EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Становище на Европейската централна банка от 5 ноември 2009 година относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 284/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 ноември 2009 година

относно препоръки за решения на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана и относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Въведение и правно основаниe

На 27 октомври 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искания от Съвета на Европейския съюз за становище относно Препоръка за решение на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Ватикана (1) (наричано по-долу „проект за решение за Ватикана“) и за становище относно Препоръка за решение на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното споразумение с Република Сан Марино (2) (наричано по-долу „проект за решение за Сан Марино“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 111, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ приветства проектите за решения, които, 10 години след въвеждането на еврото, целят изменение на паричните споразумения с Ватикана и Сан Марино, по-специално с оглед на гарантиране на условия на равнопоставеност за задълженията на страните, подписали паричните споразумения с Общността, създаване на последващи механизми за контрол, въвеждане на общ метод за изчисляване на таваните за изсичането на евромонети и допускане на използване на монетни дворове, различни от италианския монетен двор, за производството на монети на Ватикана и на Република Сан Марино.

ЕЦБ отбелязва, че проектите за решения (3) предвиждат сключването на споразумения на Общността от Съвета. В случай, че това правило бъде променено така, че Съветът да не може повече да сключва тези споразумения, ЕЦБ счита, че на Икономическият и финансов комитет и на ЕЦБ следва да се позволи да поискат представяне на споразуменията пред Съвета, както беше решено от Съвета по повод първоначалното откриване на преговорите за сключването на споразумения на Общността с Ватикана и с Република Сан Марино (4).

Когато ЕЦБ препоръчва изменение на проектите за решения, в приложението са посочени конкретните предложения за изменение, заедно с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 ноември 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 окончателен.

(2)  COM(2009) 572 окончателен.

(3)  Член 4.

(4)  Член 8 от Решение 1999/97/ЕО от 31 декември 1998 г. на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Общността по отношение на споразумение за паричните взаимоотношения с Република Сан Марино (ОВ L 30, 4.2.1999 г., стр. 33); член 8 от Решение 1999/98/ЕО от 31 декември 1998 г. на Съвета относно позицията, която ще бъде заета от Общността по отношение на споразумение за паричните взаимоотношения с Ватикана (ОВ L 30, 4.2.1999 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменение

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 2, буква б) от проекта за решение за Ватикана

„б)

Ватиканът предприема действия за приемането на всички подходящи мерки чрез пряко транспониране или възможни еквивалентни действия във връзка с прилагането на цялостното общностно законодателство относно предотвратяването на прането на пари и на измами и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства.“

„б)

Ватиканът предприема действия за приемането на всички подходящи мерки чрез пряко транспониране или възможни еквивалентни действия във връзка с прилагането на цялостното общностно законодателство относно предотвратяването на прането на пари и на измами и фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства. Ватиканът също така се задължава да приеме цялото съответно банково и финансово законодателство на Общността, ако и когато във Ватикана бъде създаден банков сектор.

Обяснение

За да се гарантират условия на равнопоставеност, е препоръчително изменение на споразумението с Ватикана, което да обслужва всички приложими правни положения в случай, че във Ватикана бъде развит банков сектор в близко бъдеще.

Изменение 2

Член 2, буква г) от проекта за решение за Ватикана

„г)

Ще бъде създаден Съвместен комитет, който ще наблюдава напредъка по прилагането на Споразумението. Той ще се състои от представители на Ватикана, на Република Италия, на Комисията и на ЕЦБ. Той ще има възможността всяка година да преразглежда фиксираната част с оглед на отчитането на инфлацията и развитието на колекционерския пазар. Той приема решенията си с единодушие. Съвместният комитет приема правилник за работата си.“

„г)

Ще бъде създаден Съвместен комитет, който ще наблюдава напредъка по прилагането на Споразумението. Той ще се състои от представители на Ватикана, на Република Италия, на Комисията и на ЕЦБ. Той ще има възможността всяка година да преразглежда фиксираната част с оглед на отчитането на инфлацията и развитието на колекционерския пазар. На всеки пет години той разглежда адекватността на минималния дял на монетите, които се пускат в обращение по номинална стойност, като може да реши да го увеличи. Той приема решенията си с единодушие. Съвместният комитет приема правилник за работата си.“

Обяснение

ЕЦБ отбелязва, че член 2, буква в) от проекта за решение за Ватикана посочва минимален дял от 51 % на монетите, които се въвеждат в обращение по номинална стойност. ЕЦБ счита, че адекватността на този минимален дял трябва да бъде преразглеждана на равни интервали от време и предлага опростена процедура за неговото изменение.

