Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0316

Парламентарния имунитет в Полша Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно парламентарния имунитет в Полша (2008/2232(INI))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 184/72


Петък, 24 април 2009 г.
Парламентарния имунитет в Полша

P6_TA(2009)0316

Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно парламентарния имунитет в Полша (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Европейският парламент,

като взе предвид членове 9 и 10 от Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на Европейските общности,

като взе предвид член 12, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право,

като взе предвид член 105 от Конституцията на Република Полша от 2 април 1997 г.,

като взе предвид член 7б от полския Закон от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма или на Сената,

като взе предвид членове 9 и 142 от полския Закон от 23 януари 2004 г. относно изборите за Европейски парламент,

като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно изменението на решението от 4 юни 2003 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (1),

като взе предвид членове 6, 7 и 45 от своя Правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0205/2009),

A.

като има предвид, че в рамките на настоящия парламентарен мандат, Парламентът и неговата Комисия по правни въпроси, в качеството ѝ на водеща комисия, са разгледали искания за снемане на имунитет на членове на ЕП, избрани от Полша и са установили някои трудности във връзка с тълкуването на законовите разпоредби, които биха могли да са приложими в случаите на въпросните членове на ЕП;

Б.

като има предвид, че водещата комисия беше приканена, по-специално, да се произнесе относно допустимостта на искания за снемане на имунитет, отправени пряко от частни лица до председателя на Европейския парламент; като има предвид, че съгласно полското законодателство частно лице има право да отправи пряко искане до полския парламент (до Сейма или Сената) за снемане на имунитета на някой от членовете на парламента в случай на престъпления от частен характер, и като има предвид, че съответните разпоредби на полското законодателство не отчитат ясно всички възможни варианти при наказателно преследване във връзка с престъпления от частен характер;

В.

като има предвид, че тези разпоредби са приложими също така по отношение на членовете на Европейския парламент, избрани от Полша, но че във връзка с допустимостта на подобни искания възникват проблеми, които се отнасят до Правилника за дейността и по-специално, член 6, параграф 2 относно „компетентния орган“;

Г.

като има предвид, че съгласно член 7, параграф 7 от Правилника за дейността, водещата комисия е оправомощена да удостовери допустимостта на искане за снемане на имунитет, включително във връзка с въпроса за компетентността на националния орган да внесе такова искане; като има предвид, обаче, че съгласно действащите разпоредби, явното противоречие между приложимите норми на полското законодателство и разпоредбите на Правилника за дейността в тази област ще трябва да се реши, като отправените от частни лица искания за снемане на имунитет се разглеждат като недопустими;

Д.

като има предвид, че целта на член 6, параграф 2 е да гарантира, че в Парламента се внасят искания само по производства, които са привлекли вниманието на органите на дадена държава-членка; като има предвид, че член 6, параграф 2 също така гарантира, че получаваните от Парламента искания за снемане на имунитет са в съответствие с националното законодателство по отношение както на същността им, така и на процедурата, което на свой ред служи като допълнителна гаранция, че Парламентът, при вземането на решение в рамките на своите процедури, свързани с имунитета, зачита както националното законодателство на дадена държава-членка, така и своите собствени прерогативи; като има предвид, че понятието „орган“ е ясно посочено в останалите разпоредби на членове 6 и 7 в контекста на процедурите, свързани с имунитета;

Е.

като има предвид, че разглеждането на искания за снемане на имунитет, отправени от частни лица, като недопустими би било незадоволително, тъй като това би могло да навреди на правата на тези лица в съдебни производства и да възпрепятства прокурорите, разследващи някои престъпления, да поискат снемане на имунитет; като има предвид, че това би могло да се счете като причина за несправедливо и неравностойно третиране на странитев производството;

Ж.

като същевременно има предвид, че държавите-членки следва да предвидят механизми за упражняването на такива права по отношение на членовете на Европейския парламент в контекста на правилата и процедурите за неговата дейността;

З.

като има предвид, че с писма от 29 септември 2004 г. и 9 март 2005 г. двадесет и пет държави-членки бяха приканени, съгласно член 7, параграф 12 от Правилника, да посочат кои органи са компетентни да отправят искане за снемане на имунитета на член на ЕП; като има предвид, че до настоящия момент отговор са дали единствено Австрия, Белгия, Чешката република, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия, Словения, Швеция и Обединеното кралство;

И.

като има предвид, че в хода на своите разисквания водещата комисия също така разгледа въпроса относно възможните последствия от снемане на имунитета на членове на Европейския парламент, избрани от Полша;

Й.

