Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0321

Презгранични плащания в Общността ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европеᄍския парламент и на Съвета относно трансграничните плащания в рамките на Общността (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
P6_TC1-COD(2008)0194 Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 483–483 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 184/483


Петък, 24 април 2009 г.
Презгранични плащания в Общността ***I

P6_TA(2009)0321

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничните плащания в рамките на Общността (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0640),

като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0352/2008),

като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 25 март 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

като взе предвид член 51 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0053/2009),

1.

Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.

Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Петък, 24 април 2009 г.
P6_TC1-COD(2008)0194

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 924/2009.)


Top