Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0036

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/37


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги (кодифицирана версия) ***I

P7_TA(2009)0036

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0185),

като взе предвид член 251, параграф 2, член 47, параграф 2 и член 55 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C7-0041/2009),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове (1),

като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0029/2009),

A.

като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.

Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Top