EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0367

Директиви за капиталовите изисквания ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602 (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TC1-COD(2008)0191 Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 323–323 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 212/323


Сряда, 6 май 2009 г.
Директиви за капиталовите изисквания ***I

P6_TA(2009)0367

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602 (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0602),

като взе предвид проекта на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска и резолюцията на Парламента от 16 декември 2008 г. в това отношение (1),

като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0339/2008),

като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 29 април 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

като взе предвид член 51 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0139/2009),

1.

Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.

Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  Приети текстове, P6_TA(2008)0607.


Сряда, 6 май 2009 г.
P6_TC1-COD(2008)0191

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/…/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/111/ЕО.)


Top