EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0242

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Годишен доклад за Хонконг за 2009 г.

/* COM/2010/0242 окончателен */

52010DC0242

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Годишен доклад за Хонконг за 2009 г. /* COM/2010/0242 окончателен */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 1.6.2010

COM(2010) 242 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ХОНКОНГ ЗА 2009 Г.

Въведение към 12-ия годишен доклад за Хонконг на Комисията до Съвета и Европейския парламент

Катрин Аштън, Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, заместник-председател на Европейската комисия

За мен е удоволствие да предоставя въведението към 12-ия годишен доклад за Хонконг, разглеждащ събитията през 2009 г. Отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и Хонконг продължиха да се развиват много добре по отношение на търговията и инвестициите помежду ни и въпросите от общ интерес.

Европейската комисия продължи да следи отблизо политическото, институционалното, икономическото и социалното развитие на Хонконг. Прилагането на принципа „една държава, две системи“ продължава да бъде задоволително, в резултат на зачитането на правата и основните свободи на гражданите на Хонконг, защитата на върховенството на закона и поддържането на благоприятна бизнес среда и пазарния характер на икономика.

Силните финансови и икономически връзки между Европейския съюз и Хонконг бяха особено ценни през този период на спад в икономиката. Икономиката на Хонконг излезе от световната финансова криза без сериозни структурни проблеми. Като дом на една от най-големите европейски бизнес общности в Азия и финансов и икономически център на региона, Хонконг ще продължи да бъде от стратегическо значение като търговски и инвестиционен партньор на Европа в момента, в който отбелязваме началото на нашия икономически растеж.

Правителството на САР Хонконг публикува също пакет от предложения за изборите през 2012 г. за законодателен орган и главен управител, след обществени консултации по тези въпроси. Европейският съюз продължава твърдата си подкрепа за ранен и значителен напредък към постигането на целта за реално всеобщо избирателно право в съответствие с Основния закон на Хонконг и волята на неговите граждани.

Хонконг продължава да играе важна роля в региона и според новите разпоредби на Договора от Лисабон Европейският съюз ще има възможност да засили връзките си с района, по-специално чрез представителството ни на място.

Катрин Аштън |

Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2009 г.

Въведение

От предаването на Хонконг на континентален Китай преди повече от дванадесет години досега, Европейската комисия следи отблизо икономическите и политическите събития в специалния административен район (САР) Хонконг, в изпълнение на поетия през 1997 г. ангажимент към Европейския парламент да изготвя годишен доклад относно ситуацията в Хонконг. Това е дванадесетият такъв доклад, обхващащ 2009 г.

През този период принципът „една държава, две системи“, установен в китайско-британската декларация и Основния закон на Хонконг, продължи да функционира добре. Правата и основните свободи на гражданите на Хонконг бяха спазвани, върховенството на закона — защитено, а пазарната икономическа система и бизнес средата бяха запазени.

През 2009 г. двустранните отношения и сътрудничеството между Европейския съюз и Хонконг продължиха да се развиват. Европейският съюз запази позицията си на втори по големина търговски партньор на Хонконг, въпреки отбелязания спад в двустранната търговия. Съюзът е най-големият източник на преки чужди инвестиции за Хонконг (след континентален Китай и Британските Вирджински острови). Дом на една от най-големите европейски бизнес общности в Азия, Хонконг е следователно стратегически търговски и инвестиционен партньор за Европейския съюз.

Европейският съюз отдава голямо значение на стабилността, просперитета и демократичното развитие на Хонконг, както и на прогреса за постигане на крайната цел за реално всеобщо избирателно право в съответствие с Основния закон на САР Хонконг и желанията на жителите на Хонконг. Ето защо ЕС ще продължи да подкрепя своевременен и значителен напредък за постигането на тази цел.

Развитие на политическите събития

През 2009 г. Европейската комисия продължи да следи отблизо политическите, институционалните и социалните събития в Хонконг в съответствие с поетия през 1997 г. ангажимент към Европейския парламент. През 2009 г. този процес бе обект на предложения на правителството на Хонконг за реформа на електоралните методи за изборите за главен управител през 2012 г. и изборите за Законодателен съвет през същата година.

