EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0017

Становище на европейската централна банка от 5 март 2009 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (CON/2009/17)

OJ C 93, 22.4.2009, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 93/3


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 март 2009 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи

(CON/2009/17)

2009/C 93/03

Въведение и правно основаниe

На 22 октомври 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (1) (наричана по-долу „предложената директива“) (2).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4 от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

Реформа на европейската надзорна уредба във финансовия сектор

1.

ЕЦБ подчертава, че специфичните забележки в настоящото становище не засягат възможния бъдещ принос за по-широк европейски дебат относно реформата на европейската надзорна уредба (3), особено във връзка с препоръките на експертната група на високо равнище, създадена от Комисията (4).

Правни актове за последователно прилагане на европейското банково законодателство

2.

По няколко повода (5) ЕЦБ изрази мнение, че настоящата структура на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (6) и на Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (7) не следва да се разглежда като желания окончателен резултат, а като стъпка от дълъг процес към създаване, в съответствие с принципите и целите, разработени, съгласно подхода на Lamfalussy, на пряко приложим набор от мерки за прилагане от ниво 2 за финансовите институции в Европейския съюз. Директива 2006/48/ЕО прилага ограничено процедурите на комитологията има ограничен обхват на мерките за прилагане (8). Прилагането на споразумението от Базел II (9) предостави уникална възможност за преразглеждане на Директива 2006/48/ЕО в тази посока, но тя не беше използвана. Поради това остава още много да бъде направено в банковата сфера, за да се извлекат максималните ползи от регулаторния подход на Lamfalussy. Този процес изисква: i) ограничаване на правните актове на Общността от ниво 1 до рамкови принципи, отразяващи основни политически решения и съществени въпроси; и ii) събирането на техническите разпоредби заедно в един или няколко пряко приложими регламенти от ниво 2, които, с повишено използване на комитологията, ще се очертаят постепенно като основното тяло от технически правила, приложими за финансови институции в ЕС. В това отношение, ЕЦБ е на мнение, че повечето от техническите приложения към Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО следва да се приемат пряко като мерки от ниво 2 и, доколкото това е съвместимо с необходимата гъвкавост за национално прилагане, като регламенти на Комисията.

3.

Ограниченото възможно използване на съществени и структурирани мерки за прилагане от ниво 2 във връзка с Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО придава по-забележима роля на насоките от ниво 3 от Рамката Lamfalussy. В това отношение, ЕЦБ отбелязва, че предложената директива въвежда за първи път в Директива 2006/48/ЕО изрични препратки към насоки и препоръки на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) (10). ЕЦБ напълно разбира ползите от тези насоки, значителната работа, извършена от CEBS за сближаване на надзорните стандарти и практики и необходимостта да се осигури тяхното спазване от държавите-членки. С оглед на техния необвързващ характер обаче, тези насоки не гарантират хармонизираното прилагане на законодателството на Общността в държавите-членки. В съответствие с принципите за „по-добро регулиране“ (11), следва да се избягват изрични препратки към такива необвързващи насоки в законодателството на Общността. Вместо това, ЕЦБ препоръчва предложената директива да определи областите, в които се изисква от CEBS да допринася за засилване на сближаването на надзорните практики. Освен това, в съответствие с подхода на Lamfalussy и дадената в параграф 2 препоръка и с оглед на допълнително допринасяне за приемането на хармонизирана правна рамка на ниво ЕС, би могло да се препоръча в някои случаи общностният законодател да превърне материалното съдържание на тези необвързващи насоки на CEBS от ниво 3 в обвързващо законодателство на Общността от ниво 1, съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, или в мерки за прилагане от ниво 2, които биха се приели от Комисията, съгласно нейните правомощия по комитология, и прилагали еднакво в държавите-членки (12).

4.

ЕЦБ разбира, че някои от предложените от Комисията изменения на Директива 2006/48/ЕО и Директива 2006/49/ЕО са подтикнати от скорошните финансови сътресения и, че преструктурирането на тези директиви не е било възможно в настоящия контекст. ЕЦБ счита обаче, че едно радикално преработване на тези директиви съобразно принципите, описани по-горе, би допринесло значително за повишаване на прозрачността и правната сигурност на банковото законодателство на Общността. Текущите пазарни сътресения също подчертаха важността на правните инструменти, които могат лесно да се изменят, за да се адаптират към променящите се обстоятелства, т.е. мерки за прилагане от ниво 2, оставяйки само рамковите принципи за твърди актове от ниво 1, тъй като те са по-постоянни. ЕЦБ би искала да призове законодателя на ЕС да разгледа горните препоръки също и в светлината на констатациите на експертната група на високо равнище.

Комитология

5.

Комисията предложи наскоро два проекта на директиви за прилагане на технически разпоредби по отношение на управлението на риска (13). ЕЦБ отбелязва, че някои от тези технически разпоредби се отнасят за секюритизация и методологии, прилагани от агенции за външна кредитна оценка. ЕЦБ няма особени забележки по тези конкретни разпоредби и е съгласна с мнението на Комисията относно последователността на мерките от ниво 1 и ниво 2 (14), че: i) по правило и от съображения за правна съгласуваност и прозрачност, мерките от ниво 2 не следва да предхождат мерките от ниво 1, застрашавайки по този начин да изземат дискусията относно тяхното същество; и ii) работата по мерките от ниво 1 и 2 следва да бъде извършвана доколкото е възможно едновременно. Това също би улеснило изпълнението от ЕЦБ на нейната консултативна роля, съгласно член 105, параграф 4 от Договора, по предложени актове на Общността (включително по проекти на мерки за прилагане от ниво 2).

