Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0065(02)

Предложение за решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

/* COM/2008/0065 окончателен - AVC 2008/0027 */

52008PC0065(02)

Предложение за решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз /* COM/2008/0065 окончателен - AVC 2008/0027 */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 11.2.2008

COM(2008) 65 окончателен

2008/0027 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

(представени от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Съгласно посоченото в член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз присъединяването на новите държави-членки към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране с Република Ливан се извършва посредством протокол към Споразумението. В същия член се предвижда опростена процедура, при която протоколът се сключва между Съвета, който гласува единодушно от името на държавите-членки, и въпросната трета държава. Тази процедура не засяга собствените компетенции на Общността.

На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да договори такъв протокол с Ливан, за да се вземе предвид присъединяването на България и Румъния към ЕС на 1 януари 2007 г. Преговорите бяха забавени поради ограниченията, наложени на ливанската администрация, и нейната молба за пояснения, излизащи извън рамките на протокола, преди постигането на принципно съгласие относно текста. По време на тези преговори бе договорено към съществуващото Споразумение за асоцииране да не се добавят допълнителни търговски отстъпки в секторите на земеделието, преработените селскостопански продукти и рибните продукти.

Приложените предложения са за: (1) решение на Съвета за подписването и временното прилагане на протокола и (2) решение на Съвета за сключването на протокола.

Приложен е и текстът на договорения с Ливан протокол. Най-важната разпоредба на протокола засяга присъединяването на новите държави-членки към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Ливан и включването на новите официални езици на ЕС.

Комисията отправя искане към Съвета да приеме предложенията за решения на Съвета за подписване и сключване на протокола.

Европейският парламент ще бъде призован да даде своето съгласие за сключването на този протокол.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 в съгласие с член 300, параграф 2, второ изречение от алинея първа от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да договори от името на Европейската общност и на нейните държави-членки протоколи за изменение на споразуменията между Европейската общност и на нейните държави-членки и трети държави, а именно Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна[?], за да се вземе предвид присъединяването на новите държави-членки към ЕС.

(2) Впоследствие преговорите с Ливан приключиха.

(3) Член 8, параграф 2 от протокола, договорен с Ливан, предвижда временно прилагане на протокола преди влизането му в сила.

(4) В зависимост от евентуалното му сключване на по-късна дата протоколът следва да бъде подписан от името на Общността и прилаган временно,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета е упълномощен да посочи лицето (лицата), което е упълномощено да подпише от името на Европейската общност и на нейните държави-членки протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз. Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящият протокол се прилага временно от 1 януари 2007 г., при условие че бъде сключен на по-късна дата.

Съставено в Брюксел, […] г.

За Съвета

Председател

2008/0027 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с второто изречение от първата алинея от член 300, параграф 2 и втората алинея от член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1) Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, бе подписан от Европейската общност и нейните държави-членки на […].

(2) Протоколът следва да бъде одобрен,

РЕШИ:

Член единствен

Протоколът към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, се одобрява от името на Европейската общност и на нейните държави-членки, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Съставено в Брюксел, […] г.

За Съвета

Председател

ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-нататък „държави-членки на ЕО“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“, представлявана от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия, от една страна,

и РЕПУБЛИКА ЛИВАН,

наричана по-долу „Ливан“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна[?], наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“, бе подписано в Брюксел на 1 април 2002 г. и влезе в сила на 1 април 2006 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз и Актът към него бяха подписани в Люксембург на 25 април 2005 г. и влязоха в сила на 1 януари 2007 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД временното споразумение за търговия и свързаните с търговия въпроси между Европейската общност и Република Ливан[?], влязло в сила на 1 март 2003 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, присъединяването на нови договарящи се страни към Евро-средиземноморското споразумение трябва да бъде одобрено със сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 22 от Евро-средиземноморското споразумение се състояха консултации с цел да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Общността и на Република Ливан;

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република България и Румъния стават договарящи се страни по Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, и съответно приемат и вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки на ЕО, текстовете на споразумението, както и съвместните декларации, декларациите и размяната на писма.