На 15 януари 2009 г. главният управител на Хонконг Donald Tsang обяви отлагането на публичната консултация, която правителството на Хонконг трябваше да проведе относно реформата на електоралните методи за изборите през 2012 г., предвидена първоначално за първата половина на 2009 г., за да позволи на правителството си да се съсредоточи върху решаването на „икономическите и житейските проблеми“ след финансовата криза.

На 18 ноември правителството на САР Хонконг излезе с консултационните документи относно електоралната процедура за изборите за законодателен орган и лидер на района през 2012 г. Това ще има значително влияние върху прогреса на града към постигането на всеобщо избирателно право. Документът за консултация относно методите за избор на главен управител и за формирането на Законодателен съвет през 2012 г. („консултационният документ“) бе предмет на тримесечни консултации и членове на обществеността бяха поканени да коментират предложенията, изложени от правителството. Периодът на консултации приключи на 19 февруари 2010 г.

Henry Tang, главен секретар по административните въпроси, обяви консултацията в Законодателния съвет и подчерта, че ако Хонконг разполага с по-демократична избирателна система през 2012 г., това би било важна стъпка към преки избори през 2017 г. Правителството подчерта, че предложенията са в съответствие с решението на Постоянния комитет на Националния народен конгрес по въпросите, свързани с методите за избор на главен управител и за формирането на Законодателен съвет.

Консултационният документ предлага през 2012 г. броят на местата в законодателния орган да се увеличи от 60 на 70. Пет от тези места ще бъдат избрани пряко от географските избирателни райони, а други пет ще бъдат разпределени на функционалните избирателни райони, запазвайки по този начин настоящата пропорция между пряко избрани и функционални места. Консултационният документ повдигна въпроса за разпределянето на тези пет нови места между избрани членове на Областния съвет.

Що се отнася до метода за избор на главен управител на Хонконг консултационният документ предлага разширяването на избиращия лидера на града Избирателен комитет от 800 до 1200 члена, „за да се спази изискването за постепенен и системен напредък, даващ повече място за участие на членовете на общността в изборите, и за още по-голяма представителност на Избирателния комитет“. Това може да бъде направено като се добавят по 100 члена за всеки от четирите сектора, представени в Избирателния комитет. Прагът за номиниране в рамките на Избирателния комитет ще бъде запазен на настоящото си ниво от една осма от общия брой членове на Избирателния колеж (т.е. 150 гласа от увеличения на 1200 брой членове). Консултационният документ също предложи да се запази съществуващото изискване главният управител да не принадлежи към никоя политическа партия.

Консултационният докумeнт на правителството относно избирателната реформа за 2012 г. не бе подкрепен от членовете на пандемократичния лагер в Хонконг, които биха желали пълното и реално всеобщо избирателно право да бъде въведено възможно най-бързо. Според тях консултационният документ не отива достатъчно далеч в това отношение. По този въпрос главният секретар по административните въпроси Henry Tang заяви, че „решението на Постоянния комитет на Националния народен конгрес не поставя постигането на демократичен напредък за изборите през 2012 г. като предварително условие за въвеждането на всеобщо избирателно право за главен управител и Законодателен съвет. При все това, ако такъв напредък в конституционното развитие може да бъде постигнат през 2012 г., това ще доведе до плавно преминаване на избирателната система на Хонконг към всеобщо избирателно право.“

Консултационният документ не разглежда въпроса за съществуването в дългосрочен план на функционалните избирателни райони. По време на сесия за парламентарен контрол в Законодателния съвет на 15 октомври 2009 г. главният управител Donald Tsang призна, че местата, разпределени на функционалните избирателни райони, „не са изцяло съвместими“ с принципите на равноправно и всеобщо избирателно право, и че функционалните избирателни райони не могат да продължат да съществуват в настоящата си форма. Пандемократичните законодатели на Хонконг призоваха функционалните избирателни райони да бъдат напълно премахнати.

По време на годишната си служебна визита в Китай на 28 декември 2009 г. главният управител Donald Tsang се срещна в Пекин с китайския президент Ху Жинтао и с министър-председателя Уен Жилабао. Според медиите президентът Ху е призовал Donald Tsang да се справи ефективно и по подходящ начин с политическите ситуации, за да съхрани хармонията и стабилността на Хонконг. Премиерът Уен Жилабао също призова Donald Tsang да намери по-ефикасно разрешение за „дълбоко вкоренените конфликти“ в Хонконг. Очаква се по-късно през 2010 г. правителството на Хонконг да представи предложенията си за промяна на избирателните методи за 2012 г. За да бъдат приети тези изменения, две трети от законодателите трябва да гласуват „за“.