Изменение 3

Член 2, буква д) от проекта за решение за Ватикана

„д)

Евромонетите на Ватикана ще бъдат изсичани от Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Със съгласието на Съвместният комитет Ватиканът обаче ще има възможност да използва друг доставчик сред монетните дворове от ЕС, които изсичат евромонети. Количеството на монетите, изсичани от Ватикана, се добавя към количеството на монетите, изсечени от държавата на монетния двор, с оглед на одобрението от ЕЦБ на общото количество изсечени монети.“

„д)

Евромонетите на Ватикана ще бъдат изсичани от Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Със съгласието на Съвместният комитет Ватиканът обаче ще има възможност да използва друг доставчик сред монетните дворове от ЕС, които изсичат евромонети. Количеството на монетите, изсичани от Ватикана, се добавя към количеството на монетите, изсечени от държавата на монетния двор Италия, с оглед на одобрението от ЕЦБ на общото количество изсечени монети.“

Обяснение

Добавянето на количеството към държавата на монетния двор би създало редица практически проблеми във връзка със стабилността на отчетните задължения към ЕЦБ по отношение на монети, изсечени при обстоятелства, при които държавата на монетния двор може периодично да се променя. Тъй като това отчитане понастоящем не се извършва от монетни дворове, би могло да се осигури по-висока степен на предвидимост чрез добавяне на количеството на монетите, изсечени от Ватикана, към количеството на монетите, изсечени от Италия, което ще доведе до това, че италианските и ватиканските власти биха съдействали за целите на отчитането на количествата изсечени монети пред ЕЦБ.

Изменение 4

Член 3 от проекта за решение за Ватикана

„Преговорите с Ватикана ще се водят от Италианската република и Комисията от името на Общността. Европейската централна банка участва пълноценно в преговорите в областта на нейните компетенции. Италианската република и Комисията представят проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище.“

„Преговорите с Ватикана ще се водят от Италианската република и Комисията от името на Общността. Европейската централна банка участва пълноценно в преговорите, като нейното съгласие се изисква по въпроси, попадащи в областта на нейните компетенции. Италианската република и Комисията представят проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище.“

Обяснение

Предвид паричното естество на Споразумението с Ватикана, ЕЦБ счита, че, извън консултацията с нея на основание член 111, параграф 3 от Договора, е подходящо и желателно ЕЦБ да участва в самите преговори и в процеса, водещ до сключването на споразуменията. За въпроси в споразумението, попадащи в областта на компетенциите на ЕЦБ, следва да се търси съгласието на ЕЦБ.

Изменение 5

Заключителна разпоредба на проекта за решение за Ватикана

„Адресати на настоящото решение са Италианската република и Комисията.“

„Адресати на настоящото решение са Италианската република, и Комисията и ЕЦБ.“

Обяснение

Тъй като проектът за решение предвижда роля за ЕЦБ в преговорите и в процеса, водещ до сключването на споразумението, ЕЦБ следва да фигурира в списъка на адресатите на решението.

Изменение 6

Член 2, буква д) от проекта за решение за Сан Марино

„д)

Евромонетите на Република Сан Марино ще бъдат изсичани от Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Със съгласието на Съвместния комитет Република Сан Марино обаче ще има възможност да използва друг доставчик сред монетните дворове от ЕС, които изсичат евромонети. Количеството на монетите, изсичани от Република Сан Марино, се добавя към количеството на монетите, изсечени от държавата на монетния двор, с оглед на одобрението от ЕЦБ на общото количество изсечени монети.“

„д)

Евромонетите на Република Сан Марино ще бъдат изсичани от Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Със съгласието на Съвместния комитет Република Сан Марино обаче ще има възможност да използва друг доставчик сред монетните дворове от ЕС, които изсичат евромонети. Количеството на монетите, изсичани от Република Сан Марино, се добавя към количеството на монетите, изсечени от държавата на монетния двор Италия, с оглед на одобрението от ЕЦБ на общото количество изсечени монети.“

Обяснение

Добавянето на количеството към държавата на монетния двор би създало редица практически проблеми във връзка със стабилността на отчетните задължения към ЕЦБ по отношение на монети, изсечени при обстоятелства, при които държавата на монетния двор може периодично да се променя. Тъй като това отчитане понастоящем не се извършва от монетни дворове, би могло да се осигури по-висока степен на предвидимост чрез добавяне на количеството на монетите, изсечени от Република Сан Марино, към количеството на монетите, изсечени от Италия, което ще доведе до това, че италианските власти и властите на Сан Марино биха съдействали за целите на отчитането на количествата изсечени монети пред ЕЦБ.

Изменение 7

Член 3 от проекта за решение за Сан Марино

„Преговорите с Република Сан Марино ще се водят от Италианската република и Комисията от името на Общността. Европейската централна банка участва пълноценно в преговорите в областта на нейните компетенции. Италианската република и Комисията представят проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище.“

„Преговорите с Република Сан Марино ще се водят от Италианската република и Комисията от името на Общността. Европейската централна банка участва пълноценно в преговорите, като нейното съгласие се изисква по въпроси, попадащи в областта на нейните компетенции. Италианската република и Комисията представят проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище.“

Обяснение

Предвид паричното естество на Споразумението с Република Сан Марино, ЕЦБ счита, че, извън консултацията с ней на основание член 111, параграф 3 от Договора, е подходящо и желателно ЕЦБ да участва в самите преговори и в процеса, водещ до сключването на споразуменията. За въпроси в споразумението, попадащи в областта на компетенциите на ЕЦБ, следва да се търси съгласието на ЕЦБ.

Изменение 8

Заключителна разпоредба на проекта за решение за Сан Марино

„Адресати на настоящото решение са Италианската република и Комисията.“

„Адресати на настоящото решение са Италианската република, и Комисията и ЕЦБ.“

Обяснение

Тъй като проектът за решение предвижда роля за ЕЦБ в преговорите и в процеса, водещ до сключването на споразумението, ЕЦБ следва да фигурира в списъка на адресатите на решението.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.


Top