-) |

ЕО | 8 203“ |

(21) вписването, свързано с мерланг и люр в норвежки води южно от 62°с.ш., се заменя със следното:

„Вид: | Мерланг и люр Merlangius merlangus и Pollachius pollachius | Зона: | норвежките води южно от 62°с.ш. (W/P/04-N.) |

Швеция | 190 | (1) | Предпазен ОДУ |

ЕС | 190 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от треска, пикша и американска треска се приспада от квотата за тези видове.“ |

(22) вписването, свързано със северно путасу в норвежки води от II и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Северно путасу Micromesistius poutassou | Зона: | норвежки води от II и IV (WHB/4AB-N.) |

Дания | 1 900 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 100 |

ЕС | 2 000 |

ОДУ | 540 000 |

“ |

(23) вписването, свързано със северно путасу във води на ЕС и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV, се заменя със следното:

„Вид: | Северно путасу Micromesistius poutassou | Зона: | Води на ЕС и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV (WHB/1X14) |

Дания | 10 128 | (1)(2) | Аналитичен ОДУ |

Германия | 3 938 | (1)(2) |

Испания | 8 586 | (1)(2) |

Франция | 7 048 | (1)(2) |

Ирландия | 7 843 | (1)(2) |

Нидерландия | 12 350 | (1)(2) |

Португалия | 798 | (1)(2) |

Швеция | 2 505 | (1)(2) |

Обединено кралство | 13 141 | (1)(2) |

ЕС | 66 337 | (1)(2) |

Норвегия | 59 900 | (3) (4) |

Фарьорски острови | 9 000 | (5) (6) |

ОДУ | 540 000 |

(1) От които до 68 % могат да бъдат уловени в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Ян Майен (WHB/*NZJM1). (2) Може да се лови във фарьорски води в рамките на общото количество на достъп от 14 000 тона, налично за ЕС (WHB/*05B-F). (3) Да се ловят във води на ЕС от II, IVa, VIa северно от 56°30 с.ш., VIb и VII, западно от 12° з.д. (WHB/*8CX34). Уловът в IVa е не повече от 40 000 тона. (4) От които до 500 тона може да се състоят от сребърна корюшка (Argentina spp.). (5) Уловът на северно путасу могат да включва неизбежен улов на сребърна корюшка (Argentina spp.). (6) Да се лови във води на ЕО от II, IVa, V, VIa, северно от 56°30' с.ш., VIb и VII, западно от 12° з.д. Уловът в ІVа е не повече от 2 250 тона. “ |

(24) вписването, свързано със северно путасу в VIIIc, IX и X; във води на ЕС от КРЦИАО (Комитет по рибарство за Централния и Източния Атлантически океан) 34.1.1, се заменя със следното:

Вид: | Северно путасу Micromesistius poutassou | Зона: | VIIIc, IX и X; води на ЕС от КРЦИАО 34.1.1 (WHB/8C3411) |

Испания | 11 096 | Аналитичен ОДУ |

Португалия | 2 774 |

ЕС | 13 870 | (1)(2) |

ОДУ | 540 000 |

(1) От които до 68 % може да се ловят в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Ян Майен (WHB/*NZJM2). (2) Може да се лови във фарьорски води в рамките на общото количество на достъп от 14 000 тона, налично за ЕС (WHB/*05B-F). |

(25) вписването, свързано със северно путасу във води на ЕС от II, IVa, V, VI, северно от 56°30' с.ш. и VІІ западно от 12°з.д., се заменя със следното:

Вид: | Северно путасу Micromesistius poutassou | Зона: | Води на ЕС от II, IVa, V, VI, северно от 56°30' с.ш. и VII, западно от 12°з.д. (WHB/24A567) |

Норвегия | 87 011 | (1) (2) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Фарьорски острови | 14 000 | (3)(4) |

ОДУ | 540 000 |

(1) Приспадат се от ограниченията на улова на Норвегия, определени по спогодбата на крайбрежните държави. (2) Уловът в IV е не повече от 21 753 тона, т.e. 25 % от нивото на достъп на Норвегия. (3) Да се приспадне от ограниченията на улова на Фарьорските острови, определени по спогодбата на крайбрежните държави. (4) Може да се лови също в VIb. Уловът в IV е не повече от 3 500 тона. |

(26) вписването, свързано със синя молва във води на ЕС и в международни води от VI и VII, се заменя със следното:

„Вид: | Синя молва Molva dypterygia | Зона: | Води на ЕС и международни води от VI и VII (BLI/67-) |