Европейската комисия продължава да се интересува от политическите събития в Хонконг и отчита предложенията на правителството на САР Хонконг за избирателна реформа през 2012 г., както и продължаващите обществени дебати относно конституционалните промени в Хонконг. Според Европейската комисия най-добрата гаранция за стабилност и просперитет в Хонконг е в преминаването към система на реално всеобщо избирателно право в съответствие с Основния закон и с решението на Постоянния комитет на Националния народен конгрес от 2007 г. Ето защо правителството на Хонконг и всички заинтересовани страни се насърчават да започнат диалог, който ще улесни и ускори този процес.

Жителите на Хонконг провеждат ежегодно бдение със свещи, за да отбележат 20-тата годишнина от сблъсъците на площад Тянанмън между китайското правителство и воденото от студентите движение на 4 юни 1989 г.

Броят на хората, които присъстваха на бдението през 2009 г., надвиши очакванията (според организаторите той е бил 150 000, а по данни на полицията 62 800), което може би прави това бдение най-голямото след това през 1990 г. Главният управител Donald Tsang сподели пред Законодателния съвет, че разбира чувствата на жителите на Хонконг по отношение на 4 юни. „Но инцидентът се случи отдавна. Развитието на страната доведе до огромни резултати и донесе икономически просперитет на Хонконг. Вярвам, че жителите на Хонконг ще направят обективна оценка на развитието на нацията.“

Подобни събития, включително годишните демонстрации по повод 1 юли, илюстрират факта, че принципът „една държава, две системи“ функционира добре в Хонконг. Те също показват, че в общи линии правата и свободите, гарантирани от Основния закон на САР Хонконг, като свобода на словото и на събиранията, се спазват. При все това различни журналистически асоциации в Хонконг изразиха своята нарастваща загриженост по отношение на свободата на пресата, особено поради инциденти, при които полицаи от континентален Китай са действали срещу журналисти от Хонконг, отразяващи събития в континентален Китай (като събитията в автономния китайски регион Xinjiang). На 9 септември 2009 г. главният управител Donald Tsang заяви, че правителството е изпратило становището на хонконгските журналисти на Службата за Хонконг и Макао на Държавния съвет и властите на Xinjiang.

Европейската комисия също отбеляза съществуващи опасения по отношение на гранични и имиграционни инциденти, които могат да доведат до решения за репатриране и други действия, включващи ограничения на основни права и свободи, като случая с китайския дисидент Zhou Yongjun или граничния протест в Lo Wu на 27 декември 2009 г. в подкрепа на активиста от континентален Китай и автор на Харта 08 Liu Xiaobo.

На 28 август 2009 г. Комитетът за премахването на расовата дискриминация (UN CERD) издаде периодичния си доклад за Китай, включващ Хонконг и Макао. В него се препоръчва Хонконг да приеме закон за бежанците „с оглед създаването на цялостна процедура за разглеждане на индивидуални молби за убежище“. В отговор на тези забележки правителството на Хонконг заяви в съобщение за пресата, че „молбите за получаване на убежище, подадени в Хонконг, се разглеждат директно от Върховния комисариат за бежанците на ООН, който взема решение по отношение на разглеждането на молбите на бежанците и тяхното заселване след това.“ По отношение на Указа относно расовата дискриминация, приет през 2008 г., UN CERD изрази своята загриженост по повод определението за расова дискриминация, което се съдържа в законодателството на Хонконг, „което не е изцяло в съответствие с член 1 от Конвенцията, тъй като не определя ясно непряката дискриминация по отношение на езика, и не включва имиграционния статут и гражданството между забранените основания за дискриминация“.

