EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

Становище на Европейската централна банка от 12 ноември 2009 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 291/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 ноември 2009 година

относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Въведение и правно основаниe

1.

На 10 септември 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (1) (наричана по-долу „предложената директива“).

2.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, първо тире от Договора за създаване на Европейската общност и член 105, параграф 5 от Договора, тъй като предложената директива се отнася до една от задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), и по-точно да допринася за гладкото провеждане на следваните от компетентните власти политики, свързани с разумния надзор на кредитните институции и стабилността на финансовата система. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

3.

ЕЦБ приветства предложената директива относно капиталовите изисквания за търговските портфейли на банките и за пресекюритизацията, които са до голяма степен в съответствие с възприетия наскоро подход на Базелския комитет за банков надзор (2). ЕЦБ счита, че е необходимо още по-голямо сближаване на изискванията на предложената директива с изменената рамка за пазарен риск „Базел II“. В частност, ЕЦБ предлага в точка 1 на приложение II към предложената директива да се предвиди изключение за корелативните търговски дейности от изискването всички секюритизирани експозиции в търговските портфейли да бъдат третирани по стандартен начин според специфичния риск.

4.

Освен това ЕЦБ отбелязва, че провежданото в момента от Базелския комитет за банков надзор проучване относно количествените въздействия може да доведе до промени в „корелативните търговски дейности“. Ако проучването относно въздействията наистина доведе до промени в рамката за пазарен риск „Базел II“, ЕЦБ горещо препоръчва предложената директива, или нейните изменения, да бъдат приведени в съответствие, за да се осигури лоялна международна конкуренция в тази област.

5.

ЕЦБ също приветства въвеждането на разпоредби за възнагражденията в приложение I към предложената директива, които са в съответствие с ангажимента, поет от лидерите на Г20, да въведат международни стандарти за възнагражденията, насочени към прекратяване на практиките, водещи до прекомерно поемане на рискове (3). Освен това, ЕЦБ подкрепя прилагането на разпоредбите относно възнагражденията на групово равнище, за да се осигури еднакво третиране на служителите във всички държави, където банка от ЕС извършва дейност. В заключение ЕЦБ изтъква, че когато се въвеждат международните стандарти, насочени основно към големите финансови институции, в общностното право, приложимо за всички кредитни институции (включително и за малките), следва да се прилага съответно принципът на пропорционалност, както е установено в Договора.

6.

В случаите, когато ЕЦБ предлага изменения на предложената директива, конкретните предложения за изменения са представени в приложението, заедно с обяснение. Тези предложения не засягат направените по-горе по-общи забележки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 12 ноември 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 окончателна.

(2)  Виж документите на Базелския комитет за банков надзор „Revisions to the Basel II market risk framework“, „Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book“ и „Enhancements to the Basel II framework“ от 13 юли 2009 г., публикувани на уебсайта на Банката за международни разплащания: http://www.bis.org

(3)  Виж „Принципите на ФФС за разумни практики за определяне на възнагражденията“ и съответните стандарти за прилагане, намиращи се на уебсайта на Г20: http://www.g20.org


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Позовавания

„като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,“

„като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора,“

Обяснение:

Тъй като Договорът изисква ЕЦБ да бъде консултирана по предложената директива, съответно позоваване следва да бъде включено в предложената директива, съгласно член 253 от Договора.

Изменение 2

Член 1, параграф 9

„Член 122б

1.   Независимо то рисковете тегла за общите пресекюритизирани позиции в приложение IХ, част 4, компетентните органи изискват от кредитните институции да прилагат 1 250 % рисково тегло към позиции на изключително сложни пресекюритизации, освен ако кредитната институция не докаже пред компетентните органи за всяка такава съответна пресекюритизирана позиция, че е спазила изискванията, посочени в член 122а, параграфи 4 и 5.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на позиции в нови пресекюритизация, издадени след 31 декември 2010 г. По отношение на позиции в съществуващи пресекюритизации, параграф 1 се прилага считано от 31 декември 2014 г., ако след тази дата се прибавят или заменят нови базисни експозиции.“

