EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Становище на Европейската Централна Банка от 8 януари 2010 година относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 8 януари 2010 година

относно три предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Въведение и правно основание

На 6 октомври 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно: 1. предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (1) (наричан по-долу „предложения регламент за ЕБО“); 2. предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (2) (наричан по-долу „предложения регламент за ЕОЗППО“); 3. и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (3) (наричан по-долу „предложения регламент за ЕОЦКП“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище относно всеки от трите предложени регламента (наричани по-долу „предложените регламенти“) на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложените регламенти съдържат разпоредби, които засягат допринасящата роля на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) по отношение на гладкото провеждане на политики, свързани с надзора за благоразумие на кредитните институции и стабилността на финансовата система, както е посочено в член 127, параграф 5 от Договора. Тъй като трите текста се отнасят до създаването на трите нови европейски надзорни органа (ЕНО), които ще съставляват част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), с цел опростяване ЕЦБ прие едно становище относно предложените регламенти.

Съдържащите се в настоящото становище забележки трябва да се четат във връзка със Становище CON/2009/88 на ЕЦБ от 26 октомври 2009 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и предложение за решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (наричани по-долу съответно „предложения регламент за ЕССР“ и „предложеното решение за ЕССР“); тези две предложения съставляват част от законодателния пакет, приет от Комисията на 23 септември 2009 г. във връзка с реформата на европейския финансов надзор (4).

Освен това, настоящите забележки не засягат бъдещото становище на ЕЦБ относно предложените от Комисията изменения на общностното законодателството, уреждащо финансовия сектор, представляващи необходимо допълнение към гореспоменатия законодателен пакет (наричани по-долу „предложената обща директива“) (5) и възможните други становища на ЕЦБ относно други законопроекти, приети във връзка с този пакет.

Въпросите, обхванати от настоящото становище, се ограничават до въпросите, отнасящи се до създаването и функционирането на ЕНО, които са от пряко значение за ЕЦБ/ЕСЦБ и за ЕССР.

Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Предложената институционална рамка за надзор на Европейския съюз

1.

Предложените регламенти са част от всеобхватен преглед на институционалната рамка за надзор на ЕС, който включва, както подобряване на пруденциалния надзор на микроравнище чрез създаването на ЕНО, така и определяне на ЕССР като нов независим орган, отговорен за запазване на финансовата стабилност чрез извършване на пруденциалния надзор на микроравнище на европейско ниво, с възлагане на ЕЦБ на свързани с това специфични задачи въз основа на член 127, параграф 6 от Договора. ЕЦБ широко приветства предложената институционална рамка. ЕЦБ отчита в тази връзка, че Съветът по икономически и финансови въпроси постигна на 2 декември 2009 г. съгласие за общ подход по предложената рамка (6).

ЕНО и сближаване на законодателствата във финансовия сектор

2.

На 18—19 юни 2009 г. Европейския съвет призова за създаването на единен европейски правилник, приложим към всички финансови институции в единния пазар (7). Предложените регламенти отразяват необходимостта от въвеждане на ефективен инструмент за утвърждаването на хармонизирани технически стандарти в областта на финансовите услуги, както и единен европейски правилник, за да се подсигури равнопоставено отношение и подходяща защита на вносители, инвеститори и потребители в Европа (8). ЕЦБ приветства този подход с оглед на дългогодишната си подкрепа за разработването на правилник на ЕС за финансовите услуги. Освен това ЕНО, като органи със силно специализирана насоченост, са в добра позиция да оказват съдействие в процеса на хармонизиране във финансовия сектор чрез допринасяне за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни практики, по-специално чрез предоставяне на становища за институциите на ЕС и чрез разработване на насоки, препоръки и проекти за технически стандарти (9).

Специфични забележки

Отношение между ЕНО и ЕССР

3.