На 2 септември 2009 г. министърът правосъдието Andrew Li обяви ранното си пенсиониране. Той ще напусне поста си през септември 2010 г., за да даде възможност на правоприемника си да назначи заместниците на определен брой старши съдии, които трябва да се пенсионират през следващите пет години. Европейската комисия отчита приноса на министър Li за съхраняването на съдебната независимост в Хонконг, която е ключов елемент за запазването на начина на живот на Хонконг, зачитането на върховенството на закона и на основните свободи. На 11 януари 2010 г. по повод официалното откриване на Годината на правото министър Li заяви, че „Независимата съдебна власт има жизненоважна конституционна роля да осигури пълното съответствие на актовете на изпълнителната и законодателната власт с Основния закон и пълното зачитане на закона и нашите основни права и свободи, които са в основата на хонконгската система.“

През 2009 г. бе отбелязано и подобрение в дипломатическите връзки между Хонконг и Тайван. Това развитие се приветства от Европейската комисия. Министърът по конституционни и континентални въпроси Stephen Lam посети Тайпей на 5—6 юни 2009 г. по покана на Съвета на Тайван за континентални въпроси с цел да проучи и разисква въпроси, които биха спомогнали за по-нататъшното засилване на сътрудничество между двете страни. Stephen Lam е първият министър на Хонконг на официално посещение в Тайван от връщането на Хонконг на Китай през 1997 г. Хонконг и Тайван се съгласиха да създадат неправителствени органи за насърчаване на сътрудничеството в търговията, икономиката, туризма, инвестициите и други сектори. В политическото си послание през октомври 2009 г. главният управител обяви създаването на Съвет за икономическо и културно сътрудничество и подкрепа за насърчаването на сътрудничеството между Хонконг и Тайван.

Европейската комисия счита, че принципът „една държава, две системи“ продължава да функционира добре в САР Хонконг и като цяло правата и свободите на населението му, гарантирани в Съвместната китайско-британска декларация и Основния закон, се зачитат.

Развитие на икономическите и търговските събития

Икономиката и финансовата система на Хонконг излезе от световната финансова криза без сериозни структурни проблеми. Икономиката показа постепенно подобрение през 2009 г. и постепенно се върна към положителен растеж, подкрепяна от солидната китайска икономика. За 2009 г. като цяло БВП се сви в реално изражение с 2,7 %, което представлява първата годишна рецесия от азиатската финансова криза от 1998 г. насам. Правителството на Хонконг се ангажира да влее в икономиката 87,6 млрд. HK$ (8,1 млрд. евро) за две години, които се равняват на 5,2 % от БВП на Хонконг, за да смекчи ефекта от световната финансова криза, което спомогна за запазване на доверието. Процентът на безработица падна до 4,9 % в четвъртото тримесечие след пиковото равнище от 5,4 % през второто тримесечие. Инфлационният натиск бърза спадна, като общият индекс на потребителските цени се повиши с 1 %, което е рязък спад от 5,6 % през 2008 г.

Поддържайки своята конкурентоспособност като международен финансов център, Хонконг все повече се обръща към обслужването на китайския пазар. В областта на финансовите услуги Хонконг се позиционира като офшорен център на renminbi (RMB) и като експериментална среда за либерализация на капиталовите сметки на Китай. С подкрепата на централното правителство през 2009 г. Хонконг започна да пуска на пазара нови продукти и услуги, деноминирани в RMB. Най-важното събитие в тази област бе създаването на трансгранична схема за финансови трансфери, деноминирани в RMB, с която Хонконг се превърна в първата юрисдикция извън континентален Китай, участваща в пилотната програма за Гуандонг. На хонконгските банки, които оперират в континентален Китай, бе разрешено да издават облигации, деноминирани в RMB, в Хонконг. През октомври централното правителство пусна в Хонконг първите държавни облигации в RMB на стойност 6 млрд. юана (659 млн. евро).

В резултат на рязко повишаване на световната ликвидност Хонконг привлече безпрецедентен капиталов поток през 2009 г. Според Монетарния орган на Хонконг общо 640 млрд. HK$ (59 млрд. евро) чужди капитали са постъпили на пазарите на активи в Хонконг в резултат на търсенето на сигурност от международните инвеститори и на достъпа до бързо растящата китайска икономика. Повече от половината от капиталовия поток бе свързан с действия по набирането на средства в Хонконг от компании от континентален Китай. В резултат на това фондовата борса на Хонконг се превърна в най-големия пазар за първично публично предлагане (ППП) в света през 2009 г. Що се отнася до пазара на недвижими имоти, цените на жилищата се повишиха със средно 27 % през 2009 г., а цените на луксозните апартаменти се завърнаха на най-високите си нива, достигнати през 1997 г. По предоставени данни скокът на цените се дължи на апетита на купувачи от континентален Китай за собственост в Хонконг и на спекулативни покупки. Ето защо финансовият министър въведе пакет от мерки в проектобюджета за 2010-2011 г., за да предпази пазара на недвижими имоти от прегряване и за да намали риска от спекулативен балон, свързан с цените на имотите.

