EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0431

Предложение за решение на Съвета за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2007/641/EО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

/* COM/2009/0431 окончателен */

52009PC0431

Предложение за решение на Съвета за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2007/641/EО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие /* COM/2009/0431 окончателен */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 24.8.2009

COM(2009) 431 окончателен

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2007/641/EО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. Военният преврат от декември 2006 г. доведе до консултации съгласно член 96 от преразгледаното Споразумение от Котону. Вследствие на тези консултации през април 2007 г. страните се съгласиха да поемат ангажименти относно човешките права, демократичните принципи и върховенството на закона. На 1 октомври 2007 г. Съветът взе решение за съответните мерки, които Република Фиджи да предприеме за установяване на ниво на съответствие между спазването на поетите ангажименти от страна на Фиджи и сътрудничеството за развитие. Поетите ангажименти, съответните мерки и засиленият политически диалог с Фиджи в миналото бяха много важни за опазване и подпомагане на ситуацията в Република Фиджи, особено по отношение на върховенството на закона и човешките права.

2. На 10 април обаче президентът на Република Фиджи отмени Конституцията, освободи всички съдии и обяви, че избори ще се проведат най-късно през септември 2014 г. По този начин Република Фиджи едностранно наруши ключови ангажименти, поети пред ЕС през април 2007 г. Това се случи ден след като апелативният съд обяви за незаконно назначаването на правителството, водено от военни, след преврата от 2006 г. В Република Фиджи е обявено същевременно извънредно положение и свободата на словото е значително ограничена.

3. На 22 април 2009 г., след неблагоприятните събития през великденския период на 2009 г., председателството на ЕС публикува декларация от името на ЕС, като изрази дълбоко съжаление за последните събития. Тя бе последвана от декларация на Европейския комисар Луи Мишел от 15 май 2009 г., в която той обяви, че сумата за подпомагане на реформата на захарната промишленост в Република Фиджи за 2009 г. е отменена.

4. Преразглеждането на настоящото решение, чийто срок изтича на 1 октомври 2009 г., съвпада с протичането на съвместна инициатива за посредничество на Обединените нации и на Британската общност, на която ЕС оказва пълна подкрепа, но която в момента е в застой.

5. Служебният министър-председател неотдавна представи план за реформи и избори. Този план сам по себе си е недостатъчен, но може да е полезно по него да се проведе диалог и да се обмисли дали той може да служи за основа на нови консултации.

6. Като взима под внимание гореспоменатите факти, на този етап Комисията може само да предложи продължаване на настоящата политика.

7. В този смисъл, Комисията предлага на Съвета да удължи периода на прилагане на настоящото решение с още 6 месеца до 31 март 2010 г.

8. Друга предлагана мярка е Република Фиджи да бъде информирана чрез приложеното писмо до президента Iloilo, че ЕС продължава да се стреми към засилен политически диалог и че провеждането на нови консултации съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие е реална възможност.

9. Решението следва да подлежи на постоянно преразглеждане.

Заключение

10. С оглед на гореизложеното Съветът се приканва да приеме приложеното предварително предложение за Решение на Съвета за удължаване на периода на прилагане на съответните мерки по отношение на Република Фиджи.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2007/641/EО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО между членовете на Групата страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.[1], и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г.[2], наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО“, и по-специално член 96 от него,

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно мерките, които трябва да се вземат и процедурите, които трябва да следват за изпълнение на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО[3], и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие[4], и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Основните елементи, посочени в член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, бяха нарушени.

(2) Ценностите, посочени в член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие бяха нарушени.

(3) На 18 април 2007 г. съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие започнаха официални консултации с държавите от АКТБ и Република Фиджи, по време на които органите на Фиджи поеха конкретни ангажименти за преодоляване на проблемите, посочени от Европейския съюз, и задължение за изпълнение на поетите ангажименти.

(4) Въпреки че бяха предприети някои съществени инициативи по отношение на част от гореспоменатите ангажименти, не само че осъществяването на важни ангажименти по отношение на основни елементи от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и Инструмента за сътрудничество за развитие все още предстои, но напоследък има и важно неблагоприятно развитие по отношение на известен брой ключови ангажименти[5].

(5) Решение на Съвета от 1 октомври 2007 година за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие изтича на 1 октомври 2009 г. и е целесъобразно неговият срок на валидност да бъде удължен.