Член 122б

1.   Независимо то рисковете тегла за общите пресекюритизирани позиции в приложение IХ, част 4, компетентните органи изискват от кредитните институции да прилагат 1 250 % рисково тегло към позиции на изключително сложни пресекюритизации, освен ако кредитната институция не докаже пред компетентните органи за всяка такава съответна пресекюритизирана позиция, че е спазила изискванията, посочени в член 122а, параграфи 4 и 5.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на позиции в нови пресекюритизация, издадени след 31 декември 2010 г. По отношение на позиции в съществуващи пресекюритизации, параграф 1 се прилага считано от 31 декември 2014 г., ако след тази дата се прибавят или заменят нови базисни експозиции.“

Обяснение:

Проблемът с неспазването на изискванията за обстойна проверка за секюритизираните експозиции е адекватно решен с член 122а от директивата, приета от Съвета на 15 юли 2009 г.  (2) Освен това, предложеното третиране на особено сложни пресекюритизирани позиции по предложения член 122б не отговаря на принципа на пропорционалност, приложен в член 122а от горепосочената директива, предвиждащ диапазон от 250 % до 1 250 %, според степента на неспазване на разпоредбите относно обстойната проверка. В резултат на това, ЕЦБ предлага член 122б да отпадне.

Изменение 3

Приложение I, параграф 1

„11.   ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

22.

При разработване и прилагане на политиките за възнагражденията за тези категории персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил, кредитните институции съблюдават следните принципи по начин, който е подходящ за техния размер, вътрешна организация и за естеството, обхвата и сложността на тяхната дейност:

a)

политиката за възнагражденията съответства и насърчава надеждното и ефективно управление на риска и не поощрява поемането на риск, който надвишава нивото на допустимия риск за кредитната институция;

б)

политиката за възнагражденията отговаря на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на кредитната институция;

в)

управляващият орган (изпълняващ надзорни функции) на кредитната институция установява общите принципи на политиката за възнагражденията и отговоря за тяхното прилагане;

г)

изпълнението на политиката за възнагражденията подлежи, поне веднъж годишно, на централен и независим вътрешен преглед на спазването на политиките и процедурите за възнагражденията, определени от управляващия орган (изпълняващ надзорни функции);

д)

когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на кредитната институция;

е)

подходящ баланс между фиксираните и променливите елементи на общото възнаграждение; фиксираният елемент представлява достатъчно висок дял от общото възнаграждение, така че да позволява прилагането на напълно гъвкава политика за бонусите, включително възможността да не се изплащат бонуси;

ж)

заплащания, свързани с преждевременно прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се поощрява неуспехът;

з)

измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на бонусите или пуловете от бонуси, включва корекция за настоящи и бъдещи рискове и отчита разходите за набиране на капитал и изискваната ликвидност;

и)

изплащането на значителен по размер бонус се отлага за подходящ период и е свързано с бъдещите резултати от дейността на дружеството.“

„11.   ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

22.

При разработване и прилагане на политиките за възнагражденията за тези категории персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил, кредитните институции съблюдават следните принципи по начин, който е подходящ за техния размер, вътрешна организация и за естеството, обхвата и сложността на тяхната дейност:

a)

политиката за възнагражденията съответства и насърчава надеждното и ефективно управление на риска и не поощрява поемането на риск, който надвишава нивото на допустимия риск за кредитната институция;

б)

политиката за възнагражденията отговаря на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на кредитната институция;

в)

управляващият орган (изпълняващ надзорни функции) на кредитната институция установява и преразглежда общите принципи на политиката за възнагражденията и отговоря за тяхното прилагане;

г)

изпълнението на политиката за възнагражденията подлежи, поне веднъж годишно, на централен и независим вътрешен преглед на спазването на политиките и процедурите за възнагражденията, определени от управляващият орган (изпълняващ надзорни функции);

д)

възнаграждението на персонала, който участва във финансовия контрол и контрола на риска, е независимо от ресора, върху който осъществяват контрол, и съответства на основната им роля в кредитната институция;

д е)

когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на кредитната институция;

з ж)

измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливия елемент на възнаграждението, бонусите или пуловете от бонуси включва корекция за всички видове настоящи и бъдещи рискове и отчита разходите за набиране на капитал и изискваната ликвидност;

з)

гарантирано променливо възнаграждение може да се допусне в изключителни случаи във връзка с назначаването на нов персонал и се ограничава до първата година, като съответно се вземат предвид политиките за разумно управление на риска;