Специфични забележки

Междубанкови експозиции и осъществяване на паричната политика (предложен нов член 113, параграфи 3 и 4 от Директива 2006/48/ЕО)

6.

ЕЦБ широко приветства целта на предложената директива за подобряване на управлението на риска и ликвидността на кредитните институции, включително по отношение на маждубанковите експозиции (15). По-специално, ЕЦБ споделя мнението на Комисията, че междубанковите експозиции крият значителен риск тъй като, въпреки че са регулирани, банките могат да фалират, и че големите междубанкови експозиции налагат изключително предпазливо управление (16).

7.

ЕЦБ отбелязва, че предложената директива въвежда изключение за „активи, съставляващи вземания или други експозиции към институции, при условие че тези експозиции... дюрацията им приключва не по-късно от следващия работен ден, и ако паричната единица на държавата-членка, която се възползва от тази възможност, не е евро — са изразени в паричната единица на тази държава-членка“ (17). ЕЦБ e на мнение, че горната разпоредба поражда безпокойство по отношение на условията на равнопоставеност при конкуренция и че тази разпоредба следва да бъде изменена, за да осигури еднакво третиране между държавите-членки.

8.

Освен това, ЕЦБ призовава за внимание, когато се разработват мерки за ограничаване на междубанковите експозиции, тъй като предложените мерки следва да избегнат нарушаване на плавния поток от ликвидност на междубанковия пазар. От гледна точка на осъществяване на паричната политика, ограничаването на плавния поток от ликвидност на междубанковия пазар, особено при много кратки матуритети, като овърнайт или до една седмица, не би било желателно, нито при нормални обстоятелства, нито при текущите сътресения на финансовите пазари. Наистина, при нормални обстоятелства търговските дейности на контрагентите на Евросистемата способстват за преразпределение на краткосрочна ликвидност на пазара и поради това те не следва да бъдат ограничавани, тъй като това би увредило безпроблемното управление на краткосрочните лихвени проценти на паричните пазари към минималния лихвен процент по заявките при основните рефинансиращи операции на Евросистемата.

9.

Във връзка с горното, ЕЦБ подчертава, че заемите с кратък матуритет не пораждат риск с подобно значение, както заемите с дълъг матуритет. Освен това кредитното качество се различава също по контрагенти. По отношение на предложения лимит на междубанковите експозиции от 25 % от собствения капитал на кредитната институция или сумата от 150 милиона EUR (18), независимо от матуритета, вътрешният количествен анализ на ЕЦБ показва, че немаловажен дял от банки биха били ограничени в своите дейности по овърнайт кредитиране в значителен брой транзакции, ако лимитът беше в сила преди началото на сътресенията на финансовите пазари през август 2007 г. Това представлява съществена и нежелателна промяна в сравнение с настоящата правна рамка на ЕС, която позволява на държавите-членки изцяло или частично да освободят „вземания, и други експозиции към институции с падеж до една година включително“ от прилагането на правилата за големи експозиции (19). От гледна точка на осъществяване на паричната политика, ЕЦБ счита, че горният предложен лимит ще ограничи плавния поток от ликвидност на междубанковия пазар и може да увреди безпроблемното функциониране на паричния пазар в евро. В тази връзка, макар ЕЦБ да подчертава, че кредитните институции следва да разполагат с мерки за редуциране на риска и инструменти за наблюдение на риска в съответствие с изискванията, установени в приложение V към Директива 2006/48/ЕО, за да се посрещнат потенциални рискове, свързани с междубанкови експозиции с много кратък срок, тя все пак приветства въвеждането на освобождаване от прилагането на режима за големи експозиции спрямо вземания с много краткосрочен матуритет, напр. една седмица или по-малко. Освен това ЕЦБ би приветствала анализиране на паричните пазари в рамките на ЕС и възможното въвеждане, въз основа на този анализ, на определени марки, като освобождаване на вземания с матуритет над една седмица.

Въпроси относно ликвидността (предложени нови приложения V и XI и член 41)

10.

ЕЦБ счита, че измененията на Директива 2006/48/ЕО относно ликвидния риск (20), които прилагат работата, извършена от Базелския комитет за банков надзор (BCBS) (21) и CEBS (22), са необходима и желана стъпка с оглед на важността на управлението на ликвидния риск, която текущите пазарни сътресения разкриха. В тази връзка, отчитайки също възможната бъдеща работа на Комисията, е необходимо да се предоставят допълнителни насоки по ключови въпроси, като дефинирането и определянето на толерантността по отношение на риска (23) и адекватността на ликвидните буфери (24). Взимайки предвид задачите на централните банки за финансовата стабилност, на тях е необходимо да се осигури подходящ достъп до информация, свързана с плановете на банките за финансиране при извънредни ситуации.

11.

ЕЦБ отбелязва, че в своето скорошно техническо становище до Комисията относно управление на ликвидния риск (25), CEBS препоръчва органите, осъществяващи надзор над трансгранични групи, да координират тясно своята работа, особено чрез повишен обмен на информация, по специално в рамките на колегиумите на надзорните органи, за да се разбере по-добре рисковият профил на групите по отношение на ликвидността и за да се избегне ненужно дублиране на изисквания. CEBS предлага, когато е подходящо, надзорните органи активно да обмислят делегирането на надзорни задачи, свързани с надзора над ликвидността на клоновете, на надзорните органи от страната по произход. Имайки предвид продължаващата работа относно управлението на ликвидния риск и практиките за делегирането на надзора над ликвидността (26), ЕЦБ отбелязва че една от последиците от икономическия и паричен съюз е, че само държавата-членка по произход следва да е отговорна за надзора над ликвидността на клоновете на кредитни институции в еврозоната. В контекста на едно бъдещо преразглеждане на Директива 2006/48/ЕО приемащата държава-членка и държавата-членка по произход, които са приели еврото, могат да бъдат разграничени от държавите-членки, които не са приели еврото. Когато компетентните органи на държавата-членка по произход и приемащата държава-членка имат различна валута, клонът може да подлежи на условията за ликвидност на приемащата държава-членка. В еврозоната обаче, тази разлика е загубила своето значение за клоновете, тъй като те участват в същия баланс, както централното управление, със същата валута и не се нуждаят от специални собствени средства или капитал. Освен това, схемите за гарантиране на депозити, въведени и официално признати в една държава-членка трябва да включват вложителите в клонове, създадени от кредитни институции в други държави-членки.