ЕЦБ силно подкрепя ефективните институционални мерки за сътрудничество между ЕНО и ЕССР. Това налага ефективни процедури за обмен на информация за осигуряване на гладко взаимодействие на пруденциалния надзор на макроравнище и микроравнище и своевременния достъп на ЕССР до цялата релевантна информация, необходима за изпълнението на неговите задължения, включително пруденциална информация на микроравнище, свързана с пруденциалния анализ на макроравнище (10). ЕЦБ отбелязва в тази връзка, че една от основните задачи на ЕНО ще се отнася до сътрудничеството с ЕССР, по-специално чрез предоставяне на ЕССР на информацията, която е необходима за изпълнението на неговите задачи (11). В тази връзка, макар ЕЦБ да приветства факта, че предложените регламенти предвиждат силно обвързване на ЕССР в новата институционална рамка за пруденциален надзор на микроравнище, ЕЦБ предлага изменение, за да се осигури премахването на пречките за гладкото протичане на информационните потоци между ЕССР и ЕСФН (виж в тази връзка предложеното изменение 7). Тези предложени правила относно обмена на поверителна информация съгласно предложените регламенти ще допълнят другите съответни правила на ЕС по тези въпроси, включително предложения регламент за ЕССР.

Отношение между ЕНО и ЕСЦБ

4.

В съответствие с член 127, параграф 5 от Договора, ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) от ЕСЦБ са силно обвързани, предвид тяхната компетентност и технически опит, с настоящата финансова архитектура на ЕС. Предложените регламенти следва също така да осигурят адекватно институционално включване и участие на ЕЦБ и, когато е необходимо, на НЦБ от ЕСЦБ по отношение на ЕНО и новосъздадените комитети.

5.

Участието на ЕСЦБ в платежните системи и системите за клиринг и сетълмент, по-специално, отразява задачата, която е възложена на ЕСЦБ с член 127, параграф 2 от Договора, да насърчава „нормалното функциониране на платежните системи“. Сигурните и ефективни посттърговски инфраструктури за пазарите на ценните книжа са важен компонент на финансовата система и всяка неизправност на системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа може да има сериозни системни последици за нормалното функциониране на платежните системи, както и за финансовата стабилност. В светлината на надзорните задачи на централните банки, касаещи платежните системи и системите за клиринг и сетълмент, е необходимо ефективно сътрудничество между централните банки в тяхното надзорно качество и надзорните органи (12).

6.

Последните събития потвърдиха, че централните банки могат да имат широко участие в контекста на кризисна ситуация като доставчици на ликвидност на банковата система. По-специално такъв е случаят, когато кризата се материализира чрез събитие, засягащо условията на ликвидност на паричните пазари и/или функционирането на платежните системи или системите за сетълмент на ценни книжа (13).

С оглед на гореизложеното достъпът на централната банка до надзорна информация относно финансовите институции може да бъде релевантен за извършването на пруденциалния надзор на макроравнище, надзора над платежните системи и системите за клиринг и сетълмент и запазването на финансовата стабилност като цяло (14). Макар вече да съществуват канали за обмен на информация в контекста на законодателството на ЕС, уреждащо финансовия сектор, между компетентните органи и централните банки (15) би следвало да се осигури от материалноправни съображения и от съображения за съгласуваност, че предложените регламенти предвиждат равностойни мерки по отношение на обмена на информация между ЕНО и ЕСЦБ при изпълнението на техните съответни задачи.

ЕНО и съблюдаване на забраната за парично финансиране

7.

Когато НЦБ е компетентният орган за надзор на кредитните и/или финансовите институции съгласно националното право, изпълнението от НЦБ на тази задача не може да съставлява забранено парично финансиране по член 123 от Договора. Доколкото финансирането на всеки ЕНО се състои, по-специално, от задължителни вноски от националните органи, компетентни за надзора на кредитните и/или финансовите институции (16), вноската на НЦБ към приходите на ЕНО не противоречи на забраната за парично финансиране, която при тези обстоятелства би включвала единствено финансирането от НЦБ на изпълнението на своите собствени надзорни задачи.