Германия | 15 | Аналитичен ОДУ |

Eстония | 2 |

Испания | 47 |

Франция | 1 082 |

Ирландия | 4 |

Литва | 1 |

Полша | 0 |

Обединено кралство | 275 |

Други | 4 | (1) |

ЕС | 1 432 |

Норвегия | 150 | (2) |

Фарьорски острови | 150 | (3) |

ОДУ | 1 732 |

(1) Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота. (2) Да се лови във водите на ЕС от IIa, IV, Vb, VI и VII. (3) Приловът от кръглонос гренадир и черна риба сабя се приспада от тази квота. Да се лови във води на ЕС от VIa, северно от 56°30' с.ш. и VIb.“ |

(27) вписването, свързано с молва във води на ЕС и в международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV, се заменя със следното:

„Вид: | Молва Molva molva | Зона: | Води на ЕС и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV (LIN/6X14.). |

Белгия | 29 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 5 |

Германия | 107 |

Испания | 2 156 |

Франция | 2 299 |

Ирландия | 576 |

Португалия | 5 |

Обединено кралство | 2 646 |

ЕС | 7 824 |

Норвегия | 6 140 | (1)(2) |

Фарьорски острови | 200 | (3)(4) |

ОДУ | 14 164 |

(1) От които във всеки момент в Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в VI и VII не надвишава 3 000 тона. (2) Включително менек. Квотите за Норвегия са молва 6 140 тона и менек 2 923 тона и са взаимнозаменяеми до 2 000 тона и могат да се ловят само с парагади в зони Vb, VI и VII. (3) Включително менек. Да се лови само в VIb и VIa, северно от 56°30' с.ш. (4) От които във всеки момент в VIa и VIb е разрешен случаен улов на други видове от 20 % на кораб. Този процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен улов на други видове в VI не надвишава 75 тона.“ |

(28) вписването, свързано с молва в норвежки води от IV, се заменя със следното:

„Вид: | Молва Molva molva | Зона: | Норвежки води от IV (LIN/04-N.) |

Белгия | 6 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 747 |

Германия | 21 |

Франция | 8 |

Нидерландия | 1 |

Обединено кралство | 67 |

ЕС | 850 |

ОДУ | Неприложимо |

(29) вписването, свързано с лангустина в норвежки води от IV, се заменя със следното:

„Вид: | Лангустина Nephrops norvegicus | Зона: | Норвежки води от IV (NEP/04-N.) |

Дания | 1 135 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 1 |

Обединено кралство | 64 |

ЕС | 1 200 |

ОДУ | Неприложимо | “ |

"" |

(30) вписването, свързано със северна скарида в IIIa, се заменя със следното:

„Вид: | Северна скарида Pandalus borealis | Зона: | IIIa (PRA/03A.) |

Дания | 3 401 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Швеция | 1 832 |

ЕС | 5 233 |

ОДУ | 9 800 | “ |

(33) вписването, свързано със северна скарида в норвежки води южно от 62°с.ш., се заменя със следното:

„Вид: | Северна скарида Pandalus borealis | Зона: | норвежките води южно от 62°с.ш. (PRA/04-N.) |

Дания | 420 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Швеция | 138 | (1) |

ЕС | 558 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от треска, пикша, люр, мерланг и американска треска се приспада от квотите за този вид.“ |

(32) вписването, свързано с писия в Skagerrak се заменя със следното:

„Вид: | Писия Pleuronectes platessa | Зона: | Skagerrak (PLE/03AN.) |

Белгия | 56 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 7 280 |

Германия | 37 |

Нидерландия | 1 400 |

Швеция | 390 |

ЕС | 9 163 |

ОДУ | 9 350 | “ |

(33) вписването, свързано с писия в Kattegat, се заменя със следното:

Вид: | Писия Pleuronectes platessa | Зона: | Kattegat (PLE/03AS.) |

Дания | 1 040 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 12 |

Швеция | 117 |

ЕС | 1 169 |

ОДУ | 1 169 | “ |

(34) вписването, свързано с писия във води на ЕС от IIa и IV; онази част от IIIa, която не е обхваната от Skagerrak и Kattegat, се заменя със следното:

Вид: | Писия Pleuronectes platessa | Зона: | IV; води на ЕС от IIa; онази част от ІІІа, която не е обхваната от Skagerrak и Kattegat (PLE/2A3AX4) |

Белгия | 3 665 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 11 911 |

Германия | 3 436 |

Франция | 687 |

Нидерландия | 22 907 |

Обединено кралство | 16 951 |

ЕС | 59 557 |

Норвегия | 4 268 |

ОДУ | 63 825 |

(1(1) |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

ЕО | Норвежки води от IV (PLE/*04N-) |

ЕО | 24 439“ |

(35) вписването, свързано с американска треска в IIIa, води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc, IIId и IV се заменя със следното:

„Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и IIId (POK/2A34.) |

Белгия | 37 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 4 357 |

Германия | 11 002 |

Франция | 25 891 |

Нидерландия | 110 |

Швеция | 599 |

Обединено кралство | 8 435 |

ЕС | 50 431 |

Норвегия | 56 613 | (1) |

ОДУ | 107 044 |

(1) Може да се добива единствено във води на ЕС от IV и IIIa. Уловът, добит по тази квота, се приспада от норвежкия дял от ОДУ.“ |

(36) вписването, свързано с американска треска в VI; води на ЕС и международни води от Vb; води на ЕС и международни води от XII и XIV, се заменя със следното:

„Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | VI; води на ЕС и международни води от Vb, ХІІ и ХІV (POK/561214) |

Германия | 284 | Аналитичен ОДУ |

Франция | 2 819 |

Ирландия | 391 |

Обединено кралство | 3 039 |

ЕС | 6 533 |

ОДУ | 11 106 | “ |

(37) вписването, свързано с американска треска в норвежки води южно от 62°с.ш., се заменя със следното:

„Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | Норвежки води, южно от 62° с.ш. (POK/04-N.) |

Швеция | 880 | (1) | Аналитичен ОДУ |

ЕС | 880 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от треска, пикша, люр и мерланг се приспада от квотата за този вид.“ |

(38) вписването, свързано с черна писия във води на ЕС IIa и IV; води на ЕС и международни води от Vb и VI, се заменя със следното:

„Вид: | Черна писия Reinhardtius hippoglossoides | Зона: | Води на ЕС IIa и IV; води на ЕС и международни води от Vb и VI (GHL/2A-C46) |

Дания | 3 | Аналитичен ОДУ |

Германия | 5 |

Eстония | 3 |

Испания | 3 |

Франция | 49 |

Ирландия | 3 |

Литва | 3 |

Полша | 3 |

Обединено кралство | 189 |

ЕС | 262 | (1) |

ОДУ | 612 |

(1) От които 350 тона са определени за Норвегия и трябва да се добиват във води на ЕС от IIa и VI. В VI това количество може да се лови само с парагади.“ |

(39) вписването, свързано със скумрия в IIIa, води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc, IIId и IV се заменя със следното:

„Вид: | Скумрия Scomber scombrus | Зона: | IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и IIId (MAC/2A34.) |

Белгия | 475 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 12 529 | (1) |

Германия | 495 |

Франция | 1 496 |

Нидерландия | 1 507 |

Швеция | 4 485 | (2)(3) |

Обединено кралство | 1 395 |

ЕС | 22 382 | (2)(4) |

Норвегия | 103 374 | (5) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) В съответствие с декларацията на Съвета и Комисията, направена на заседанието на Съвета на министрите по рибарство на 14 и 15 декември 2009 г. и свързана с рибарството в норвежки води, количеството от 7 352 тона, съответстващо на неизползваната квота за 2009 г. в норвежки води от IV за този вид, може да се лови в допълнение на квотата във води на ЕС от тази зона на ОДУ. (2) Включително 242 тона, които да се добиват в норвежки води южно от 62° с.ш. (MAC/*04N-). (3) Когато се извършва риболов в норвежки води, приловът от треска, пикша, люр и мерланг и американска треска се приспада от квотите за този вид. (4) Може да се добива също в норвежки води от IVa (5) Да се приспадне от дела на Норвегия от ОДУ (квота на достъп). Това количество включва норвежкия дял от ОДУ за Северно море в размер на 39 054 тона. Риболов по тази квота може да се извършва само в IVa, освен за 3 000 тона, които могат да ловят в IIIa. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следните зони: |

IIIa (MAC/*03A.) | IIIa и IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI; международни води от IIa от 1 януари до 31 март 2010 г. (MAC/*2A6.) |

Дания | 4 130 | 5 360 |

Франция | 490 |

Нидерландия | 490 |

Швеция | 390 | 10 |

Обединено кралство | 490 |

Норвегия | 3 000 |

“ |

(40) вписването, свързано със скумрия в VI; VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от IIa, XII и XIV, се заменя със следното:

„Вид: | Скумрия Scomber scombrus | Зона: | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от IIa, XII и XIV (MAC/2CX14-) |

Германия | 18 793 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Испания | 20 |