12.

ЕЦБ препоръчва също да се измени член 41 от Директива 2006/48/ЕО по отношение на отговорностите за мерките, произтичащи от прилагането на паричната политика, за да се вземе предвид съществуването на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Обмен на информация и сътрудничество между централни банки и надзорни органи (предложен нов член 42а, параграф 2, член 49 и член 130, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО)

13.

ЕЦБ подкрепя изясняването на съществуващите задължения за координиране и обмен на информация между органите за финансова стабилност при спешни кризисни ситуации, включително при неблагоприятно развитие на конюнктурата на финансовите пазари. Изясняването на съществуващите задължения е особено желателно по отношение на обмена на информация между надзорни органи и централни банки относно специфични банкови групи.

14.

ЕЦБ отбелязва, че макар Директива 2006/48/ЕО да предвижда, че надзорните органи не следва да бъдат възпрепятствани да предоставят информация на централни банки, включително на ЕЦБ (27), предвид на изпълнението на задачите им (28), предложената директива предвижда, че при спешна кризисна ситуация, както е посочено в Директива 2006/48/ЕО (29), държавите-членки трябва да позволят на надзорните органи да предоставят информация на централни банки в Общността. Предложената директива предвижда, че това предоставяне на информация се прилага, когато информацията се отнася за изпълнение на задачите на централната банка, както при „обичайна дейност“, така и при спешни кризисни ситуации. ЕЦБ приветства тези изменения, и по-специално въвеждането в Директива 2006/48/ЕО на изрична препратка към неизчерпателен списък със задачи на централните банки, включително провеждането на парична политика, надзора над платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, както и поддържането на финансовата стабилност, за които този обмен на информация би бил относим. ЕЦБ прави също така следните две забележки. Първо, макар горният списък със задачи да се отнася за „надзора на механизмите на плащане и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа“ (30), би било подходящо да се добави позоваване на „системите за клиринг“ навсякъде в Директива 2006/48/ЕО и да се използва постоянно следната редакция: „механизмите за плащане, клиринг и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа“. Второ, препратката към задачи „по закон“ означава, че тези задачи са възложени със закон. Тъй като, в някои случаи функциите, като задачата на централната банка за финансова стабилност, може да не са определени в закон, думите „по закон“ следва да се заличат.

15.

ЕЦБ разбира, че предложените изменения не целят да променят настоящата рамка за обмен на информация между надзорни органи и централни банки при нормални обстоятелства, а се стремят да подобрят допълнително обмена на информация между тези органи при спешни кризисни ситуации. ЕЦБ счита, че едно допълнително сближаване на естеството на тези задължения може да е желателно, за да се избегне нежелана асиметрия на информацията на разположение на централните банки при нормални обстоятелства и при спешни кризисни ситуации (31). Опитът на централните банки от Евросистемата показва, че са налице значителни синергийни ефекти от информацията за дейността на централната банка и функциите за пруденциален надзор. Това потвърждава необходимостта от укрепване на взаимодействието между оценките на централните банки за финансовата стабилност и пруденциалния надзор над индивидуални финансови институции (32). На практика, както вече е изтъкнато в предишни становища (33), надзорът над индивидуални институции следва да ползва оценките на централните банки за финансовата стабилност, които от своя страна следва да се основават на приноса на надзорните органи. Като пример, надзорните органи следва редовно да поддържат връзка при нормални обстоятелства с други надзорни органи и централни банки в страната и зад граница, за да улеснят ефективното сътрудничество при надзора и наблюдението на управлението на ликвидния риск. Тази връзка следва да се поддържа редовно при обичайна дейност, но естеството и честотата на обмена на информация следва да бъдат подходящо адаптирани по време на криза (34).

Колегиуми на надзорните органи (предложени нови членове 42а, 129 и 131а)

16.

ЕЦБ приветства предложеното укрепване на правните основи на колегиумите на надзорните органи (35). Това е стъпка към постигане на сближаване на надзорните практики и би осигурило съответствие между държавите-членки. По-специално, ЕЦБ счита, че използването на колегиумите на надзорни органи би засилило сътрудничеството при ежедневния надзор над трансгранични банки, оценката на риска за финансовата стабилност и координирането на управлението на кризисни ситуации.

Общностно измерение на мандата на националните надзорни органи

17.

ЕЦБ напълно подкрепя целта, препотвърдена на няколко пъти от ЕCOFIN, за засилване на общностното измерение на мандата на националните надзорни органи, както е отразено в предложената директива, като има предвид, че въпросите за финансовата стабилност следва да се оценяват на трансгранично ниво (36). В тази връзка, ЕЦБ приветства разпоредбите, свързани с разглеждането на потенциалното въздействие на решение относно стабилността на финансовите системи във всички други заинтересовани държави-членки. От съображения за съгласуваност ЕЦБ предлага да се извършва винаги позоваване на „потенциалното въздействие“ на решението вместо на неговия „ефект“ (37). ЕЦБ е също на мнение, че за практическото прилагане на горепосочените разпоредби може да се обсъдят механизми за консултации с други заинтересовани държави-членки, подобни на тези, които се съдържат в други директиви за финансовия сектор, когато колегиумите не могат да бъдат използвани за тази цел (38).