Предложения за изменение

Когато ЕЦБ препоръчва изменение на предложените регламенти, в приложението е посочено конкретно предложение за изменение (основано на текста на предложения регламент за ЕБО (17)), заедно с обяснителен текст към него.

Съставено във Франкфурт на Майн на 8 януари 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0501 окончателен.

(2)  COM(2009) 0502 окончателен.

(3)  COM(2009) 0503 окончателен.

(4)  След влизането в сила на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) на 1 декември 2009 г., новото правно основание за предложените регламенти и за предложения регламент за ЕССР е член 114 от ДФЕС (предишен член 95 от Договора за създаване на Европейската общност („ДЕО“)). Новото правно основание за предложеното решение за ЕССР е член 127, параграф 6 от ДФЕС (предишен член 105, параграф 6 от ДЕО), което означава, че предложеното решение за ЕССР ще бъде преработено в регламент.

(5)  ЕЦБ е официално консултирана от Съвета на 25 ноември 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО по отношение на правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, COM(2009) 0576 окончателен.

(6)  Виж Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) — Компромисен текст на председателството, по който Съветът по икономически и финансови въпроси постигна съгласие (2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1), Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), Компромисен текст на председателството (2009/0143(COD) — 16749/1/09 REV1) и Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Компромисен текст на председателството (2009/0144(COD) — 16751/1/09 REV1).

(7)  Виж Заключенията на Председателството на Европейския съвет от 18—19 юни 2009 г., стр. 8 и Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 9 юни 2009 г., достъпни на http://www.europa.eu

(8)  Виж съображение 14 от предложения регламент за ЕБО, съображение 14 от предложения регламент за ЕОЦКП и съображение 13 от предложения регламент за ЕОЗППО.

(9)  Виж член 6, параграф 1, буква а) от предложените регламенти.

(10)  Виж в тази връзка доклада на групата на високо равнище, председателствана от Ларозиер, относно финансовия надзор в ЕС от февруари 2009 г., Комюникето на Комисията от 27 май 2009 г. относно европейския финансов надзор (COM(2009) 0252 окончателен), Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 9 юни 2009 г. и предложените регламенти (параграфи 6.2.2 и 6.3 от обяснителния меморандум към предложения регламент за ЕБО и съответстващите параграфи в обяснителните меморандуми към другите два предложени регламента).

(11)  Виж например член 6, параграф 1, буква г) от предложените регламенти.

(12)  Виж Eurosystem Oversight Report 2009 (Надзорен доклад на Евросистемата, 2009 г.), ноември 2009 г., достъпен на: http://www.ecb.europa.eu

(13)  В тази връзка виж Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството между финансовите надзорни органи, централните банки и финансовите на ЕС за трансграничната финансова стабилност, юни 2008 г., достъпен на http://www.ecb.europa.eu

(14)  В тази връзка виж параграфи 2.1 до 2.4 от Становище CON/2006/15 на ЕЦБ от 9 март 2006 г. по искане на министъра на финансите на Полша относно Законопроект за надзора над финансовите институции. Виж също така параграфи 13 до 15 от Становище CON/2009/17 на ЕЦБ от 5 март 2009 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи.

(15)  Виж например член 12 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1), член 58, параграф 5 на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1), член 49 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1), и член 70 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), 19 октомври 2009 г. (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(16)  Виж член 48, параграф 1, буква а) от предложените регламенти.