Eстония | 156 |

Франция | 12 530 |

Ирландия | 62 641 |

Латвия | 115 |

Литва | 115 |

Нидерландия | 27 405 |

Полша | 1 323 |

Обединено кралство | 172 268 |

ЕС | 295 366 |

Норвегия | 11 626 | (1) |

Фарьорски острови | 4 536 | (2) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Може да се лови в IIa, VIa северно от 56°30' с.ш., IVa, VIId, VIIe, VIIf и VIIh. (2) Може да се лови в VIa северно от 56°30' с.ш., VIIe, VIIf and VIIh. Може да се лови също във води на ЕС от IVa северно от 59° с.ш. от 1 януари до 15 февруари и от 1 септември до 31 декември. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната посочена зона и само в периода от 1 януари до 15 февруари и от 1 септември до 31 декември. |

IVa (MAC/*04A-C) | Норвежки води от IVa (MAC/**04N-) |

Германия | 7 561 | 5 183 |

Франция | 5 041 | 3 456 |

Ирландия | 25 204 | 17 278 |

Нидерландия | 11 027 | 7 559 |

Обединено кралство | 69 313 | 47 516 |

ЕО ЕС | 118 146 | 80 992 |

“ |

(41) вписването, свързано със скумрия в VIIIc, IX и X; във води на ЕС от КРЦИАО (Комитет по рибарство за Централния и Източния Атлантически океан) 34.1.1, се заменя със следното:

„Вид: | Скумрия Scomber scombrus | Зона: | VIIIc, IX и X; води на ЕС от КРЦИАО 34.1.1 (MAC/8C3411) |

Испания | 27 919 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 185 | (1) |

Португалия | 5 771 | (1) |

ЕС | 33 875 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Количествата, обект на размяна с други държави-членки, могат да се добиват в VIIIa, VIIIb и VIIId (MAC/*8ABD). Количествата, осигурени от Испания, Португалия или Франция за целите на размяната и добити в VIIIa, VIIIb и VIIId, обаче не трябва да надвишават 25 % от квотите на отдаващата държава-членка. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

VIIIb (MAC/*08B.) |

Испания | 2 345 |

Франция | 16 |

Португалия | 484 | “ | " |

(42) вписването, свързано с обикновен морски език във води на ЕС от II и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Обикновен морски език Solea solea | Зона: | Води на ЕС от II и IV (SOL/24.) |

Белгия | 1 171 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 535 |

Германия | 937 |

Франция | 234 |

Нидерландия | 10 571 |

Обединено кралство | 602 |

ЕС | 14 050 |

Норвегия | 50 | (1) |

ОДУ | 14 100 |

(1) Може да се лови само във води на ЕС от IV.“ |

(43) вписването, свързано с трицона в IIIa, се заменя със следното:

Вид: | Трицона Sprattus sprattus | Зона: | IIIa (SPR/03A.) |

Дания | 34 843 | Предпазен ОДУ |

Германия | 73 |

Швеция | 13 184 |

ЕС | 48 100 |

ОДУ | 52 000 |

(44) вписването, свързано с трицона във води на ЕС от IIa и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Трицона Sprattus sprattus | Зона: | води на ЕС от IIa и IV (SPR/2AC4-C) |

Белгия | 1 730 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 136 883 |

Германия | 1 730 |

Франция | 1 730 |

Нидерландия | 1 730 |

Швеция | 1 330 | (1) |

Обединено кралство | 5 707 |

ЕС | 150 840 |

Норвегия | 10 000 | (2) |

Фарьорски острови | 9 160 | (3) (4) |

ОДУ | 170 000 | (5) |

(1) Включително пясъчна змиорка. (2) Може да се лови само във води на ЕС от IV. (3) Може да се лови в IV и VIa, северно от 56°30' с.ш. Всеки прилов на северно путасу се приспада от квотата за северно путасу, определена за VIa, VIb и VII. (4) 1 832 тона могат да бъдат уловени като херинга в риболовни стопанства, с използване на мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm. Ако квотата от 1 832 тона херинга е изчерпана, тогава всеки риболов с мрежи с размер на окото по-малък от 32 mm, е забранен. (5) Предварителен ОДУ. Окончателният ОДУ ще бъде определен с отчитане на новите научни съвети през първата половина на 2010 г.“ |

(45) вписването, свързано със сафрид във води на ЕС от IVb, IVc и VIId, се заменя със следното:

„Вид: | Сафрид Trachurus spp. | Зона: | Води на ЕС от IVb, IVc и VIId (JAX/4BC7D) |

Белгия | 48 | Аналитичен ОДУ |

Дания | 20 875 |

Германия | 1 843 | (1) |

Испания | 388 |

Франция | 1 732 | (1) |

Ирландия | 1 313 |

Нидерландия | 12 568 | (1) |

Португалия | 44 |

Швеция | 75 |

Обединено кралство | 4 968 | (1) |

ЕС | 43 854 |

Норвегия | 3600 | (2) |

ОДУ | 47 454 |

(1) До 5 % от тази квота, ловена в участък VIId, могат да се отчетат като уловени по квотата, свързана със зоната: Води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII и XIV. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*2A-14). (2) Може да се лови във води на ЕС от IVa (JAX/*04A-C.).“ |