Секюритизация (предложен нов член 122а)

18.

Целта на предложените мерки относно капиталовите изисквания и управлението на риска при секюритизация (39) включват по-специално: i) задължението на спонсори и/или инициатори да поддържат „значителен нетен икономически интерес“ (40) в секюритизационни транзакции; ii) изискването кредитните институции да разбират по-добре рисковете, които поемат като инвеститори при секюритизации; iii) насърчаване на практиките за разкриване на информация от кредитни институции, когато са инициатори или спонсори; и iv) сближаване на надзорните практики от компетентните органи по отношение на секюритизацията. ЕЦБ подкрепя като цяло въвеждането на тези предложени изменения, които целят да съгласуват стимулите за участниците на секюритизационния пазар (41). Същевременно, ЕЦБ подчертава необходимостта да се ползва от широк, ликвиден и добре функциониращ вторичен секюритизационен пазар, особено по-отношение на допустимостта на ценни книжа, обезпечени с активи, като обезпечение за операциите на паричната политика.

Първо, ако предложената директива остане акт от ниво 1, въпреки препоръката, дадена в параграфи 2 до 4 от настоящото становище, ЕЦБ изтъква необходимостта да се i) изясни приложното поле на горните разпоредби; ii) даде определение на „значителен нетен икономически интерес“; и iii) да се използват последователно термините, за да се повиши сближаването при тяхното прилагане и за да се избегне регулаторен арбитраж. Изискванията за комплексна проверка (due diligence), които правят разграничение между търговските и не-търговските счетоводни книги на кредитните институции, според съответните инвестиционни хоризонти, следва също да бъдат разглеждани, за да се избегнат потенциални негативни последици за маркетмейкинг дейности.

Второ, ЕЦБ отбелязва, че макар задържането на даден значителен икономически интерес теоретично да може да представлява мощен способ за съгласуване на стимули, неговото практическо прилагане може да постави пречки (42). Поради това, ЕЦБ приветства намерението на Комисията да докладва пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането и ефективността на предложените разпоредби в светлината на пазарните промени, вземайки предвид също необходимостта от възстановяване на функционирането на секюритизационните пазари. Освен това, ЕЦБ отчита съображението, предложено от Съвета, относно мерките за преодоляване на потенциално разминаване на секюритизационните структури и необходимостта да се осигури последователност и съгласуваност във всички съответни регламенти във финансовата област (43).

Трето, ЕЦБ би намерила за основателно едно общо преразглеждане на секюритизационната терминология, използвана в Директива 2006/48/ЕО и в предложената директива, за да се приведе в по-тясно съответствие с обичайната правна терминология и за да се осигури повишена правна сигурност (44).

И накрая, взаимодействието на изискването за поддържане на „значителен нетен икономически интерес“ със счетоводните изисквания се нуждае от проучване (45). В тази връзка, ЕЦБ намира за основателно разработването на указания от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) относно Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS) 39 (46) и издание № 12 (47) на Постоянния комитет по разясненията (SIC) на IASB, за да се разгледа потенциалното въздействие на свързаните със секюритизацията разпоредби от предложената директива относно правила за отписване и консолидация.

Допълнителни правни и технически забележки

19.

При позоваване на ЕЦБ, ЕСЦБ и националните централни банки от ЕСЦБ, ЕЦБ препоръчва да се използват формулировки, съответстващи с разпоредбите на Договора и Устава на Европейската система на централните банки (наричан по-нататък „Устава на ЕСЦБ“), за да се избегне допълнително консолидиране на остарели понятия и за да се улесни четимостта на директивата.

20.

Директива 2006/48/ЕО се характеризира с много каскадни и кръстосани препратки, които влияят върху нейната разбираемост и яснота (48). Освен това, много препратки не са редактирани „по начин, че основното съдържание на разпоредбата, към която се прави препращане, да може бъде разбрано без да се консултира тази разпоредба“ (49). За съжаление тази практика е следвана и в предложената директива (50). ЕЦБ препоръчва също, с цел правна яснота и прозрачност, прередактирането на тези разпоредби, така, че да е възможно те да се четат и разбират без консултиране с различни други разпоредби от Директива 2006/48/ЕО.

21.

Директива 2006/48/ЕО препраща към „други публични власти, които отговарят за надзора над платежните системи“ (51). ЕЦБ последователно отбелязва по няколко повода, че член 105, параграф 2 от Договора и член 3.1 от Устава на ЕСЦБ предоставят правното основание за надзорните дейности на Евросистемата и че, в допълнение, надзорната компетентност на Евросистемата произтича от член 22 от Устава на ЕСЦБ (52). ЕЦБ счита, че член 105, параграф 2 от Договора и член 3.1 от Устава на ЕСЦБ изключват намеса в надзорната компетентност на Евросистемата от който и да е национален орган или орган на Общността, различен от централна банка, действаща в рамката на ЕСЦБ/Евросистемата (53). Предвид това, ЕЦБ препоръчва в съответствие с позицията, приета за друг законодателен акт на Общността (54), заличаването на горната препратка (55).

22.