(17)  С изключение на последните три изменения, тъй като изменения 11 и 12 се отнасят до предложения регламент за ЕОЦКП, а изменение 13 се отнася и до двата предложени регламента — за ЕОЦКП и за ЕОЗППО. Изменения 9 и 10 се отнасят само до предложения регламент за ЕБО.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменение  (1)

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (2)

Изменение 1

Съображение 21 от предложените регламенти за ЕБО и за ЕОЦКП и съображение 20 от предложения регламент за ЕОЗППО

Съображение 21

„(21)

Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Общността изискват бърз и хармонизиран отговор на равнище Общност. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. Тъй като определянето на дадена трансгранична ситуация като спешна има оценъчен характер, това правомощие следва да бъде предоставено на Европейската комисия. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към финансовите институции, в области, в които правото на Общността е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите.“

Съображение 21

„(21)

Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Общността изискват бърз и хармонизиран отговор на равнище Общност. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. Тъй като определянето на дадена трансгранична ситуация като спешна има оценъчен характер, това правомощие следва да бъде предоставено на Европейската комисия. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към финансовите институции, в области, в които правото на Общността е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите. Тази мярка не засяга правомощията на централните банки от ЕСЦБ по отношение на решенията за предоставяне на спешна помощ за осигуряване на ликвидност на отделни финансови институции при изпълнение на мандата на централните банки да допринасят за стабилността на финансовата система.

Обяснение

Решенията, приети от ЕНО и отправени до компетентните органи и/или до отделни финансови институции в контекста на спешни ситуации, следва да взимат предвид отговорностите на централните банки от ЕСЦБ по отношение на предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност.

Изменение 2

Съображение 31а от предложените регламенти за ЕБО и за ЕОЦКП и съображение 30а от предложения регламент за ЕОЗППО (нови)

Липсва текст.

Съображение 31а/30а

(31а)/(30а)

Необходимо е тясно сътрудничество на Органа с ЕЦБ и централните банки от ЕС, като достъпът на централните банки до пруденциална информация може да бъде от съществено значение, по-специално в извънредни ситуации. Поради това Органът не следва да бъде възпрепятстван да обменя релевантна информация с ЕЦБ и НЦБ от ЕСЦБ, когато тази информация е от значение за упражняването на съответните техни задачи, включително за провеждането на паричната политика и свързаните с това предоставяне на ликвидност, надзор над платежните системи и системите за клиринг и сетълмент и запазване на стабилността на финансовата система.

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 4 до 6 от настоящото становище и в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС, уреждащо финансовия сектор, предложените регламенти следва да посочват изрично задължението на ЕНО да си сътрудничат с ЕЦБ и с НЦБ от ЕСЦБ и необходимостта от подходящи канали за обмен на информация.

Изменение 3

Член 6, параграф 1 от предложените регламенти

Член 6

„1.   Органът има следните задачи:

[…]

г)

да си сътрудничи тясно с ЕССР, по-специално като предоставя на ЕССР необходимата информация за изпълнение на неговите задачи и като осигурява подходящи последващи действия в отговор на предупрежденията и препоръките на ЕССР;“

Член 6

„1.   Органът има следните задачи:

[…]

г)

да си сътрудничи тясно с ЕЦБ и, когато е уместно, с НЦБ от ЕСЦБ, по-специално като им предоставя необходимата информация за изпълнението на съответните техни задачи в съответствие с приложимото законодателство на ЕС;

д)

да си сътрудничи тясно с ЕССР, по-специално като предоставя на ЕССР необходимата информация за изпълнение на неговите задачи и като осигурява подходящи последващи действия в отговор на предупрежденията и препоръките на ЕССР;“

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 4 до 6 от настоящото становище, и в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС, уреждащо финансовия сектор, предложените регламенти би следвало да посочват изрично задължението на Органа да си сътрудничи тясно с ЕЦБ и, когато е уместно, с НЦБ от ЕСЦБ и да им предоставя необходимата информация, в случай че тази информация е необходима за изпълнението на техните задачи.