РЕШИ:

Член 1

Решение на Съвета 2007/641/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 3 текстът на параграф 2 се заменя със следния текст:

„Срокът му на действие изтича на 31 март 2010 г. То ще се преразглежда редовно, поне веднъж на всеки шест месеца, и незабавно в случай че нови събития в Република Фиджи или нови официални консултации с държавите от АКТБ и Република Фиджи доведат до конкретни ангажименти, като се посочат причините за това.“

2. Приложението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз .

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател […]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на писмоНегово Превъзходителство Ratu Josefa ILOILO

Президент на Република Фиджи

Сува

Република ФиджиВаше Превъзходителство,Европейският съюз придава особена важност на разпоредбите на член 9 от Споразумението от Котону и член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие. Партньорството АКТБ—ЕО се основава на зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, които са основни елементи на Споразумението от Котону и съставляват основата на нашите отношения.

На 11 декември 2006 г. Съветът на Европейския съюз осъди военния преврат във Фиджи.

Като счита, че военният преврат от 5 декември 2006 г. представлява нарушение на основните елементи, изредени в член 9 на Споразумението от Котону, ЕС покани Фиджи за участие в консултации по силата на член 96 на същото споразумение, с цел внимателно да се проучи на ситуацията и, ако е необходимо, да се предприемат мерки за нормализирането ѝ.

Официалната част от тези консултации започна на 18 април 2007 г. в Брюксел. ЕС приветства факта, че по онова време временното правителство потвърди редица ключови ангажименти по отношение на правата на човека и основните свободи, зачитането на демократичните принципи и върховенството на закона и предложи позитивни мерки за тяхното изпълнение.

За съжаление оттогава наблюдаваме редица неблагоприятни събития, особено през април 2009 г., което означава, че сега Република Фиджи нарушава набор от поети ангажименти. Това се отнася най-вече до отмяната на Конституцията, доста значителното отлагане на провеждането на парламентарни избори и нарушаването на човешките права. Въпреки че прилагането на ангажиментите бе значително отложено, повечето от тях продължават да бъдат от съществено значение за сегашното положение на Република Фиджи и затова са изброени в приложението към настоящото писмо. Едностранното решение на Република Фиджи да наруши редица ключови ангажименти доведе до загуби за Фиджи по отношение на фондове за развитие.

Въпреки това, в духа на партньорство, залегнал в основата на Споразумението от Котону, ЕС изразява готовността си да участва в нови официални консултации веднага щом бъде налице разумна перспектива за положително приключване на такива консултации. Служебният министър-председател наскоро представи план за реформи и избори. ЕС е готов да се започне диалог относно този план и е готов да обмисли възможността той да послужи като основа за нови консултации. С цел да създаде възможност за нови консултации ЕС реши в съответствие с това да удължи съществуващите мерки по отношение на Република Фиджи. Някои от мерките сега са изгубили своята актуалност, но бе решено, че вместо да ги актуализира едностранно ЕС предпочита да продължи да търси възможности за нови консултации с Република Фиджи. Затова е от особена важност временното правителство да поеме ангажимент за вътрешен политически диалог, който не изключва никого, и до гъвкавост по отношение на времевата рамка за предстоящия план. Позицията на ЕС е и винаги ще бъде водена от съществените елементи на преразгледаното Споразумение от Котону, както и от фундаменталните принципи на ЕС, особено по отношение на ключовата роля на диалога и изпълнението на взаимните задължения, но се подчертава, че от страна на ЕС няма предварителни заключения относно изхода на бъдещите консултации.

Ако новите консултации доведат до съществени ангажименти от страна на Република Фиджи, ЕС е готов на по-ранно, положително преразглеждане на тези мерки. Обратно, ако положението в Република Фиджи не се промени, загубите за Република Фиджи на средства за развитие ще продължат.

До провеждането на нови консултации ЕС приканва Република Фиджи да продължи и ускори засиления политически диалог.

Съответните мерки са следните:

- хуманитарната помощ, както и прякото подпомагане на гражданското общество могат да продължат,

- текущите дейности или дейностите в процес на подготовка в областта на сътрудничеството, особено по 8-ия и 9-ия ЕФР, могат да продължат,

- прегледът в края на периода по 9-ия ЕФР може да се състои,

- дейностите в областта на сътрудничеството, които биха подпомогнали връщането на демокрацията и подобрили управлението, могат да продължат, освен при много изключителни обстоятелства,

- изпълнението на съпътстващите мерки за 2006 г. към реформата на захарната промишленост може да продължи. Споразумението за финансиране бе подписано на техническо равнище от Фиджи на 19 юни 2007 г. Отбелязва се, че финансовото споразумение включва клауза за временно прекратяване,