Дейностите по клиринг, сетълмент и попечителство създават определен вид експозиция, която не следва да бъде третирана по същия начин като експозициите, произтичащи от обичайните междубанкови кредитни дейности. Основните причини за това са, че тези експозиции са с много краткосрочен матуритет, тъй като обичайно не са по-дълги от овърнайт, и че те са извън контрола на заинтересованите институции, тъй като тези експозиции са главно резултат от дейността на клиенти. Въпреки, че следва да са налице адекватни мерки за редуциране и мониторинг на риска, за да се посрещнат потенциални рискове, свързани с тези дейности, ЕЦБ подкрепя освобождаването в тази връзка, въведено с предложената директива (56). Предложенията за изменения са представени в приложението с цел допълнително поясняване на това освобождаване.

Предложения за изменения

В случаите, когато настоящото становище би довело до изменения на предложената директива, предложенията за изменение са изложени в приложението.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 март 2009 година

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 602 окончателен, 1 октомври 2008 г. Достъпно на www.eur-lex.europa.eu

(2)  Настоящото становище се основава на версията от 1 октомври 2008 г., по която ЕЦБ е формално консултирана. Предложената директива е изменяна допълнително в работната група на Съвета.

(3)  Виж параграф 8 от Заключенията на Председателството, Европейски съвет, 15-16 октомври 2008 г., достъпни на уебсайта на Съвета: www.consilium.europa.eu и Съобщение на Комисията „From financial crisis to recovery: A European framework for action“ (От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие), COM(2008) 706 окончателен, 29 октомври 2008 г., достъпно на уебсайта на Комисията: www.ec.europa.eu

(4)  Докладът на групата de Larosière от 25 февруари 2009 г. е достъпен на: www.europa.eu

(5)  Виж параграф 6 от Становище CON/2004/7 на ЕЦБ от 20 февруари 2004 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 93/6/ЕИО и 94/19/ЕО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел създаване на нова организационна структура на комитет в сферата на финансовите услуги (COM(2003) 659 окончателен), (ОВ C 58, 6.3.2004 г., стр. 23); параграфи 6 до 10 от Становище CON/2005/4 на ЕЦБ от 17 февруари 2005 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директиви на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяване на дейност на кредитни институции и Директива 93/6/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (ОВ C 52, 2.3.2005 г., стр. 37) и параграф 3.5 от Становище CON/2006/60 на ЕЦБ от 18 декември 2006 г. по предложение за директива за изменение на определени директиви на Общността по отношение на процедурните правила и критериите за надзорна оценка на придобиването и увеличаването на дялови участия в институции от финансовия сектор (ОВ C 27, 7.2.2007 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(8)  Виж членове 150 и 151 от Директива 2006/48/ЕО и измененията на тези разпоредби в предложената директива.

(9)  Базелски комитет по банков надзор, „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework“ (Международно сближаване на основните мерки и основните стандарти: Преработена рамка), Банка за международни разплащания (БМР), юни 2004 г., достъпно на уебсайта на БМР: www.bis.org

(10)  Виж в това отношение новите съображения 1 и 7, член 42б, член 63а, параграф 6 и втора алинея на член 131а, параграф 2.

(11)  В това отношение виж Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions (Общи практически указания на Европейския парламент, Съвета и Комисията към лицата, заети с редактиране на законодателни текстове към институциите на Общността), по-специално препоръки 12 и 17, стр. 38 и 54, достъпни на уебсайта на Европа: www.europa.eu

(12)  Самият Комитетът Lamfalussy изтъкна през 2001 г., че тези тълкувателни препоръки и общи стандарти „относно въпроси, които не са обхванати от правото на ЕС могат, когато е необходимо, да бъдат приети в правото на Общността чрез процедура от ниво 2“ (Виж Final report of the Committee of Wise Men on the regulation of European securities markets (окончателен доклад на Комитета на мъдреците по регулиране на европейските пазари на ценни книжа), 15.2.2001 г., стр. 37, достъпен на уебсайта на Европа: www.europa.eu).

(13)  Draft Commission Directive amending certain annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Проект на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно технически разпоредби по отношение на управлението на риска) и Draft Commission Directive amending certain annexes to Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Проект на директива на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно технически разпоредби по отношение на управлението на риска), достъпни на уебсайта на Комисията: www.ec.europa.eu

(14)  Съобщение на Комисията, Преглед на процедурата Lamfalussy — Засилване на сближаването на надзорните практики, 20.11.2007 г., COM(2007) 727 окончателен, достъпно на уебсайта на Комисията: www.ec.europa.eu

(15)  Виж параграфи 6.2.3. и 6.4.5. от Обяснителния меморандум към предложената директива, стр. 8 и 10.

(16)  Виж параграф 6.2.3. от Обяснителния меморандум към предложената директива, стр. 8.

(17)  Предложен член 113, параграф 4, буква е).

(18)  Виж втората алинея на предложения член 111, параграф 1.

(19)  Нов член 113, параграф 3, буква и).

(20)  Виж новото приложение V.

(21)  Виж Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Принципи за разумно управление на ликвидния риск и надзор), Базелски комитет за банков надзор, септември 2008 г., достъпно на уебсайта на БМР: www.bis.org

(22)  Виж First part of the CEBS’ technical advice on liquidity risk management – Survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators (Част първа от техническото становище на CEBS относно управление на ликвидния риск – Проучване на настоящите регулаторни рамки, приети от регулаторите от ЕИП), 15.8.2007 г. и Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA (Част втора от техническото становище до Европейската комисия относно управление на ликвидния риск – Анализ на специфични въпроси, описани от Комисията и предизвикателства, които не са понастоящем разгледани в ЕИП), 18.9.2008 г., CEBS 2008 147, достъпни на уебсайта на CEBS: www.c-ebs.org

(23)  Виж новата точка 14а от приложение V.

