Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0336

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за Регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки

OJ C 218, 11.9.2009, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 218/43


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки“

COM(2008) 324 окончателен — 2008/0112(CNS)

2009/C 218/09

На 16 юли 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 37 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за Регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 28 януари 2009 г. (докладчик: г-н SARRÓ IPARRAGUIRRE).

На 451-ата се пленарна сесия, проведена на 25 и 26 февруари 2009 г. (заседание от 25 февруари 2009 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 170 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения

1.1

Комитетът смята, че предвиденото в предложението за Регламент опростяване e необходимо. Независимо от това той отбелязва, че в случая не става дума само за опростяване, a и за това, че Комисията, с цел хармонизиране, въвежда изменения в установените технически мерки.

1.2

ЕИСК счита, че предвиденото хармонизиране предполага задължително изменение на някои от техническите мерки и следователно трябва да бъде предшествано от научни оценки, както биологически, така и социално-икономически.

1.3

Предвид твърде специфичния технически характер на мерките, разглеждани в предложението за Регламент, ЕИСК смята, че не следва да се произнася по предложенията за изменение, докато не бъдат направени споменатите оценки. Комитетът счита също, че ефикасността на новите технически мерки трябва предварително да се обсъди с професионални рибари на борда или в риболовните зони.

1.4

Комитетът е на мнение, че всички технически мерки следва да бъдат включени в този регламент на Съвета, избягвайки възможността някои от тях да бъдат включени в последващи регламенти на Комисията.

1.5

ЕИСК изцяло подкрепя направеното от Комисията предложение за периодична оценка на ефективността на техническите мерки.

2.   Въведение

2.1   Предложението има за цел опростяване и регионализация на действащата регулаторна рамка относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки.

2.2   За целите на опростяването се предвижда замяна на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2549/2000 на Съвета с настоящото предложение за регламент на Съвета.

2.2.1   Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. определя нормите за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми.

2.2.2   Регламент (ЕО) № 2549/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 г. определя допълнителните технически мерки, насочени към възстановяване на запасите от риба треска в Ирландско море.

2.2.3   Освен това предложението засяга и други пет регламента: № 2056/2001, № 254/2002, № 494/2002, № 2015/2006 и № 40/2008, и вероятно ще засегне Приложение III от системата за годишно регулиране на общия допустим улов (ТАС) и квотите.

2.3   Представеното от Комисията ново предложение за регламент на Съвета включва:

2.3.1

Искане, изпратено от Съвета през юни 2004 г. до Комисията, за преразглеждане на техническите мерки, приложими за опазване на рибните ресурси в Атлантическия океан и Северно море, с цел тяхното опростяване и отчитане на определени регионални характеристики, и

2.3.2

План за действие на Комисията, подкрепен от Съвета през април 2006 г., за опростяване на законодателството на Общността, според което всички технически мерки, разпръснати в различни регламенти, в това число и в годишното регулиране на възможностите за риболов и плановете за възстановяване на определени популации, трябва да бъдат включени в един единствен регламент.

2.4   По този начин, представеното от Комисията предложение за регламент на Съвета установява приложимите технически мерки за североизточната част на Атлантическия океан, Централния източен Атлантически океан и за водите около бреговете на френските департаменти Гвиана, Мартиника, Гваделупа и Реюнион, които попадат под суверенитета или изключителната юрисдикция на Франция. Извън този проект за регламент остават техническите мерки, приложими за Балтийско море и Средиземно море, тъй като те са установени в Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за Балтийско море и в Регламент (ЕО) № 1967/2006 за Средиземно море.

2.5   Предложението за регламент на Съвета ще се прилага за търговския и спортния риболов, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на рибни ресурси, когато подобни действия се извършват във води на Общността и в международни води на различни риболовни зони, установени в Атлантическия океан, от риболовни кораби на Общността и национални кораби на държавите-членки, без да се засяга главната отговорност на държавата на флага.

2.6   В приложното поле на регламента се включва и складирането, излагането или предлагането за продажба на рибните продукти, уловени в тези риболовни зони, както и вносът на рибни продукти, уловени някъде другаде от риболовен съд на трета страна, който не спазва минималните размери за разтоварване на живи водни ресурси, установени в предложението за регламент на Съвета.

