EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Становище на Европейската централна банка от 23 февруари 2009 година относно предложение за регламент за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимални стандарти за отчитането на сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 58/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 февруари 2009 година

относно предложение за регламент за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимални стандарти за отчитането на сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Въведение и правно основаниe

На 5 януари 2009 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Комисията на Европейските общности за становище относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимални стандарти за отчитането на сезонни продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (наричан по-нататък „проект на регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, тире първо от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

ЕЦБ приветства по принцип проекта на регламент, който трябва да насърчи съпоставимостта на ХИПЦ. Отчитането на сезонни продукти е един от най-дълго стоящите въпроси за хармонизация, които са обсъждани във връзка с развитието на ХИПЦ. Понастоящем, отчитането на сезонни продукти се различава съществено в държавите-членки, което води до недостатъчно съпоставими ХИПЦ. Това от своя страна води до трудности при тълкуването на индексите в еврозоната за определени продуктови групи и дори може да доведе до изкривявания в ХИПЦ, съдържащ всички елементи.

2.   Специфични забележки

2.1.

Независимо от това, проектът на регламент позволява два различни метода за отчитане на сезонни продукти, като се използват индекси с фиксирано годишно тегло или индекси със специфично за класа сезонно тегло. Докато проектът на регламент налага определени ограничения при прилагането на тези два вида индекси, за намаляване на несъпоставимостта на резултатите между държави, симулациите показват, че при определени условия двата подхода продължават да водят до твърде различни резултати. Поради това, ЕЦБ би приветствала по-строг стандарт, който да позволи да се прилага само един от двата различни метода, с цел допълнително подобряване на съпоставимостта при отчитането на сезонните продукти. Въпреки това, ако изборът между двата метода не се очаква да има значително влияние върху ХИПЦ, съдържащ всички елементи, и ако заличаването на единия от методите в проекта на регламент би довело до съществено забавяне в приемането на проекта на регламент, ЕЦБ би приветствала ограничаването на отчитането на сезонните продукти само до един от методите при бъдещи преразглеждания на регламента.

2.2.

За тези държави-членки, чийто текущи практики съществено се различават от минималните стандарти, описани в член 4 от проекта на регламент, влиянието върху подиндексите, обхванати от проекта на регламент, може да бъде значително. Това ще доведе до статистическо прекъсване в индексите, което може да има за резултат изкривяване на годишните промени на ХИПЦ, съдържащ всички елементи. ЕЦБ признава, че може да не е възможно за държавите-членки да преразгледат вече публикуваните от началото ХИПЦ. ЕЦБ обаче придава особена важност на съпоставимостта и съответствието на данните на ХИПЦ през годината, следваща прилагането на проекта на регламент. Поради това ЕЦБ би приветствала преразглеждането от държавите-членки на техните национални ХИПЦ поне една година преди прилагането на проекта на регламент.

2.3.

Тъй като съгласно Договора се изисква ЕЦБ да бъде консултирана по проекта на регламент, следва да бъде включено съответно позоваване в проекта на регламент съгласно член 253 от Договора.

2.4.

Тъй като Европейската система на централните банки използва ХИЦП не само за целта, посочена в член 121 от Договора, но също и за задачите си, свързани с вземането на решения за паричната политика, съгласно член 105, параграф 2 от Договора, ЕЦБ препоръчва добавянето на съответно съображение в проекта на регламент.

3.   Предложения за изменения

3.1.

В случаите, когато настоящото становище води до изменения на проекта на регламент, предложенията за изменения са представени в приложението.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 февруари 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

(предложено ново позоваване)

„като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

“като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени, и по-специално член 4, трета алинея и член 5, параграф 3 от него,„

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени, и по-специално член 4, трета алинея и член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,“

Мотиви — Виж параграф 2.3 от становището

Изменение 2

(предложено ново съображение 5)

 

(5)

ХИПЦ е важен показател, използван от Европейската система на централните банки за анализите си, свързани с вземането на решения за паричната политика, съгласно член 105, параграф 2 от Договора.“

Мотиви — Виж параграф 2.4 от становището


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен.


Top