Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0108

Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 340–340 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 87/340


Сряда, 11 март 2009 г.
Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***III

P6_TA(2009)0108

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

2010/C 87 E/56

(Процедура на съвместно вземане на решение: трето четене)

Европейският парламент,

като взе предвид съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009),

като взе предвид своята позиция на първо четене (1) относно предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0589),

като взе предвид своята позиция на второ четене (2) относно общата позиция на Съвета (3),

като взе предвид становището на Комисията относно измененията в общата позиция, внесени от Парламента (COM(2008)0829),

като взе предвид член 251, параграф 5 от Договора за ЕО,

като взе предвид член 65 от своя правилник,

като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A6-0100/2009),

1.

Одобрява съвместния проект;

2.

Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

3.

Възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи към публикуването му заедно с генералния секретар на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз;

4.

Възлага на своя председател да предаде законодателната резолюция на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 74 Е, 20.3.2008 г., стр. 533.

(2)  Приети текстове на 24.9.2008 г., P6_TA(2008)0443.

(3)  ОВ C 184 Е, 22.7.2008, г., стр. 1.


Top