Изменение 4

Член 10, параграф 1 от предложените регламенти

Член 10

„1.   В случай на неблагоприятно развитие, което може сериозно да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансовата система в Общността или на част от нея, Комисията, по своя собствена инициатива или в отговор на искане от Органа, от Съвета, или от ЕССР, може да приеме решение, отправено към Органа, в което се определя наличието на извънредна ситуация за целите на настоящия регламент.“

Член 10

„1.   В случай на неблагоприятно развитие, което може сериозно да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансовата система в Общността или на част от нея, Комисията, по своя собствена инициатива или в отговор на искане от Органа, от Съвета, от ЕЦБ или от ЕССР, може, след като се консултира със Съвета, ЕЦБ, ЕССР и, когато е уместно, с Европейските надзорни органи, да приеме решение, отправено към Органа, в което се определя наличието на извънредна ситуация за целите на настоящия регламент.“

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 4 до 6 от настоящото становище, ЕЦБ следва да бъде включена в списъка на органите, които са оправомощени да отправят искания до Комисията да приема решения, определящи съществуването на извънредна ситуация, и в списъка на органите, които следва да бъдат консултирани преди приемането на такива решения. Съображение 21 от предложените регламенти за ЕБО и за ЕОЦКП и съображение 20 от предложения регламент за ЕОЗППО следва да бъдат съответно изменени.

Изменение 5

Член 16 от предложените регламенти

Член 16

Координационни функции

„Органът изпълнява обща координационна роля между компетентните органи, включително в случай на неблагоприятно развитие, което евентуално би могло да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система на Общността.

Органът насърчава координирания отговор на Общността, inter alia чрез:

[…]

(4)

навременно уведомяване на ЕССР за евентуални извънредни ситуации.“

Член 16

Координационни функции

„Органът изпълнява обща координационна роля между компетентните органи, включително в случай на неблагоприятно развитие, което евентуално би могло да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система на Общността.

Органът насърчава координирания отговор на Общността, inter alia чрез:

[…]

(4)

навременно уведомяване на ЕЦБ и ЕССР за евентуални извънредни ситуации, включително за решения, приети от Комисията и Органа съгласно член 10.“

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 4 до 6 от настоящото становище, ЕЦБ следва да бъде навременно уведомявана от ЕНО за евентуалните извънредни ситуации (включително за решения, приети от Комисията и ЕНО съгласно член 10 от предложените регламенти).

Изменение 6

Член 41, параграф 2 от предложените регламенти

Член 41

„2.   Изпълнителният директор, Комисията и ЕССР, както и подкомитетът, създаден съгласно член 43, ще бъдат поканени да присъстват на заседанията на Съвместния комитет на европейските надзорни органи в качеството на наблюдатели.“

Член 41

„2.   Изпълнителният директор, Комисията, ЕЦБ и ЕССР, както и подкомитетът, създаден съгласно член 43, ще бъдат поканени да присъстват на заседанията на Съвместния комитет на европейските надзорни органи в качеството на наблюдатели.“

Обяснение

Съвместният комитет ще решава въпроси от общ интерес за всички органи. Този комитет би могъл да служи като платформа за обсъждане на въпроси, които са от общ интерес за централните банки и за ЕНО, като например въпроси, отнасящи се до пазарните инфраструктури и финансови конгломерати. Поради това е препоръчително ЕЦБ да бъде включена като наблюдател в Съвместния комитет. Освен това участието на ЕЦБ в подкомитета по финансовите конгломерати е в съответствие с настоящите институционални мерки, според които ЕЦБ присъства на заседанията на Съвместния комитет за финансови конгломерати и на Временния работен комитет за финансовите конгломерати.

Изменение 7

Член 56, параграф 3 от предложените регламенти

Член 56

„3.   Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа от обмен на информация с националните надзорни органи в съответствие с настоящия регламент и с друго общностно законодателство, приложимо по отношение на финансовите институции.

Тази информация подлежи на условията за опазване на професионалната тайна, посочени в параграфи 1 и 2. Органът предвижда в своите вътрешни процедурни правилници практическите разпоредби за изпълнението на правилата за поверителност, посочени в параграфи 1 и 2.“

Член 56

„3.   Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа от обмен на информация с националните надзорни органи, с ЕСЦБ и с ЕССР в съответствие с настоящия регламент и с друго общностно законодателство, приложимо по отношение на финансовите институции.