2.7   Освен техническите мерки, приложими по отношение на опазването на рибните ресурси, предвидени в Регламент (ЕО) № 850/98, предложението за регламент на Съвета съдържа всички планове за възстановяване и управление, както и дългосрочни планове относно рибните ресурси от значение за Общността, тоест повечето видове риба треска във водите на Общността, два запаса от мерлуза, два запаса от лангустина, два запаса от морски език, както и запаси от писия и морски език в Северно море, поради което условията, определени в Регламент (ЕО) № 850/98, бяха изменени или разширени.

3.   Общи бележки

3.1

ЕИСК смята, че предложението за регламент има предимно технически характер. Опростяването е необходимо в съответствие c одобрените от Комитета мерки, съдържащи се в становището му относно плана за действие за опростяване на законодателството на Общността. При все това, тук не става дума единствено за опростяване, тъй като Комисията въвежда изменения в сега действащото законодателство с цел хармонизиране и предвижда отчитане на регионалните различия чрез въвеждането на специфични разпоредби за всеки един от районите на РКС (регионални консултативни съвети). Тази регионализация ще доведе и до промени в настоящото законодателство.

3.2

Комисията предвижда с това предложение за регламент да се определят ръководните принципи, общи за всички риболовни зони, а с други последващи регламенти на Комисията, следвайки процедурата на комитология, да се регулират чисто техническите аспекти с регионален характер.

3.3

Комитетът смята, че макар и да е необходимо техническите мерки да бъдат определени като се отчитат спецификите на различните региони на ЕС, предложеният подход не е най-подходящият и счита, че е за предпочитане всички мерки да бъдат обхванати в този регламент на Съвета, вместо да бъдат включвани в последващи регламенти на Комисията.

3.4

ЕИСК счита, че по този начин техническите мерки ще бъдат съобразени по-добре с контекста на приетата през 2002 г. нова обща политика в областта на рибарството, по-специално относно регионалните консултативни съвети, създадени с Решение на Съвета от 19 юли 2004 г., и с екологичните аспекти, като например опазването на морските местообитания и намаляването на изхвърлянето на улов, като всички тези мерки са приложими по специфичен начин в конкретен район от обхвата на определен регионален консултативен съвет.

3.5

ЕИСК счита, че преди да бъдат одобрени и за да се избегнат грешки като тези в миналото, ефикасността на предложените нови технически мерки трябва предварително да се обсъди с професионални рибари на борда или в риболовните зони.

3.6

Предвид сложността на текста и на предложените нови мерки, ЕИСК счита, че предложението за регламент би трябвало да включва приложение с графики, които да спомагат за по-лесното му разбиране.

4.   Специфични бележки

4.1

В сегашната си форма предложението за регламент включва техническите мерки, които покриват широка гама от цели, сред които се откроява опазването на младите екземпляри главно посредством ограничаване на техния улов чрез подобряване на селективността на риболовните съоръжения или определяне на някои затворени сезони/райони. Други мерки имат за цел опазването на определени видове или екосистеми посредством ограничаване на риболовното усилие, например чрез затваряне на някои зони, а друга голяма група от мерки са насочени към намаляване на изхвърлянето на улов.

4.2

Освен определяне на приложното поле, предложението за регламент включва всички разпоредби относно минималния размер за разтоварване за всеки един от живите водни ресурси. Във връзка с приложното поле и включването на вноса, ЕИСК би желал да се изясни какво ще последва, когато легалният минимален размер на вносните продукти е по-малък от установените в ЕС. Комитетът счита, че би било разумно в ЕС да не могат да се търгуват рибни продукти от трети страни с размер по-малък от определения в Общността.

4.3

Риболовните съоръжения са подробно изброени, като за всяко едно от тях са определени минимално допустимите размери на отворите на мрежата и на траловете, максималната дълбочина, на която могат да се пускат, както и забраните за използване на тралове, които нямат посочените размери и форма, т.е. когато броят на отворите с еднакъв размер около която и да било обиколка на трала се увеличава от предния към задния край, или когато не са изработени от позволени материали и със съответните размери.

4.4

Комитетът смята за целесъобразно и необходимо прилагането на опростяването, предложено от Европейската комисия. Въпреки това, ЕИСК счита, че опитът за хармонизация с цел изменение на някои от техническите мерки, трябва да бъде предшестван от научни оценки, както биологически, така и социално-икономически.