(24)  Виж нови точки 14 и 18 от приложение V и нова точка 1, буква д) от приложение XI.

(25)  Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management — Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA (Част втора от техническото становище до Европейската комисия относно управление на ликвидния риск — Анализ на специфични въпроси, описани от Комисията и предизвикателства, които не са понастоящем разгледани в ЕИП), 18.9.2008 г., CEBS 2008 147, препоръка 29, стр. 11 и 64 — 66, достъпни на уебсайта на CEBS: www.c-ebs.org

(26)  Виж „CEBS’s Executive summary regarding work on delegation“ (Резюме на CEBS относно работата по делегирането), 3.9.2008 г., достъпно на уебсайта на CEBS: www.c-ebs.org

(27)  Виж член 4, параграф 23 от Директива 2006/48/ЕО.

(28)  Виж член 49, буква а) от Директива 2006/48/ЕО и новия член 49, буква а).

(29)  Нов член 130, параграф 1.

(30)  Виж също втора алинея на член 46, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(31)  Сравни първия параграф на член 49 от Директива 2006/48/ЕО с предложения нов последен параграф на същия член, съгласно предложената директива.

(32)  Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience (Доклад на Форума за финансова стабилност относно подобряването на пазарната и институционална устойчивост), 7.4.2008 г., препоръка V.8, стр. 42—43 посочва, че „Надзорните органи и централните банки следва да подобрят сътрудничеството и обмена на информация, включително при оценката на рискове за финансовата стабилност. Обменът на информация следва да бъде бърз по време на периоди на пазарно напрежение.“ Достъпен на уебсайта на Форума за финансова стабилност: www.fsforum.org

(33)  Виж например, параграф 2.4.1. от Становище CON/2007/33 на ЕЦБ от 5 ноември 2007 г. по искане на Министерство на финансите на Австрия относно Законопроект за изменение на Закона за банките, Закона за спестовните банки, Закона за органа за надзор на финансовия пазар и Закона за Oesterreichische Nationalbank и параграф 2.4.1. от Становище CON/2006/15 на ЕЦБ от 9 март 2006 г. по искане на министъра на финансите на Полша относно Законопроект за надзора на финансовите институции. Всички становища на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ: www.ecb.europa.eu

(34)  Виж принцип 17 на стр. 14—36 от Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Принципи за разумно управление на ликвидния риск и надзор), достъпни на уебсайта на БМР: www.bis.org Другите въпроси, свързани с ликвидността са разгледани в параграфи 11 и 12 от настоящото становище.

(35)  Виж нов член 131а.

(36)  Виж Заключения на ECOFIN от 7 октомври 2008 г., стр. 17, достъпни на уебсайта на Европейския съвет: www.consilium.europa.eu

(37)  Сравни съображение 6 от предложената директива с новия член 40, параграф 3 и третото изречение на новата точка 1а от приложение XI.

(38)  Виж например, член 132, параграф 3 от Директива 2006/48/ЕО и член 12, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).

(39)  Виж нов член 122а.

(40)  Както е посочено в новия член 122а, параграф 1.

(41)  На ЕЦБ е известено, че този нов член от предложената директива претърпя допълнителни изменения в работната група на Съвета.

(42)  Виж анализът, представен в доклада на ЕЦБ The incentive structure of the ‘originate and distribute model’ (Структура на стимула, съгласно „модела на иницииране и разпределяне“), декември 2009 г., достъпен на уебсайта на ЕЦБ: www.ecb.europa.eu

(43)  Виж предложеното съображение 15, последно изречение от общия подход, договорен от Съвета на 19 ноември 2008 г. (достъпно на: http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/08/st16/st16216.bg08.pdf), което предвижда също, че Комисията възнамерява да представи подходящи законодателни предложения след надлежно проучване на въздействието на предложените мерки.

(44)  За преглед на националните законодателства, приложими за секюритизацията в 15 държави-членки, виж Report by the European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) on legal obstacles to cross-border securitisations in the EU (Доклад на Групата на европейските юристи по финансови пазари (EFMLG) относно правните пречки за трансгранична секюритизация в ЕС), 7.5.2007 г., достъпен на уебсайта на EFMLG: www.efmlg.org

(45)  ECB report on EU Banking Structures (Доклад на ЕЦБ относно банковите структури в ЕС), стр. 24.

(46)  „Финансови инструменти: признаване и оценяване“, публикувано през декември 2003 г.

(47)  „Консолидация – предприятия със специално предназначение“.

(48)  Виж Joint Practical Guide (Общи практически указания) и по-специално препоръка 16, достъпни на уебсайта на Европа: www.europa.eu

(49)  Препоръка 16.7 от Joint Practical Guide (Общите практически указания), достъпни на уебсайта на Европа: www.europa.eu

(50)  Виж например, първото изречение на член 129, параграф 2 от Директива 2006/48/ЕО и новия член 129, параграф 1, буква б).

(51)  Член 49, буква б) от Директива 2006/48/ЕО.