Тази информация подлежи на условията за опазване на професионалната тайна, посочени в параграфи 1 и 2. Органът предвижда в своите вътрешни процедурни правилници практическите разпоредби за изпълнението на правилата за поверителност, посочени в параграфи 1 и 2.“

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 3 до 6 от настоящото становище, ЕССР и ЕСЦБ не следва да бъдат възпрепятствани да участват в обмена на пруденциална информация.

Изменение 8

Член 66, параграф 1 от предложените регламенти

Член 66

„1.   В рамките на три години от определената в член 67, втора алинея дата и на всеки три години след това Комисията публикува общ доклад относно натрупания вследствие на дейността на Органа опит и процедурите, предвидени в настоящия регламент. […]“

Член 66

„1.   В рамките на три години от определената в член 67, втора алинея дата и на всеки три години след това, след като получи становището на Европейските надзорни органи, ЕССР и ЕЦБ, Комисията публикува общ доклад относно натрупания вследствие на дейността на Органа опит и процедурите, предвидени в настоящия регламент. […]“

Обяснение

Подобна клауза за преразглеждане е включена в предложения регламент за ЕССР съгласно постигнатото съгласие от Съвета по икономически и финансови въпроси на 20 октомври 2009 г. (член 20)  (3).

Изменение 9

Член 25 от предложения регламент за ЕБО

Член 25

„Състав

1.   Съветът на надзорните органи се състои от:

а)

Председател, без право на глас;

б)

ръководителя на националните публични органи, отговарящи за надзора върху кредитните институции във всяка държава-членка;

в)

един представител на Комисията, без право на глас;

г)

един представител на Европейската централна банка, без право на глас;

д)

един представител на ЕССР, без право на глас;

е)

по един представител на всеки от другите два европейски надзорни органа, без право на глас;

2.   Всеки компетентен орган отговаря за номинирането на високопоставен заместник от своя орган, който може да замести посочения в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи, в случай че той е възпрепятстван да присъства на заседанията.

3.   Ако посоченият в параграф 1, буква б) орган не е централна банка, посоченият в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи може да бъде придружен от представител на централната банка на държавата-членка, който ще бъде без право на глас.

4.   За целите на действия в рамките на обхвата на Директива 94/19/ЕО посоченият в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи може, когато е целесъобразно, да бъде придружен от представител на съответните органи, които администрират схемите за гарантиране на депозитите във всяка държава-членка, който ще бъде без право на глас.

5.   Съветът на надзорните органи може да реши да допуска наблюдатели.

Изпълнителният директор може да участва в срещите на Съвета на надзорните органи, без право на глас.“

Член 25

„Състав

1.   Съветът на надзорните органи се състои от:

а)

Председател, без право на глас;

б)

ръководителя на националните публични органи, отговарящи за надзора върху кредитните институции във всяка държава-членка;

в)

ако органът, посочен в буква б), не е централна банка, един представител на централната банка на държавата-членка, без право на глас;

г)

един представител на Комисията, без право на глас;

д)

един представител на Европейската централна банка, без право на глас;

е)

един представител на ЕССР, без право на глас;

ж)

по един представител на всеки от другите два европейски надзорни органа, без право на глас;

2.   Всеки компетентен орган отговаря за номинирането на високопоставен заместник от своя орган, който може да замести посочения в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи, в случай че той е възпрепятстван да присъства на заседанията.

   

3.   За целите на действия в рамките на обхвата на Директива 94/19/ЕО посоченият в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи може, когато е целесъобразно, да бъде придружен от представител на съответните органи, които администрират схемите за гарантиране на депозитите във всяка държава-членка, който ще бъде без право на глас.

4   Съветът на надзорните органи може да реши да допуска наблюдатели.

Изпълнителният директор може да участва в срещите на Съвета на надзорните органи, без право на глас.“

Обяснение

Следва да се гарантира, че представителите на НЦБ се ползват от независимо право на участие в Съвета на надзорните органи на ЕБО като членове без право на глас.