е и)

подходяща обвързаност с риска и баланс между фиксираните и променливите елементи на общото възнаграждение; фиксираният елемент представлява достатъчно висок дял от общото възнаграждение, така че да позволява прилагането на напълно гъвкава политика за бонусите относно променливия елемент, включително възможността да не се изплащат бонуси променлив елемент;

й)

изплащането на общо променливо възнаграждение не ограничава способността на кредитните институции да засилят капиталовата си база;

и к)

изплащането на значителен по размер променлив елемент на възнаграждение бонус се отлага за подходящ период не по-кратък от три години, предоставя се на пропорционална основа и е свързано с бъдещите резултати от дейността на кредитната институция; дружеството.

л)

значителна част от променливия елемент на възнаграждението се изплаща в акции или инструменти, свързани с акции, или, ако е уместно, в други непарични инструменти, доколкото тези инструменти пораждат стимули в съответствие с дългосрочното създаване на стойност и времевия хоризонт на риска. Предоставянето на акции, инструменти, свързани с акции или непарични инструменти подлежи на съответна политика на задържане;

ж м)

заплащания, свързани с преждевременно прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се поощрява неуспехът;.

22а.

Кредитни институции, които, с оглед на своята големина, вътрешна организация и естество, обхват и сложност на дейностите си, са значими, създават комитет за възнагражденията за осъществяване на надзор над тяхната политика и практики за определяне на възнагражденията. Комитетът за възнагражденията се създава по начин, който му дава възможност да извършва компетентна и независима оценка на политиката и практиките за определяне на възнагражденията и създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността.

Обяснение:

ЕЦБ предлага приложение I, параграф 1 от предложената директива да се измени както следва: i) измерването на резултатите от дейността следва да бъде изменено за всички видове риск (виж точка „ж“ от дясната колона по-горе) и ii) точки „з“ и „и“от параграф 1 на приложение I към предложената директива следва да бъдат прегрупирани (виж точки „з“ и „и“ от дясната колона по-горе), за да могат разпоредбите, отнасящи се измерването на резултатите от дейността и променливия елемент на възнаграждението, да останат една до друга. В заключение ЕЦБ предлага въвеждането на нови принципи, отразяващи споразумението, постигнато на срещата на лидерите на Г20 в Питсбърг на 24—25 септември 2009 г. В частност, лидерите на Г20 изцяло одобриха въвеждането на стандартите на Съвета за финансова стабилност, насочени към привеждане в съответствие на възнаграждението с дългосрочното създаване на стойност и непрекомерното поемане на рискове (виж бележка под линия 3).

Изменение 4

Приложение II, параграф 3, буква д)

„7.

За целите на точка 10б, букви а) и б), резултатите от собственото изчисление на институцията се умножават по коефициент (m+) с най-малка стойност 3.“

„7.

За целите на точка 10б, букви а) и б), резултатите от собственото изчисление на институцията се умножават по коефициент (m+) с най-малка стойност 3 и коефициент (ms) с най-малка стойност 3.“

Обяснение:

ЕЦБ подкрепя привеждането на предложената директива в съответствие със съответния базелски текст (т.е. изменената рамка за пазарен риск „Базел II“), който предвижда два различни множителя за стойността под риск в нормални условия и в условия на стрес.

Изменение 5

Приложение II, параграф 3, буква е)

„За целите на точка 10б, букви а) и б), мултипликационият коефициент (m+) се увеличава с плюс-фактор между 0 и 1 в съответствие с таблица 1, в зависимост от броя на превишаванията за последните 250 работни дни, доказани от бек-тестовете на институцията за измерване на стойността под риск, както се посочва в точка 10 […].“

„За целите на точка 10б, букви а) и б), мултипликационият ните коефициенти (m+) и (ms) се увеличават с плюс-фактор между 0 и 1 в съответствие с таблица 1, в зависимост от броя на превишаванията за последните 250 работни дни, доказани от бек-тестовете на институцията за измерване на стойността под риск, както се посочва в точка 10 […].“

Обяснение:

Виж обяснението към изменение 4.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Виж Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи, приета от Съвета на 15 юли 2009 г. след постигнато на първо четене съгласие с Европейския парламент, достъпна на уебсайта на Съвета на http://register.consilium.europa.eu


Top