Икономиката на Хонконг е особено зависима от финансовите услуги, което накара правителството да потърси нови области на растеж, за да отговори на икономическите предизвикателства. Хонконг ще стимулира развитието на шест индустриални области с висока научна добавена стойност: тестване и сертифициране, промишленост в областта на околната среда, иновации и технологии, културни и творчески индустрии, медицински и образователни услуги. Европейската комисия приветства възможността за разработване на сътрудничеството и обмена с Хонконг в области от общ интерес, по-специално в областта на тестването и сертифицирането, промишлеността в областта на околната среда, иновациите и технологиите и творческите индустрии.

След процеса „Г 20“ Хонконг своевременно изпълни поетия ангажимент за приемане на стандарта на ОИСР за ефективен обмен на информация по данъчни въпроси. В началото на 2009 г. бе обявено изменение на съответното данъчно законодателство, а проектозаконът за изменение бе приет единодушно през януари 2010 г. Европейската комисия приветства този ход. В момента Хонконг е готов да подпише по-обширни споразумения за двойно данъчно облагане с трети държави, включително с някои държави-членки на ЕС.

През май 2009 г. бе подписан инструмент за улесняване на икономическата интеграция между Хонконг и Китай, а именно Добавка VІ към Споразумението за по-тясно икономическо партньорство (СПИП). Хонконг и Китай се споразумяха за пакет от мерки за по-нататъшна либерализация на търговията с услуги, както и за мерки за увеличаване на финансовото сътрудничество. Добавка VІ също включва мерки за ранно и пилотно въвеждане на либерализация в подбрани сектори на услуги в провинция Гуандонг. Тези мерки бяха насочени за подобряване на сътрудничеството между Гуандонг и Хонконг в областта на услугите. Броят на участващите европейски компании в различните Споразумения за по-тясно икономическо партньорство нараства бавно, като през 2009 г. достигна 151 доставчици на услуги от общо над 1 300 компании от Хонконг. Сътрудничеството с правителството на Хонконг бе особено важно за разпространяване на информация за СПИП сред европейската бизнес общност.

В допълнение към споразуменията за по-тясно икономическо партньорство правителството на Хонконг предприе по-активен подход в търсенето на споразумения за свободна търговия с други търговски партньори, опитвайки се да осигури по-добър пазарен достъп за услугите си на презокеанските пазари. Хонконг ще продължи да подкрепя многостранната система за търговия, като същевременно участва в дискусии за двустранни споразумения за свободна търговия, при условие, че те са в съответствие с правилата на СТО и могат да допринесат за многостранна либерализация на търговията. През 2009 г. Хонконг сключи споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия под формата на споразумение за по-тясно икономическо партньорство. Хонконг също започна дискусии с Чили, Перу, Малайзия и ЕАСТ.

Сътрудничество ЕС—Хонконг

Двустранните отношения и сътрудничество между ЕС и Хонконг продължиха да се разширяват през 2009 г., на базата на взаимен интерес за справянето с общи и световни проблеми. Хонконг е стратегически търговски и инвестиционен партньор на Европейския съюз. Той също играе важна роля като посредническа платформа за търговските и инвестиционните потоци между Европейския съюз и Китай.

През 2009 г. Европейският съюз запази позицията си на втори по големина търговски партньор на Хонконг след континентален Китай. И обратно, през същата година Хонконг заемаше 17 място сред търговските партньори на Европейския съюз. Общата двустранна търговия между Европейския съюз и Хонконг спадна с 10,4 % до 29,2 млрд. евро в резултат на световната финансова криза.

Европейският съюз се нарежда след континентален Китай и Британските Вирджински острови по обем на чуждестранни инвестиции, като допринася за около 10 % от общите преки чуждестранни инвестиции през 2008 г. И обратно, инвестициите на Хонконг в Европа растат стабилно и се превърнаха в един от основните източници на преки инвестиции от Азия.