(46) вписването, свързано със сафрид във води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII и XIV, се заменя със следното:

„Вид: | Сафрид Trachurus spp. | Зона: | Води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII и XIV (JAX/2AX14-). |

Дания | 15 691 | (1) | Аналитичен ОДУ |

Германия | 12 243 | (1) (2) |

Испания | 16 699 |

Франция | 6 301 | (1) (2) |

Ирландия | 40 775 | (1) |

Нидерландия | 49 123 | (1) (2) |

Португалия | 1 609 |

Швеция | 675 | (1) |

Обединено кралство | 14 765 | (1) (2) |

ЕС | 157 881 |

Фарьорски острови | 2 000 | (3) |

ОДУ | 159 881 |

(1) До 5 % от тази квота, уловени във води на ЕС от участъци IIa или IVa преди 30 юни могат да се отчетат като уловени по квотата, свързана със зоната води на ЕС от IVb, IVc и VIId. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*4BC7D). (2) До 5 % от тази квота могат да се ловят в участък VIId. Използването на това специално условие обаче трябва да се съобщи предварително на Комисията (JAX/*07D.). (3) Може да се лови в VIa, VIa северно от 56°30' с.ш., VIIe, VIIf и VIIh (JAX/*46A7H).“ |

(47) вписването, свързано с норвежки паут в IIIa; води на ЕС от IIa, и IV, се заменя със следното:

„Вид: | Норвежки паут Trisopterus esmarki | Зона: | IIIa; води на ЕС от IIa и IV (NOP/2A3A4.) |

Дания | 116 642 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 22 | (1) |

Нидерландия | 86 | (1) |

ЕС | 75 000 |

Норвегия | 6 000 | (2) |

ОДУ | 8 1000 |

(1) Квотата може да се лови само във води на ЕС от IIa, IIIa и IV. (2) Тази квота може да се лови само в IV и VIa северно от 56°30' с. ш.“ |

(48) вписването, свързано с норвежки паут в норвежки води от IV, се заменя със следното:

„Вид: | Норвежки паут Trisopterus esmarki | Зона: | Норвежки води от IV (NOP/04-N.) |

Дания | 950 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 50 | (1) |

ЕС | 1 000 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Включително сафрид, който не може да бъде отделен.“ |

(49) вписването, свързано със стопанска риба в норвежки води от IV, се заменя със следното:

„Вид: | Стопанска риба | Зона: | Норвежки води от IV (I/F/04-N.) |

Швеция | 800 | (1) (2) | Предпазен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 800 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът на треска, пикша, люр, мерланг и американска треска се приспада от квотите за тези видове. (2) От които не повече от 400 тона сафрид.“ |

(50) вписването, свързано с комбинирана квота във води на ЕС от Vb, VI и VII, се заменя със следното:

„Вид: | Комбинирана квота | Зона: | Води на ЕС от Vb, VI и VII (R/G/5B67-C) |

ЕС | Неприложимо | Предпазен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Норвегия | 140 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Уловени само с парагади, включително гренадири, плъхоопашати риби, Mora mora и голяма брадата мерлуза.“ |

(51) вписването, свързано с други видове в норвежки води от IV, се заменя със следното:

„Вид: | Други видове | Зона: | Норвежки води от IV (OTH/04-N.) |

Белгия | 27 | Предпазен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Дания | 2 500 |

Германия | 282 |

Франция | 116 |

Нидерландия | 200 |

Швеция | Неприложимо | (1) |

Обединено кралство | 1 875 |

ЕС | 5 000 | (2) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Отпусната от Норвегия на Швеция квота за „други видове“ на обичайно ниво. (2) При необходимост и след консултации могат да се вмъкват изключения, включително риболовни стопанства, които не са упоменати изрично.“ |

(52) вписването, свързано с други видове във води на ЕС от IIa, IV и VIa северно от 53°30' с.ш., се заменя със следното:

„Вид: | Други видове | Зона: | Води на ЕС от IIa, IV и VIa, северно от 56°30' с.ш. (OTH/2A46AN) |

ЕС | Неприложимо |

Норвегия | 2 720 | (1) (2) |

Фарьорски острови | 150 | (3) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Ограничено до IIa и IV. (2) При необходимост и след консултации могат да се вмъкват изключения, включително риболовни стопанства, които не са упоменати изрично. (3) Ограничено до прилова на бяла риба в IV и VIa северно от 56° 30' с.ш.“ |

Приложение II

Приложение IБ към Регламент (ЕС) № 23/2010 се заменя със следното:

„ ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

СЕВЕРОИЗТОЧЕН АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН И ГРЕНЛАНДИЯЗони I, II, V, XII, XIV на МСИМ и гренландски води от ОРСАО (Организация по рибарство за Северозападния Атлантически океан) 0 и 1

Вид: | Снежен краб Chionoecetes spp. | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1 (PCR/N01GRN) |

Ирландия | 62 |

Испания | 437 |

ЕС | 500 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Херинга Clupea harengus | Зона: | Води на ЕС и международни води от I и II (HER/1/2.) |

Белгия | 34 | (1) | Аналитичен ОДУ |

Дания | 33 079 | (1) |

Германия | 5 793 | (1) |

Испания | 109 | (1) |

Франция | 1 427 | (1) |

Ирландия | 8 563 | (1) |

Нидерландия | 11 838 | (1) |

Полша | 1 674 | (1) |

Португалия | 109 | (1) |

Финландия | 512 | (1) |

Швеция | 12 257 | (1) |

Обединено кралство | 21 148 | (1) |

ЕС | 96 543 | (1) |

Норвегия | 86 889 | (2) |

ОДУ | 1 483 000 |

(1) При докладване на улов пред Европейската комисия се докладват също така количествата, уловени във всяка от следните зони: регулаторна зона на КРСИАО (Комисия по рибарство за Североизточния Атлантически океан), води на ЕС, фарьорски води, норвежки води, риболовната зона около Ян Майен, защитената риболовна зона около Svalbard. (2) Уловът, добит по тази квота, следва да се приспадне от дела на Норвегия в ОДУ (квота на достъп). Тази квота може да се лови във води на ЕС северно от 62° с.ш. |

Специално условие: |

В границите на горепосочените квоти не могат да се добиват повече от посочените по-долу количества в следната зона: |

Норвежки води на север от 62° с.ш. и риболовна зона около Ян Майен (HER/*2AJMN) |

Белгия | 30 | (3) |

Дания | 29 771 | (3) |

Германия | 5 214 | (3) |

Испания | 98 | (3) |

Франция | 1 284 | (3) |

Ирландия | 7 707 | (3) |

Нидерландия | 10 654 | (3) |

Полша | 1 507 | (3) |

Португалия | 98 | (3) |

Финландия | 461 | (3) |

Швеция | 11 032 | (3) |

Обединено кралство | 19 033 | (3) |

(3) Когато сборът от улова на всички държави-членки достигне 86 889 тона, не се разрешава повече улов. |

Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | Норвежки води от I и II (COD/1N2AB.) |

Германия | 2 423 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕС) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕС) № 847/96 не се прилага. |

Гърция | 300 |

Испания | 2 702 |

Ирландия | 300 |

Франция | 2 224 |

Португалия | 2 702 |

Обединено кралство | 9 398 |

ЕС | 20 050 |

ОДУ | 594 000 |

Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1; гренландски води от V и XIV (COD/N01514) |

Германия | 1 636 | (1) (2) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 364 | (1) (2) |

ЕС | 2 500 | (1) (2) (3) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Да се лови южно от 61° с.ш. в Западна Гренландия и южно от 62° с.ш. в Източна Гренландия. (2) Съдовете са с научен наблюдател на борда. (3) От които 500 тона са определени на Норвегия. Може да се лови само южно от 62ºс.ш. в XIV и Va и южно от 61ºс.ш. в ОРСАО 1. |

Вид: | Треска Gadus morhua | Зона: | I и IIb (COD/1/2B.) |

Германия | 3 928 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Испания | 10 155 |

Франция | 1 676 |

Полша | 1 838 |

Португалия | 2 144 |

Обединено кралство | 2 515 |

Всички държави-членки | 100 | (1) |

ЕС | 22 356 | (2) |

ОДУ | 594 000 |

(1) С изключение на Германия, Испания, Франция, Полша, Португалия и Обединеното кралство. (2) Определянето на дела от запаса на треска, с който да разполага Общността в зоната Шпицберген и Мечи остров, не засяга по никакъв начин правата и задълженията, произтичащи от Парижкия договор от 1920 г. |

Вид: | Треска и пикша Gadus morhua и Melanogrammus aeglefinus | Зона: | Фарьорски води от Vb (C/H/05B-F.) |

Германия | 10 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 60 |

Обединено кралство | 430 |

ЕС | 500 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Атлантическа писия Hippoglossus hippoglossus | Зона: | Гренландски води от V и XIV (HAL/514GRN) |

Португалия | 1 000 | (1) |

ЕС | 1 075 | (2) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Да се лови с не повече от шест съда на ЕС с дънни парагади, чийто целеви вид е атлантическа писия. Уловът на свързани видове да се приспада от тази квота. (2) От които 75 тона, които да се ловят само с парагади, са определени на Норвегия. |