ПЪРВА ГЛАВА: ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ТЕКСТА НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ

Член 2 (Правила за произход)

Протокол 4 се изменя, както следва:

1. Член 18, параграф 4 се заменя, както следва:

Сертификати за движение EUR. 1, издадени впоследствие, трябва да бъдат заверени с един от следните изрази:

BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS „VYSTAVENO DODATEČNĔ“

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT „RILASCIATO A POSTERIORI“

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT „EMITIDO A POSTERIORI“

RO „RILASCIATO A POSTERIORI“

SL „IZDANO NAKNADNO“

SK „VYDANÉ DODATOČNE“

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR „[pic]“

2. Член 19, параграф 2 се заменя, както следва:

(…)

Дубликатът, издаден по този начин, трябва да бъде заверен с една от следните думи:

BG „ДУБЛИКАТ“

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

RO „DUPLICAT“

SL „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

AR „[pic]“

3 Приложение V се заменя със следното:

Версия на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Версия на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Версия на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Версия на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Версия на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Версия на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Версия на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Версия на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Версия на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Версия на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Версия на латвийски език

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Версия на литовски език

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Версия на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:…(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Версия на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Версия на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Версия на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Версия на португалски език

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Версия на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

Версия на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Версия на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Версия на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Версия на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Версия на арабски език

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Място и дата)

…………………………………………………………..(4)

(Подпис на износителя, освен това името на лицето, което подписва декларацията, трябва да бъде изписано четливо)

(1) Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, номерът на разрешението на одобрения износител трябва да бъде изписан на това място. Когато декларацията върху фактура не е съставена от одобрен износител, думите в скоби се пропускат или мястото се оставя празно.

(2) Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, посредством символа „CM“.

(3) Тези указания могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.

(4) В случаите когато износителят не е длъжен да се подпише, освобождаването от подпис означава също освобождаване от попълване на името на подписващия се.

ВТОРА ГЛАВА: преходни разпоредби

Член 3 (Доказателства за произход и административно сътрудничество)

1. Доказателствата за произход, надлежно издадени от Ливан или от нова държава-членка в рамките на преференциалните споразумения или на самостоятелните спогодби, прилагани между тях, се приемат в съответните държави съгласно настоящия протокол, при условие че:

а) придобиването на такъв произход води до третиране по преференциална тарифа въз основа на мерките за преференциални тарифи, които се съдържат в настоящото споразумение или в Системата на Общността за общите преференции;

б) доказателствата за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в) доказателствата за произход са подадени до митническите органи в рамките на четири месеца след датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за внос в Ливан или нова държава-членка преди датата на присъединяването съгласно преференциални споразумения или самостоятелни спогодби, прилагани между Ливан и тази нова държава-членка по това време, доказателство за произход, което е издадено впоследствие съгласно тези споразумения или спогодби, може също да бъде прието, при условие, че е предадено на митническите власти в рамките на период от четири месеца от датата на присъединяването.

2. Ливан и новите държави-членки имат право да запазят разрешенията, с които им е бил предоставен статут на „одобрени износители“ в рамките на преференциални споразумения или самостоятелни спогодби, прилагани между тях, при условие че:

a) такава разпоредба се съдържа и в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Ливан и Общността; и че

б) одобрените износители прилагат правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се подменят не по-късно от една година след датата на присъединяване с нови разрешения, издадени съгласно условията на Споразумението.

3. Исканията за последващи проверки на доказателствата за произход, издадени съгласно преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, упоменати в параграфи 1 и 2 по-горе, могат да бъдат представени от компетентните митнически органи на Ливан или на новите държави-членки и се приемат от тези органи до три години след издаването на съответния документ, доказващ произхода.

Член 4 (Стоки в транзитен режим)

1. Разпоредбите на Споразумението могат да бъдат прилагани за стоки за износ от Ливан за някоя от новите държави-членки или от една от новите държави-членки за Ливан, които отговарят на разпоредбите на протокол 4 и които към датата на присъединяване преминават транзитно или са оставени за временно съхранение в митнически склад или в свободна зона в Ливан или в съответната нова държава-членка.

2. В такива случаи може да бъде предоставено преференциално третиране при условие, че в рамките на четири месеца след датата на присъединяване, на митническите органи на страната вносител се представи доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

Общи и заключителни разпоредби

Член 5

Във връзка с настоящото разширяване на Общността Република Ливан се задължава да не подава оплакване, искане или сезиране, нито да променя или оттегля отстъпки по силата на членове XXIV.6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (GATT) от 1994 г.

Член 6

Настоящият протокол е неразделна част от Евро-средиземноморското споразумение.

Член 7

1. Настоящият протокол подлежи на одобрение от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Република Ливан в съответствие с процедурите във всяка от договарящите се страни.

2. Страните се уведомяват взаимно за приключване на съответните процедури, посочени в предишния параграф. Инструментите за одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 8

1. Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2. Настоящият протокол се прилага временно от 1 януари 2007 г.

Член 9

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите се страни, като всеки един от тези текстове е автентичен.

Член 10

Текстът на Евро-средиземноморското споразумение, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и текстът на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език, и са също така автентични, както и оригиналните текстове. Съветът за асоцииране одобрява тези текстове.

ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ…

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ…

ЗА РЕПУБЛИКА ЛИВАН

[1] OВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.

[2] ОВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.

[3] ОВ L 262, 30.9.2002 г., стр. 2.

Top