Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0127

Общо авиационно пространство с Израел Резолюция на Европейския парламент 12 март 2009 г. относно създаването на общо авиационно пространство с Израел (2008/2136(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 87/126


Четвъртък, 12 март 2009 г.
Общо авиационно пространство с Израел

P6_TA(2009)0127

Резолюция на Европейския парламент 12 март 2009 г. относно създаването на общо авиационно пространство с Израел (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Европейският парламент,

като взе предвид Съобщението на Комисията от 9 ноември 2007 г., озаглавено „Създаване на общо авиационно пространство с Израел“ (COM(2007)0691),

като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2006 г. относно изготвянето на дневния ред за външната политика на Общността в областта на авиацията (1),

като взе предвид член 45 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0090/2009),

A.

като има предвид, че сближаването на нормативните уредби е предпоставка за успешното сключване на всеобхватни споразумения за въздушен транспорт, по-специално по отношение на разпоредбите относно безопасността, сигурността, конкуренцията, държавните помощи, околната среда и правата на работниците в областта на заетостта;

Б.

като има предвид, че при преговорите за сключване на всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с Израел Комисията трябва да се възползва от опита и информацията на държавите-членки и други заинтересовани страни и трябва да ги включи преди, по време на провеждането на преговорите и след това;

В.

като има предвид, че Израел е най-значимият авиационен пазар в Близкия Изток с голям потенциал за растеж и като отчита стратегическата му позиция на мост между Европа и Близкия Изток, както и към по-далечни региони;

1.

Приветства започването на преговори с Израел за сключване на всеобхватно споразумение за въздушен транспорт;

2.

Подчертава значението на споразумението за създаването на условия за разширяване на общото авиационно пространство;

3.

Изтъква, че споразумението не следва да ограничава равнището на достъп до пазара, вече постигнато в съществуващите двустранни споразумения;

4.

Подчертава, че споразумението следва да бъде балансирано по отношение на достъпа до пазара, а допълнителното отваряне на пазара следва да се осъществява постепенно, устойчиво и на взаимна основа;

5.

Подчертава, че отварянето на пазарите трябва винаги да следва сближаването на нормативните уредби по отношение на безопасността, сигурността, околната среда, държавните помощи и конкуренцията, както и правата на работниците в областта на заетостта, и че степента на либерализация следва да бъде обвързана с постигната степен на равнопоставеност в тези области;

6.

Признава, че за въздушните маршрути за товарни полети на дълги и средни разстояния авиационният сектор е най-бързият начин за осъществяване на връзка между държави, места и хора и ще остане и в бъдеще най-привлекателният начин за превоз, предвид скоростта и разходите;

7.

Признава важния принос на авиационния сектор за създаването на заетост, както пряко, така и косвено, особено чрез осигуряването на връзка между райони по света, в които понастоящем не са налични други конкурентни превозни средства; въпреки това подкрепя употребата и развитието на интермодалността и на други превозни средства;

8.

Признава, че авиационният сектор оказва известно отрицателно въздействие върху околната среда, по-специално като източник на шум и чрез значителния си принос за емисиите на замърсители; по тази причина счита, че е от основно значение споразумението да осигурява възможност за предприемане на действия в рамките на Европейския съюз по въпросите, свързани с околната среда, с цел да се намали въздействието на въздухоплаването върху водата, качеството на въздуха и равнищата на шума;

9.

Подчертава, че споразумението следва да предвижда строги правила за въздушна безопасност и сигурност;

10.

Подчертава, че преговорите следва да се провеждат в тясно сътрудничество с държавите-членки, които разполагат с необходимите познания и опит, за да подпомогнат преговори от подобно естество;

11.

Призовава Комисията да гарантира пълното информиране и консултиране с Парламента и всички съответни заинтересовани страни при воденето на преговорите;

12.

Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на правителството и парламента на държавата Израел.


(1)  ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 84.


Top