Вид: | Атлантическа писия Hippoglossus hippoglossus | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1 (HAL/N01GRN) |

ЕС | 75 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) От които 75 тона, които да се ловят с парагади, са определени на Норвегия. |

Вид: | Мойва Mallotus villosus | Зона: | IIb (CAP/02B.) |

ЕС | 0 |

ОДУ | 0 |

Вид: | Мойва Mallotus villosus | Зона: | Гренландски води от V и XIV (CAP/514GRN) |

Всички държави-членки | 0 |

ЕС | 0 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Пикша Melanogrammus aeglefinus | Зона: | Норвежки води от I и II (HAD/1N2AB.) |

Германия | 439 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 264 |

Обединено кралство | 1 347 |

ЕС | 2 050 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Северно путасу Micromesistius poutassou | Зона: | Фарьорски води (WHB/2A4AXF) |

Дания | 1 188 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 81 |

Франция | 130 |

Нидерландия | 113 |

Обединено кралство | 1 188 |

ЕС | 2 700 |

ОДУ | 540 000 | (1) |

(1) ОДУ, договорен между ЕС, Фарьорските острови, Норвегия и Исландия. |

Вид: | Молва и синя молва Molva molva и Molva dypterygia | Зона: | Фарьорски води от Vb (B/L/05B-F.) |

Германия | 791 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 1 755 |

Обединено кралство | 154 |

ЕС | 2 700 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Приловът от най-много 952 тона кръглонос гренадир и черна риба сабя да бъде приспаднат от тази квота. |

Вид: | Северна скарида Pandalus borealis | Зона: | Гренландски води от V и XIV (PRA/514GRN) |

Дания | 1 282 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 1 282 |

ЕС | 7 000 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) От които 3 100 тона са определени на Норвегия и 1 335 тона на Фарьорските острови. |

Вид: | Северна скарида Pandalus borealis | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1 (PRA/N01GRN) |

Дания | 2 000 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 2 000 |

ЕС | 4 000 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | Норвежки води от I и II (POK/1N2AB.) |

Германия | 2 400 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 386 |

Обединено кралство | 214 |

ЕС | 3 000 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | Международни води от I и II (POK/1/2INT) |

ЕС | 0 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Американска треска Pollachius virens | Зона: | Фарьорски води от Vb (POK/05B-F.) |

Белгия | 49 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 301 |

Франция | 1 463 |

Нидерландия | 49 |

Обединено кралство | 563 |

ЕС | 2 425 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Гренландска писия Reinhardtius hippoglossoides | Зона: | Норвежки води от I и II (GHL/1N2AB.) |

Германия | 25 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 25 | (1) |

ЕС | 50 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Само като прилов. |

Вид: | Гренландска писия Reinhardtius hippoglossoides | Зона: | Международни води от I и II (GHL/1/2INT) |

ЕС | 0 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Гренландска писия Reinhardtius hippoglossoides | Зона: | Гренландски води от V и XIV (GHL/514GRN) |

Германия | 6 271 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Обединено кралство | 330 |

ЕС | 7 500 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) От които 824 тона са определени на Норвегия и 75 тона са определени на Фарьорските острови. |

Вид: | Гренландска писия Reinhardtius hippoglossoides | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1 (GHL/N01GRN) |

Германия | 1 850 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 2 800 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) От които 800 тона са определени на Норвегия и 150 тона са определени на Фарьорските острови. Да се лови само в зона ОРСАО 1. |

Вид: | Скумрия Scomber scombrus | Зона: | Норвежки води от IIa (MAC/02A-N.) |

Дания | 11 626 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 11 626 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Може да се лови също в норвежки води от IV и в международни води от IIa (MAC/*4N-2A). |

Вид: | Скумрия Scomber scombrus | Зона: | Фарьорски води от Vb (MAC/05B-F.) |

Дания | 3 765 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ЕС | 3 765 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Може да се лови във води на ЕС от IVa (MAC/*04A.). |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Води на ЕС и международни води от V; международни води от ХІІ и ХІV (RED/51214.) |

Eстония | 210 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 4 266 |

Испания | 749 |

Франция | 398 |

Ирландия | 1 |

Латвия | 76 |

Нидерландия | 2 |

Полша | 384 |

Португалия | 896 |

Обединено кралство | 10 |

ЕС | 6 992 | (1) |

ОДУ | 46 000 |

(1) Не повече от 70 % от квотата могат да бъдат добити в зоната, определена от координатите, посочени по-долу, и не повече от 15 % от квотата могат да бъдат уловени в тази зона през периода от 1 април до 10 май. (RED/*5X14.). |

