EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 19/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 януари 2010 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на

Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Въведение и правно основание

На 14 октомври 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложената директива съдържа разпоредби, които засягат допринасящата роля на Европейската система на централните банки за гладкото провеждане на политики, свързани със стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Съдържащите се в настоящото становище забележки не засягат становището на ЕЦБ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (2).

1.   Общи забележки

1.1.

ЕЦБ приветства стремежа за засилване на защитата на инвеститорите като се опрости информацията в проспектите и същата се направи по-лесна за разбиране. По специално, по отношение на по-малко стандартизираните видове ценни книжа, като например ценни книжа, обезпечени с активи, и други видове обезпечени ценни книжа, в частност обезпечени облигации, за инвеститорите и регулаторните органи би било полезно да разполагат с едно добре обяснено обобщение, съдържащо ключовата информация относно ценните книжа и съответните участващи страни, както и да бъде въведен цялостен режим на отговорност за информацията в обобщението. Това ще осигури съпоставимост не само между класовете активи, а и между ценните книжа в рамките на класовете активи.

1.2.

В това отношение ЕЦБ силно приветства настоящия диалог между ЕЦБ, компетентните органи и отрасъла относно възможността за създаване на стандарт за референтните данни за ценни книжа и емитенти с цел предоставяне на тези данни, посредством международна публична инфраструктура, на разположение на лицата, отговорни за формирането на политиката, регулаторните органи и финансовите пазари. Една такава инфраструктура би предоставила на всички заинтересовани страни достъп до висококачествените данни, необходими за извършване на по-своевременни и надеждни анализи на все по-сложните финансови пазари, особено по време на сътресения (3).

2.   Специфични забележки

Оповестяване на кредитни операции на централни банки съгласно законодателството на ЕС

2.1.

Директива 2003/71/ЕО (4), Директива 2004/109/ЕО (5) и другото законодателство на ЕС (6) съдържат различни изисквания за оповестяване на информация в полза на пазарите и за защита на инвеститорите. Някои от тези директиви предвиждат изключения от правилата за оповестяване. В частност, съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2003/71/ЕО: „Компетентният орган на държавата-членка по произход може да оправомощи заличаването от проспекта на определена информация, предвидена по силата на настоящата директива или в мерките за изпълнение, указани в член 7, параграф 1, ако той сметне, че: а) оповестяването на такава информация би било в противоречие с обществения интерес“. Подобно изключение не е предвидено в Директива 2004/109/ЕО.

2.2.

Както показа последната финансова криза, за благоприятстване на гладкото и бързо предоставяне на кредитиране от централните банки или на други ликвидни улеснения, включително в кризисни ситуации, следва да се създаде ясна правна рамка. В тази връзка, информацията относно кредитирането от централни банки или другите ликвидни улеснения, предоставени на определена кредитна институция, включително относно спешната помощ за осигуряване на ликвидност, е необходимо да бъде съхранявана като поверителна, за да се допринесе за стабилността на финансовата система като цяло и да се поддържа общественото доверие по време на криза. Горепосоченото изключение по член 8, параграф 2, буква а) от Директива 2003/71/ЕО може евентуално да бъде използвано като правно основание за неоповестяване на определена информация относно операциите на централните банки, включително относно спешната помощ за осигуряване на ликвидност. Изключението от задълженията за оповестяване обаче следва да се предвиди изрично в цялото съответно законодателство на ЕС. Освен това, нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие. Поради тези причини, в приложението са посочени предложения за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО. Съответните изменения следва да бъдат въведени навсякъде в приложимото законодателство на ЕС, уреждащо изискванията за оповестяване на информация.

2.3.

ЕЦБ е готова да оказва допълнително сътрудничество на Комисията по този въпрос.

3.   Предложения за изменение

В случаите, когато ЕЦБ предлага изменения на предложената директива, в приложението са представени отделните предложения за изменения, придружени от обяснителен текст.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 януари 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0491 окончателен.