Въпреки световната икономическа криза Хонконг продължи да привлича голям брой европейски граждани, които пребивават и работят на негова територия, като броят им според официалните данни на хонконгските имиграционни власти възлиза на 28 320 в края на 2009 г. Това все още представлява една от най-големите общности на граждани на Европейския съюз в Азия, поради което продължава да е мотивиращ фактор за ангажираността на Европейския съюз в Хонконг. Инвестиционно проучване проведено от хонконгския департамент по преброяване и статистика показа, че към юни 2009 г. в Хонконг са регистрирани 1 252 регионални седалища и 2 328 регионални офиси на дружества, намиращи се извън Хонконг. От този общ брой Европейският съюз продължава да е най-големият източник на чужди компании в Хонконг с 419 регионални седалища и 679 регионални офиси. Бизнес присъствието на Европейския съюз обхваща голямо разнообразие от сектори, основно финансови и бизнес услуги, търговия, логистика, а сега и строителни и инфраструктурни проекти.

При наличието на подобни съществени търговски и икономически потоци и значителното присъствие на Европейския съюз, отношенията с Хонконг са ръководени от политическата рамка, която се съдържа в съобщението на Европейската комисия „ЕС, Хонконг и Макао: възможности за сътрудничество през периода 2007 – 2013 г.“. То определя редица трудни за осъществяване цели, поставени за постигане на напредък в отношенията ЕС—Хонконг чрез задълбочаване и разширяване на сътрудничеството в ключови области от взаимен интерес.

Сътрудничеството между Европейския съюз и Хонконг бе задълбочено през 2009 г. — първата година на функциониране на „Информационната програма за европейските предприятия“ за Хонконг и Макао (EUBIP). EUBIP изпълни работна програма от свързани с бизнеса тематични прояви в тясно партньорство със съответните бизнес и промишлени асоциации от Европейския съюз и Хонконг. Обхванатите през 2009 г. области бяха: регулаторен обмен, финансови услуги, околна среда, интелектуална собственост и безопасност на храните/продуктите. Пример за това бе широко посетеният семинар относно химическия регламент на Европейския съюз (REACH) с експертното участие на Европейската агенция по химикалите и подкрепата на правителството на Хонконг. Ето защо EUBIP се превръща във важен инструмент за насърчаването на по-добро разбирателство и обмяна на знания между Хонконг и Европейския съюз.

Третият структурен диалог Европейска комисия — Хонконг се проведе в Хонконг на 17 декември 2009 г. Този диалог се оказа ефективна платформа на високо равнище за официални лица от двете страни за продължаването на разширяването на двустранните отношения чрез диалог и сътрудничество по същество. Третият диалог се съсредоточи върху зараждащите се признаци за възстановяване след световната икономическа криза. По време на задълбочени дискусии двете страни се съгласиха да продължат да работят за по-тясно двустранно сътрудничество, включително чрез EUBIP, по въпроси, свързани с финансовите услуги, информационните и комуникационните технологии, околната среда, стандартизацията, образованието, както и да разширят сътрудничеството и инициативите в областта на тестването и сертифицирането, иновациите и технологиите и творческите индустрии. Тези нови области са част от шестте високотехнологични индустрии, които Хонконг желае да доразвие. Каналите за информационен обмен за регулаторните и техническите стандарти, електронните паспорти и финансовото законодателство на Европейския съюз също ще бъдат укрепени.

Броят на посещенията на високо равнище на Комисията в Хонконг се увеличи през 2009 г., допринасяйки за засилването на двустранните отношения между Европейския съюз и Хонконг и за развитието на нови инициативи за сътрудничество в области като авиация, финансови услуги, защита на здравето и потребителите, антикорупционни инициативи, образование и търговия, както и задълбочаване на текущия диалог в областта на данъчното облагане на спестяванията. Професор K. C. Chan, министър на финансови услуги и държавната хазна, посети Брюксел през май 2009 г., за да обсъди законодателството за финансовите пазари. Група от Икономическия и социалния комитет на посещение в Хонконг се срещна с представители на гражданското общество през юли 2009 г.