Точка № | Северна ширина | Западна дължина |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Норвежки води от I и II (RED/1N2AB.) |

Германия | 766 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Испания | 95 | (1) |

Франция | 84 | (1) |

Португалия | 405 | (1) |

Обединено кралство | 150 | (1) |

ЕС | 1 500 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Само като прилов. |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Международни води от I и II (RED/1/2INT) |

ЕС | Неприложимо | (1)(2) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

ОДУ | 8 600 |

(1) Риболовното стопанство ще се осъществява само в периода от 15 август до 30 ноември 2010 г. Риболовното стопанство ще се закрие, когато ОДУ е напълно използван от договарящите се страни по КРСИАО. Комисията информира държавите-членки за датата, на която секретариатът на КРСИАО е уведомил договарящите се страни по КРСИАО, че ОДУ е бил напълно използван. От тази дата държавите-членки забраняват целевия риболов на морски костур от страна на кораби, под тяхно знаме. (2) Корабите ограничават своя прилов на морски костур в други риболовни стопанства до максимум 1 % от общия улов, задържан на борда. |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Гренландски води от V и XIV (RED/514GRN) |

Германия | 6 041 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 30 | (1) |

Обединено кралство | 42 | (1) |

ЕС | 8 000 | (1) (2) (3) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Може да се лови само с пелагичен трал. Може да се лови на изток или на запад. Квотата може да се добива в регулаторната зона на КРСИАО, при условие че са изпълнени гренландските условия за докладване (RED/*51214). (2) От които 1 500 тона са определени на Норвегия и 385 тона са определени на Фарьорските острови. (3) Не повече от 70 % от квотата могат да бъдат добити в зоната, определена от координатите, посочени по-долу, и не повече от 15 % от квотата могат да бъдат уловени в тази зона през периода от 1 април до 10 май. (RED/*5-14.) |

Точка № | Северна ширина | Западна дължина |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Исландски води от Va (RED/05A-IS) |

Белгия | 0 | (1) (2) (3) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 0 | (1) (2) (3) |

Франция | 0 | (1) (2) (3) |

Обединено кралство | 0 | (1) (2) (3) |

ЕС | 0 | (1) (2) (3) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Включително неизбежния прилов (треската не е разрешена). (2) Да се лови между юли и декември. (3) Временна квота в очакване на заключенията от консултациите по рибарство с Исландия за 2010 г. |

Вид: | Морски костур Sebastes spp. | Зона: | Фарьорски води от Vb (RED/05B-F.) |

Белгия | 11 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Германия | 1 473 |

Франция | 99 |

Обединено кралство | 17 |

ЕС | 1 600 |

ОДУ | Неприложимо |

Вид: | Прилов | Зона: | Гренландски води от ОРСАО 0 и 1 (XBC/N01GRN) |

ЕС | 2 300 | (1) (2) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Прилов означава всеки улов на видове, които са обхванати от целевите видове на съда, посочени в риболовното разрешително. Може да се лови на изток или на запад. (2) От които 120 тона кръглонос гренадир са определени на Норвегия. Да се лови само в V, ХIV и ОРСАО 1. |

Вид: | Други видове (1) | Зона: | Норвежки води от I и II (OTH/1N2AB.) |

Германия | 117 | (1) | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 47 | (1) |

Обединено кралство | 186 | (1) |

ЕС | 350 | (1) |

ОДУ | Неприложимо |

(1) Само като прилов. |

Вид: | Други видове (1) | Зона: | Фарьорски води от Vb (OTH/05B-F.) |

Германия | 305 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 275 |

Обединено кралство | 180 |

ЕС | 760 |

ОДУ | Неприложимо |

(1) С изключение на рибни видове без търговска стойност. |

Вид: | Калканоподобни | Зона: | Фарьорски води от Vb (FLX/05B-F.) |

Германия | 54 | Аналитичен ОДУ Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. |

Франция | 42 |

Обединено кралство | 204 |

ЕС | 300 |

ОДУ | Неприложимо |

Приложение III

Приложение IЗ към Регламент (ЕС) № 23/2010 се заменя със следното:

„ ПРИЛОЖЕНИЕ IЗ

Зона на КРЗЦТО

Вид: | Риба меч Xiphias gladius | Зона: | Частта от зоната на КРЗЦТО южно от of 20° ю.ш. (F7120S) |

ЕС | 3 170,36 | Аналитичен ОДУ |

ОДУ | Неприложимо |

.

[1] OВ C , , стр. .

[2] ОВ L 21, 26.1.2010 г., стр. 1.

[3] ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48 (Норвегия); ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12 (Фарьорски острови).

Top