(52)  Виж например, параграф 7 от Становище CON/99/19 на ЕЦБ от 20 януари 2000 г. по искане на Министерството на финансите и бюджета на Люксембург относно проект на законодателно предложение за въвеждане на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа в закона от 5 април 1993 г., изменен, по отношение на финансовия сектор и за допълнение на закона от 23 декември 1998 г. за създаване на комисия, отговаряща за пруденциалния надзор на финансовия сектор и, по отскоро, параграф 7.2 от Становище CON/2006/23 на ЕЦБ от 22 май 2006 г. по искане на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta относно проект на закон за изменение на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

(53)  ЕЦБ отбеляза също в скорошни становища относно национални законопроекти на държави-членки извън еврозоната, че централните банки от Евросистемата осъществяват надзор над платежните системи в съответствие с общата надзорна политика, определена от Управителния съвет, която ще се прилага също за други централни банки след приемането на еврото от съответната държава-членка (виж например, параграфи 13 до 16 от Становище CON/2005/24 на ЕЦБ от 15 юли 2005 г. по искане на Министерството на финансите на Чешката Република относно проект на закон за интегриране на органите за надзор на финансовия пазар и, по-отскоро, параграфи 3.9 и 3.10 от Становище CON/2008/83 на ЕЦБ от 2 декември 2008 г. по искане на Министерството на финансите на Унгария относно проект на закон за изменение на Закона за Magyar Nemzeti Bank. Освен това, други държави-членки извън еврозоната измениха съответните си закони. Понастоящем, в Обединеното Кралство, Bank of England предприема надзор над платежните системи на основание, което не се съдържа в устройствения й закон. Част 5 от проекта на Закон за банките, понастоящем внесен в Британския парламент, (достъпен на уебсайта на Британския парламент: www.parliament.uk, стр. 87) ще формализира ролята на Bank of England в надзора на платежните системи.

(54)  Виж параграф 14 от Становище CON/2001/25 на ЕЦБ от 13 септември 2001 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, (ОВ C 271, 26.9.2001 г., стр. 10).

(55)  Включително в съображение 26 от Директива 2006/48/ЕО.

(56)  Нов член 106, параграф 2, буква в).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ  (1)

Изменение 1

Съображение 6 от предложената директива

(6)

Мандатът на компетентните органи следва да отчита европейското измерение на проблема. Това налага компетентните органи да отчитат ефекта от решенията си върху стабилността на финансовите системи във всички останали държави-членки.

(6)

Мандатът на компетентните органи следва да отчита европейското измерение на проблема. Това налага компетентните органи да отчитат ефекта потенциалното въздействие от решенията си върху стабилността на финансовите системи във всички останали държави-членки.

Мотиви – виж параграф 17 от становището

Изменение 2

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 4, параграф 23

член 4

23.

„централни банки“ включва Европейската централна банка, освен ако не е указано друго;

[В предложената директива няма изменения]

член 4

23.

„централни банки“ включва националните централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, освен ако не е указано друго;

Мотиви – виж параграф 19 от становището

Изменение 3

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 41

член 41

До постигане на последваща координация, приемащата държава-членка носи отговорност солидарно с компетентните власти на държавата-членка по произход за надзора над ликвидността на клоновете на кредитните институции.

Без да се засягат мерките, необходими за заздравяването на Европейската парична система, приемащите държави-членки носят пълна отговорност за мерките, произтичащи от прилагането на тяхната парична политика.

[В предложената директива няма изменения]

член 41

До постигане на последваща координация, приемащата държава-членка носи отговорност солидарно с компетентните власти на държавата-членка по произход за надзора над ликвидността на клоновете на кредитните институции.

Без да се засягат мерките, необходими за заздравяването на Европейската парична система Европейската система на централните банки и, където е приложимо, приемащите държави-членки носят пълна отговорност за мерките, произтичащи от прилагането на тяхната парична политика.

Мотиви – виж параграфи 11 и 12 от становището

Изменение 4

Член 1, параграф 4 от предложената директива

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 42а, параграф 2

Член 42а

2.

Компетентните органи в държавата-членка на учредяване предоставят на компетентните органи в приемащата държава-членка, където е учреден клонът, съществен от гледна точка на системните рискове, информацията, посочена в член 132, параграф 1, букви в) и г), и изпълняват задачите, посочени в член 129, параграф 1, буква в), в сътрудничество с компетентните органи в приемащата държава-членка.

Ако даден компетентен орган в държавата-членка на учредяване разбере за наличието на спешна кризисна ситуация при кредитна институция, според предвиденото в член 130, параграф 1, той информира за това възможно най-бързо органите, упоменати в член 49, параграф 4 и в член 50.

Член 42а

2.

Компетентните органи в държавата-членка на учредяване предоставят на компетентните органи в приемащата държава-членка, където е учреден клонът, съществен от гледна точка на системните рискове, информацията, посочена в член 132, параграф 1, букви в) и г), и изпълняват задачите, посочени в член 129, параграф 1, буква в), в сътрудничество с компетентните органи в приемащата държава-членка.

Ако даден компетентен орган в държавата-членка на учредяване разбере за наличието на спешна кризисна ситуация при кредитна институция, според предвиденото в член 130, параграф 1, той информира за това възможно най-бързо централните банки от Европейската система на централните банки и органите, упоменати в член 49, параграф 4 и в член 50.

Мотиви – виж параграф 19 от становището

Изменение 5

Член 1, параграф 6 от предложената директива

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 49

член 49

Настоящият раздел не следва да възпрепятства компетентните власти да предоставят информация с оглед на изпълнението на задачите им:

а)

централните банки и другите органи със сходна функция в качеството си на власти в областта на паричното предлагане, когато тази информация е нужна за осъществяването на поверената им по закон мисия, включително провеждането на парична политика, надзор на механизмите на плащане и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа, както и поддържането на финансовата стабилност; както и;

б)

при необходимост на други публични власти, които отговарят за надзора над платежните системи.

Настоящият раздел няма да пречи на такива власти или органи да обменят с компетентните власти такава информация, от която те могат да се нуждаят за целите на член 45.

При спешна кризисна ситуация, както е упомената в член 130, параграф 1, държавите-членки позволяват на компетентните органи да информират централните банки в Общността, когато тази информация е нужна за осъществяването на поверената им по закон мисия, включително провеждането на парична политика, надзора на механизмите на плащане и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа, както и поддържането на финансовата стабилност.