Разполагайки с най-големите финансови експертни знания и опит в Азия, добре регулиран пазар и добра система за арбитраж, Хонконг е сериозен кандидат да се превърне в регионална платформа за търговия на иновационни екологични финансови продукти, като евентуално се възползва от опита на ЕС в търговията с въглерод с европейската схема за търговия с емисии (ЕСТ). Хонконг взе активно участие и в Копенхаген, като министърът на околната среда Edward Yau присъстваше на конференцията като член на китайската делегация. Гражданското общество на Хонконг също бе добре представено.

Европейската комисия отбелязва със съжаление, че отношенията между Хонконг и Европейския съюз в областта на авиацията постигнаха малък напредък през 2009 г. Комисията поддържаше контакт с официални лица в опит да насърчи Хонконг да актуализира двустранните споразумения за въздушни услуги с държавите-членки на Европейския съюз и да даде правна сигурност на съществуващите споразумения или чрез включването на клауза за определянето на Общността или чрез приемането на хоризонтално споразумение за въздушни услуги. Дискусиите между експерти на ЕС и Хонконг ще продължат, но резултатите от тях тепърва предстоят, тъй като Хонконг остава една от малкото юрисдикции в Азия, които не признават определянето на Общността.

Конкуренцията е една област на двустранния обмен. По време на структурния диалог през 2009 г. правителството на Хонконг потвърди, че проектозаконът за конкуренцията, който все още се изготвя, ще бъде приет през законодателната сесия през 2009-2010 година. Европейската комисия приканва Хонконг да приеме проектозакона за конкуренцията възможно най-скоро.

Хонконг е център на свободния печат и на свободата на словото в региона, водещ медиен възел и вход към континентален Китай.

Дипломатическите усилия на Европейския съюз продължиха да имат за цел по-голямата видимост на Европейския съюз в Хонконг и предоставянето на своевременна и съществена информация относно: регулаторна и търговска политика на Европейския съюз, енергетика и климатични изменения, финансово законодателство, междукултурен диалог, изборите за Европейски парламент, Договора от Лисабон и ролята на Европейския съюз в световен мащаб. Тези усилия бяха възможни благодарение на съвместната работа на Делегацията на ЕС в Хонконг и държавите-членки, официално представени на негова територия.

Бъдещи перспективи

Икономиката на Хонконг успя да се възстанови успешно от световната финансова криза, благодарение на стабилната икономическа и финансова основа и на отворената пазарна икономика. Поддържането на стабилен процес на възстановяване и на статута на Хонконг на международен финансов център, основан на върховенство на закона, съдебна независимост и стабилна правна среда, ще бъдат важни фактори за по-разширена европейска търговия и инвестиции в Хонконг през 2010 г. и в дългосрочен план.

Хонконг е изправен също така пред двойното предизвикателство да се развие още повече като уникална платформа за търговия, икономическо сътрудничество и инвестиции с континентален Китай, особено в региона на делтата на Перлената река, и да поддържа ролята си на финансов посредник между континентален Китай и останалата част на света.

Хонконг ще продължи да бъде важен партньор за Европейския съюз в Азия поради общите двустранни търговски и инвестиционни потоци, задълбочено икономическо сътрудничество и широко европейско присъствие и интереси. Европейският съюз ще запази важния си ангажимент към правителството на САР Хонконг да увеличи регулаторния обмен, да улесни търговията и да разшири сътрудничеството в области от взаимен интерес, включително здравеопазване, околна среда и нови технологии. Ще бъде поставено ударение върху подобряването на обмяната на знания и опит по въпроси, свързани с конкуренция, финансови услуги, сертифициране и имиграция. Междуличностният обмен и контакти трябва да продължат да се развиват, така че народът на Хонконг да може да се възползва от културното разнообразие на Европа, а европейците да научат за културата „среща на изтока и запада“ на Хонконг.

Влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. следва да доведе до по-голямо консолидиране на общите усилия на Европейската комисия и на държавите-членки на Европейския съюз за повишаването на видимостта на Европейския съюз в Хонконг. Договорът бе радушно приет от властите на Хонконг. От прилагането му на 1 януари 2010 г. Делегацията на Европейския съюз в Хонконг и Макао (наречена преди Делегация на Европейската комисия) представлява Европейския съюз като координатор и преговарящ в специалния административен регион. Тя ще продължи да работи за подобряването на отношенията между Европейския съюз и Хонконг.

Top