(2)  COM(2009) 0576 окончателен.

(3)  Виж „Бележки относно бъдещето на европейското финансово регулиране и надзор“ (‘Remarks on the future of European financial regulation and supervision’), програмно обръщение от Jean-Claude TRICHET, председател на ЕЦБ, на заседание на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа, Париж, 23 февруари 2009 г., достъпно на http://www.ecb.europa.eu

(4)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.

(5)  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(6)  По-точно, Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11; Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети, ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1; Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменение

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, параграф 1, буква д), подточка i) от Директива 2003/71/ЕО

„д)

„квалифицирани инвеститори“ означава:

i)

физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО.“

„д)

„квалифицирани инвеститори“ означава:

i)

физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО. Физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се третират при поискване като непрофесионални клиенти, не се считат за квалифицирани инвеститори.

Обяснение:

Определението за квалифициран инвеститор в Директива 2004/39/ЕО изрично включва ЕЦБ и централните банки (член 2, параграф 1, буква д), подточка ii)); вследствие на това, задължението за публикуване на проспект не се прилага, когато дадена оферта на ценни книжа е адресирана единствено до тях (член 3, параграф 2, буква а)). Съгласно предложената директива вече липсва изрично посочване на ЕЦБ и централните банки като квалифицирани инвеститори, а предложеното ново определение на „квалифицирани инвеститори“ включва „физическите или юридическите лица, които в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО се считат за професионални клиенти или биват третирани като такива при поискване или за които се смята, че са подходящи контрагенти в съответствие с член 24 от Директива 2004/39/ЕО“. Тъй като ЕЦБ и централните банки се считат за професионални клиенти и се смята, че са подходящи контрагенти, разбирането на ЕЦБ e, че те естествено ще продължават да бъдат считани за квалифицирани инвеститори. В предложената директива обаче не е ясно какъв режим ще бъде приложим по отношение на професионални клиенти, които се третират при поискване като непрофесионални в съответствие с приложение II към Директива 2004/39/ЕО. От съображения за яснота предложеното изменение би привело списъа на професионалните клиенти и подходящи контрагенти съгласно Директива 2004/39/ЕО в съответствие със списъка на квалифицираните инвеститори съгласно Директива 2003/71/ЕО, съобразно целта на изменението на Комисията (виж съображение 6 от предложената директива).

Изменение 2

Член 8, параграф 2а от Директива 2003/71/ЕО (нов)

Липсва текст

„2а.   Не се изисква проспектът и притурките към него да съдържат информация за кредитирането от централна банка или за другите ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност), предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.

Изменение 3

Член 8, параграф 4 от Директива 2004/109/ЕО (нов)

Липсва текст

„4.   Не се изисква информацията, предоставена в съответствие с членове 4, 5 и 6, да съдържа информация за кредитирането от централна банка или за другите ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност), предоставени на определена кредитна институция от централна банка от ЕСЦБ.

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.

Настояща редакция

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 4

Член 11, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО

„1.   Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане.“

„1.   Членове 9 и 10, буква в) не се отнасят за акции, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ в изпълнение на техните функции на парични органи, включително акциите, предоставени на или от членовете на ЕСЦБ по силата на залог, обратно изкупуване или друго подобно споразумение за ликвидност, дадени за целите на монетарната политика или в рамките на система за плащане или във връзка с друго кредитиране от централните банки или ликвидни улеснения (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност).

Обяснение:

Необходимо е кредитните операции на централните банки (включително предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност) в полза на определена кредитна институция да бъдат третирани като поверителни, за да се допринесе за стабилността на финансовата система и да се избегне по този начин ненужно увеличаване на напрежението в системата. Нормалното функциониране на финансовата система налага въвеждането на ясно изключение, тъй като една оценка на необходимостта за оповестяване във всеки отделен случай би могла да доведе до безизходица, когато се изисква бързо действие.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top