член 49

Настоящият раздел не следва да възпрепятства компетентните власти да предоставят информация на с оглед на изпълнението на задачите им:

а

) централните банки и другите органи със сходна функция в качеството си на власти в областта на паричното предлагане, когато тази информация е нужна за осъществяването на поверената им по закон мисия, включително провеждането на парична политика, надзор на механизмите на плащане, клиринг и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа, както и поддържането на финансовата стабилност; както и;

б)

при необходимост на други публични власти, които отговарят за надзора над платежните системи

Настоящият раздел няма да пречи на такива власти или органи да обменят с компетентните власти такава информация, от която те могат да се нуждаят за целите на член 45.

При спешна кризисна ситуация, както е упомената в член 130, параграф 1, държавите-членки позволяват на компетентните органи да информират централните банки в Общността, когато тази информация е нужна за осъществяването на поверената им по закон мисия, включително провеждането на парична политика, надзора на механизмите на плащане и уреждане на задълженията при операциите с ценни книжа, както и поддържането на финансовата стабилност.

Мотиви – виж параграфи 14, 19 и 21 от становището

Изменение 6

Член 1, параграф 16, буква а) от предложената директива

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 106, параграф 2, буква в)

член 106

2.

Експозициите не включват следното:

...

в)

в случаите на извършване на операции по плащания за сметка на клиенти или предоставяне на клиенти на компенсаторни услуги или услуги по уреждане на задълженията, свързани с ценни книжа — забавеното получаване на средствата, както и другите експозиции, произтичащи от дейността на клиента, чийто падеж е на следващия работен ден.

член 106

2.

Експозициите не включват следното:

...

в)

в случаите на извършване на операции по плащания за сметка на клиенти или предоставяне на клиенти на компенсаторни услуги или услуги по уреждане на задълженията и попечителски услуги, свързани с ценни книжа финансови инструменти — забавеното получаване на средствата, както и другите експозиции, произтичащи от дейността на клиента, чийто падеж е на следващия работен ден.

Мотиви – виж параграф 22 от становището

Изменение 7

Член 1, параграф 21, буква г) от предложената директива

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 113, параграф 4

член 113

4.

Държавите-членки могат напълно или частично да освободят от прилагането на член 111, параграф 1 следните експозиции:

е)

активи, съставляващи вземания или други експозиции към институции, при условие че тези експозиции не са елементи от собствения капитал на съответните институции, дюрацията им приключва не по-късно от следващия работен ден, и ако паричната единица на държавата-членка, която се възползва от тази възможност, не е евро — са изразени в паричната единица на тази държава-членка.

член 113

4.

Държавите-членки могат напълно или частично да освободят от прилагането на член 111, параграф 1 следните експозиции:

е)

активи, съставляващи вземания или други експозиции към институции, при условие че тези експозиции не са елементи от собствения капитал на съответните институции и дюрацията им приключва не по-късно от следващия седем работени дени, и ако паричната единица на държавата-членка, която се възползва от тази възможност, не е евро — са изразени в паричната единица на тази държава-членка.

Мотиви – виж параграфи 6 и 9 от становището

Изменение 8

Член 1, параграф 29 от предложената директива

Изменение на Директива 2006/48/ЕО, член 130, параграф 1

член 130

1.

Когато възникне спешна кризисна ситуации, включително неблагоприятно развитие на конюнктурата на финансовите пазари, която би могла да застраши стабилността на финансовата система в някоя държава-членка, в която законно упражняват дейност филиали на група или са учредени посочените в член 42а клонове, съществени от гледна точка на системните рискове, консолидиращият надзорен орган, в съответствие с разпоредбите в глава 1, раздел 2, информира за това възможно най-бързо органите, упоменати в член 49, параграф четвърти и в член 50, като им предоставя цялата ключова за осъществяването на мисията им информация. Тези задължения се прилагат за всички компетентни органи по членове 125 и 126, както и за упоменатите в член 129, параграф 1.

Ако органът, упоменат в член 49, параграф четвърти узнае за описаната в първа алинея на настоящия параграф ситуация, той информира за това възможно най-бързо компетентните органи, упоменати в членове 125 и 126.

Компетентният орган и органът, посочен в член 49, четвърти параграф, използват доколкото е възможно наличните определени информационни канали.

член 130

1.

Когато възникне спешна кризисна ситуации, включително неблагоприятно развитие на конюнктурата на финансовите пазари, която би могла да застраши стабилността на финансовата система в някоя държава-членка, в която законно упражняват дейност филиали на група или са учредени посочените в член 42а клонове, съществени от гледна точка на системните рискове, консолидиращият надзорен орган, в съответствие с разпоредбите в глава 1, раздел 2, информира за това възможно най-бързо централните банки от Европейската система на централните банки и органите, упоменати в член 49, параграф четвърти и в член 50, като им предоставя цялата ключова за осъществяването на мисията им информация. Тези задължения се прилагат за всички компетентни органи по членове 125 и 126, както и за упоменатите в член 129, параграф 1.

Ако централна банка от Европейската система на централните банки органът, упоменат в член 49, параграф четвърти узнае за описаната в първа алинея на настоящия параграф ситуация, той информира за това възможно най-бързо компетентните органи, упоменати в членове 125 и 126.

Компетентнияте органи и централните банки от Европейската система на централните банки органът, посочен в член 49, четвърти параграф, използват доколкото е възможно наличните определени информационни канали.

Мотиви – виж параграф 19 от становището


(1)  Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен. Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен.


Top