4.5

В този смисъл, предвид изключително техническия характер на предвидените в предложението за регламент мерки, ЕИСК смята, че не трябва да се произнася по предложенията за изменение, докато не бъдат направени посочените оценки.

4.6

Живите водни ресурси, уловени с по-малък от указания размер, не могат да бъдат съхранявани на борда, нито да бъдат трансбордирани, разтоварвани, транспортирани, складирани, продавани, излагани или предлагани за продажба, а трябва незабавно да бъдат връщани в морето. ЕИСК насочва вниманието на Комисията към ефекта, който тази разпоредба може да има по отношение на организмите, върнати в морето. Изглежда противоречиво, че от една страна стремежът е да се забранят изхвърлянията в морето, а от друга - се забранява съхранението на борда на опреден вид улов.

4.7

Във връзка с правилото за една мрежа, ЕИСК изразява загриженост от последиците, които това може да има. Комисията следва да вземе предвид, че в случай на улов на риби от различни видове, при който е необходимо да се използват мрежи с различен размер на отвора, рибарите ще трябва да се връщат в пристанището, за да сменят риболовната мрежа по-често от обичайното и това предполага допълнителни разходи, което ще засегне и без това лошата рентабилност на флотата.

4.8

В предложението за регламент на Съвета се предвижда, когато количеството уловена риба, която няма необходимия размер, надвишава 10 % от общото количество улов при всяко едно теглене, плавателният съд трябва да се отдалечи на разстояние най-малко пет или десет морски мили от зоната на първоначалния риболов, в зависимост от допустимия за всеки вид размер на отворите на рибарските мрежи, и през цялото време на следващото теглене следва да поддържа минимално разстояние от пет или десет морски мили спрямо позицията на предходното теглене.

4.9

Комитетът изразява своята загриженост относно тази мярка, тъй като при този общ подход Комисията не отчита спецификата на различните области и риболовни райони, което може да доведе до поява на случаи на правна неяснота, особено когато не се уточнява дали става дума за улов на основен вид риба или за съпътстващ улов. ЕИСК счита, че прилагането на друг вид мерки, като пространствено-времеви забрани, може да има по-добри резултати от предложените.

4.10

Предимно с оглед опазването на околната среда, се забранява уловът, задържането на борда, трансбордирането, складирането, разтоварването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски организми, уловени с методи, включващи използването на експлозиви, отровни или зашеметяващи субстанции, електрически ток или всякакъв вид военни снаряди. Забранява се също така извършването на борда на риболовен кораб на каквато и да е физическа или химическа преработка на риба за производството на брашна или на рибни масла, както и трансбордирането между риболовни кораби на улов за такива цели.

4.11

ЕИСК изразява задоволството си от налагането на тези мерки за опазване на околната среда, които са следствие от прилагането на новата обща политика в областта на рибарството от 2002 г. и призовава Комисията да следи за строгото им прилагане спрямо целия риболовен флот на Общността.

4.12

Комитетът изразява своето съгласие с процедурите, предложени от Комисията за приемане на одобрените от държавите-членки спешни мерки за опазване, които засягат всички риболовни кораби на Общността, или мерките, приложими само по отношение на риболовни кораби, плаващи под техния флаг. Все пак и с цел да се избегнат евентуални злоупотреби от страна на някои държави-членки, би трябвало да се даде възможност на заинтересовани страни и независими организации да проверяват доколко тези мерки са подходящи и необходими.

4.13

Също така ЕИСК смята за целесъобразно държавите-членки и/или регионалните консултативни съвети да могат да представят предложения на Комисията по въпроси относно създаването на планове за намаляване или премахване на изхвърлянията в морето и за подобряване селективността на риболовните съоръжения.

4.14

Комитетът приветства и факта, че от приложното поле на предложението за регламент на Съвета са изключени риболовните дейности, извършвани единствено с научни цели, стига те да са били разрешени от държавата на флага, членка на ЕС. При все това, той не смята за необходимо на борда да се допуска наблюдател от крайбрежна държава-членка по време на риболовните дейности с научни цели, извършвани в нейните води.

4.15

И накрая, въвежда се несъществуваща досега оценка на ефективността на техническите мерки, която ЕИСК напълно подкрепя. Тази оценка ще се извършва на всеки пет години и въз основа на съдържащите се в нея данни Комисията ще предлага на Съвета всички необходими изменения, които следва да се приемат.

Брюксел, 25 февруари 2009 година.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Mario SEPI


Top