като има предвид, че, в случай че членът на ЕП бъде признат за виновен от съда и осъден за умишлено престъпление от общ характер, подобно снемане на имунитета би могло да доведе до автоматична загуба на пасивното му избирателно право, което, на свой ред, да доведе до загуба на мястото му на член на ЕП;

К.

като има предвид, че тази автоматичност фактически се равнява на допълнително наказание, което се налага с присъда;

Л.

като има предвид, че на практика дори леките престъпления могат да доведат до загуба на пасивното избирателно право, въпреки изискването, съгласно което дадено престъпление трябва да бъде едновременно от общ характер и да бъде извършено умишлено, за да доведе до лишаване от пасивно избирателно право;

М.

като има предвид, че не съществува подобна разпоредба, приложима по отношение на членовете на полския Сейм или Сенат, които в такива случаи не губят своето право да бъдат избирани;

Н.

като има предвид, че държавите-членки са свободни да предвиждат прекратяване на мандата на член на Европейския парламент, което вследствие води до освобождаване на мястото на члена на ЕП; като има предвид, обаче, че принципът на равното третиране, като един от основните принципи на правото на ЕС, изисква към подобни ситуации да се подхожда по еднакъв начин и че когато става дума за загуба на пасивно избирателно право, съществува явна разлика в начина на третиране на членовете на полския Сейм и Сенат, от една страна, и членовете на Европейския парламент, избрани от Полша, от друга страна; като има предвид, че загубата на пасивно избирателно право води пряко и автоматично до загуба на мястото на въпросния член на ЕП, като пречи той да бъде преизбиран;

О.

като има предвид, че въпросът за това неравностойно третиране беше предложен на вниманието на Комисията чрез въпрос с искане за устен отговор, внесен от името на комисията по правни въпроси от нейния председател и беше разискван в Европейския парламент; като има предвид, че независимо от това, правното положение остава непроменено;

П.

като има предвид, че във възможно най-кратък срок следва да бъде осигурено равно третиране на членовете на националните парламенти и на членовете на Европейския парламент, особено с оглед на предстоящите през 2009 г. избори;

1.

Насърчава Комисията да разгледа противоречията между правното положение на членовете на Европейския парламент, избрани от Полша, и това на членовете на полския Сейм и Сенат, както и да се задължи, като неотложна мярка, да осъществи контакти с компетентните органи в Полша с цел да се установят начини за премахване на явната разлика в третирането на членовете на двата парламента по отношение на пасивните им избирателни права;

2.

Отделно от това, настоява Република Полша да разгледа сегашната ситуация на явна неравнопоставеност на условията за пасивното избирателно право и загубата на мандат между членовете на двата парламента, и да предприеме мерки за прекратяването на това дискриминационно третиране;

3.

Призовава Комисията да извърши сравнително проучване, с цел да се установи дали в държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на или след 1 май 2004 г., съществуват несъответствия между третирането на членове на националните парламенти и членовете на Европейския парламент, и да уведоми Парламента относно резултатите от проучването;

4.

Призовава държавите-членки да зачитат правата, произтичащи от гражданството на ЕС, включително активното и пасивното избирателно право за Европейския парламент, което е от особено значение в контекста на наближаващите избори през 2009 г., включително принципа на равно третиране на лица в подобно положение;

5.

Изисква от държавите-членки и в частност, от Република Полша, да гарантират, че са въведени процесуални мерки за да се гарантира, че исканията за снемане на имунитет на членове на Европейския парламент се отправят винаги от „компетентния орган“ съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП, за да се осигури зачитане на разпоредбите на материалното и процесуалното национално законодателство, включително процесуалните права на частни лица, както и прерогативите на Парламента;

6.

За да се избегнат каквито и да било съмнения, приканва държавите-членки да посочат на Парламента органите, които са компетентни да отправят искане за снемане на имунитета на член на ЕП;

7.

Отново изтъква необходимостта от общ Устав на членовете на Европейския парламент и припомня, в този контекст, задължението, поето на 3 юни 2005 г. от представителите на държавите-членки на заседание в рамките на Съвета, да бъде проучено искането на Парламента за преразглеждане на съответните разпоредби от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 1965 г., отнасящо се до частта относно членовете на Европейския парламент, така че да се достигне до заключение във възможно най-кратък срок;

8.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


(1)  ОВ C 133 E, 8.6.2006 г., стр. 48.


Top