- приемането на 19 юни 2007 г. от страна на временното правителство на доклада от 7 юни на независимите експерти по изборите от Форума на тихоокеанските острови, е в съответствие с ангажимент № 1, договорен на 18 април 2007 г. между временното правителство и ЕС. Следователно може да продължат подготовката и евентуалното подписване на многогодишната индикативна програма за съпътстващите мерки към реформата на захарната промишленост за 2008—2010 г.,

- завършването, подписването на техническо равнище и прилагането на свързаните с 10-ия ЕФР стратегия за подпомагане на страната и национална индикативна програма, заедно с индикативен финансов пакет, както и възможното отпускане на насърчителен транш от не повече от 25 % от предвидената в пакета сума, зависят от изпълнението на поетите задължения по отношение на правата на човека и върховенството на закона; по-специално, зачитането на Конституцията от временното правителство; пълното зачитане на независимостта на съдебната власт и отмяната във възможно най-кратък срок на указите за извънредно положение, въведени отново на 6 септември 2007 г.; разследването или разглеждането, съгласно различните, предвидени по законите на Фиджи, процедури и органи, на всички твърдения за нарушения на човешките права; и полагането на всички възможни усилия от страна на временното правителство за предотвратяване на изявленията на органи по сигурността, целящи създаването на ситуация на страх,

- полагаемата сума за 2007 г. по реформата на захарната промишленост ще бъде нула,

- отпускането на полагаемата сума за 2008 г. по реформата на захарната промишленост ще зависи от наличието на доказателства за надеждна и навременна подготовка на изборите в съответствие с договорените ангажименти, особено по отношение на преброяването на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и изборната реформа в съответствие с Конституцията, както и от вземането на мерки, които да осигурят функционирането на избирателната служба, включително и от назначаването в съответствие с Конституцията на надзорно лице за изборите до 30 септември 2007 г.,

- полагаемата сума за 2009 г. по реформата на захарната промишленост ще бъде отпусната, ако на власт е законно избрано правителство,

- полагаемата сума за 2010 г. по реформата на захарната промишленост ще зависи от напредъка, постигнат в усвояването на сумата за 2009 г. и от продължаването на демократичния процес,

- допълнително подпомагане за подготовката и изпълнението на ключови ангажименти, особено за подготовката и/или провеждането на избори, може да бъде обсъдено в допълнение на мерките за подпомагане, описани в настоящето писмо,

- регионалното сътрудничество и участието на Фиджи в него остават незасегнати,

- сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка и Центъра за развитие на предприятията може да продължи в зависимост от навременното изпълнение на поетите ангажименти.

Последващите мерки по поетите ангажименти ще бъдат в съответствие с договореностите за мониторинг, описани в приложението, и по-конкретно под формата на редовен диалог, сътрудничество с мисиите и докладване.

Освен това ЕС очаква от Фиджи да окаже пълно съдействие на Форума на тихоокеанските острови що се отнася до прилагането на препоръките на Групата от изтъкнати личности, които бяха приети от външните министри на Форума по време на срещата им във Вануату на 16 март 2007 г.

Европейският съюз ще продължи да следи отблизо ситуацията във Фиджи. Съгласно разпоредбите на член 8 от Споразумението от Котону с Фиджи ще бъде провеждан засилен политически диалог, за да се гарантира спазването на правата на човека, възстановяването на демокрацията и зачитането на върховенството на закона, докато и двете страни не стигнат до заключението, че засиленият характер на диалога е изпълнил целта си.

Ако е налице забавяне, прекратяване или промяна в посоката на изпълнение на поетите ангажименти от страна на временното правителство, ЕС си запазва правото да адаптира съответните мерки.

ЕС подчертава, че привилегиите на Фиджи в сътрудничеството му с ЕС зависят от спазването на основните елементи на Споразумението от Котону и ценностите, упоменати в Инструмента за сътрудничество за развитие. За да се убеди ЕС, че временното правителство е напълно готово да следва поетите ангажименти, от особена важност ще бъде постигането на своевременен и значителен напредък по тяхното изпълнение.С уважение,Съставено в Брюксел, За Комисията

За Съвета

Приложение към приложението ДОГОВОРЕНИ АНГАЖИМЕНТИ С РЕПУБЛИКА ФИДЖИ .