Изменение 10

Член 29, параграф 4 от предложените регламенти

Член 29, параграф 4

„4.   В процедурния правилник подробно се определят разпоредбите относно гласуването, включително, когато е целесъобразно, правилата за кворум. Членовете без право на глас и наблюдателите, с изключение на Председателя и Изпълнителния директор, не присъстват на обсъждания в рамките на Съвета на надзорните органи, свързани с отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 61 или в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.“

Член 29, параграф 4

„4.   В процедурния правилник подробно се определят разпоредбите относно гласуването, включително, когато е целесъобразно, правилата за кворум. Членовете без право на глас и наблюдателите, с изключение на Председателя, Изпълнителния директор и представителите на централните банки на държавите-членки, ако имат съществено участие в областта на банковия надзор, не присъстват на обсъждания в рамките на Съвета на надзорните органи, свързани с отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 61 или в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.“

Обяснение

Това изменение би допуснало нямащите право на глас представители на централните банки на държавите-членки със съществено участие в областта на банковия надзор да участват в поверителни обсъждания, отнасящи се до отделни финансови институции.

Изменение 11

Съображение 31а от предложения регламент за ЕОЦКП (ново)

Липсва текст.

Съображение 31а

(31а)

Сигурните и ефективни посттърговски инфраструктури за пазарите на ценните книжа са важен компонент на финансовата система и всяка неизправност на системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа може да има сериозни системни последици за нормалното функциониране на платежните системи, както и за финансовата стабилност. Във връзка с надзорните задачи на централните банки относно платежните системи и системите за клиринг и сетълмент е необходимо ефективно сътрудничество между централните банки, в качеството им на надзорници, и Органа по въпросите от общ интерес.

Обяснение

ЕЦБ е на мнение, че съществуващото сътрудничество между Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа и централните банки следва да бъде продължено между ЕОЦКП и централните банки по въпросите от общ интерес.

Изменение 12

Член 1, параграф 2а от предложения регламент за ЕОЦКП (нов)

Липсва текст.

Член 1

(2а)   Без да се засягат съответните компетенции на ЕСЦБ, Органът предприема подходящи действия във връзка с клиринга и сетълмента и функционирането на пазарите на деривати.

Обяснение

Задачите, възложени на ЕОЦКП съгласно предложения регламент за ЕОЦКП, по отношение на горепосочените въпроси, следва да отчитат съществуващите компетенции на ЕЦБ и НЦБ от ЕСЦБ в областта на клиринга и сетълмента.

Изменение 13

Член 25, параграф 1 от предложените регламенти за ЕОЦКП и ЕОЗППО

Член 25

„1.   Съветът на надзорните органи се състои от:

[…]

г)

един представител на ЕССР, без право на глас; […]“

Член 25

„1.   Съветът на надзорните органи се състои от:

[…]

г)

един представител на ЕЦБ, без право на глас;

д)

един представител на ЕССР, без право на глас; […]“

Обяснение

Поради причините, изтъкнати в параграфи от 4 до 6 от настоящото становище, е препоръчително включването на ЕЦБ като представител без право на глас в Съвета на надзорните органи на ЕОЦКП и ЕОЗППО. ЕЦБ отбелязва, че такъв е вече случаят в предложените регламенти за ЕБО и ЕОЗППО съгласно постигнатото съгласие от Съвета по икономически и финансови въпроси на 2 декември 2009 г.  (4)


(1)  Предложените регламенти са приети на 23 септември 2009 г., т.е. преди влизането в сила на Договорите за Европейския съюз и за функционирането на Европейския съюз. Цитатите от договорите в текста, предложен от Комисията, ще трябва да бъдат адаптирани.

(2)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(3)  2009/0140(COD) — 14491/1/09 REV1.

(4)  Виж 2009/0142(COD) — 16748/1/09 REV1 (за ЕБО) и 2009/0143(COD) — 16749/1/09 (за ЕОЗППО).


Top