A. Спазване на демократичните принципи

Ангажимент № 1

Провеждането на свободни и честни парламентарни избори в срок до 24 месеца, считано от 1 март 2007 г., в зависимост от заключенията на оценката, която трябва да бъде извършена от независими експерти, назначени от секретариата на Форума на тихоокеанските острови. Процесите на подготовка и провеждане на изборите се наблюдават съвместно, адаптират се и се преразглеждат, когато е необходимо, на базата на взаимно договорени индикативни показатели. По-конкретно това означава, че:

- до 30 юни 2007 г. временното правителство ще приеме график на датите за приключване на различните стъпки, които трябва да бъдат предприети при подготовката на нови парламентарни избори,

- графикът посочва точно сроковете на преброяване на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и провеждането на избирателна реформа,

- определянето на границите на избирателните райони и избирателната реформа се провеждат в съответствие с Конституцията,

- вземат се мерки, които да гарантират функционирането на избирателната служба, включително и назначаване до 30 септември 2007 г. на надзорно лице за изборите, в съответствие с Конституцията,

- назначаването на вицепрезидент се извършва в съответствие с Конституцията.

Ангажимент № 2

При приемането на основни законодателни, фискални и други инициативи и промени по различни политики, временното правителство ще вземе предвид консултациите с гражданското общество и други заинтересовани страни.

Б. Върховенство на закона

Ангажимент № 1

Временното правителство полага всички усилия за предотвратяване на изявления от органи по сигурността, имащи за цел създаването на ситуация на страх.

Ангажимент № 2

Временното правителство се придържа към Конституцията от 1997 г. и гарантира нормалната и независима работа на институциите, предвидени в Конституцията, като Комисията на Фиджи за правата на човека, Комисията за държавната администрация и Конституционната комисия. Значителната независимост и функционирането на Висшия съвет на старейшините ще бъдат запазени.

Ангажимент № 3

Напълно се зачита независимостта на съдебната власт и ѝ се позволява да работи свободно, като нейните решения се спазват от всички заинтересовани страни, и по специално:

- временното правителство предприема необходимите мерки за назначаването на съда, предвиден в раздел 138 (3) от Конституцията, в срок до 15 юли 2007 г.,

- всяко назначаване и/или отстраняване на съдии се извършва оттук нататък в пълно съответствие с разпоредбите и процедурните правила, предвидени в Конституцията,

- липсват случаи на намеса, под каквато и да била форма, на военните и полицията или на временното правителство в съдопроизводството, при пълното зачитане на юридическата професия.

Ангажимент № 4

Всички наказателни производства, свързани със случаи на корупция, се разглеждат по съответните съдебни канали и се гарантира, че всеки друг орган, който може да бъде създаден за разследване на предполагаеми случаи на корупция, действа в рамките, определени от Конституцията.

В. Защита правата на човека и основните свободи

Ангажимент № 1

Временното правителство ще вземе всички необходими мерки за улесняване на разследването или разглеждането на всички твърдения за нарушения на правата на човека съгласно различните, предвидени по законите на Фиджи, процедури и органи.

Ангажимент № 2

Временното правителство възнамерява да отмени указите за извънредно положение през май 2007 г., при условие че липсват заплахи за националната сигурност и обществения ред и безопасност.

Ангажимент № 3

Временното правителство се ангажира да осигури пълната независимост на Комисията за правата на човека на Фиджи при изпълнение на нейните функции в съответствие с разпоредбите на Конституцията.

Ангажимент № 4

Гарантира се пълната свобода на изразяване и свободата на медиите във всичките ѝ форми, както е предвидено в Конституцията.

Г. Последващи мерки по отношение на поетите ангажименти

Ангажимент № 1

Временното правителство се задължава да поддържа редовен диалог, който да позволи проверка на постигнатия напредък и да предостави на органите/представителите на ЕС и ЕО пълен достъп до информацията по всички въпроси, свързани с правата на човека, мирното възстановяване на демокрацията и върховенството на закона във Фиджи.

Ангажимент № 2

Временното правителство съдейства изцяло при евентуални мисии на ЕС и ЕО за оценка и мониторинг на напредъка.

Ангажимент № 3

Временното правителство изпраща на всеки три месеца, считано от 30 юни 2007 г., доклади за напредъка по основните елементи от Споразумението от Котону и ангажиментите.

Отбелязва се, че по някои въпроси може да бъде постигнат ефективен напредък само ако се възприеме прагматичен подход, който отчита реалността на настоящето и се съсредоточава върху бъдещето.

[1] ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

[2] ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

[3] ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 376.

[4] ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41—71.

[5] Конкретно отмяна на Конституцията и по-нататъшно съществено забавяне на изборите.

Top